Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00332 007962 15707907 na godz. na dobę w sumie
Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ją bezbłędnie - ebook/pdf
Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ją bezbłędnie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 25
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-365-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W odniesieniu do czasu pracy oznacza to jego ewidencjonowanie – niezależnie od liczby zatrudnionych, formy ich wynagradzania i rodzaju umowy o pracę. Pamiętaj, że gdy pracodawca nie prowadzi kart ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie. Również niewłaściwe wykazywanie godzin roboczych może przysporzyć mu kłopotów. Poznaj więc zasady prawidłowej ewidencji czasu pracy.

Koniecznie przeczytaj!

Nie zwlekaj

Jeszcze dziś zamów poradnik „Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją bezbłędnie” i poznaj najważniejsze tajniki bezbłędnego prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE www.KadryOnline.pl Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją bezbłędnie Autor Grzegorz Orłowski radca prawny Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny Redaktor Anna Makarczuk Wydawca Katarzyna Sénat Korekta Zespół ISBN 978-83-7677-365-0 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2010 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: personel@wip.pl Przygotowanie do wersji elektronicznej: Raster studio, Norbert Bogajczyk, 603 59 59 71 Poradnik chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powo- łaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zasto sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. S P I S T R E Ś C I EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE Spis treści OBOWIĄZEK EWIDENCJI CZASU PRACY Obowiązek każdego pracodawcy BRAK OBOWIĄZKU EWIDENCJI GODZIN PRACY Zadaniowy czas pracy Czas pracy pracowników zarządzających Ryczałt za nadgodziny lub noce ZAKRES EWIDENCJI CZASU PRACY Zawartość karty ewidencji czasu pracy 1. Czas pracy Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy? Pracownik musi być w stanie wykonywać pracę Czas pracy uwzględniany w ewidencji na podstawie przepisów szczególnych Okresy wliczane do czasu pracy Okresy niepodlegające ewidencji 2. Praca w dobach 3. Praca w niedziele i święta Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto 4. Praca w dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy 5. Praca w nocy 6. Praca w godzinach nadliczbowych Rekompensata za godziny nadliczbowe 7. Dyżury 8. Urlopy 9. Inne nieobecności w pracy Nieobecności usprawiedliwione Nieobecności nieusprawiedliwione CEL EWIDENCJI CZASU PRACY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI Informacje zapisywane w karcie ewidencji czasu pracy S P I S T R E Ś C I 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 11 12 14 15 15 15 15 17 18 18 19 19 20 20 21 22 1 www.KadryOnline.pl EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE Okres prowadzenia ewidencji Podpis pracownika ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPROWADZENIE LUB NIEPRAWIDŁOWE PROWADZENIE EWIDENCJI Grzywna Odpowiedzialność za wykroczenie 23 23 23 23 24 S P I S T R E Ś C I 2 www.KadryOnline.pl EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W odniesieniu do czasu pracy oznacza to jego ewidencjonowanie – niezależnie od liczby zatrudnionych, formy ich wynagradzania i rodzaju umowy o pracę. Pamiętajcie, że gdy nie prowadzicie kart ewidencji czasu pracy, popełniacie wykroczenie. Również niewłaś- ciwe wykazywanie godzin roboczych może przysporzyć Wam kłopotów. Poznajcie więc zasady prawidłowej ewidencji czasu pracy. Sprawdźcie, jak bez błędów prowadzić obowiązkową dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy! Koniecznie przeczytajcie! 99W jaki sposób powinniście ewidencjonować czas pracy? 99Jakie informacje powinniście wykazywać w ewidencji czasu pracy? 99Czy dla każdego pracownika musicie prowadzić kartę ewidencji czasu pracy? 99Jakich okresów nie musicie odnotowywać w ewidencji jako czasu pracy? 99W jakim przypadku nie macie obowiązku ewidencji czasu pracy? 99Co może Wam grozić za błędy w ewidencji czasu pracy? 99Na jak długie okresy zakładacie pracownikowi kartę ewidencji czasu pracy? 99Kiedy nie musicie uwzględniać czasu dyżuru w ewidencji czasu pracy? 99Na co warto zwrócić uwagę, odnotowując w karcie ewidencji czasu pracy przepracowane  przez pracownika godziny nadliczbowe? OBOWIĄZEK EWIDENCJI CZASU PRACY Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosunku pracy  (art. 94 pkt 9a kp). W praktyce jest to m.in. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy  (art. 149 § 1 kp), z uwzględnieniem m.in. pracy w godzinach nadliczbowych. Pamiętajcie, że  brak takiej ewidencji może w konkretnej sytuacji spornej spowodować bardzo niekorzystne  dla Was skutki procesowe. Ostrzegamy Was, gdyż zdanie sądu na temat prowadzenia ewidencji czasu pracy jest dość  jednoznaczne. Raczej nie możecie liczyć na uniknięcie kary za niedopełnienie tego obowiązku.  Na dowód przytaczamy jeden z wyroków Sądu Najwyższego. 3 www.KadryOnline.pl EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE Brak ewidencji – wykroczenie przeciwko prawom pracownika! „Można przyjąć, choć nie jest to kwalifikacja normatywna, że [ewidencja czasu  pracy] jest to podstawowy obowiązek pracodawcy. Jego niewykonanie stanowi  wykroczenie przeciwko prawom pracownika. I to podwójne – naruszenie przepisu  o czasie pracy oraz naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach  związanych ze stosunkiem pracy”. Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji, będzie miał problem w razie sporu przed sądem o wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych. „Brak dokumentacji wynikający z zaniechania jej prowadzenia przez pracodawcę  powoduje zmianę wynikającego z art. 6 Kodeksu cywilnego rozkładu ciężaru  dowodu i przerzucenie go na osobę zaprzeczającą udokumentowanym faktom,  z których strona procesowa wywodzi skutki prawne. W sprawie o wynagrodzenie  za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca ma w takich razach obowią- zek wykazać, że pracownik nie pracował w takim rozmiarze, jak twierdzi, a tym  bardziej, jaki udokumentował. Skoro pracodawca kwestionuje moc dowodową  przedstawionego przez pracownika dokumentu, będącego wprawdzie dokumen- tem prywatnym, jednak potwierdzonym podpisami przełożonego, zeznaniami  świadków  i  uprawdopodobnionym  listami  obecności,  to  powinien  wykazać  prawdziwość swoich twierdzeń, odmiennych od zawartych w tym dokumencie”. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 5 maja 1999 r. (I PKN 665/98, OSNA- PiUS z 2000 r. nr 14, poz. 535). Obowiązek każdego pracodawcy Zwróćcie uwagę, że obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich  pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników, formy ich wynagra- dzania i rodzaju umowy o pracę.  Praktycznym spełnieniem tego obowiązku jest założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego  pracownika karty ewidencji czasu pracy → Sposób prowadzenia ewidencji, str. 21. 4 www.KadryOnline.pl EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE BRAK OBOWIĄZKU EWIDENCJI GODZIN PRACY Powinniście prowadzić karty ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika z osobna. Nie  musicie jednak ewidencjonować godzin pracy  następujących pracowników: 9y objętych systemem zadaniowego czasu pracy,  9y zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, 9y otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej (art. 149 § 2 kp).  W stosunku do tych pracowników musicie jedynie prowadzić ewidencję ich obecności (np.  praca w święto, w niedzielę, w nocy itp.) i nieobecności w pracy ze wskazaniem rodzajów  absencji (np. urlop, zwolnienie lekarskie itp.), a nie ewidencję godzin pracy.  Zadaniowy czas pracy Przy zadaniowym czasie pracy nie ma z góry ustalonego rozkładu czasu pracy (tj. godzin  rozpoczynania i kończenia pracy). O rozkładzie decyduje każdorazowo sam pracownik. Od  rodzaju zadania zależy więc czas jego wykonywania (czasu wykonywania zadań nie dyktuje  tu pracodawca ani prawo pracy). Pracownik nie pozostaje do Waszej dyspozycji (art. 128 kp)  w ustalonym z góry rozkładzie (w narzuconych mu z góry godzinach), lecz sam decyduje  o czasie wykonywania zadania. Z tych m.in. względów kontrola rzeczywistego czasu pracy  w poszczególnych dniach i tygodniach jest albo dość trudna, albo wręcz niemożliwa. Dotyczy  to w szczególności prac wykonywanych poza siedzibą pracodawcy, np. przez przedstawicieli  handlowych.  W przypadku tych pracowników nie macie obowiązku rejestrowania godzin pracy (art.  149 § 2 kp). Musicie jednak rejestrować pozostałe dane, takie jak dni nieobecności w pracy,  urlopy, zwolnienia itp. Czas pracy pracowników zarządzających Dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy powinniście  prowadzić kartę ewidencji czasu pracy. Nie musicie w niej jednak ewidencjonować godzin  pracy (art. 149 § 2 kp). Do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem  pracy należą: 9y pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub 9y pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (np.  członkowie zarządu spółki z o.o., spółki akcyjnej), 9y główni księgowi (art. 128 § 2 pkt 2 kp). 5 www.KadryOnline.pl EWIDENCJA CZASU PRACY – JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE Ryczałt za nadgodziny lub noce Nie macie obowiązku prowadzić ewidencji godzin pracy także w stosunku do pracowników  otrzymujących ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych lub za pracę w porze nocnej. Ryczałt za pracę nadliczbową możecie ustalić w stosunku do pracowników wykonujących  stale pracę poza zakładem pracy. Pamiętajcie jednak, że wysokość tego ryczałtu powinna odpo- wiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 4 kp). Wobec pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy mo- żecie natomiast ustalić ryczałt za pracę w nocy, który zastąpi dodatek za pracę w porze noc- nej. Musicie jednak pamiętać, że wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu  wymiarowi pracy w porze nocnej.  Uwaga Jeśli wysokość ustalonych ryczałtów – za pracę w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych  – jest niższa od wysokości dodatków, które pracownik powinien otrzymać z tytułu rzeczywiście  wykonywanej pracy w nadgodzinach lub w porze nocnej, pracownikowi przysługuje roszczenie  o wypłatę różnicy pomiędzy ryczałtem a rzeczywistą kwotą dodatków. ZAKRES EWIDENCJI CZASU PRACY Informacje, które powinniście zamieszczać w karcie ewidencji czasu pracy, określa § 8  ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu  prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.). Zawartość karty ewidencji czasu pracy W karcie ewidencji czasu pracy powinniście wykazywać: 9y pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzi- nach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w prze- ciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,  9y dyżury,  9y urlopy,  9y zwolnienia  od  pracy  oraz  inne  usprawiedliwione  i  nieusprawiedliwione  nieobecności  w pracy,  6 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ją bezbłędnie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: