Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 003417 18662621 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania - książka
Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1364-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zdobądź niezbędne umiejętności!

Excel wciąż uchodzi za program skomplikowany i trudny w opanowaniu, szczególnie wśród osób, u których matematyka wywołuje dreszcze niechęci, a formuły i funkcje wciąż budzą przerażenie. A przecież wcale nie musi tak być. Możesz przekonać się o tym, sięgając po tę książkę - zobaczysz, że program ten stanie się dla Ciebie najlepszym i niezastąpionym asystentem w pracy.

Podręcznik 'Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania' ukazuje różne możliwości wykorzystania Excela - od metod najprostszych po bardziej skomplikowane, używane do rozwiązania konkretnych problemów. Jasne, a jednocześnie szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej aplikacji stanowią mocną stronę książki. Dowiesz się z niej wszystkiego o środowisku Excela, nauczysz się tworzyć tabele, wykresy i elementy graficzne tak, aby układ strony był czytelny i przejrzysty. Poznasz także sekrety formatowania i używania grafiki SmartArt.

Excel 2007 PL - szybko, konkretnie i bez problemów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi„zania Autor: Krzysztof Mas‡owski ISBN: 83-246-1364-1 Stron: 350 Zdob„d(cid:159) niezbŒdne umiejŒtno(cid:156)ci! (cid:149) Jak tworzy(cid:230) formu‡y tablicowe? (cid:149) Jak wyszukiwa(cid:230) i filtrowa(cid:230) powt(cid:243)rzone teksty? (cid:149) Jak jednocze(cid:156)nie wype‡nia(cid:230) wszystkie zaznaczone kom(cid:243)rki? Excel wci„¿ uchodzi za program skomplikowany i trudny w opanowaniu, szczeg(cid:243)lnie w(cid:156)r(cid:243)d os(cid:243)b, u kt(cid:243)rych matematyka wywo‡uje dreszcze niechŒci, a formu‡y i funkcje wci„¿ budz„ przera¿enie. A przecie¿ wcale nie musi tak by(cid:230). Mo¿esz przekona(cid:230) siŒ o tym, siŒgaj„c po tŒ ksi„¿kŒ (cid:150) zobaczysz, ¿e program ten stanie siŒ dla Ciebie najlepszym i niezast„pionym asystentem w pracy. PodrŒcznik (cid:132)Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi„zania(cid:148) ukazuje r(cid:243)¿ne mo¿liwo(cid:156)ci wykorzystania Excela - od metod najprostszych po bardziej skomplikowane, u¿ywane do rozwi„zania konkretnych problem(cid:243)w. Jasne, a jednocze(cid:156)nie szczeg(cid:243)‡owe odpowiedzi na najczŒ(cid:156)ciej zadawane pytania dotycz„ce tej aplikacji stanowi„ mocn„ stronŒ ksi„¿ki. Dowiesz siŒ z niej wszystkiego o (cid:156)rodowisku Excela, nauczysz siŒ tworzy(cid:230) tabele, wykresy i elementy graficzne tak, aby uk‡ad strony by‡ czytelny i przejrzysty. Poznasz tak¿e sekrety formatowania i u¿ywania grafiki SmartArt. (cid:149) Wype‡nianie, edytowanie i wstawianie (cid:149) Zaznaczanie i drukowanie (cid:149) Tabele i wykresy (cid:149) Obliczanie i rozwi„zywanie problem(cid:243)w bez u¿ycia formu‡ (cid:149) Formatowanie (cid:149) Dodatkowe elementy graficzne (cid:149) Wizualizacja danych (cid:149) B‡Œdy obliczeæ i ukrywanie b‡Œd(cid:243)w (cid:149) Tworzenie formu‡ (cid:149) Czas i daty (cid:149) NarzŒdzia zaawansowane Excel 2007 PL (cid:150) szybko, konkretnie i bez problem(cid:243)w! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Od autora ....................................................................................... 11 Część I Bez formuł i funkcji ...................................................... 13 Rozdział 1. Środowisko .................................................................................... 15 1. Minimalizowanie wstążki ................................................................................. 16 2. Podpowiedzi skrótów klawiszowych ................................................................ 17 3. Gdzie się podział system pomocy Excela ......................................................... 18 4. Dostosowywanie paska Szybki dostęp .............................................................. 18 5. Jak odszukać potrzebne polecenie? ................................................................... 21 6. Trzy tryby wyświetlania i skalowanie ............................................................... 22 7. Rozszerzanie paska edycji (formuły) ................................................................ 22 8. Szybkie formatowanie tekstu za pomocą minipaska narzędzi ........................... 22 9. Szybkie formatowanie zakresu za pomocą minipaska narzędzi ........................ 23 10. Tworzenie nowego skoroszytu ......................................................................... 24 11. Zmiana liczby arkuszy w nowym skoroszycie .................................................. 25 12. Zakotwiczanie i zmiana liczby zapamiętywanych plików ................................ 25 13. Zmiana kierunku przesunięcia wskaźnika komórki bieżącej po naciśnięciu Enter ....................................................................................... 27 14. Zmiana domyślnego formatu i lokalizacji zapisywanych skoroszytów (plików) .... 27 15. Jednorazowy wybór formatu zapisywanego pliku ............................................ 28 16. Zapisywanie obszaru roboczego w celu szybkiego otwierania wszystkich potrzebnych plików ........................ 29 17. Dlaczego Excel czasami nie chce liczyć? ......................................................... 29 18. Otwieranie skoroszytu przy starcie Excela ....................................................... 30 19. Sterowanie parametrami domyślnego, nowego skoroszytu .............................. 31 20. Sterowanie parametrami domyślnego, nowego arkusza ................................... 32 Rozdział 2. Wypełnianie, edytowanie, wstawianie ............................................. 33 21. Wybór miejsca edycji komórki ......................................................................... 33 22. Kopiowanie tekstu z komórek do dokumentów innych aplikacji Office 2007 ..... 34 23. Szybkie przestawienie kolumny lub dowolnego zakresu .................................. 35 24. Jednoczesne wypełnianie wielu komórek ......................................................... 35 25. Dzielenie tekstu w komórce na linie ................................................................. 36 26. Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie ............................... 38 27. Szybkie wklejanie zawartości komórki z wiersza powyżej .............................. 38 28. Szybkie wpisywanie kolejnych wierszy danych ............................................... 38 29. Wypełnianie wierszami wybranego zakresu ..................................................... 39 6 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania 30. Autowypełnianie ............................................................................................... 40 31. Autowypełnianie, gdy nie pamiętamy początku wpisywanego tekstu .............. 40 32. Szybkie numerowanie wszystkich wierszy danych ............................................ 41 33. Szybkie kopiowanie w dół kolumny ................................................................. 42 34. Wypełnianie wiersza ciągiem dni roboczych — dodatkowe opcje uchwytu wypełniania .................................................... 43 35. Wpisywanie dat ostatnich dni kwartału — wypełnianie serii danych ............... 44 36. Wpisywanie ciągu angielskich dni tygodnia — tworzenie listy niestandardowej .............................................................. 44 37. Wklejanie jedynie wybranych elementów: wartości, formuł, formatów… ....... 46 38. Zamiana formuł na wartości ............................................................................. 47 39. Kopiowanie z pominięciem zakresów ukrytych ............................................... 48 40. Szybkie wstawienie pojedynczych kolumn w różnych miejscach szerokiej tabeli ............................................................................................... 49 41. Zbieranie arkuszy cząstkowych w jednym skoroszycie .................................... 50 42. Wstawianie nagłówków i stopek ...................................................................... 50 Rozdział 3. Działania nie zmieniające arkusza: zaznaczanie, oglądanie i drukowanie ............................................... 53 43. Cztery podstawowe sposoby zaznaczania zakresów ......................................... 53 44. Automatyczne zaznaczanie ciągłego zakresu danych w otoczeniu komórki bieżącej ........................................................................ 55 45. Wątpliwy skrót Ctrl+A ..................................................................................... 56 46. Wyróżnienie bieżącego wiersza ułatwia czytanie szerokich tabel .................... 57 47. Wyróżnienie bieżącej kolumny ułatwia czytanie długich tabel ........................ 58 48. Zaznaczanie do początku (końca) kolumny lub wiersza ................................... 58 49. Zaznaczanie zakresu od komórki bieżącej do początku lub końca arkusza ...... 59 50. Kłopoty z ostatnią używaną komórką ............................................................... 59 51. Ile wierszy i kolumn obejmuje zaznaczenie? .................................................... 60 52. Zaznaczanie zakresu sąsiadującego z danymi ciągłymi .................................... 61 53. Zaznaczanie zakresu sąsiadującego z danymi nieciągłymi ............................... 61 54. Układ strony ..................................................................................................... 62 55. Blokowanie na monitorze nagłówków wierszy i kolumn ................................. 63 56. Jak zablokować na górze jeden wiersz różny od pierwszego? .......................... 65 57. Drukowanie innych wierszy nagłówkowych na pierwszej stronie .................... 66 58. Ograniczenie zakresu drukowania .................................................................... 66 59. Ukrywanie światła na podglądzie ..................................................................... 68 60. Ograniczenie szerokości wydruku do jednej strony bez zmiany wysokości ..... 69 61. Jednoczesne oglądanie dwóch lub więcej arkuszy ................................................ 70 62. Porównywanie dwóch odległych wierszy ......................................................... 71 Rozdział 4. Tabele ........................................................................................... 73 63. Zamiana zakresu na tabelę; cechy tabel ............................................................ 73 64. Wiele możliwości formatowania tabeli i podgląd formatu ............................... 75 65. Użycie tabeli do szybkiego sformatowania zakresu .............................................. 76 66. Domyślny styl formatowania tabeli .................................................................. 77 67. Zmiana rozmiarów tabeli przez przeciąganie uchwytu ..................................... 77 68. Rozszerzenie tabeli przez wypełnienie komórki w sąsiedniej kolumnie ........... 78 69. Wpisywanie formuł do kolumn i wierszy tabeli ............................................... 79 70. Włączanie i wyłączanie wiersza sumy tabeli .................................................... 80 71. Wyróżnianie szczególnych elementów tabeli i zwiększanie czytelności tabel długich lub szerokich ................................... 81 72. Zaznaczanie zakresu danych lub całej tabeli .................................................... 81 73. Inny sposób zaznaczania całej tabeli ................................................................ 82 Spis treści 7 74. Zaznaczanie wiersza lub kolumny tabeli .......................................................... 82 75. Kopiowanie i przesuwanie tabel ....................................................................... 83 76. Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli ............................................... 83 77. Dlaczego usuwanie duplikatów z tabeli czasami „źle” działa ........................... 84 Rozdział 5. Obliczenia i rozwiązywanie problemów bez użycia formuł .................. 87 78. Szybkie sumowanie i obliczanie średniej ......................................................... 87 79. Znajdowanie osób zarabiających poniżej średniej ............................................ 88 80. Dynamiczne wyróżnianie osób zarabiających powyżej średniej ...................... 89 81. Znajdowanie średniej trzech najwyższych pensji ............................................. 90 82. Wyróżnianie i odfiltrowanie tekstów występujących jednokrotnie .................. 90 83. Sortowanie według wierszy .............................................................................. 92 84. Proste działania na zakresach, np. kolumnach .................................................. 93 85. Polecenie Wstaw specjalnie może modyfikować formuły ................................ 94 Część II O wyglądzie arkusza, formatowaniu i obiektach graficznych ................................................. 97 Rozdział 6. Nieco mniej znanych informacji o formatowaniu ............................... 99 86. Formatowanie części tekstu w komórce ......................................................... 100 87. Czyszczenie komórki ...................................................................................... 101 88. Szybkie jednorazowe i wielokrotne kopiowanie formatu ............................... 103 89. Formatowanie tekstowe nie działa wstecz i nie zrobi z liczby tekstu ............. 103 90. Wygodne wpisywanie tekstu do pojedynczej komórki ................................... 105 91. Formatowanie numerów telefonicznych, PESEL, NIP oraz kodów pocztowych ... 105 92. Wpisywanie zer wiodących ............................................................................ 107 93. Dlaczego ujemne sumy pieniędzy czasami są czerwone? ............................... 108 94. Wpisywanie zer i liczb ujemnych z komentarzem .......................................... 109 95. Ukrywanie liczb dodatnich, ujemnych, zer i tekstów za pomocą formatowania ... 111 96. Wyróżnienie liczb większych od 10 i mniejszych od 4 .................................. 112 97. Ukrywanie zawartości komórek ..................................................................... 113 98. Dopasowywanie wielkości czcionki do rozmiarów komórki .......................... 114 99. Szybkie zmienianie formatu — sposób 1: zamiana formatu ........................... 115 100. Szybkie zmienianie formatu — sposób 2: użycie i modyfikowanie stylu ...... 117 101. Tworzenie własnego stylu .............................................................................. 119 102. Scalanie stylów i ogólne uwagi o stylach ....................................................... 120 103. Stosowanie motywów ..................................................................................... 120 104. Zmiana opcji motywów w bieżącym skoroszycie ............................................ 122 105. Motywy nie nadpisują ręcznego formatowania .............................................. 123 106. Tworzenie i usuwanie motywów .................................................................... 124 Rozdział 7. Dodatkowe elementy graficzne ..................................................... 127 Komentarze, kształty i pola tekstowe ........................................................................... 128 107. Pokazywanie i ukrywanie pojedynczego komentarza ..................................... 129 108. Pokazywanie i ukrywanie wszystkich komentarzy ............................................... 129 109. Przeglądanie wszystkich komentarzy ............................................................. 130 110. Drukowanie widocznych komentarzy ............................................................ 131 111. Formatowanie zawartości komentarza ............................................................ 131 112. Formatowanie komentarza jako obiektu (kształtu) ......................................... 133 113. Zmiana kształtu komentarza — zmiana kształtu ................................................ 135 114. Koło zamiast elipsy i kwadrat zamiast prostokąta .......................................... 137 115. Kreślenie kształtów wokół wybranego środka ............................................... 138 116. Działania na wielu kształtach ......................................................................... 139 117. Radzenie sobie z dużymi blokami tekstu ........................................................ 140 8 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania WordArt i ClipArt ........................................................................................................ 142 118. Użycie grafiki WordArt .................................................................................. 142 119. ClipArt — podstawowe informacje ................................................................ 143 SmartArt ....................................................................................................................... 144 120. Przykład użycia grafiki SmartArt ................................................................... 144 121. Wypełnianie obiektu SmartArt tekstem — przykład ...................................... 146 122. Narzędzia formatowania kształtów i tekstu w grafice SmartArt ..................... 148 123. Szybka zmiana stylu grafiki SmartArt ............................................................ 149 124. Zmiana palety kolorów grafiki SmartArt ........................................................ 150 125. Formatowanie pojedynczego elementu grafiki SmartArt ............................... 150 126. Formatowanie tekstu wybranego kształtu grafiki SmartArt ........................... 151 127. Zmiana wybranych kształtów w grafice SmartArt ......................................... 152 128. Zamiana diagramu na inny ............................................................................. 153 129. Dodawanie ilustracji do diagramu SmartArt .................................................. 153 130. Zamiana diagramu SmartArt na oddzielne kształty ........................................ 154 131. Dodawanie wyników formuł do kształtów z diagramu SmartArt ................... 155 Pliki graficzne ............................................................................................................... 157 132. Wstawianie i przycinanie obrazu z pliku ........................................................ 157 133. Zamiana zdjęcia, zmiana jego stylu i jasności ................................................ 159 134. Kompresja obrazów ........................................................................................ 161 135. Dodanie tła arkusza ........................................................................................ 161 136. Wklejanie obrazu danych za pomocą Aparatu fotograficznego ...................... 166 Rozdział 8. Wizualizacja danych ..................................................................... 169 Formatowanie warunkowe ............................................................................................ 169 137. Paski danych w komórkach ............................................................................ 170 138. Zastosowanie skali kolorów do kalendarza obrotów sklepu ........................... 172 139. Wyróżnienie zadań wykonanych i nierozpoczętych ....................................... 173 Wykresy ....................................................................................................................... 175 140. Trzy metody tworzenia wykresów .................................................................. 176 141. Zmiana zakresu danych źródłowych .............................................................. 177 142. Cztery sposoby unikania zbędnej pracy .......................................................... 179 Część III Obliczenia .................................................................. 183 Rozdział 9. Przygotowanie danych .................................................................. 185 Błędy struktury arkusza ................................................................................................ 185 Rada 1. Dla każdego typu informacji przeznacz oddzielną kolumnę ..................... 186 Rada 2. Nie zostawiaj pustych wierszy i kolumn ................................................... 186 Rada 3. Nie pozostawiaj pustych komórek przy powtórzeniach danych ................ 187 Rada 4. Zapisuj nagłówki w jednym wierszu ......................................................... 187 Rada 5. Oddzielaj nagłówki pustym wierszem od tekstów nienależących do danych ................................................................... 188 Rada 6. Wpisuj wszystkie nagłówki i odróżniaj je od danych innym formatowaniem ........................................................................ 188 143. Usuwanie pustych wierszy, gdy można zmienić kolejność rekordów ............ 189 144. Usuwanie pustych wierszy z zachowaniem kolejności rekordów ................... 189 145. Usuwanie pustych kolumn ............................................................................. 191 146. Uzupełnianie danych w pustych komórkach listy — jednoczesne wypełnianie wszystkich zaznaczonych komórek ................ 192 147. Dzielenie tekstu na kolumny .......................................................................... 194 Błędy wypełniania arkusza ........................................................................................... 195 148. Usuwanie duplikatów ..................................................................................... 195 149. Dlaczego to samo nie jest tym samym? — odszukanie zbędnych spacji ........ 196 Spis treści 9 150. Zabezpieczenie przed nadmiarem spacji ........................................................ 198 151. Wpisywanie tylko dozwolonych wartości ...................................................... 199 152. Zabezpieczenie przed wpisywaniem kropek dziesiętnych .............................. 199 153. Szybkie sprawdzenie, czy kolumna zawiera tylko liczby ............................... 201 154. Wyszukiwanie i zaznaczanie tekstów udających liczby ................................. 202 155. Usuwanie znaków niedrukowalnych .............................................................. 203 Błędy obliczeń i ukrywanie błędów .............................................................................. 203 156. Jeden grosz z „niczego” .................................................................................. 204 157. Ukrywanie błędów ......................................................................................... 205 Rozdział 10. Co trzeba wiedzieć, aby tworzyć formuły ....................................... 207 Ułatwienia we wpisywaniu formuł — plus (+), F4 i użycie przycisku Autosumowania ..... 208 158. Zaczynanie formuł od znaku plusa (+) ........................................................... 208 159. Cykliczna zamiana adresów względnych i bezwzględnych podczas edycji formuły — klawisz F4 ......................................................... 209 160. Szybkie sumowanie, zliczenie wartości lub wyliczanie średniej .................... 209 161. Hurtowe wprowadzanie formuł za pomocą przycisku Autosumowania ......... 211 162. Podsumowanie we wszystkich pustych komórkach zakresu .......................... 212 Adresy względne i bezwzględne ................................................................................... 213 163. Adresy względne i różne sposoby sprawdzania formuł .................................. 213 164. Adresy bezwzględne ....................................................................................... 215 165. Dwa proste przykłady użycia adresowania względnego i bezwzględnego ..... 216 Nazwy ........................................................................................................................... 217 166. Trzy sposoby tworzenia nazw z odwołaniem bezwzględnym ........................ 218 167. Kasowanie i poprawianie nazw ...................................................................... 221 168. Zaznaczanie zakresu za pomocą paska edycji (formuły) ................................ 222 169. Zaznaczanie zakresu za pomocą okna Przechodzenie do ............................... 223 170. Zastąpienie adresów nazwą ............................................................................ 223 171. Podsumowanie kwartału — przykład nazwy z odwołaniem względnym ....... 225 172. Nazwy stałych ................................................................................................ 228 173. Nazywanie formuł .......................................................................................... 229 174. Nazwy formuł i nazwy na poziomie arkusza i skoroszytu — przykład praktyczny ................................................................................ 231 175. Przykład nazwy dynamicznej ......................................................................... 233 Rozdział 11. Formuły tablicowe ........................................................................ 235 176. Koszt zakupów ............................................................................................... 236 177. Jednowierszowe i jednokolumnowe tablice kolejnych numerów ................... 237 178. Znalezienie trzech największych liczb i ich sumy .............................................. 238 179. Sumowanie n najwyższych wpłat ................................................................... 239 180. Ile osób przemawiało? .................................................................................... 240 181. Która liczba występuje najczęściej i ile razy .................................................. 241 182. Zliczanie i sumowanie każdej n-tej wartości .................................................. 242 183. Obliczanie bilansu nadwyżek i strat ............................................................... 243 184. Obliczanie sumy nadwyżek ponad wyznaczoną normę .................................. 244 185. Podsumowanie wpłat wybranej osoby ............................................................ 244 186. Podsumowanie wpłat dwóch wybranych osób ............................................... 245 187. Przykład złożonego warunku logicznego funkcji tablicowej .......................... 246 188. Sprawdzanie, czy dana osoba jest na liście ..................................................... 247 189. Zliczanie i sumowanie liczb spełniających warunek ...................................... 248 190. Pobieranie ostatniej wartości w kolumnie ...................................................... 249 191. Pobieranie ostatniej wartości z wiersza .......................................................... 250 10 Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania 192. Tworzenie listy wartości unikalnych z zakresu — rozwiązanie dwuetapowe ........................................................................ 251 193. Lista wartości niepowtarzalnych z dynamicznym źródłem ............................ 252 194. Jedna formuła tworząca listę wartości niepowtarzalnych ............................... 253 Rozdział 12. Nowe funkcje Excela .................................................................... 257 195. Bieżący raport sprzedaży — zwiększanie sum dla wybranych osób .............. 257 196. Średnia wpłata z ostatnich n dni ..................................................................... 259 197. Średni czas pobytu w szpitalu dla trzech grup wiekowych ............................. 260 198. Kto, co i za ile sprzedał? ................................................................................. 262 199. Zliczanie uczniów z wybranej klasy z ocenami powyżej średniej .................. 263 Rozdział 13. Czas i daty ................................................................................... 265 200. Szybkie wprowadzenie bieżącej daty i bieżącego czasu ................................. 265 201. Zawsze aktualna data i czas ............................................................................ 266 202. Obliczenie części roku .................................................................................... 266 203. Podsumowanie wpływów z wybranego miesiąca ........................................... 267 204. Wyszukiwanie dat z wybranego kwartału ...................................................... 269 205. Sumowanie godzin ponad dobę ...................................................................... 269 206. Wpisywanie minut przekraczających godzinę ................................................ 270 207. Przeliczanie sumy godzin i minut na minuty .................................................. 271 208. Zamiana tekstu na czas w przypadku formatu standardowego ....................... 272 209. Zamiana tekstu na czas w przypadku formatu niestandardowego .................. 272 Rozdział 14. Narzędzia zaawansowane w przykładach praktycznych ................... 275 210. Numerowanie wszystkich wierszy danych ..................................................... 275 211. Sprawdzanie, które wiersze są puste .............................................................. 276 212. Usuwanie co trzeciego wiersza ....................................................................... 277 213. Usuwanie co trzeciej kolumny ....................................................................... 278 214. Zaokrąglanie do 25 groszy ............................................................................. 278 215. Wyszukiwanie i odfiltrowanie tekstów występujących dwa razy ................... 279 216. Dynamiczne wyróżnianie dłużników i błędnych wpisów ............................... 281 217. Podsumowania kwartałów i półrocza ............................................................. 283 218. Automatyczne podsumowanie według kategorii ............................................ 284 219. Podsumowanie wyników osób, które przekroczyły normę ............................. 285 220. Obliczanie sumy nadwyżek ponad wyznaczoną normę .................................. 286 221. Pobieranie wartości na lewo od kolumny przeszukiwanej ............................. 287 222. Sortowanie blokowe ....................................................................................... 288 Część IV Dodatki ...................................................................... 291 Dodatek A Błąd liczby 65 535 ....................................................................... 293 Dodatek B Przykłady formatów niestandardowych .......................................... 295 Skorowidz ..................................................................................... 301 Rozdziaä 4. Tabele Tabele są jednym z najwaĪniejszych nowych narzĊdzi Excela 2007; uáatwiają i przyspie- szają wykonywanie wielu dziaáaĔ, a takĪe chronią przed niektórymi báĊdami. Znacznie róĪnią siĊ od zwykáych zakresów, do których przywykliĞmy w poprzednich wersjach programu. Tabela to nie tylko pokratkowany arkusz, do którego wpisujemy kolejne wier- sze danych uporządkowanych zgodnie z nagáówkami kolumn, lecz równieĪ wiele sprzĊ- Īonych, funkcjonalnych narzĊdzi, dziaáających automatycznie lub na Īądanie. Na zwykáych zakresach moĪna wykonaü te same dziaáania, co na tabelach, lecz znacz- nie wiĊkszym wysiákiem, gdyĪ trzeba samemu dobieraü narzĊdzia i wykonywaü to, co w tabelach zostaáo caákiem lub czĊĞciowo zautomatyzowane. Jak zaznaczyáem na wstĊpie, zadaniem tej ksiąĪki jest zaprezentowanie:  dziaáaĔ i narzĊdzi dostĊpnych w poprzednich wersjach Excela, wygodnych i przydatnych, lecz mniej znanych,  nowoĞci, jakie pojawiáy siĊ dopiero w Excelu 2007. W pierwszym przypadku pominąáem informacje podstawowe, w drugim przeciwnie — staraáem siĊ wyjaĞniaü moĪliwie szczegóáowo. Dlatego pisząc o tabelach, nie po- minąáem nawet tak elementarnych czynnoĞci jak kopiowanie i przesuwanie. Zaczniemy od zamiany zwykáego zakresu na tabelĊ i omówienia podstawowych cech tabel. 63. Zamiana zakresu na tabelö; cechy tabel NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tworzenia i formatowania tabel: Ctrl+T i polecenia wstąĪki. W Excelu wciąĪ mamy do czynienia z tabelami, tzn. z danymi zapisanymi w dwóch wy- miarach, zwykle z nagáówkami na górze kaĪdej kolumny, a czasem takĪe na początku kaĪdego wiersza. W Excelu 2007 dane w ten sposób zapisane wypeániają zakres (ry- sunek 4.1), który dopiero moĪemy zamieniü w tabelĊ. Tabela jest to bowiem specjalny obiekt wyposaĪony w wiele dodatkowych narzĊdzi i moĪliwoĞci. 74 Rysunek 4.1. Excel rozpoznaje rozmiary tabeli CzöĈè I i Bez formuä i funkcji JeĪeli uznamy, Īe dalsze uĪywanie tabeli przyniesie nam wiĊcej szkód niĪ korzyĞci, zawsze moĪemy ją przeksztaáciü z powrotem na zwykáy zakres. 1. Przygotuj dane w sposób pokazany na rysunku 4.1, przejdĨ do jednej z komórek wypeánionego zakresu i naciĞnij kombinacjĊ klawiszy Ctrl+T albo wybierz polecenie Wstawianie/Tabela. 2. Excel rozpozna zakres przyszáej tabeli oraz to, czy istnieje wiersz nagáówkowy, i wyĞwietli wynik w oknie dialogowym Tworzenie tabeli (rysunek 4.1). JeĪeli rozpoznanie jest prawidáowe, kliknij OK. Excel zakäada, Ĕe tabela rozciñga siö do pierwszej pustej kolumny i pierwszego pu- stego wiersza (porównaj rada 1. w rozdziale 9.). Zakres A1:C7 zostanie zamieniony na tabelĊ, pokazaną na rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Zakres zamieniony na tabelĊ RóĪnice miĊdzy tabelą a zwykáym zakresem są nastĊpujące:  Tworząc tabelĊ, Excel stosuje formatowanie domyĞlne, które potem áatwo zmieniü na inne wybrane z galerii gotowych formatów — patrz rozwiązanie 64.  Po prawej stronie nagáówków tabeli są umieszczone przyciski rozwijające odpowiednie dla kaĪdej kolumny menu filtrowania i sortowania (równieĪ wedáug kolorów) — patrz rysunek 4.2. WyĞwietlanie tych przycisków moĪna wyáączyü poleceniem NarzĊdzia gáówne/Edycja/Sortuj i filtruj — Filtruj.  W prawym dolnym rogu tabeli jest umieszczony uchwyt, którego przeciągniĊcie pozwala na zmianĊ rozmiarów tabeli (rysunek 4.2). Jego uĪycie zostaáo pokazane w rozwiązaniu 67. (rysunek 4.7).  Tabele są wyposaĪone w wiele dodatkowych poleceĔ umieszczonych na wstąĪce NarzĊdzia tabel, pokazanej na rysunku 4.3. Jest ona dostĊpna zawsze, gdy uaktywnimy komórkĊ lub zakres naleĪący do tabeli. Rozdziaä 4. i Tabele 75 Rysunek 4.3. WstąĪka poleceĔ z narzĊdziami dla tabel  JeĞli przewiniesz arkusz w dóá tak, Īe zniknie wiersz nagáówkowy tabeli, nagáówki tabel zostaną wyĞwietlone zamiast nagáówków kolumn (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Po przewiniĊciu arkusza nagáówki aktywnej tabeli są wyĞwietlane zamiast literowych oznaczeĔ kolumn  Formatowanie tabeli jest dynamiczne, tzn. dodawanie (usuwanie) wierszy (kolumn) nie niszczy ogólnego stylu formatowania. Jak widaü na rysunku 4.5, wstawienie wiersza 4. nie zakáóciáo naprzemiennego, odmiennego formatowania kolejnych wierszy. Rysunek 4.5. Po dodaniu jednego wiersza nienaruszone pozostaáo odmienne formatowanie kolejnych wierszy  Tabele są wyposaĪone w tzw. kolumny obliczeniowe, dziĊki czemu formuáa umieszczona w jednej komórce jest powielana w caáej kolumnie — patrz rozwiązanie 69. RównieĪ poprawienie formuáy w jednej komórce powoduje wprowadzenie zmiany w caáej kolumnie. 64. Wiele moĔliwoĈci formatowania tabeli i podglñd formatu NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tworzenia i formatowania tabel; polecenia wstąĪki. Excel udostĊpnia sporą galeriĊ gotowych stylów formatowania tabeli. Bardzo wygodna jest moĪliwoĞü zobaczenia zawczasu, jak bĊdzie wyglądaáa tabela po zmianie stylu. 76 CzöĈè I i Bez formuä i funkcji 1. PrzejdĨ do dowolnej komórki naleĪącej do tabeli (tworzenie tabeli zostaáo opisane w rozwiązaniu 63.) i wybierz polecenie NarzĊdzia gáówne/Style/Formaty/ Formatuj tabelĊ jako lub NarzĊdzia tabeli/Style tabeli — Szybkie style. 2. Naprowadzając kursor myszy na róĪne wzory formatowania, moĪesz zobaczyü, jak tabela bĊdzie wyglądaáa po zastosowaniu danego stylu — patrz rysunek 4.6. Rysunek 4.6. Sprawdzanie wyglądu tabeli w róĪnych formatach 3. Kliknij wybrany format; tabela zostanie sformatowana. 65. UĔycie tabeli do szybkiego sformatowania zakresu NarzĊdzia: narzĊdzia formatowania tabeli i konwersji tabeli na zakres. GaleriĊ formatów tabeli moĪna wykorzystaü do szybkiego sformatowania zwykáego zakresu. 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatowaü, i wydaj polecenie NarzĊdzia gáówne/ Style/Formatuj jako tabelĊ. 2. Wybierz z galerii odpowiedni styl formatowania i potwierdĨ formatowanie proponowanego przez Excela zakresu. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu utworzonej tabeli i z menu podrĊcznego wybierz polecenie Tabela/Konw. na zakres. MoĪesz takĪe uĪyü polecenia NarzĊdzia tabeli/NarzĊdzia — Konwertuj na zakres. Tabela zostanie zamieniona na zwykáy zakres, ale formatowanie wybrane z galerii for- matów nie zostanie usuniĊte. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób formatowania zakresów; zamiast formatowaü wszystko od początku, warto zastosowaü odpowiedni gotowy styl, a potem ewentualnie tu i ówdzie poprawiü szczegóáy formatowania. Rozdziaä 4. i Tabele 77 66. DomyĈlny styl formatowania tabeli NarzĊdzia: style formatowania tabeli i polecenie Ustaw jako domyĞlny. Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabelĊ jest uĪycie skrótu klawiszowego Ctrl+T, który zastĊpuje polecenie Wstawianie/Tabela (patrz rozwiązanie 63.). Tabeli utworzonej w ten sposób jest nadawany styl domyĞlny. Standardowo jest to Styl tabeli — Ğredni 9. JeĪeli Ci nie odpowiada, moĪesz go zmieniü (najlepiej, by stylem do- myĞlnym byá styl najczĊĞciej stosowany). Aby zmieniü styl domyĞlny: 1. WyĞwietl galeriĊ stylów (np. za pomocą polecenia NarzĊdzia gáówne/Style/ Formatuj jako tabelĊ) i wybrany styl kliknij prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podrĊcznego wybierz polecenie Ustaw jako domyĞlny. MoĔesz zdefiniowaè wäasny styl tabeli. Procedurö uruchamia polecenie Narzödzia gäówne/Style/Formatuj jako tabelö/Nowy styl tabeli. Zdefiniowanie wäasnego stylu jest doĈè Ĕmudne i opäacalne jedynie wtedy, gdy mamy specjalne wymagania i w okre- Ĉlony sposób zamierzamy formatowaè wiele tabel. 67. Zmiana rozmiarów tabeli przez przeciñganie uchwytu NarzĊdzia: mysz. Rozmiary tabeli moĪna áatwo zmieniaü, przeciągając myszą uchwyt umieszczony w jej dolnym prawym rogu. 1. Przeciągnij uchwyt rozmiarów tabeli w prawo (rysunek 4.7), aby rozciągnąü tabelĊ o jedną dodatkową kolumnĊ. Rysunek 4.7. Dodawanie kolumny do tabeli 2. Ciągnąc uchwyt dalej, moĪesz dodaü do tabeli wiĊcej kolumn:  kolejne nowe kolumny tabeli otrzymują automatycznie nagáówki Kolumna1, Kolumna2…  domyĞlne nagáówki moĪna bez problemu zastąpiü wáasnymi przez zwykáe wpisanie do komórek nowego tekstu. 78 CzöĈè I i Bez formuä i funkcji 3. Przeciągając uchwyt w dóá, moĪesz dodaü do tabeli kolejne wiersze. Nie moĔna przeciñgnñè uchwytu rozmiarów tabeli po przekñtnej, co oznacza, Ĕe nie jest moĔliwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy. 4. Przeciągając uchwyt w lewo lub do góry, moĪesz odpowiednio zmniejszaü liczbĊ kolumn lub wierszy naleĪących do tabeli. 68. Rozszerzenie tabeli przez wypeänienie komórki w sñsiedniej kolumnie NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tabeli. Przyjemną cechą tabel jest ich automatyczne powiĊkszanie siĊ w wyniku wpisania cze- gokolwiek w jednej z komórek sąsiadujących bezpoĞrednio po prawej stronie. Rysunek 4.8 pokazuje rozszerzenie na cztery kolumny trzykolumnowej tabeli z ry- sunku 4.9. Po wpisaniu w komórce D1 tekstu Zysk:  do tabeli zostaáa przyáączona kolumna D;  obok komórki bieĪącej zostaá wyĞwietlony przycisk autokorekty. Jego klikniĊcie udostĊpnia polecenie pozwalające cofnąü rozszerzenie tabeli. Powrót do stanu poprzedniego moĪna takĪe uzyskaü za pomocą ogólnego przycisku cofania operacji . Rysunek 4.8. Wypeánienie komórki D1 spowodowaáo dodanie kolumny D do tabeli Aby rozszerzyü tabelĊ, nie trzeba koniecznie wpisywaü nagáówka. Jak pokazuje rysu- nek 4.9, wpisanie litery x do sąsiadującej z tabelą komórki D4 wystarczyáo do rozsze- rzenia tej tabeli o kolumnĊ D. Doáączona kolumna otrzymaáa standardowy nagáówek Kolumna1. Rysunek 4.9. Na dodaną kolumnĊ są rozszerzane formaty tabeli i filtr nagáówka MoĪesz samodzielnie sprawdziü, Īe wpisanie czegokolwiek do jednej z komórek wier- sza leĪącego bezpoĞrednio pod tabelą powoduje wáączenie tego wiersza do tabeli. Rozdziaä 4. i Tabele 79 69. Wpisywanie formuä do kolumn i wierszy tabeli NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tabeli. Lista przychodów i kosztów oddziaáów firmy w róĪnych miastach jest zapisana w ta- beli pokazanej na rysunku 4.10. Masz dwa zadania:  w kolumnie D obliczyü dochody poszczególnych oddziaáów,  pod tabelą podsumowaü przychody, koszty i dochody. Rysunek 4.10. Formuáa wpisana do D2 zostaáa automatycznie skopiowana w dóá kolumny Bardzo przyjemną i poĪyteczną cechą tabel jest bardzo szybkie, automatyczne wpi- sywanie formuá do caáych kolumn i wierszy, niezaleĪnie od ich dáugoĞci. 1. W komórce D1 wpisz nagáówek kolumny Dochody, co spowoduje doáączenie kolumny D do tabeli (patrz rozwiązanie 68. i rysunek 4.8). 2. W komórce D2 napisz formuáĊ =b2-c2 (rysunek 4.10) i wprowadĨ ją do komórki, np. przez naciĞniĊcie klawisza Enter; formuáa zostanie skopiowana w dóá kolumny do wszystkich komórek kolumny D naleĪących do tabeli. Porównaj kopiowanie formuáy w dóá kolumny w przypadku zakresu, opisane w roz- wiązaniu 33. w rozdziale 2. 1. PrzejdĨ do komórki B8 i naciĞnij przycisk NarzĊdzia gáówne/Edycja — Suma lub uĪyj skrótu Alt+=. Wynik zostaá pokazany na rysunku 4.11. Rysunek 4.11. Nastąpiáo jednoczesne podsumowanie wszystkich kolumn z danymi. Wyniki formuá w kolumnie D trzeba zsumowaü oddzielnie 80 CzöĈè I i Bez formuä i funkcji Jak widaü na rysunku 4.11, Excel wykonaá jednoczeĞnie trzy operacje:  podsumowaá bieĪącą kolumnĊ B,  doáączyá do tabeli wiersz sumy,  skopiowaá formuáĊ sumującą do komórki C8, dziĊki czemu zostaáy podsumowane wszystkie kolumny tabeli zawierające dane. 2. PoniewaĪ zawierająca formuáy kolumna D nie zostaáa podsumowana, przejdĨ do komórki D8, rozwiĔ listĊ funkcji proponowanych przez Excela i wybierz Suma (rysunek 4.11). Kolumna D zostanie podsumowana. Warto zwróciè uwagö na kilka poniĔszych kwestii.  DomyĈlnie Excel umieszcza podsumowanie w oddzielnym wierszu sumy doäñczanym do tabeli (patrz rysunek 4.11).  Do podsumowaþ tabel Excel uĔywa funkcji SUMY.CZùĦCIOWE zamiast funkcji SUMA.  W formuäach uĔywa adresów okreĈlonych przez nagäówki tabel, np. =SUMY.CZùĦCIOWE(109;[Dochody]) zamiast =SUMY.CZùĦCIOWE(109;D2:D7).  JeĔeli z listy dziaäaþ dostöpnych w wierszu sumy (rysunek 4.11) wybierzesz inne dziaäanie zamiast sumowania, np. Licznik, Maksimum lub Minimum, Excel do wykonania zadania uĔyje tej samej funkcji SUMY.CZùĦCIOWE, zmieniajñc jedynie wartoĈè 1. argumentu odpowiednio na: 103, 104, 105 itd. (od 101 do 111). Zawsze sñ to wartoĈci 100, dziöki czemu obliczenia pomijajñ wartoĈci w wierszach ukrytych (dla wartoĈci 1. argumentu od 1 do 11 wartoĈci ukryte nie sñ pomijane).  Funkcja SUMY.CZùĦCIOWE odpowiada funkcji SUMY.POĦREDNIE w poprzednich wersjach Excela. 70. Wäñczanie i wyäñczanie wiersza sumy tabeli NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tabeli, polecenia wstąĪki i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+T. Wiersz sumy tabeli jest bardzo przydatnym narzĊdziem. Choü w nazwie jest mowa o „sumie”, w rzeczywistoĞci pozwala na wykonywanie wielu róĪnorakich obliczeĔ. Po prawej stronie rysunku 4.11 widaü rozwiniĊtą z komórki D8 listĊ udostĊpnianych przez niego funkcji. Ostatnie polecenie na liĞcie — WiĊcej funkcji, pozwala na posáu- Īenie siĊ kaĪdą z dostĊpnych w Excelu funkcji. OczywiĞcie trzeba unikaü funkcji, których uĪycie w tabeli nie ma sensu. Aby wáączyü (wyáączyü) wiersz sumy tabeli: 1. PrzejdĨ do jednej z komórek tabeli (dopóki nie jesteĞ w tabeli, nie masz dostĊpu do narzĊdzi obsáugi tabel). 2. Wáącz (wyáącz) opcjĊ NarzĊdzia tabel/Projektowanie/Opcje stylu tabeli — Wiersz sumy (rysunek 4.12). Rozdziaä 4. i Tabele Rysunek 4.12. Opcje stylu tabeli; wĞród nich Wiersz sumy 81 MoĪesz takĪe uĪyü skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+T, który naprzemiennie wáącza i wyáącza wiersz sumy tabeli. TabelĊ z wáączonym wierszem sumy moĪesz obejrzeü na rysunku 4.11. 71. WyróĔnianie szczególnych elementów tabeli i zwiökszanie czytelnoĈci tabel däugich lub szerokich NarzĊdzia: opcje podmenu Opcje stylu tabeli. Tabele, zwáaszcza dáugie i szerokie, bywają trudne do odczytywania; np. trudno jest przejĞü z kolumny 2 do 32, nie gubiąc wiersza. Dla uáatwienia pracy uĪytkownikom warto wyróĪniaü nagáówki i podsumowania zwykle umieszczane w ostatniej kolumnie lub ostatnim wierszu. SáuĪą do tego opcje udostĊpniane w podmenu Opcje stylu tabeli (rysunek 4.12), któ- rego wyĞwietlenie zostaáo opisane w rozwiązaniu 70. Nazwy opcji tego menu dobrze opisują zadania, jakim sáuĪą. ZauwaĪ, Īe moĪesz szybko zmieniaü sposób formatowania tabeli i zaleĪnie od potrzeb wyróĪniaü pierwszą lub ostatnią kolumnĊ lub naprzemiennie inaczej formatowaü ko- lejne wiersze lub kolumny. Przy standardowym formatowaniu domyĞlnym tabel, jakiego uĪywaliĞmy we wszystkich przykáadach tego rozdziaáu, byáo stosowane naprzemiennie róĪne formatowanie kolejnych wierszy, bardzo wygodne w przypadku szerokich tabel. 72. Zaznaczanie zakresu danych lub caäej tabeli NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tabel. Opisany sposób zaznaczania tabeli nie zaleĪy od tego, czy na początku komórka aktywna naleĪaáa do tabeli (jak C6 na rysunku 4.13), czy byáa poáoĪona poza nią. 1. NaprowadĨ kursor myszy na górny lewy naroĪnik tabeli, a gdy zamieni siĊ w ukoĞną strzaákĊ, kliknij jednokrotnie. Zostanie zaznaczony zakres danych tabeli (rysunek 4.13). 2. Po zaznaczeniu zakresu danych ponownie w taki sam sposób jak w punkcie 1. kliknij górny lewy naroĪnik tabeli; zostanie zaznaczona caáa tabela z wierszem nagáówkowym i wierszem sumy (rysunek 4.14). 82 CzöĈè I i Bez formuä i funkcji Rysunek 4.13. Jedno klikniĊcie górnego lewego naroĪnika tabeli powoduje zaznaczenie zakresu danych Rysunek 4.14. Drugie klikniĊcie górnego naroĪnika zaznaczy caáą tabelĊ z wierszem nagáówkowym i wierszem sumy 3. SprawdĨ, Īe kolejne klikanie górnego lewego naroĪnika bĊdzie naprzemiennie wáączaü zaznaczenie zakresu danych bądĨ caáej tabeli. 73. Inny sposób zaznaczania caäej tabeli NarzĊdzia: wbudowane narzĊdzia tabel. W opisany tu sposób moĪna zaznaczyü jedynie tabelĊ aktywną.  NaprowadĨ kursor myszy w pobliĪe krawĊdzi, pozostając w obrĊbie tabeli, i kliknij, gdy zamieni siĊ w czterokierunkową strzaákĊ, jak na rysunku 4.15. Caáa tabela zostanie zaznaczona, jak na rysunku 4.14. Rysunek 4.15. KlikniĊcie w pobliĪu krawĊdzi aktywnej tabeli spowoduje jej zaznaczenie w caáoĞci, jak na rysunku 4.14 74. Zaznaczanie wiersza lub kolumny tabeli NarzĊdzia: skróty klawiszowe Shift+spacja i Ctrl+spacja. PrzejdĨ do komórki poáoĪonej wewnątrz tabeli w:  wierszu, który chcesz zaznaczyü, i naciĞnij Shift+spacja,  kolumnie, którą chcesz zaznaczyü, i naciĞnij Ctrl+spacja. Rozdziaä 4. i Tabele 83 JeĪeli na początku zaznaczysz kilka komórek tabeli, naciskanie Shift+spacja lub Ctrl+spacja spowoduje zaznaczanie wszystkich wierszy lub wszystkich kolumn tabeli obejmujących zaznaczony wczeĞniej zakres. Porównaj rozwiązanie 47. w rozdziale 3. 75. Kopiowanie i przesuwanie tabel NarzĊdzia: schowek, mysz. Sposób 1. Zaznacz caáą tabelĊ w sposób opisany w rozwiązaniu 72. lub 73., po czym wykonaj stan- dardowe kopiowanie lub wycinanie do schowka i wklejanie w miejscu docelowym. Sposób 2. NaprowadĨ kursor myszy w pobliĪe krawĊdzi, pozostając w obrĊbie tabeli. Gdy przy- bierze ksztaát czterokierunkowej strzaáki, jak na rysunku 4.15, naciĞnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a nastĊpnie przeciągnij tabelĊ w nowe miejsce. Sposób drugi pozwala jedynie przesunąü tabelĊ. Przeciąganie z wciĞniĊtym klawiszem Ctrl, sáuĪące zwykle do kopiowania zaznaczonych obiektów, w przypadku tabel nie dziaáa. 76. Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli jest analogiczne do wstawiania i usuwa- nia wierszy i kolumn arkusza. Wstawianie NarzĊdzia: polecenia Wstaw/Wiersze tabeli powyĪej i Wstaw/Kolumny tabeli po lewej. Na rysunku 4.16 tabela obejmuje zakres C2:E7. Kolumna A z pomocniczymi numerami wierszy nie naleĪy do tabeli. Rysunek 4.16. Wstawienie dwóch wierszy tabeli nie oznacza wstawienia wierszy w arkuszu 84 CzöĈè I i Bez formuä i funkcji 1. Zaznacz w tabeli zakres C5:C6 (rysunek 4.16) i kliknij go prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podrĊcznego wybierz polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powyĪej. Wynik zostaá pokazany po prawej stronie rysunku 4.16.  Z porównania lewej i prawej czĊĞci rysunku 4.16 wynika, Īe nowe wiersze zostaáy wstawione tylko w tabeli, a nie w caáym arkuszu, na co wskazuje zachowanie ciągáej numeracji wierszy w kolumnie A.  Jak widaü, zostaáo wstawione tyle wierszy tabeli, ile obejmowaá zaznaczony zakres.  Wstawianie kolumn jest wykonywane analogicznie, jedynie w punkcie 2. polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powyĪej zostaje zastąpione przez Wstaw/Kolumny tabeli po lewej. Usuwanie NarzĊdzia: polecenia UsuĔ/Wiersze tabeli i UsuĔ/Kolumny tabeli.  Aby usunąü wiersze (kolumny) tabeli, zaznacz zakres obejmujący komórki poáoĪone w tych wierszach, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podrĊcznego wybierz polecenie UsuĔ/Wiersze tabeli lub UsuĔ/Kolumny tabeli. 77. Dlaczego usuwanie duplikatów z tabeli czasami „Ēle” dziaäa NarzĊdzia: polecenie NarzĊdzia tabel/NarzĊdzia — UsuĔ duplikaty oraz formatowanie tabeli. Polecenie usuwania duplikatów z tabeli eliminuje rekordy wedáug tego „jak widaü liczby”, a nie na podstawie ich rzeczywistej wartoĞci, tzn. te same wartoĞci róĪnie sformatowane są traktowane jako odmienne. W tabeli pokazanej na rysunku 4.17 dwa wiersze są zduplikowane: zawartoĞü wiersza 3. jest powtórzona w wierszu 6., a wiersza 4. w wierszu 7. Wiersze powtórzone są ina- czej sformatowane, czcionka zostaáa pochylona i pogrubiona oraz wartoĞci w kolum- nie D zostaáy wyĞwietlone z dwoma miejscami po przecinku. Wykonamy dwie róĪne operacje usuwania duplikatów. Rysunek 4.17. Czy Excel wiersze 6. i 7. uzna za powtórzenie wierszy 3. i 4.? Rozdziaä 4. i Tabele 85 Usuwanie duplikatów na podstawie kolumn tekstowych 1. PrzejdĨ do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie NarzĊdzia tabel/ NarzĊdzia — UsuĔ duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów wyáącz sprawdzanie powtórzeĔ w kolumnie Wpđata (rysunek 4.18) i kliknij OK. Rysunek 4.18. Usuwanie wierszy mających te same wartoĞci w trzech pierwszych kolumnach Wynik zostaá pokazany na rysunku 4.19. Po odczytaniu komunikatu kliknij OK. Rysunek 4.19. Excel usunąá powtórzone rekordy Jak widaü, wiersze 6. i 7. z rysunku 4.17 zostaáy uznane za powtórzenia, choü tekst byá w nich inaczej sformatowany. Czym 45 zä róĔni siö od 45,00 zä? UĪyjemy tej samej tabeli wyjĞciowej pokazanej na rysunku 4.18. MoĪesz cofnąü ostat- nią operacjĊ, aby przywróciü ostatnio usuniĊte duplikaty (rysunek 4.19). 1. Tak jak poprzednio, przejdĨ do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie NarzĊdzia tabel/NarzĊdzia — UsuĔ duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów (rysunek 4.18) wáącz sprawdzanie powtórzeĔ we wszystkich kolumnach i kliknij OK. Wynik zostaá pokazany na rysunku 4.20. 86 Rysunek 4.20. Nie ma duplikatów. Dla Excela 45 zá to nie to samo, co 45,00 zá CzöĈè I i Bez formuä i funkcji Jak widaü, Excel uwaĪa, Īe w tabelach:  inaczej sformatowany tekst pozostaje tym samym tekstem,  inaczej sformatowana liczba nie jest tą samą liczbą. Tak samo dziaáa usuwanie danych w zwykáych zakresach nie zamienionych na tabele opisane w rozwiązaniu 148. w rozdziale 9. NaleĔy pamiötaè, aby przed usuwaniem duplikatów sformatowaè tak samo wszystkie liczby w kaĔdej kolumnie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: