Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00373 007886 15708430 na godz. na dobę w sumie
Ewidencjonowanie czasu pracy - ebook/pdf
Ewidencjonowanie czasu pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-606-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ewidencja czasu pracy – to zmora niejednego kadrowca. Jej prowadzenie jest czasochłonne i nie ma możliwości pozbycia się tego obowiązku. A do tego jest to jeden z dokumentów najczęściej i najbardziej skrupulatnie kontrolowanych przez inspektorów pracy.

Również w razie sporu sądowego z pracownikiem o nadgodziny jest pewne, że sąd pracy zobowiąże Cię do przedstawienia ewidencji. A wówczas błędy w jej prowadzeniu, czy zupełny jej brak mogą być dla Ciebie kosztowne. Warto więc prowadzić ewidencję czasu pracy bardzo dokładnie!

Oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tym specjalnym wydaniu miesięcznika:

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów numer specjalny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”: „Ewidencjonowanie czasu pracy”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a w o P r a c y w orzeczeniach Sądu Najwyższego NUMER SPECJALNY NUMER PECJALNY Ewidencjonowanie czasu pracy Ewidencjonowanie czasu pracy Od prowadzenia ewidencji się nie wywiniesz i nie zastąpisz jej innym dokumentem Wystarczy, że zatrudnisz tylko jednego pracownika, a już przybywa Ci dość czaso- chłonny obowiązek. Dla każdego pracow- nika musisz bowiem założyć i prowadzić przez cały okres zatrudnienia indywidual- ną (imienną) kartę ewidencji czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jesteś ma- łym, średnim czy dużym pracodawcą. Obo- wiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy bowiem wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnionych pra- cowników czy też formy i struktury orga- nizacyjnej fi rmy. A zatem, nawet gdy za- trudniasz mniej niż 20 pracowników, czyli nie masz obowiązku tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania, nadal masz obo- wiązek prowadzenia karty ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika odrębnie. Przykład: Anna T., jako osoba fi zyczna, prowadzi od 2007 r. działalność gospodarczą. Ma sklep spożywczy, w którym od 1 sierpnia 2008 r. zatrudniła na podstawie umowy o pracę jedną sprzedawczynię. Z chwilą zatrudnienia tej pracownicy Anna T. ma obowiązek założenia dla niej imiennej karty ewidencji czasu pracy. Nie myl karty ewidencji z listą obecności… Pamiętaj też, że ewidencja to zupełnie co innego, niż lista obecności. Stosowane w fi rmach listy obecności są formą po- twierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, które mają Ci jedynie pomóc w utrzymaniu porządku i właściwej organizacji pracy. A zatem lista obecności nie ma na celu ewidencjonowania czasu pracy, a jedy- nie odnotowanie, czy dany pracownik był obecny konkretnego dnia w pracy. W prze- ciwieństwie do karty ewidencji – lista obecności nie jest obowiązkowa. Możesz bowiem ustalić inny sposób potwierdzania przez pracowników obecności w pracy, np. odbicie karty zegarowej. Szanowni Państwo, ewidencja czasu pracy – to zmora niejednego kadrowca. Jej prowa- dzenie jest czasochłonne i nie ma możliwości pozbycia się tego obo- wiązku. A do tego jest to jeden z dokumentów najczęściej i najbardziej skrupulatnie kontrolowanych przez inspektorów pracy. Można jednak ułatwić sobie pracę i uniknąć problemów z PIP. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa numer specjalny miesięcznika „Prawo pra- cy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” w całości poświęcony właśnie prowadzeniu ewidencji czasu pracy. Dowiecie się z niego Państwo, jak prowadzić ewidencję zgodnie z prawem, jakich błędów bezwzględnie unikać, a jednocześnie – co zrobić, aby nie dokładać sobie niepotrzebnej pracy. Przestrzegamy też przed lekcewa- żeniem tego obowiązku – może to bowiem mieć nieprzyjemne dla Państwa kon- sekwencje, gdy pracownik pozwie pracodawcę np. o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Dominik Wajda ekspert Sądu Najwyższego, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” ISBN 978-83-7572-606-0 W TYM NUMERZE M.IN.: Co powinna zawierać karta ewidencji ................... 2 (cid:132) Nie dla każdego taki sam zakres karty (cid:132) Ewidencję prowadzisz też dla pracowników tymczasowych (cid:132) Nie uwzględniaj w ewidencji zleceniobiorców! W jaki sposób wypełniasz kartę ewidencji? .................. 3 (cid:132) Musisz na tej podstawie prawidłowo naliczyć wynagrodzenia i dodatki… (cid:132) …a także oddać pracownikowi czas i dzień wolny od pracy (cid:132) Czasem powinieneś też zamieszczać informacje dodatkowe Jak ułatwić sobie prowadzenie ewidencji .... 4 (cid:132) Kupić gotowy wzór, czy stworzyć go samemu? (cid:132) Na jaki okres możesz założyć kartę? (cid:132) Komputer może okazać się bardzo pomocny! 10 błędów w prowadzeniu ewidencji ............................... 5 (cid:132) Nie pomijaj pojedynczych godzin pracy w nocy (cid:132) Zaznaczaj pracę w harmo- nogramowo wolne niedziele, święta i w wolne soboty (cid:132) Załączaj do ewidencji wnioski o czas wolny za nadgodziny Przechowywanie karty ..... 7 (cid:132) Jak długo musisz przechowy- wać karty ewidencji? (cid:132) Musisz zabezpieczyć karty przed uszkodzeniem 2 6 4 P B B § NUMER SPECJALNY Prawo Pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego Zawartość karty ewidencji …ani z harmonogramem Karta ewidencji czasu pracy to tak- że nie to samo, co harmonogram (gra- fi k) i sporządzanie grafi ku nie zastąpi prowadzenia karty. Do karty ewiden- cji wpisujesz bowiem, ile czasu fak- tycznie dana osoba świadczyła pracę. Musi z niej zatem jasno wynikać, ile godzin w poszczególnych dobach pra- cownik przepracował w ramach nor- malnego czasu pracy, ile w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej itd. Na jej podstawie ustalane są bowiem wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia związane z pracą. Natomiast harmonogram (gra- fi k) to plan, ile czasu i w jakiej porze w przyszłości pracownik ma wyko- nywać swoje zadania. Ważne! Jeżeli w Twojej fi rmie godziny pracy są stałe, nie musisz sporządzać harmonogra- mów (grafi ków), ale mimo to musisz prowadzić ewidencję czasu pracy. Przykład: Pracodawca zatrudnia pracowników biurowych w podstawowym syste- mie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00 z przerwą lunchową pomiędzy 13:00 a 14:00. Godziny pracy pracowni- ków są niezmienne. W związku z tym pracodawca nie tworzy dla tej grupy pracowników harmonogramu czasu pracy. Pracownicy doskonale wiedzą bowiem, w jakich godzinach mają pozostawać w dyspozycji pracodaw- cy w poszczególnych dniach, a kiedy przypada ich czas wolny od pracy. Mimo to pracodawca nadal ma obo- wiązek prowadzenia dla tych pracow- ników ewidencji czasu pracy. Pamiętaj też, że w grafi ku nie mo- żesz wpisywać pracownikom nadgo- dzin – byłoby to bowiem równoznacz- ne z planowaniem pracy w nadgo- dzinach, co jest surowo zabronione! Tymczasem w ewidencji czasu pracy masz obowiązek wykazać wszystkie już przepracowane nadgodziny. Karta i harmonogram mogą zawierać się w jednym dokumencie Zastąpienie karty ewidencji czasu pracy harmonogramem jest niemożli- we. Jednak harmonogram czasu pra- cy, w którym zapisana jest także jego realizacja, może spełniać jednocze- śnie rolę karty ewidencji czasu pracy, pod warunkiem że wpisy dotyczące faktycznego wykonywania pracy będą odpowiadały wymogom określonym w obowiązujących przepisach i będzie można stwierdzić, który wpis dotyczy planu pracy, a który związany jest z jej ewidencjonowaniem. Uwaga! Istnieje jednak ryzyko, że taki dokument będzie za mało przej- rzysty, dlatego najlepiej jest założyć odrębną ewidencję. Kartoteka urlopowa nie zastąpi ewidencji wykorzystanych urlopów Wielu pracodawców prowadzi spe- cjalne kartoteki, w których odnotowuje się urlopy pracownicze (tzw. kartoteki urlopowe), choć nie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy. Ułatwia to bowiem osobie zajmującej się urlopami wypoczynkowymi ich rozliczanie i bieżące śledzenie prawidłowości ich udzielania. Jednakże nawet jeśli prowadzisz kartoteki urlopowe, nadal masz obo- wiązek wpisywania wykorzystanych przez pracowników urlopów w karcie ewidencji czasu pracy. Co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy? Podstawowym i niezbędnym ele- mentem, który powinna zawierać ewidencja czasu pracy każdego pra- cownika, jest liczba godzin pracy w po- szczególnych dobach roboczych, w tym liczba godzin pracy w: (cid:190) niedzielę i święta, (cid:190) porze nocnej, (cid:190) godzinach nadliczbowych oraz (cid:190) dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Ponadto musisz ewidencjonować: (cid:190) dyżury, (cid:190) urlopy, (cid:190) zwolnienia od pracy oraz (cid:190) inne usprawiedliwione i nieuspra- wiedliwione nieobecności w pracy. NIE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA TAKI SAM ZAKRES PROWADZENIA EWIDENCJI Indywidualną kartę ewidencji cza- su pracy trzeba prowadzić dla każdego pracownika. Jednak dla kilku kategorii pracowników zakres karty jest ograni- czony lub przeciwnie – rozszerzony. Dla kogo mniej… W przypadku pracowników: (cid:190) objętych zadaniowym czasem pracy, (cid:190) zarządzających w imieniu pracodaw- cy zakładem pracy, (cid:190) otrzymujących ryczałt za nadgodziny, (cid:190) otrzymujących ryczałt za pracę w po- rze nocnej nie musisz do karty wpisywać konkret- nej liczby godzin pracy w danym dniu. W dalszym ciągu jesteś natomiast zo- bowiązany do prowadzenia indywidu- alnych kart ewidencji czasu pracy tych pracowników i zaznaczania w nich dni pracy oraz dni wolnych od pracy. Ta uproszczona ewidencja powinna w szczególności obejmować: WSKAZÓWKA Pamiętaj, że grupą pracowników, dla których zawsze prowadzi się ewiden- cję czasu pracy w pełnym zakresie (tj. uwzględniającą również godziny pracy), są pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy. (cid:190) odnotowanie pracy w dni wolne, (cid:190) urlopy, dyżury, (cid:190) zwolnienia lekarskie, (cid:190) opiekę nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, (cid:190) inne nieobecności lub zwolnienia od pracy. …a dla kogo więcej? W stosunku do pracowników mło- docianych uwzględniasz w ewiden- cji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania za- wodowego. Strona 2 | www.orzeczeniakadrowe.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencjonowanie czasu pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: