Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 023030 8735873 na godz. na dobę w sumie
Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym - ebook/pdf
Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 258
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-853-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Monografia zawiera analizę ewolucji instytucji procesowych w polskim prawie karnym skarbowym odnoszącą się do zachodzących zmian systemowych, funkcjonalnych i techniczno-legislacyjnych. W kręgu rozważań Autora pozostają obowiązujące obecnie rozwiązania prawne, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jednakże w pewnym zakresie rozważania te obejmują dorobek orzecznictwa i doktryny okresu uchylonej Ustawy karnej skarbowej z 1971 r. Publikacja ta zawiera również wykładnię przepisów związanych z postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w tym zagadnienia ogólne, jak np. organy procesowe, strony procesowe, środki przymusu oraz traktuje o poszczególnych stadiach procesu tj. o postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Grzegorz Skowronek · Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym Polecamy nasze publikacje z serii Monografie: Agnieszka Łuszpak-Zając REALIZACJA ROSZCZENIA O ZAWARCIE UMOWY Monografie Prawnicze Marcin Orlicki UMOWA UBEZPIECZENIA Monografie Prawnicze Katarzyna Grzybczyk DZIEŁO REKLAMOWE I JEGO TWÓRCA Monografie Prawnicze Katarzyna Bagan-Kurluta UMOWA FRANCHISINGU Monografie Prawnicze Agnieszka Pyrzyńska ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ STRONY, wyd. 2 Monografie Prawnicze Marcin Krajewski UMOWA PRZEDWSTĘPNA, wyd. 2 Monografie Prawnicze Ewa Łętowska BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE, wyd. 2 Monografie Prawnicze Jerzy Poczobut UMOWA LEASINGU Monografie Prawnicze www.sklep.beck.pl Grzegorz Skowronek Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym Redakcja: Aneta Flisek Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7387-853-X Spis treści Spis treści Spis treści Przedmowa............................................................................................................. IX Wykaz skrótów...................................................................................................... XIII Literatura................................................................................................................. XV Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Podstawa normatywna.............................................................. Rozdział II. Przedmiot procesu i zasady procesowe .......................... 3 8 Rozdział III. Podsądność sprawy karnej skarbowej. Właściwość organów procesowych................................................................................. 29 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 29 § 2. Podsądność sprawy karnej skarbowej................................................ 29 § 3. Właściwość organów procesowych.................................................... 32 Rozdział IV. Organy procesowe .................................................................... 39 § 1. Organy procesowe uprawnione do prowadzenia dochodzenia w świetle przepisów Ustawy karnej skarbowej............................... 39 § 2. Organy orzekające na gruncie Ustawy karnej skarbowej ............. 40 § 3. Organy procesowe uprawnione do prowadzenia dochodzenia oraz organy nadrzędne nad finansowymi organami dochodze- nia w obecnym stanie prawnym.......................................................... 41 § 4. Organy orzekające w sprawach karnych skarbowych w obec- nym stanie prawnym............................................................................... 42 Rozdział V. Strony i ich procesowi przedstawiciele............................ 43 § 1. Strony procesowe .................................................................................... 43 § 2. Oskarżyciel publiczny............................................................................. 45 § 3. Oskarżony .................................................................................................. 46 § 4. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej .............. 48 § 5. Interwenient ............................................................................................. 61 § 6. Przedstawiciele procesowi ................................................................... 66 I. Obrońca ............................................................................................. 67 II. Pełnomocnik..................................................................................... 68 Rozdział VI. Zagadnienia dowodowe ......................................................... 71 V Spis treści § 1. Uwagi wstępne.......................................................................................... 71 § 2. Wyjaśnienia oskarżonego ...................................................................... 73 § 3. Zeznania świadka..................................................................................... 74 § 4. Opinia biegłego ........................................................................................ 77 § 5. Oględziny ................................................................................................... 78 § 6. Pozostałe uprawnienia procesowe finansowych organów do- chodzenia w postępowaniu dowodowym ........................................ 79 § 7. Zakazy dowodowe ................................................................................... 82 Rozdział VII. Stosowanie środków przymusu z udziałem finan- sowego organu dochodzenia w sprawach karnych skarbo- wych...................................................................................................................... 85 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 85 § 2. Zatrzymanie............................................................................................... 88 § 3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie .................................... 91 § 4. Środki zapobiegawcze ............................................................................ 94 § 5. Kary porządkowe..................................................................................... 103 § 6. Zabezpieczenie majątkowe i tymczasowe zajęcie........................... 106 Część II. Przebieg procesu Rozdział I. Postępowanie przygotowawcze ............................................ 113 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 113 § 2. Cele i zadania postępowania przygotowawczego........................... 117 § 3. Formy postępowania przygotowawczego......................................... 119 I. Uwagi wstępne................................................................................. 119 II. Dochodzenie..................................................................................... 120 III. Śledztwo............................................................................................. 124 § 4. Wszczęcie postępowania przygotowawczego i sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów...................................... 127 § 5. Charakterystyka współpracy finansowych organów dochodze- nia z Policją jako niefinansowym organem dochodzenia w po- stępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych skarbo- wych ............................................................................................................ 131 § 6. Formy zakończenia postępowania przygotowawczego ................ 137 I. Uwagi wstępne................................................................................. 137 II. Postanowienie o zamknięciu dochodzenia (śledztwa)......... 137 III. Umorzenie postępowania przygotowawczego ....................... 139 IV. Warunkowe umorzeniu postępowania karnego w spra- wach o przestępstwa skarbowe .................................................. 144 V. Akt oskarżenia .................................................................................. 148 VI. Wniosek o skazanie bez rozprawy.............................................. 150 VI Spis treści VII. Orzeczenie karne – jako swoiste rozwiązanie przyjmowa- ne przez przepisy uchylonej Ustawy karnej skarbowej z 1971 r. .............................................................................................. 151 § 7. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym ............................ 153 Rozdział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy ............................................................................................................... 159 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 159 § 2. Postępowanie mandatowe..................................................................... 163 § 3. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.... 172 I. Przebieg negocjacji......................................................................... 173 II. Zezwolenie ........................................................................................ 179 Rozdział III. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ....... 183 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 183 § 2. Przesłanki trybu uproszczonego i zwyczajnego według prze- pisów Ustawy karnej skarbowej .......................................................... 184 § 3. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po wejściu w życie Kodeksu karnego skarbowego – odstępstwa od ogól- nych reguł .................................................................................................. 186 Rozdział IV. System kontroli orzeczeń ...................................................... 197 § 1. Środki zaskarżenia rozstrzygnięć finansowych organów orze- kających w Ustawie karnej skarbowej................................................ 197 I. Uwagi wstępne................................................................................. 197 II. Odwołanie ......................................................................................... 200 III. Żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego........................................................................................... 203 IV. Zażalenie ............................................................................................ 205 § 2. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia według obecnego stanu prawnego..................................................... 205 I. Uwagi wstępne................................................................................. 205 II. Odstępstwa od ogólnych reguł w postępowaniu w spra- wach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ... 206 III. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................................... 209 Rozdział V. Postępowania szczególne ........................................................ 211 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... 211 § 2. Postępowanie uproszczone................................................................... 212 § 3. Postępowanie nakazowe ........................................................................ 213 § 4. Postępowanie w stosunku do nieobecnych ..................................... 216 I. Uwagi wstępne................................................................................. 216 II. Warunki dopuszczalności postępowania w stosunku do nieobecnych ............................................................................... 218 VII Spis treści III. Modyfikacja niektórych czynności procesowych................... 219 IV. Postanowienie o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnych ............................................................................... 221 V. Obligatoryjna reprezentacja procesowa ................................... 222 VI. Środki zaskarżenia........................................................................... 223 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 227 VIII Przedmowa Prawo karne skarbowe obejmuje swoim zakresem całokształt ustawo- dawstwa karnego skarbowego, które najszerzej wyraża Kodeks karny skarbo- wy, ale na które składa się również szeroko rozumiane prawo finansowe, w tym prawo dewizowe, celne i podatkowe. Przedmowa Przedmowa Przedmiotem ochrony prawa karnego skarbowego, mówiąc najogólniej, jest interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a od dnia 1.5.2004 r. także budżetu Wspólnot Europejskich. Zważyć jednak należy, że przepisy prawa karnego skarbowego ustana- wiają nie tylko zasady odpowiedzialności i zasady karania za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, ale także określają reguły i przebieg po- stępowania przed organami dochodzenia, w tym finansowymi organami do- chodzenia, funkcjonującymi na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Niniejsza praca poświęcona jest ewolucji przepisów procesowych pra- wa karnego skarbowego, z tym że szczegółowej analizie naukowej zostały poddane przedmiotowe przepisy w obowiązującym Kodeksie karnym skar- bowym z uwzględnieniem regulacji stanowionych przez uchyloną Ustawę karną skarbową z 1971 r. (zwaną dalej Ustawa karna skarbowa albo UKS). Zasadniczym zamierzeniem było zatem przeprowadzenie badań nad pro- cesem karnym skarbowym, z jednoczesnym wykazaniem zmian systemo- wych, funkcjonalnych, czy też techniczno-legislacyjnych, jakie wprowadził w tym zakresie Kodeks karny skarbowy w stosunku do stanu prawnego obo- wiązującego w przepisach Ustawy karnej skarbowej. Takie założenia pozwoliły na stworzenie kompleksowej analizy ewolucji instytucji procesowych, z jednej strony przyjmującej za przedmiot badań przepisy Ustawy karnej skarbowej o postępowaniu karnym skarbowym, w znacznym stopniu odbiegające od prawnych standardów zarówno polskie- go, jak i międzynarodowego systemu prawnego, z drugiej zaś uregulowania prawne Kodeksu karnego skarbowego odpowiadające zasadom demokra- tycznego państwa prawnego dotyczące postępowania w sprawach o prze- stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Jakkolwiek Ustawa karna skarbowa, mimo licznych zmian nowelizacyj- nych, nie odpowiadała w pełni, w końcowym okresie obowiązywania sta- wianym jej potrzebom, to jednak unormowania w niej zawarte, są niekiedy tożsame z przepisami, czy instytucjami obowiązującymi obecnie. Umożliwia to skorzystanie z wypowiedzianych w czasie obowiązywania tych regulacji IX Przedmowa poglądów prawnych zawartych zarówno w literaturze fachowej, jak również orzecznictwie. Swym zakresem niniejsze opracowanie obejmuje przepisy procesowe prawa karnego skarbowego, materialne, ale tylko w takim zakresie, w ja- kim należy je połączyć z niektórymi instytucjami o charakterze mieszanym, tj. materialnoprocesowym, jak również stosowane odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Punktem wyjścia i zasadniczym przedmiotem badań naukowych jest ewo- lucja procesu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem stanu obecnego. Badania te obejmują przede wszystkim szereg zagadnień ogólnych, które dotyczą tak ważnych kwestii, jak: podstawa normatywna, przedmiot procesu i zasady procesowe, podsądność sprawy karnej skarbowej, właściwość orga- nu procesowego, organy procesowe, strony i ich procesowi przedstawiciele, zagadnienia dowodowe oraz stosowanie środków przymusu z udziałem fi- nansowego organu dochodzenia w sprawach karnych skarbowych. Dalsza analiza naukowa poświęcona została postępowaniu przygotowaw- czemu w relacji do następujących kwestii, jak: cele i zadania postępowania przygotowawczego, formy postępowania przygotowawczego, wszczęcie po- stępowania przygotowawczego i sporządzenie postanowienia o przedsta- wieniu zarzutów, charakterystyka współpracy finansowych organów docho- dzenia z Policją jako niefinansowym organem dochodzenia w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych skarbowych, formy zakończenia postępowania przygotowawczego, nadzór nad postępowaniem przygoto- wawczym. Następne badania naukowe traktują o pociągnięciu do odpowiedzial- ności za zgodą sprawcy i zawierają analizę postępowania mandatowego oraz zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. W pracy ujęty jest także przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji, system kontroli orzeczeń oraz postępowania szczególne. Obszerne rozważania naukowe w tym zakresie pozwoliły na wskazanie zarówno uchylonych, jak i obowiązujących obecnie rozwiązań procesowych, z wyraźnym podkreśleniem zmian systemowych, funkcjonalnych i technicz- no-legislacyjnych. W zakresie zmian systemowych regulacje Kodeksu karnego skarbowego prowadzą do maksymalnego zintegrowania przepisów procesowych prawa karnego skarbowego z podstawowymi rozwiązaniami systemowymi Kodek- su postępowania karnego. Oczywiście zachowano rzeczowo uzasadnione odrębności karnoskarbowe, jako refleks specjalnych zadań w zakresie zwal- czania przez swoiste, wyspecjalizowane organy dochodzenia przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Kodeks karny skarbowy przyjmuje za- tem poprzez regułę subsydiarności z art. 113 § 1 KKS generalną zasadę, że X Przedmowa w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skar- bowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Jest to zatem zmiana w stosunku do założenia poprzedniego, a odno- szącego się do postępowania przygotowawczego, że procesowa część Usta- wy karnej skarbowej ma charakter autonomiczny, a przepisy Kodeksu postę- powania karnego stosuje się tylko wtedy, gdy Ustawa karna skarbowa tak stanowi. Natomiast zakres stosowania reguły subsydiarności ulega rozszerze- niu, gdyż według Ustawy karnej skarbowej odnosiła się tylko do postępowa- nia przed sądem, a Kodeks karny skarbowy obejmuje nią całe postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Inne odstępstwa karne skarbowe (omówione w pracy przy analizie nau- kowej poszczególnych instytucji prawnych) dotyczą organów dochodze- nia, organów oskarżycielskich oraz poszczególnych stron, jakie mogą poja- wić się w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w związku z instytucjami odpowiedzialności posiłkowej i inter- wencji. Szczególna regulacja odnosi się również do instytucji zabezpieczenia majątkowego. Jako zmianę systemową należy uznać także zerwanie z modelem czysto biurokratycznym postępowania karnego skarbowego i przyjęcie zasady sądowego orzekania we wszystkich sprawach o przestępstwa skarbowe i wy- kroczenia skarbowe. Wejście w życie Kodeksu karnego skarbowego oznaczało bowiem nie tyl- ko stworzenie nowego, kompleksowego aktu prawnego, ale przede wszyst- kim było wielkim przełomem w historii prawa karnego skarbowego. Ozna- czało, iż po raz pierwszy od 70 lat wyłączono całkowicie kompetencję finan- sowych organów orzekających pierwszej instancji (urząd skarbowy, urząd celny) i finansowych organów orzekających drugiej instancji (izba skar- bowa, Główny Urząd Ceł) od orzekania o winie i karze za przestępstwa skar- bowe i wykroczenia skarbowe zagrożone wyłącznie karą grzywny. Obecnie także i te sprawy są prowadzone przez niezawisłe sądy karne zgodnie z zasa- dami nullum crimen sine iudicio i nullum poena sine iudicio. Do zmian o charakterze funkcjonalnym należą regulacje prawne m.in. stwarzające szersze możliwości zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jeżeli podejmie on stosowne czyn- ności zmierzające do wyrównania uszczerbku finansowego. Kodeks karny skarbowy jest zasadniczo aktem prawnym o niewielkiej objętości, na który składa się około 191 artykułów, podzielonych na trzy tytuły odnoszące się do części materialnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Ta okoliczność, jak również fakt wyodrębnienia zarów- no w części materialnoprawnej, jak i w części formalnoprawnej rozdziału – „przepisy wstępne”, przyczynił się do stworzenia stosunkowo przejrzyste- go i harmonijnego aktu prawnego. XI Przedmowa Należy zauważyć, że cechą charakterystyczną tej dziedziny prawa jest to, że przepisy procesowe nie tworzą odrębnej kodyfikacji, stanowiąc jedynie pewną część zasadniczego aktu prawnego. Obecnie jest to tytuł II. Natomiast część materialna prawa karnego skarbowego znajduje się w ramach tytułu I Kodeksu karnego skarbowego, a część wykonawcza w obrębie tytułu III. Zakres rozważań niniejszego opracowania obejmuje zagadnienia doty- czące problematyki postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w kontekście zmian wprowadzonych po przystąpie- niu Polski do Wspólnot Europejskich, jak również przewidywanych w nowe- lizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, opracowanej przez Zespół do Spraw Nowelizacji Kodeksu kar- nego skarbowego przy Ministrze Sprawiedliwości1. W koniecznym dla charakteru pracy zakresie ukazane zostały niezgod- ności i niespójności merytoryczne, czy terminologiczne, do których doszło z uwagi na opóźnienie w pracach nad projektem nowelizacji Kodeksu karne- go skarbowego, która jest wymagana z uwagi na potrzebę dostosowania tego aktu prawnego do regulacji prawnych odnoszących się do powszechnego procesu karnego obowiązujących od 1 lipca 2003 r. Pomimo że książka stanowi monografię dotyczącą ewolucji przepisów procesowych i związanych z nimi instytucji prawa karnego skarbowego, zważywszy na poruszany zakres zagadnień i wielokrotne odniesienie do orzecznictwa, pozwala oddać zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę problemu. Teoretyczna strona problemu została w znacznym stopniu oparta na opracowaniach naukowych autorytetów z zakresu prawa karnego powszech- nego sensu largo oraz prawa karnego skarbowego z uwzględnieniem tez za- wartych w uzasadnieniu rządowym do Kodeksu karnego skarbowego (Ko- deks karny skarbowy „Nowa kodyfikacja karna” Zeszyt Nr 25 ,Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 1999). Praktyczne aspekty objętej analizą materii, zostały oparte na spostrze- żeniach, doświadczeniu i wynikach badań naukowych przeprowadzonych przez autora. Grzegorz Skowronek 1 W niniejszym opracowaniu autor pusługuje się pomocniczo Rządowym projek- tem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem. XII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów artykuł art. .......................................... Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................................. Dziennik Urzędowy Dz.Urz. MF ........................... Dziennik Urzędowy Ministra Finansów GP ........................................... Gazeta Prawna GS ........................................... Gazeta Sądowa KKS ........................................ ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKW ...................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KPC......................................... KPK ........................................ Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) m.in. ....................................... między innymi n. ............................................. następna (e, y) NP ........................................... Nowe Prawo Nr ............................................ OSN ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna numer i Izba Wojskowa OSNPG .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP ......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. .......................................... Palestra PiP........................................... PiŻ .......................................... Prawo i Życie pkt .......................................... punkt post. ....................................... postanowienie (a) PP ............................................ Przegląd Policyjny Państwo i Prawo XIII Wykaz skrótów Przegląd Sądowy rok redakcja PPiA ....................................... Przegląd Prawa i Administracji Prok. i Pr. .............................. Prokuratura i Prawo PS............................................. r. .............................................. red. ......................................... R. Pr. ....................................... Radca Prawny Rozp. MF ............................... Rozporządzenie Ministra Finansów Rozp. RM .............................. Rozporządzenie Rady Ministrów Rozp. MS ............................... Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości s. .............................................. SN ........................................... SP ............................................ tj. ............................................. t.j. ............................................ uchw. ..................................... uchwała (y) UKS ........................................ Ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. – (t.j. strona Sąd Najwyższy Studia Prawnicze to jest tekst jednolity Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) ust. .......................................... ustęp WPP ....................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy wyr. SN .................................. wyrok Sądu Najwyższego wyr. SN(7) ............................ wyrok Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów w zw. ...................................... w związku z. .............................................. ze sprost. .............................. ze zm. ..................................... ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zeszyt ze sprostowaniem ze zmianami XIV Literatura E. Adamowski, W. Boczkowski, Zwrot przed sąd sprawy o przestępstwo skar- Literatura Literatura bowe do postępowania sądowego, NP 1975, Nr 6. K. Amelung, K. Marszał, Stosowanie środków przymusu w procesie karnym – problem karno-procesowych ograniczeń praw obywatelskich, Kato- wice 1990. I. Andrejew, Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987. J. Bafia, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1980. J. Bafia, Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym, Pal. 1964, Nr 6. W. Banasiak, Nadzór prokuratora nad śledztwem i dochodzeniem, PP 1982, Nr 5. S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2001. E. Baran, K. Baran, Instytucja zatrzymania osób w systemie prawa polskie- go, PP 1986, Nr 12. M. Barącz, Pojęcie i cechy „uczciwego procesu karnego”, PiP 1991, z. 12. J. Bednarzak, Zadania oskarżycielskie prokuratorów, PP 1970, Nr 7–8. J. Bednarzak, Środki zapobiegawcze, Warszawa 1970. G. Bogdan, Przepisy wprowadzające KKS Komentarz, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy. Komentarze, Warszawa 2000, Nr 27. G. Bogdan, Przestępstwa i wykroczenia celne w KKS Komentarz, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy. Komentarze, Warszawa 2000, Nr 27. G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Sopot 2000. K. Borkowski, Prawo karne skarbowe, Kraków 1951. J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R. Stefański, S. Za- błocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I i II, Warszawa 1998. J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R. Stefański, S. Za- błocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I i II, Warszawa 2000. S. Brudt, Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym, NP 1972, Nr 1. M. Brzeszczot, Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego skarbowego, PiŻ 1972, Nr 9. XV Literatura T. Bulenda, Z. Hołda, A. Rzepliński, Prawa człowieka a zatrzymanie i tym- czasowe aresztowanie w polskim prawie i praktyce jego stosowania, [w:] Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawa człowieka, pod red. Z. Hołdy i A. Rzeplińskiego, Lublin 1992. A. Bulsiewicz, Zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych i kar majątko- wych w postępowaniu karnym, Toruń 1972. A. Bulsiewicz, Zabezpieczenie roszczeń cywilnych i kar majątkowych w pro- cesie karnym. Uwagi na tle projektu kodeksu postępowania karnego z 1995 r., [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Prof. Andrzeja Murzynowskiego, Studia Iuridica 1997, Nr 33. A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, Przebieg procesu karnego w zarysie, Toruń 1989. M. Cieślak, O pojęciu przedmiotu procesu karnego i w sprawie tzw. „podsta- wy procesu”, PiP 1959, z. 8–9. M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1953. M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, War- szawa 1984. M. Cieślak, Udział adwokata w postępowaniu przygotowawczym, Pal. 1968, Nr 9. M. Cieślak, Środki przymusu na tle systemu bodźców prawnych w procesie karnym, ZNUJ Prace Prawnicze 1960, Nr 7. M. Cieślak, Z. Doda, Kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (lata 1980–1983), Pal. 1984, Nr 10. M. Cieślak, Z. Doda, Społeczne poręczenie (w związku z pracą prof. A. Liedle- go oraz projektami kodyfikacji prawa karnego), Pal. 1968, Nr 12. M. Cieślak, Rola stron w zakresie dowodu z biegłych w postępowaniu kar- nym, Pal. 1987, Nr 1. M. Cieślak, Środki zapobiegawcze w projekcie KPK z 1968 r., PiP 1969, z. 1. Z. Ciopiński, R. Górecki, Instytucja przeszukania, NP 1988, Nr 5–6. B. Czechowicz, Zakaz opuszczania kraju – nowy środek zapobiegawczy w KPK, Pal. 1996, Nr 11–12. Z. Czeczot, Tomaszewski T., Podstawy kryminalistyki ogólnej, Warszawa 1989. W. Daszkiewicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa – Poznań 1994. W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Poznań 1999. W. Daszkiewicz, Oskarżyciel w polskim procesie karnym, Warszawa 1960. Z. Doda, Uwagi na temat kierunku i granic środka odwoławczego, Pal. 1979, Nr 4. XVI Literatura Z. Doda, Zakaz reformationis in peius – realna gwarancja czy iluzja, Pal. 1974, Nr 4. Z. Doda, Kontradyktoryjność postępowania przygotowawczego na tle pol- skiego prawa karnego procesowego, [w:] M. Cieślak i W. E. Czugunow (red.), Postępowanie przygotowawcze, ZNUJ, Prace Prawnicze 1973, Nr 61. Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym, Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego. Komentarz, t. I, Warszawa 1995. Z. Doda, Kontrowersje wokół instytucji zakazu reformationis in peius, NP 1971, Nr 6. K. Dudka, Zatrzymanie korespondencji w projekcie kodeksu postępowania karnego z 1995 r. na tle dotychczasowych uregulowań, PiP 1996, z. 4. K. Dudka, Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w projekcie kodek- su postępowania karnego z 1991, PS 1994, Nr 7–8. T. Ereciński, M. Płachta, Rola zeznań świadków na tle zasady swobodnej oceny dowodów, [w:] S. Waltoś (red.), Świadek w procesie karnym, War- szawa 1985. A. Gaberle, Dochodzenie wstępne w polskim procesie karnym, ZNUJ, Prace Prawnicze 1971, Nr 61. A. Gaberle, Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim proce- sie karnym, Warszawa 1972, Nr 3. A. Gaberle, Sformułowanie przyczyn umorzenia postępowania przygoto- wawczego, NP 1970, Nr 9. J. Grajewski, Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym, SP 1991, Nr 1. J. Grajewski, E. Skrętowicz, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Gdańsk 1996. J. Grajewski, L. Paprzycki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Gdańsk 2000. T. Grzegorczyk, Instytucja dobrowolnego poddania się karze w procesie kar- nym skarbowym de lege lata i de lege ferenda, ZNUŁ 1997, Nr 65. T. Grzegorczyk, Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu uprosz- czonym, ZNUŁ 1974, Nr 106. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2000. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1998. T. Grzegorczyk, List żelazny w procesie karnym de lege lata i de lege ferenda, [w:] Reforma prawa karnego, Łódź 1994. T. Grzegorczyk, Nowa Kodyfikacja karna skarbowa, [w:] Kodeks karny skar- bowy. Nowa kodyfikacja, Warszawa 2000. T. Grzegorczyk, Obrońca w postępowaniu przygotowawczym, Łódź 1988. XVII Literatura T. Grzegorczyk, Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przyszłej UKS, Pal. 1997, Nr 1–2. T. Grzegorczyk, Pozycja obrońcy w procesie karnym, Pal. 1979, Nr 4. T. Grzegorczyk, Prawo karne skarbowe, Kraków 1997. T. Grzegorczyk, Udział obrońcy w dowodowych czynnościach postępowania przygotowawczego w świetle ustawy, Studia Kryminologiczne, Krymina- listyczne i Penitencjarne 1980, Nr 11. T. Grzegorczyk, Wniosek oskarżonego o skazanie go bez postępowania do- wodowego na rozprawie, PS 2000, Nr 1. W. Grzeszczyk, Przebieg postępowania przygotowawczego, [w:] Nowa kody- fikacja karna. Kodeks postępowania karnego, Warszawa 1997, z. 5. W. Grzeszczyk, Tryb uproszczony w postępowaniu przygotowawczym, War- szawa 1974. W. Grzeszczyk, Postępowanie przygotowawcze w kodeksie karnym skarbo- wym, cz. I – Prok. i Pr. 2000, Nr 1; cz. II – Prok. i Pr. 2000, Nr 3. W. Grzeszczyk, Bezwzględne przesłanki odwoławcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiP 1995, z. 4. W. Grzeszczyk, Najniższe miesięczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115 § 5–8 Kodeksu karnego i art. 53 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2004, Nr 4, s. 151. J. Gurgul, Zakończenie postępowania przygotowawczego, WPP 1985, Nr 2. J. Gurguł, Nadzór prokuratora nad śledztwem powierzonym Milicji Obywa- telskiej, NP 1977, Nr 1. J. Gurguł, Pozycja biegłego i jego rola w procesie karnym w świetle orzecz- nictwa Sądu Najwyższego, Problemy Praworządności 1989, z. 2. Z. Halota, K. Niementowski, Rola i pozycja obrońcy w przygotowawczym stadium procesu karnego, PP 1970, Nr 2. T. Hanausek, Kryminalistyczna taktyka w zakresie szczególnych form prze- słuchania świadków, WPP 1970, Nr 4. P. Hofmański, Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla pra- wa karnego, Białystok 1993. P. Hofmański, K. Zgryzek, W kwestii ustaleń alternatywnych w procesie kar- nym, PiP 1985, z. 7–8. B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 1996. P. Horoszewski, Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1959. Z. Iwaszkiewicz, Poręczenie społeczne jako środek zapobiegawczy, Warsza- wa 1974. Z. Iwaszkiewicz, Obawa naruszenia prawidłowego toku postępowania kar- nego jako warunek stosowania środków zapobiegawczych, NP 1971, Nr 4. B. Jakubowska, Biegły a sędzia, prokurator, obrońca, PP 1976, Nr 7–8. XVIII Literatura M. Jestrab, Zasada objektivni pravdy v trestnim rizeni, Praha 1981. P. Kaczmarek, T. Razowski, Udział prokuratora w rozprawie głównej prowa- dzonej w sprawie o przestępstwo skarbowe, Prok. i Pr. 2004, Nr 6. S. Kalinowski, Polski proces karny, Warszawa 1971. P. Kalinowski, Sądowa kontrola decyzji o zatrzymaniu osoby w świetle usta- wy i badań praktyki, Warszawa 1991. S. Kalinowski, Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym, Pal. 1962, Nr 8. S. Kalinowski, Opinia biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1972. S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979. Z. Kegel, Postępowanie karne skarbowe, [w:] Polski proces karny, Wrocław 1975. Z. Kegel, A. Kornik, M. Lipczyńska, Polski proces karny, cz. II i III, Warszawa – Wrocław 1971. A. Kisiel, Odpowiedzialność posiłkowa na gruncie przepisów kodeksu kar- nego skarbowego, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XIV, Wro- cław 2003. R. Kmiecik, Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków – Lublin 1996. B. Koch, Ustawa karna skarbowa–Zestawienie porównawcze przepisów UKS z 26.10.1971 r. i UKS z 13.4.1960 r., Pal. 1972, Nr 4. H. Kołecki, Określenie przedmiotu ekspertyzy w postanowieniu o powo- łaniu biegłego, PiP 1974, z. 8–9. J. Korman, Żądanie wydania i przeszukania w celu uzyskania dowodów rze- czowych, PP 1975, Nr 5. P. Kruszyński, Zasada domniemania niewinności w polskim procesie kar- nym, Warszawa 1983. P. Kruszyński, Zakres obowiązywania reguły in dubio pro reo w procesie kar- nym, PiP 1979, z. 10. P. Kruszyński, Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w świetle postulatów de lege ferenda, Pal. 1989, Nr 9–10. P. Kruszyński, Stanowisko procesowe obrońcy w procesie karnym, Białystok 1991. A. W. Krzywicki, Tymczasowe aresztowanie jako instrument polityki karnej, [w:] S. Waltoś (red.), Proces karny a polityka karna, Kraków 1991. R. Kubacki, Postępowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, „Prze- gląd Podatkowy” 2001, Nr 2. W. Kubała, Obrońca w postępowaniu przygotowawczym, WPP 1985, Nr 3. C. Kulesza, Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym skar- bowym, R. Pr. 2001, Nr 3. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: