Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00445 006905 18478319 na godz. na dobę w sumie
Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-674-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po poznaniu podstaw Excela nadchodzi czas na korzystanie z bardziej zaawansowanych narzędzi, ukrytych w menu i oknach dialogowych. Zastanawiamy się często, jak wyłączyć funkcję odgadywania intencji użytkownika, która nieraz bardziej utrudnia, niż ułatwia pracę. Szukamy rozwiązań problemów pojawiających się podczas codziennej pracy. Staramy się, aby praca była szybsza i bardziej efektywna.

'Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane' to zbiór porad dla tych użytkowników Excela, którzy opanowali już jego podstawy. Zawiera informacje bardzo przydatne w pracy, a często pomijane w podręcznikach. Pokazuje, jak uchronić się przed wieloma 'wpadkami' wynikającymi z nieznajomości zasad korzystania z Excela i przedstawia narzędzia, które z pewnością zainteresują bardziej zaawansowanych użytkowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2003 PL. Æwiczenia zaawansowane Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-674-8 Format: B5, stron: 160 Po poznaniu podstaw Excela nadchodzi czas na korzystanie z bardziej zaawansowanych narzêdzi, ukrytych w menu i oknach dialogowych. Zastanawiamy siê czêsto, jak wy³¹czyæ funkcjê odgadywania intencji u¿ytkownika, która nieraz bardziej utrudnia, ni¿ u³atwia pracê. Szukamy rozwi¹zañ problemów pojawiaj¹cych siê podczas codziennej pracy. Staramy siê, aby praca by³a szybsza i bardziej efektywna. „Excel 2003 PL. Æwiczenia zaawansowane” to zbiór porad dla tych u¿ytkowników Excela, którzy opanowali ju¿ jego podstawy. Zawiera informacje bardzo przydatne w pracy, a czêsto pomijane w podrêcznikach. Pokazuje, jak uchroniæ siê przed wieloma wpadkami wynikaj¹cymi z nieznajomoġci zasad korzystania z Excela i przedstawia narzêdzia, które z pewnoġci¹ zainteresuj¹ bardziej zaawansowanych u¿ytkowników. • Wprowadzanie danych • Edycja zawartoġci arkusza • Formatowanie danych • Tworzenie i stosowanie stylów • Zabezpieczanie danych zawartych w skoroszycie • Wykorzystywanie formu³ • Nadawanie nazw zakresom danych • Tworzenie wykresów • Analiza danych i Solver IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... ........................................7 Rozdział 1. Kłopoty z wprowadzaniem danych...................................................z.................................................9 Wprowadzenie...................................................n...................................................n...................... 9 Liczby i tekst ...................................................n...................................................n...................... 10 Liczba, którą widzimy, różni się od pamiętanej ...................................................n.................... 13 Liczby, kropki i przecinki...................................................n...................................................... 15 Jak Excel pomaga wypełniać komórki ...................................................n.................................. 19 Dwie linie tekstu w jednej komórce ...................................................n...................................... 22 Rozdział 2. Manipulowanie zawartością arkusza...................................................z........................................ 23 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................... 23 Mniej znane operacje na zakresach danych ...................................................n........................... 23 Błędy zaokrągleń...................................................n...................................................n................ 27 Jak sprawdzić, gdzie są liczby, a gdzie formuły? ...................................................n.................. 29 Kopiowanie formuł bez zmiany adresów względnych ...................................................n.......... 30 Graficzny obraz danych...................................................n...................................................n...... 33 Rozdział 3. Formatowanie...................................................z...................................................z. ......................................37 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................... 37 Przypomnienie...................................................n...................................................n.................... 37 Formatowanie ułatwia obliczenia ...................................................n.......................................... 40 Formatowanie warunkowe i niestandardowe...................................................n......................... 45 Autoformatowanie...................................................n...................................................n.............. 50 Rozdział 4. Style...................................................z...................................................z........ ...................................................z53 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................... 53 Tworzenie stylów ...................................................n...................................................n............... 53 Używanie stylów ...................................................n...................................................n................ 55 Style i szablony ...................................................n...................................................n.................. 57 Rozdział 5. Zabezpieczenia...................................................z.......................................................................................59 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................... 59 Częste zapisywanie pliku ...................................................n...................................................n... 60 Ochrona pliku...................................................n...................................................n..................... 61 Ochrona skoroszytu...................................................n...................................................n............ 63 6 Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane Ochrona informacji osobistych...................................................n.............................................. 64 Ochrona arkusza ...................................................n...................................................n................. 65 Sprawdzanie poprawności danych...................................................n......................................... 72 Rozdział 6. Formuły...................................................z...................................................z...... ...............................................75 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................... 75 Adresy względne i bezwzględne ...................................................n........................................... 75 Przeliczanie ręczne i automatyczne ...................................................n....................................... 78 Wyświetlanie formuł w komórkach...................................................n....................................... 79 Formuły trójwymiarowe i adresowanie pośrednie...................................................n................. 80 Szacowanie formuł ...................................................n...................................................n............. 84 Zamiana formuł na wartości ...................................................n..................................................86 Błędy obliczeń...................................................n...................................................n.................... 87 Inspekcja formuł...................................................n...................................................n................. 91 Rozdział 7. Nazwy ...................................................z...................................................z........ .................................................97 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................... 97 Nazywanie stałych...................................................n...................................................n.............. 97 Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzględnym ...................................................n................ 99 Nazwy zakresów z adresowaniem względnym...................................................n.................... 101 Nazwy na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu ...................................................n....... 102 Nazywanie formuł ...................................................n...................................................n............ 105 Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie ...................................................n............. 106 Rozdział 8. Wykresy...................................................z...................................................z...... ............................................ 111 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................. 111 Nieco informacji o tym, jak „myśli” Excel...................................................n.......................... 112 Wykres liniowy a wykres XY ...................................................n............................................. 115 Wykresy sumujące do 100 ...................................................n............................................... 119 Wykres radarowy ...................................................n...................................................n............. 122 Wykres bąbelkowy ...................................................n...................................................n........... 123 Wykres powierzchniowy ...................................................n...................................................n.. 124 Przykłady poprawiania wykresów...................................................n....................................... 126 Umieszczanie tabel danych na wykresie ...................................................n............................. 129 Linia trendu ...................................................n...................................................n...................... 130 Przykłady nietypowych wykresów ...................................................n...................................... 133 Rozdział 9. Szukaj wyniku, Solver i scenariusze...................................................z..........................................137 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................. 137 Szukaj wyniku ...................................................n...................................................n.................. 138 Solver ...................................................n...................................................n............................... 144 Scenariusze...................................................n...................................................n....................... 147 Rozdział 10. Elementy analizy danych ...................................................z.................................................................151 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.................. 151 Sortowanie.........................................n...................................................n.................................. 152 Filtrowanie ...................................................n...................................................n....................... 153 Tabele przestawne ...................................................n...................................................n............ 155 Rozdział 8. Wykresy Wprowadzenie Rzeczą okropną, uciążliwą i nudną jest konieczność interpretowania danych zapisanych w tabelach. Jest to jeszcze gorsze, jeżeli są to tabele przygotowane przez kogoś innego lub przez nas, ale na tyle dawno, że zdążyliśmy już zapomnieć, co w nich zostało zapi- sane. To tak, jakby w kawiarni zamiast gotowych lodów z bakaliami uraczono nas masą lodową w termosie oraz orzechami, które mamy wyjąć z łupin, migdałami, które mamy posiekać, itd. Gryzienie poszczególnych ingrediencji nie da pojęcia o smaku kompozycji. Podobnie dane zapisane w tabelach są surogatem produktu. Najczęściej są one dopiero podstawą do wykonania analiz lub prezentacji. Zwykle chcemy się dowiedzieć, czy ja- kaś wartość wzrasta, czy maleje, w którym miesiącu zarobki były największe lub na sprzedaży jakiego produktu sklep najwięcej traci. Wszystko to łatwiej zobaczyć na wy- kresach niż odczytać z danych zapisanych w tabelach. W tym rozdziale zostały omówione różne typy wykresów standardowych: jak wyglą- dają, kiedy warto je stosować itd. Dwa niewielkie przykłady zastosowania wykresów niestandardowych znalazły się w ćwiczeniach 8.17 i 8.18. Więcej informacji na temat wykresów niestandardowych i nietypowego użycia wykresów standardowych można znaleźć w mojej książce Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad, w rozdziale 12. „Wykresy”1. p 1 Krzysztof Masłowski, Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad, wydawnictwo Helion 2004. 112 Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane Nieco informacji o tym, jak „myśli” Excel Zakładam, że Czytelnik potrafi w sposób elementarny korzystać z Kreatora wykresów, czyli potrafi tworzyć niezbyt skomplikowane wykresy podstawowych typów. Tworzenie wykresów jest w znacznej mierze zautomatyzowane, co łączy się z korzystaniem z domyślnych założeń i tworzeniem mechanizmów nie zawsze oczywistych dla użyt- kowników. Ćwiczenie 8.1. Przygotuj arkusz i sporządź wykres pokazany na rysunku 8.1. Przekonaj się, że prezen- tacja graficzna jest dynamicznie związana z danymi źródłowymi. Rysunek 8.1. Wykres lepiej do nas przemawia niż tabelka Wskazówka (cid:1) Wykres został stworzony zgodnie z parametrami domyślnymi. (cid:1) Zmiany wartości w komórkach arkusza powodują zmianę słupków na wykresie i odwrotnie: zmiana wysokości słupków na wykresie powoduje zmianę danych w komórkach. Rozwiązanie 1. Wpisz dane do arkusza i zaznacz zakres A1:B4. 2. Na standardowym pasku narzędzi naciśnij przycisk Kreatora wykresów dialogowym Kreator wykresów — Krok 1 z 4 naciśnij przycisk Zakończ. Zostanie utworzony wykres pokazany na rysunku 8.1. i w oknie 3. Kliknij myszą komórkę B4 i zapisaną w niej wartość zmień z đ na đ. Wykres zmieni się zgodnie z rysunkiem 8.2. 4. Na wykresie kliknij jeden ze słupków serii danych (patrz rysunek 8.3). 5. Po odczekaniu chwili lub po poruszeniu myszą, kliknij ostatni słupek serii danych, którego wysokość masz zmienić. Rozdział 8. (cid:1) Wykresy 113 Rysunek 8.2. Wykres jest dynamicznie powiązany z wartościami, jakie reprezentuje Rysunek 8.3. Zmiana wysokości słupka na wykresie 6. Schwyć myszą i przeciągnij uchwyt, który pojawi się na szczycie słupka. Przeciągając, obserwuj etykietę z podpowiedzią wartości. 7. Gdy osiągniesz właściwą wartość, puść lewy przycisk myszy. Efekt został pokazany na rysunku 8.4. Rysunek 8.4. Powiązane danych z wykresem działa w obie strony Komentarz (cid:1) Zmiana w jedną stronę jest powszechnie znana — na ogół wszyscy wiedzą, że zmieniając wartości w komórkach, można zmieniać wykres. O zależności odwrotnej wie znacznie mniej osób. (cid:1) Zwróć uwagę na kroki 4. i 5. W obu punktach można, oczywiście, kliknąć ten sam słupek, ale nie może to być kliknięcie dwukrotne (następujące raz za razem), gdyż spowodowałoby to przejście do formatowania danego elementu wykresu. 114 Ćwiczenie 8.2. Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane Jest to nietypowe ćwiczenie, gdyż brak w nim zadania do wykonania. Celem jest wprowa- dzenie podstawowych pojęć, które będą używane w następnych ćwiczeniach. Dlatego propo- nuję po prostu wykonać kolejne polecenia podane w rozwiązaniu. Rozwiązanie 1. Przygotuj arkusz pokazany na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Arkusz ćwiczeniowy 2. Zaznacz blok A1:C4 i stwórz wykres zgodny z parametrami domyślnymi, czyli powtórz czynności z punktu 2. ćwiczenia 8.1. 3. Przyjrzyj się dobrze objaśnieniom na rysunku 8.6. Rysunek 8.6. Główne elementy wykresu Komentarz Oś kategorii nie zawsze jest osią poziomą i nie zawsze w ogóle istnieje; są wykresy mające dwie osie wartości, ale tu rozpatrujemy wykres utworzony według parametrów domyślnych. (cid:1) Tworząc wykres, Excel dzieli domyślnie dane w zaznaczonym zakresie na kategorie i serie. (cid:1) W tym ćwiczeniu za kategorie zostały uznane wiersze: śniadanie, obiad i kolacja, a za serie — dni tygodnia: poniedziałek i wtorek. (cid:1) Kategorie zaznaczane na osi kategorii są „równouprawnione”, co oznacza, że każdej przydzielane jest tyle samo miejsca (skok o jedną podziałkę). (cid:1) Warto ten fakt zapamiętać, gdyż wkrótce będziemy z niego korzystać, porównując wykresy liniowe z wykresami XY (patrz ćwiczenie 8.4). (cid:1) W każdej kategorii są przedstawiane wartości ze wszystkich serii danych (zostały pokazane ceny śniadania, obiadu i kolacji z poniedziałku i wtorku). (cid:1) Na razie nie wiemy, dlaczego wiersze zostały uznane za kategorie, a kolumny za serie, a nie odwrotnie. Wyjaśnienie znajduje się w następnym ćwiczeniu. Rozdział 8. (cid:1) Wykresy Ćwiczenie 8.3. 115 Domyślnie Excel zakłada, że kategorii jest więcej niż serii. Udowodnij to. Wskazówka (cid:1) W ćwiczeniu 8.2 w zaznaczonym zakresie danych przeznaczonych do przedstawienia na wykresie więcej było wierszy (posiłków) niż kolumn (dni tygodnia), co zgadza się z podanym w treści ćwiczenia założeniem. (cid:1) Nie możemy mieć jednak pewności, czy nie wynika to z innej przyczyny. Może po prostu kolumny są traktowane jak serie, a wiersze jak kategorie? Rozwiązanie 1. Wypełnij komórki arkusza zgodnie z rysunkiem 8.7. Rysunek 8.7. Domyślny wykres Excela — minimum wysiłku i niezłe rezultaty 2. Zaznacz zakres A1:F4 i zawarte w nim dane przedstaw na wykresie domyślnym Excela (patrz polecenie 2. w ćwiczeniu 8.1). Komentarz (cid:1) Tym razem kolumn (dni tygodnia) było więcej niż posiłków, więc Excel potraktował posiłki jako serie, a dni tygodnia jako kategorie. (cid:1) Porównanie wykresów otrzymanych w tym i w poprzednim ćwiczeniu stanowi dowód, że Excel domyślnie zakłada, iż kategorii jest więcej niż serii. Wykres liniowy a wykres XY W zależności od tego, co chcemy zaprezentować, należy wybrać odpowiedni typ wykresu. Właściwy wybór ma wielkie znaczenie, o czym — mam nadzieję — Czytelnik przeko- na się, wykonując następne ćwiczenia. Zaczniemy od pokazania różnicy między wykresem liniowym i wykresem XY — dowiedziemy, że wykres liniowy w Excelu nie ma nic wspól- nego ze znanym ze szkoły wykresem funkcji liniowej. 116 Ćwiczenie 8.4. Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane Sporządź wykres znanej ze szkoły funkcji liniowej [Z, obliczając wartości funkcji w punk- tach Z, Z i Z. Jaki typ wykresu należy wybrać? Liniowy, czy XY? Wskazówka (cid:1) Wykres liniowy ma poziomą oś kategorii i pionową oś wartości, zaś wykres XY ma dwie osie wartości. (cid:1) Aby mieć pewność, który z typów należy wybrać, warto sporządzić oba wykresy i je porównać. Rozwiązanie — część 1 — tworzenie wykresu liniowego 1. Wpisz dane i zaznacz zakres zgodnie z rysunkiem 8.8. Rysunek 8.8. Wybranie typu wykresu 2. i w oknie dialogowym Kreator wykresów Naciśnij przycisk kreatora wykresów — Krok 1 z 4 wybierz typ wykresu Liniowy, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.8. Zatwierdź, naciskając przycisk Dalej. 3. W oknie dialogowym Dane źródłowe na karcie Zakres danych pozostaw parametry domyślne, a na karcie Serie wypełnij pole Etykiety osi kategorii (X) zgodnie z rysunkiem 8.9. Adres zakresu możesz wprowadzić do pola, zaznaczając zakres myszą w arkuszu. 4. W oknie dialogowym Kreator wykresów — Krok 3 z 4 na karcie Tytuły wpisz tytuł wykresu zgodnie z rysunkiem 8.10 i naciśnij przycisk Zakończ. Otrzymasz wykres pokazany na rysunku 8.11. Rozwiązanie — część 2 — tworzenie wykresu XY Postępowanie jest analogiczne do rozwiązania opisanego w pierwszej części, w której przedstawiono tworzenie wykresu liniowego. Różnice są następujące: 117 Rozdział 8. (cid:1) Wykresy Rysunek 8.9. Określenie źródeł danych Rysunek 8.10. Dodanie tytułu wykresu Rysunek 8.11. Otrzymany wykres liniowy 1. Zaznacz blok A2:B4 (zamiast, jak poprzednio, B2:B4). 2. Wybierz inny typ wykresu — XY Punktowy zamiast Liniowego (zgodnie z rysunkiem 8.12). 3. W punkcie 3. nie musisz niczego zmieniać. Zostaw parametry domyślne. Zauważ, że zamiast osi kategorii mamy drugą oś wartości. 4. Wpisz tytuł Wykres XY i kliknij przycisk Zakończ (efekt widać na rysunku 8.13). Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane 118 Rysunek 8.12. Pierwszy krok tworzenia wykresu punktowego Rysunek 8.13. Porównanie wykresów liniowego i XY Komentarz (cid:1) Każdy, kto cokolwiek pamięta ze szkolnych lekcji matematyki, od razu stwierdzi, że prawidłowym wykresem funkcji [Z jest wykres typu XY. (cid:1) W wykresach typu XY na obu osiach — pionowej i poziomej — odmierzane są odcinki proporcjonalnie odpowiadające wartościom liczb, co oznacza, że odległość od zera punktu odpowiadającego liczbie 7 jest siedmiokrotnie większa niż punktu odpowiadającego liczbie 1 (patrz prawy wykres na rysunku 8.13). (cid:1) W wykresach liniowych oś pozioma jest osią kategorii, więc nie ma tam żadnego proporcjonalnego odmierzania — na osi OX są trzy kategorie: pierwsza nazywa się , druga — , a trzecia —  (nazwy równie dobre jak Asia, Basia i Kasia). W przypadku kategorii nie mamy do czynienia z liczbami, lecz z nazwami, a nazwa to tekst, czyli ciąg znaków. W naszym ćwiczeniu są to przypadkowo nazwy jednoznakowe, złożone z pojedynczych cyfr (nie liczb). (cid:1) Wszystkie kategorie są równouprawnione; każdej, niezależnie od nazwy, jest przydzielany odcinek tej samej długości. (cid:1) Użycie wykresów z osią kategorii do przedstawiania funkcji matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku, gdy nazwami kategorii będą liczby stanowiące ciąg arytmetyczny (różnica między kolejnymi liczbami jest stała). (cid:1) Ćwiczenie 8.4, choć poświęcone zagadnieniu dość prostemu, omówiłem szczegółowo z dwóch powodów: (cid:1) Zrozumienie istoty różnicy między wykresami liniowymi i wykresami XY jest bardzo ważne, gdyż uświadamia nam, że odcinki na osi kategorii nigdy nie odpowiadają wartościom liczbowym, z czego wynika, że wykresy z osiami kategorii w zasadzie nie nadają się przedstawiania funkcji matematycznych. Rozdział 8. (cid:1) Wykresy 119 (cid:1) Niestety, na rynku księgarskim są książki, których autorzy tego nie rozumieją. Znam nawet ćwiczenia z matematyki w Excelu dla szkół średnich, gdzie do kreślenia funkcji są używane wykresy z osiami kategorii. Wykresy sumujące do 100 Wykresy tego typu są przydatne, gdy chcemy ocenić, w jaki sposób całość rozkłada się na części, np. chcemy pokazać, jaką część dochodów wydajemy na płacenie podatków, na żywność, ubrania itd. Są to wykresy — zwłaszcza wykres kołowy — uwielbiane przez badających opinię publiczną, gdyż łatwo na nich zilustrować, jaka część badanych jest za, jaka przeciw, a jaka jest „za, a nawet przeciw”, czyli nie ma pojęcia, o co chodzi, lub się daną sprawą w ogóle nie przejmuje. Ćwiczenie 8.5. Wspólnota mieszkańców postanowiła zdecydować, czy na podwórku należy zbudować nowy śmietnik, ale ta budowa, jak każda inna, kosztuje, więc znaleźli się zwolennicy i przeciwnicy. Przeprowadzono głosowanie, którego wyniki wpisano do arkusza, tak jak na rysunku 8.14. Rysunek 8.14. Głosowanie w sprawie budowy śmietnika Przedstaw te dane na wykresie kołowym z podaniem rozkładu procentowego głosów. Wskazówka Wyświetlanie rozkładu procentowego można uzyskać od razu, odpowiednio ustawiając parametry Kreatora wykresów, albo zrobić najprostszy wykres kołowy, po czym go przeformatować. W rozwiązaniu poniżej zastosujemy tę drugą metodę, co nie oznacza, że jest ona lepsza. Rozwiązanie 1. Zaznacz blok A2:B4 i naciśnij przycisk Kreatora wykresów. 2. W oknie dialogowym pierwszego kroku kreatora wybierz najprostszy rodzaj wykresu kołowego i naciśnij przycisk Zakończ. Otrzymasz od razu gotowy wykres pokazany na rysunku 8.15. Rysunek 8.15. Suma zwolenników, przeciwników i niezdecydowanych to razem 100 120 Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane 3. Dwukrotnie kliknij myszą dowolny punkt wykresu i w oknie dialogowym Formatuj serię danych na karcie Etykiety danych włącz opcję Wartość procentowa. Zatwierdź naciśnięciem OK. Otrzymasz wykres pokazany na rysunku 8.16. Rysunek 8.16. Etykiety ułatwiają ocenę wyników Komentarz Wykres kołowy jest bardzo wygodny i obrazowy, ale ma tylko jedną warstwę, czyli można na nim pokazać tylko jedną serię danych. Gdyby głosujący odpowiadali nie na jedno, lecz na dwa pytania, wyniki należałoby przedstawić na dwóch oddzielnych wykresach kołowych. Ćwiczenie 8.6. Dane pokazane na rysunku 8.17 przedstaw na wykresie pozwalającym ocenić udział pro- centowy poszczególnych składników kosztów i porównać rozkłady obciążeń w dwóch kolej- nych latach. Rysunek 8.17. Jak najlepiej pokazać te dane na wykresie? Wskazówka Można zastosować dwa wykresy kołowe (patrz poprzednie ćwiczenie), wykres pierścienio- wy (rozwiązanie 1.) albo wykres kolumnowy skumulowany do 100 (rozwiązanie 2.). Rozwiązanie 1. 1. Zaznacz zakres A2:C5 i stwórz standardowy (zgodny z parametrami domyślnymi) wykres pierścieniowy. 2. Dwukrotnie kliknij pierścień zewnętrzny i po wyświetleniu okna dialogowego Formatuj włącz opcję Etykiety danych/Wartość procentowa. 3. Czynność z punktu 2. powtórz dla drugiej serii danych (drugiego pierścienia). Efekt widać na rysunku 8.18. Rysunek 8.18. Każdy pierścień to inny rok. Warto dodać etykiety identyfikujące pierścienie Rozdział 8. (cid:1) Wykresy 121 Komentarz (cid:1) (cid:1) Na wykresie przedstawionym na rysunku 8.18 od razu widać, że w pierścieniu zewnętrznym pazerność fiskusa stłumiła wszelką działalność — podatki stanowią prawie 50 wszystkich kosztów. Nieco gorzej jest z ustaleniem, który pierścień dotyczy którego roku. Można nazwę serii, w tym przypadku rok, wyświetlić obok wartości procentowych (w punkcie 2. należało włączyć dodatkowo opcję Nazwa serii), ale spowodowałoby to wyświetlanie nazwy serii obok każdej wartości procentowej, a zbyt wiele napisów czyni wykres nieczytelnym. Niezłym rozwiązaniem jest dodanie pól tekstowych z napisami, jak na rysunku 8.19. Rysunek 8.19. Teraz wszystko jasne — od razu widać, że władza stara się jak może o rozwój szarej strefy (cid:1) Dodatkowe elementy graficzne (strzałki, kreski, pola tekstowe itp.) można dodawać do wykresów za pomocą narzędzi dostępnych na pasku Rysowanie (Widok/Paski narzędzi/Rysowanie). Rozwiązanie 2. 1. Zaznacz zakres A2:C5 i naciśnij przycisk Kreatora wykresów. 2. Wybierz wykres kolumnowy skumulowany z sumowaniem do 100 (patrz rysunek 8.20) i naciśnij przycisk Dalej. Rysunek 8.20. Wybieranie wykresu kolumnowego skumulowanego 3. W oknie dialogowym Kreator wykresów — krok 2 z 4 — Źródło danych na karcie Zakres danych włącz opcję Serie w: Wiersze, po czym naciśnij przycisk Zakończ. Rezultat widać na rysunku 8.21. Rysunek 8.21. Wykres kolumnowy skumulowany 122 Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane Komentarz (cid:1) Jak widać, wykresy kolumnowe skumulowane z sumowaniem do 100 mogą być czasem używane zamiast wykresów pierścieniowych. (cid:1) Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wieloma seriami danych, wykresy kolumnowe są czytelniejsze od wielu kreślonych współśrodkowo pierścieni. (cid:1) W punkcie 3. musieliśmy ręcznie włączyć opcję Serie w: Wiersze, gdyż bez tego Excel stworzyłby dwie serie danych o nazwach 2000 i 2001 z przedstawieniem w trzech kategoriach: Podatki, Płace i Inne, bowiem, jak pokazaliśmy w ćwiczeniu 8.3, Excel domyślnie zakłada, że kategorii jest więcej niż serii.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2003 PL. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: