Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00433 006515 20592193 na godz. na dobę w sumie
Europeizacja prawa finansowego - ebook/pdf
Europeizacja prawa finansowego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 165
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1415-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Zebrane w tej publikacji teksty poświęcone są m.in. takim problemom, jak: fundusze celowe, agencje rządowe, Unia Bankowa, równowaga budżetowa, dług publiczny, dług celny oraz prawo podatkowe w kontekście budowy jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Autorzy młodzi naukowcy z różnych polskich ośrodków akademickich uwzględniają w swoich analizach wpływ obecnego kryzysu na proces przemian w finansowej sferze gospodarki. Książka adresowana do studentów prawa, administracji, europeistyki, badaczy tych dziedzin oraz praktykujących prawników sektora prywatnego i publicznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Jednym z najważniejszych celów podjętego w 1989 r. procesu reform okazało się dążenie do uzyskania przez Polskę członkostwa w integrują- cych się strukturach politycznych i gospodarczych krajów zachodnioeu- ropejskich. Istotnymi etapami strategii było podpisanie i  ratyfikacja (w 1992 r.) oraz wejście w życie (w 1994 r.) Układu Europejskiego o stowa- rzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi, a  następnie uzyskanie (w maju 2004 r.) członkostwa w Unii Europejskiej. Wspomniane uwarunkowania zrodziły, oczywiście, potrzebę grun- townej przebudowy dotychczasowego ustroju politycznego i  społeczno- -gospodarczego, w efekcie czego prawo polskie zostało poddane licznym zmianom. Zasadniczo polegały one na dostosowaniu polskiego systemu prawnego do wymogów związanych z uzyskaniem członkostwa w struk- turach europejskiej integracji gospodarczej. Procesy te w wieloletniej perspektywie dały asumpt do wysnuwania przez przedstawicieli nauki prawa tez o postępującym umiędzynarodowie- niu czy wręcz tak zwanej „europeizacji” poszczególnych gałęzi prawa. Jak się wydaje, w szczególnie istotnym stopniu konstatacje tego typu dotyczą jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin prawniczych, jaką, niewątpliwie, w dobie transformacji ustrojowej jest polskie prawo fi- nansowe1. Warto tutaj nadmienić, że samo pojęcie europeizacji ma cha- rakter niejednoznaczny, ponieważ w nauce prawa może być ono interpre- towane co najmniej w dwojaki sposób. Można termin ten rozumieć jako 1 Zob. w szczególności: C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Białystok 2010, s. 13 i n.; A. Pomorska, Specyficzne kierunki rozwoju nauki prawa finansowego w ostatnim dwudziestoleciu [w:] C. Kosikowski (red.), System prawa finanso- wego, t. I, Warszawa 2010, s. 453 i n. Europeizacja.indd 7 2014-09-17 05:03:18 8 Wprowadzenie dokonane pod wpływem prawa europejskiego zmiany w prawie krajowym lub jako wpływ prawa europejskiego na proces zmian w prawie krajowym2. Wobec uzyskania przez nasz kraj członkostwa w  Unii Europejskiej nie może dziwić fakt wywołania szerokiego zainteresowania najbardziej istotnymi problemami finansowymi i  prawnymi tej organizacji oraz jej krajów członkowskich. Znalazło to odbicie w podjęciu przez przedstawi- cieli nauki prawa i finansów publicznych wielu analiz dotyczących rozma- itych zjawisk ekonomicznych, prawnych, społecznych czy politycznych, związanych z procesem budowy jednolitego rynku finansowego Unii Eu- ropejskiej, ujednoliceniem systemu podatkowego czy też próbami przeciw- działania w skali europejskiej skutkom obecnego kryzysu gospodarczego. Służyły one, niewątpliwie, wzbogaceniu posiadanej dotychczas wiedzy nie tylko z zakresu finansów czy też prawa finansowego, ale również wy- mianie doświadczeń dotyczących kształtu jurydycznego i funkcjonowania rozwiązań prawnych. Niezmiernie ważnym sposobem prezentowania wyników przeprowa- dzonych badań stało się organizowanie konferencji naukowych, pokłosiem których jest wiele publikacji zawierających opracowania uczestniczących w nich osób. Niniejsza publikacja jest zbiorem wybranych referatów, wygłoszonych podczas panelu studencko-doktoranckiego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europeizacja Prawa Finansowego”. Konferencja, zorganizo- wana przez studentów zrzeszonych w  ramach Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet” i objęta honorowym patronatem Komi- sarza ds. budżetu i planowania wieloletniego – Janusza Lewandowskiego, odbyła się w dniach 29–30 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obok prominentnych przedstawi- cieli doktryny prawa i finansów publicznych, a także praktyków (pełnią- cych istotne funkcje w różnych instytucjach prawnych i finansowych na szczeblu krajowym i europejskim), konferencja zgromadziła liczne grono studentów i  doktorantów z  ośrodków naukowych całej Polski. Wyniki ich prac prezentuje niniejsza książka. Przeprowadzone w niej analizy do- tyczą dynamicznie zachodzących zmian prawnych, związanych z aktu- alną sytuacją gospodarczą w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście 2 Zob. szerzej: W.J. Wołpiuk, Semantyczne, prawne i konstytucyjnoprawne aspekty po- jęcia europeizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej” 2008, nr 2, s. 15 i n. Europeizacja.indd 8 2014-09-17 05:03:18 Wprowadzenie 9 wpływu skutków obecnego kryzysu na proces przemian w finansowej sfe- rze gospodarki. W nauce prawa obszernie i często sygnalizuje się przypadki dotyczące nieprzestrzegania przez Polskę lub wręcz naruszania przez nią przyjętych w UE reguł obowiązywania i stosowania prawa3. Proces zmian należy roz- począć od solidnej edukacji na temat prawa UE i jego miejsca w systemie prawa krajowego. Jedynie poprzez upowszechnianie wiedzy o zachodzą- cych zmianach możemy doprowadzić do ich uwzględniania w procesie wy- kładni i stosowania prawa. Katarzyna Błażuk Przemysław Czernicki Iwona Krzemińska 3 Zob.: J. Głuchowski, Podstawy prawne oraz przygotowanie sektora finansowego i niefi- nansowego do wprowadzenia euro [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011, s. 135–136. Europeizacja.indd 9 2014-09-17 05:03:18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europeizacja prawa finansowego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: