Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 008319 10735649 na godz. na dobę w sumie
Europeizacja publicznego prawa gospodarczego - ebook/pdf
Europeizacja publicznego prawa gospodarczego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 686
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3413-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Europeizacja publicznego prawa gospodarczego pod red. H. Gronkiewicz-Waltz oraz K. Jaroszyńskiego to publikacja zawierająca referaty nadesłane na Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego i Bankowego, Warszawa, 25–28 września 2011 r., zorganizowany przez Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów WPiA UW. Opracowania te dotyczą najbardziej istotnych zagadnień z zakresu publicznego prawa gospodarczego, dotyczących zarówno ogólnych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa antymonopolowego, jak i szczegółowych dziedzin, takich jak prawo energetyczne, regulacja wolnych zawodów czy publiczne prawo bankowe. Przedstawione referaty stanowią owoc pracy specjalistów z dziedziny publicznego prawa gospodarczego, prowadzących badania naukowe w polskich ośrodkach uniwersyteckich. Szeroki przekrój tematyczny łączy wspólny mianownik w postaci odniesienia do prawa UE, które determinuje stosowane w Polsce rozwiązania. Niewątpliwie publiczne prawo gospodarcze jest ta dziedzina, która podlega w największym stopniu procesowi europeizacji. Omawiane ujęcie tematu zapewnia, że przedstawione opracowania dotyczą zagadnień najbardziej aktualnych i najważniejszych, tak dla teorii, jak i praktyki w omawianej dziedzinie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

strEuropeizacja 9/15/11 5:29 PM Page 1 Europeizacja PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO strEuropeizacja 9/15/11 5:29 PM Page 3 Europeizacja PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Pod redakcją Hanny Gronkiewicz-Waltz i Krzysztofa Jaroszyńskiego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Ilustracja na okładce: @blackred/iStockphoto.com © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3350-2 ISBN e-book 978-83-255-3413-4 Spis treści 15 23 Autorzy ................................................................................................ IX Wstęp ................................................................................................... XV Wykaz skrótów .................................................................................... XVII Publicznoprawne wdrażanie reguł konkurencji w Polsce. Czas na zmiany? (Maciej Bernatt, Tadeusz Skoczny) ............................................. Kilka uwag o europeizacji nadzoru regulacyjnego w sektorze energetycznym w świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego UE (Michał Będkowski-Kozioł) ..................................................................... Węzłowe problemy konkurencji w prawie sportowym (Michał Biliński) .... Ewolucja regulacji testów oceny koncentracji w polskim prawie antymonopolowym (Mateusz Błachucki) ................................................ Zadania Prezesa UOKiK w świetle ustawy o systemie oceny zgodności (Anna Brzezińska-Rawa) ...................................................... Ochrona odbiorcy wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu energetycznego (Tomasz Długosz) ......................................................... Przesłanki ingerencji państwa w sferę gospodarki (Anna Dobaczewska, Andrzej Powałowski) .............................................................................. Ceny drapieżne w unijnym prawie konkurencji i regulacji sektorowej (Oskar Filipowski) .................................................................................. Zgodność polskiej konstrukcji „złotej akcji” Skarbu Państwa z acquis communautaire (Monika Floriańczyk) ..................................................... 107 Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi zawierane pomiędzy podmiotami publicznymi (Izabela Gancarz) .......................................... 119 Świadczenie usług w ramach jednolitego rynku na gruncie prawa wspólnotowego i polskiego (Małgorzata Ganczar) ................................ 135 Uwagi o zasadzie jawności w prawie zamówień publicznych (Jan Gola, Grzegorz Klich) ...................................................................................... 147 Oddziaływanie Komisji Europejskiej na funkcjonowanie krajowego organu regulacyjnego w zakresie transportu kolejowego (Łukasz Gołąb) 159 V 63 35 53 1 79 89 Spis treści Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – europeizacja form prowadzenia działalności gospodarczej (Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka) .................................................... 175 Europejski system nadzoru fi nansowego jako skutek kryzysu fi nansowego? (Hanna Gronkiewicz-Waltz) ............................................ 189 Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich i jej wpływ na obowiązek używania znaku towarowego w polskim prawie własności przemysłowej (Anna Hołda-Wydrzyńska) .............................................. 205 Kompetencje orzecznicze w sprawach z zakresu udzielania zamówień publicznych (Krzysztof Horubski) ........................................................... 217 Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych (Krzysztof Jaroszyński) ........................................................................... 233 Transeuropejskie sieci energetyczne programem wzmacniającym spójność gospodarczą (Magdalena Jaś) .................................................. 251 Partnerstwo publiczno-prywatne jako przejaw europeizacji publicznego prawa gospodarczego (Michał Kania) ................................ 263 O obszarach europeizacji publicznego prawa gospodarczego (Karol Kiczka) ........................................................................................ 275 Odesłania do publicznego prawa gospodarczego – wartości powszechnie uznawane i wartości szczególne (Leon Kieres) .................. 289 Charakter prawny procesów integracji europejskiej w ramach Unii Celnej (Anna Kobylska) .......................................................................... 303 Terytorialny wymiar polityk unijnych a zdolność administracji regionalnej i lokalnej do wykonywania zadań publicznych w zakresie rozwoju (Katarzyna Kokocińska) ............................................................ 325 Kierunki zmian pozycji prawnej Narodowego Banku Polskiego w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zmian ogólnoświatowych (Eliza Kosieradzka) .................................................. 339 Znaczenie usługi powszechnej w tworzeniu unijnego sektora usług świadczonych w ogólnym interesie (Monika Krakała-Zielińska) ........... 355 Charakter prawny wpisu na listę „nierzetelnych wykonawców”, o którym mowa w art. 154 pkt 5a ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Izabela Łazuga, Jarosław Wyżgowski) ............... 367 Skutki prawne włączenia drogi publicznej do transeuropejskiej sieci transportowej. Zarys problematyki (Łukasz Maszewski) ........................ 379 VI Spis treści „Zielone” zamówienia publiczne jako przykład europeizacji publicznego prawa gospodarczego (Natalia Miłostan) ........................... 391 Europeizacja zawodu notariusza a zadania z zakresu władzy publicznej wykonywane przez notariuszy w Polsce (Małgorzata Muszalska, Michał Strzelbicki) ................................................................................. 403 Podejście sektorowe w strukturach europejskiego nadzoru fi nansowego (Aleksandra Nadolska) ............................................................................ 421 Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów europeizacji prawa energetycznego (Mirosław Pawełczyk) ............................................... 431 Struktura instytucjonalna i istota europejskiego nadzoru ostrożnościowego na przykładzie sektora bankowego (Edyta Rutkowska-Tomaszewska) ...................................................................... 449 Spółka S-24 jako przykład informatyzacji obrotu prawnego (zarys problemu) (Beata Sagan, Piotr Kluz) ...................................................... 467 Wybrane problemy nadzoru nad instytucjami płatniczymi w świetle dyrektywy PSD oraz projektu ustawy o usługach płatniczych (Witold Srokosz) ................................................................................. 475 Zróżnicowanie procedur dopuszczenia produktu leczniczego w prawie farmaceutycznym (Rafał Stankiewicz) ................................................... 489 Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – europeizacja czy podstawa do unijnych sankcji? (Małgorzata Strąk) ................................................................................. 503 Kilka uwag o europeizacji konstytucji gospodarczej RP (Kazimierz Strzyczkowski) ..................................................................... 511 Kilka uwag na temat europeizacji prawa bankowego u progu nowej dekady (Rafał Sura, Marcin Szewczak) ................................................... 521 Europeizacja prawa energetycznego (Adam Szafrański) ........................ 535 Szkoda jądrowa jako przesłanka odpowiedzialności w prawie atomowym (Natalia Tucholska) .............................................................. 547 Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki – nowy wymiar europeizacji prawa energetycznego (Anna Walaszek-Pyzioł) .......................................................................... 557 Zasady udzielania zamówień publicznych wyłączonych z zakresu stosowania dyrektyw prawa Unii Europejskiej (Kamil Więckowski) ............................................................................ 565 VII Spis treści Uwarunkowania prawne obrotu produktami leczniczymi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Agnieszka Wołoszyn, Grzegorz Lubeńczuk) .............................................................................. 583 Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki działalności gospodarczej (Wojciech Wytrążek) ....................................... 597 Prawne regulacje niewypłacalności konsumentów a ich wpływ na gospodarkę państwa (Oliwia Zachmielewska) ........................................ 615 Zarządzanie aktywami w prawie Unii Europejskiej (Patrycja Zawadzka) .......................................................................... 633 Ochrona produktu regionalnego z mleka i jego przetworów w wybranych państwach członkowskich UE – przykładowe aspekty administracyjnoprawne (Monika Żuchowska-Grzywacz) ....................... 647 VIII Autorzy dr Maciej Bernatt – adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarcze- go Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek zwyczajny Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersyteu War- szawskiego, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego mgr Michał Biliński – asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarcze- go Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski dr Mateusz Błachucki – adiunkt w Zespole Prawa Administracyjnego Insty- tutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Radca Prezesa w Departamen- cie Kontroli Koncentracji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów dr Anna Brzezińska-Rawa – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr Tomasz Długosz – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarcze- go Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny dr Anna Dobaczewska – adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego Pu- blicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mgr Oskar Filipowski – doktorant w Zakładzie Prawa Konkurencji i Regula- cji Sektorowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro- cławskiego, wykładowca Szkoły Prawa Polskiego na Humboldt Univeriteat w Berlinie mgr Monika Floriańczyk – asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego IX Autorzy mgr Izabela Gancarz – doktorant w Zakładzie Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro- cławskiego dr Małgorzata Ganczar – adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Go- spodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolic- kiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Jan Gola – doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Łukasz Gołąb – asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego prof. dr hab. Jan Grabowski – kierownik Katedry Publicznego Prawa Go- spodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku prof. UW dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz – profesor Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, Prawa Gospodarczego i Prawa Bankowego, Prezydent m.st. Warszawy, były Prezes Narodowego Banku Polskiego; były wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Anna Hołda-Wydrzyńska – doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dr Krzysztof Horubski – adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro- cławskiego dr Krzysztof Jaroszyński – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat mgr Magdalena Jaś – doktorantka w Katedrze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dr Michał Kania – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. UWr dr hab. Karol Kiczka – Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Leon Kieres – kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospo- darczego Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Grzegorz Klich – doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodar- czego Uniwersytetu Wrocławskiego X Autorzy mgr Piotr Kluz – sędzia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli- wości mgr Anna Kobylska – doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, funkcjonariusz celny pełniący służbę w Izbie Celnej w Toruniu dr Katarzyna Kokocińska – adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr Eliza Kosieradzka – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Na- uki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Cu- rie-Skłodowskiej dr Monika Krakała-Zielińska – adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dr Grzegorz Lubeńczuk – asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mgr Izabela Łazuga – doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mgr Łukasz Maszewski – doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mgr Natalia Miłostan –doktorantka w Zakładzie Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław- skiego dr Małgorzata Muszalska – notariusz, były pracownik naukowy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza mgr Aleksandra Nadolska –doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Mirosław Pawełczyk – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, członek Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią oraz członek Rady Programowej czasopisma Radca Prawny, członek Rady Programowej Ośrodka Badań Stu- diów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych prof. UG dr hab. Andrzej Pawłowski – kierownik Zakładu Prawa Gospodar- czego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat dr Katarzyna Pokryszka – adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego XI Autorzy dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowe- go Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Beata Sagan – Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny – kierownik Zakładu Europejskiego Pra- wa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kie- rownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny periodyku Yearbook of Antitrust and Re- gulatory Studies (YARS) dr Witold Srokosz – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Pra- wa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Rafał Stankiewicz – adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyj- nych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny mgr Małgorzata Strąk – doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Pu- blicznego i Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego dr Michał Strzelbicki – adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – kierownik Katedry Prawa Go- spodarczego Publicznego Uniwersytetu Łódzkiego dr Rafa Sura – adiunkt, pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Adam Szafrański – adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Go- spodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, były kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, re- search fellow w Institute of World Politics w Waszyngtonie dr Marcin Szewczak – adiunkt w Katedrze Administracji Prawa Gospodar- czego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Natalia Tucholska – aplikant adwokacki, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego XII Autorzy dr Kamil Więckowski – doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospo- darczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław- skiego mgr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka – asystent w Katedrze Prawa Admini- stracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Marii Curie-Skłodowskiej dr Wojciech Wytrążek – adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Go- spodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolic- kiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Jarosław Wyżgowski - członek Resortowej Komisji Orzekającej w Spra- wach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji mgr Oliwia Zachmielewska – doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarcze- go Publicznego i Ochrony Środowiska, aplikantka radcowska dr Patrycja Zawadzka – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersy- tetu Wrocławskiego mgr Monika Żuchowska-Grzywacz – doktorantka w Katedrze Prawa Admi- nistracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolic- kiego Uniwersytetu Lubelskiego XIII Wstęp Niniejsza publikacja zawiera referaty nadesłane na Zjazd Katedr i Zakła- dów Prawa Gospodarczego i Bankowego, Warszawa 25–28 września 2011 r. Są to opracowania mające na celu prezentacje dorobku naukowego specjalistów z dzie- dziny publicznego prawa gospodarczego z wydziałów prawa ośrodków uniwersy- teckich z całej Polski. Konferencje tego typu stanowią okazję do wymiany poglą- dów i przedstawienia kluczowych zagadnień mieszczących się w zakresie szeroko rozumianej regulacji prawnej odnoszącej się do wpływu państwa na gospodarkę. Zjazd organizowany przez Zakład Administracyjnego Prawa Gospodar- czego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów WPiA UW, został poświęcony tematyce europeizacji publicznego prawa gospodarczego. Takie ujęcie pozwala na prezentację szerokiego spectrum zagadnień, dając możliwość dyskusji zarówno kwestii ogólnych związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, jak i szczegółowych, dotyczących unormowań prawnych poświę- conych określonym jej rodzajom. W efekcie, publikacja zawiera referaty bardzo zróżnicowane tematycznie, wśród których poruszane są m.in. kwestie zasad pro- wadzenia działalności gospodarczej, prawa antymonopolowego, energetycznego, bankowego, regulacji wolnych zawodów i prawa zamówień publicznych. Tematyka konferencji stanowi niewątpliwie odpowiedź na potrzeby prak- tyki. Warto zauważyć, że zbiegła się ona z historycznym momentem, w któ- rym Polska po raz pierwszy przewodniczy UE. Dziedzina publicznego prawa gospodarczego jest jedną z najbardziej uwarunkowanych przez prawo UE, za- równo stosowane bezpośrednio, jak i wymagające implementacji. Jest to proces relatywnie nowy, stawiający przed badaczami znaczące wyzwania teoretyczne. Wyrażamy przekonanie, że przedstawione w publikacji opracowania stanowią przyczynek do rozwoju refleksji naukowej w omawianej dziedzinie. Warszawa, wrzesień 2011 r. Redaktorzy XV Wykaz skrótów 1. Akty prawne Akt przystąpienia ................akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Es- tońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Ło- tewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wę- gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowac- kiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) BFGU ....................................ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) CenU ..................................ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) decyzja ..................................decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 661/2010/UE z 7.7.2010 r. w sprawie unij- nych wytycznych dotyczących rozwoju trans- europejskiej sieci transportowej (Dz.Urz. UE L Nr 204, s. 1) decyzja 1692/96/WE ............decyzja Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.7.1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.Urz. UE L Nr 228, s. 1) dyrektywa 2003/54/WE .....dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej XVII Wykaz skrótów i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 37–56 ze zm. z 15.7.2003 r.) dyrektywa 2003/55/WE .....dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemne- go i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 57–78 z 15.7.2003 r.) dyrektywa 2004/18 ............ dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koor- dynacji procedur udzielania zamówień publicz- nych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 114 ze zm.) dyrektywa 2006/123/WE ......dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L Nr 376, s. 36) dyrektywa 2007/66/WE .... dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur od- woławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L Nr 335, s. 31) dyrektywa 2009/72/WE .....dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.7.2009 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 55–93 z 14.8.2009 r.) dyrektywa 2009/73/WE .....dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13.7.2009 r. dotycząca wspól- nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 94–136 z 14.8.2009 r.) dyrektywa 89/665/EWG ....dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/665/ EWG z 21.12.1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i admi- nistracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty bu- dowlane (Dz.Urz. UE L Nr 395, s. 33 ze zm.) dyrektywa 92/13/EWG ......dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25.2.1992 r. ko- ordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i ad- ministracyjne odnoszące się do stosowania prze- XVIII Wykaz skrótów pisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sekto- rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. UE L Nr 76, s. 14 ze zm.) dyrektywa 2001/108 ................dyrektywa Produktowa; Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.1.2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG spra- wie koordynacji przepisów ustawowych, wyko- nawczych i administracyjnych dotyczących przed- siębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do inwestycji UCITS (Dz.Urz. UE L Nr 41, s. 35 z 13.2.2002 r.) dyrektywa klasyczna ............dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordy- nacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 114 ze zm.) dyrektywa MiFID II ............dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10.8.2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrek- tywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyj- nych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefi - niowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L Nr 241, s. 26 z 2.9.2006 r.) dyrektywa MiFID ............. dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ryn- ków instrumentów fi nansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 145, s. 1 ze zm. z 30.4.2004 r.) dyrektywa obronna ...............dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na ro- boty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obron- ności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy XIX Wykaz skrótów 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 216, s. 76 ze zm.) dyrektywa PSD ...................dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 13.11.2007 r. dotycząca usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE i uchylająca dyrek- tywę 97/5/WE (Dz.Urz. UE L 319, s. 1 ze zm. z 5.12.2007 r.) dyrektywa sektorowa ...........dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca pro- cedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, ener- getyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 1 ze zm.) dyrektywa UCITS I ............dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 85/611/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie koor- dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przed- siębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.Urz. UE L Nr 375, s. 3 ze zm. z 31.12.1985 r.) dyrektywa UCITS IV .........dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koor- dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przed- siębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 32 ze zm. z 17.11.2009 r.) dyrektywa UCITS III .........dyrektywa Zarządcza; dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.1.2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowa- nia w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarzą- dzających i uproszczonych prospektów emisyj- nych (Dz.Urz. UE L Nr 41, s. 20 z 13.2.2002 r.) EZIGiSEU .........................ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) XX Wykaz skrótów FinPublU ............................ustawa z 27.8.2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KC .......................................ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP ...................ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospo- litej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP .......................................ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 573 ze zm.) KPA ....................................ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ....................................ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ....................................ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego, (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRBiUU .............................ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budow- lane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) KrRejSU .............................ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH ....................................ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) NadRynFinU .....................ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi nansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) NFWDzIU .........................ustawa z 30.5.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz.730 ze zm.) nowelizacja PZP z roku 2009 .............................ustawa z 2.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) OchrKiKU ..........................ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrgRRU .............................ustawa z 5.12.2008 r. o organizacji rynku rybne- go (Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) PDOFizU ..........................ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PPSA ..................................ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) XXI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europeizacja publicznego prawa gospodarczego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: