Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00231 006544 18969023 na godz. na dobę w sumie
Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów - ebook/pdf
Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 306
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-072-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Etyka radcowska na egzamin. Jedyna taka pozycja na rynku!
Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki radcowskiej.
Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki.
Możesz zabrać ze sobą na egzamin!

Książka zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] ganizacji i działania samorządu radców prawnych. 1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady or- 2. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej. Art. 2. [Zadania] Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Art. 3. [Kwalifikacje; tajemnica zawodowa] 1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą. 2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawni- czej oraz zasad etyki radcy prawnego. 3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym do- wiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 5. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udo- stępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan- sowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami. 1 1. Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych Art. 4. [Wykonywanie zawodu] Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Art. 5. [Samorząd] 1. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, 2. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są 3. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w za- zwanego dalej „samorządem”. okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. kresie i formach określonych ustawą. Rozdział 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego Art. 6. [Czynności zawodowe] 1. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowy- waniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w cha- rakterze pełnomocnika lub obrońcy. 2. (utracił moc) 3. Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Po- świadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu. Art. 7. (uchylony) Art. 8. [Formy wykonywania zawodu] 1. Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umo- wy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce: 1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są radcowie prawni, adwokaci, rzecz- nicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1874); 2) partnerskiej, w której partnerami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy paten- towi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawni- ków zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub praw- nicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 2 Rozdział 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego 2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest świadczenie pomocy prawnej. 3. Radca prawny jest obowiązany zawiadomić radę właściwej okręgowej izby radców prawnych o  podjęciu wykonywania zawodu i  formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki oraz podać adres dla doręczeń. Radca prawny ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać o każdej zmianie tych danych. Pisma w po- stępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy wysyła się, ze skutkiem doręczenia, na adres dla doręczeń, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagro- dzenie określa umowa. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o „stosunku pracy”, „zatrudnieniu”, „wynagro- dzeniu”, rozumie się przez to również odpowiednio „stosunek służbowy”, „pełnienie służby” i „uposażenie”. 6. Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charak- terze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świad- czona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilno- prawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Art. 9. [Stosunek pracy] 1. Radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samo- dzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej. 2. Jeżeli jednostka organizacyjna zatrudnia dwóch lub więcej radców prawnych, jednemu z nich powierza się koordynację pomocy prawnej w tej jednostce. 3. W organie państwowym lub samorządowym radca prawny wykonuje pomoc prawną w komórce lub w jednostce organizacyjnej, w biurze, w wydziale lub na wy- odrębnionym stanowisku do spraw prawnych podległym bezpośrednio kierownikowi tego organu. W organie państwowym radca prawny może być zatrudniony także w in- nej wyodrębnionej komórce lub jednostce organizacyjnej i podlegać jej kierownikowi. 4. Radcy prawnemu nie można polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej. Art. 10. [Obowiązkowe uczestnictwo] Jednostka organizacyjna zapewnia udział radcy prawnego w postępowaniu: 1) przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej; 2) przed sądem wojewódzkim1, przed sądem apelacyjnym, przed wojewódzkim są- dem administracyjnym oraz przed organem drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym; 3) w którym bierze udział kontrahent zagraniczny. 1 Obecnie: sądem okręgowym, stosownie do art. 4 ustawy z 18.12.1998 r. o zmianie usta- wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1064), która weszła w życie 1.1.1999 r. 3 1. Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych Art. 11. [Wolność słowa] 1. Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 2. Nadużycie wolności, o której mowa w ust. 1, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kura- tora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej. Art. 12. [Ochrona prawna] 1. Radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi. 2. Minister Sprawiedliwości, w  drodze rozporządzenia, określi strój urzędowy radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji. Art. 13. [Niezależność] 1. Radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej. 2. (uchylony) Art. 14. [Samodzielność] Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej. Art. 15. [Wyłączenie] Radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodo- wych we własnej sprawie lub jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielają- cej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy. Art. 16. [Ocena] 1. Oceny pracy zawodowej radcy prawnego dokonuje kierownik jednostki orga- nizacyjnej, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego wskazanego przez radę okręgowej izby radców prawnych. 2. (uchylony) Art. 17. [Zatrudnienie] Radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy może być zatrud- niony jednocześnie w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej i w wymiarze prze- kraczającym jeden etat. Art. 18. [Czas pracy] 1. Do czasu pracy radcy prawnego zalicza się także czas niezbędny do załatwia- nia spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i w innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności. 2. Czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki organizacyjnej nie może być krótszy niż dwie piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie. 3. (uchylony) 4 Rozdział 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego Art. 19. [Rozwiązanie] 1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym przez jed- nostkę organizacyjną z powodu nienależytego wykonywania obowiązków radcy praw- nego wynikających z przepisów niniejszej ustawy może nastąpić po uprzednim zasię- gnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych. Opinia ta powinna być przesłana jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od tej jednostki zawia- domienia o zamiarze rozwiązania stosunku pracy. 2. (uchylony) Art. 20. (uchylony) Art. 21. [Substytucja] 1. Radca prawny może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) in- nemu radcy prawnemu, adwokatowi, prawnikowi zagranicznemu wykonującemu stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W razie potrzeby dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wyznacza z urzędu zastępcę radcy prawnego, który został skreślony z listy radców prawnych albo nie może czasowo wykonywać czynności zawodowych. Decyzja dziekana upoważnia wyznaczonego radcę prawnego do prowadzenia podejmowanych spraw i jest równo- znaczna z udzieleniem dalszego pełnomocnictwa procesowego. Art. 22. [Odmowa pomocy; wypowiedzenie] 1. Radca prawny może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów. 2. Radca prawny, wypowiadając pełnomocnictwo, umowę zlecenia lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw. Art. 221. [Kontrola, wizytatorzy] Rada okręgowej izby radców prawnych jest uprawniona do kontroli i oceny wy- konywania zawodu przez radcę prawnego i prawnika zagranicznego wpisanego na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez radę okręgowej izby radców praw- nych. Kontrolę przeprowadzają i oceny dokonują wizytatorzy powołani przez radę spośród radców prawnych. Art. 222. [Trwała niezdolność] Rada okręgowej izby radców prawnych na podstawie orzeczenia lekarskiego i po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego może – na wniosek Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych – podjąć uchwałę o trwałej niezdolności radcy prawnego do wykonywania zawodu. W razie wszczęcia takiego postępowania rada może zawiesić radcę prawnego w wykonywaniu czynności na czas trwania postępowania. Art. 223. [Sprawy z urzędu] 1. Koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 5 1. Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych 2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosz- tów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. Art. 224. [Wynagrodzenie ze stosunku pracy] 1. Radca prawny wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w układzie zbiorowym pracy lub w prze- pisach o wynagradzaniu pracowników, obowiązujących w jednostce organizacyjnej za- trudniającej radcę prawnego. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wynagrodzenia przewidzianego dla stanowiska pracy głównego specjalisty lub innego równorzędnego stanowiska pracy. Jeżeli prawo do dodatków uzależnione jest od wymogu kierowania zespołem pracowników, wymogu tego nie stosuje się do radcy prawnego. 2. Radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 65 kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbi- trażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty te zostały ścią- gnięte od strony przeciwnej. W państwowych jednostkach sfery budżetowej wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia określa umowa cywilnoprawna. Art. 225. [Opłaty za czynności] 1. Opłaty za czynności radców prawnych wykonujących zawód w kancelariach radców prawnych lub w spółkach, o których mowa w art. 8 ust. 1, oraz zatrudnio- nych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem. 2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, wy- sokość opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo- ści, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy radcy prawnego. 3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności radców prawnych, o których mowa w ust. 1, mając na wzglę- dzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy radcy prawnego. Art. 226. [Ubezpieczenie społeczne] Składki na ubezpieczenie społeczne radcy prawnego opłacają jednostki organi- zacyjne zatrudniające radcę prawnego, spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub oso- biście radcowie prawni wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego lub w spół- kach określonych w art. 8 ust. 1. Art. 227. [Ubezpieczenie OC] 1. Radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialno- ści cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1. 6 Rozdział 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego 2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 Kodeksu pracy. 3. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy radców praw- nych niewykonujących zawodu. 4. Rada okręgowej izby radców prawnych właściwa ze względu na miejsce za- mieszkania radcy prawnego jest obowiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez radcę prawnego polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wy- stawionego przez zakład ubezpieczeń. 5. Minister Sprawiedliwości nadzoruje wykonywanie przez rady okręgowe izb radców prawnych zadań określonych w  ust.  4. Dziekani rad okręgowych izb rad- ców prawnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzed- nim roku kalendarzowym. Art. 228. [Upoważnienie] Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z Mini- strem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w  drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 227, termin powstania obo- wiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań. Art. 229. [Radca prawny w elektronicznym postępowaniu upominawczym] 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego po- stępowania upominawczego są udzielane radcom prawnym po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej rady okręgowej izby radców prawnych. 2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy prawnego z sądem w elek- tronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 3. Wnioski radców prawnych o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych będą przesyłane właściwemu są- dowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) radcy we właściwej okręgowej izbie radców prawnych. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwej rady okręgowej izby radców prawnych, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Rozdział 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego Art. 23. [Nabycie uprawnień] Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpi- su na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. 7 1. Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych Art. 24. [Kwalifikacje; wpis] 1. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto: 1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) (uchylony) 3) korzysta w pełni z praw publicznych; 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 5) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rę- kojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego; 6) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcow- ski, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2. 2. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, lub osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2, następuje na ich wniosek. Uchwałę w spra- wie wpisu podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych właściwa odpowiednio ze względu na – miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku lub miej- sce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis. 2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wpis obowią- zana jest dołączyć: 1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku; 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paździer- nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeń- stwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530 i 1600), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 3) umowy o  pracę wraz z  dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umo- wy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5; 4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk praw- nych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5; 5) zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż oso- ba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b; 6) dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i  wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z  tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c; 7) dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziow- skiego, prokuratorskiego lub notarialnego. 8 Rozdział 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego 2b. (uchylony) 2c. Rada okręgowej izby radców prawnych może odmówić wpisu na listę radców prawnych tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy ust. 1. Radzie okręgowej izby radców prawnych przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegające- go się o wpis. 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) Art. 241. [Wniosek o wpis na listę radców] Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uprawnia do złoże- nia wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego. Art. 25. [Zwolnienie z aplikacji i egzaminu] 1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się do: 1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa Pro- kuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywały zawód komornika; 3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód adwokata albo notariusza; 3a) osób, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat; 4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: a) zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokurator- skiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Są- dzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w  międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Euro- pejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego lub b) wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wy- magające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świad- czeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, ko- mandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139) lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-ak- cyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub 9 1. Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwo- wych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy praw- niczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, roz- porządzeń lub aktów prawa miejscowego; 5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądo- wego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio zwią- zane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawne- go na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, ko- mandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub koman- dytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwo- wych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy praw- niczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, roz- porządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub d) były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym or- ganie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Euro- pejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. 2. Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją, o  której mowa w art. 361, bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić: 1) doktorzy nauk prawnych; 2) osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed zło- żeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Kon- stytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Try- bunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Czło- wieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; 3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co naj- mniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopusz- czenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywil- noprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub koman- dytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze; 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: