Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 018358 8754214 na godz. na dobę w sumie
Europejska spółka akcyjna - ebook/pdf
Europejska spółka akcyjna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 282
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-811-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Europejska spółka akcyjna to opracowanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestora, zarówno zagranicznego jak i polskiego, dla którego znajomość i rozumienie europejskiego prawa spółek staje się w chwili obecnej szczególnie istotne. Zamierzeniem Autorki było kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych przede wszystkim z założeniem, zarządzaniem, jak również likwidacją europejskiej spółki akcyjnej.
Publikacja skierowana jest do prawników zajmujących się prawem handlowym, jak również do studentów prawa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Katarzyna Niedzielska · Europejska spółka akcyjna. Założenie. Funkcjonowanie. Likwidacja Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. II, wyd. 2 Duże Komentarze Becka J. Szwaja, A. Helin, J. W. Giezek, P. Kardas, M. Tarska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. V Duże Komentarze Becka M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Monika Tarska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Ewa Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. Edycja Druga KodeksSystem KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Edycja Sądowa Andrzej Szajkowski KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM, wyd. 7 Twoje Prawo SPÓŁKI EUROPEJSKIE, wyd. 1 Twoje Prawo USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wyd. 1 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Katarzyna Niedzielska Europejska spółka akcyjna Założenie. Funkcjonowanie. Likwidacja Redakcja: Agnieszka Mikos ã Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7387-811-4 Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................. IX Wykaz skrótów .................................................................................................. XIII Literatura ............................................................................................................. XVII Część pierwsza. Założenie Rozdział pierwszy. Istota spółki europejskiej..................................... 1.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 1.2. Rys historyczny oraz źródła prawa europejskiego o spółkach ......... 1.2.1. Rys historyczny spółki jako formy prawnej .............................. a) Spółka w prawie rzymskim....................................................... b) Spółka w prawie polskim.......................................................... c) Spółka w prawie europejskim ................................................. d) Wnioski.......................................................................................... 1.2.2. Źródła prawa europejskiego o spółkach .................................... a) Źródła pierwotne......................................................................... b) Źródła pochodne......................................................................... 1.3. Projekty i koncepcja spółki europejskiej................................................ 1.3.1. Powstanie koncepcji SE................................................................... 1.3.2. Projekt rozporządzenia z 1991 roku............................................ a) Charakterystyka projektu.......................................................... b) Wnioski.......................................................................................... 1.3.3. Ostateczna wersja rozporządzenia .............................................. 1.4. Europejska spółka akcyjna jako spółka ponadnarodowa.................... 1.4.1. Charakter prawny spółki................................................................. 1.4.2. Znaczenie europejskiej spółki akcyjnej ...................................... 1.4.3. Prawo właściwe dla europejskiej spółki akcyjnej .................... 1.5. Podsumowanie............................................................................................... Rozdział 2. Utworzenie Societas europaea........................................... 2.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 2.2. Sposoby zakładania spółki .......................................................................... 2.3. Założenie europejskiej spółki akcyjnej poprzez połączenie ............. 2.3.1. Czynności przygotowawcze........................................................... 3 3 7 7 7 9 11 14 15 15 16 20 21 24 24 28 29 31 32 36 41 46 49 49 54 56 57 V Spis treści a) Treść i forma planu połączenia................................................ b) Ogłoszenie planu połączenia................................................... c) Zbadanie planu połączenia i sporządzenie sprawozdania . 2.3.2. Powzięcie uchwały przez walne zgromadzenie....................... 2.3.3. Ochrona wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych ....... 2.3.4. Kontrola prawidłowości połączenia spółek w SE.................... a) etap pierwszy ............................................................................... b) etap drugi...................................................................................... 2.3.5. Rejestracja spółki i skutki połączenia ........................................ 2.4. Założenie SE w drodze utworzenia spółki holdingowej .................... 2.4.1. Procedura powstania holdingu SE ............................................... 2.4.2. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli ....... 57 62 64 66 71 78 79 84 85 90 91 98 2.5. Założenie SE jako spółki-córki ................................................................... 101 2.6. Założenie SE przez przekształcenie w nią istniejącej spółki............. 103 2.7. Podsumowanie............................................................................................... 106 Rozdział 3. Przeniesienie siedziby europejskiej spółki akcyjnej ............................................................................................................ 111 3.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 111 3.2. Siedziba statutowa SE................................................................................... 112 3.3. Przeniesienie siedziby do innego państwa............................................ 115 3.3.1. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych ................................ 124 3.3.2. Ochrona wierzycieli......................................................................... 129 3.3.3. Problemy prawa podatkowego ..................................................... 130 a) Bieżące opodatkowanie dochodów spółki........................... 132 b) Opodatkowanie w przypadku przeniesienia siedziby do innego państwa ..................................................................... 135 3.4. Odpowiedzialność osób działających w imieniu SE przed rejestracją ........................................................................................................ 137 3.5. Podsumowanie .............................................................................................. 140 Część druga. Funkcjonowanie Rozdział 4. Ustrój Spółki Europejskiej.................................................... 145 4.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 145 4.2. Zarządzanie i nadzór .................................................................................... 147 4.2.1. System dualistyczny.......................................................................... 152 a) Zarząd ............................................................................................. 153 b) Rada nadzorcza............................................................................ 163 4.2.2. System monistyczny......................................................................... 172 a) Charakterystyka organu administrującego w rozporzą- dzeniu 2157/2001........................................................................ 174 b) Charakterystyka systemu monistycznego w SpEurU........ 176 VI Spis treści c) System monistyczny w Wielkiej Brytanii ............................. 182 d) System monistyczny we Francji .............................................. 184 4.2.3. Wnioski ............................................................................................... 186 4.3. Zasady wspólne dla systemu monistycznego i dualistycznego ........ 187 4.3.1. Członek organu w SE ....................................................................... 188 4.3.2. Wykluczenie kandydata na członka organu SE ........................ 189 4.3.3. Czynności wymagające zgody właściwego organu SE ........... 191 4.3.4. Zasady podejmowania uchwał ...................................................... 193 4.4. Podsumowanie .............................................................................................. 195 Rozdział 5. Walne zgromadzenie SE......................................................... 197 5.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 197 5.2. Zwoływanie walnego zgromadzenia ....................................................... 198 5.3. Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie ............................ 200 5.4. Kompetencje walnego zgromadzenia ..................................................... 202 5.5. Podsumowanie .............................................................................................. 205 Rozdział 6. Szczególna regulacja udziału pracowników w prowadzeniu spółki ............................................................................... 207 6.1. Uwagi ogólne.................................................................................................. 207 6.2. Dyrektywa uzupełniająca statut SE o uczestnictwo pracowników . 213 6.3. Etap negocjacyjny ......................................................................................... 214 6.3.1. Współdziałanie w formie informowania ................................... 217 6.3.2. Współdziałanie w formie konsultacji ......................................... 219 6.3.3. Współdecydowanie pracowników .............................................. 221 6.4. Regulacje modelowe .................................................................................... 224 6.5. Podsumowanie .............................................................................................. 227 Część trzecia. Rozwiązanie SE Rozdział 7. Rozwiązanie SE........................................................................... 231 7.1. Uwagi ogólne .................................................................................................. 231 7.2. Ustanie bytu prawnego europejskiej spółki akcyjnej.......................... 233 7.2.1. Rozwiązanie i likwidacja SE na podstawie prawa narodowe- go danego państwa .......................................................................... 233 7.2.2. Rozwiązanie i likwidacja SE w wyniku naruszenia art. 7 roz- porządzenia 2157/2001................................................................... 237 7.2.3. Przekształcenie SE w narodową spółkę akcyjną ....................... 240 7.3. Niewypłacalność SE...................................................................................... 243 7.4. Podsumowanie............................................................................................... 244 Indeks rzeczowy ............................................................................................... 245 VII Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Prezentowana publikacja zatytułowana „Europejska spółka akcyjna” stano- wi opracowanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom inwestora, zarówno zagranicznego jak i polskiego, dla którego znajomość i rozumienie europej- skiego prawa spółek staje się w rozwijającej się Europie pilną potrzebą. Moim zamierzeniem jest przedstawienie monografii, która kompleksowo pokazuje jak założyć, zarządzać czy jak zlikwidować europejską spółkę akcyjną. Spółka ta jest nową instytucją prawną. Sposób utworzenia, funkcjonowa- nia, ustroju i rozwiązania jej regulowany jest przepisami rozporządzenia Rady Unii, które jest bezpośrednio obowiązującym aktem prawnym na tere- nie Rzeczypospolitej. Jednakże regulacje tego aktu prawnego, ze względu na jego ogólny charakter, są częściowe. Rozporządzenie w wielu kwestiach odsyła do przepisów odpowiednich dyrektyw Rady Unii, jak i do przepisów narodowego prawa z zakresu prawa spółek akcyjnych. Aczkolwiek prawo narodowe nie uwzględnia wszystkich aspektów funkcjonowania przedsię- biorstw na rynkach międzynarodowych. Konieczne jest ustanowienie odpo- wiednich przepisów wprowadzających europejską spółkę akcyjną na grunt prawa polskiego. Dnia 4.3.2005 r. została uchwalona ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, która weszła w życie 19.5.2005 r. Dla inwestora istotne są zatem takie akty prawne, jak: rozporządzenie Rady Unii o europejskiej spółce akcyjnej, dyrektywa uzupełniająca to roz- porządzenie, dyrektywy Rady Unii z zakresu prawa spółek, ustawa o spółce europejskiej oraz krajowe prawo handlowe (zwłaszcza z zakresu spółki akcyj- nej). Wielość źródeł prawa, które znajdą zastosowanie do societas europaea budzi kontrowersje co do kwestii, które przepisy, w jakiej kolejności i w ja- kim zakresie powinno się stosować. Stworzenie modelu europejskiej spółki akcyjnej poprzez analizę naj- pierw przepisów rozporządzenia 2157/2001, w dalszej kolejności dyrektyw UE, a następnie przepisów polskiego prawa spółek pozwoli określić nie tyl- ko istotę i ustrój tej spółki, ale również przejrzyście pokazuje polskiemu in- westorowi, jak ją założyć i jak nią zarządzać. Warunkiem założenia SE jest współdziałanie podmiotów mających siedzibę na terenie przynajmniej dwóch różnych państw członkowskich, dlatego przedstawiono porówna- nie do prawa niemieckiego. Wybrano prawo niemieckie, ponieważ liczne uregulowania prawne dotyczące polskiej spółki akcyjnej oparte zostały właśnie na rozwiązaniach przyjętych w prawie niemieckim. IX Wprowadzenie Książka składa się z trzech części. Pierwsza zatytułowana „Założenie” zawiera krótki rys historyczny powstania spółki, jej charakterystykę, sposoby utworzenia oraz kwestię przeniesienia siedziby do innego państwa członkow- skiego. Zarówno prawo handlowe, jak i prawo spółek rozwijało się już od cza- sów starożytnych. Jest to taka dziedzina prawa, która w każdej epoce i czasie towarzyszy społeczeństwom. Wraz z ich rozwojem powstawały różnorodne formy prawne pozwalające na gromadzenie kapitału i generowanie zysków. Przedstawiony został rozwój spółki, jej rys historyczny, funkcje na przestrzeni dziejów oraz znaczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej w czasach obecnych. Omawiając źródła prawa europejskiego dotyczącego spółek przedstawiono ich klasyfikację i krótką charakterystykę. Unia Europej- ska, przygotowując regulację prawną spółki europejskiej, spośród kilku możli- wych form tworzenia prawa wybrała rozporządzenie. Pochodne źródła prawa europejskiego są bardzo ważne ze względu na potrzebę stworzenia we Wspól- nocie podobnych systemów prawnych, jakie obowiązują w narodowych syste- mach. W tej części pracy omówiono również powstanie koncepcji spółki euro- pejskiej i jej poszczególne projekty, a także krótką historię prac legislacyjnych. Prace nad SE trwające ponad czterdzieści lat zaowocowały czterema projekta- mi. Przedstawiono także charakter prawny europejskiej spółki akcyjnej, jej funkcje i właściwe dla niej prawo. W kolejnym rozdziale części pierwszej przeanalizowano utworzenie SE. Przedstawiono sposoby zakładania spółki, łączące się z tym pozytywne i ne- gatywne aspekty oraz problematykę siedziby spółki i odpowiedzialności jej założycieli przed rejestracją. Europejska spółka akcyjna może powstać po- przez połączenie (które jest najszerzej uregulowane w rozporządzeniu 2157/2001), w drodze utworzenia spółki holdingowej, jako spółka-córka i przez przekształcenie istniejącej spółki w SE. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż europejska spółka nie powstaje jako nowa forma prawna, lecz jedynie jest przekształceniem istniejących już spółek akcyjnych prawa narodowego. Spo- soby te oraz postępowanie połączeniowe zostaną także skomentowane. Zwrócono również uwagę na zastosowanie dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących tworzenia spółek kapitałowych, do których odsyła także roz- porządzenie 2157/2001. Sposoby założenia societas europaea zbadano z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, który chciałby prowadzić taką spółkę z siedzibą główną na terenie Rzeczypospolitej. Kwestia lokalizacji sie- dziby i jej przeniesienia do innego państwa jest o tyle interesująca, o ile fakt przeniesienia nie powoduje utraty podmiotowości prawnej spółki. Wiążą się z tym aspekty podatkowo-prawne, gdyż istnieje niejako możliwość ucieczki podatnika spod jurysdykcji jednego kraju do innego. Sprawę opodatkowania SE zaprezentowano pod względem opodatkowania dochodów spółki oraz opodatkowania w przypadku przeniesienia siedziby do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Część druga książki zatytułowana została „Funkcjonowanie”, bo- wiem spółka to organizacja osób, która powinna cechować się sprawnym X Wprowadzenie zarządem, rzetelną kontrolą i oddanymi pracownikami. Omówione zostało funkcjonowanie organów zarządzająco-nadzorujących oraz w osobnym roz- dziale – tematyka walnego zgromadzenia. Zróżnicowany charakter organów zarządzająco-nadzorujących wiąże się z występowaniem w ramach krajowe- go prawa spółek państw Unii Europejskiej dwóch zasadniczych systemów zarządzania: dualistycznego i monistycznego. W systemie dualistycznym wy- stępują obok siebie dwa organy, tj. zarząd oraz organ nadzorujący – na przykład rada nadzorcza. W systemie monistycznym natomiast występuje tyl- ko jeden organ, zwany organem administrującym lub radą dyrektorów, złożony z dwóch kategorii członków: zarządzających oraz niezarządzających. Główne różnice między tymi systemami przedstawiono w punkcie poświę- conym zarządzaniu i nadzorowi. Oba systemy zarządzania spółką omówiono pod kątem struktury orga- nów, ich kompetencji, praw i obowiązków członków tych organów oraz od- powiedzialności osób działających w spółce. Na strukturę organów władzy duży wpływ ma udział pracowników w zarządzaniu. To właśnie te kwestie stanowiły główną przeszkodę w uchwaleniu rozporządzenia Rady o spółce europejskiej. W Unii Europejskiej, a konkretnie w Wielkiej Brytanii i Republi- ce Federalnej Niemiec, są odmienne koncepcje udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zostaną one krótko omówione w rozdzia- le siódmym. Spór o udział pracowników w zarządzaniu spółką rozwiązała dy- rektywa uzupełniająca statut SE dotycząca uczestnictwa pracowników, która zostanie przedstawiona także w tym rozdziale. Ze względu na ograniczony zakres niniejszego opracowania kwestia partycypacji pracowników nie zo- stanie omówiona w oparciu o ustawę o spółce europejskiej. Końcowym etapem funkcjonowania spółki są zagadnienia związane z rozwiązaniem i niewypłacalnością SE. Dlatego część trzecia opracowania nosi tytuł „Rozwiązanie”. W przypadku niespełnienia swoich funkcji zarząd spółki powinien podjąć odpowiednie kroki zmierzające do rozwiązania spółki. Procedura tego postępowania została omówiona ze względu na pra- wo polskie, jak i przepisy rozporządzenia 2157/2001. Ponadto zwrócono uwagę na istotne aspekty zastosowania prawa narodowego państwa człon- kowskiego UE, w którym spółka ma swoją siedzibę główną, oraz na przepisy likwidacji i rozwiązania spółek i roz- dyrektywy czternastej dotyczącej porządzenia o postępowaniu insolwencyjnym z 29.5.2000 r. W opracowaniu wykorzystano własne tłumaczenie rozporządzenia o SE, gdyż brak jest oficjalnego tłumaczenia na język polski1. Dla wiarygodności przekładu oryginalny, angielski tekst poszczególnych artykułów zamieszczo- no w przypisach. Niniejsze wydanie uwzględnia stan prawny, jaki istniał w marcu 2005 r. 1 Treść artykułów rozporządzenia w języku polskim zaczerpnięto z tłumaczenia rozp. 2157/2001 przez K. Oplustila i A. Rachwał. XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów AktG ....................................... Aktiengesetz, niemiecka ustawa o spółce akcyjnej z 6.9.1965 r. (Federalny Dziennik Ustaw BGB) BGBI I, BABI. 1089 BetrVG................................... Betriebsverfassunggesetz, niemiecka ustawa o za- sadach prowadzenia zakładu CA............................................ Company Act, angielska ustawa o spółkach DStR. ...................................... Deutsches Steuerrecht Dyrektywa Nr 2001/86 .... dyrektywa Nr 2001/86/WE z 8.10.2001 r. w celu uzupełniania statutu spółki europejskiej o postano- wienia dotyczące uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. WE OJ L 294) EZIG ....................................... rozporządzenie z 25.7.1985 r., Nr 2137/85 o Euro- pejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych (OJ Nr L 199 P 001–009) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ........................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP............................................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC......................................... ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU ............................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH......................................... ustawa — Kodeks spółek handlowych z 15.9.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PDOPrU ................................ ustawa o podatku dochodowym od osób praw- nych z 15.2.1992 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PrBank................................... ustawa z 29.8.1997 r. — Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrPapW ................................. ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) PrPrywM............................... ustawa z 12.11.1965 r. — Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrUpNapr ............................ ustawa z 28.2.2003 r. — Prawo upadłościowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PrywPPU .............................. ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) rozporządzenie Nr 2157/2001 z 10.11.2001 r. o Euro- pejskiej Spółce Akcyjnej, (Dz.Urz. WE OJ L 294) Rozporządzenie 2157/2001............................. SpEurU .................................. ustawa z 4.3.2005 r. o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i spółce europejskiej, (Dz.U. Nr 62, poz. 551) TWE........................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Gospodarczą (tzw. Traktat Rzymski) podpisany 25.3.1957 r. Układ Stowarzyszeniowy Układ Stowarzyszeniowy (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38) UmWG ................................... Umwandlungsgesetz ZNKU..................................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS .......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości SA ............................................ Sąd Apelacyjny SN............................................ Sąd Najwyższy SW ........................................... Sąd Wojewódzki 3. Czasopisma BGB ........................................ Federalny Dziennik Ustaw GP............................................ Gazeta Prawna KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................ Monitor Prawniczy MoPr....................................... Monitor Prawa Pracy OG........................................... Orzecznictwo Gospodarcze OSG ........................................ Orzecznictwo Sądów Gospodarczych XIV Wykaz skrótów OSN ........................................ zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego noszący obec- nie nazwę Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSP ......................................... orzecznictwo Sądów Polskich PiP........................................... Państwo i Prawo PL............................................. Przegląd Legislacyjny PP ............................................ Przegląd Podatkowy PPH......................................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Przeds. ............................ Prawo Przedsiębiorcy Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek PS............................................. Przegląd Sądowy Rej. .......................................... Rejent Rzeczp. .................................. Rzeczpospolita SP............................................. Studia Prawnicze TPP.......................................... Transformacje Prawa Prywatnego 4. Inne skróty AG ........................................... Aktiengesellschaft (spółka akcyjna) art............................................ artykuł EWG ....................................... Europejska Wspólnota Gospodarcza Dz.U........................................ Dziennik Ustaw KRS ......................................... Krajowy Rejestr Sądowy lit. ............................................ litera nast. ........................................ następny (a, e) Nb ........................................... numer brzegowy Nr ............................................ numer OECD ..................................... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pkt........................................... punkt por. ......................................... porównaj poz. ......................................... pozycja rozp. ....................................... rozporządzenie s................................................ strona SE............................................. societas europaea t................................................ tom XV Wykaz skrótów tekst jedn. ............................. tekst jednolity TWE........................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską tzw. ......................................... tak zwany (a, e) ust. .......................................... ustęp vol. .......................................... volumen w zw. ...................................... w związku z. .............................................. zeszyt zd............................................. zdanie zm. .......................................... zmiana zob. ......................................... zobacz 5. Inne 1. www.napoleon.gery.pl/varia/kodeks 2. http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/index.html 3. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/umwg_1995/index.html 4. http://www.prawospolek.infor.pl 5. www.legifrance.gouv.fr 6. http://www.cyf-kr.edu.pl/~zykalino/LE_tekstpl.html 7. http://www.prawnik.net.pl 8. http://www.europarl.eu.int/press/index_de.htm 9. http://www.gazetaprawna.pl/unia/unia.html?z_numer=1211 z_dzial=33 z_plik=1211.33.216.2.4.1.0.3.htm 10. http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/ 235 format=HTML aged=0 language=EN guiLanguage=en 11. http://papers.ssrn.com/sd3/papers.cfm?abstract_id=183908 XVI Literatura Literatura Literatura 1. Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935. 2. Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała 1998. 3. Adamiecki K., Zastosowanie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym, artykuł został przedrukowany w opracowaniu Z. Hein- dricha, O nauce organizacji. Wybór pism. Karol Adamiecki, Warszawa 1985. 4. Alston P., Bustelo M., Heenan J., The EU and Human Rights, Oxford 1999. 5. Ambroziewicz A., Odpowiedzialność związana z zastosowaniem pod- pisu cyfrowego, SP 2003, Nr 4. 6. Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2002. 7. Balcerowska A., Zakładanie przedsiębiorstw w krajach UE, Pr. Przeds. 2001, Nr 41. 8. Banach J., Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 2001. 9. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001. 10. Banasiński C., Prawo europejskiej integracji gospodarczej, w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (pod red. M. Wierz- bowskiego, M. Wyrzykowskiego), Warszawa 2003. 11. Bar L., Ocena regulacji prawnej reformy gospodarczej, PiP 1984, Nr 5. 12. Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002. 13. Bednarek M., Europejskie rady zakładowe, Rzeczp. z 13.12.2003 r., do- datek Prawo co dnia. 14. Ber H., Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, w: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego (pod red. S. Ru- dolfa), Warszawa 1999. 15. Bernhardt W., Aufsichtsrat – die schönste Nebensache der Welt? Zeit- schrift für das gesamte Handelsrecht 1995, Nr 195. 16. Bierć A., Partycypacja pracowników w zarządzaniu spółkami kapi- tałowymi, PiP 1989, Nr 4, s. 35. 17. Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – holding, PPH 2005, Nr 1. 18. Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – fuzja transgraniczna, PPH 2004, Nr 12. XVII Literatura 19. Blanc G., Szanse spółki europejskiej na sukces (Uwagi na przykładzie koordynacji między prawem wspólnotowym i prawem krajowym) (pod red. H. Lewandowskiego, D. Makowskiego), Warszawa 2003. 20. Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warsza- wa 2002. 21. Brol J., Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Wybrane problemy prawne, PPH 2003, Nr 12. 22. Brol J., Z problematyki międzynarodowych aspektów upadłości i przy- szłego prawa insolwencyjnego, w: Prawo wspólnot europejskich a pra- wo polskie. Prawo gospodarcze (pod red. M. Safjana), Warszawa 2002. 23. Craig P., de Burca G., EU Law: Test, Cases and Materials, Oxford 1998. 24. Bączyk M., Umowy w zakresie czynności bankowych, w: Prawo umów w obrocie gospodarczym (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2001. 25. Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2002. 26. Bielski P., Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy a natura spółki akcyjnej, PPH 2001, Nr 11. 27. Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, PPH 1994, Nr 9. 28. Blanquet F., Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas europaea „SE”). Ein Gemeinschaftsinstrument für die grenzübergreif- ende Zusammenarbeit im Dienste der Unternehmen, Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2002, Nr 1. 29. Blanquet F., Le statut de la Société européenne. Enfin un accord trouvé!, Single Market News, 12/2000, Nr 24. 30. Boniuszko E., Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów, Warszawa 2002. 31. Borkowski M., Łączenie się spółek kapitałowych, Warszawa 2001. 32. Brandt U., Überlegungen zu einem SE-Ausführungsgesetz, Neue Zeit- schrift für Gesellschaftsrecht 2002, Nr 21. 33. Brandt U., Scheifele M., Die europäische Aktiengesellschaft und das an- wendbare Recht, Deutsches Steuerrecht 2002, Nr 13. 34. Buchheim R., Europäische Aktiengesellschaft und grenzübersch- reitende Konzernverschmelzung, Der Aktuelle Entwurf der Rechts- form aus betirbswirtschaftlicher Sicht, Wiesbaden 2001. 35. Bungert H., Beier C., Die europäische Aktiengesellschaft, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrechts 2002, Nr 1. 36. Buxbaum M. R., Die Leitung von Gesellschaften – Strukturelle Refor- men im amerikanischen und deutschen Gesellschaftsrecht, w: Corpo- rate Governance. Optimierung der Unternehmensführung und der Un- ternehmenskontrolle im deutschen und amerikanischen Aktienrecht (pod red. D. Feddersen), Köln 1996. XVIII Literatura 37. Buxman M. R., Hertig G., Hirsch A., Hopt J. K., European Business Law. Legal and Economic Analyses on Integration and Harmonization, New York 1991. 38. Całus A., Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynen- talnej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992. 39. Cejmer M., Napierała J., Sójki T., Instytucje prawne dyrektywy kapi- tałowej, Kraków 2004. 40. Chróścicki A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2000. 41. Czapliński W., I filar Unii Europejskiej – integracja gospodarcza, w: Pra- wo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2002. 42. Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek P., Wyrozumska A., Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2001. 43. Czerniawski R., Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyj- nej. Komentarz, Warszawa 2001. 44. Czubiński Z. A., The status of Region in European Law in the light of en- largement of the European Union, w: Erweiterung Europas (pod red. K. Glass, R. Hettlage, R. Scartezzini), Wien–Poznań, 1998. 45. Davis P., Struktur der Unternehmensfuhrung in Großbritannien und Deutschland: Konvergenz oder fortbestehende Divergenz? Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2001, Nr 2. 46. Dauses M., Osterweiterung der EU, Wiesbaden 1998. 47. Dejmek P., Das künftige Europa und die Europäische Privatgesell- schaft, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2001, Nr 19. 48. Dejmek P., Neue Dynamik im Europäischen Gesellschaftsrecht – eine Europäische Privatgesellschaft als Ergänzung zur Europäischen Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2002, Nr 3. 49. Domański G., Ład korporacyjny a sprawujący nadzór. Stawka na nieza- leżność, Rzeczp. z 1.8.2003 r., dodatek Prawo co dnia. 50. Ebert S., The European Company on the Level Playing Fidel of the Com- munity, European Business Law Review 2003, Nr 14. 51. Edwards V., The European Company – essential tool or eviscerated dream?, Common Market Law Review 2003, vol. 40. 52. Edwards V., EC Company law, Oxford 1999. 53. Eisenhardt U., Gesellschaftsrecht, München 2002. 54. Erdmenger J., Kommentar zum EG-Vertrag, Baden-Baden 1991. 55. Eyles U., Das Niederlassungsrecht der Kapitalgesellschaften in der Euro- päischen Gemeinschaft, Baden-Baden 1990. 56. Feddersen D., Corporate Governance. Optimierung der Unterneh- mensführung und der Unternehmenskontrolle im deutschen und ame- rikanischen Aktienrecht, Köln 1996. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europejska spółka akcyjna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: