Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 004787 14059068 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-228-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka ma na celu zaznajomić początkującego użytkownika z tajnikami tworzenia arkuszy kalkulacyjnych za pomocą programu Excel 2003 PL, będącego częścią pakietu Microsoft Office 2003 PL. Jest to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny, powszechnie wykorzystywany do obliczeń, analizowania danych i sporządzania wykresów. Jego znajomość jest często wymagana od pracowników wielu firm, niezależnie od ich branży.

Cały materiał składa się z kilkudziesięciu ćwiczeń praktycznych, rozpisanych krok po kroku i obejmujących większość zagadnień, z którymi na co dzień spotyka się początkujący użytkownik Excela. Dzięki prostemu językowi i nastawionym na praktykę przykładom, będziesz mógł szybko i bez wielkiego wysiłku opanować Excela i wykorzystać jego potencjał w swojej pracy.

Omówiono:

Książka może służyć nawet osobom całkiem początkującym, za samodzielny podręcznik do nauki posługiwania się programem Excel

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2003 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-228-9 Format: B5, stron: 156 Niniejsza ksi¹¿ka ma na celu zaznajomiæ pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika z tajnikami tworzenia arkuszy kalkulacyjnych za pomoc¹ programu Excel 2003 PL, bêd¹cego czêġci¹ pakietu Microsoft Office 2003 PL. Jest to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny, powszechnie wykorzystywany do obliczeñ, analizowania danych i sporz¹dzania wykresów. Jego znajomoġæ jest czêsto wymagana od pracowników wielu firm, niezale¿nie od ich bran¿y. Ca³y materia³ sk³ada siê z kilkudziesiêciu æwiczeñ praktycznych, rozpisanych krok po kroku i obejmuj¹cych wiêkszoġæ zagadnieñ, z którymi na co dzieñ spotyka siê pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik Excela. Dziêki prostemu jêzykowi i nastawionym na praktykê przyk³adom, bêdziesz móg³ szybko i bez wielkiego wysi³ku opanowaæ Excela i wykorzystaæ jego potencja³ w swojej pracy. Omówiono: • Poruszanie siê po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek • Tworzenie arkuszy, skoroszytów, zapisywanie danych w plikach • Zaznaczanie zakresów komórek • Edytowanie i formatowanie zawartoġci arkusza • Tworzenie formu³ i korzystanie z wbudowanych funkcji • Tworzenie ró¿nego rodzaju wykresów • Korzystanie z list i autowype³niania • Drukowanie arkuszy Excela IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp...................................................z...................................................z.................... ..................................... 7 Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek ................................. 11 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 11 Poruszanie się po arkuszu, liczba kolumn i wierszy .................................................. 12 Wpisywanie tekstu i liczb do komórek arkusza ...................................................n...... 17 Wpisywanie formuł ...................................................n................................................. 23 Komentarze...................................................n...................................................n........... 26 Wartości logiczne i użycie prostej funkcji ...................................................n.............. 29 Psikusy Excela ...................................................n...................................................n...... 30 Dodatkowe informacje o poruszaniu się po arkuszu.................................................. 33 Polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie...................................................n.................... 35 Rozdział 2. Arkusz, skoroszyt i plik...................................................z..................................................................... 39 Rozdział 3. Rozdział 4. Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 39 Arkusze to „kartki” w skoroszycie ...................................................n.......................... 39 Zapisywanie skoroszytów w plikach...................................................n....................... 46 Kończenie pracy i zamykanie okna ...................................................n......................... 50 Otwieranie plików ...................................................n...................................................n 51 Otwieranie i przeglądanie kilku plików ...................................................n.................. 52 Kopiowanie i przesuwanie arkuszy z pliku do pliku.................................................. 54 Zakresy...................................................z...................................................z....... Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 57 Zaznaczanie zakresów ...................................................n............................................. 58 Przechodzenie wewnątrz zaznaczonego zakresu...................................................n..... 60 Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu...................................................n....... 61 ............................................ 57 Edytowanie zawartości arkusza...................................................z.................................................. 65 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 65 Czyszczenie komórki...................................................n............................................... 65 Poprawianie zawartości komórki ...................................................n............................ 69 Edytowanie komentarza ...................................................n.......................................... 71 Wstawianie wierszy i kolumn...................................................n.................................. 72 Usuwanie wierszy i kolumn ...................................................n.................................... 73 Wstawianie i usuwanie wierszy lub kolumn nie zmienia rozmiarów arkusza .................. 74 6 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Rozdział 6. Wstawianie i usuwanie komórek...................................................n............................. 76 Kopiowanie za pomocą Schowka...................................................n............................ 77 Przesuwanie (przenoszenie) za pomocą Schowka ...................................................n.. 84 Kopiowanie i przesuwanie przez przeciąganie myszą ............................................... 86 ................................. 89 Formatowanie ...................................................z...................................................z.. Wprowadzenie ...................................................n...................................................n...... 89 Zmiana czcionki i wyrównania...................................................n................................ 90 Tło, obramowania i kolor pisma...................................................n.............................. 92 Formatowanie automatyczne, czyli Autoformatowanie............................................. 94 Data...................................................n...................................................n....................... 95 Czas...................................................n...................................................n.....................100 Malarz formatów ...................................................n...................................................n 102 Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn...................................................n.............. 103 Formuły i funkcje...................................................z.............................................................................. 105 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n.... 105 Sumowanie ...................................................n...................................................n......... 105 Excel jest doskonałym kalkulatorem...................................................n..................... 112 Adresy względne — wielka wygoda, ale czy zawsze? Adresy bezwzględne i mieszane ...................................................n......................... 114 Przykłady użycia funkcji ...................................................n....................................... 117 Adresowanie trójwymiarowe...................................................n................................. 123 Rozdział 7. Wykresy...................................................z...................................................z....... ........................................125 Rozdział 8. Wprowadzenie ...................................................n...................................................n.... 125 Tworzenie wykresów...................................................n............................................. 126 Zmienianie istniejącego wykresu ...................................................n.......................... 130 Wykresy są dynamicznie połączone z danymi ...................................................n...... 131 Listy...................................................z...................................................z......... .............................................. 135 Autowypełnianie — uchwyt inteligentnego wypełniania ........................................ 135 Autowypełnianie — listy predefiniowane...................................................n................ 138 Autowypełnianie — podpowiadanie wartości...................................................n....... 139 Sortowanie i filtrowanie list ...................................................n.................................. 141 Rozdział 9. Oglądanie i drukowanie...................................................z.................................................................145 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n.... 145 Oglądanie...................................................n...................................................n............ 145 Podgląd wydruku ...................................................n...................................................n 148 Nagłówek i stopka ...................................................n................................................. 151 Drukowanie...................................................n...................................................n......... 152 Skorowidz ...................................................z...................................................z................ .......................... 155 Rozdział 3. Zakresy Wprowadzenie Zakres, nazywany kiedyś blokiem, to nic innego jak prostokątny zbiór przylegających do siebie komórek. Dokładną definicję lepiej zastąpić pzrzykładami pokazanymi na rysunkach. Jak wynika z poniższego rysunku, zakresy określamy podając, oddzielone dwukropkiem, adresy komórek znajdujących się po przekątnej w górnym lewym i dolnym prawym rogu. Rysunek 3.1. Zakres A1:B3 Szczególnymi przykładami zakresu są: pojedyncza komórka (rysunek 3.2) i cały arkusz (rysunek 3.7). Inne szczególne przypadki zakresów zostały pokazane na rysunkach 3.3 i 3.4. Rysunek 3.2. Najprostszy zakres A2:A2, czyli pojedyncza komórka A2 Rysunek 3.3. Zakres komórek z jednej kolumny B2:B3 Rysunek 3.4. Całe kolumny też są zakresami: po lewej A1:A65536 (A:A), a po prawej B1:C65536 (B:C) Oczywiście, istnieją również zakresy złożone z jednegzo wiersza lub kilku sąsiednich wierszy. 58 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Zaznaczanie zakresów Zaznaczanie zakresów jest jedną z podstawowych umiejętności. Przydaje się przy wyko- nywaniu prawie wszystkich operacji, np. formatowaniu, wprowadzaniu danych, czysz- czeniu komórek, usuwaniu komórek, tworzeniu wykresów iz wielu innych. Sposoby zaznaczania zakresów poznamy w kolejnych ćwizczeniach. Ćwiczenie 3.1. Zaznacz prostokątny zakres A1:B3 pokazany na rysunksu 3.1. Rozwiązanie 1 1. 2. 3. Naprowadź kursor myszy na A1. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnijz jej kursor do komórki po przekątnej zakresu, czyli B3. Puść lewy przycisk myszy. Zakres zostanie zaznaczony.z Komentarz (cid:1) Jest to sposób najprostszy i najszybszy, pod warunkizem, że zakres nie jest bardzo duży. Najlepiej, jeżeli mieści się na monitorze. Ale spzróbuj zaznaczyć w ten sposób np. zakres B3:D12345. (cid:1) Kliknięcie dowolnej komórki powoduje likwidację zaznaczzenia. Rozwiązanie 2 1. 2. Kliknij komórkę A1. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, kliknij komórkę po przekątnej zakresu, czyli B3. Komentarz (cid:1) Powyższe rozwiązanie można zapisać skrótowo jako: A1, Shift+B2. (cid:1) Przekonaj się, że to samo osiągniesz klikając: (cid:1) B2, Shift+A1 (cid:1) B1, Shift+A2 (cid:1) A2, Shift+B1 (cid:1) Jedynym warunkiem jest wybieranie komórek po przekątznej. Rozwiązanie 3 1. 2. 3. 4. Przejdź do A1. Naciśnij klawisz F8. Kliknij B2. Ponownie naciśnij F8. Rozdział 3. (cid:1) Zakresy Komentarz 59 (cid:1) Naciśnięcie klawisza F8 przełącza Excela w tryb zaznaczania. Po zaznaczeniu zakresu trzeba koniecznie ponownie nacisnąć F8, aby powrócić do normalnego trybu pracy Excela. (cid:1) Bez ponownego naciśnięcia klawisza F8, kliknięcie dowolnej komórki — zamiast zlikwidowania zaznaczania — będzie powodowało zmianę zzaznaczonego zakresu. Rozwiązanie 4 1. 2. 3. 4. 5. Przejdź do A1. Naciśnij klawisz F8, aby przejść w tryb zaznaczania. Naciśnij klawisz F5 (patrz rozwiązanie 3. w ćwiczeniu 1.2). Gdy pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do, do pola Odwołanie wpisz $ (lub D) i kliknij przycisk OK. Ponownie naciśnij klawisz F8, aby wyłączyć tryb zaznaczania. Komentarz (cid:1) To rozwiązanie, choć najbardziej skomplikowane, jestz najwygodniejszą i najszybszą metodą precyzyjnego zaznaczania dużych zakresów. Ćwiczenie 3.2. Zaznacz zakresy pokazane na obu częściach rysunku 3.4, czyli najpierw kolumnę A, a potem dwukolumnowy zakres B:C. Rozwiązanie 1. Aby zaznaczyć kolumnę A, kliknij jej nagłówek. Rysunek 3.5. Kliknięcie nagłówka kolumny powoduje jej zaznaczenie 2. Aby zaznaczyć blok dwukolumnowy B:C, przeciągnij myszą po nagłówkach tych kolumn1. Rysunek 3.6. Przeciąganie myszą po nagłówkach kolumn powoduje ich zaznaczanie 1 Przypominam, że przeciągnięcie myszą po nagłówkachn kolumn C i D oznacza naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy na nagłówku kolumny C, przeciągnięcie na nagłówek kolumny D i zwolnienie tam nacisku. 60 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Komentarz (cid:1) Zaznaczanie wierszy przeprowadza się analogicznie dzo zaznaczania kolumn — zamiast po literowych nagłówkach kolumn trzeba przzeciągać myszą po numerowanych nagłówkach wierszy. Ćwiczenie 3.3. Zaznacz cały arkusz. Rozwiązanie 1. Kliknij przycisk w górnym lewym rogu okna arkusza na zskrzyżowaniu wiersza nagłówków kolumn i kolumny numerów wierszy. Rysunek 3.7. Zaznaczanie całego arkusza Ćwiczenie 3.4. Zaznacz kilka zakresów jednocześnie, np. takich jak pokazsane na rysunku 3.8. Rysunek 3.8. Zaznaczenie złożone z kilku zakresów Rozwiązanie 1. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, zaznaczaj kolejne zakresy. Przechodzenie wewnątrz zaznaczonego zakresu W zaznaczonym zakresie zawsze jedna komórka jest komórką bieżącą (aktywną), np. na rysunkach 3.1 i 3.5 jest to A1, na rysunku 3.3 — B2, na rysunku 3.6 — B1, a na 3.8 — A3. Komórka aktywna zawsze odróżnia się kolorem od reszty zaznaczenia. Jeżeli wystukamy na klawiaturze ciąg znaków i naciśniemy Enter, dane zostaną wprowadzone do komórki aktywnej. Przekonamy się o tym w ćwiczeniu 3.7, a teraz zobaczymy, w jaki sposób można zmieniać komórkę aktywną wewnątrz zaznaczzenia. Rozdział 3. (cid:1) Zakresy Ćwiczenie 3.5. 61 Przekonaj się, że wewnątrz zaznaczonego zakresu naciskanie klawisza Enter powoduje przechodzenie przez komórki zakresu kolumnami z góry na dół, poczynając od lewej kolumny, jak na rysunku 3.9, zaś naciskanie Shift+Enter rucsh przeciwny. Rysunek 3.9. Zmiana komórki aktywnej wewnątrz zaznaczonego zakresu przez naciskanie klawisza Enter itd. Rozwiązanie jest zbyt oczywiste, by je opisywać. Ćwiczenie 3.6. Przekonaj się, że wewnątrz zaznaczonego zakresu naciskanie Tab powoduje przecho- dzenie przez komórki zakresu wierszami od lewej do prawej, poczynając od górnego wiersza, jak na rysunku 3.10, zaś naciskanie Shift+Tab ruch sprzeciwny. Rysunek 3.10. Zmiana komórki aktywnej wewnątrz zaznaczonego zakresu przez naciskanie klawisza Tab itd. Rozwiązanie jest zbyt oczywiste, by je opisywać. Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu Do zaznaczonego zakresu dane możemy wpisywać: (cid:1) po kolei komórka po komórce, co nie jest żadnym osizągnięciem, gdyż to samo można robić bez zaznaczania zakresu; albo (cid:1) od razu do całego zakresu, co jest bardzo przydatne,z gdy to samo mamy wpisać do wielu komórek. Ćwiczenie 3.7. Zaznaczony zakres A1:B3 wypełnij, tak jak na rysunku 3.11. Najpierw wypełnij kolumnę A, a potem B. 62 Rysunek 3.11. Ilustracja do ćwiczeń 3.6 i 3.7 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rozwiązanie 1. 2. Zaznacz zakres przeciągając myszą od A1 do B3, dzięki czemu komórką bieżącą będzie A1. Napisz /æľ i naciśnij Enter. Rysunek 3.12. Naciskanie klawisza Enter pozwala kolumnami wypełniać komórki zaznaczonego zakresu 3. Wpisując tekst i naciskając Enter, wypełnij resztę zaznaczonego zakresu. Ćwiczenie 3.8. Zaznaczony zakres A1:B3 wypełnij, tak jak na rysunku 3.11. Wypełnij kolejno wiersze od 1. do 3. W rozwiązaniu poprzedniego ćwiczenia należy jedynie nnaciskanie klawisza Enter zastąpić naciskaniem klawisza Tab. Ćwiczenie 3.9. Załóżmy, że mamy przygotować w Excelu sprawozdanie z wypełnienia obowiązku skła- dania deklaracji majątkowych przez grupę osób do tego zobowiązanych, np. posłów lub wysokich urzędników jakiejś agencji rządowej. Rysunek 3.13. Tekstu powtarzającego się we wszystkich komórkach kolumny B nie trzeba wpisywać wielokrotnie Rozwiązanie 1. 2. 3. Wypełnij komórki, których zawartość nie powtarza się.z Zaznacz zakres, do którego ma być wpisany ten sam tzekst. Zaznaczany zakres nie jest ciągły, dlatego poszczególne jego części należyz zaznaczać trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (patrz ćwiczenie 3.4). Po zaznaczeniu zakresu, napisz tekst PKGđQľ[đ (patrz rysunek 3.14) i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter. Tekst zostanie wpisany do wszystkich zaznaczonych komórek. Rozdział 3. (cid:1) Zakresy Rysunek 3.14. Wpisywany ciąg znaków pojawia się zawsze w komórce aktywnej Komentarz 63 Po zaznaczeniu zakresu w punkcie 2., komórką aktywną nie musi być B4, jak na rysunku 3.14. Zależy to od sposobu zaznaczania zakresu, ale nie ma to żadnego znaczenia, gdyż tekst będzie wpisany do wszystkich komórek zakresu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: