Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 007199 14482324 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Excel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3033-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj w praktyce najefektywniejsze techniki pracy w Excelu!

O Excelu powiedziano już chyba wszystko. Słynna wszechstronność i potencjał tego narzędzia sprawiły, że dziś nie trzeba nikogo przekonywać o konieczności jego opanowania przynajmniej w podstawowym zakresie. Umiejętność obsługi Excela trafiła na listę kwalifikacji niezbędnych do sprawnego działania w każdym biurze i jest wymagana przez większość pracodawców. Na szczęście przy tak niezwykłej funkcjonalności pozostał on programem bardzo intuicyjnym, dzięki czemu opanowanie elementarnych operacji obliczeniowych zwykle nie sprawia większych trudności. Dopiero zagłębianie się w bardziej zaawansowane, a zarazem skuteczniejsze i ciekawsze narzędzia może wielu użytkownikom zająć sporo czasu i przysporzyć niepotrzebnych problemów.

Ta książka ma uchronić przed takimi kłopotami. Jest zbiorem ćwiczeń dla ambitnych użytkowników programu, którzy chcą szybko poznać bardziej zaawansowane możliwości Excela. Opisano tu niezwykle przydatne na co dzień narzędzia i ciekawe techniki pracy, nieznane znacznej części użytkowników. Dzięki opatrzonym licznymi wskazówkami praktycznym ćwiczeniom szybko zrozumiesz, jak rozwiązywać rozmaite problemy z wprowadzaniem danych, nauczysz się swobodnie manipulować zawartością arkuszy, jak również sprawnie formatować, tworzyć złożone tabele i różnego typu wykresy. Dowiesz się, jak przeprowadzać wielokrotne obliczenia za pomocą formuł i analizować skomplikowane dane za pomocą sortowania, filtrowania czy tabel przestawnych. Ponadto zobaczysz, jak skutecznie zabezpieczać ważne dane zawarte w skoroszytach i arkuszach oraz jak dopasowywać środowisko Excela do indywidualnych potrzeb.

Praktyczne ćwiczenia, liczne wskazówki i pomocne komentarze - oto książka, dzięki której szybko i bez trudu opanujesz zaawansowane możliwości Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Excel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane Autor: Krzysztof Masłowski ISBN: 978-83-246-3033-2 Format: 168×237, stron: 208 Poznaj w praktyce najefektywniejsze techniki pracy w Excelu! • Jak przeprowadzać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł? • Jak tworzyć złożone tabele i profesjonalne wykresy? • Jak analizować i zabezpieczać informacje? O Excelu powiedziano już chyba wszystko. Słynna wszechstronność i potencjał tego narzędzia sprawiły, że dziś nie trzeba nikogo przekonywać o konieczności jego opanowania przynajmniej w podstawowym zakresie. Umiejętność obsługi Excela trafiła na listę kwalifikacji niezbędnych do sprawnego działania w każdym biurze i jest wymagana przez większość pracodawców. Na szczęście przy tak niezwykłej funkcjonalności pozostał on programem bardzo intuicyjnym, dzięki czemu opanowanie elementarnych operacji obliczeniowych zwykle nie sprawia większych trudności. Dopiero zagłębianie się w bardziej zaawansowane, a zarazem skuteczniejsze i ciekawsze narzędzia może wielu użytkownikom zająć sporo czasu i przysporzyć niepotrzebnych problemów. Ta książka ma uchronić przed takimi kłopotami. Jest zbiorem ćwiczeń dla ambitnych użytkowników programu, którzy chcą szybko poznać bardziej zaawansowane możliwości Excela. Opisano tu niezwykle przydatne na co dzień narzędzia i ciekawe techniki pracy, nieznane znacznej części użytkowników. Dzięki opatrzonym licznymi wskazówkami praktycznym ćwiczeniom szybko zrozumiesz, jak rozwiązywać rozmaite problemy z wprowadzaniem danych, nauczysz się swobodnie manipulować zawartością arkuszy, jak również sprawnie formatować, tworzyć złożone tabele i różnego typu wykresy. Dowiesz się, jak przeprowadzać wielokrotne obliczenia za pomocą formuł i analizować skomplikowane dane za pomocą sortowania, filtrowania czy tabel przestawnych. Ponadto zobaczysz, jak skutecznie zabezpieczać ważne dane zawarte w skoroszytach i arkuszach oraz jak dopasowywać środowisko Excela do indywidualnych potrzeb. • Rozwiązywanie problemów z wprowadzaniem danych • Swobodne manipulowanie zawartością arkusza • Formatowanie – style, motywy, szablony • Ochrona skoroszytu, danych osobistych i arkusza • Tabele i formuły • Nazywanie stałych, zakresów i formuł • Wykresy • Szukaj wyniku, Solver i scenariusze • Analiza danych – sortowanie, filtrowanie, tabele przestawne • Tworzenie własnego warsztatu pracy Praktyczne ćwiczenia, liczne wskazówki i pomocne komentarze – oto książka, dzięki której szybko i bez trudu opanujesz zaawansowane możliwości Excela! Spis treĂci WstÚp .................................................................................................................... 9 Rozdziaï 1 . Kïopoty z wprowadzaniem danych ........................................................................ 11 Wprowadzenie .............................................................................................................11 Liczby i tekst ................................................................................................................11 Gdy liczba, którÈ wpisujemy lub widzimy, róĝni siÚ od zapamiÚtanej .....................16 Liczby, kropki i przecinki ............................................................................................18 Jak Excel pomaga wypeïniaÊ komórki ........................................................................23 Dwie linie tekstu w jednej komórce ............................................................................27 Rozdziaï 2 . Manipulowanie zawartoĂciÈ arkusza ....................................................................... 29 Wprowadzenie .............................................................................................................29 Mniej znane operacje na zakresach danych ...............................................................29 BïÚdy zaokrÈgleñ ..........................................................................................................34 Jak sprawdziÊ, gdzie sÈ liczby, a gdzie formuïy? ........................................................36 Kopiowanie formuï bez zmiany adresów wzglÚdnych ...........................................38 Najprostsze obliczenia bez formuï ..............................................................................40 Rozdziaï 3 . Formatowanie ...................................................................................................... 43 Wprowadzenie .............................................................................................................43 Przypomnienie .............................................................................................................43 Formatowanie uïatwia obliczenia ...............................................................................47 Formatowanie warunkowe i niestandardowe ............................................................52 Style ..............................................................................................................................58 Motywy ........................................................................................................................63 Szablony .......................................................................................................................66 Zabezpieczenia .................................................................................................... 71 Wprowadzenie .............................................................................................................71 CzÚste zapisywanie pliku ............................................................................................72 Ochrona pliku ..............................................................................................................74 Ochrona skoroszytu .....................................................................................................75 Rozdziaï 4 . 6 Excel 2007/2010 PL • mwiczenia zaawansowane Rozdziaï 5. Ochrona informacji osobistych ...................................................................................76 Ochrona arkusza ..........................................................................................................79 Sprawdzanie poprawnoĂci danych .............................................................................87 Tabele .................................................................................................................. 91 Wprowadzenie .............................................................................................................91 Rozdziaï 6 . Formuïy ............................................................................................................. 105 Wprowadzenie ...........................................................................................................105 Adresy wzglÚdne i bezwzglÚdne ...............................................................................105 Przeliczanie rÚczne i automatyczne ..........................................................................109 WyĂwietlanie formuï w komórkach ..........................................................................110 Formuïy trójwymiarowe i adresowanie poĂrednie ...................................................111 Szacowanie formuï ....................................................................................................115 Zamiana formuï na wartoĂci .....................................................................................117 BïÚdy obliczeñ ...........................................................................................................118 Inspekcja formuï ........................................................................................................123 Rozdziaï 7 . Nazwy ................................................................................................................ 129 Wprowadzenie ...........................................................................................................129 Nazywanie staïych .....................................................................................................129 Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzglÚdnym ...................................................131 Nazwy na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu ...........................................134 Nazwy zakresów z adresowaniem wzglÚdnym ........................................................138 Nazywanie formuï .....................................................................................................140 Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie .................................................141 Rozdziaï 8 . Wykresy .............................................................................................................. 147 Wprowadzenie ...........................................................................................................147 Stoliczku, nakryj siÚ, czyli o tym, co otrzymujemy z ïaski Excela ..........................147 Wykres liniowy a wykres XY ....................................................................................151 Wykresy sumujÈce do 100 .....................................................................................154 Wykres radarowy .......................................................................................................158 Wykres bÈbelkowy .....................................................................................................159 Wykres powierzchniowy ...........................................................................................161 Linia trendu ...............................................................................................................163 Przykïady nietypowych wykresów ...........................................................................165 Interpolacja wykresu .................................................................................................168 Wykresy przebiegu w czasie .....................................................................................170 Unikanie zbÚdnej pracy — czÚĂÊ 1. Szablony wykresów ........................................172 Unikanie zbÚdnej pracy — czÚĂÊ 2. Kopiowanie wykresów i ich formatowania ....174 Rozdziaï 9 . Szukaj wyniku, Solver i scenariusze .................................................................... 175 Wprowadzenie ...........................................................................................................175 Szukaj wyniku ...........................................................................................................175 Solver .........................................................................................................................181 Scenariusze ................................................................................................................186 Spis treĂci 7 Rozdziaï 10 . Elementy analizy danych .................................................................................... 189 Wprowadzenie ...........................................................................................................189 Sortowanie .................................................................................................................190 Filtrowanie .................................................................................................................193 Tabele przestawne .....................................................................................................194 Rozdziaï 11 . Wïasny warsztat pracy ........................................................................................ 201 Modyfikacja Paska szybkiego dostÚpu ......................................................................202 Dodawanie nowych grup do istniejÈcych paneli WstÈĝki .......................................204 Tworzenie wïasnego panelu na WstÈĝce ..................................................................207 WïÈczanie i wyïÈczanie wyĂwietlania paneli na WstÈĝce .......................................208 Rozdziaï 1. • Kïopoty z wprowadzaniem danych 23 Jak Excel pomaga wypeïniaÊ komórki Wiadomo, ĝe wszystkie dane moĝna pracowicie wpisaÊ do arkusza: znaczek po znacz- ku, komórka po komórce; wiadomo równieĝ, ĝe lenistwo jest motorem postÚpu. TÚ po- wszechnÈ ludzkÈ przypadïoĂÊ (a moĝe zaletÚ?) znali równieĝ twórcy Excela, dlatego umie- Ăcili w nim wiele narzÚdzi chroniÈcych nas przed wielokrotnym rÚcznym wpisywaniem tego samego. Zobaczmy, jak niektóre z tych narzÚdzi dziaïajÈ w praktyce. m W I C Z E N I E 1.9 Zestaw danych pokazany na rysunku 1.20 przeksztaïÊ w bazÚ danych2 pokazanÈ na ry- sunku 1.21. OczywiĂcie, zadanie masz wykonaÊ bez rÚcznego wypeïniania wszystkich komórek, co w tym przypadku nie byïoby trudne, ale gdyby baza liczyïa np. 35 tys. rekordów, staïoby siÚ zbyt pracochïonne. Rysunek 1.20. WpisujÈc dane dotyczÈce tej samej osoby, czÚsto pomijamy wielokrotne wpisywanie imienia i nazwiska Rysunek 1.21. Aby moĝna byïo sortowaÊ bazÚ danych, naleĝy uzupeïniÊ braki Wskazówka Dziaïanie naleĝy podzieliÊ na kilka etapów: T zaznaczenie zakresu, który ma byÊ wypeïniony; T wpisanie — w jednym posuniÚciu — do pustych komórek zaznaczonego bloku formuï powielajÈcych wartoĂci zapisane w komórkach znajdujÈcych siÚ powyĝej; T zamiana formuï wpisanych do komórek na ich wartoĂci. RozwiÈzanie 1. Przejdě do dowolnej komórki tabeli, którÈ poprawiasz. Nie jest to konieczne, jeĝeli w arkuszu nie ma innych tabel. 2 Bazy danych tworzone w arkuszach Excela Microsoft zaczÈï nazywaÊ listami, dorabiajÈc do tego uzasadnienie teoretyczne. 24 Excel 2007/2010 PL • mwiczenia zaawansowane 2. Wydaj polecenie NarzÚdzia gïówne/Znajdě i zaznacz/Przejdě do — specjalnie/ Wybierz-Puste. 3. ZostanÈ wybrane i zaznaczone puste komórki, a aktywnÈ komórkÈ stanie siÚ A2, poïoĝona w lewym górnym rogu zaznaczenia. Wpisz do niej formuïÚ =A1 (rysunek 1.22). Rysunek 1.22. Wpisywanie formuïy pobierajÈcej wartoĂÊ z komórki poïoĝonej powyĝej 4. Aby wprowadziÊ wpisanÈ formuïÚ do wszystkich komórek zaznaczonego zakresu, naciĂnij Ctrl+Enter. 5. Zaznacz zakres obejmujÈcy caïy zmieniony obszar, np. kolumny A i B. 6. Skopiuj zawartoĂÊ zaznaczonego zakresu do Schowka. 7. Wydaj polecenie NarzÚdzia gïówne/Wklej/Wklej wartoĂci: 123. 8. Wstaw nowy pusty pierwszy wiersz i wpisz nagïówki zgodnie z rysunkiem 1.21. Komentarz T RÚczne uzupeïnianie baz danych jest niewskazane nie tylko dlatego, ĝe jest pracochïonne. CzÚsto prowadzi do pomyïek, gdyĝ wypeïnienie kilku tysiÚcy komórek bez popeïnienia bïÚdu jest prawie niemoĝliwe. T Zestawienia podobne do pokazanego na rysunku 1.20 trzeba przeksztaïcaÊ do peïnych baz danych, gdy dane chcemy sortowaÊ lub uĝywaÊ ich do wysyïania korespondencji seryjnej. T Warto pamiÚtaÊ o skrócie klawiaturowym Ctrl+Enter, który wprowadza wartoĂÊ do wszystkich komórek zaznaczonego zakresu (a nie tylko do komórki aktywnej). T Zauwaĝ, ĝe dziÚki zastosowaniu adresów wzglÚdnych formuïa =A1, wpisywana do komórki A2, oznacza naprawdÚ tyle co „pobierz wartoĂÊ z komórki poïoĝonej bezpoĂrednio nad danÈ komórkÈ”. Dlatego baza danych zostaïa wypeïniona zgodnie z naszymi oczekiwaniami. T Punkt 5. byï potrzebny, gdyĝ polecenie NarzÚdzia gïówne/Wklej/Wklej wartoĂci: 123 nie dziaïa na zakresach niespójnych. T Dodawanie wiersza nagïówkowego w bazach danych jest potrzebne do rozpoznawania pól. Bez tego nie moĝna np. bazy adresowej zapisanej w arkuszu Excela uĝywaÊ jako ěródïa danych korespondencji seryjnej w Wordzie. Rozdziaï 1. • Kïopoty z wprowadzaniem danych 25 m W I C Z E N I E 1.10 Wypeïnij pokazanÈ na rysunku 1.23 listÚ wydatków, wykonujÈc moĝliwie najmniej dziaïañ. Zakïadamy, ĝe opïaty za telefon i elektrycznoĂÊ dokonaïeĂ dzisiaj, co oznacza, ĝe w komórkach C5 i C6 masz wpisaÊ datÚ bieĝÈcÈ. Rysunek 1.23. Jak to wszystko wpisaÊ, aby siÚ jak najmniej napracowaÊ? Wskazówki T Kolumnie B nadaj zawczasu format waluty. T DziÚki podpowiedziom Excela unikniesz ponownego wpisywania tekstu wprowadzonego juĝ do jednej z komórek danej kolumny. T Naciskanie Ctrl+D pozwala na powielenie wartoĂci z komórki poïoĝonej nad komórkÈ aktywnÈ, a Ctrl+; wprowadza do komórki bieĝÈcÈ datÚ. RozwiÈzanie KolejnoĂÊ czynnoĂci nie musi byÊ taka jak w punktach poniĝej. Moĝliwe jest wypeïnianie rekordu za rekordem, czyli wiersza za wierszem. Poniĝsze grupowanie czynnoĂci wynika z chÚci skrócenia opisu. 1. Pierwszy wiersz i kolumnÚ A wypeïnij rÚcznie zgodnie z rysunkiem 1.23. 2. Zaznacz kolumnÚ B i nadaj jej format ksiÚgowy (np. przyciskiem z panelu NarzÚdzia gïówne). 3. W kolumnie B wpisz wpïacane sumy. 4. Wpisz datÚ do komórki C2. 5. Przejdě do C3. Data w C3 jest taka sama jak w C2, wiÚc wystarczy nacisnÈÊ Ctrl+D. 6. W analogiczny sposób wypeïnij C4 i przejdě do C5. 7. Do C5 masz wpisaÊ datÚ bieĝÈcÈ, wiÚc naciĂnij Ctrl+; i przejdě do C6. 8. W C6 data jest jednoczeĂnie datÈ bieĝÈcÈ, takÈ samÈ jak w C5, zatem moĝesz nacisnÈÊ Ctrl+; lub Ctrl+D. 9. Komórki z zakresu D2:D4 wypeïnij zgodnie z rysunkiem 1.23 i przejdě do D5. 10. NaciĂnij klawisz litery „p”. 11. Excel „podpowie” resztÚ tekstu, który masz wpisaÊ do komórki (patrz rysunek 1.24); wystarczy nacisnÈÊ Enter. 26 Excel 2007/2010 PL • mwiczenia zaawansowane Rysunek 1.24. Excel proponuje wpisanie tekstu juĝ istniejÈcego w kolumnie 12. Wypeïnienie D6 jest trudniejsze, gdyĝ dopiero po napisaniu gotówka w k Excel rozpozna i podpowie resztÚ, wiÚc zysk nie byïby duĝy. Dlatego lepiej nacisnÈÊ Alt+p, co spowoduje rozwiniÚcie listy tekstów wpisanych do komórek tej kolumny (patrz rysunek 1.25). Rysunek 1.25. Kombinacja klawiszy Alt+p powoduje wyĂwietlenie listy tekstów juĝ istniejÈcych w kolumnie 13. Wybierz odpowiedni element z listy — naciĂniÚciem myszy lub za pomocÈ klawiszy ze strzaïkami kierunkowymi i klawisza Enter. Komentarz T Pokazane wyĝej sposoby upraszczajÈce wprowadzanie danych sÈ bardzo poĝyteczne, a ich stosowanie przyspiesza wypeïnianie komórek. T W przypadku tworzenia baz danych sprawa jest istotniejsza, gdyĝ zautomatyzowane wypeïnianie komórek zapewnia powtarzalnoĂÊ zapisu w kolejnych rekordach, a unikniÚcie literówek umoĝliwia wykonywanie wielu zadañ, od filtrowania i sortowania poczynajÈc. T KorzyĂÊ wynikajÈca z automatycznego wprowadzania bieĝÈcej daty jest oczywista. Warto dodaÊ, ĝe data pojawi siÚ w komórce w formacie, który tej komórce zostaï wczeĂniej narzucony. Jeĝeli nie narzuciliĂmy ĝadnego formatu, data zostanie wprowadzona do komórki w formacie domyĂlnym. T Dla uzupeïnienia warto dodaÊ, ĝe bieĝÈcy czas wprowadzamy przez naciĂniÚcie Ctrl+: (czyli Ctrl+Shift+;).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007/2010 PL. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: