Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00099 009977 10705373 na godz. na dobę w sumie
Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym - ebook/pdf
Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4000-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tezy stawiane przez autorkę w niniejszej pracy wskazują, iż europejska spółka akcyjna nie jest w pełni ponadnarodową formą prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że tak długo jak nie zostanie utworzony europejski rejestr przedsiębiorców, nie będzie można takiej formy stworzyć. Zamierzeniem autorki było przede wszystkim przeanalizowanie spółki europejskiej pod kątem szczególnych uwarunkowań związanych z wpisaniem oraz wykreśleniem spółki europejskiej z polskiego rejestru przedsiębiorców. Publikacja ma stanowić przewodnik dla przedsiębiorcy-inwestora, zawiera pewne sugestie dla sądów orzekających w sprawach o wpisanie do rejestru przedsiębiorców SE, przeniesienie jej siedziby oraz wykreślenie na skutek likwidacji. Opisuje nowy w polskim porządku prawnym monistyczny system zarządzania spółką, w szczególności w kontekście reprezentacji spółki europejskiej.

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym to opracowanie, które przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli nauki z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa handlowego, jak również dla praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej w formie spółki europejskiej z siedzibą w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM NATALIA BANAŚ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE NATALIA BANAŚ • EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Roman Trzaskowski PORĘCZENIE. ANALIZA INSTYTUCJI I PERSPEKTYWA KODYFIKACYJNA Dariusz Szostek NOWE UJĘCIE DOKUMENTU W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA www.ksiegarnia.beck.pl EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM DR NATALIA BANAŚ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3999-3 ISBN e-book 978-83-255-4000-5 Mojemu Tacie Spis treści Wykaz literatury ................................................................................................. XI Źródła prawa ........................................................................................................ XXIII Wykaz skrótów .................................................................................................... XXVII Wprowadzenie ..................................................................................................... XXXI Rozdział I. Geneza powstania europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea) ................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... § 2. Pierwszy etap tworzenia spółki europejskiej ............................. § 3. Drugi etap tworzenia spółki europejskiej ................................... § 4. Trzeci etap tworzenia spółki europejskiej ................................... § 5. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział II. Istota europejskiej spółki akcyjnej .............................. § 1. Zewnętrzne uregulowania Societas Europaea .......................... I. Charakter spółki – krajowy czy ponadnarodowy .......... II. Różnorodność spółek europejskich .................................... III. Wielowarstwowość źródeł prawa ........................................ IV. Obszar działania spółki europejskiej .................................. V. Analiza motywów utworzenia spółki europejskiej ....... § 2. Wewnętrzna struktura Societas Europaea .................................. I. Europejska spółka akcyjna na tle europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz spółdzielni europejskiej – podstawowe różnice, charakter, cel istnienia oraz cechy wspólne .................... II. Przyczyny, dla których wybrano dla spółki europejskiej formę spółki akcyjnej ...................................... III. Sposób zarządzania spółką ...................................................... 1. Uwagi wstępne ...................................................................... 2. System dualistyczny ............................................................. 3. System monistyczny ............................................................. 4. Przepisy wspólne dla obu systemów zarządzania .... 1 1 4 7 9 10 13 13 13 19 21 26 29 34 34 40 43 43 44 46 47 VIIVII Spis treści 5. Podsumowanie – system zarządzania Societas Europaea w polskim wydaniu ...................... IV. Udział pracowników w zarządzaniu SE .............................. Rozdział III. Sposoby założenia spółki europejskiej ................... § 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... § 2. Założenie spółki europejskiej przez połączenie ........................ § 3. Spółka europejska w formie holdingu ........................................... § 4. Założenie zależnej spółki europejskiej ......................................... § 5. Przekształcenie spółki akcyjnej w Societas Europaea ............ § 6. Założenie jednoosobowej SE ............................................................. § 7. Przeniesienie siedziby spółki europejskiej .................................. Rozdział IV. Zakres podmiotowy postępowania rejestrowego dotyczącego Societas Europaea ......................................................... § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................... § 2. Podmioty w postępowaniu rejestrowym dotyczącym SE ...... I. Uwagi ogólne ................................................................................ II. Definicja osoby zainteresowanej .......................................... III. Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego ...... IV. Wnioskodawca ............................................................................. V. Rodzaje wnioskodawców i innych uczestników postępowania ............................................................................... 50 52 57 57 57 60 62 62 63 64 67 67 73 73 75 76 78 79 VI. Szczegółowa charakterystyka kręgu innych uczestników postępowania dotyczącego SE ................... 86 § 3. Atrybuty podmiotów, biorących udział w postępowaniu rejestrowym, dotyczącym europejskiej spółki akcyjnej ......... I. Zdolność sądowa ......................................................................... II. Zdolność procesowa .................................................................. III. Zdolność postulacyjna .............................................................. IV. Legitymacja procesowa ............................................................ Rozdział V. Sąd jako organ prowadzący postępowanie rejestrowe ........................................................................................................ § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... § 2. Jurysdykcja krajowa .............................................................................. § 3. Właściwość sądu .................................................................................... § 4. Skład sądu ................................................................................................. § 5. Referendarz sądowy w postępowaniu rejestrowym ............... § 6. Kognicja sądu rejestrowego .............................................................. 88 88 98 101 103 109 109 110 114 120 120 123 VIII Spis treści Rozdział VI. Reprezentacja SE w postępowaniu rejestrowym ................................................................................................... § 1. Pojęcie reprezentacji ............................................................................ § 2. Reprezentacja przy tworzeniu spółki europejskiej .................. I. Organy spółki ............................................................................... II. Pełnomocnicy .............................................................................. III. Prokurent ....................................................................................... IV. Dyrektor wykonawczy .............................................................. § 3. Reprezentacja przy przeniesieniu siedziby ................................. § 4. Reprezentacja przy likwidacji .......................................................... Rozdział VII. Przebieg postępowania rejestrowego – założenie spółki europejskiej .......................................................... § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................... § 2. Założenie SE przez połączenie ......................................................... § 3. Grupa kapitałowa SE ............................................................................. § 4. Spółka europejska jako spółka zależna .......................................... § 5. Przekształcenie krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską ................................................................................................ § 6. Założenie jednoosobowej spółki europejskiej ........................... § 7. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział VIII. Przebieg postępowania rejestrowego – przeniesienie siedziby ......................................................................... § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... § 2. Postępowanie rejestrowe w sprawie przeniesienia 131 131 139 139 143 149 151 158 163 169 169 170 178 182 184 189 191 197 197 siedziby SE ................................................................................................ 198 Rozdział IX. Transformacja europejskiej spółki akcyjnej w krajową spółkę akcyjną ...................................................................... § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... § 2. Postępowanie rejestrowe w sprawie przekształcenia SE w krajową spółkę akcyjną .................................................................. Rozdział X. Przebieg postępowania rejestrowego – likwidacja spółki europejskiej .................................................................................... § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... § 2. Niezgodność siedziby statutowej spółki europejskiej z siedzibą jej zarządu ........................................................................... § 3. Likwidacja Societas Europaea w procedurze cywilnej .......... § 4. Podsumowanie ....................................................................................... 205 205 210 213 213 216 220 223 IX Spis treści Rozdział XI. Orzeczenia kończące postępowanie rejestrowe w sprawie SE ................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... § 2. Rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez polski sąd 227 227 rejestrowy ................................................................................................ 228 § 3. Nabycie osobowości prawnej w kontekście konstytutywnych cech orzeczeń sądów rejestrowych ........... 230 § 4. Szczególne rodzaje dokumentów, wydawane przez sąd gospodarczy, prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy ................ 232 § 5. Skuteczność, wykonalność, prawomocność orzeczeń wydanych w postępowaniu rejestrowym dotyczącym SE ..... § 6. Podsumowanie ...................................................................................... 236 237 Rozdział XII. Środki prawne służące zaskarżeniu orzeczeń, wydanych w postępowaniu rejestrowym dotyczącym SE .............................................................................................. § 1. Cechy charakterystyczne środków zaskarżenia ........................ § 2. Katalog środków weryfikacji rozstrzygnięć sądu w postępowaniu rejestrowym .......................................................... § 3. Apelacja ..................................................................................................... § 4. Zażalenie w postępowaniu rejestrowym ..................................... § 5. Skarga na orzeczenie referendarza ................................................ § 6. Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym ....................... § 7. Wznowienie postępowania rejestrowego prawomocnie 241 241 242 243 245 246 247 zakończonego ......................................................................................... 248 § 8. Swoiste środki weryfikacyjne, właściwe tylko dla postępowania nieprocesowego ....................................................... Podsumowanie .................................................................................................... Załączniki ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................ 249 253 257 275 X Wykaz literatury Adamski T., Kontrakt menadżerski, Pr. Sp. 1998, Nr 12 Adamus R., Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Pr. Sp. 2002, Nr 11 Bagińska L., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Warszawa 2009 Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008 Barłowski M., Biernat M., Ochrona wierzycieli spółki europejskiej, PPH 2005, Nr 12 Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974 Bielecki M., Kurator w spółce kapitałowej, Pr. Sp. 2007, Nr 10 Bielski P., Spółka kapitałowa w organizacji a status przedsiębiorcy, PPH 2002, Nr 6 Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011 Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Postępowanie w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, R.Pr. 2003, Nr 2 Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Skutki wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, PPG 2002, Nr 8 Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – holding, PPH 2005, Nr 1 Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – fuzja transgraniczna, PPH 2004, Nr 12 Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – przekształcenie, PPH 2005, Nr 2 Bilewska K., Spółka europejska, Warszawa 2006 Binek B., Heciak P., Stępniewski M., Waltz-Komierowska D., Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, KNF, Warszawa 2007 Błaszczak Ł., Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym, Toruń 2006 Błaszczak Ł., Zdolność rejestrowa jako przesłanka uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na przykładzie osobowych spółek handlo- wych, Rej. 2004, Nr 14 Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003 Borkowski M., Łączenie się spółek akcyjnych, Warszawa 2001 XIXI Wykaz literatury Borowiec J., Likwidacja spółki akcyjnej, Kraków 1999 Boć J., (red.) Prawo administracyjne, Wrocław 2002 Brandt U., Scheifele M., Die Europaeische Aktiengesellschaft und das anwen- dbare Recht, Deutches Steuerrecht, Wuerzburg 2002 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008 Broniewicz W., Reprezentacja według kodeksu postępowania cywilnego, NP 1966, Nr 7 Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców – zagadnienia wybrane, Rej. 2000, Nr 2 Bielski P., Prokura jako instytucja prawa przedsiębiorców rejestrowych – kon- sultacje prawne, PPH 2001, Nr 9 Bielski P., Spółka kapitałowa w organizacji a status przedsiębiorcy, PPH 2002, Nr 6 Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Kraków 2001 Bugajna-Sporczyk D., Kuć-Kwaśniewicz K., Krajowy Rejestr Sądowy – uwagi praktyczne, MoP 2001, Nr 4 Cejmer M., Napierała J., Sójka T., Europejskiej prawo spółek. Instytucje praw- ne dyrektywy kapitałowej, t. 1, Kraków 2004 Chłopecki A., Publiczny obrót i instrumenty finansowe, redefiniowanie pod- stawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH 2005, Nr 11 Cioch H., Spółdzielnie europejskiej jako nowy rodzaj spółdzielni szczebla pod- stawowego, Rej. 2006, Nr 12 Cieśliński R., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003 Ciulkin L., Jakubecki A., Kowal N., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002 Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenie ogólne i proces cywilny, Gdańsk 1984 Dąbrowska D., Odpowiedzialność karna prokurenta spółki za wyrządzenie jej szkody, Pr. Sp. 2009, Nr 1 Dąbrowski D., Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej – kon- sultacje prawne, PPH 2001, Nr 3 Dolecki H., Postępowanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2006 Drapała P., Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego – materiały edukacyjne, PPH 2002, Nr 9 Drygała T., Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego pra- wa spółek, Europejskie prawo spółek, t. 1, Kraków 2004 Dynia E., Integracja europejska, Warszawa 2004 Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007 Flejszar R., Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2006 Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6 Gajewski D., Problematyka podatkowa łączenia się spółek kapitałowych na gruncie kodeksu spółek handlowych, Rej. 2002, Nr 4 XII Wykaz literatury Gardulska O., Krawiec A., Postępowanie w celu zawarcia porozumienia o za- angażowaniu pracowników w spółce europejskiej, PPH 2005, Nr 7 Gawrysiak-Zabłocka A., Rejestry spółek w państwach członkowskich Unii Europejskiej – quo vadunt ?, [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010 Gburzyńska A., Członkostwo w zarządzie spółek kapitałowych, PPH 1997, Nr 2 Gburzyńska A., Reprezentacja spółek kapitałowych, Warszawa 1997 Gburzyńska-Dulewicz A., Roszewski Z., Postępowanie rejestrowe w spra- wach dotyczących spółek – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PPH 1999, Nr 9 Gierzyński B., Uprawnienia sądów rejestrowych, Pr. Sp. 1997, Nr 1 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006 Gniewek E., Utrata zdolności sądowej przez osobę prawną w trakcie proce- su, Rej. 1998, Nr 5 Gocławski M., Pełnomocnictwo – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego za lata 1989–2003, PPH 2003, Nr 11 Gocławski M., Pełnomocnictwo – przegląd orzecznictwa za lata 1989–2003, PPH 2003, Nr 12 Gołaczyński J., Elektroniczne czynności procesowe, MoP – dodatek 2004, Nr 4 Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2008 Gołaczyński J., Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej według rozporzą- dzenia Rady Unii Europejskiej z 22.12.2000 r. Nr 44/2001 o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 Gołębiewski S., Koncerny w polskim systemie prawnym, Pr. Sp. 2006, Nr 3 Góra-Błaszczykowska A., Środki zaskarżenia art. 367–42412 KPC. Komentarz, Warszawa 2009 Górski W. (red.), Prawo gospodarcze, Szczecin 2004 Grykiel J., Skutki wadliwej reprezentacji w ramach organu osoby prawnej, Pr. Sp. 2008, Nr 11 Habersack M., Europaeisches Gesellschaftsrecht, Muenchen 2006 Habersack M., Europaeisches Gesellschaftsrecht, Muenchen 2010 Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 12, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2010 Heinze M., Die Europaeische Aktiengesellschaft, Zeitschrift fuer Unternahmens und Gesellschaftsrecht, Bonn 2002 Hood J. B., The European Company Proposal, International and Comparative Law Quarterly 1973, Nr 7, vol. 22 Jacyszyn J., Atypowe spółki handlowe – recenzja książki Andrzeja Kidyby, PPH 2002, Nr 8 XIII Wykaz literatury Jacyszyn J., O kupiecki rejestr handlowy, Rej. 1995, Nr 3 Jacyszyn J., Spółka spółek, Rej. 1993, Nr 6 Jacyszyn J., Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu euro- pejskiej spółki prywatnej, cz. 3, Rej. 2009, Nr 9 Jacyszyn J., Z rodowodu spółek, Rej. 1991, Nr 4 Jakubecki A., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2002 Jakubecki A., Kidyba A., Mojak J., Skubisz R., Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010 Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 22.12.2004 r., MoP 2005, Nr 5 Jankowski J., Nowelizacje KPC wprowadzone w 2005 r., Warszawa 2005 Jankowski J., Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i ukła- dowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999 Jankowski J., Cieślak S., Wybrane propozycje zmian kodeksu postępowania cywilnego zawarte w rządowym projekcie z 30.1.2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Pal. 2006, Nr 7–8 Jastrzębski J., Wpis w rejestrze handlowym – adekwatny związek przyczynowy – szkoda z art. 361 KC – nieprawidłowość wpisu, PPH 2003, Nr 6 Jaworski L., Przekształcenia spółek kapitałowych, Pr. Sp. 1998, Nr 3 Jochemczyk B., Kurator dla spółki kapitałowej, Pr. Sp. 2007, Nr 1 Jodłowski J., Resich Z., Postępowanie cywilne, Warszawa 1987 Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Wietz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009 Kawa D., Krajowy Rejestr Sądowy, Toruń 2002 Kaźmierczyk K., Orzeczenia konstytutywne i deklaratywne, PPiA 1973, t. IV Kersting C., Societas Europaea, Gruendung und Vorgesellschaft, Der Betrieb 2001, Nr 39 Kędry E. (red.), Ustrój prawny przedsiębiorców, Olsztyn 2006 Kidyba A., Atypowe spółki handlowe, Kraków 2006 Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kraków 2006 Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2004 Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2007 Kidyba A., Zmiany w kodeksie spółek handlowych, cz. 2, Zmiany w spółce akcyjnej, przepisach transformacyjnych, prawno karnych i przejściowych, MoP 2004, Nr 7 Kidyba A. (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski, Prawo spółek hand- lowych, Warszawa 2010 Klyta W., Spółki kapitałowe w prawie europejskim, KPP 2000, z. 4 Koch A. (red.), J. Napierała, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 Kołacz J., Przekształcenie spółek kapitałowych w sytuacji istnienia straty bi- lansowej, Pr. Sp. 2008, Nr 2 XIV Wykaz literatury Koralewski M., Neutralność podatkowa połączenia dla spółki połączonej, Pr. Sp. 2009, Nr 12 Kosikowski C. (red.), A. Walaszek-Pyzioł, Prawo handlowe, t. 1, Warszawa 1996 Korzan K., Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości i naczelne zasady po- stępowania nieprocesowego, Rej. 2004, Nr 7 Korzan K., Podmioty postępowania nieprocesowego, Rej. 2005, Nr 2 (cz. 1), Nr 3 (cz. 2) Korzan K., Postępowanie nieprocesowe. Część ogólna, Katowice 1983 Korzan K., Postępowanie nieprocesowe przed sądem pierwszej instancji, Rej. 2004, Nr 10 Korzan K., Postępowanie nieprocesowe w systemie postępowania cywilnego, Rej. 2004, Nr 8 (cz. 1), Nr 9 (cz. 2) Korzan K., Postępowanie rejestrowe w przyszłości, Rej. 1996, Nr 6 Korzan K., Postępowanie w sprawach rejestrowych, Rej. 1996, Nr 7–8 Korzan K., Postępowanie w sprawach rejestrowych w kontekście ustawy o Kra- jowym Rejestrze Sądowym, Rej. 2004, Nr 11 Korzan K., Skutki orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty (prawomoc- ność, wykonalność i skuteczność), Rej. 2005, Nr 4 Korzan K., Skutki naruszenia jurysdykcji krajowej, właściwości sądu oraz try- bu postępowania nieprocesowego, Rej. 2004, Nr 12 Korzan K., Trwałość kodyfikacji cywilnoprocesowej a zagadnienie norma- tywnego wyodrębnienia prawa spółek (problemy dostosowania polskiego prawa gospodarczego do europejskiej infrastruktury gospodarczej), Rej. 1999, Nr 3 Kowal N., Kurator „ rejestrowy” w postępowaniu przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, PPH 2003, Nr 9 Kozłowska B., Udzielenie prokury – materiały edukacyjne, PPH 1996, Nr 5 Kruczalak K., Formy i tryb przekształcenia spółek handlowych, Rej. 1999, Nr 8 Kruczulak-Jankowska J., Ujawnianie ograniczenia sposobu reprezentacji spó- łek handlowych w rejestrze przedsiębiorców KRS a zasada pewności i bez- pieczeństwa obrotu, [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wie- ku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010 Kubala W., Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki handlowe, PPH 2001, Nr 11 Kukła Z., Odpowiedzialność karna w spółce europejskiej, Pr. Sp. 2009, Nr 3 Kula M., Europejska spółka akcyjna czy rzeczywiście europejska, R.Pr. 2004, Nr 5 Kurnicki T., Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej – orzecznictwo SN z komentarzem, Pr. Sp. 2007, Nr 6 Kurnicki T., Przedstawicielstwo spółki kapitałowej przy dokonywaniu czyn- ności prawnych, Pr. Sp. 2009, Nr 1 Kuniewicz Z., Uwagi o formie pełnomocnictwa, Rej. 2000, Nr 6 XV Wykaz literatury Lange O., Ekonomia polityczna, Warszawa 1967 Lewandowski R., Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych, Warszawa 2008 Lewandowski R., Statut spółki europejskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2008 Leśniak M., Informatyzacja postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów i Nowej Księdze Wieczystej oraz dostęp do da- nych zawartych w tych rejestrach, [w:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010 Leśniak M., Postępowanie w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, PPH 2001, Nr 5 Leśniak M., Łukowski W., Wybrane problemy związane ze stosowaniem usta- wy o Krajowym Rejestrze Sądowym i kodeksie spółek handlowych, PPH 2001, Nr 9 Litwińska-Werner M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005 Loranc J., Spółka europejska a przepisy polskie, Rej. 2001, Nr 6 Lubiński K., Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nie- procesowym, Toruń 1985 Lutter M., Europaeische Aktiengesellschaft – Rechtsfigur mit Zukunft?, Betriebs- Berater, ZRW 2002, Nr 1 Ławnicka J., Referendarz sądowy jako organ w postępowaniu przed sądem rejestrowy, PS 2007, Nr 6 Łukowski W., Akta rejestrowe jako źródła informacji o przedsiębiorcy wpisa- nym do Krajowego Rejestru Sądowego, Pal. 2003, Nr 9–10 Łukowski W., Ogólne zasady składania wniosku o wpis do Krajowego Rejestry Sądowego przy wykorzystaniu urzędowego formularza, R.Pr. 2002, Nr 1 Maliszewska-Nienartowicz J., Swoboda prowadzenia działalności gospodar- czej przez spółki na terenie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 2005, Nr 7–8 Malczyk-Herdzina M., Orzeczenia referendarza sądowego, [w:] Ł. Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, Toruń 2007 Malczyk-Herdzina M., Skarga na orzeczenie referendarza sądowego, [w:] I. Ratusińska (red.), Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywil- nego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), Warszawa 2006 Markiewicz K., Postępowanie w sprawach depozytowych, Warszawa 2007 Markowski W., Istota postępowania przymuszającego w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rej. 2005, Nr 3 Marszałkowska-Krześ E. (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2008 Marszałkowska-Krześ E., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Akty wykonawcze. Polska Klasyfikacja Działalności, Warszawa 2001 Marszałkowska-Krześ E., Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spó- łek handlowych, Warszawa 2004 Marszałkowska-Krześ E., Krześ S., Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarzą- du spółki kapitałowej z naruszeniem art. 210 § 1 KSH albo art. 379 § 1 KSH, XVI Wykaz literatury [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010 Mądrzak H., Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie cywilne, Warszawa 2003 Michalski M., Głosowanie na walnym zgromadzeniu spółki publicznej – glo- sa, PPH 2003, Nr 4 Michnik A., Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców, Warszawa 2009 Minas M., Spółka europejska w pracach Komisji Wspólnot Europejskich, KPP 1996, z. 1 Miroszewski L., Wyznaczenie biegłego rewidenta w procesie przekształcenia spółki – materiały edukacyjne, PPH 2002, Nr 8 Miś G., Przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2005 Moskwa L., Nowe przepisy o prokurze, Rej. 2001, Nr 9 Napierała J., Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006 Napierała J., Societas Europaea, PPH 2002, Nr 11 Naworski J. P., Reprezentacja spółek kapitałowych, PPH 1997, Nr 3 Naworski J. P., Wpisy do rejestru sądowego jako przesłanka nabycia osobowo- ści prawnej, Glosa 2000, Nr 5 Nazaruk P., Koncepcja Europejskiej Spółki Prywatnej, Pr. Sp. 2005, Nr 6 Niedzielska K., Europejska spółka akcyjna, Warszawa 2005 Niedzielska K., Europejska spółka akcyjna – przyszłość czy tylko instytucja praw- na?, [w:] Z. Ofiarski (red.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 Norbert K., Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Prawo dzia- łalności gospodarczej z wprowadzeniem, Warszawa 2001 Norek E., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001 Nowak M. J., Olech Z., Zakres przedmiotowy prokury, Pr. Sp. 2009, Nr 5 Nowacki A., Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Pr. Sp. 2007, Nr 1 Obrębski R., Procesowe skutki błędnej oceny charakteru sprawy cywilnej na przykładzie spraw gospodarczych, PS 1995, Nr 7–8 Obrębski R., Jeszcze o przekazaniu sprawy pomiędzy wydziałami tego same- go sądu, PS 1999, Nr 1 Okolski J. (red.), Prawo handlowe, Warszawa 1999 Okolski J., Jacyszyn J., Marszałkowska-Krześ E., Krześ S., Leksykon kodeksu spółek handlowych, Wrocław 2005 Okolski J., Modrzejewsk J., Natura stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej, PPH 2000, Nr 8 Okolski J., Wajda D., Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitało- wych, PPH 2007, Nr 2 Oleszko A., Mikołajczyk P., Zasady funkcjonowania europejskiego ugrupowa- nia interesów gospodarczych z udziałem notariuszy, Rej. 2007, Nr 12 Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993 XVII Wykaz literatury Opala A., Prawo działalności gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy – w py- taniach i odpowiedziach, Zielona Góra 2001 Oplustil K., Europejska spółka akcyjna, Warszawa 2002 Oplustil K., Europejska spółka akcyjna (Societas Europaea) i jej wpływ na pol- skie prawo spółek, Rej. 2004, Nr 3–4 Oplustil K., Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodar- czych. Akty prawne z omówieniem, Warszawa 2005 Oplustil K., Chudzik M., Podatkowe aspekty tworzenia i funkcjonowania spół- ki europejskiej (societas europaea – SE), Pr. Sp. 2005, Nr 11 Oplustil K., Rachwał A., Wprowadzenie europejskiej spółki akcyjnej do prawa polskiego, KPP 2003, z. 3 Oplustil K., Wiórek P., Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – nowe akty prawa wspólnotowego, PPH 2004, Nr 4 Oplustil K., Wiórek P., Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – orzecznictwo ETS i planowane działania prawodawcze, PPH 2004, Nr 5 Osjada K., Organy (i ich członkowie) spółki akcyjnej w najnowszym orzeczni- ctwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa, Glosa 2008, Nr 1 Owczarek S., Uchwały połączeniowe w procesie łączenia się spółek kapitało- wych – wybrane zagadnienia, Rej. 2008, Nr 6 Pabis R., Przekształcenie spółek handlowych w świetle nowej regulacji, Pr. Sp. 2002, Nr 6 (cz. 1), Nr 7–8 (cz. 2), Nr 9 (cz. 3) Pabis R., Przyjęcie, zmiany umowy lub statutu w procesie transformacji spół- ki, PPH 2002, Nr 5 Pałtynowicz M., Termin połączenia się spółek prawa handlowego, Pr. Sp. 1998, Nr 3 Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2006 Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Warszawa 2008 Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Warszawa 2010 Pietrzkowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2006 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2008 Poernbacher K., Rutkowska E., Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wyko- nywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, PPH 2004, Nr 6 Polka-Bartoszek K., Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca fuzji spółek a ure- gulowania prawa polskiego, Rej. 1996, Nr 6 Polka-Bartoszek K., Łączenie się spółek kapitałowych w projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych a Trzecia Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej dotycząca łączenia się spółek akcyjnych, Rej. 1999, Nr 9 Prusak F., Prawo handlowe. Podstawowe problemy, Warszawa 1999 Przewrocki A., Łączenie spółek kapitałowych, Kraków 1996 XVIII Wykaz literatury Radwan M., Badanie jurysdykcji w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle praktycznym, EPS 2009, Nr 2 Regulska M. W., Możliwe modele reprezentacji w spółce z o.o., Pr. Sp. 2009, Nr 6 Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985 Rzetecka-Gil A., Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie z nim umowy o pra- cę – kompetencje rady nadzorczej, Pr. Sp. 2008, Nr 11 Sadlik R., Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej, Pr. Sp. 2009, Nr 7–8 Sasiak R., Kontrola nabywania akcji spółek publicznych w aspekcie połączeń kapitałowych – konsultacje prawne, PPH 1996, Nr 12 Sawczuk M., Teoria ogólna procesu, [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 2, Lublin 1998 Sokal P., Wykonywanie praw korporacyjnych oraz rematerializacja akcji w spół- ce publicznej, Pr. Sp. 2007, Nr 3 Siedlecki W., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1988 Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001 Siwik L., Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania spółki europej- skiej z siedzibą w Polsce, Rej. 2008, Nr 4 Siemiątkowski T., Prokura w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1999 Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Łączenie, podział i przekształcenia spółek. Uwagi w sprawie zmian kodeksu spółek handlowych, PPH 2001, Nr 11 Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlowych, PPH 2005, Nr 11 (cz. 1), Nr 12 (cz. 2) Sieńczyło-Chlabicz J., Bieniek-Koronkiewicz E., Postępowanie w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, R.Pr. 2003, Nr 2 Skibińska E., Europejska spółka akcyjna, EP 2005, Nr 6 Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych, Warszawa 2009 Skibiński W., Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-pol- ski, Warszawa 1990 Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E., Edukacja obywatelska. Słownik ency- klopedyczny, Wrocław 1999 Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlo- wych. Komentarz, t. 2, Warszawa 2005 Sołtysiński S. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 17A–17B, Prawo spółek ka- pitałowych, Warszawa 2010 Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005 Stefanicki R., Europejska spółka akcyjna – zarys zagadnienia, Rej. 2005, Nr 7–8 Strzępka J., Pinior P., Pełnomocnictwo a status członka zarządu, Pr. Sp. 2006, Nr 10 Szczęsny R., Zakres prokury a zasady reprezentacji spółek, Pr. Sp. 2006, Nr 2 Szubielska D., Kozaczuk M., Łączenie się spółek handlowych – aspekty praw- ne i podatkowe, Warszawa 2001 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: