Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 004114 14816695 na godz. na dobę w sumie
Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów. Wydanie 3 - ebook/pdf
Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 227
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-688-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedyna taka pozycja na rynku! Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin!

Książka zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Prawo o adwokaturze Ustawa z 26.5.1982 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 ze zm.) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zadania] 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego. 3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko 4. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej. ustawom. Art. 2. [Pojęcie] Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Art. 3. [Zadania samorządu] 1. Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest: adwokata; 1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury; 2) reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw; 3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu 4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich; 5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie; 5a) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzie- lania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatel- skim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467); 1 1. Prawo o adwokaturze 6) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i  rozporządzanie nim. 2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą. Art. 4. [Czynności zawodowe] 1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projek- tów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. 1a. (utracił moc) 1b. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z  okazanym oryginałem w  zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu. 2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodar- czym oraz jednostkom organizacyjnym. 3. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorzą- dowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot niepo- siadający osobowości prawnej. Art. 4a. [Wykonywanie zawodu] 1. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce: 1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecz- nicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 1874); 2) partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy paten- towi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawni- ków zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub praw- nicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest świadczenie pomocy prawnej. Art. 4b. [Zakaz wykonywania] 1. Adwokat nie może wykonywać zawodu: 1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy; 2 Dział I. Przepisy ogólne 2) (uchylony) 3) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu; 4) jeżeli został ubezwłasnowolniony; 5) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymcza- sowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych. 2. (uchylony) 3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Art. 4c. [Trwała niezdolność] 1. O  trwałej niezdolności do wykonywania zawodu orzeka okręgowa rada adwokacka. 2. Uchwała zapada po wysłuchaniu adwokata i jego pełnomocnika ustanowio- nego spośród adwokatów oraz po zaznajomieniu się z  opiniami lub orzeczeniami lekarskimi. Okręgowa rada adwokacka wyznacza pełnomocnika z urzędu, jeżeli adwo- kat go nie ustanowi. 3. W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie trwałej niezdolności do wyko- nywania zawodu, okręgowa rada adwokacka może zawiesić adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych. To samo uprawnienie przysługuje okręgowej radzie adwokackiej wtedy, gdy przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Art. 4d. [Zawieszenie w czynnościach] 1. Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie może wystę- pować przed sądami lub organami państwowymi i samorządowymi. W okresie zawie- szenia adwokat może wykonywać inne czynności, na które uzyskał zezwolenie dziekana. 2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokackiego nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynności zawodowych. Art. 5. [Ślubowanie] Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści następującej: ,,Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczy- pospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepi- sami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej”. Art. 6. [Tajemnica zawodowa] 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 3 1. Prawo o adwokaturze 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udo- stępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan- sowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami. Art. 7. [Ochrona prawna] 1. Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi strój urzędowy adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty cha- rakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji. Art. 8. [Immunitet] 1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa. 2. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej. Art. 8a. [Ubezpieczenie OC] 1. Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialno- ści cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1. 2. Obowiązek określony w  ust.  1 nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu. 3. Okręgowa rada adwokacka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania adwokata jest obowiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawar- cia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez adwokata polisy lub innego dokumentu ubezpie- czenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń. 4. Minister Sprawiedliwości nadzoruje wykonywanie przez okręgowe rady adwo- kackie zadań określonych w ust. 3. Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym. Art. 8b. [Upoważnienie] Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Mini- strem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Pol- skiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubez- pieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 8a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań. 4 Dział I. Przepisy ogólne Art. 9. [Organy adwokatury] 1. Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwo- kacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz Wyższa Komisja Rewizyjna. 2. Członkami organów adwokatury mogą być tylko adwokaci. Art. 10. [Osobowość prawna] Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobo- wość prawną. Art. 11. [Wybory] 1. Wybory do organów adwokatury oraz organów izb adwokackich i zespo- łów adwokackich odbywają się w  głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 2. Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwo- kackich trwa cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowa- nia się nowo wybranych organów. 3. W Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i w prezydiach okręgowych rad adwokackich nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie nastę- pujące po sobie kadencje. Ograniczenie to odnosi się także do kierowników zespo- łów adwokackich, z tym jednak że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zebranie zespołu może wybrać kierownika zespołu na następną kadencję. 4. Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 1, mogą być odwo- łani przed upływem kadencji przez organ, który ich wybrał. 5. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego. Art. 12. [Uchwały] 1. Uchwały organów adwokatury, organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, dotyczące bezpośrednio poszczególnych osób, powinny zawierać uza- sadnienia faktyczne i prawne. 2. Termin do wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w  ustawie wynosi czternaście dni od dnia doręczenia orzeczenia lub uchwały. Art. 13. [Sprawozdania] Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z  działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe. Art. 13a. [Obowiązek przesyłania odpisów uchwał] Organy adwokatury oraz organy izb adwokackich przesyłają Ministrowi Spra- wiedliwości odpis każdej uchwały w terminie 21 dni od daty jej podjęcia. 5 1. Prawo o adwokaturze Art. 14. [Zaskarżanie uchwał] 1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o  uchylenie sprzecznych z  prawem uchwał organów adwokatury i  organów izb adwokackich w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco naru- sza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy. 2. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi adwokatury albo organowi izby adwokackiej, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozostawia bez rozpoznania. 3. Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwo- kackiej, uchyla sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby, w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia. Art. 15. [Spowodowanie uchwały] Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Adwokatury lub do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie nale- żącej do ich właściwości. Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca. Art. 16. [Wynagrodzenie adwokatów] 1. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. 2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokac- kiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowią- cych podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy adwokata. 3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokac- kiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Dział II. Wykonywanie zawodu adwokata Art. 17. [Pojęcie] Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury. Art. 18. [Członkostwo] adwokatów. 1. Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę 2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego. 6 Dział II. Wykonywanie zawodu adwokata Art. 19. (uchylony) Art. 20. (uchylony) Art. 21. [Pomoc prawna z urzędu] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w któ- rym wyznaczył swoją siedzibę zawodową. Przepis art. 71c stosuje się odpowiednio. Art. 22. (uchylony) Art. 23. [Uprawnienia] Adwokat – członek zespołu ma prawo do: pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem; 1) udziału w pracach i w dochodzie zespołu, z wyjątkiem okresu niezdolności do 2) corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Art. 24. [Ubezpieczenia społeczne] 1. Adwokaci – członkowie zespołów i ich rodziny mają na równi z pracowni- kami prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i ubezpieczenia rodzinnego oraz z tytułu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wyso- kości pracę w zespołach traktuje się jako zatrudnienie, a otrzymywane wynagrodzenie – jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia. 2. Zasiłek chorobowy dla adwokatów – członków zespołów jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia niezdol- ności do pracy. 3. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacają zespoły adwokackie, spółki jawne, partnerskie lub komandytowe, o których mowa w art. 4a ust. 1. Adwokaci wykonujący zawód w kancelariach adwokackich lub w spółkach cywilnych opłacają składki osobiście. 4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa wysokość składek na ubez- pieczenie społeczne oraz zasady ustalania podstawy wymiaru tych składek i tryb ich opłacania. 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opi- nii Naczelnej Rady Adwokackiej, w drodze rozporządzenia, określa: 1) (uchylony) 2) zasady i tryb zaliczania okresów wykonywania zawodu adwokackiego w kance- lariach indywidualnych przed dniem 1 stycznia 1966 r. – przy ustalaniu upraw- nień emerytalnych. 6. (uchylony) 7 1. Prawo o adwokaturze Art. 25. [Umowa z klientem] 1. Umowę z  klientem zawiera kierownik zespołu adwokackiego w  imieniu zespołu; pełnomocnictwa klient udziela adwokatowi. 2. Kierownik zespołu uwzględnia życzenia klienta co do wyboru adwokata, chyba że uzasadnione względy uniemożliwiają temu adwokatowi udzielenie pomocy prawnej. 3. W wypadku gdy adwokat prowadzący sprawę nie może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub wykonać osobiście poszczególnych czynności w sprawie, może on udzielić substytucji. Art. 26. [Zastępstwo adwokata] Kierownik zespołu wyznacza z urzędu zastępcę dla adwokata niemającego moż- ności prowadzenia sprawy czasowo lub trwale albo skreślonego z listy adwokatów. Decyzja kierownika zespołu stanowi upoważnienie dla adwokata do prowadzenia sprawy i powinna mieć formę pisemną. Art. 27. [Wypowiedzenie pełnomocnictwa] 1. Adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo po uzyskaniu zgody kierow- nika zespołu. 2. Adwokat, wypowiadając pełnomocnictwo, zawiadamia o tym zainteresowane organy; jest także obowiązany jeszcze przez dwa tygodnie pełnić swe obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta. Art. 28. [Odmowa pomocy prawnej] 1. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powo- dów, o których informuje zainteresowanego. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach nie- cierpiących zwłoki – dziekan. 2. W sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko organ, który go wyznaczył, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 29. [Koszty] 1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Pań- stwa albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokac- kiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o któ- rych mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. Art. 30. [Organy zespołu] Organami zespołu adwokackiego są: 1) zebranie zespołu; 8 Dział II. Wykonywanie zawodu adwokata 2) kierownik zespołu; 3) komisja rewizyjna w zespołach liczących więcej niż 12 członków, a w zespołach mniejszych, jeżeli zostanie ona powołana uchwałą zebrania zespołu. Art. 31. [Zebranie] 1. Do zakresu działania zebrania zespołu należy w szczególności: jego sprawozdań; 1) ocena pracy zawodowej członków zespołu i aplikantów adwokackich; 2) wybór kierownika, a w miarę potrzeby także jego zastępcy; 3) odwołanie kierownika lub jego zastępcy przed upływem kadencji; 4) kontrola działalności kierownika zespołu, a zwłaszcza badanie i zatwierdzanie 5) wybór komisji rewizyjnej; 6) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków zespołu; 7) przyjmowanie nowych członków, wypowiadanie członkostwa w zespole i wyklu- 8) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany lokalu zespołu; 9) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji zespołu. czanie z zespołu; 2. W ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwał zespołu przewidzianych w ust. 1 pkt 2 okręgowa rada adwokacka może zgłosić uzasadniony sprzeciw przeciwko wybo- rowi kierownika lub zastępcy kierownika i zarządzić ponowne wybory w terminie miesięcznym. Sprzeciw dotyczący tego samego adwokata może być zgłoszony tylko jeden raz. Art. 32. [Uchwały] 1. Do ważności uchwały zebrania zespołu wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków zespołu, przy czym uchwały w  sprawach wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 9 zapadają tylko większością co najmniej dwóch trzecich głosów członków zespołu obecnych na zebraniu. 2. Od uchwał zebrania zespołu służy odwołanie do okręgowej rady adwokackiej. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej odwołanie nie przysługuje. Art. 33. [Uchylenie uchwały] Okręgowa rada adwokacka uchyla lub zmienia uchwałę zebrania zespołu adwo- kackiego sprzeczną z prawem. Art. 34. [Odwołanie kierownika] 1. Okręgowa rada adwokacka może odwołać kierownika zespołu lub jego zastępcę, jeżeli zaniedbują lub naruszają swe obowiązki. 2. W razie odwołania kierownika zespołu okręgowa rada adwokacka powierza czasowo wykonywanie czynności kierownika jednemu z członków zespołu, któremu nie wolno odmówić przyjęcia tych obowiązków. 3. W wypadku określonym w ust. 2 wybory kierownika zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez okręgową radę adwokacką, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia się uchwały odwołującej kierownika. Odwołanie wyłącza osobę, której dotyczy, z ponownego wyboru. 9 1. Prawo o adwokaturze Rozwiązanie zespołu następuje na podstawie uchwały zebrania zespołu lub Art. 35. [Rozwiązanie zespołu] uchwały okręgowej rady adwokackiej. Art. 36. [Wizytacja] Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji: 1) zespołów adwokackich; 2) kancelarii adwokackich; 3) spółek z wyłącznym udziałem adwokatów; 4) adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników 5) prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych, prowa- zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych; dzoną przez okręgową radę adwokacką. Art. 37. [Odesłanie] Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio do adwokatów wykonują- cych zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1. Art. 37a. [Zastępstwo] 1. Adwokat wykonujący zawód w  kancelarii adwokackiej oraz w  spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1, obowiązany jest zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej przemijającej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku. 2. Dziekan wyznacza z urzędu zastępcę adwokata, o którym mowa w ust. 1, niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również w wypadku skreślenia z listy adwokatów. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do prowadzenia spraw i powinna mieć formę pisemną. Art. 37b. [Adwokat w elektronicznym postępowaniu upominawczym] 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane adwokatom po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej. 2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicz- nym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej okręgowej rady adwokackiej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z  potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawia- damiają o tym sąd za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 10 Dział III. Izby adwokackie Dział III. Izby adwokackie Art. 38. [Skład] Izbę adwokacką stanowią adwokaci i  aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwo- kacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej. Art. 39. [Organy] Organami izby adwokackiej są: gatów pozostałych adwokatów; 1) zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz dele- 2) okręgowa rada adwokacka; 3) sąd dyscyplinarny; 3a) rzecznik dyscyplinarny; 4) komisja rewizyjna. Art. 40. [Kompetencje zgromadzenia] Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy: 1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury; 2) wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, prze- wodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgo- wej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej; 3) uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby; 4) (utracił moc) 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej 6) zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej – zamknięć 7) podejmowanie innych uchwał. Art. 41. [Zwołanie zgromadzenia] rady adwokackiej; rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium; 1. Zwyczajne zgromadzenie izby – zwoływane przez okręgową radę adwokacką – odbywa się raz do roku. 2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trze- ciej adwokatów członków izby. Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania. Art. 42. [Skład rady] 1. Okręgowa rada adwokacka składa się z dziekana, pięciu do piętnastu człon- 2. Prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu komisji rewizyjnej przy- ków i z dwóch do czterech zastępców członków. sługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej. 11 1. Prawo o adwokaturze Art. 43. [Prezydium; wizytatorzy] 1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wice- dziekanów, sekretarza, w razie potrzeby zastępcę sekretarza, a także skarbnika, którzy łącznie z dziekanem stanowią prezydium rady. Ponadto okręgowa rada adwokacka powołuje przewodniczącego i członków zespołu wizytatorów. 2. Prezydium przygotowuje posiedzenia rady. Art. 44. [Kompetencje rady] 1. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym. 2. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należy występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z  wnioskiem o  wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy. 3. Okręgowa rada adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega – pomimo wezwania – z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy. Art. 45. [Uchwały] 1. Do ważności uchwały okręgowej rady adwokackiej wymagana jest obecność 2. Uchwała okręgowej rady adwokackiej zapada większością głosów; w razie 3. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie rów- co najmniej połowy członków, w tym dziekana lub wicedziekana. równości głosów przeważa głos przewodniczącego. ności głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos. Art. 46. [Zaskarżanie] 1. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w  pierwszej instan- cji w sprawach indywidualnych, służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 2. (uchylony) Art. 47. 1. (uchylony) 2. (uchylony) Art. 48. [Dziekan; wicedziekan] 1. Dziekan reprezentuje okręgową radę adwokacką, kieruje jej pracami, przewod- niczy na jej posiedzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszej ustawie. 2. Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana. 3. Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeże- nia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi. Decyzja dziekana podlega zaskar- żeniu do okręgowej rady adwokackiej. 12 Dział III. Izby adwokackie 4. Inne decyzje dziekana podlegają zaskarżeniu w wypadkach przewidzianych w ustawie. Art. 49. [Listy adwokatów i aplikantów] 1. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listy adwokatów i aplikantów adwokac- kich. Okręgowa rada adwokacka udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o wpisanych na prowadzone przez nią listy adwokatach i aplikantach adwokackich, obejmujące imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę. 2. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę prawników zagranicznych na zasa- dach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Okręgowa rada adwokacka prowadzi w systemie teleinformatycznym udo- stępnianym przez Naczelną Radę Adwokacką listy, o których mowa w ust. 1 i 2. Okrę- gowa rada adwokacka umożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej dostęp do tych list. Art. 50. [Sąd dyscyplinarny] Do zakresu działania sądu dyscyplinarnego należy wydawanie orzeczeń w spra- wach dyscyplinarnych członków izby. Art. 51. [Skład] członków. 1. Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, członków oraz zastępców 2. Sąd dyscyplinarny orzeka w kompletach składających się z trzech sędziów. Art. 51a. [Rzecznik dyscyplinarny] 1. Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępo- waniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców. Art. 52. [Komisja rewizyjna] Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał zgro- madzenia izby. Art. 53. [Skład] Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, trzech do pięciu członków oraz dwóch zastępców członków. 13

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: