Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 002962 18776216 na godz. na dobę w sumie
Ewidencja pozabilansowa po zmianach - ebook/pdf
Ewidencja pozabilansowa po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 82
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-366-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. publikujemy serię Poradników, w których są omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zastosowanie w praktyce zmienionych przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. Poradniki są napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8.
Ósmy z serii Poradników dotyczy ewidencji pozabilansowej prowadzonej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na kontach zespołu 9, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, w rozporządzeniu w sprawie planu kont dla organów podatkowych JST, a także na kontach pozabilansowych służących do ewidencji operacji gospodarczych niemających wpływu na wielkość aktywów i pasywów jednostki. Konta pozabilansowe służą do ewidencji:
• kategorii aktywów trwałych o niskiej wartości, w likwidacji, a także należących do obcych jednostek, użytkowanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe na podstawie umów niedających podstaw do ujmowania w ewidencji kosztów ich amortyzacji, oraz aktywów obrotowych nieobjętych ewidencją bilansową i aktywów obrotowych obcych,
• rozliczeń płatności z budżetu środków europejskich,
• rozliczeń między różnymi jednostkami sektora finansów publicznych,
• planu wydatków i etapów poprzedzających dokonanie wydatków (zaangażowanie środków),
• rozliczeń podatkowych.
Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:
• czym jest ewidencja pozabilansowa i jakie są zasady jej zakładania i prowadzenia,
• jakie konta pozabilansowe – poza wymienionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont – powinny być prowadzone w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (np. 091, 092, 093, 291, 292, 390, 391),
• jakie konta pozabilansowe muszą być prowadzone w urzędach obsługujących samorządowe organy podatkowe,
• jakie zasady obowiązują przy ewidencji planu wydatków budżetowych i ich zaangażowania,
• jakie operacje podlegają ujęciu w ewidencji pozabilansowej,
• jak tworzyć politykę rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, dla kont ewidencji pozabilansowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
• jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych ewidencji pozabilansowej (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma),
• jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont ewidencji pozabilansowej (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).
Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont ewidencji pozabilansowej.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Izabela.Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan.Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości bud żetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Bud żetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Ewidencja pozabilansowa po zmianach Wstęp Od.1.stycznia.2018.r..obowiązuje.nowe.rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fi­ nansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla bud żetu państwa, bud żetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud­ żetowych, samorządowych zakładów bud żetowych, państwowych funduszy celo­ wych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza grani­ cami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. przedstawiamy serię. e-booków, w których omówione są aktualne.zasady.prowadzenia.ewidencji.księgowej w jednostkach bud żetowych i samorządowych zakładach bud żetowych. Eksperci podali zasto- sowanie. w. praktyce. zmienionych. przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki fi­ nansowej ww. jednostek organizacyjnych. W publikacji zostały napisane w formie komentarza.do.poszczególnych.zespołów.kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od.zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi e­bookami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek bud żetowych i samorządo­ wych zakładów bud żetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. ●● Ósmy. z. serii. e-booków. dotyczy. ewidencji. pozabilansowej. prowadzonej. w. jednostkach. bud.żetowych. i. samorządowych. zakładach. bud.żetowych. na. tzw.. kontach. zespołu. 9,. wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, w rozporządzeniu w sprawie planu kont dla organów podatkowych JST, a także na kontach pozabilansowych służą­ 4 wrzesień 2018 r. Wstęp cych do ewidencji operacji gospodarczych niemających wpływu na wielkość akty­ wów i pasywów jednostki. Konta pozabilansowe służą do ewidencji: ●● kategorii aktywów trwałych o niskiej wartości, w likwidacji, a także należących do obcych jednostek, użytkowanych przez jednostki bud żetowe i samorządowe zakłady bud żetowe na podstawie umów niedających podstaw do ujmowania w ewidencji kosztów ich amortyzacji, oraz aktywów obrotowych nieobjętych ewidencją bilansową i aktywów obrotowych obcych, rozliczeń płatności z bud żetu środków europejskich, rozliczeń między różnymi jednostkami sektora finansów publicznych, ●● planu wydatków i etapów poprzedzających dokonanie wydatków (zaangażo­ wanie środków), rozliczeń podatkowych. Z.tego.opracowania.można.dowiedzieć.się.m.in.: czym jest ewidencja pozabilansowa i jakie są zasady jej zakładania i prowa­ dzenia, jakie konta pozabilansowe – poza wymienionymi w załączniku nr 3 do rozpo­ rządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont – powinny być prowa­ dzone w jednostkach bud żetowych i samorządowych zakładach bud żetowych (np. 091, 092, 093, 291, 292, 390, 391), jakie konta pozabilansowe muszą być prowadzone w urzędach obsługujących samorządowe organy podatkowe, jakie zasady obowiązują przy ewidencji planu wydatków bud żetowych i ich zaangażowania, jakie operacje podlegają ujęciu w ewidencji pozabilansowej, jak tworzyć politykę rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, dla kont ewidencji pozabilansowej w jednostkach bud żetowych i samorządowych za­ kładach bud żetowych, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych ewidencji pozabilansowej (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze­ gólnych kont ewidencji pozabilansowej (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● Publikacja z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednos­ tek bud żetowych i samorządowych zakładów bud żetowych w tworzeniu zakłado­ wych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakła­ daniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont ewidencji pozabilansowej. wrzesień 2018 r. 5 Ewidencja pozabilansowa po zmianach 1. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej Ewidencja pozabilansowa służy do ujmowania zdarzeń, które nie mają wpływu na zmiany ak­ tywów i pasywów jednostki, a które jednak z różnych względów powinny być odnotowywane i śledzone. Dotyczy to np. zdarzeń ujmowanych w informacjach dodatkowych w sprawozdaniu finansowym i innych sprawozdaniach (np. bud żetowych), a także zdarzeń dotyczących skład­ ników majątkowych nieujmowanych z różnych względów w ewidencji bilansowej, których stan musi być na bieżąco monitorowany. Ewidencję.pozabilansową.prowadzi.się.na.kontach.syntetycznych.i.kontach.ksiąg.po- mocniczych.(analitycznych.i.szczegółowych). W praktyce księgowości przyjęło się, że ozna­ czenia cyfrowe kont pozabilansowych syntetycznych, analitycznych i szczegółowych zawsze zaczynają się od cyfry 9. Konta pozabilansowe służą do ujmowania jednostronnych zapisów, odpowiednio na stronach Wn i Ma danego konta, w zależności od rodzaju wykonywanej operacji. Jednostronność.zapi- su polega na tym, że w ewidencji pozabilansowej nie występuje korespondencja kont (brak tzw. kont przeciwstawnych). Salda poszczególnych kont wyrażają wartość ujętych na nich składni­ ków majątkowych. Niektóre konta pozabilansowe ze względu na charakter ujmowanych na nich operacji wykazują salda wyłącznie w ciągu roku obrotowego. Konta ewidencji pozabilansowej otwiera.się.z.chwilą.zaistnienia.pierwszego.zdarzenia. podlegającego. ewidencji. na. danym. koncie. Natomiast zamyka. się. je. na. koniec. każdego. roku.obrotowego, łącznie z zamknięciem ksiąg rachunkowych ewidencji bilansowej. Wystę­ pujące na nich salda zamknięcia (BZ) przenosi się jako salda otwarcia (BO) do ksiąg rachun­ kowych kolejnego roku obrotowego. Zasada ta nie dotyczy kont pozabilansowych służących do ewidencji planu wydatków bud żetowych (w tym wydatków niewygasających), planu wydatków środków europejskich, zaangażowania planu wydatków bud żetowych i planu wydatków środ­ ków europejskich roku bieżącego oraz planu finansowego wydatków bud żetowych w układzie zadaniowym, a także kont służących do rozliczania inkasentów z zainkasowanych podatków. Konta te na koniec roku obrotowego nie powinny wykazywać sald. Sald występujących na koniec roku obrotowego na poszczególnych kontach pozabilanso­ wych nie wykazuje się w bilansie jednostki organizacyjnej ani w rachunku zysków i strat. W za­ leżności od rodzaju informacji mogą być natomiast wykazywane w.informacji.dodatkowej.do. sprawozdania.finansowego. 2. Konta ewidencji pozabilansowej w jednostkach bud żetowych i samorządowych zakładach bud żetowych W jednostkach bud żetowych i samorządowych zakładach bud żetowych obowiązkowo musi być prowadzona ewidencja pozabilansowa na kontach wymienionych w: ●● rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowo­ ści oraz planów kont dla bud żetu państwa, bud żetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud żetowych, samorządowych zakładów bud żetowych, państwowych funduszy 6 wrzesień 2018 r. Konta ewidencji pozabilansowej w jednostkach bud żetowych... celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rze­ czypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont), ●● rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (dalej: roz­ porządzenie w sprawie planów kont dla organów podatkowych JST). W załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont są wymie­ nione następujące konta.pozabilansowe: ●● 970 – „Płatności ze środków europejskich”, ●● 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”, ●● 980 – „Plan finansowy wydatków bud żetowych”, ●● 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków”, ●● 982 – „Plan wydatków środków europejskich”, ●● 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”, ●● 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”, ●● 985 – „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów bud żetowych”, ●● 990 – „Plan finansowy wydatków bud żetowych w układzie zadaniowym”, ●● 992 – „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z bud żetu państwa”, ●● 998 – „Zaangażowanie wydatków bud żetowych roku bieżącego”, ●● 999 – „Zaangażowanie wydatków bud żetowych przyszłych lat”. Przepisy rozporządzenia w sprawie planów kont dla organów podatkowych JST wymieniają następujące konta.ewidencji.pozabilansowej: ●● 990 – „Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika”, ●● 991 – „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”. Wymienione rozporządzenia – oprócz wykazu kont pozabilansowych – ustalają także obowią­ zujące na nich zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz zasady prowadzenia ewidencji pomocni­ czej do kont syntetycznych. Zasady te są ogólnie obowiązujące i nie mogą być zmieniane przez kierowników poszczególnych jednostek bud żetowych i samorządowych zakładów bud żetowych. Obowiązek prowadzenia ewidencji pozabilansowej w podanym zakresie jest podyktowany: ●● koniecznością ujmowania w ewidencji zdarzeń o szczególnym charakterze w jednostkach sektora finansów publicznych (wykonanie planu wydatków i zaangażowanie wydatków bud­ żetowych), ●● potrzebami sprawozdawczości, ●● potrzebami ujęcia w ewidencji podatkowej rozliczeń z inkasentami oraz osobami trzecimi odpowiedzialnymi za zobowiązania podatkowe podatników, które przy ujęciu ich w ewiden­ cji bilansowej powodowałyby zdublowanie wielkości należności bud żetu z tytułu podatków przypisanych. Oprócz kont pozabilansowych wymienionych w ww. rozporządzeniach w jednostkach bud­ żetowych i samorządowych zakładach bud żetowych może istnieć potrzeba prowadzenia także ewidencji. pozabilansowej. dla. składników. majątkowych ewidencjonowanych w zespołach kont przedstawionych w tabeli.1. wrzesień 2018 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencja pozabilansowa po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: