Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00344 009531 15553199 na godz. na dobę w sumie
Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury - ebook/pdf
Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 110
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8429-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Autorzy podjęli próbę ukazania ewolucji zarządzania od końca XIX do początku XXI wieku. Dzielą opisywany okres na trzy różniące się etapy - industrialny, modernistyczny i informacyjny. W przystępny sposób przedstawiają, jak zmiana warunków zewnętrznych skutkowała ewolucją narzędzi zarządzania w przestrzeni organizacyjnej. Wychodząc od zmian technicznych, poprzez zmiany społeczno-gospodarcze, prezentacja organizacji osadzona jest w szerszym kontekście. Czytelnik może więc poznać zarówno logikę otoczenia, uczestników organizacji, jak i ich wpływ na logikę jej funkcjonowania. Proponowany model wsparty jest przez jasny i uporządkowany wywód, znajdujący odbicie w strukturze. Rozdziały poświęcone zarządzaniu w przestrzeni organizacyjnej w każdym z okresów powielają logiczną strukturę - w każdym, poza nakreśleniem tła technologiczno-społeczno-gospodarczego, zobrazowane są zmiany zachodzące w obszarze struktury, strategii i kultury organizacyjnej charakterystyczne dla danego okresu. Podstawą do wyodrębnienia okresów poza zmianami technologicznymi jest też odrębna logika kierująca zarządzaniem - czytelnik obserwuje, jak w wyniku rozwoju technologicznego i społecznego w organizacjach zachodzi ewolucja, a najważniejszym instrumentem zarządzania staje się odpowiednio: struktura, strategia i wreszcie kultura. Zmiana ta znajduje odbicie w przejściu od prymatu wydajności, przez prymat konkurencyjności, do obowiązującego dziś prymatu przedsiębiorczości. Na uwagę zasługuje szczególnie opis okresu informacyjnego, który wymusza swoistą syntezę, na pierwszy rzut oka sprzecznych, rozwiązań przyjętych we wcześniejszych okresach.
Zaprezentowany model pozwala zrozumieć charakter i logikę zachodzącej ewolucji. Atrakcyjny język czyni publikację wartą polecenia studentom zarządzania, może ona również stanowić cenne źródło wiedzy dla praktyków.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Sitko-Lutek
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26 RECENZENT Agnieszka Sitko-Lutek REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk KOREKTA JĘZYKOWA Maria Kurpiel REDAKCJA TECHNICZNA Katarzyna Zajączkowska PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07564.16.0.K Ark. druk. 6,875 ISBN 978-83-8088-428-1 e-ISBN 978-83-8088-429-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI WSTĘP ............................................................................................................................................. 7 ROZDZIAŁ 1 PRZESTRZEŃ ORGANIZACYJNA ............................................................................................ 9 1.1 Cel, przedmiot i granice zarządzania ....................................................................................... 9 1.2 Zewnętrzne elementy przestrzeni organizacyjnej................................................................... 14 1.2.1 Technika ....................................................................................................................... 14 1.2.2 Rynek ............................................................................................................................ 15 1.3 Wewnętrzne elementy przestrzeni organizacyjnej ................................................................. 18 1.3.1 Struktura ....................................................................................................................... 18 1.3.2 Strategia ........................................................................................................................ 20 1.3.3 Kultura .......................................................................................................................... 23 1.4 Trzy typy przestrzeni organizacyjnej ..................................................................................... 27 ROZDZIAŁ 2 OKRES INDUSTRIALNY ........................................................................................................... 33 2.1 Technika i rynek na początku XX wieku ............................................................................... 33 2.2 Organizacja mechanistyczna .................................................................................................. 37 2.3 Dominacja struktury ............................................................................................................... 40 2.4 Restrykcyjna kultura organizacyjna ....................................................................................... 47 ROZDZIAŁ 3 OKRES MODERNISTYCZNY .................................................................................................... 55 3.1 Początki globalizacji i rewolucji informacyjnej ..................................................................... 55 3.2 Organizacja otwarta, czyli dominacja strategii ...................................................................... 61 3.3 Struktura elastyczna ............................................................................................................... 67 3.4 Liberalna kultura organizacyjna ............................................................................................. 73 ROZDZIAŁ 4 OKRES INFORMACYJNY ......................................................................................................... 79 4.1 Skutki rozwoju Internetu ........................................................................................................ 79 4.2 Organizacja bez granic ........................................................................................................... 85 4.3 Hiperelastyczność w zarządzaniu projektami w przestrzeni wirtualnej ................................. 89 4.4 Pragmatyczna kultura organizacyjna ..................................................................................... 94 ZAKOŃCZENIE ......................................................................................................................... 101 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 107 WSTĘP Obserwując rozwój nauki zarządzania w okresie ostatnich stu lat, łatwo do- strzec zasadnicze zmiany koncepcji, metod i zasad formułowanych na użytek praktyki gospodarczej. Poglądy uważane w danym okresie za słuszne, oparte na solidnym fundamencie empirycznym, po pewnym czasie są odrzucane i zastępo- wane innymi, często będącymi przeciwieństwem tych pierwszych. Niekwestio- nowana wydaje się być jedynie teoria sytuacyjna (contingency theory), zgodnie z którą na gruncie nauki zarządzania nie ma twierdzeń uniwersalnych, których prawdziwość jest niezależna od miejsca i czasu. Powodem częstych, a w ostat- nich latach coraz bardziej nasilających się zmian w poglądach przedstawicieli nauki i praktyki zarządzania jest fakt, że jest to działalność niezwykle wrażliwa na oddziaływanie rozmaitych elementów rzeczywistości, w której jest podejmo- wana. Sposób zarządzania zawsze jest zmienną zależną, a jakiekolwiek próby ignorowania zmian zachodzących w otoczeniu tego procesu muszą się kończyć jego niepowodzeniem. Nie ulega wątpliwości, że czynnikiem, który w największym stopniu oddzia- łuje na sposób zarządzania, jest postęp techniczny i związane z nim możliwości funkcjonowania organizacji i realizacji jej misji. Zmiany w technice i technologii wpływają na ewolucję sposobu zarządzania organizacją. Polega ona na tym, że w kolejnych jej etapach inne narzędzie zarządzania wysuwa się na plan pierwszy. Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest analiza przestrzeni organi- zacyjnej, w której ta ewolucja przebiega. W rezultacie tych rozważań przedsta- wiona została koncepcja interpretacji i wyjaśnienia procesu zmian w zarządzaniu, poczynając od końca XIX wieku do początku wieku XXI. Dla potrzeb analizy cały ten czas podzielony został na trzy okresy, nazwane umownie: industrialnym, modernistycznym i informacyjnym. Na skutek możliwości stwarzanych przez aktualny poziom postępu technicznego w każdym z tych okresów upowszechnia się inny model zarządzania organizacjami gospodarczymi. Książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia; zawiera również bibliografię. W rozdziale I omówiono koncepcję przestrzeni organiza- cyjnej jako kategorii analitycznej, zgodnie z którą proces zarządzania polega na kształtowaniu zależności między jej elementami. W rozdziale tym wyróżniono również trzy możliwe typy przestrzeni organizacyjnej ze względu na dominującą rolę jednego z trzech narzędzi zarządzania: struktury, strategii i kultury. Treścią II rozdziału jest model zarządzania w okresie industrialnym, w któ- rym dominujące znaczenie mają określone cechy struktury organizacyjnej. Przedstawiono w nim możliwości techniczne i cechy rynku na początku XX wie- 8 WSTĘP ku, wynikające stąd cechy struktury oraz ich wpływ na cechy strategii i kultury organizacyjnej. W III rozdziale przedmiotem analizy jest model zarządzania w okresie mo- dernistycznym, w którym z kolei strategia staje się najważniejszym narzędziem. Zmiana ta jest skutkiem zasadniczych przeobrażeń zachodzących w technice i na rynku. Pożądane w tym okresie cechy strategii determinują cechy struktury i kultury organizacyjnej. Wreszcie w IV rozdziale przedstawiono coraz lepiej widoczny, współczesny model zarządzania, w którym dominującą rolę odgrywa kultura organizacyjna. Decydują o tym aktualne możliwości techniczne i cechy rynku e-commerce. W tej sytuacji kultura organizacyjna ma największy wpływ na cechy struktury i strategii w systemach organizacyjnych. W rozdziale tym zwrócono także uwa- gę, że specyfika realizacji projektów w wirtualnych sieciach organizacyjnych wymaga umiejętności stosowania rozwiązań popularnych w poprzednich okre- sach i łatwej ich zmiany. Książka adresowana jest do studentów i praktyków zarządzania. Jej główne przesłanie to zainspirowanie Czytelnika do poszukiwania głębszych uzasadnień stosowanych w praktyce metod zarządzania, dzięki czemu ich wybór może być bardziej racjonalny. Jolanta Bieńkowska Czesław Sikorski ROZDZIAŁ 1 PRZESTRZEŃ ORGANIZACYJNA 1.1 Cel, przedmiot i granice zarządzania Na proces zarządzania organizacją spojrzeć można z różnych punktów wi- dzenia. Najczęściej dominuje perspektywa teleologiczna, w której skupiamy się na ocenie rezultatów tego procesu, analizując jego skuteczność i efektywność i poszukując odpowiednich sposobów ich pomiaru. Popularna jest także perspek- tywa metodologiczna, w której z kolei, interesują nas zastosowane w tym proce- sie metody i techniki. Na zarządzanie można jednak spojrzeć także przez pryzmat warunków, które trzeba stworzyć, aby misja organizacji mogła być właściwie pełniona. Nie chodzi przy tym ani o ocenę rzeczywistych skutków działań za- rządczych, ani o sposób, w jaki powinny być one wykonywane. Chodzi o odpo- wiedź na pytanie, co należy zrobić w organizacji, aby w warunkach takich, a nie innych możliwości i ograniczeń stwarzanych przez jej otoczenie, mogła ona sku- tecznie pełnić swoją misję. Czy odpowiedź ta okaże się słuszna, czy nie, to zu- pełnie inna sprawa. W tym podejściu do zarządzania kierujemy się zatem racjo- nalnością metodologiczną, a nie rzeczową. Przy tej perspektywie elementarnym celem zarządzania organizacją jest two- rzenie i utrzymywanie takich warunków, które w świetle aktualnie posiadanych informacji będą najlepiej służyć wypełnieniu przyjętej misji. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zaprojektowanie określonych instrumentów, przy pomocy których można będzie jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby. Cechy tych instrumen- tów należy przy tym projektować tak, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić warunki otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje. Można więc mówić o we- wnętrznych warunkach pełnienia misji, czyli tych, które są tworzone w procesie zarządzania organizacją oraz warunkach zewnętrznych, na które w tym procesie nie ma się wpływu, natomiast trzeba się do nich dostosować. Z tego punktu widze- nia zarządzanie jest procesem kształtowania w przestrzeni organizacyjnej instru- mentów i zależności między nimi, służących takiemu sposobowi wykorzystania 10 EWOLUCJA ZARZĄDZANIA. DYKTAT STRUKTURY… posiadanych zasobów, który w danych warunkach otoczenia umożliwia właściwe realizowanie nadrzędnego celu organizacji, jakim jest misja. W powyższej definicji zarządzania zawarte są pojęcia wymagające szczegó- łowego wyjaśnienia. Zacznijmy od końca, czyli od misji organizacji. Nie wcho- dząc w dyskusję na temat sposobu jej rozumienia, można przyjąć, że chodzi tutaj o oceniany pozytywnie finalny, a zarazem powtarzalny efekt działalności organi- zacji. W przypadku organizacji gospodarczych jest to zbiorczy wynik transakcji rynkowych w danym okresie czasu. Im jest on lepszy, tym lepiej spełniana jest misja organizacji. Określeniem, które najlepiej oddaje jej istotę, ponieważ łączy rezultat działania organizacji z oczekiwaniami jej odbiorców w otoczeniu, jest nazwanie jej racją uzasadniającą istnienie organizacji. Organizacja istnieje zatem z powodu określonej misji, którą ma do spełnienia w swoim otoczeniu. Spełnia- nie misji polega na zaspokajaniu określanego rodzaju potrzeb. Dopóki organiza- cja zaspokaja te potrzeby, dopóty jest przez otoczenie zasilana w potrzebne zaso- by i ma szanse przetrwania, a nawet rozwoju. Organizacje niespełniające swoich misji, przestają być zasilane przez otoczenie i nieuchronnie upadają. Kolejnym pojęciem jest otoczenie organizacji, które można określić krótko, jako wszystko to, co do organizacji nie należy, a co ma na nią wpływ. Otocze- nie organizacji jest wieloaspektowe i składa się z wielu wzajemnie przenikających się typów. Chcąc jednak mówić o różnych rodzajach otoczenia, trzeba najpierw odrzucić zupełnie nieuprawniony i – biorąc pod uwagę polską tradycję językową – niezrozumiały podział na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, spotykany niekie- dy w literaturze. Otoczenie organizacji można natomiast podzielić na ogólne i szczegółowe, co pokrywa się z często stosowanym podziałem na otoczenie dalsze i bliższe. Otoczenie ogólne (dalsze) tworzy warunki czasowo-przestrzenne, w ja- kich dana organizacja funkcjonuje. Otoczenie ogólne jest wspólne dla określonej klasy organizacji na danym obszarze terytorialnym. Chodzi tutaj o rozmaite proce- sy i zjawiska wywierające wpływ na sposób funkcjonowania danej organizacji, jak obowiązujące prawo, reguły gry ekonomicznej, poziom techniki i technologii, kul- tura społeczna itp. Otoczeniem szczegółowym (bliższym) nie są natomiast zjawi- ska i procesy, ale konkretne organizacje i jednostki, z jakimi dana organizacja wchodzi w interakcje podczas swojego funkcjonowania, a więc dostawcy zasobów, klienci, konkurenci, kooperanci itp. Do ogólnych, syntetycznie rozumianych czynników kształtujących ze- wnętrzne warunki pełnienia misji w danej organizacji należy zaliczyć dwa: tech- nikę i rynek. Przez technikę rozumie się tu możliwości realizacji zadań składają- cych się na pełnienie misji, wynikające ze stopnia rozwoju nauki i techniki w otoczeniu dalszym organizacji, oraz możliwości pozyskania stosownych su- rowców i materiałów, maszyn i narzędzi, a także technologii w jej otoczeniu bliższym. Technika, jako cecha warunków otoczenia organizacji, odnosi się do możliwości, które można mierzyć stopniem swobody w podejmowaniu decyzji dotyczących przedmiotu, czasu oraz miejsca prowadzenia działalności. Dostępna
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: