Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00748 010886 10763959 na godz. na dobę w sumie
Europejskie prawo handlu elektronicznego - ebook/pdf
Europejskie prawo handlu elektronicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6511-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Unia Europejska wytworzyła rozbudowany i oryginalny porządek prawny dotyczący problematyki handlu elektronicznego. Obok dyrektywy o handlu elektronicznym, która stanowi najważniejszy instrument prawny dotyczący obrotu elektronicznego w UE, istotną rolę odgrywają nowsze instrumenty, takie jak przyjęta niedawno dyrektywa 2011/83/UE o ochronie praw konsumenta czy szereg inicjatyw zmierzających do ujednolicenia prawa w całej Unii za pomocą bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi metod regulacji handlu elektronicznego w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na tzw. usługi społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części książki zaprezentowano podstawowe wyzwania związane z regulacją obrotu elektronicznego, poczynając od określenie przedmiotu regulacji po komplikacje związane ze zdefiniowaniem pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego. Odrębnej analizie poddana została zasada państwa pochodzenia, która zapewnić miała przedsiębiorstwom w UE bezpieczeństwo prawne polegające na możliwości świadczenia usług z jednego państwa członkowskiego bez konieczności znajomości prawa obowiązującego w pozostałych państwach członkowskich.

W drugiej części pracy Czytelnik odnajdzie pogłębioną analizę trzech podstawowych mechanizmów regulacji handlu elektronicznego wraz z omówieniem najważniejszych źródeł prawa w tym zakresie. Obok bardzo mało znanego w Polsce obowiązku notyfikacji na etapie tworzenia prawa projektów przepisów technicznych dotyczących usług internetowych Komisji Europejskiej, podstawowym mechanizmem regulacyjnym pozostaje harmonizacja i unifikacja prawa krajowego. O ile dorobek zbliżania ustawodawstw za pomocą dyrektyw jest bardzo obszerny, o tyle najbliższe lata będą zapewne stać pod znakiem unifikacji prawa za pomocą rozporządzeń unijnych. Doprowadzi to do sytuacji, w której polskie przepisy dotyczące takich kwestii jak podpisy elektroniczne czy ochrona danych osobowych przestaną obowiązywać i zastąpione zostaną w całości bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa europejskiego. Doprowadzi to także do poważnych zmian w sposobie orzekania przez polskie sądy na gruncie przepisów unijnych, które będą musiały uwzględnić w znacznie szerszym zakresie wytyczne płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja adresowana jest do regulatorów, prawników, naukowców, przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem Internetu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO MECHANIZMY REGULACJI USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PRZEMYSŁAW  P.  POLAŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZEMYSŁAW P. POLAŃSKI • EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO. MECHANIZMY REGULACJI USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. PUBLICZNE BAZY DANYCH I BIG DATA Inne G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH Inne G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Inne G. Szpor, W. R. Wiewiórkowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG Inne Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY Monografie Prawnicze W. Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH Monografie Prawnicze G. Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Inne www.ksiegarnia.beck.pl EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO MECHANIZMY REGULACJI USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PRZEMYSŁAW P. POLAŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6510-7 ISBN e-book 978-83-255-6511-4 Pamięci prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Piontka Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Wykaz literatury   ........................................................................................................  XXI Wstęp   ............................................................................................................................  XXXV § 1.  Rewolucja internetowa  ...............................................................................  XXXV § 2.  Cel pracy  .......................................................................................................  XXXIX § 3.  Metodologia  .................................................................................................  XLIII § 4.  Terminologia  ................................................................................................  XLIV § 5.  Układ książki  ...............................................................................................  XLVII § 6.  Podziękowania  .............................................................................................  XLVIII 1 3 3 7 13 23 24 31 33 38 42 45 45 50 51 53 54 57 58 61 65 71 Część I. Wyzwania regulacyjne   ..............................................................................  Rozdział I. Wprowadzenie   ......................................................................................  § 1.  Społeczeństwo informacyjne  ....................................................................  § 2.  Zarządzanie Internetem  ............................................................................  § 3.  Gospodarka cyfrowa w Unii Europejskiej  ..............................................  § 4.  Źródła prawa handlu elektronicznego w Unii Europejskiej  ................  I.  Prawo pierwotne ...............................................................................  II.  Prawo pochodne  ...............................................................................  1.  Dyrektywy  ...................................................................................  2.  Rozporządzenia ...........................................................................  § 5.  Prawo handlu elektronicznego jako przedmiot badań  .........................  Rozdział II. Pojęcie usługi społeczeństwa informacyjnego i jej znaczenie   ...   § 1.  Traktatowa swoboda świadczenia usług ..................................................  § 2.  Definicja usługi społeczeństwa informacyjnego ....................................  I.  Odpłatność .........................................................................................  1.  Bezpośrednia odpłatność  ..........................................................  2.  Pośrednia odpłatność  .................................................................  3.  Problem prywatnych stron internetowych .............................  II.  Usługa na odległość  .........................................................................  III.  Droga elektroniczna  ........................................................................  IV.  Indywidualne żądanie odbiorcy  ....................................................  § 3.  Zakres pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego  ..........................              VII Spis treści     I.  Zakres działalności gospodarczej prowadzonej on-line  ............  II.  Wyłączenia w dyrektywie 2000/31/WE  .......................................  § 4.  Swoboda usług społeczeństwa informacyjnego i jej ograniczenia  .....  I.  Ochrona zdrowia w Internecie  ......................................................  II.  Ochrona małoletnich .......................................................................  III.  E-Hazard  ...........................................................................................        § 5.  Implementacja definicji usługi społeczeństwa informacyjnego  w Polsce  .........................................................................................................          I.  Definicja w rozporządzeniu Rady Ministrów o notyfikacji  norm i aktów prawnych  ..................................................................  II.  Definicja w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ...  III.  Inne definicje  ....................................................................................  IV.  Uwagi de lege ferenda  ......................................................................  § 6.  Usługi społeczeństwa informacyjnego w dobie konwergencji  mediów  ..........................................................................................................      I.  Usługa łączności elektronicznej a usługa społeczeństwa  informacyjnego  ................................................................................  II.  Audiowizualna usługa medialna a usługa społeczeństwa  informacyjnego  ................................................................................  1.  Animacje oraz prywatne treści audiowizualne na stronach  internetowych  .............................................................................  2.  Telewizja interaktywna  .............................................................    III.  Wpływ dyrektywy usługowej na usługi społeczeństwa    informacyjnego  ................................................................................  § 7.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział III. Zasada państwa pochodzenia jako mechanizm regulacyjny   ...  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Konstrukcja zasady państwa pochodzenia  .............................................  I.  Pozytywny aspekt zasady państwa pochodzenia  .......................  1.  Pojęcie siedziby usługodawcy  ...................................................  2.  Dziedzina koordynowana  .........................................................  II.  Negatywny aspekt zasady państwa pochodzenia  .......................  III.  Ograniczenia zasady państwa pochodzenia  ................................  1.  Wyłączenia indywidualne  .........................................................  2.  Wyłączenia horyzontalne  ..........................................................  3.  Znaczenie orzeczenia w sprawie UPC Telekabel Wien  .........      § 3.  Implementacja zasady państwa pochodzenia w ustawie  o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ...............................................  § 4.  Spór o charakter prawny zasady państwa pochodzenia  .......................  I.  Znaczenie art. 1 ust. 4 dyrektywy 2000/31/WE ...........................    VIII 71 75 79 81 85 86 92 93 95 100 103 103 106 109 114 115 119 120 123 123 125 127 128 134 139 143 143 145 151 156 160 162 Spis treści   II.  Znaczenie wyroku w sprawach połączonych eDate Advertising i Martinez  .....................................................................  § 5.  Zasada państwa pochodzenia a właściwość sądów  ...............................  I.  Umowy między profesjonalistami  ................................................  II.  Umowy z udziałem konsumentów  ................................................      1.  Znaczenie wyroku w sprawach połączonych Pammer   i Hotel Alpenhof  ...........................................................................  III.  Delikty internetowe  .........................................................................  1.  Dobra osobiste .............................................................................  2.  Własność intelektualna  .............................................................  § 6.  Podsumowanie  ............................................................................................  Część II. Między notyfikacją, harmonizacją a unifikacją prawa handlu elektronicznego   ...................................................................................................  Rozdział IV. Notyfikacja projektów przepisów technicznych dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego   ............................................................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Cele dyrektywy 98/34/WE  ........................................................................  § 3.  Zakres zastosowania dyrektywy 98/34/WE  ...........................................  I.  Przepisy techniczne dotyczące produktów  ..................................  II.  Przepisy techniczne dotyczące usług .............................................  § 4.  Obowiązki państw członkowskich  ...........................................................  § 5.  Obowiązek notyfikacji projektu przepisów technicznych i skutki              jego niewykonania  ......................................................................................  I.  Wymogi formalne  ............................................................................  II.  Dopuszczalne wyjątki od obowiązku notyfikacji  ......................  1.  Transpozycja dyrektyw  .............................................................  2.  Umowy międzynarodowe  .........................................................  3.  Wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości  ...............  4.  Pozostałe  ......................................................................................  III.  Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych w świetle  orzeczenia w sprawie CIA Security  ...............................................  § 6.  Obowiązek wstrzymania krajowej procedury legislacyjnej i skutki  jego niewykonania  ......................................................................................  I.  Obowiązki Komisji Europejskiej  ...................................................  1.  Zgodność projektu z prawem unijnym  ...................................  2.  Komentarze  .................................................................................  3.  Szczegółowe opinie (uwagi)  ......................................................  4.  Blokady  .........................................................................................  164 170 172 175 176 183 184 187 191 193 195 195 199 201 206 207 213 213 214 217 217 218 219 219 220 224 225 226 227 228 230 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europejskie prawo handlu elektronicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: