Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00097 009748 11018471 na godz. na dobę w sumie
Europejskie prawo finansowe - ebook/pdf
Europejskie prawo finansowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 303
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4659-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Europejskie prawo finansowe' to przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych Unii Europejskiej w zakresie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych (FSAP) oraz istotnych dyrektyw dotyczących trzech wyodrębnionych segmentów wspólnotowego rynku finansowego, tj. sektora instrumentów finansowych, ubezpieczeń i szeroko rozumianej bankowości.

Postępująca regulacja unijnego rynku finansowego wkracza w kolejny etap rozwoju wyznaczony przez światowy kryzys finansowy i ma dopomóc w minimalizacji skutków kryzysu oraz zabezpieczyć rynek finansowy przed kolejnymi wstrząsami. Opracowanie informuje o kierunku planowanych zmian w obowiązujących przepisach oraz porusza kwestię nowych wspólnotowych organów nadzoru oraz zasad prowadzenia postępowania naprawczego podmiotów rynku finansowego. Obok obecnie obowiązujących unormowań uwzględniono nowe akty prawne: CRD IV,  MIFID II, EMIR, Solvency II w ich kształcie na dzień 1 marca 2013 r.

Publikacja członków Banking & Insolvency Practice Group kancelarii Noerr 'Europejskie prawo finansowe' to zebrane, syntetyczne podsumowanie, które może stanowić pomoc zarówno dla instytucji finansowych, jak i praktyków prawa w przygotowywaniu wielopłaszczyznowych implementacji zbliżających się regulacji Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE JACEK  BĄK (red.) JACEK  BĄK ALEKSANDRA  STEPANÓW Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JACEK BĄK, ALEKSANDRA STEPANÓW • EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM www.ksiegarnia.beck.pl EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE JACEK BĄK (red.) JACEK BĄK ALEKSANDRA STEPANÓW WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4658-8 ISBN e-book 978-83-255-4659-5 P r z e d m o w a u m o (cid:27) l i w i e n i e s w o b o d n e g o p o r u s z a n i a s i (cid:26) p o g (cid:29) s z c z u r e g u l a c j i w s p (cid:243) l n o t o w y c h o r a z z r o - z u m i e n i a m e c h a n i z m (cid:243) w r z (cid:29) d z (cid:29) c y c h i n s t y t u c j a m i w s p (cid:243) l n o t o w e g o , a t y m s a m y m k r a j o - w e g o r y n k u f i n a n s o w e g o . W c h w i l i o b e c n e j b r a k j e s t n a p o l s k i m r y n k u p u b l i k a c j i o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e , t j . w s p o s (cid:243) b p r z y s t (cid:26) p n y w y j a (cid:28) n i a j (cid:29) c e j m e a n d r y p o l i t y k i U n i i E u r o p e j s k i e j w z a k r e s i e r y n - k u f i n a n s o w e g o o r a z p o d s t a w f u n k c j o n o w a n i a b a n k (cid:243) w , z a k (cid:31) a d (cid:243) w u b e z p i e c z e (cid:30) i f i r m i n - w e s t y c y j n y c h w P o l s c e o r a z p o z o s t a (cid:31) y c h k r a j a c h U E . W z w i (cid:29) z k u z t y m n i n i e j s z e o p r a c o - w a n i e m a n a c e l u z a p e (cid:31) n i e n i e i s t n i e j (cid:29) c e j l u k i n a r y n k u w y d a w n i c z y m . P o z y c j a n i n i e j s z a m a c h a r a k t e r c a (cid:31) o (cid:28) c i o w y , t j . d o k o n y w a n a j e s t w n i e j a n a l i z a c a (cid:31) o k s z t a (cid:31) t u p o l i t y k i u n i j n e j w z g l (cid:26) d e m w s z y s t k i c h i s t o t n y c h s e g m e n t (cid:243) w r y n k u f i n a n s o w e g o . O p r a c o w a n i e n i e m a c h a - r a k t e r u r o z p r a w y n a u k o w e j , s t (cid:29) d a u t o r z y o d s t (cid:29) p i l i o d s t a w i a n i a p y t a (cid:30) b a d a w c z y c h o r a z f o r m u (cid:31) o w a n i a p o d l e g a j (cid:29) c y c h u d o w o d n i e n i u t e z , s k u p i a j (cid:29) c s i (cid:26) n a a n a l i t y c z n y m o p i s i e d o - k u m e n t (cid:243) w i p r z y j (cid:26) t y c h r o z w i (cid:29) z a (cid:30) . A d r e s a t a m i p r z e d m i o t o w e j p u b l i k a c j i s (cid:29) p r z e d e w s z y s t k i m p r a k t y c y p r a w a o r a z w s z y s c y z a i n t e r e s o w a n i p r o b l e m a t y k (cid:29) p r a w a u n i j n e g o r y n k u f i n a n s o w e g o , w t y m c o r a z l i c z n i e j s z y m i o b o w i (cid:29) z k a m i i w y m o g a m i n a k (cid:31) a d a n y m i n a p o d m i o t y d z i a (cid:31) a j (cid:29) c e n a r y n k u u s (cid:31) u g f i n a n s o w y c h . K s i (cid:29) (cid:27) k a u w z g l (cid:26) d n i a s t a n p r a w n y n a d z i e (cid:30) 1 . 3 . 2 0 1 3 r . W a r s z a w a , m a j 2 0 1 3 A u t o r z y X I V X V W y k a z s k r (cid:243) t (cid:243) w 1 . A k t y p r a w n e B a z y l e a I I ( N o w a U m o w a K a p i t a (cid:31) o w a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z r e w i d o w a n a w e r s j a p o w s t a (cid:31) e j w 1 9 8 8 r . U m o w y K a p i t a (cid:31) o w e j , d o t y c z (cid:29) c e j s t r u k t u r y o c e n y a d e k w a t n o (cid:28) c i k a p i t a (cid:31) o w e j i n s t y t u - c j i f i n a n s o w y c h ( B a s e l I ) o p r a c o w a n a p r z e z B a z y l e j s k i K o m i t e t N a d z o r u B a n k o w e g o . B i a (cid:31) a K s i (cid:26) g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o l i t y k a w d z i e d z i n i e u s (cid:31) u g f i n a n s o w y c h n a l a t a 2 0 0 5 (cid:150) 2 0 1 0 ( S E C ( 2 0 0 5 ) 1 5 7 4 ) ( B r u k s e l a , d n i a 1 . 1 2 . 2 0 0 5 r . , C O M ( 2 0 0 5 ) 6 2 9 w e r s j a o s t a t e c z n a ) d y r e k t y w a 9 4 / 1 9 / W E . . . . . . . . d y r e k t y w a 9 4 / 1 9 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 3 0 . 5 . 1 9 9 4 r . w s p r a w i e s y s t e m (cid:243) w g w a r a n c j i d e p o z y t (cid:243) w ( D z . U r z . L 1 3 5 z 3 1 . 5 . 1 9 9 4 r . , s . 5 ) d y r e k t y w a 2 0 0 3 / 4 1 / W E . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 3 / 4 1 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 3 . 6 . 2 0 0 3 r . w s p r a w i e d z i a (cid:31) a l n o (cid:28) c i i n s t y t u c j i p r a c o w n i c z y c h p r o g r a m (cid:243) w e m e r y t a l n y c h o r a z n a d z o r u n a d t a k i m i i n s t y t u - c j a m i ( D z . U r z . L 2 3 5 z 2 3 . 9 . 2 0 0 3 r . , s . 1 0 ) d y r e k t y w a 2 0 0 3 / 1 2 5 / W E . . d y r e k t y w a K o m i s j i 2 0 0 3 / 1 2 5 / W E z 2 2 . 1 2 . 2 0 0 3 r . w y k o n u j (cid:29) - c a d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 3 / 6 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y w z a k r e s i e u c z c i w e g o p r z e d s t a w i a n i a r e k o m e n d a c j i i n w e s t y - c y j n y c h o r a z u j a w n i a n i a k o n f l i k t (cid:243) w i n t e r e s (cid:243) w ( D z . U r z . L 3 3 9 z 2 4 . 1 2 . 2 0 0 3 r . , s . 7 3 ) d y r e k t y w a 2 0 0 4 / 1 0 9 / W E . . d y r e k t y w a 2 0 0 4 / 1 0 9 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 5 . 1 2 . 2 0 0 4 r . w s p r a w i e h a r m o n i z a c j i w y m o g (cid:243) w d o t y c z (cid:29) c y c h p r z e j r z y s t o (cid:28) c i i n f o r m a c j i o e m i t e n t a c h , k t (cid:243) r y c h p a p i e r y w a r - t o (cid:28) c i o w e d o p u s z c z a n e s (cid:29) d o o b r o t u n a r y n k u r e g u l o w a n y m o r a z z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 1 / 3 4 / W E ( D z . U r z . L 3 9 0 / 3 8 z 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 r . , ) d y r e k t y w a 2 0 0 7 / 6 4 / W E . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 7 / 6 4 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 3 . 1 1 . 2 0 0 7 r . w s p r a w i e u s (cid:31) u g p (cid:31) a t n i c z y c h w r a m a c h r y n k u w e w n (cid:26) t r z n e g o z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w y 9 7 / 7 / W E , 2 0 0 2 / 6 5 / W E , 2 0 0 5 / 6 0 / W E i 2 0 0 6 / 4 8 / W E i u c h y l a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 9 7 / 5 / W E ( D z . U r z . L 3 1 9 / 1 z 5 . 1 2 . 2 0 0 7 r . ) d y r e k t y w a 2 0 0 0 / 1 2 / W E . . . . D y r e k t y w a 2 0 0 0 / 1 2 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o I R a d y z 2 0 . 3 . 2 0 0 0 r . o d n o s z (cid:29) c a s i (cid:26) d o p o d e j m o w a n i a i p r o w a d z e - X V I W y k a z s k r (cid:243) t (cid:243) w n i a d z i a (cid:31) a l n o (cid:28) c i p r z e z i n s t y t u c j e k r e d y t o w e ( D z . U r z . L 1 2 6 z 2 6 . 5 . 2 0 0 0 r . , s . 1 (cid:150) 5 9 ) d y r e k t y w a 2 0 0 9 / 1 1 0 / W E . . d y r e k t y w a 2 0 0 9 / 1 1 0 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 6 . 9 . 2 0 0 9 r . w s p r a w i e p o d e j m o w a n i a i p r o w a d z e n i a d z i a (cid:31) a l - n o (cid:28) c i p r z e z i n s t y t u c j (cid:26) p i e n i (cid:29) d z a e l e k t r o n i c z n e g o o r a z n a d z o r u o s t r o (cid:27) n o (cid:28) c i o w e g o n a d i c h d z i a (cid:31) a l n o (cid:28) c i (cid:29) , z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k - t y w y 2 0 0 5 / 6 0 / W E i 2 0 0 6 / 4 8 / W E o r a z u c h y l a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 0 / 4 6 / W E ( D z . U r z . U E L 2 6 7 , s . 7 ) d y r e k t y w a A I F M I D . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 1 1 / 6 1 / U E P a r l a m e n t u i R a d y z 8 . 6 . 2 0 1 1 r . w s p r a - w i e z a r z (cid:29) d z a j (cid:29) c y c h a l t e r n a t y w n y m i f u n d u s z a m i i n w e s t y c y j - n y m i i z m i a n y d y r e k t y w 2 0 0 3 / 4 1 / W E i 2 0 0 9 / 6 5 / W E o r a z r o z - p o r z (cid:29) d z e (cid:30) ( W E ) N r 1 0 6 0 / 2 0 0 9 i ( U E ) N r 1 0 9 5 / 2 0 1 0 ( D z . U r z . L 1 7 4 z 1 . 7 . 2 0 1 1 r . , s . 1 ) d y r e k t y w a C R D I I . . . . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 9 / 1 1 1 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 6 . 9 . 2 0 0 9 r . z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w y 2 0 0 6 / 4 8 / W E , 2 0 0 6 / 4 9 / W E i 2 0 0 7 / 6 4 / W E w o d n i e s i e n i u d o b a n k (cid:243) w p o w i (cid:29) z a n y c h z c e n - t r a l n y m i i n s t y t u c j a m i , n i e k t (cid:243) r y c h p o z y c j i f u n d u s z y w (cid:31) a s n y c h , d u (cid:27) y c h e k s p o z y c j i , u z g o d n i e (cid:30) w z a k r e s i e n a d z o r u o r a z z a r z (cid:29) - d z a n i a w s y t u a c j i k r y z y s o w e j ( D z . U r z . L 3 0 2 z 1 7 . 1 1 . 2 0 0 9 r . , s . 9 7 ) d y r e k t y w a M A D . . . . . . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 3 / 6 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 2 8 . 1 . 2 0 0 3 r . w s p r a w i e w y k o r z y s t a n i a p o u f n y c h i n f o r m a c j i i m a n i p u l a c j i n a r y n k u ( D z . U r z . L 9 6 z 1 2 . 4 . 2 0 0 3 r . , s . 1 6 ) d y r e k t y w a 2 0 0 3 / 7 1 / W E . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 3 / 7 1 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 4 . 1 1 . 2 0 0 3 r . w s p r a w i e p r o s p e k t u e m i s y j n e g o p u b l i k o w a - n e g o w z w i (cid:29) z k u z p u b l i c z n (cid:29) o f e r t (cid:29) l u b d o p u s z c z e n i e m d o o b r o t u p a p i e r (cid:243) w w a r t o (cid:28) c i o w y c h i z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 1 / 3 4 / W E ( D z . U r z . L 3 4 5 z 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 r . z e z m . ) d y r e k t y w a 2 0 0 6 / 4 8 / W E . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 6 / 4 8 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 4 . 6 . 2 0 0 6 r . w s p r a w i e p o d e j m o w a n i a i p r o w a d z e n i a d z i a (cid:31) a l - n o (cid:28) c i p r z e z i n s t y t u c j e k r e d y t o w e ( D z . U r z . L 1 7 7 z 3 0 . 6 . 2 0 0 6 r . , s . 1 ) D y r e k t y w a / y C R D . . . . . . . . . . . . . ( C a p i t a l R e q u i r e m e n t s D i r e c t i v e ) d y r e k t y w a 2 0 0 6 / 4 8 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 4 . 6 . 2 0 0 6 r . w s p r a w i e p o d e j m o w a n i a i p r o w a d z e n i a d z i a (cid:31) a l n o (cid:28) c i p r z e z i n s t y t u c j e k r e d y t o w e ( D z . U r z . L 1 7 7 z 3 0 . 6 . 2 0 0 6 r . , s . 1 ) o r a z d y r e k t y w a 2 0 0 6 / 4 9 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 4 . 6 . 2 0 0 6 r . w s p r a w i e a d e k w a t n o (cid:28) c i k a p i t a (cid:31) o w e j p r z e d s i (cid:26) b i o r s t w i n w e s t y - c y j n y c h i i n s t y t u c j i k r e d y t o w y c h ( D z . U r z . L 1 7 7 z 3 0 . 6 . 2 0 0 6 r . , s . 2 0 1 ) . d y r e k t y w a M i F I D . . . . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 4 / 3 9 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y w s p r a w i e r y n k (cid:243) w f i n a n s o w y c h z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w y R a d y X V I I 8 5 / 6 1 1 / E W G i 9 3 / 6 / E W G i 9 3 / 6 / E W G i d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 0 / 1 2 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y o r a z u c h y l a j (cid:29) c a d y r e k t y - w (cid:26) R a d y 9 3 / 2 2 / E W G ( D z . U r z . L 1 4 5 z 3 0 . 4 . 2 0 0 4 r . , s . 2 6 3 z e z m . ) d y r e k t y w a o p r o s p e k t a c h e m i s y j n y c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a R a d y z 1 7 . 4 . 1 9 8 9 r . 8 9 / 2 9 8 / E E C w s p r a w i e k o o r - d y n a c j i w y m a g a (cid:30) d o t y c z (cid:29) c y c h s p o r z (cid:29) d z a n i a , s z c z e g (cid:243) (cid:31) o w e j k o n t r o l i i r o z p o w s z e c h n i a n i a p r o s p e k t (cid:243) w e m i s y j n y c h p u b l i - k o w a n y c h w z w i (cid:29) z k u z p u b l i c z n (cid:29) o f e r t (cid:29) s p r z e d a (cid:27) y z b y w a l n y c h p a p i e r (cid:243) w w a r t o (cid:28) c i o w y c h ( D z . U r z . E W G L 1 2 4 z 5 . 5 . 1 9 8 9 r . , s . 8 ) d y r e k t y w a P o s t - F S A P . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 1 0 / 7 2 / U E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 2 4 . 1 1 . 2 0 1 0 r . z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 3 / 7 1 / W E w s p r a w i e p r o s p e k t u e m i s y j n e g o p u b l i k o w a n e g o w z w i (cid:29) z k u z p u b l i c z n (cid:29) o f e r t (cid:29) l u b d o p u s z c z e n i e m d o o b r o t u p a p i e r (cid:243) w w a r t o (cid:28) c i o w y c h o r a z d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 4 / 1 0 9 / W E w s p r a w i e h a r m o n i z a c j i w y - m o g (cid:243) w d o t y c z (cid:29) c y c h p r z e j r z y s t o (cid:28) c i i n f o r m a c j i o e m i t e n t a c h , k t (cid:243) r y c h p a p i e r y w a r t o (cid:28) c i o w e d o p u s z c z a n e s (cid:29) d o o b r o t u n a r y n k u r e g u l o w a n y m ( D z . U r z . L 3 2 7 z 1 1 . 1 2 . 2 0 1 0 r . , s . 1 ) d y r e k t y w a p r z e j r z y s t o (cid:28) c i . . d y r e k t y w a 2 0 0 4 / 1 0 9 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 5 . 1 2 . 2 0 0 4 r . w s p r a w i e h a r m o n i z a c j i w y m o g (cid:243) w d o t y c z (cid:29) - c y c h p r z e j r z y s t o (cid:28) c i i n f o r m a c j i o e m i t e n t a c h , k t (cid:243) r y c h p a p i e r y w a r t o (cid:28) c i o w e d o p u s z c z o n e s (cid:29) d o o b r o t u n a r y n k u r e g u l o w a - n y m o r a z z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 2 0 0 1 / 3 4 / W E ( D z . U r z . L 3 9 0 z 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 r . , s . 3 8 ) d y r e k t y w a P S D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 7 / 6 4 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 1 3 . 1 1 . 2 0 0 7 r . w s p r a w i e u s (cid:31) u g p (cid:31) a t n i c z y c h w r a m a c h r y n k u w e w n (cid:26) t r z n e g o z m i e n i a j (cid:29) c a d y r e k t y w y 9 7 / 7 / W E , 2 0 0 2 / 6 5 / W E , 2 0 0 5 / 6 0 / W E i 2 0 0 6 / 4 8 / W E i u c h y l a j (cid:29) c a d y r e k t y w (cid:26) 9 7 / 5 / W E ( D z . U r z . L 3 1 9 z 5 . 1 2 . 2 0 0 7 r . , s . 1 ) d y r e k t y w a U C I T S I V . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 9 / 6 5 / W E z 1 3 . 7 . 2 0 0 9 r . w s p r a w i e k o o r d y n a - c j i p r z e p i s (cid:243) w u s t a w o w y c h , w y k o n a w c z y c h i a d m i n i s t r a c y j - n y c h o d n o s z (cid:29) c y c h s i (cid:26) d o p r z e d s i (cid:26) b i o r s t w z b i o r o w e g o i n w e - s t o w a n i a w z b y w a l n e p a p i e r y w a r t o (cid:28) c i o w e ( D z . U r z . L 3 0 2 z 1 7 . 1 1 . 2 0 0 9 r . , s . 3 2 ) d y r e k t y w a u / (cid:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 2 / 8 3 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 5 . 1 1 . 2 0 0 2 r . d o t y c z (cid:29) c a u b e z p i e c z e (cid:30) n a (cid:27) y c i e ( D z . U r z . L 3 4 5 z 1 9 . 1 2 . 2 0 0 2 r . ) r o z p o r z (cid:29) d z e n i e E M I R . . . . . . . E u r o p e a n M a r k e t I n f r a s t u c t u r e R e g u l a t i o n R o z p o r z (cid:29) d z e n i e P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y U E N r 6 4 8 / 2 0 1 2 ( D z . U r z . L 2 0 1 z 2 7 . 7 . 2 0 1 2 r . , s . 1 ) W y k a z s k r (cid:243) t (cid:243) w X V I I I W y k a z s k r (cid:243) t (cid:243) w r o z p o r z (cid:29) d z e n i e N r 1 0 9 2 / 2 0 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r o z p o r z (cid:29) d z e n i e P A R L A M E N T U E U R O P E J S K I E G O I R A D Y ( U E ) N r 1 0 9 2 / 2 0 1 0 z 2 4 . 1 1 . 2 0 1 0 r . ( w s p r a w i e u n i j n e g o n a d z o - r u m a k r o o s t r o (cid:27) n o (cid:28) c i o w e g o n a d s y s t e m e m f i n a n s o w y m i u s t a - n o w i e n i a E u r o p e j s k i e j R a d y d s . R y z y k a S y s t e m o w e g o ( D z . U r z . L 3 3 1 / 1 z 1 5 . 1 2 . 2 0 1 0 r . ) d y r e k t y w a S o l v e n c y I I . . . . . . . . d y r e k t y w a 2 0 0 9 / 1 3 8 / W E P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z 2 5 . 1 1 . 2 0 0 9 r . w s p r a w i e p o d e j m o w a n i a i p r o w a d z e n i a d z i a - (cid:31) a l n o (cid:28) c i u b e z p i e c z e n i o w e j i r e a s e k u r a c y j n e j ( D z . U r z . L 3 3 5 z 1 7 . 1 2 . 2 0 0 9 r . , s . 1 ) T F U E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T r a k t a t o f u n k c j o n o w a n i u U n i i E u r o p e j s k e j , t e k s t s k o n s o - l i d o w a n y , u w z g l (cid:26) d n i a j (cid:29) c y z m i a n y w p r o w a d z o n e T r a k t a t e m z L i z b o n y ( D z . U r z . C 1 1 5 z 9 . 5 . 2 0 0 8 r . , s . 4 7 (cid:150) 3 8 8 ) T W E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T r a k t a t u s t a n a w i a j (cid:29) c y W s p (cid:243) l n o t (cid:26) E u r o p e j s k (cid:29) , t e k s t s k o n s o - l i d o w a n y , u w z g l (cid:26) d n i a j (cid:29) c y z m i a n y w p r o w a d z o n e T r a k t a t e m z N i c e i ( D z . U r z . C 3 2 5 z 2 4 . 1 2 . 2 0 0 2 r . , s . 3 3 (cid:150) 1 8 4 ) 2 . P u b l i k a t o r y i c z a s o p i s m a D z . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D z i e n n i k U s t a w D z . U r z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D z i e n n i k U r z (cid:26) d o w y O J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O f f i c a l J o u r n a l P B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r a w o B a n k o w e P P H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r z e g l (cid:29) d P r a w a H a n d l o w e g o R P E i S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R u c h P r a w n i c z y , E k o n o m i c z n y i S o c j o l o g i c z n y Z b . O r z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z b i (cid:243) r O r z e c z e (cid:30) 3 . I n n e A I F M D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l t e r n a t i v e I n v e s t m e n t F u n d M a n a g e r s D i r e c t i v e a r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a r t y k u (cid:31) B A F i N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B u n d e s a n s t a l t f (cid:252) r F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g e n B C D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a n k i n g C o n s o l i d a t i o n D i r e c t i v e C C P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C e n t r a l C o u n t e r p a r t i e s C E B S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m m i t t e e o f E u r o p e a n B a n k i n g S u p e r v i s o r s C E I O P S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m m i t t e e o f E u r o p e a n I n s u r a n c e a n d O c c u p a t i o n a l P e n s i o n s S u p e r v i s o r s C E S R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C o m m i t t e e o f E u r o p e a n S e c u r i t i e s R e g u l a t o r s C R D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a p i t a l R e q u i r e m e n t s D i r e c t i v e d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d o s p r a w E B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n B a n k i n g A u t h o r i t y E B C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n B a n k i n g C o m m i t t e e E B C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k i B a n k C e n t r a l n y X I X E C O F I N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E c o n o m i c a n d F i n a n c i a l A f f a i r s C o u n c i l E E C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n E c o n o m i c C o m m u n i t y E F C C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n F i n a n c i a l C o n g l o m e r a t e s C o m m i t t e e E I O P A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n I n s u r a n c e a n d O c c u p a t i o n a l P e n s i o n s A u t h o r i t y E I O P C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n I n s u r a n c e a n d O c c u p a t i o n a l P e n s i o n s C o m m i t t e e E M I R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n M a r k e t I n f r a s t r u c t u r e R e g u l a t i o n E O G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k i O b s z a r G o s p o d a r c z y E P C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n P a y m e n t s C o u n c i l E P E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k i P a s z p o r t d l a E m i t e n t (cid:243) w E R R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k a R a d a R y z y k a S y s t e m o w e g o E S C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n S e c u r i t i e s C o m m i t t e e E S M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n S e c u r i t i e s M a r k e t A u t h o r i t y E S N F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n S y s t e m o f F i n a n c i a l S u p e r v i s i o n E S O N F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k i S y s t e m O r g a n (cid:243) w N a d z o r u F i n a n s o w e g o E S R B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n S y s t e m R i s k B o a r d E S R C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n S y s t e m R i s k C o u n c i l E S S P R O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e a n S y s t e m o f I n t e g r a t e d S o c i a l P r o t e c t i o n S t a t i s t i c s E U N G i P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k i U r z (cid:29) d N a d z o r u G i e (cid:31) d i P a p i e r (cid:243) w W a r t o (cid:28) c i o w y c h E W G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E u r o p e j s k a W s p (cid:243) l n o t a G o s p o d a r c z a F E S C O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F o r u m o f E u r o p e a n S e c u r i t i e s C o m m i s s i o n s F I M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i n a n c i a l I n t e g r a t i o n M o n i t o r F I N - N E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i n a n c i a l D i s p u t e R e s o l u t i o n N e t w o r k F S A P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i n a n c i a l S e r v i c e s A c t i o n P l a n F S B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i n a n c i a l S t a b i l i t y B o a r d F S P G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F i n a n c i a l S e r v i c e s P o l i c y G r o u p I A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t e r n a t i o n a l A c c o u n t i n g S t a n d a r d s I S D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n v e s t m e n t S e r v i c e s D i r e c t i v e i t d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i t a k d a l e j K N F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K o m i s j a N a d z o r u F i n a n s o w e g o l i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i t e r a t u r a M A D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M a r k e t A b u s e D i r e c t i v e M i F I D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M a r k e t i n F i n a n c i a l I n s t r u m e n t s D i r e c t i v e M (cid:25) P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M a (cid:30) e i (cid:29) r e d n i e P r z e d s i (cid:28) b i o r s t w a M T F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M u l t i l a t e r a l T r a d i n g F a c i l i t i e s m . i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m i (cid:26) d z y i n n y m i n a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n a s t (cid:26) p n e n p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n a p r z y k (cid:31) a d N r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n u m e r W y k a z s k r (cid:243) t (cid:243) w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europejskie prawo finansowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: