Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 007580 13584304 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0588-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel, czyli w uproszczeniu arkusz kalkulacyjny, to jedno z podstawowych narzędzi używanych w przedsiębiorstwach różnych branż. Jego znajomość jest dziś niemal standardowym wymaganiem pracodawców. Za jego pomocą setki tysięcy pracowników przygotowują codziennie zestawienia, raporty, obliczenia, wykresy i dziesiątki innych dokumentów. Excel wykorzystywany jest także w szkołach jako pomoc naukowa i narzędzie do rozwiązywania zadań oraz w domach, bo to doskonały pomocnik przy prowadzeniu domowego budżetu. Jednak możliwości Excela sięgają znacznie dalej -- ogromna ilość bibliotek i dodatków pozwala na użycie go do złożonych obliczeń finansowych, inżynieryjnych i naukowych, a tworząc własne moduły za pomocą języka VBA, można dostosować go do indywidualnych wymagań. Aby jednak biegle posługiwać się tak zaawansowanymi funkcjami, należy wcześniej opanować podstawy.

Książka 'Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktycznie. Wydanie II' to uzupełniona i poprawiona edycja jednego z najpopularniejszych przewodników po podstawowych zagadnieniach tego programu. Wykonując zawarte w niej ćwiczenia, nauczysz się poruszać po arkuszu, wprowadzać dane do jego komórek i formatować je. Dowiesz się, jak zaznaczać pojedyncze komórki i całe ich zakresy, jak korzystać z gotowych wzorów obliczeniowych, zwanych formułami, i tworzyć efektowne wykresy.

Naucz się korzystać z podstawowych narzędzi oferowanych przez Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Excel 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-0588-6 Format: A5, stron: 224 Excel, czyli w uproszczeniu arkusz kalkulacyjny, to jedno z podstawowych narzêdzi u¿ywanych w przedsiêbiorstwach ró¿nych bran¿. Jego znajomoœæ jest dziœ niemal standardowym wymaganiem pracodawców. Za jego pomoc¹ setki tysiêcy pracowników przygotowuj¹ codziennie zestawienia, raporty, obliczenia, wykresy i dziesi¹tki innych dokumentów. Excel wykorzystywany jest tak¿e w szko³ach jako pomoc naukowa i narzêdzie do rozwi¹zywania zadañ oraz w domach, bo to doskona³y pomocnik przy prowadzeniu domowego bud¿etu. Jednak mo¿liwoœci Excela siêgaj¹ znacznie dalej — ogromna iloœæ bibliotek i dodatków pozwala na u¿ycie go do z³o¿onych obliczeñ finansowych, in¿ynieryjnych i naukowych, a tworz¹c w³asne modu³y za pomoc¹ jêzyka VBA, mo¿na dostosowaæ go do indywidualnych wymagañ. Aby jednak biegle pos³ugiwaæ siê tak zaawansowanymi funkcjami, nale¿y wczeœniej opanowaæ podstawy. Ksi¹¿ka „Excel 2003 PL. Æwiczenia praktycznie. Wydanie II” to uzupe³niona i poprawiona edycja jednego z najpopularniejszych przewodników po podstawowych zagadnieniach tego programu. Wykonuj¹c zawarte w niej æwiczenia, nauczysz siê poruszaæ po arkuszu, wprowadzaæ dane do jego komórek i formatowaæ je. Dowiesz siê, jak zaznaczaæ pojedyncze komórki i ca³e ich zakresy, jak korzystaæ z gotowych wzorów obliczeniowych, zwanych formu³ami, i tworzyæ efektowne wykresy. (cid:129) Wpisywanie danych do arkusza (cid:129) Dodawanie komentarzy do komórek (cid:129) Zapisywanie arkuszy i skoroszytów (cid:129) Zaznaczanie zakresów komórek (cid:129) Edycja zawartoœci arkusza (cid:129) Formatowanie komórek (cid:129) Wykonywanie obliczeñ za pomoc¹ formu³ i funkcji (cid:129) Tworzenie wykresów (cid:129) Korzystanie z list Naucz siê korzystaæ z podstawowych narzêdzi oferowanych przez Excela Wstęp Rozdział 1. Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek Wprowadzenie Poruszanie się po arkuszu, liczba kolumn i wierszy Wpisywanie tekstu i liczb do komórek arkusza Wpisywanie formuł Komentarze Wartości logiczne i użycie prostej funkcji Psikusy Excela Dodatkowe informacje o poruszaniu się po arkuszu Polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie Rozdział 2. Arkusz, skoroszyt i plik Wprowadzenie Arkusze to „kartki” w skoroszycie Zapisywanie skoroszytów w plikach Kończenie pracy i zamykanie okna Otwieranie plików Otwieranie i przeglądanie kilku plików Kopiowanie i przesuwanie arkuszy z pliku do pliku Zakresy Wprowadzenie Zaznaczanie zakresów Przechodzenie wewnątrz zaznaczonego zakresu Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu Rozdział 3. 9 13 13 15 22 32 35 40 42 45 49 53 53 54 63 69 71 73 76 79 79 80 84 86 6 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Edytowanie zawartości arkusza Wprowadzenie Czyszczenie komórki Poprawianie zawartości komórki Edytowanie komentarza Wstawianie wierszy i kolumn Usuwanie wierszy i kolumn Wstawianie i usuwanie wierszy lub kolumn nie zmienia rozmiarów arkusza Wstawianie i usuwanie komórek Kopiowanie za pomocą Schowka Przesuwanie (przenoszenie) za pomocą Schowka Kopiowanie i przesuwanie przez przeciąganie myszą Formatowanie Wprowadzenie Zmiana czcionki i wyrównania Tło, obramowania i kolor pisma Formatowanie automatyczne, czyli autoformatowanie Data Czas Malarz formatów Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn Formuły i funkcje Wprowadzenie Sumowanie Excel jest doskonałym kalkulatorem Adresy względne, bezwzględne i mieszane Przykłady użycia funkcji Adresowanie trójwymiarowe Rozdział 7. Wykresy Rozdział 8. Wprowadzenie Tworzenie wykresów Zmienianie istniejącego wykresu Wykresy są dynamicznie połączone z danymi Listy Autowypełnianie — przeciąganie uchwytu inteligentnego wypełniania Autowypełnianie — podwójne kliknięcie uchwytu inteligentnego wypełniania 89 89 89 94 97 98 101 102 104 107 116 119 123 123 124 127 130 132 140 143 145 147 147 148 157 160 164 173 175 175 176 181 184 187 187 192 Spis treści Autowypełnianie — listy predefiniowane Autowypełnianie — podpowiadanie wartości Sortowanie i filtrowanie list Rozdział 9. Oglądanie i drukowanie Wprowadzenie Oglądanie Podgląd wydruku Nagłówek i stopka Drukowanie 7 195 197 199 205 205 205 211 215 216 W rozdziale 1. nie wyszliśmy poza jeden arkusz, czyli jedną wielką tabelę liczącą 65536 wierszy i 256 kolumn. Jest to bar- dzo dużo i zwykle nie braknie nam ani wierszy, ani kolumn, jednakże często warto zapisać informacje na kilku oddzielnych „kart- kach”, nazywanych w Excelu arkuszami. Przykładowo wyniki sprze- daży w poszczególnych miesiącach roku wygodniej zapisać w 12 od- dzielnych arkuszach spiętych w jeden skoroszyt. Jeżeli uruchomimy Excela i zapiszemy różne informacje w komórkach jednego arkusza lub kilku arkuszy, wszystkie dane zostaną umiesz- czone w pamięci operacyjnej, która jest czyszczona przy wyłączeniu komputera. Stąd prosty wniosek, że informacje, które będą potrzebne w przyszłości, trzeba trwale zapisać, a zapisujemy je w plikach na dys- ku twardym lub dyskietce. Zatem spinając razem kilka arkuszy, tworzymy skoroszyt, a potem ten skoroszyt pakujemy do koperty nazywanej plikiem i odkładamy na półkę-folder w magazynie-dysku. 54 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Program, taki jak Excel, bywa tradycyjnie nazywany arkuszem kalku- lacyjnym. Użycie liczby pojedynczej sugeruje, że po uruchomieniu pro- gramu w jego oknie zobaczymy pojedynczy arkusz, czyli jedną po- kratkowaną tabelę. Tak rzeczywiście było w przypadku poprzedników i pierwszych wersji Excela. Teraz arkuszy może być wiele, ale nazwa pozostała, nadal Excel nazywamy arkuszem kalkulacyjnym. No cóż, tradycja… Ć W I C Z E N I E 2.1 Wpisywanie danych do różnych arkuszy i wstawianie nowego arkusza Do komórek A1 czterech arkuszy Excela wpisz nazwy: Kwartał 1, Kwartał 2, Kwartał 3, Kwartał 4. Do wykonania ćwiczenia potrzebne są dwie nowe umiejętności: u przechodzenie od arkusza do arkusza, czyli zmiana arkusza bieżącego, u dodanie (wstawienie do skoroszytu) nowego, czwartego arkusza, gdyż Excel standardowo tworzy skoroszyty złożone tylko z trzech arkuszy1. Rozwiązanie 1. Po uruchomieniu Excela bieżącą komórką jest A1 w arkuszu o nazwie Arkusz1. Wpisz do niej tekst Kwartał 1 (patrz rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Po uruchomieniu Excel „oferuje nam” trzy arkusze w skoroszycie Zeszyt 1 1 Liczba arkuszy w nowym skoroszycie zależy od wartości opcji Narzędzia/ Opcje/Ogólne/Arkusze w nowym skoroszycie. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 55 2. Kliknij myszą zakładkę Arkusz2 (patrz rysunek 2.2) i do jego komórki A1wpisz Kwartał 2. Rysunek 2.2. Do arkusza przechodzimy, klikając jego zakładkę 3. Kliknij myszą zakładkę Arkusz3 i do jego komórki A1wpisz Kwartał 3. 4. Wydaj polecenie Wstaw/Arkusz. 5. Do komórki A1 arkusza o nazwie Arkusz4 (patrz rysunek 2.3) wpisz tekst Kwartał 4. Rysunek 2.3. Nowy arkusz jest wstawiany przed arkuszem bieżącym Komentarz q Ponieważ dane wstawialiśmy kolejno do arkuszy 1., 2. i 3., ostatnim używanym był Arkusz3 i on był arkuszem bieżącym w chwili wydania polecenia Edycja/Wstaw arkusz. Dlatego przed nim został umieszczony dodany Arkusz4. q Zamiast polecenia Edycja/Wstaw arkusz (punkt 4. ćwiczenia) można: q kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę arkusza, przed którym chcemy umieścić nowy arkusz, q gdy zostanie wyświetlone menu podręczne, wybrać z niego polecenie Wstaw, q w oknie dialogowym Wstaw na karcie Ogólne dwukrotnie kliknąć ikonę Arkusz. 56 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne q Przekonamy się później, że klikanie prawym klawiszem i używanie menu podręcznego (kontekstowego) jest często bardzo wygodne i przyspiesza działanie, ale w tym przypadku prostsze i szybsze było użycie polecenia menu. q W Excelu standardowo tworzone są domyślnie skoroszyty złożone z 3 arkuszy. Domyślną liczbę arkuszy w nowym skoroszycie możesz zmienić za pomocą opcji Narzędzia/Opcje/ Ogólne/Arkusze w nowym skoroszycie. Ć W I C Z E N I E 2.2 Zmiana kolejności arkuszy Uporządkuj arkusze, czyli ustaw je w kolejności: Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3 i Arkusz4. Rozwiązanie 1. Naprowadź kursor myszy na zakładkę arkusza, który chcesz przesunąć. 2. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij zakładkę arkusza. 3. Gdy trójkątny wskaźnik pokazujący przyszłą pozycję arkusza znajdzie się we właściwym miejscu (patrz rysunek 2.4), puść lewy przycisk myszy2. Rysunek 2.4. Arkusz można przesunąć, przeciągając myszą jego zakładkę Wynik został pokazany na rysunku 2.5. 2 Działanie to zostało tu opisane dokładnie, gdyż wykonywaliśmy je po raz pierwszy. Potem ciąg czynności: naprowadzenie kursora na obiekt, naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, przeciągnięcie obiektu we właściwe miejsce i puszczenie lewego przycisku myszy, będziemy nazywać krótko przeciągnięciem obiektu myszą. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 57 Rysunek 2.5. Po przeciągnięciu myszą Arkusz3 znalazł się w odpowiednim miejscu Ć W I C Z E N I E 2.3 Zmiana nazwy arkusza Zmień standardowe nazwy arkuszy na 2003-I, 2003-II, 2003-III, 2003-IV. Rozwiązanie 1. 1. Zakładkę Arkusz1 kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę (patrz rysunek 2.6). Rysunek 2.6. W menu podręcznym wyświetlane są polecenia odnoszące się do bieżącego obiektu, dlatego bywa ono nazywane menu kontekstowym 2. Gdy nazwa arkusza zostanie zaznaczona (podświetlona), napisz nową nazwę (patrz rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Nazwa wpisywana zastępuje nazwę zaznaczoną 3. Aby zatwierdzić zmianę, kliknij myszą w dowolnym miejscu arkusza lub naciśnij Enter. 4. W analogiczny sposób zmień nazwy pozostałych arkuszy. Rozwiązanie 2. 1. Dwukrotnie kliknij zakładkę pierwszego arkusza. 2. Wykonaj polecenia 2., 3. i 4. z rozwiązania 1. 58 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rozwiązanie 3. 1. Wydaj polecenie Format/Arkusz/Zmień nazwę. 2. Wykonaj polecenia 2., 3. i 4. z rozwiązania 1. Komentarz q To ćwiczenie pokazuje dodatkowo, że w Excelu wiele działań można wykonać kilkoma sposobami. Istnieją zagorzali zwolennicy różnych metod, ale niech każdy wybiera to, co woli. Ja zawsze stosuję sposób z rozwiązania 2., ale jeżeli ktoś niezbyt sprawnie posługuje się myszą i ma kłopot z podwójnym kliknięciem, wybierze zapewne rozwiązanie 1. lub 3. q W jednym skoroszycie nie można dwóm arkuszom nadać tej samej nazwy. Jeżeli spróbujesz to zrobić, Excel zaprotestuje, wyświetlając odpowiedni komunikat. q Nazwy arkuszy mogą zawierać od 1 do 31 znaków, z wyłączeniem / / ?. q Dopóki nie zatwierdzisz zmiany nazwy arkusza (polecenie 4. w rozwiązaniu 1.), możesz z niej zrezygnować, naciskając klawisz Esc. Ć W I C Z E N I E 2.4 Tworzenie kopii arkusza Często chcemy zbudować arkusz podobny do istniejącego. Wtedy, za- miast zaczynać wszystko od początku, należy zrobić kopię arkusza, a potem ją zmodyfikować. Utwórz kopię arkusza. Rozwiązanie 1. Kliknij zakładkę arkusza, który ma być kopiowany, np. Arkusz1. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. 3. Przeciągnij myszą zakładkę kopiowanego arkusza (patrz rysunek 2.8). 4. Najpierw zwolnij lewy przycisk myszy, a potem klawisz Ctrl. Wynik został pokazany na rysunku 2.9. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 59 Rysunek 2.8. Znak plus na ikonie kursora myszy oznacza kopiowanie Rysunek 2.9. Arkusz1 i Arkusz1(2) są identyczne — drugi jest kopią pierwszego Komentarz q Przykładami arkuszy niewiele różniących się od siebie są np. podsumowanie wydatków lub dochodów, które w kolejnych tygodniach, miesiącach lub kwartałach wyglądają zwykle tak samo. Dlatego nie warto każdego arkusza budować od nowa. Lepiej istniejące arkusze kopiować i w miarę potrzeby modyfikować. q W przykładzie pokazanym na rysunku 2.10 w następnym kwartale zmieni się tylko zawartość komórek z zakresu A3:B5 (nazwy miesięcy i sumy dochodów) oraz komórki A1 (numer kwartału). Po wypełnieniu tych komórek nowe wartości zostaną automatycznie zsumowane w komórce B6 i przedstawione na wykresie obok. Zmienią się również nazwy miesięcy na wykresie. Zatem często warto starannie przygotować jeden arkusz, by potem wykorzystywać go wielokrotnie. Rysunek 2.10. Nawet tak prostego arkusza nie warto w następnych kwartałach tworzyć od początku q Arkusze mogą być kopiowane także do innych skoroszytów, o czym przekonamy się dalej w tym rozdziale. 60 Ć W I C Z E N I E 2.5 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Wstawianie kilku arkuszy jednocześnie i wpisywanie danych do kilku arkuszy naraz Do komórki A1 sześciu kolejnych arkuszy wpisz tekst Rozliczenie miesięczne. Jeżeli używasz standardowego skoroszytu, zawierającego tylko 3 arkusze, musisz najpierw wstawić 3 brakujące. Rozwiązanie 1. Kliknij zakładkę Arkusz1. 2. Następnie: q trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, kliknij zakładki Arkusz2 i Arkusz3 (w dowolnej kolejności — klikane arkusze będą kolejno zaznaczane), tak jak na rysunku 2.11; Rysunek 2.11. Zaznaczanie kilku arkuszy lub q trzymając wciśnięty klawisz Shift, kliknij zakładkę Arkusz3 (zostaną od razu zaznaczone arkusze od 1. do 3.). 3. Wydaj polecenie Wstaw/Arkusz. 4. Zaznacz trzy nowe arkusze i przeciągnij je myszą za Arkusz3, tak jak na rysunku 2.12. Rysunek 2.12. Przed trzema zaznaczonymi zostały wstawione trzy nowe arkusze. Po zaznaczeniu można je jednocześnie przesunąć na koniec 5. Zaznacz wszystkie sześć arkuszy (patrz polecenie 2.) i do komórki A1 bieżącego arkusza (tego, który jest widoczny i którego nazwa na zakładce jest napisana pismem pogrubionym) wpisz Rozliczenie miesięczne. 6. Klikając zakładki różnych arkuszy, przekonaj się, że tekst został wpisany do komórki A1 wszystkich zaznaczonych arkuszy. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 61 Ć W I C Z E N I E 2.6 Jednoczesne dodawanie wielu arkuszy Wykonując działania analogiczne do opisanych w ćwiczeniu 2.5, do- daj do skoroszytu sześć kolejnych arkuszy. Ć W I C Z E N I E 2.7 Przechodzenie od arkusza do arkusza, czyli zmiana arkusza bieżącego (aktywnego) Celem ćwiczenia jest nauczenie się przechodzenia od arkusza do ar- kusza. Aby się tego nauczyć, wykonaj polecenia opisane w kolejnych punktach. Do wykonania ćwiczenia potrzebny jest skoroszyt zawierający tyle arkuszy, aby ich nazwy nie mogły być jednocześnie wyświetlane (przy standardowych nazwach Arkusz1… zwykle wystarcza osiem arkuszy — patrz rysunek 2.13). Jeżeli wykonałeś ćwiczenie 2.6, jesteś już do tego ćwiczenia przygotowany. W razie potrzeby wstaw kilka kolejnych arkuszy. Rysunek 2.13. Jeżeli arkuszy jest wiele, jedynie część zakładek jest widoczna Rozwiązanie 1. Przewijaj pasek widocznych zakładek: a) krok po kroku, klikając przycisk b) lub od razu do końca, klikając , . 2. Przećwicz przewijanie paska zakładek w stronę przeciwną, klikając przyciski z grotami skierowanymi w lewo. 3. Przeciągnij myszą prawą granicę paska nawigacji, tak jak na rysunku 2.14. Rysunek 2.14. Przesuwając myszą prawą granicę paska, można pokazać zakładki większej liczby arkuszy 4. Kliknij dwukrotnie prawą granicę paska nawigacji, aby nadać paskowi standardową długość. 62 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Komentarz q Zauważ, że przewijanie zakładek na pasku nawigacji powoduje wyświetlanie jedynie innych zakładek arkuszy, ale bez zmiany arkusza bieżącego. Cały czas pozostaje podświetlona zakładka tego samego arkusza (choć czasami na skutek przewijania staje się niewidoczna). Przejście do innego arkusza wymaga kliknięcia jego zakładki. Ć W I C Z E N I E 2.8 Wybieranie arkusza za pomocą menu podręcznego Przejdź do innego arkusza (zmień arkusz bieżący) za pomocą menu podręcznego. Menu podręczne jest zawsze wyświetlane za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy, ale jego zawartość bywa różna. Polecenia zawarte w menu podręcznym zawsze odnoszą się do klikniętego obiektu. Dlatego trzeba wiedzieć, w co kliknąć, aby wyświetlić menu podręczne z poleceniem potrzebnym do wykonania zadania. Rozwiązanie 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolny przycisk służący do nawigacji między arkuszami (patrz rysunek 2.15). Rysunek 2.15. Menu podręczne pozwala przejść do arkusza nawet wtedy, gdy jego zakładka nie jest widoczna na pasku nawigacji 2. Z menu podręcznego wybierz myszą arkusz, do którego chcesz przejść. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 63 Ć W I C Z E N I E 2.9 Usuwanie arkusza Usuń ze skoroszytu jeden wybrany arkusz. Rozwiązanie 1. Przejdź do arkusza, który chcesz usunąć — kliknij zakładkę arkusza lub użyj menu podręcznego, tak jak w ćwiczeniu 2.8. 2. Wydaj polecenie Edycja/Usuń arkusz. 3. Jeżeli Excel wyświetli prośbę o potwierdzenie operacji, uczyń to, klikając przycisk Usuń. Komentarz q Prośba o potwierdzenie usunięcia arkusza jest wyświetlana tylko wówczas, gdy usuwany arkusz zawiera dane. Arkusze puste są usuwane bez potwierdzania. q Pamiętaj, że usuwanie arkusza(y) jest nieodwracalne. Tej operacji nie będziesz mógł cofnąć. Ć W I C Z E N I E 2.10 Usuwanie kilku arkuszy Usuń kilka wybranych arkuszy. Rozwiązanie 1. Zaznacz arkusze, które zamierzasz usunąć (patrz ćwiczenie 2.5). 2. Wykonaj polecenia 2. i 3. z ćwiczenia 2.9. W Excelu nazwy „skoroszyt” i „plik” są często utożsamiane, co ma swoje uzasadnienie i nie powoduje żadnych komplikacji. Zobaczmy, dlaczego. 64 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Z punktu widzenia użytkownika każdy plik składa się z trzech części: nazwy z umieszczonym po kropce3 rozszerzeniem, zawartości i znaku końca, co dla plików Worda i Excela zostało schematycznie pokazane na rysunku 2.16. Rysunek 2.16. Poglądowe porównanie plików Worda i Excela Nazwa, o czym się zaraz przekonamy, wykonując następne ćwiczenia, jest nadawana przez użytkownika, zaś rozszerzenie jest dodawane au- tomatycznie przez program (Word, Excel, PowerPoint itd.). Zawartość pliku zależy od jego typu. Może to być dokument napisa- ny w Wordzie (list do cioci lub praca doktorska), arkusz utworzony w Excelu lub wiele, wiele innych rzeczy, np. rysunek narysowany za pomocą programu Paint. Znak końca, choć niewidoczny dla użytkownika, jest konieczny, aby system wiedział, że to, co dalej zostało zapisane na dysku, już do da- nego dokumentu, skoroszytu, rysunku itd. nie należy. Jeżeli osoba wykonująca obliczenia w Excelu zechce zapisać skoroszyt, będzie to mogła zrobić jedynie przez zapisanie pliku, którego zawar- tością będzie skoroszyt, a nazwa będzie miała najprawdopodobniej rozszerzenie .xls4. Jak zapisany arkusz papieru w kopercie z adresem 3 Microsoft arbitralnie uznał, że rozszerzenia nazw są zbytnim obciążeniem pamięci oraz percepcji użytkowników i domyślnie je ukrywa, więc mogą nie być widoczne na Twoim komputerze. Niemniej istnieją. Aby je zobaczyć, należy w systemie wyłączyć opcję ich ukrywania. W systemie Windows XP SP2 jest to opcja Start/Panel sterowania/Wygląd i kompozycje/Opcje folderów/ Widok/Ustawienia zaawansowane/Pliki i foldery/Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. 4 Istnieją pliki Excela o innych rozszerzeniach i specjalnym przeznaczeniu, ale to zagadnienie wykracza poza zakres ćwiczeń podstawowych. Wspomnimy jedynie o szablonach, których nazwy mają rozszerzenie .xlt. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 65 i znaczkiem pocztowym staje się listem, tak skoroszyt, „opakowany” w nazwę i znak końca staje się plikiem, który możemy „odłożyć” na półkę zwaną folderem, umieszczoną w archiwum pod nazwą dysk twardy. Ć W I C Z E N I E 2.11 Tworzenie skoroszytu i zapisywanie go w pliku Utwórz nowy skoroszyt, wpisz cokolwiek do dowolnej komórki do- wolnego arkusza, po czym zapisz skoroszyt w pliku. Rozwiązanie 1. Aby otworzyć nowy skoroszyt, na Standardowym pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy . 2. Wpisz coś do jednej z komórek. Zwróć uwagę na domyślną nazwę skoroszytu Zeszyt1 (patrz rysunek 2.17). Rysunek 2.17. Skoroszyt jeszcze niezapisany ma nazwę domyślną Zeszyt1 (Zeszyt2…) 3. Aby zapisać plik po raz pierwszy, możesz: a) wydać polecenie Plik/Zapisz, b) wydać polecenie Plik/Zapisz jako, c) na pasku standardowym kliknąć przycisk Zapisz d) nacisnąć skrót klawiszowy Ctrl+S. , 4. Do pola Nazwa pliku (patrz rysunek 2.18) wpisz nazwę, którą chcesz nadać plikowi, np. pierwszy próbny i, nie zmieniając nic poza tym, kliknij przycisk Zapisz. 66 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.18. Excel proponuje zapisanie pliku w folderze Moje dokumenty Wynik został pokazany na rysunku 2.19. Rysunek 2.19. Po zapisaniu pliku na pasku tytułowym okna pojawiła się nadana nazwa z rozszerzeniem .xls Komentarz q Nazwy plików i folderów mogą mieć od 1 do 255 znaków i składać się ze wszystkich znaków dostępnych z klawiatury, oprócz: , /, *, ?, :, , , |, . q Do podanej przez użytkownika nazwy pliku Excel automatycznie doda kropkę i rozszerzenie xls, ale należy pamiętać, że: Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 67 wpisanie w polu Nazwa pliku: spowoduje nadanie nazwy: Ania Ania. Ania.xl Ania.xls Ania.xls Ania..xls Ania.xl.xls Ania.xls q Zatem, aby nie tworzyć nazw udziwnionych, najlepiej w polu Nazwa pliku pisać samą nazwę bez kropki na końcu i bez rozszerzenia (jeżeli ktoś ma ochotę wyręczać w pracy komputer, może wpisywać nazwę z kropką i pełnym rozszerzeniem). q Rozszerzenia nazw plików (.xls) są wyświetlane lub nie, zależnie od ustawienia opcji systemu Windows (co zostało dokładniej opisane we wstępie do tego podrozdziału i w umieszczonym tam przypisie). q Polskie znaki w nazwach są dozwolone, ale bywają z nimi kłopoty w systemach innych niż Windows. q Polecenie Plik/Zapisz jest zawsze równoważne kliknięciu przycisku Zapisz oraz użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+S. q Polecenie Plik/Zapisz jako jest równoważne poleceniom (działaniom) opisanym w poprzednim punkcie tylko przy zapisywaniu pliku po raz pierwszy. Różnica między poleceniami Plik/Zapisz jako i Plik/Zapisz zostanie wyjaśniona w dwóch następnych ćwiczeniach. q W jednym folderze nie można zapisać dwóch plików mających takie same nazwy. Ć W I C Z E N I E 2.12 Zapisywanie skoroszytu po zmianach Zauważ, że po zapisaniu pliku okno Excela nie zostało zamknięte, nadal widzimy w nim ten sam skoroszyt i możemy kontynuować pracę. Zmień zawartość skoroszytu i zapisz nową wersję bez zachowania poprzedniej. To ćwiczenie jest kontynuacją poprzedniego. Nową wersję możemy zapisywać tylko wtedy, gdy uprzednio zapisaliśmy starą. 68 Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne Rozwiązanie 1. Zmień zawartość arkusza, np. do komórki A2 wpisz tekst poprawka 1. 2. Aby zapisać nową wersję, wydaj polecenie Plik/Zapisz (albo kliknij przycisk Zapisz, albo naciśnij Ctrl+S). Komentarz q Nowa wersja pliku została zapisana pod tą samą nazwą i w tym samym folderze. q Stara wersja pliku została zniszczona. q Jeżeli długo coś w pliku zmieniamy, wpisujemy i poprawiamy, warto co kilka minut zapisać plik. Jest to najlepsze zabezpieczenie przed zawieszeniami systemu, chwilowym brakiem prądu itd. Ja odruchowo co pewien czas naciskam Ctrl+S. Wielokrotnie uratowało mnie to przed koniecznością pisania czegoś od nowa. Ć W I C Z E N I E 2.13 Zapisywanie zmienionej wersji skoroszytu w oddzielnym pliku Zmień zawartość arkusza i zapisz nową wersję pliku bez niszczenia poprzedniej. To ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia 2.11 lub 2.12. Nową wersję możemy zapisywać tylko wtedy, gdy uprzednio zapisaliśmy starą. Rozwiązanie 1. Do komórki A3 wpisz np. tekst poprawka 2. 2. Wydaj polecenie Plik/Zapisz jako. 3. Gdy pojawi się okno dialogowe Zapisz jako (patrz rysunek 2.18), w polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku, np. drugi próbny, i kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 2. • Arkusz, skoroszyt i plik 69 Komentarz q Nowy plik zostanie zapisany obok poprzedniego. Stary nie ulegnie zniszczeniu. q Można było, zamiast zmiany nazwy, zapisać plik w innym folderze, ale również w tym wypadku należało użyć polecenia Plik/Zapisz jako (zamiast Plik/Zapisz lub jego równoważników). Zamykanie okna w Excelu nie różni się niczym od zamykania okien w innych programach systemu Windows. Robimy to zawsze przez kliknięcie przycisku Zamknij , umieszczonego w górnym prawym rogu okna. Ć W I C Z E N I E 2.14 Zamykanie okna bieżącego skoroszytu Jeżeli chcemy skończyć pracę z jednym skoroszytem i zająć się następ- nym, nie zamykamy okna Excela, lecz tylko okno niepotrzebnego już dokumentu. Zamknij okno bieżącego skoroszytu. W oknie Excela można otworzyć kilka okien różnych skoroszytów. Będzie o tym mowa w dalszych ćwiczeniach. Rozwiązanie 1. Kliknij przycisk zamykania okna skoroszytu (patrz rysunek 2.20). 2. Jeżeli od czasu ostatniego zapisania pliku coś zostało zmienione, Excel wyświetli pytanie, czy zapisać zmiany (patrz rysunek 2.21). Zależnie od potrzeby, odpowiedz Tak lub Nie. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zamknięcia okna.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: