Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01175 014977 15988610 na godz. na dobę w sumie
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim - ebook/pdf
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 353
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3347-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Europejskie prawo spółek jako jeden z lepiej zharmonizowanych działów prawa wspólnotowego daje podmiotom gospodarczym prowadzącym swą działalność na terenie Unii Europejskiej szereg wyspecjalizowanych form prawnych w ramach których możliwa jest transgraniczna współpraca. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych było jedną z pierwszych form umożliwiających taką kooperację. Pomimo upływu 25 lat od powstania regulacji prawnej Zgrupowania, nadal stanowi ono dogodną formułę kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami unijnymi. Wynika to z faktu, że Zgrupowanie nie jest obciążone tradycyjnymi wymogami formalnymi związanymi z funkcjonowaniem spółek handlowych, nie wymaga zwłaszcza formy notarialnej, a księgowość i wymogi prawnopodatkowe są bardzo uproszczone. Niniejsza monografia oprócz komentarza do polskich przepisów zawiera kompleksowe omówienie praktycznych aspektów związanych z działalnością Zgrupowania w warunkach polskiego prawa. Dużym walorem opracowania jest najszersze w dotychczasowym polskim piśmiennictwie szerokie ujęcie prawnoporównawcze nas tle regulacji innych państw członkowskich Unii, w szczególności Niemiec gdzie Zgrupowanie jest obecne od 25 lat. Doktryna i piśmiennictwo niemieckie podają bogate przykłady i doświadczenia z dziedziny Zgrupowania, które z racji tradycyjnych podobieństw pomiędzy polskim a niemieckim prawem handlowym mogą stanowić źródło inspiracji dla polskich Zgrupowań. Całościowego ujęcia tematu dopełnia pogłębiona analiza aspektów nowego międzynarodowego prawa prywatnego międzynarodowego w świetle  węzłowych zagadnień prawa europejskiego.

Autor niniejszej monografii - dr Marcin Sokołowski jest doświadczonym wykładowcą prawa europejskiego na UAM. Od szeregu lat wykonuje też praktykę adwokacką w Poznaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Marcin Sokołowski Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: Janusz A. Strzępka (red.) KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 5 Komentarze Kodeksowe Stanisław Włodyka (red.) PRAWO UMÓW HANDLOWYCH, tom 5 System Prawa Handlowego Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita-Jagielski, Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Grzegorz Suliński, Marcin Tofel, Robert Zawłocki KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Du¿e Komentarze Becka. Edycja limitowana Stanisław Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. KOMENTARZ, wyd. 8 Du¿e Komentarze Becka Lidia Siwik ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCYCH ZA ZOBOWIĄZANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ Prawo Gospodarcze i Handlowe www.sklep.beck.pl Marcin Sokołowski Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Redaktor prowadz¹cy: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3346-5 ISBN ebook 978-83-255-3347-2 Spis treści Przedmowa ................................................................................................. XIII Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w ........................................................................................... XV Wykaz literatury ........................................................................................ XXIII Rozdział I. Geneza oraz og(cid:243)lna charakterystyka prawna Zgrupowania 1 1. Wstęp. Geneza EZIG ........................................................................... 1 1.1. Stanowisko niemieckich prawnik(cid:243)w wobec francuskiej koncepcji GIE ........................................................................... 1.2. Proces tworzenia nowej formy prawnej (cid:150) Europejskiego Zgrupowania Interes(cid:243)w Gospodarczych ................................... 1.3. EZIG (cid:150) nowa forma prawna europejskiego prawa sp(cid:243)łek ........ 1.4. Stanowisko niemieckich prawnik(cid:243)w wobec powstania EZIG .. 2. Og(cid:243)lna charakterystyka prawna Zgrupowania. Prawo właściwe Zgrupowania. Zastosowanie i wykładnia Rozporządzenia Nr 2137/85 w kontekście prawa europejskiego i polskiego ................................... 2.1. Prawne ograniczenia dziedzin działalności Zgrupowania ........ 2.2. Zgrupowanie w por(cid:243)wnaniu do niekt(cid:243)rych form kooperacji .... 2.2.a. Trust ............................................................................. 2.2.b. Kartel ............................................................................ 2.2.c. Holding ........................................................................ 2.2.d. Koncern ........................................................................ 2.2.e. Joint venture ................................................................. 2.2.f. Pool .............................................................................. 2.2.g. Konsorcjum .................................................................. 3. Osobowość prawna sp(cid:243)łek i ich siedziba jako wyznaczniki kondycji prawnej Zgrupowania .......................................................................... 3.1. Rozr(cid:243)żnienie zagadnienia podmiotowości prawnej i osobowości prawnej ................................................................ 3.2. Ewolucja pojęcia osobowości prawnej ..................................... 3.3. Osobowość prawna i zdolność prawna sp(cid:243)łek osobowych w polskim prawie handlowym .................................................. 3.4. Podmiotowość prawna sp(cid:243)łki jawnej ........................................ 3.5. Historyczne ujęcie koncepcji podmiotowości prawnej jednostek organizacyjnych ........................................................................ 4. Majątek sp(cid:243)łki jawnej ......................................................................... 5. Zdolność prawna i podmiotowość prawna polskiej sp(cid:243)łki jawnej jako wyznacznik zakresu zdolności prawnej i podmiotowości prawnej polskiego Zgrupowania ......................................................... 3 3 7 7 10 14 17 17 17 18 18 19 21 21 22 24 25 29 29 31 36 37 6. Zgrupowanie i jego członkowie w polskim procesie sądowym .......... 6.1. Zakres zdolności procesowej i zdolności sądowej Zgrupowania jako korelat zdolności prawnej Zgrupowania ..... 6.2. Zgrupowanie i jego członkowie jako strona procesowa w stosunku zewnętrznym .......................................................... 6.3. Zgrupowanie i jego członkowie jako strony w kontradyktoryjnym stosunku procesowym wewnętrznym .... Rozdział II. Cel działalności Zgrupowania w świetle polskiego prawa o przedsiębiorczości ................................................................................... 1. Wspieranie działalności gospodarczej członk(cid:243)w jako przesłanka celu działalności Zgrupowania ............................................................ 1.1. Zagadnienie wykładni pojęcia działalności gospodarczej w świetle Rozporządzenia Nr 2137/85 i polskiego prawa ........ 1.2. Zagadnienie istotnej dla Zgrupowania problematyki zdolności przedsiębiorczej w polskim prawie handlowych sp(cid:243)łek osobowych ................................................................................ 1.3. Polska sp(cid:243)łka jawna oraz Zgrupowanie jako przedsiębiorcy w świetle polskiego prawa przedsiębiorczości ......................... 1.4. Konsument a przedsiębiorca ..................................................... 2. Pojęcie działalności gospodarczej w świetle prawa Unii Europejskiej ......................................................................................... 2.1. Pojęcie działalności gospodarczej w innych państwach europejskich w kontekście działalności Zgrupowania .............. 2.2. Wolne zawody w ramach Zgrupowania .................................... 2.3. Ramy gospodarczej działalności wolnych zawod(cid:243)w w Zgrupowaniu ......................................................................... Rozdział III. Początek bytu Zgrupowania ............................................... 1. Uwagi og(cid:243)lne ...................................................................................... 2. Umowa założycielska Zgrupowania w prawie polskim. Uwagi wstępne .................................................................................... 2.1. Charakter prawny umowy założycielskiej Zgrupowania .......... 2.2. Klasyfikacja umowy założycielskiej Zgrupowania jako czynności prawnej ............................................................. 2.3. Zakres zastosowania polskiej zasady swobody um(cid:243)w w kontekście zasady swobody kształtowania treści umowy założycielskiej Zgrupowania ..................................................... 2.4. Kolejność obowiązywania porządk(cid:243)w prawnych w odniesieniu do stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy założycielskiej Zgrupowania ..................................................... 2.5. Możliwość stosowania do polskiego Zgrupowania przepis(cid:243)w KC na gruncie art. 2 KSH ......................................................... 3. Procedura założycielska Zgrupowania. ETAP I .................................. 3.1. Strony umowy założycielskiej .................................................. Spis treści VI 44 44 47 48 50 50 51 56 58 64 65 68 69 71 75 75 76 77 78 80 82 85 86 86 Spis treści 88 89 90 92 94 96 100 106 108 108 110 110 111 112 113 113 114 115 116 118 122 125 125 126 128 132 132 VII 3.2. Elementy przedmiotowo istotne umowy założycielskiej Zgrupowania. Essentialia negotii ............................................. 3.3. Wykładnia art. 5 Rozporządzenia Nr 2137/85 w świetle przepis(cid:243)w polskiego prawa ....................................................... 3.4. Problematyka pojęcia celu Zgrupowania w świetle polskiego prawa ......................................................................................... 3.5. Forma umowy założycielskiej .................................................. 3.6. Jednoosobowe Zgrupowanie ..................................................... 3.7. Problematyka definicji: (cid:132)Zgrupowanie w organizacji(cid:148) czy (cid:132)Zgrupowanie przed rejestracją(cid:148)? ............................................. 3.8. Rejestracja i publikacja Zgrupowania w Polsce. ETAP II ........ 3.9. Rozwiązania prawa niemieckiego ............................................. 4. Firma Zgrupowania ............................................................................. 4.1. Firma w prawie polskim ........................................................... 4.2. Firma a nazwa. Rozmaite aspekty przedsiębiorczości .............. 4.3. Rodzaje firm sp(cid:243)łek handlowych .............................................. 4.4. Budowa firmy na przykładzie sp(cid:243)łki jawnej ............................. 4.5. Regulacja firmy Zgrupowania zawarta w Rozporządzeniu Nr 2137/85 ................................................................................ 4.6. Firma Zgrupowania jako element europejskiej koncepcji ochrony interes(cid:243)w wsp(cid:243)lnik(cid:243)w i os(cid:243)b trzecich w europejskim prawie sp(cid:243)łek ............................................................................ 4.6.1. Maksymalny standard ochrony i minimalny standard ochrony ........................................................................ 4.6.2. Standard ad casum ....................................................... 4.6.3. Kierunki i wytyczne Komisji Europejskiej .................. 4.7. Spory o spos(cid:243)b stosowania niemieckiego krajowego prawa firmowego do Zgrupowania ...................................................... 4.8. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE). Orzeczenie w sprawie C-402/96 EITO przeciwko Republice Federalnej Niemiec .................................................. 4.9. Granice zastosowania polskiego prawa firmowego w stosunku do Zgrupowania ........................................................................ Rozdział IV. Statut personalny i siedziba polskiego Zgrupowania Interes(cid:243)w Gospodarczych ......................................................................... 1. Wstęp ................................................................................................... 1.1. Statut personalny jako korelat statusu prawnego osoby prawnej ....................................................................................... 1.2. Problematyka statutu personalnego Zgrupowania w międzynarodowym prawie kolizyjnym oraz prawie europejskim ............................................................................... 2. Szczeg(cid:243)łowa problematyka siedziby Zgrupowania w świetle europejskiego i polskiego prawa sp(cid:243)łek ............................................. 2.1. Pojęcie prawne siedziby sp(cid:243)łki w polskim prawie cywilnym i prawie handlowym .................................................................. Spis treści 2.2. Doktrynalne i historyczne ujęcie teorii siedziby w aspekcie kolizyjno-prawnym ................................................................... 2.2.1. Teoria inkorporacji ....................................................... 2.2.2. Teoria siedziby ............................................................. 2.2.3. Koncepcja teorii mieszanej ........................................... 2.3. Siedziba sp(cid:243)łki handlowej w prawie europejskim .................... 2.4. Problematyka transgranicznego przeniesienia siedziby Zgrupowania ............................................................................. 2.4.1. Og(cid:243)lne zagadnienia związane z ograniczeniami transgranicznego przeniesienia siedziby sp(cid:243)łki handlowej ..................................................................... 2.4.2. Zagadnienie zdolności prawnej Zgrupowania w unijnym obrocie prawnym w świetle orzeczeń TSUE 2.4.3. Swoboda przeniesienia siedziby Zgrupowania w świetle regulacji Rozporządzenia Nr 2137/85 ......................... 2.5. Swoboda zakładania filii, przedstawicielstw lub oddział(cid:243)w sp(cid:243)łki w innym państwie członkowskim .................................. 2.6. Zgrupowanie w aspekcie swobody zakładania filii i oddział(cid:243)w. Warunki i podstawy swobodnej kooperacji Zgrupowania z zagranicą w ujęciu praktycznym ............................................ 3. Wykładnia Rozporządzenia Nr 2137/85 w oparciu o treść preambuły i zasady TFUE. Problematyka zastosowania krajowych przepis(cid:243)w prawa kolizyjnego do spraw Zgrupowania ......................................... Rozdział V. Stosunki wewnętrzne w Zgrupowaniu ................................. 1. Wstęp ................................................................................................... 2. Członkostwo w Zgrupowaniu ............................................................. 2.1. Zagadnienia i uwagi og(cid:243)lne, tzw. minimalny typ konfiguracji Zgrupowania ............................................................................. 2.2. Charakter prawny działalności gospodarczej jako przesłanka członkostwa w Zgrupowaniu .................................................... 2.3. Możliwość występowania podmiot(cid:243)w spoza obszaru Wsp(cid:243)lnot Europejskich jako członk(cid:243)w Zgrupowania ............................... 2.4. Wsp(cid:243)łpraca państw nieunijnych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG .................................................. 2.5. Członek stowarzyszony (cid:150) wybrane aspekty prawnej możliwości udziału w Zgrupowaniu podmiot(cid:243)w nieunijnych ..................... 2.6. Formy prawne wsp(cid:243)łpracy podmiot(cid:243)w nieunijnych ................. 2.6.1. Kooperacja w systemie joint venture ........................... 2.6.2. Zgrupowanie jako forma joint venture ........................ 2.7. Zasiedziała w UE filia przedsiębiorstwa nieunijnego jako członek lub przedstawiciel Zgrupowania .................................. 3. Stosunek członkostwa w Zgrupowaniu w aspekcie szczeg(cid:243)łowym ... 4. Prawa związane z członkostwem w Zgrupowaniu .............................. 4.1. Prawo głosu ............................................................................... 4.2. Podejmowanie uchwał przez członk(cid:243)w Zgrupowania polskiego 135 135 139 142 143 149 149 153 156 159 164 166 169 169 169 169 171 172 174 176 181 184 185 187 188 196 196 197 VIII 4.3. Wgląd w dokumenty Zgrupowania ........................................... 4.4. Prawo udziału w zyskach Zgrupowania .................................... 4.5. Prawo członka występującego ze Zgrupowania do wypłaty zysku ......................................................................................... 4.6. Prawo członka do odsetek od udziału kapitałowego w Zgrupowaniu ......................................................................... 5. Obowiązki związane z członkostwem w Zgrupowaniu ...................... Rozdział VI. Organy Zgrupowania .......................................................... 1. Analiza pojęcia organ(cid:243)w sp(cid:243)łki .......................................................... 1.1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 1.2. Problematyka stosowania teorii organ(cid:243)w os(cid:243)b prawnych i teorii przedstawicielstwa do zarządu sp(cid:243)łek osobowych ........ 2. Analiza prawna pojęcia (cid:132)zarządzanie sprawami Zgrupowania(cid:148) i pojęcia (cid:132)prowadzenie spraw sp(cid:243)łki(cid:148) w prawie polskim ................... 2.1. Uwagi og(cid:243)lne. Prowadzenie spraw i reprezentacja Zgrupowania ............................................................................. 2.2. Pr(cid:243)ba definicji pojęcia (cid:132)zarządzanie(cid:148) i pojęcia (cid:132)czynności zarządu(cid:148) .................................................................................... 2.3. Zarząd Zgrupowania jako jego organ ....................................... 2.3.1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................... 2.3.2. Status prawny zarządu Zgrupowania polskiego .......... 2.3.3. Wyb(cid:243)r zarządc(cid:243)w ........................................................ 2.3.4. Prawa i obowiązki zarządc(cid:243)w ...................................... 2.3.5. Możliwość zarządu sprawami Zgrupowania przez podmiot nieunijny ........................................................ 3. Problematyka powoływania os(cid:243)b prawnych jako zarządc(cid:243)w Zgrupowania polskiego ....................................................................... 3.1. Uwagi og(cid:243)lne ............................................................................ 3.2. Zarys problematyki powoływania os(cid:243)b prawnych jako zarządc(cid:243)w w niemieckim prawie sp(cid:243)łek .................................. 3.3. Zarząd i organy w praktyce Zgrupowania prawa niemieckiego (EWIV) ...................................................................................... 3.4. Regulacje wybranych kraj(cid:243)w członkowskich UE .................... 3.4.a. Francja ......................................................................... 3.4.b. Hiszpania ...................................................................... 3.4.c. Włochy .......................................................................... 3.4.d. Wielka Brytania ........................................................... 3.4.e. Szwajcaria .................................................................... 3.4.f. Austria .......................................................................... 3.5. Konkluzja w odniesieniu do Zgrupowania polskiego ............... 4. Pojęcie niezgodnych z prawem czynności zarządu Zgrupowania polskiego ............................................................................................. 4.1. Og(cid:243)lna problematyka niezgodnych z prawem działań organ(cid:243)w os(cid:243)b prawnych w polskim prawie ............................................. Spis treści 198 200 201 202 203 205 205 205 207 209 209 212 215 215 219 222 223 224 225 225 228 231 233 233 234 234 235 237 238 239 241 241 IX Spis treści 4.2. Generalne założenie niestosowania do spraw Zgrupowania doktryny ultra vires. Pojęcie czynności ultra vires i podstawowe założenia teorii ultra vires .................................. 4.3. Problematyka określenia zakresu pojęcia niezgodnych z prawem czynności zarządu Zgrupowania polskiego .............. Rozdział VII. Zgrupowanie w stosunku zewnętrznym ........................... 1. Pojęcie zobowiązań Zgrupowania i zobowiązań jego członk(cid:243)w ........ 1.1. Definicja, zakres i treść pojęcia (cid:132)odpowiedzialności członk(cid:243)w Zgrupowania za zobowiązania(cid:148) ................................................ 1.2. Zasada subsydiarnej odpowiedzialności członk(cid:243)w Zgrupowania 1.3. Treść odpowiedzialności członk(cid:243)w Zgrupowania .................... 1.4. Aspekt subsydiarności ............................................................... 1.5. Założenie dopuszczalności stosowania szerokiej analogii do prawa sp(cid:243)łki jawnej w stosunku do Zgrupowania w kontekście zasady subsydiarnej odpowiedzialności członk(cid:243)w ................... 1.6. Założenie stosowania polskiego prawa cywilnego w aspekcie solidarnej odpowiedzialności członk(cid:243)w Zgrupowania ............. 1.7. Przedawnienie roszczeń wobec Zgrupowania i jego członk(cid:243)w . 1.8. Odpowiedzialność członk(cid:243)w przystępujących do Zgrupowania 1.9. Odpowiedzialność występujących ze Zgrupowania członk(cid:243)w .. 2. Problematyka odpowiedzialności za zobowiązania Zgrupowania powstałe przed momentem wpisu Zgrupowania do rejestru ............... 3. Możliwość tworzenia formy prawnej (cid:132)Zgrupowanie z ograniczoną odpowiedzialnością(cid:148) i niekt(cid:243)re praktyczne aspekty jej funkcjonowania 4. Charakter prawny odpowiedzialności członk(cid:243)w zarządu polskiego Zgrupowania ....................................................................................... 5. Prokura w Zgrupowaniu ...................................................................... 5.1. Pojęcie prokury w prawie polskim (cid:150) uwagi og(cid:243)lne .................. 5.2. Prokura w Zgrupowaniu niemieckim ........................................ 5.3. Konkluzja w odniesieniu do dopuszczalności ustanawiania prokury w polskim Zgrupowaniu .............................................. 6. Zakończenie bytu Zgrupowania .......................................................... 6.1. Prawne warianty zakończenia bytu Zgrupowania .................... 6.2. Zagadnienia związane z ogłoszeniem upadłości Zgrupowania . 6.3. Likwidacja Zgrupowania ........................................................... Zakończenie ................................................................................................ 1. Potencjalne pola działalności Zgrupowania ........................................ 1.1. Możliwości zastosowania Zgrupowania w polskim życiu gospodarczym ........................................................................... 1.2. Zgrupowanie jako forma wsp(cid:243)łpracy krajowych gmin i związk(cid:243)w gmin w strefie przygranicznej ............................... 1.3. Możliwości zrzeszania się wolnych zawod(cid:243)w prawniczych w formie Zgrupowania na płaszczyźnie europejskiej ............... X 244 248 251 251 252 253 255 258 260 263 267 269 272 273 275 278 283 283 284 284 288 288 289 290 292 292 292 294 296 1.4. Wsp(cid:243)łpraca europejskich uniwersytet(cid:243)w i krajowych jednostek badawczych ............................................................................... 2. Końcowe wnioski dotyczące regulacji EZIGiSEU ............................. 2.1. Zagadnienie dopuszczalności umieszczania w firmie Zgrupowania obowiązkowego dodatku o ograniczonym charakterze odpowiedzialności członk(cid:243)w ................................. 2.2. Możliwość prostowania i uzupełniania błęd(cid:243)w we wniosku o rejestrację Zgrupowania ......................................................... 2.3. Uznanie zdolności przedsiębiorczej Zgrupowania ................... 2.4. Założenie stosowania analogii do prawa sp(cid:243)łki z o.o. w odniesieniu do definicji cel(cid:243)w EZIG .................................... 2.5. Zastosowanie zasad art. 7781 KPC dotyczących uproszczonej egzekucji zobowiązań Zgrupowania wobec członk(cid:243)w Zgrupowania ............................................................................. 2.6. Prawo właściwe dla stosunk(cid:243)w zobowiązaniowych Zgrupowania ............................................................................. Indeks rzeczowy ......................................................................................... Spis treści 298 299 300 301 301 302 303 304 305 XI Przedmowa Postępująca integracja unijna jest zjawiskiem wieloznacznym i wielowymia- rowym wpisującym się w og(cid:243)lnoświatowy trend globalizacyjny. Szczeg(cid:243)lnie wy- raźnie globalizacja przejawia się w wymiarze ekonomicznym. Jest to zjawisko polegające m.in. na tworzeniu ponadnarodowych międzypaństwowych struktur w dziedzinie gospodarczej. Unia Europejska mając to zjawisko na uwadze stano- wi prawo będące dogodną platformą wsp(cid:243)łpracy gospodarczej pomiędzy przed- siębiorcami spomiędzy państw członkowskich. Opr(cid:243)cz wielkich przedsiębiorstw i międzynarodowych koncern(cid:243)w wciąż aktualna jest wsp(cid:243)łpraca i potrzeba kon- kurencyjności mniejszych przedsiębiorc(cid:243)w. Prawo Unii Europejskiej dąży do har- monizacji i wytworzenia struktur prawnych umożliwiających transgraniczne zrze- szanie się mniejszych i średnich przedsiębiorc(cid:243)w europejskich przez co mogą być oni konkurencyjni w globalnej sieci gospodarczych powiązań. Europeizacja sto- sunk(cid:243)w gospodarczych jest r(cid:243)wnież wyraźnie widoczna w ramach prawa sp(cid:243)łek, kt(cid:243)re ma bardzo duże znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. Przedmiotowa monografia jest efektem pogłębionej analizy niemieckiego pra- wa sp(cid:243)łek na tle systemu prawa europejskiego. Wyniki tej analizy znalazły swoje odbicie w realiach polskiego prawa, kt(cid:243)re jest bardzo zbliżone do rozwiązań nie- mieckich. Jest zastanawiające dlaczego tak niewiele Zgrupowań zostało dotych- czas utworzonych na gruncie polskiego prawa od czasu wejścia w życie polskiej ustawy z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interes(cid:243)w gospodarczych i sp(cid:243)ł- ce europejskiej. Największe zalety Zgrupowania to możliwość sprawnej wsp(cid:243)ł- pracy europejskiej w sformalizowanej postaci i niskie koszty funkcjonowania, jak r(cid:243)wnież brak wymogu wniesienia kapitału założycielskiego połączony z łatwoś- cią rejestracji w każdym państwie członkowskim. Dużą zaletą jest także prostota stosunk(cid:243)w podatkowych w każdym państwie członkowskim oraz bardzo prosta księgowość na wz(cid:243)r sp(cid:243)łki jawnej. Można mieć nadzieję, że dzięki tym niewąt- pliwym zaletom Zgrupowanie będzie podmiotem coraz częściej występującym w polskich realiach rynkowych. Europejskie Zgrupowanie Interes(cid:243)w Gospodar- czych pomyślane jest jako formuła wsp(cid:243)łpracy między przedsiębiorcami europej- skimi. Jest to forma działalności szczeg(cid:243)lnie predestynowana do międzykrajowej wsp(cid:243)łpracy na gruncie handlowo-gospodarczym. Nie należy zapominać, że także wszelkie inicjatywy badawcze, naukowe lub charytatywne, jak i kulturalne o cha- rakterze non profit mogą korzystać z tej formy zrzeszania się. Warto przy tym pamiętać, że opr(cid:243)cz działalności handlowej na rynku funkcjonują podmioty, dla kt(cid:243)rych działalność gospodarcza stanowi jedynie pochodną ich gł(cid:243)wnej aktyw- ności (np. jednostki badawcze i naukowe, gminy i przedsiębiorstwa użyteczno- ści publicznej). Wydaje się, że Zgrupowanie stanowić może dogodną alternatywę dla wsp(cid:243)łpracy tych jednostek w obszarze trsanseuropejskim. Warto więc zwr(cid:243)cić w przyszłości uwagę na tę formę prawną, kt(cid:243)ra oferuje bardzo dużą swobodę or- XIII Przedmowa ganizacyjną, a przy tym nie zatraca korporacyjnego charakteru stosunk(cid:243)w tak po- żądanego dla sprawnej realizacji wsp(cid:243)lnego celu pomiędzy członkami zrzeszony- mi w Zgrupowaniu. Opracowanie może być użyteczne dla prawnik(cid:243)w praktyk(cid:243)w oraz os(cid:243)b za- rządzających przedsiębiorstwami, kt(cid:243)rych zakres działania obejmuje obszar nie tylko Polski, ale także Unii Europejskiej. Praca niniejsza powinna zainteresować wszystkich, kt(cid:243)rzy chcieliby poszerzyć swoją orientację w dziedzinie europej- skiego prawa sp(cid:243)łek i poszukują możliwości transgranicznej wsp(cid:243)łpracy gospo- darczej w najbardziej prostej i niesformalizowanej formie. Poznań, grudzień 2011 r. Marcin Sokołowski XIV Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w 1. Źr(cid:243)dła prawa polskiego EZIGiSEU . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu intere- s(cid:243)w gospodarczych i sp(cid:243)łce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. GospU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Nr 41, poz. 324 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. (cid:150) Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KH . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. (cid:150) Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. (cid:150) Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. (cid:150) Kodeks postępowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. (cid:150) Kodeks sp(cid:243)łek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ManPosłU . . . . . . . . . ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsu- i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29) ment(cid:243)w (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OgrDzGospU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal- ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicz- ne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od os(cid:243)b fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od os(cid:243)b prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrDziałGosp . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. (cid:150) Prawo działalności gospodar- PPM z 1965 r. . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. (cid:150) Prawo prywatne międzynaro- czej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) dowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PPM z 2011 r. . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. (cid:150) Prawo prywatne międzynarodo- we (Dz.U. Nr 80, poz. 432) XV Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w PrUkł . . . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . . . Prezydenta rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. (cid:150) Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. (cid:150) Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. (cid:150) Prawo upadłościowe i napraw- cze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) RachU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie wojew(cid:243)dztwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej VATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towar(cid:243)w i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) WynKSU . . . . . . . . . . ustawa z 31.7.1981 r. o wynagrodzeniu os(cid:243)b zajmują- cych kierownicze stanowiska państwowe (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 ze zm.) ZmKC z 1990 r. . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy (cid:150) Kodeks cy- wilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) ZmKC z 2003 r. . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy (cid:150) Kodeks cy- wilny oraz niekt(cid:243)rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Źr(cid:243)dła prawa zagranicznego AktG . . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o sp(cid:243)łkach akcyjnych z 6.9.1965 r. BGB . . . . . . . . . . . . . . niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r. (B(cid:252)rgerliches (Aktiengesetz) Gesetzbuch) BNotO . . . . . . . . . . . . Federalny kodeks notarialny z 24.2.1961 r. (Bundes- notarordnung) francuski kodeks handlowy z 1807 r. (Code de commerce) Ccom . . . . . . . . . . . . . Czwarta Dyrektywa . . Czwarta Dyrektywa Rady 78/660/EWG z 25.7.1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w spra- wie rocznych sprawozdań finansowych niekt(cid:243)rych ro- dzaj(cid:243)w sp(cid:243)łek (Dz.Urz. WE L 222 z 14.8.1978 r., s. 11 i nast.) Del. C. . . . . . . . . . . . . kodeks sp(cid:243)łek stanu Delaware (cid:150) stan po nowelizacji z 21.9.2011 r. (Delaware General Corporation Law) XVI Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w Druga Dyrektywa . . . . Druga Dyrektywa Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymaga- ne w państwach członkowskich od sp(cid:243)łek w rozumie- niu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich r(cid:243)wnoważności, dla ochrony interes(cid:243)w zar(cid:243)wno wsp(cid:243)l- nik(cid:243)w, jak i os(cid:243)b trzecich w zakresie tworzenia sp(cid:243)ł- ki akcyjnej, jak r(cid:243)wnież utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. WE L 26 z 31.1.1977 r., s. 1 i nast.) Dwunasta Dyrektywa . . . . . . . . . Dwunasta Dyrektywa 2009/102/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 16.9.2009 r. w sprawie prawa sp(cid:243)- łek, dotycząca jednoosobowych sp(cid:243)łek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. UE L 258 z 1.10.2009 r., s. 20 i nast.) dyrektywa 86/635/EWG . . . . . . . Dyrektywa Rady 86/635/EWG z 8.12.1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych bank(cid:243)w i innych instytucji finansowych (Dz.Urz. WE L 372 z 31.12.1986 r., s. 1 i nast.) dyrektywa 2001/34/WE . . . . . . . . Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.5.2001 r. w sprawie dopuszczenia papie- r(cid:243)w wartościowych do publicznych notowań giełdo- wych oraz zakresu informacji dotyczących papier(cid:243)w wartościowych podlegających obowiązkowi publikacji ( Dz. Urz. WE L 184 z 6.7.2001 r., s. 1 i nast.) dyrektywa 2001/86/WE . . . . . . . . Dyrektywa Rady 2001/86/WE z 8.10.2001 r. w spra- wie uzupełnienia statutu sp(cid:243)łki europejskiej odnoś- nie uczestnictwa pracownik(cid:243)w (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r., s. 22 i nast.) dyrektywa 2003/6/WE . . . . . . . . . Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystania pouf- nych informacji i manipulacji na rynku (tzw. nadużyć rynku) (Dz.Urz. WE L 96 z 12.4.2003 r., s. 16 i nast.) dyrektywa 2003/72/WE . . . . . . . . Dyrektywa Rady 2003/72/WE z 22.7.2003 r. uzupeł- niająca statut sp(cid:243)łdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracownik(cid:243)w (Dz.Urz. WE L 207 z 18.8.2003 r., s. 25 i nast.) EWIV-AG . . . . . . . . . . niemiecka ustawa wykonawcza z 14.4.1988 r. (Eu- rop(cid:228)ische Wirtschaftliche Interessenvereinigung-Aus- f(cid:252)hrungsgesetz) XVII Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w GmbHG . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o sp(cid:243)łkach z ograniczoną odpowie- dzialnością z 20.4.1982 r. (Gesetz betreffend die Ge- sellschaften mit beschr(cid:228)nkter Haftungz) HGB . . . . . . . . . . . . . . niemiecki kodeks handlowy z 1897 r. (Handelsgesetz- buch) IPRG . . . . . . . . . . . . . . szwajcarska ustawa związkowa o prawie prywatnym międzynarodowym z 18.12.1987 r. (Gesetz (cid:252)ber das In- ternationale Privatrecht) Jedenasta Dyrektywa . . . . . . . . . Jedenasta Dyrektywa Rady 89/666/EWG z 21.12.1989 r. dotycząca wymog(cid:243)w ujawniania informacji odnośnie do oddział(cid:243)w utworzonych w państwie członkowskim przez niekt(cid:243)re rodzaje sp(cid:243)łek podlegające prawu inne- go państwa (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989 r., s. 36 i nast.) Konwencja z Lugano . . . . . . . . . . Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądo- wych w sprawach cywilnych i handlowych z 16.9.1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132) (cid:211)sma Dyrektywa . . . . (cid:211)sma Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrekty- wę Rady 84/253/EWG (Dz.Urz. UE L 157 z 9.6.2006 r., s. 87 i nast.) Pierwsza Dyrektywa . . . . . . . . . Pierwsza Dyrektywa Rady 68/151/EWG z 9.3.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymaga- ne w państwach członkowskich od sp(cid:243)łek w rozumie- niu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich r(cid:243)wnoważności w całej Wsp(cid:243)lnocie, dla zapewnienia ochrony interes(cid:243)w zar(cid:243)wno wsp(cid:243)lnik(cid:243)w jak i os(cid:243)b trze- cich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.3.1968 r., s. 8 i nast.) (uchylona dyrektywą 2009/101/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 16.9.2009 r. w sprawie koordyna- cji gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon- kowskich od sp(cid:243)łek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich r(cid:243)wnoważności, dla za- pewnienia ochrony interes(cid:243)w zar(cid:243)wno wsp(cid:243)lnik(cid:243)w, jak i os(cid:243)b trzecich (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. UE L 258 z 1.10.2009 r., s. 11 i nast.) XVIII Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w Si(cid:243)dma Dyrektywa . . . . . . . . . Si(cid:243)dma Dyrektywa Rady 83/349/EWG z 13.6.1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. WE L 193 z 18.7.1983 r., s. 1 i nast.) StBerG . . . . . . . . . . . . ustawa o doradztwie podatkowym z 16.8.1961 r. (Steu- erberatergesetz) Sz(cid:243)sta Dyrektywa . . . Sz(cid:243)sta Dyrektywa Rady 82/891/EWG z 17.12.1982 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu do- tycząca podziału sp(cid:243)łek akcyjnych (Dz.Urz. UE L 378 z 31.12.1982 r., s. 47 i nast.) TFUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon- solidowana) z 9.5.2008 r. (Dz.Urz. UE C 115 z 9.5.2008 r., s. 47 i nast.) Trzecia Dyrektywa . . . . . . . . . Trzecia Dyrektywa Rady 78/885/EWG z 9.10.1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu doty- cząca łączenia się sp(cid:243)łek akcyjnych (Dz.Urz. WE L 295 z 20.10.1978 r., s. 36 i nast.) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wsp(cid:243)lnotę Europejską (wersja skonsolidowana) z 29.12.2006 r. (Dz.Urz. UE C 321E z 29.12.2006 r., s. 37 i nast.) Rozporządzenie Nr 2137/85 . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interes(cid:243)w Go- spodarczych (EZIG) (Dz.Urz. WE L 199 z 31.7.1985 r., s. 1 i nast.) Rozporządzenie Nr 44/2001 . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlo- wych (Bruksela I) (Dz.Urz. WE L 12 z 16.1.2001 r., s. 1 i nast.) Rozporządzenie Nr 2157/2001 . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu sp(cid:243)łki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r., s. l i nast.) Rozporządzenie Nr 1435/2003 . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu sp(cid:243)łdzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18.8.2003 r., s. l i nast.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych w prawie polskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: