Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00368 005736 18441987 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 PL. Kurs - książka
Excel 2007 PL. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0836-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najnowszą wersję najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego

Arkusz kalkulacyjny Excel to narzędzie, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa. Aplikacja ta skutecznie wyparła z biur kalkulatory, oferując znacznie większe możliwości niż tylko przeprowadzanie prostych obliczeń. Dzięki Excelowi można nie tylko zebrać dane w jednym arkuszu, ale również przedstawić je na wykresie i dokonać w oparciu o nie złożonych kalkulacji z wykorzystaniem bogatego arsenału funkcji obliczeniowych oferowanych przez ten program. W jego najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 2007, przeprojektowano interfejs użytkownika i wprowadzono wiele możliwości znacznie przyspieszających i automatyzujących pracę z arkuszami, nawet tymi najbardziej rozbudowanymi. Znajomość Excela jest jednym z najczęściej stawianych przez pracodawców wymagań. Warto więc poznać tą aplikację.

Książka 'Excel 2007 PL. Kurs' to podręcznik, dzięki któremu opanujesz zasady korzystania z tego popularnego arkusza kalkulacyjnego. Dowiesz się, w jaki sposób utworzyć nowy skoroszyt oraz otworzyć istniejący. Nauczysz się wprowadzać dane do komórek, formatować je oraz wyszukiwać. Poznasz sposoby zaznaczania pojedynczych komórek i całych grup, drukowania arkuszy oraz tworzenia wykresów. Przeczytasz także o korzystaniu z funkcji i formuł w celu przeprowadzania obliczeń na danych zgromadzonych w arkuszu.

Odłóż kalkulator do szuflady i zastąp go Excelem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Excel 2007 PL. Kurs Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-0836-2 Format: B5, stron: 320 Poznaj najnowsz¹ wersjê najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego (cid:129) Wprowadzanie, formatowanie i zaznaczanie danych w komórkach (cid:129) Drukowanie arkuszy (cid:129) Tworzenie wykresów (cid:129) Korzystanie z formu³ i funkcji Arkusz kalkulacyjny Excel to narzêdzie, bez którego trudno wyobraziæ sobie funkcjonowanie nowoczesnego przedsiêbiorstwa. Aplikacja ta skutecznie wypar³a z biur kalkulatory, oferuj¹c znacznie wiêksze mo¿liwoœci ni¿ tylko przeprowadzanie prostych obliczeñ. Dziêki Excelowi mo¿na nie tylko zebraæ dane w jednym arkuszu, ale równie¿ przedstawiæ je na wykresie i dokonaæ w oparciu o nie z³o¿onych kalkulacji z wykorzystaniem bogatego arsena³u funkcji obliczeniowych oferowanych przez ten program. W jego najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 2007, przeprojektowano interfejs u¿ytkownika i wprowadzono wiele mo¿liwoœci znacznie przyspieszaj¹cych i automatyzuj¹cych pracê z arkuszami, nawet tymi najbardziej rozbudowanymi. Znajomoœæ Excela jest jednym z najczêœciej stawianych przez pracodawców wymagañ. Warto wiêc poznaæ t¹ aplikacjê. Ksi¹¿ka „Excel 2007 PL. Kurs” to podrêcznik, dziêki któremu opanujesz zasady korzystania z tego popularnego arkusza kalkulacyjnego. Dowiesz siê, w jaki sposób utworzyæ nowy skoroszyt oraz otworzyæ istniej¹cy. Nauczysz siê wprowadzaæ dane do komórek, formatowaæ je oraz wyszukiwaæ. Poznasz sposoby zaznaczania pojedynczych komórek i ca³ych grup, drukowania arkuszy oraz tworzenia wykresów. Przeczytasz tak¿e o korzystaniu z funkcji i formu³ w celu przeprowadzania obliczeñ na danych zgromadzonych w arkuszu. (cid:129) Zastosowania arkusza kalkulacyjnego (cid:129) Praca z plikami zawieraj¹cymi arkusze (cid:129) Automatyzacja pracy (cid:129) Zaznaczanie komórek (cid:129) Wprowadzanie i edycja danych (cid:129) Formatowanie komórek (cid:129) Tworzenie wykresów (cid:129) Drukowanie arkuszy (cid:129) Stosowanie formu³ (cid:129) Funkcje matematyczne (cid:129) Funkcje daty i czasu (cid:129) Korzystanie z Analysis ToolPak Od³ó¿ kalkulator do szuflady i zast¹p go Excelem Spis treści Rozdzia³ 1. Wstêp ......................................................................................................................................................7 Twój kurs Excela .....................................................................................................................7 Liczenie i postęp .....................................................................................................................8 Wyścig ....................................................................................................................................10 Jedno narzędzie do wszystkiego .........................................................................................11 Idealny pracownik, czyli przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego ............................13 Liliput i Guliwer ...................................................................................................................14 Na cebulkę .............................................................................................................................15 Lek na wszystkie dolegliwości ............................................................................................16 Rodzina Microsoft Offi ce ....................................................................................................18 W królestwie krasnoludków ...............................................................................................19 Trochę fajerwerków ..............................................................................................................22 Nie tylko Excel ......................................................................................................................24 Moc z Wami ..........................................................................................................................26 Dowody praktyczne ............................................................................................................27 Bajka z morałem ...................................................................................................................37 Podsumowanie......................................................................................................................38 Rozdzia³ 2. Dwa ³atwe kroki ..............................................................................................................................39 Rozpoczynanie pracy ...........................................................................................................40 Program dla użytkownika ...................................................................................................42 Bezpieczeństwo danych .......................................................................................................44 Zapisywanie informacji .......................................................................................................45 Przykłady ...............................................................................................................................47 Podsumowanie......................................................................................................................56 Rozdzia³ 3. Eliminacja niebez pie czeñstwa utraty danych ...................................................................57 Co jest najcenniejsze ............................................................................................................59 Przykłady ...............................................................................................................................60 Podsumowanie......................................................................................................................64 Rozdzia³ 4. Jak oszczêdzaæ czas ......................................................................................................................65 Przykłady ...............................................................................................................................67 Podsumowanie......................................................................................................................71 4 Spis treści Rozdzia³ 5. Niewiarygodne mo¿liwości .......................................................................................................73 Przykłady ...............................................................................................................................78 Podsumowanie......................................................................................................................83 Rozdzia³ 6. £atwe sposoby zaznaczania ......................................................................................................85 Przykłady ...............................................................................................................................89 Podsumowanie......................................................................................................................94 Rozdzia³ 7. Mistrzowskie wprowadzanie danych ....................................................................................95 Krnąbrne maszyny ...............................................................................................................98 Przykłady ...............................................................................................................................99 Podsumowanie....................................................................................................................106 Rozdzia³ 8. Edycja danych ..............................................................................................................................107 Przykłady .............................................................................................................................110 Podsumowanie....................................................................................................................118 Rozdzia³ 9. Wyjawiamy sekrety formatowania komórek ..................................................................119 Prosta instalacja ..................................................................................................................120 Łatwa obsługa .....................................................................................................................120 Podstępne pułapki ..............................................................................................................120 Mozolne prace.....................................................................................................................121 Straszne formaty .................................................................................................................122 Zanim wyrzucisz komputer ..............................................................................................122 Przykłady .............................................................................................................................124 Podsumowanie....................................................................................................................133 Rozdzia³ 10. 100 gwarancji na przekonanie audytorium ..............................................................135 Przykłady .............................................................................................................................140 Podsumowanie....................................................................................................................143 Rozdzia³ 11. Drukowanie ....................................................................................................................................145 Przykłady .............................................................................................................................147 Podgląd wydruku ...............................................................................................................151 Podsumowanie....................................................................................................................156 Rozdzia³ 12. Excel jako baza danych ............................................................................................................157 Projektowanie bazy danych ...............................................................................................159 Przykłady .............................................................................................................................161 Podsumowanie....................................................................................................................167 Rozdzia³ 13. Formu³y w praktyce ...................................................................................................................169 Budowa formuł ...................................................................................................................170 Błędne działanie formuł ....................................................................................................171 Przykłady .............................................................................................................................173 Program magazynowy .......................................................................................................176 Podsumowanie....................................................................................................................180 Spis treści 5 Rozdzia³ 14. Samodzielne rozwi¹zywanie problemów .........................................................................183 Przykłady .............................................................................................................................185 Podsumowanie....................................................................................................................188 Rozdzia³ 15. Skarby w sieci? .............................................................................................................................189 Microsoft Offi ce ..................................................................................................................190 Pomoc techniczna Microsoft u ..........................................................................................191 Excel nie potrafi cerować skarpet .....................................................................................194 Poradnik Excela ..................................................................................................................196 Własny biznes .....................................................................................................................198 Podsumowanie....................................................................................................................201 Rozdzia³ 16. Funkcje czasu i daty ...................................................................................................................203 Opisy funkcji .......................................................................................................................205 Przykłady .............................................................................................................................208 Podsumowanie....................................................................................................................218 Rozdzia³ 17. Proste obliczenia fi nansowe ..................................................................................................219 Opisy funkcji .......................................................................................................................221 Przykłady .............................................................................................................................222 Podsumowanie....................................................................................................................228 Rozdzia³ 18. Korepetycje z matmy ................................................................................................................229 Opisy funkcji .......................................................................................................................231 Przykłady .............................................................................................................................233 Podsumowanie....................................................................................................................244 Rozdzia³ 19. Miarka za miarkê .........................................................................................................................245 Instalacja Analysis ToolPak ...............................................................................................246 Opis funkcji .........................................................................................................................249 Przykłady .............................................................................................................................254 Podsumowanie....................................................................................................................257 Rozdzia³ 20. Funkcje .............................................................................................................................................259 Funkcje fi nansowe ..............................................................................................................260 Funkcje daty i czasu ...........................................................................................................267 Funkcje matematyczne ......................................................................................................271 Zakoñczenie .............................................................................................................................................................307 Guru Excela .........................................................................................................................309 Skorowidz .......................................................................................................................................311 (cid:138) (cid:138) (cid:138) (cid:138) (cid:138) (cid:138) (cid:138) (cid:138) Prosta instalacja £atwa obs³uga Podstêpne pu³apki Mozolne prace Straszne formaty Zanim wyrzucisz komputer Przyk³ady Podsumowanie 9 Wyjawiamy sekrety formatowania komórek 120 Prosta instalacja Prosta instalacja Producenci oprogramowania staraj¹ siê dostarczyæ aplikacjê, która pozwoli u¿ytkownikowi rozpocz¹æ pracê zaraz po zainstalowaniu. Kto chcia³by poświêcaæ czas na konfi gurowanie programu czy czytanie instrukcji obs³ugi? Podczas instalacji parametrom nadawane s¹ wartości domyślne. Dziêki nim program dzia³a, to prawda. Aktywne s¹ wszystkie najczêściej u¿ywane opcje — to równie¿ prawda. Jednak je¿eli u¿ytkownik chce wykonaæ nietypow¹ pracê, musi porz¹dnie siê natrudziæ, zanim dostosuje program do w³asnych potrzeb. £atwa obs³uga Program ma sprawiaæ wra¿enie ³atwego w obs³udze. Dziêki unifi kacji ikon i poleceñ znajomośæ obs³ugi jednego programu dla środowiska Windows pozwala na szybkie opanowanie innych. U¿ytkownik ma z³udne wra¿enie, ¿e z programu mo¿e korzystaæ, polegaj¹c tylko na intuicji. Mo¿na takiemu wra¿eniu ulegaæ do chwili, w której pojawi siê pierwszy problem. Do jego rozwi¹zania konieczna jest podstawowa wiedza o specyfi ce aplikacji. Podstêpne pu³apki Domyślnie komórki maj¹ rozmiary zbyt ma³e, aby wyświetliæ nawet 1024 znaki. Podczas wpisywania okazuje siê, ¿e widocznych jest tylko kilka znaków. Gdy zakoñczymy wpisywanie, pojawia siê napis, który zas³ania s¹siednie komórki. Doświadczenia wyniesione z obs³ugi edytora tekstów nie na wiele siê zdaj¹. Arkusz kalkulacyjny ma swoj¹ specyfi kê. Szerokośæ komórki mo¿na dostosowywaæ do jej zawartości. Wystarczy tylko przeci¹gn¹æ liniê oddzielaj¹c¹ s¹siednie kolumny. Mo¿na równie¿ dwukrotnie klikn¹æ liniê rozdzielaj¹c¹ kolumny. Mozolne prace 121 Mozolne prace Mimo ¿e Excel jest programem komputerowym, to bez odpowiedniej wiedzy wiele czynności u¿ytkownik bêdzie musia³ wykonywaæ w bardzo mozolny sposób. Za³ó¿my, ¿e wykorzystano wszystkie kolumny arkusza. Chcemy nadaæ arkuszowi ³adny wygl¹d i dostosowaæ szerokośæ komórek do zawartości. Czy aby dostosowaæ szerokośæ ka¿dej kolumny do wpisanych danych, musimy pos³ugiwaæ siê klikniêciami? Jeśli dostosowanie szerokości jednej kolumny zajmie tylko dziesiêæ sekund, to na klikaniu w zaledwie 256 kolumn spêdzimy prawie trzy kwadranse! Na szczêcie nie musimy regulowaæ szerokości ka¿dej kolumny z osobna. Excel pozwala na dopasowanie szerokości kolumn do ich zawartości w ca³ym arkuszu. Po zaznaczeniu ca³ego arkusza nale¿y dwukrotnie klikn¹æ jedn¹ z linii rozdzielaj¹cych kolumny. Je¿eli rozmiar komórek nie powinien byæ modyfi kowany, a chcemy, aby wyświetlanych by³o wiêcej znaków, mo¿na zmieniæ wielkośæ czcionki. Podczas wpisywania wartości w czêści Czcionka wstêgi Narzêdzia g³ówne trzeba wykonaæ wiele prób. Od czego mamy komputer? Maszynie mo¿na kazaæ dobraæ odpowiedni¹ wielkośæ czcionki. Zrobi to znacznie szybciej ni¿ cz³owiek. 122 Straszne formaty Nowy arkusz Excela jest tworzony z parametrami domyślnymi. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: krój, rozmiar oraz kolor czcionki. Gdy w tworzonych dokumentach chcemy u¿ywaæ pisma o innym wygl¹dzie, zamiast ka¿dorazowo je zmieniaæ, mo¿na raz zmodyfi kowaæ wartości domyślne. Nowe arkusze bêd¹ tworzone z zadanymi przez u¿ytkownika parametrami tekstu. Zmiana parametrów domyślnych nie ma wp³ywu na arkusze ju¿ istniej¹ce. Straszne formaty Komputer nie ma intuicji. PC nie potrafi z kontekstu odczytaæ dodatkowych informacji. Wpisuj¹c dane, musimy poinformowaæ program, jak ma je traktowaæ. Format Ogólne jest domyślnym formatem liczbowym. Jeśli wpisywana liczba zawiera tak du¿o znaków, ¿e nie mieści siê w komórce, zostanie zaokr¹glona. Do jej zapisu zostanie u¿yty format Naukowe. Na wartośæ wyświetlan¹ na ekranie i drukowan¹ wp³yw ma szerokośæ komórki. Wpisanie danych do zbyt w¹skiej komórki powoduje wyświetlanie liczby ró¿nej od wprowadzonej. Do obliczeñ brane s¹ wartości wpisane (widoczne w pasku formu³y po klikniêciu komórki). Dla poprawności obliczeñ istotne jest wybranie w³aściwego formatu i zakresu wartości. Excel pozwala na korzystanie z nastêpuj¹cych formatów: Ogólne, Liczbowe, Walutowe, Ksiêgowe, Data, Czas, Procentowe, U³amkowe, Naukowe, Tekstowe, Specjalne, Niestandardowe. W kategorii Niestandardowe mo¿na znaleźæ formaty kodów pocztowych i numerów telefonicznych, PESEL i NIP. Zanim wyrzucisz komputer Z powy¿szych przyk³adów wynika, ¿e aby poprawnie pos³ugiwaæ siê arkuszem kalkula- cyjnym, trzeba go poznaæ. Opieranie siê na intuicji, doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas pracy z edytorem tekstów, to najprostsza droga do pope³niania b³êdów. Zanim wyrzucisz komputer 123 Nie uda Ci siê poznaæ Excela w ca³ości. Zawsze bêdzie mia³ przed Tob¹ jakieś tajemnice. Pracuj¹c z nim, odnoś siê krytycznie do wyników obliczeñ. Nie ufaj mu bezgranicznie. Komputer wykona ka¿d¹ pracê, nawet tê, która z punktu widzenia cz³owieka nie ma sensu. Ale zanim wyrzucisz komputer, sprawdź, czy sam nie pope³ni³eś b³êdu. 124 Przyk³ady Przyk³ady Poni¿sze przyk³ady demonstruj¹, w jaki sposób mo¿na dostosowaæ sposób wyświetlania do danych zapisanych w komórce. Zmiana szerokości kolumny Najczêściej spotykanym problemem jest dopasowanie szerokości kolumny do liczby znaków zapisanych w komórce. Aby zmieniæ szerokośæ kolumny: 1 3 2 4 6 5 1. Umieśæ kursor nad lini¹ rozdzielaj¹c¹ kolumny. Gdy zmieni kszta³t ze strza³ki na liniê pionow¹ z dwiema strza³kami, wciśnij lewy przycisk myszy. 2. Przesuwaj kursor a¿ do osi¹gniêcia odpowiedniej szerokości kolumny. W czasie przesuwania zawartośæ kolumny nie jest wyświetlana. 3. Nad kolumn¹ widoczne jest pole z informacj¹ o szerokości. Mo¿e to pomóc w zorientowaniu siê co do nowych wymiarów kolumny. 4. Zwolnij lewy przycisk myszy. Linia rozdzielaj¹ca pojawi siê w miejscu, w którym znajdowa³ siê kursor. 5. Je¿eli wszystkie wiesze nie s¹ jednocześnie widoczne na ekranie, przewiñ arkusz. 6. Gdy zauwa¿ysz, i¿ zawartośæ niektórych komórek nie jest wyświetlana w ca³ości, ponownie zmieñ szerokośæ kolumny. Przyk³ady 125 Automatyczna zmiana szerokości kolumny Opisany poprzednio sposób zmiany szerokości kolumny jest bardzo pracoch³onny. K³opotliwośæ pos³ugiwania siê nim jest tym wiêksza, im wiêcej wierszy jest wype³nionych. Excel ma wbudowany mechanizm automatycznego dostosowywania szerokości kolumny do liczby wpisanych znaków. Aby program automatycznie dostosowa³ szerokośæ kolumny do jej zawartości: 1 1. Umieśæ kursor nad lini¹ rozdzielaj¹c¹ komórki. Gdy zmieni kszta³t ze strza³ki na liniê pionow¹ z dwiema strza³kami, kliknij dwukrotnie. 2 3 2. Je¿eli wszystkie wiesze nie s¹ jednocześnie widoczne na ekranie, przewiñ arkusz. 3. Szerokośæ kolumny zosta³a dostosowana do wyświetlenia komórki zawieraj¹cej najwiêcej znaków. Automatyczna zmiana szerokości kolumn w ca³ym arkuszu Prawda, ¿e automatyczna zmiana szerokości kolumny jest wygodniejsza ni¿ rêczna? Je¿eli jesteś tego samego zdania, mam dla Ciebie mi³¹ niespodziankê. Mo¿liwa jest automatyczna zmiana szerokości wszystkich kolumn w ca³ym arkuszu. Aby program automatycznie dostosowa³ szerokośæ wszystkich kolumn w arkuszu do ich zawartości: 1 1. Kliknij pole znajduj¹ce siê na przeciêciu oznaczeñ kolumn i wierszy. 126 Przyk³ady 2 2. Zaznaczony zosta³ ca³y arkusz. Kliknij dwukrotnie liniê rozdzielaj¹c¹ kolumny. Szerokośæ kolumn w arkuszu zosta³a zmieniona. 3 4 3. Sprawdzimy, jaki wp³yw mia³a wprowadzona zmiana na wygl¹d arkusza. Rozwiñ wstêgê Widok. 4. W sekcji Powiêkszenie kliknij ikonê Powiêkszenie. 5. Wybierz wyświetlanie arkusza w pomniejszeniu. 5 6. Przewiñ arkusz tak, aby sprawdziæ, czy zawartośæ wszystkich komórek jest wyświetlana w ca³ości. 6 Przyk³ady 127 Dostosowywanie wielkości czcionki W poprzednich przyk³adach szerokośæ kolumn by³a dostosowywana do ich zawartości. Mo¿liwa jest równie¿ zmiana rozmiaru czcionki, aby dane zmieści³y siê w komórkach o zadanej szerokości. Aby zmieniæ wielkośæ czcionki na pozwalaj¹c¹ na zmieszczenie w komórce ca³ego tekstu: 1. Klikniêciem zaznacz komórkê. 2. Kliknij strza³kê znajduj¹c¹ siê w prawym dolnym rogu sekcji Czcionka. 1 4 3 2 5 3. W oknie Formatowanie komórek kliknij kartê Wyrównanie. 4. W sekcji Sterowanie tekstem zaznacz opcjê Zmniejszaj, aby dopasowaæ. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Wielkośæ czcionki w zaznaczonym obszarze zosta³a dostosowana do szerokości komórki i d³ugości tekstu. 6 128 Przyk³ady Zmiana domyślnych parametrów tekstu Je¿eli chcesz w arkuszach u¿ywaæ czcionki o innym wygl¹dzie ni¿ standardowy, nie musisz za ka¿dym razem formatowaæ wpisanego tekstu. Mo¿esz zmieniæ domyślne parametry czcionki. Po utworzeniu nowego dokumentu wpisywane znaki bêd¹ mia³y wygl¹d zgodny wprowadzonymi ustawieniami. Aby wyspecyfi kowaæ parametry tekstu, które bêd¹ uwzglêdniane w ka¿dym nowym arkuszu: 1. Kliknij strza³kê znajduj¹c¹ siê w prawym dolnym rogu sekcji Czcionka. 1 2 3 4 5 2. W oknie Formatowanie Komórek kliknij kartê Czcionka. 3. Na liście Czcionka zaznacz nazwê kroju, który ma byæ krojem domyślnym. 4. Na liście Styl czcionki zaznacz styl czcionki domyślnej. 5. Na liście Rozmiar zaznacz rozmiar czcionki domyślnej. 6. Kliknij przycisk OK. 6 Ustawienia domyślne zaczn¹ obowi¹zywaæ po ponownym uruchomieniu programu Excel. Nie maj¹ one wp³ywu na wygl¹d dokumentów utworzo- nych przed wprowadzeniem zmiany. B³êdy wyświetlania Pocz¹tkuj¹cemu u¿ytkownikowi Excel mo¿e sprawiæ psikusa. Choæ na ekranie bêdzie widaæ, ¿e dodaje on 2 i 2, to wynik nie musi wynosiæ 4. Źród³em b³êdu jest format komórki i zaokr¹glanie liczb. Format komórki określa, czy ci¹g znaków ma byæ traktowany jako data, kwota, wartośæ wyra¿ona w procentach, numer NIP itp. Przyk³ady 129 Dla niektórych formatów mo¿na określiæ liczbê miejsc znacz¹cych, do których bêdzie zaokr¹glana liczba. Formatowanie wymyślono nie po to, aby u¿ytkownik arkusza kalkulacyjnego mia³ dodatkowe problemy. Informuje ono program, jak ma traktowaæ dane. Inaczej s¹ sumowane godziny, inaczej daty, a jeszcze inaczej procenty. Nieprawid³owe zastosowanie formatowania kryje w sobie niebezpieczeñstwa. W komórce wyświetlana jest liczba po uwzglêdnieniu formatowania. Do obliczeñ wykorzystywana jest wpisana wartośæ. Mo¿na j¹ obejrzeæ tylko w pasku formu³y po klikniêciu komórki. Aby sprawdziæ, jaki wp³yw na wyświetlanie zawartości komórki ma jej szerokośæ: 1 3 2 1. Kliknij komórkê. 2. Wpisz z klawiatury liczbê 1234567890. 3. Kliknij przycisk Wpis. 4 5 6 4. Zmieñ szerokośæ komórki zawieraj¹cej liczbê tak, aby zmieści³y siê w niej tylko trzy znaki. 5. Z powodu zbyt ma³ej ilości miejsca zamiast liczby wyświetlana jest sygnalizacja b³êdu. 6. W rzeczywistości w komórce nadal wpisana jest liczba 1234567890. 7 8 7. Zwiêksz szerokośæ kolumny tak, aby wyświetlane w niej by³o piêæ znaków. 8. Liczba 1234567890 zosta³a zaokr¹glona do 1*10+9. 130 Przyk³ady 9 10 9. Zwiêksz szerokośæ kolumny, aby widocznych by³o dziewiêæ znaków. 10. Liczba 1234567890 zosta³a zaokr¹glona do 1,235*10+9. Sporz¹dzimy tabelê. U³atwi ona porównanie ró¿nych formatów danych. 1. W kolumnie A wpisz nazwy formatów danych. 2. W komórce B1 wpisz tekst Zapis liczby. 3. W komórce B2 wpisz liczbê 1234567890. 4. Skopiuj j¹ do schowka. 1 4 2 3 Przyk³ady 131 5. Zaznacz obszar od B3 do B16. 6. Kliknij przycisk Wklej. Zawartośæ schowka zostanie wstawiona do zaznaczonego obszaru. 6 5 7 8 11 9 10 7. Kliknij komórkê B3 prawym przyciskiem myszy. 8. Z menu podrêcznego wybierz polecenie Formatuj komórki. 9. W oknie Formatowanie komórek kliknij kartê Liczby. 10. Z listy Kategoria wybierz Liczbowe. 11. Przypisz nowy format komórce klikniêciem przycisku OK. 132 Przyk³ady 12 12. Zawartośæ komórki B3 ma format liczbowy. Klikaj¹c komórki od B4 do B16, nadaj im formaty zgodne z nazw¹ widoczn¹ w kolumnie A. 13 14 13. W komórkach od B2 do B16 widoczny jest wp³yw formatowania na postaæ liczby. W komórkach B6 i B7 sygnalizowany jest b³¹d. Naprowadź kursor nad komórkê B7. 14. Wyświetlona zosta³a informacja o przyczynie b³êdu. Podsumowanie 133 Podsumowanie ♦ ♦ ♦ Kiedy w komórce jest wyświetlany znak b³êdu? Znak b³êdu pojawia siê wówczas, gdy komórka ma zbyt ma³¹ szerokośæ, aby wyświetliæ liczbê, lub liczba ma wartośæ niezgodn¹ z formatowaniem komórki. W jaki sposób informujemy program, ¿e wpisan¹ liczbê ma traktowaæ jak numer telefonu, a nie wynik pomiarów, który mo¿na zaokr¹glaæ? O sposobie interpretacji danych program jest informowany za pomoc¹ formatowania. Która wartośæ jest uwzglêdniana w obliczeniach: widoczna w komórce czy pasku formu³y? Na ekranie i na wydrukach s¹ widoczne dane uwzglêdniaj¹ce szerokośæ komórek. Do obliczeñ u¿ywana jest rzeczywista zawartośæ komórek — widoczna w pasku formu³y po klikniêciu komórki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 PL. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: