Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 006223 18485926 na godz. na dobę w sumie
Excel 2002 PL. Księga eksperta - książka
Excel 2002 PL. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 704
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-824-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Excel to najpopularniejsza aplikacja biurowa, używana wszędzie tam, gdzie przetwarzane są dane liczbowe: w firmach, szkołach, na wyższych uczelniach i w placówkach naukowych. Zakres możliwości Excela jest szeroki: od prostych zestawień przez skomplikowane obliczenia statystyczne, aż do zaawansowanych aplikacji, korzystających z danych dostępnych w innych programach pakietu Office. Stąd potrzeba książki, która obejmie swoim zakresem całą bogatą funkcjonalność najnowszej wersji tego programu, Excela 2002.

Po przeczytaniu 'Excel 2002 PL Księgi Eksperta', nie będziesz czuł się jak skazaniec, uwięziony za kratkami arkusza kalkulacyjnego. Przeciwnie, to Ty uzyskasz władzę nad Excelem. Książka stanowi także podstawę do zdobycia certyfikatu Microsoft Office User Specialist, który stanowi cenione na rynku pracy potwierdzenie Twojego profesjonalizmu.

Wszystko o Excelu, czego możesz kiedykolwiek potrzebować.

'Excel 2002 PL. Księga eksperta' to książka dla oszczędnych. Dowiesz się z niej, jak oszczędzić swój czas, wykorzystując w maksymalny sposób możliwości Excela 2002. Oszczędzisz także miejsce na półce: książka przestawia wszystkie funkcje programu, od podstawowych, po najbardziej zaawansowane. To jedyna książka o Excelu 2002, jakiej będziesz kiedykolwiek potrzebował.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta Autorzy: Kathy Ivens, Conrad Carlberg T³umaczenie: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7197-824-3 Tytu³ orygina³u: Excel 2002: The Complete Reference Format: B5, stron: 704 Microsoft Excel to najpopularniejsza aplikacja biurowa, u¿ywana wszêdzie tam, gdzie przetwarzane s¹ dane liczbowe: w firmach, szko³ach, na wy¿szych uczelniach i w placówkach naukowych. Zakres mo¿liwoġci Excela jest szeroki: od prostych zestawieñ przez skomplikowane obliczenia statystyczne, a¿ do zaawansowanych aplikacji, korzystaj¹cych z danych dostêpnych w innych programach pakietu Office. St¹d potrzeba ksi¹¿ki, która obejmie swoim zakresem ca³¹ bogat¹ funkcjonalnoġæ najnowszej wersji tego programu, Excela 2002. Po przeczytaniu „Excel 2002 PL Ksiêgi Eksperta”, nie bêdziesz czu³ siê jak skazaniec, uwiêziony za kratkami arkusza kalkulacyjnego. Przeciwnie, to Ty uzyskasz w³adzê nad Excelem. Ksi¹¿ka stanowi tak¿e podstawê do zdobycia certyfikatu Microsoft Office User Specialist, który stanowi cenione na rynku pracy potwierdzenie Twojego profesjonalizmu. Wszystko o Excelu, czego mo¿esz kiedykolwiek potrzebowaæ. korzystanie z plików • Podstawy: interfejs u¿ytkownika, wprowadzanie i formatowanie danych, • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi, drukowanie • Zarz¹dzanie danymi, sortowanie i filtrowanie • Tworzenie zaawansowanych formu³ • Generowanie wykresów i dodawanie grafiki do arkusza • Tabele przestawne i korzystanie z Solvera • Importowanie danych do Excela • Korzystanie ze skoroszytów • Generowanie plików HTML • Pisanie makr i programowanie w Visual Basic for Applications • Uzyskiwanie dostêpu do zewnêtrznych baz danych „Excel 2002 PL. Ksiêga eksperta” to ksi¹¿ka dla oszczêdnych. Dowiesz siê z niej, jak oszczêdziæ swój czas, wykorzystuj¹c w maksymalny sposób mo¿liwoġci Excela 2002. Oszczêdzisz tak¿e miejsce na pó³ce: ksi¹¿ka przestawia wszystkie funkcje programu, od podstawowych, po najbardziej zaawansowane. To jedyna ksi¹¿ka o Excelu 2002, jakiej bêdziesz kiedykolwiek potrzebowa³. 5RKUVTGħEK 9UVúR QQ úħè+ CE[PCO[E 4QFKCđ2QFUVCY[Q Okno Excela ...................................................l...................................................l....................................25 Okienko zadań...................................................l...................................................l...........................26 Arkusz ...................................................l...................................................l.......................................26 Poruszanie się w oknie ...................................................l...................................................l..............26 Zmiana rozmiaru i zamykanie okna arkusza...................................................l................................27 Paski narzędzi...................................................l...................................................l............................27 Pasek menu...................................................l...................................................l................................28 System pomocy...................................................l...................................................l................................30 Korzystanie ze stron pomocy ...................................................l.......................................................32 Korzystanie z kart w oknie pomocy...................................................l.............................................33 Sterowanie asystentem ...................................................l...................................................l..............36 Korzystanie z pomocy w sieci WWW ...................................................l.........................................37 Wykrywanie i naprawianie uszkodzeń...................................................l.........................................37 Dostosowywanie menu i pasków narzędzi ...................................................l............................................37 Dodanie do paska nowego przycisku ...................................................l...........................................38 Usuwanie przycisku z paska narzędzi...................................................l..........................................38 Tworzenie własnego paska narzędzi ...................................................l............................................38 Dostosowywanie przycisków na pasku narzędzi ...................................................l.........................39 Pożyteczne zmiany konfiguracji...................................................l.........................................................40 4QFKCđ9RTQYCFCPKGKPHQTOCELK Q Wprowadzanie danych ...................................................l...................................................l....................41 Wprowadzanie tekstu ...................................................l...................................................l................41 Wprowadzanie liczb...................................................l...................................................l..................42 Data i czas ...................................................l...................................................l.................................43 Edycja danych...................................................l...................................................l..................................48 Usuwanie zawartości komórki ...................................................l.....................................................48 Zmiana zawartości komórki ...................................................l...................................................l......49 Stosowanie komentarzy...................................................l...................................................l...................50 Wstawianie komentarzy ...................................................l...................................................l............50 Edycja komentarzy...................................................l...................................................l....................50 Oglądanie komentarzy...................................................l...................................................l...............51 Usuwanie komentarza ...................................................l...................................................l...............51 6 ZEGN2.-UKúICGMURGTVC Sprawdzanie poprawności danych...................................................l......................................................51 Wybieranie dozwolonego typu danych ...................................................l........................................52 Wyświetlanie komunikatów podczas wprowadzania danych...................................................l...........53 Ostrzeganie o błędnym typie danych ...................................................l...........................................53 Sterowanie sposobem wyświetlania danych...................................................l.......................................55 Formatowanie liczb ...................................................l...................................................l...................55 Formatowanie znaków ...................................................l...................................................l..............58 Obracanie tekstu...................................................l...................................................l........................61 Wcięcie tekstu ...................................................l...................................................l...........................62 Stosowanie stylów ...................................................l...................................................l...........................63 Definiowanie stylu przez przykład...................................................l...............................................63 Definiowanie stylu od podstaw ...................................................l....................................................64 Modyfikacja stylu...................................................l...................................................l......................64 Usuwanie stylu ...................................................l...................................................l..........................64 Zastosowanie stylu ...................................................l...................................................l....................64 Poprawianie wyników działania stylu...................................................l..........................................65 Sprawdzanie pisowni...................................................l...................................................l.......................66 Wybieranie zakresu sprawdzania ...................................................l.................................................66 Działanie korektora ...................................................l...................................................l...................66 Korzystanie z autokorekty...................................................l...................................................l.........67 4QFKCđ2TCECRNKMCOK Q Zapisywanie plików...................................................l...................................................l.........................69 Zapisywanie skoroszytu po raz pierwszy...................................................l.....................................70 Ustawianie opcji pliku...................................................l...................................................l...............72 Zapisywanie informacji podsumowujących...................................................l.................................73 Wyłączenie ze skoroszytu informacji osobistych ...................................................l........................75 Ponowne zapisywanie pliku ...................................................l...................................................l......75 Korzystanie z autozapisywania ...................................................l....................................................76 Otwieranie plików ...................................................l...................................................l...........................77 Otwieranie istniejącego pliku...................................................l.......................................................77 Tworzenie nowego skoroszytu...................................................l.....................................................78 Korzystanie z polecenia Zapisz jako ...................................................l..................................................79 Zapisywanie jako pliku HTML ...................................................l..........................................................80 Zamykanie skoroszytów ...................................................l...................................................l..................81 Wysyłanie do pojedynczych odbiorców i adresatów list dyskusyjnych................................................81 Skoroszyty Excela i korzystanie z poczty elektronicznej ...................................................l............81 Wysyłanie skoroszytu według listy wysyłkowej ...................................................l.........................84 Wysyłanie poczty do folderu programu Exchange...................................................l.............................87 Otwieranie plików tekstowych ...................................................l...........................................................88 4QFKCđ CPG Q Przesuwanie i kopiowanie ...................................................l...................................................l...............91 Przesuwanie i kopiowanie zawartości...................................................l..........................................91 Przesuwanie i kopiowanie komórek...................................................l.............................................92 Opcje wklejania...................................................l...................................................l.........................93 Schowek Office ...................................................l...................................................l.........................93 Stosowanie poleceń Cofnij i Ponów...................................................l...................................................97 Stosowanie polecenia Przejdź do ...................................................l.......................................................98 Stosowanie polecenia Wklej specjalnie...................................................l............................................101 5RKUVTG ħEK 7 Praca z wieloma arkuszami ...................................................l...................................................l...........103 Przechodzenie z arkusza na arkusz ...................................................l............................................103 Zmiana nazw arkuszy...................................................l...................................................l..............103 Wstawianie i usuwanie arkuszy ...................................................l.................................................104 Przesuwanie i kopiowanie arkuszy ...................................................l............................................104 Łączenie skoroszytów ...................................................l...................................................l.............105 Stosowanie autowypełniania ...................................................l............................................................106 Automatyczne kopiowanie danych ...................................................l............................................106 Automatyczne kopiowanie formuł ...................................................l.............................................106 Automatyczne wypełnianie ciągiem danych...................................................l..............................106 Stosowanie list wbudowanych ...................................................l...................................................107 Tworzenie własnych list autowypełniania ...................................................l.................................107 Wymuszenie rezygnacji z autowypełniania ...................................................l...............................108 Znajdowanie i zamienianie danych ...................................................l..................................................109 Znajdowanie ...................................................l...................................................l............................109 Znajdowanie wszystkich wystąpień ciągu znaków...................................................l....................109 Stosowanie symboli wieloznacznych (znaków globalnych) ...................................................l........110 Stosowanie dodatkowych kryteriów znajdowania ...................................................l.....................111 Zamiana...................................................l...................................................l...................................112 4QFKCđ5VTWMVWTCCTMWUC Q Dodawanie kolumn, wierszy i komórek ...................................................l...........................................115 Zrozumienie ograniczeń dotyczących kolumn i wierszy ...................................................l...........115 Dodawanie kolumn ...................................................l...................................................l.................116 Dodawanie wierszy ...................................................l...................................................l.................117 Dodawanie komórek ...................................................l...................................................l...............117 Usuwanie kolumn, wierszy i komórek ...................................................l.............................................120 Ukrywanie kolumn i wierszy...................................................l............................................................121 Ukrywanie kolumn...................................................l...................................................l..................121 Ukrywanie wierszy...................................................l...................................................l..................121 Odkrywanie kolumn i wierszy ...................................................l...................................................122 Blokowanie okienek ...................................................l...................................................l......................123 Zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza...................................................l............................124 Zmiana szerokości kolumny...................................................l...................................................l....124 Zmiana wysokości wiersza...................................................l...................................................l......125 Automatyczne formatowanie kolumn i wierszy...................................................l...............................128 Stosowanie autoformatowania ...................................................l...................................................129 Ograniczanie autoformatowania ...................................................l................................................130 Stosowanie formatowania warunkowego...................................................l...................................131 Powielanie cech formatowania za pomocą malarza formatów ...................................................l..134 Nagłówki i stopki...................................................l...................................................l...........................134 Stosowanie predefiniowanych nagłówków i stopek ...................................................l..................134 Tworzenie własnego nagłówka i stopki ...................................................l.....................................135 Dopracowanie szczegółów nagłówka i stopki ...................................................l...........................136 Stosowanie konspektów ...................................................l...................................................l................137 Przygotowanie arkusza dostosowanego do konspektu...................................................l...............137 Automatyczne tworzenie konspektu ...................................................l..........................................137 Ręczne tworzenie konspektu...................................................l......................................................139 Wyświetlanie konspektów...................................................l...................................................l.......140 8 ZEGN2.-UKúICGMURGTVC Stosowanie widoków...................................................l...................................................l.....................140 Tworzenie widoku...................................................l...................................................l...................140 Wybieranie widoku ...................................................l...................................................l.................141 Usuwanie widoku...................................................l...................................................l....................141 4QFKCđ TWMQYCPKGQ Stosowanie okna dialogowego Ustawienia strony ...................................................l...........................143 Ustawianie opcji na karcie Strona...................................................l..............................................143 Ustawianie marginesów ...................................................l...................................................l..........145 Ustawianie opcji na karcie Arkusz...................................................l.............................................145 Podgląd wydruku...................................................l...................................................l...........................148 Podział na strony ...................................................l...................................................l...........................150 Wstawianie podziału strony ...................................................l.......................................................151 Korzystanie z polecenia Podgląd podziału stron...................................................l........................151 Usuwanie podziału stron ...................................................l...................................................l.........152 Widoki użytkownika...................................................l...................................................l......................152 Tworzenie widoku użytkownika ...................................................l................................................153 Usuwanie widoku...................................................l...................................................l....................153 Drukowanie dokumentu ...................................................l...................................................l................154 Użycie przycisku narzędziowego Drukuj ...................................................l..................................154 Użycie okna dialogowego Drukuj...................................................l..............................................154 Drukowanie do pliku...................................................l...................................................l...............156 úħè++#PCNKCFCP[EJE 4QFKCđ CTæFCPKGFCP[OK Q Rozumienie list ...................................................l...................................................l..............................161 Projektowanie list...................................................l...................................................l....................162 Wprowadzanie danych do list ...................................................l....................................................162 Filtrowanie list...................................................l...................................................l...............................164 Stosowanie autofiltru...................................................l...................................................l...............165 Filtrowanie zaawansowane ...................................................l...................................................l.....169 Sortowanie danych ...................................................l...................................................l........................171 Zrozumienie kryteriów sortowania ...................................................l............................................171 Stosowanie prostych schematów sortowania ...................................................l.............................172 Stosowanie zaawansowanych schematów sortowania...................................................l...............172 Sortowanie rekordów z formułami...................................................l.............................................175 Stosowanie scenariuszy ...................................................l...................................................l.................177 Tworzenie scenariusza ...................................................l...................................................l............178 Scalanie scenariuszy...................................................l...................................................l................181 Korzystanie z raportów scenariuszy...................................................l...........................................181 Praktyczne zastosowanie Menedżera scenariuszy w biznesie ...................................................l........183 4QFKCđ(QTOWđ[Q Wprowadzanie formuł: wartości, komórki i operatory ...................................................l....................187 Wprowadzanie i edycja formuł...................................................l.........................................................188 Korzystanie z paska formuły...................................................l......................................................188 Wprowadzanie adresu komórki...................................................l..................................................188 Formuły i proste operatory...................................................l.........................................................189 5RKUVTG ħEK 9 Adresy względne, bezwzględne i mieszane ...................................................l.....................................191 Adresy względne ...................................................l...................................................l.....................191 Adresy bezwzględne ...................................................l...................................................l...............193 Adresy mieszane ...................................................l...................................................l.....................195 Cykliczne zmienianie typu adresów...................................................l...........................................196 Łącza w formułach, adresowanie zewnętrzne i trójwymiarowe...................................................l.......197 Tworzenie łącza...................................................l...................................................l.......................197 Tworzenie łączy zewnętrznych ...................................................l..................................................198 Aktualizowanie łączy ...................................................l...................................................l..............199 Stosowanie łączy zewnętrznych do odzyskiwania danych z uszkodzonych plików.....................199 Tworzenie odwołań trójwymiarowych...................................................l.......................................200 Inspekcja formuł ...................................................l...................................................l............................202 Znajdowanie poprzedników i komórek zależnych...................................................l.....................202 Znajdowanie nieprawidłowych danych...................................................l......................................204 Postępowanie z błędami w formułach ...................................................l..............................................205 Sprawdzanie błędów ...................................................l...................................................l...............206 Śledzenie formuł ...................................................l...................................................l.....................214 4QFKCđ(WPMELGYDWFQYCPG Q Funkcje i ich argumenty ...................................................l...................................................l................219 Argumenty funkcji ...................................................l...................................................l..................220 Kategorie funkcji...................................................l...................................................l.....................222 Zagnieżdżanie funkcji...................................................l...................................................l....................239 Zagnieżdżanie funkcji matematycznych ...................................................l....................................240 Zagnieżdżanie funkcji tekstowych ...................................................l.............................................241 Zagnieżdżanie funkcji logicznych...................................................l..............................................241 Zagnieżdżanie funkcji Wyszukiwania i adresu...................................................l..........................242 Zagnieżdżanie funkcji matematycznych ...................................................l....................................243 Wstawianie funkcji ...................................................l...................................................l........................245 4QFKCđ CCYCPUQYCPGUVQUQYCPKGHQTOWđ  Specyfika formuł tablicowych...................................................l..........................................................247 Edycja formuły tablicowej ...................................................l...................................................l......248 Sumy warunkowe...................................................l...................................................l....................248 Kiedy należy stosować wprowadzenie tablicowe?...................................................l...........................250 Funkcje, które wymagają wprowadzenia tablicowego................................................l..................250 Formuły, których składniki wymagają wprowadzenia tablicowego.............................................253 Formuły zwracające wiele wartości ...................................................l...........................................258 Stosowanie nazw ...................................................l...................................................l...........................258 Nadawanie nazw wartościom stałym ...................................................l.........................................259 Nazwy zakresów ...................................................l...................................................l.....................260 Nazywanie formuł ...................................................l...................................................l...................264 Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie...................................................l..........................266 Stosowanie funkcji w formułach tablicowych...................................................l..................................269 Znajdowanie powtórzonych wartości...................................................l.........................................270 Obróbka wartości tekstowych ...................................................l..........................................................274 4QFKCđ9[MTGU[ Q Użycie kreatora wykresów ...................................................l...................................................l............279 Uruchomienie kreatora...................................................l...................................................l............279 Weryfikacja wyboru danych przedstawianych na wykresie ...................................................l......280 10 ZEGN2.-UKúICGMURGTVC Wybieranie położenia i opcji wykresu ...................................................l.......................................281 Zmienianie wykresu ...................................................l...................................................l................281 Typy wykresów ...................................................l...................................................l.............................282 Zrozumienie odmiennego użycia osi i innych różnic w wylkresach: kolumnowym, słupkowym, liniowym i punktowym (XY) ...................................................l......282 Sumowanie do 100 w wykresach: kołowym i pierścieniowym.................................................284 Porównanie wymiarów w wykresach warstwowym i radarowym................................................284 Wykresy giełdowe...................................................l...................................................l...................286 Trzy osie wartości: wykres bąbelkowy ...................................................l......................................288 Różnorodność prezentacji danych na wykresach: walcowym, stożkowym i ostrosłupowym......290 Tworzenie wykresów powierzchniowych...................................................l..................................290 Używanie wykresów niestandardowych ...................................................l....................................292 Wybieranie właściwego typu wykresu...................................................l.......................................293 Wykresy własne użytkownika...................................................l....................................................294 Podglądanie wydruku i drukowanie wykresów ...................................................l.........................294 Opcje wykresów ...................................................l...................................................l............................295 Osie...................................................l...................................................l..........................................295 Dodawanie tytułów ...................................................l...................................................l.................297 Dodawanie legendy ...................................................l...................................................l.................298 Kiedy używać siatki wartości...................................................l.....................................................299 Pokazywanie słupków błędów ...................................................l...................................................300 Tabele danych na wykresie ...................................................l...................................................l.....302 Etykiety danych...................................................l...................................................l.......................303 Linie trendu ...................................................l...................................................l.............................304 4QFKCđ4[UQYCPKGQDKGMVÎY Q Używanie paska narzędzi Rysowanie...................................................l...............................................311 Tworzenie kształtów...................................................l...................................................l......................314 Wstawianie kształtów...................................................l...................................................l..............314 Modyfikacja kształtów ...................................................l...................................................l............315 Wstawianie clipartów ...................................................l...................................................l....................319 Wybieranie clipartu ...................................................l...................................................l.................320 Manipulowanie clipartami...................................................l...................................................l.......322 Przesuwanie, zmiana wielkości i manipulowanie obrazami ...................................................l......324 Użycie obiektów WordArt...................................................l...................................................l.............324 Tworzenie obiektu WordArt ...................................................l...................................................l...324 Modyfikowanie obiektów WordArt ...................................................l...........................................326 Stosowanie kształtów trójwymiarowych ...................................................l..........................................327 Dodawanie tekstu do kształtów ...................................................l........................................................328 Praca z warstwami ...................................................l...................................................l.........................329 Grupowanie elementów graficznych ...................................................l................................................330 4QFKCđ6CDGNGRTGUVCYPG Q Części składowe tabeli przestawnej ...................................................l.................................................333 Pola i elementy ...................................................l...................................................l........................333 Opcje podsumowania ...................................................l...................................................l..............337 Pola i elementy obliczeniowe...................................................l.....................................................341 Kreator tabel przestawnych ...................................................l..............................................................345 Ustawianie opcji tabeli przestawnej...................................................l...........................................351 Źródła danych tabel przestawnych...................................................l.............................................357 5RKUVTG ħEK 11 Manipulowanie tabelami przestawnymi...................................................l...........................................361 Przestawianie tabeli...................................................l...................................................l.................361 Zachowanie formatów...................................................l...................................................l.............362 Grupowanie elementów...................................................l...................................................l...........363 Odświeżanie danych i pamięć podręczna...................................................l...................................365 Wykresy przestawne...................................................l...................................................l......................367 4QFKCđ5WMCLY[PKMWK5QNXGT E[NKœPKGOCVWTCNGEEJúèUEGTCTQDKEKGDKGQHKEGTCŒ Szukaj wyniku ...................................................l...................................................l...............................372 Określenie problemu ...................................................l...................................................l...............372 Polecenie Szukaj wyniku i przyczyny jego błędnego działania...................................................l.376 Korzystanie z Solvera...................................................l...................................................l....................377 Instalowanie Solvera ...................................................l...................................................l...............377 Przygotowanie arkusza do użycia Solvera ...................................................l.................................377 Tworzenie planu działania Solvera ...................................................l............................................378 Budowanie arkusza dla Solvera ...................................................l.................................................380 Używanie okna dialogowego Solver - Parametry ...................................................l......................381 Oglądanie wyników...................................................l...................................................l.................384 Zapisywanie parametrów Solvera ...................................................l..............................................384 Używanie raportów Solvera ...................................................l...................................................l....386 Problemy z Solverem i ich rozwiązywanie ...................................................l................................386 úħè+++ĦYKCVGYPúVTP[ E 4QFKCđ QUVúRFQFCP[EJ Q Importowanie danych do arkusza ...................................................l.....................................................389 Określanie źródła danych ...................................................l...................................................l........390 Określanie kwerendy...................................................l...................................................l...............392 Rekapitulacja procesu pobierania danych ze źródła zewnętrznego ..............................................397 Zrozumienie znaczenia opcji kwerend ...................................................l.............................................398 Opcje źródła danych...................................................l...................................................l................398 Właściwości zakresu danych zewnętrznych..............................................l....................................402 Importowanie danych z istniejących źródeł ...................................................l.....................................406 4QFKCđ7FQUVúRPKCPKGUMQTQU[VÎY Zabezpieczanie skoroszytów ...................................................l............................................................411 Nadanie hasła zabezpieczającego przed otwarciem...................................................l...................412 Użycie hasła zabezpieczającego skoroszyt przed otwarciem ...................................................l..413 Nadanie hasła zabezpieczającego przed zmianami ...................................................l....................414 Użycie hasła zabezpieczającego przed zmianami ...................................................l......................414 Zmiana haseł ...................................................l...................................................l...........................415 Ochrona skoroszytów i arkuszy...................................................l........................................................415 Korzystanie z podmenu Ochrona ...................................................l...............................................415 Ochrona arkusza...................................................l...................................................l......................416 Ochrona skoroszytu...................................................l...................................................l.................420 Korzystanie z udostępnionych skoroszytów...................................................l.....................................421 Zrozumienie ograniczeń wynikających z udostępnienia skoroszytu ............................................422 Konfigurowanie udostępnionego skoroszytu ...................................................l.............................422 Korzystanie ze skoroszytów udostępnionych ...................................................l............................427 12 ZEGN2.-UKúICGMURGTVC 4QFKCđ-QT[UVCPKGVGEJPQNQIKKUKGEK9GD  Praca ze skoroszytami w formacie HTML ...................................................l.......................................431 Podglądanie plików HTML...................................................l...................................................l.....432 Zapisywanie w formacie HTML ...................................................l................................................432 Zapisywanie grafiki w pliku HTML ...................................................l..........................................434 Wybieranie opcji sieci Web ...................................................l.......................................................434 Otwieranie skoroszytu HTML ...................................................l...................................................440 Otwieranie interaktywnego skoroszytu HTML...................................................l..........................440 Manipulowanie zawartością komórek w oknie przeglądarki ...................................................l.......441 Używanie okna dialogowego ...................................................l...................................................l..442 Stosowanie hiperłączy ...................................................l...................................................l...................443 Stosowanie hiperłączy do przechodzenia wewnątrz skoroszytu...................................................l443 Stosowanie hiperłączy do wychodzenia poza skoroszyt...................................................l............446 Stosowanie hiperłączy jako poleceń i przycisków narzędziowych...............................................447 Stosowanie kwerend sieci Web ...................................................l........................................................449 Konfigurowanie kwerendy sieci Web ...................................................l........................................450 Formatowanie importowanych danych ...................................................l......................................451 Uruchamianie kwerendy i postępowanie z uzyskanymi danymi ..................................................452 Zapisywanie kwerend sieci Web...................................................l................................................454 Korzystanie z predefiniowanych kwerend Microsoftu ...................................................l..............454 úħè+84QUGTCPKGOQľNKYQħEK ZEGNCCRQOQEæ8$# 4QFKCđ#WVQOCV[CELCCFCēRQYVCTCNP[EJ Rejestrowanie, zapisywanie i uruchamianie makropoleceń ...................................................l.............458 Rejestrowanie makra ...................................................l...................................................l...............458 Opcje zapisywania makr ...................................................l...................................................l.........461 Zapisywanie makra ...................................................l...................................................l.................463 Uruchamianie makra ...................................................l...................................................l...............464 Tworzenie własnych makr ...................................................l...................................................l......465 Edycja makropoleceń ...................................................l...................................................l....................466 Śledzenie kodu krok po kroku ...................................................l..........................................................470 Uruchamianie makropoleceń za pomocą przycisku na pasku narzędzi...............................................475 4QFKCđ F[VQT8KUWCN$CUKECKOQFGNQDKGMVÎY ZEGNC  Wyświetlanie i używanie okien Edytora VBA...................................................l.................................481 Okno Eksploratora projektu ...................................................l.......................................................482 Okno właściwości ...................................................l...................................................l...................483 Okno kodu ...................................................l...................................................l...............................485 Okno formularzy ...................................................l...................................................l.....................485 Inne okna ...................................................l...................................................l.................................486 Przeglądarka obiektów czyli Object Browser ...................................................l..................................491 Moduły...................................................l...................................................l...........................................493 Formularze użytkownika ...................................................l...................................................l...............495 Użycie paska Toolbox...................................................l...................................................l.............496 Dostęp do dodatkowych kontrolek...................................................l.............................................499 5RKUVTG ħEK 13 4QFKCđ2KUCPKGRQFRTQITCOÎY Q Kiedy używamy podprogramów ...................................................l......................................................502 Pobieranie danych od użytkownika...................................................l............................................502 Warunkowe wyprowadzanie wyników ...................................................l......................................502 Ułatwianie życia użytkownikowi ...................................................l...............................................503 Przekazywanie zmiennych do podprogramów ...................................................l.................................506 Zmienne na poziomie procedury i na poziomie modułu...................................................l............507 Przekazywanie przez referencje ...................................................l.................................................509 Przekazywanie przez wartość...................................................l.....................................................511 Typy zmiennych ...................................................l...................................................l............................511 Zmienne typu Variant...................................................l...................................................l..............513 Zmienne obiektowe ...................................................l...................................................l.................514 Zmienne tablicowe ...................................................l...................................................l..................519 Stosowanie w podprogramie bloków With, pętli, funkcji i komórek..................................................520 4QFKCđ2KUCPKGHWPMELK Q Pisanie funkcji własnych użytkownika przeznaczonych do użycia w arkuszu ...................................525 Struktura funkcji użytkownika ...................................................l...................................................526 Tablicowe funkcje użytkownika ...................................................l................................................529 Udostępnienie funkcji użytkownika w oknie dialogowym Wstawianie funkcji...........................534 Funkcje użytkownika przeznaczone do stosowania tylko w kodzie programowym...........................538 4QFKCđ5VGTQYCPKGYGLħEKGOCRQOQEæHQTOWNCT[  Projektowanie formularza...................................................l...................................................l..............543 Pokazywanie, ukrywanie i zamykanie formularza...................................................l.....................543 Kontrolki na formularzach ...................................................l...................................................l......545 Inicjowanie kontrolek...................................................l...................................................l..............553 Zdarzenia kontrolek...................................................l...................................................l.................554 4QFKCđ6GEJPKMKRQUđWIKYCPKCUKúVCDNKECOK8$#  Deklarowanie i wypełnianie tablic VBA...................................................l..........................................560 Ustalanie rozmiarów tablicy...................................................l.......................................................560 Wypełnianie tablicy...................................................l...................................................l.................562 Pobieranie danych z arkusza...................................................l.............................................................562 Przechodzenie pętli po komórkach zakresu ...................................................l...............................563 Przypisanie zakresu do tablicy ...................................................l...................................................567 Wprowadzanie danych do arkusza ...................................................l...................................................568 Wypełnianie całego zakresu jedną instrukcją ...................................................l............................568 Zapisywanie tablicy za pomocą pętli ...................................................l.........................................569 Typy danych definiowane przez użytkownika ...................................................l.................................570 Deklarowanie przez użytkownika własnego typu danych ...................................................l.........571 Ograniczenia typów zdefiniowanych przez użytkownika...................................................l..........572 Sortowanie tablic ...................................................l...................................................l...........................574 Proste sortowanie przez wymianę ...................................................l..............................................575 Sortowanie tablicy w pętli...................................................l..........................................................576 Użycie VBA do sterowania skoroszytami...................................................l........................................577 Sortowanie arkuszy w skoroszycie ...................................................l............................................578 Działania na tablicach i funkcje wbudowane arkusza...................................................l................579 Działania na wykresach za pomocą kodu VBA ...................................................l.........................580 14 ZEGN2.-UKúICGMURGTVC 4QFKCđ7ľ[YCPKGQDKGMVÎYFQUVúRWFQFCP[EJ #1  Manipulowanie danymi za pomocą DAO ...................................................l........................................583 Zrozumienie obiektów Recordsets ...................................................l...................................................584 Używanie obiektów Dynaset Recordset...................................................l.....................................585 Używanie obiektów Recordset typu Snapshot ...................................................l...........................586 Używanie obiektów Recordset typu Table...................................................l.................................587 Obiekty Recordset oparte na kwerendach ...................................................l........................................589 Określanie kolejności rekordów w kwerendzie ...................................................l.........................592 Poruszanie się wewnątrz obiektu Recordset...................................................l.....................................592 Pobieranie danych rekord po rekordzie...................................................l......................................593 Pobieranie danych en masse za pomocą metody CopyFromRecordset ........................................595 Znajdowanie rekordów za pomocą obiektów dostępu do danych (DAO)...........................................596 Używanie kwerend parametrycznych ...................................................l........................................596 Inne działania na obiektach Recordset ...................................................l.......................................598 QFCVMKE QFCVGM#(WPMELG ZEGNCQ DAVERAGE DCOUNT DCOUNTA DGET DMAX DMIN DPRODUCT DSTEV DSTDEVP DSUM DVAR DVARP GETPIVOTDATA Funkcje bazy danych ...................................................l...................................................l.....................605 BD.ŚREDNIA ...................................................l..................606 BD.ILE.REKORDÓW ...................................................l.....606 BD.ILE.REKORDÓW.A ...................................................l.606 BD.POLE...................................................l..........................606 BD.MAX ...................................................l..........................607 BD.MIN...................................................l............................607 BD.ILOCZYN ...................................................l..................607 BD.ODCH.STANDARD...................................................l..607 BD.ODCH.STANDARD.POPUL.......................................607 BD.SUMA ...................................................l........................608 BD.WARIANCJA ...................................................l............608 BD.WARIANCJA.POPUL .................................................608 WEŹDANETABELI ...................................................l........608 Funkcje daty i czasu ...................................................l...................................................l......................609 DATA ...................................................l...............................609 DATE DATA.WARTOŚĆ...................................................l...........609 DATEVALUE DZIEŃ ...................................................l..............................609 DAY DAYS360 DNI.360 ...................................................l............................609 EDATE...................................................l...................................................l....................................610 EOMONTH...................................................l...................................................l.............................610 GODZINA ...................................................l........................611 HOUR MINUTE MINUTA ...................................................l..........................611 MONTH MIESIĄC...................................................l..........................611 NETWORKDAYS ..............................................l...................................................l.......................611 TERAZ ...................................................l.............................612 NOW SECOND SEKUNDA ...................................................l.......................612 CZAS ...................................................l................................612 TIME CZAS.WARTOŚĆ ...................................................l...........612 TIMEVALUE TODAY DZIŚ ...................................................l.................................613 WEEKDAY...................................................l...................................................l.............................613 5RKUVTG ħEK 15 WORKDAY ...................................................l...................................................l............................613 YEAR ROK...................................................l..................................613 YEARFRAC...................................................l...................................................l............................613 Funkcje inżynierskie...................................................l...................................................l......................614 Funkcje finansowe...................................................l...................................................l.........................615 ACCRINT ...................................................l...................................................l...............................616 ACCRINTM...................................................l...................................................l............................616 AMORDEGRC i AMORLINC...................................................l..................................................617 COUPDAYBS..............................................l...................................................l..............................617 COUPDAYS ..............................................l...................................................l................................618 COUPDAYSNC...................................................l...................................................l......................618 COUPNCD...................................................l...................................................l..............................619 COUPNUM...................................................l...................................................l.............................619 COUPPCD ...................................................l...................................................l..............................620 CUMIPMT ...................................................l...................................................l..............................620 CUMPRINC ...................................................l...................................................l............................620 DB ...................................................l...................................................l...........................................621 DDB ...................................................l...................................................l........................................621 DISC...................................................l...................................................l........................................622 DOLLARDE ...................................................l..................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2002 PL. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: