Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 003100 18774719 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc - książka
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1095-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chciałby tracić cenne godziny na robienie papierowych sprawozdań i zestawień? Jeśli szef każe Ci przygotować na jutro raport w Excelu, nauczyciel domaga się prezentacji wykresów, a kontrahent przysyła listę towarów i prosi o obliczenie rabatu, musisz działać natychmiast! Jak dostosować komórki Excela do swoich potrzeb? Co zrobić, by wkleić dane z innego arkusza, podsumować liczby z wielu komórek, wstawić właściwy wykres lub obiekt? I jak to wszystko potem wydrukować? Tylko nie panikuj - na sygnale ruszamy Ci z pomocą! W tej książce znajdziesz receptę na sprawne korzystanie z Excela i skuteczne lekarstwo na skomplikowane obliczenia!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ? Jeœli szef ka¿e Ci przygotowaæ na jutro raport w Excelu, nauczyciel domaga siê prezentacji wykresów, a kontrahent przysy³a listê towarów i prosi o obliczenie rabatu, musisz dzia³aæ natychmiast! Jak dostosowaæ komórki Excela do swoich potrzeb? Co zrobiæ, by wkleiæ dane z innego arkusza, podsumowaæ liczby z wielu komórek, wstawiæ w³aœciwy wykres lub obiekt? I jak to wszystko potem wydrukowaæ? Tylko nie panikuj – na sygnale ruszamy Ci z pomoc¹! W tej ksi¹¿ce znajdziesz receptê na sprawne korzystanie z Excela i skuteczne lekarstwo na skomplikowane obliczenia! • Operacje na komórkach – formatowanie, wklejanie, wstawianie i inne • Operacje na zakresach – zaznaczanie, kopiowanie, sumowanie i inne • Sortowanie i wyszukiwanie danych • Wstawianie i edycja obrazów • Wstawianie autokszta³tów, ClipArtów, SmartArtów, WordArtów • Generowanie wykresów kolumnowych, liniowych, ko³owych i innych • Dodawanie hiper³¹czy i pól tekstowych • Wklejanie dokumentu zapisanego w Wordzie • Organizacja elementów arkusza • Pos³ugiwanie siê formu³ami i funkcjami • Stosowanie odwo³añ wzglêdnych, bezwzglêdnych i mieszanych Excel 2007 PL Spis treści /  5 /  7 /  11 /  23 /  28 /  14 /  16 /  20 /  26 Wstęp  1.  Zaznaczanie zakresów komórek  2.  Kopiowanie i wklejanie zakresów komórek  3.  Wklejanie specjalne  4.  Formatowanie czcionki  5. Formatowanie wyrównania tekstu w komórkach  6.  Formatowanie liczb  7.  Formatowanie warunkowe  8.  Formatowanie tabel  9.  Formatowanie stylu komórek  10.  Wstawianie, usuwanie, zmiana rozmiarów komórek  11. Sumowanie kolumn, wierszy i zakresów komórek  12.  Sortowanie danych  /  37 13. Wyszukiwanie w arkuszu  14.  Wstawianie obrazów  /  42 15. Edycja obrazów w arkuszu  16.  Wstawianie clipartów  /  48 17.  Wstawianie autokształtów  18.  Wstawianie SmartArtów  19.  Wstawianie wykresów kolumnowych  20.  Wstawianie wykresów liniowych  /  57 21.  Wstawianie wykresów kołowych  /  59 22.  Wstawianie wykresów słupkowych  23.  Wstawianie wykresów warstwowych  24.  Wstawianie wykresów punktowych  /  65 25.  Wstawianie wykresów giełdowych  /  67 26. Wstawianie wykresów powierzchniowych  27.  Wstawianie wykresów pierścieniowych  /  44 /  69 /  71 /  50 /  52 /  61 /  63 /  40 /  55 /  18 /  31 /  34  Excel 2007 PL /  73 /  75 28.  Wstawianie wykresów bąbelkowych  29.  Wstawianie wykresów radarowych  30.  Wstawianie hiperłączy  /  77 31. Wstawianie pól tekstowych  32. Wstawianie nagłówka i stopki  33.  Wstawianie WordArtów  /  88 34.  Wstawianie obiektów  35.  Wstawianie symboli  36.  Zmiana stylu arkusza  37. Zmiana ustawień strony przeznaczonej do wydruku  38.  Zmiana dodatkowych opcji wydruku arkusza  /  101 39. Organizacja elementów w arkuszu  40. Wstawianie formuł i funkcji  /  106 41.  Odwołania względne, bezwzględne i mieszane  /  94 /  96 /  104 /  110 /  80 /  84 /  91 /  98   Spis treści Jednymi z bardziej istotnych obiektów, jakie możemy wsta- wiać do Excela, są z całą pewnością wykresy. W Excelu jest dostępnych wiele różnych ich typów. Jeden z nich to wykresy giełdowe. Są to wykresy, które, ogólnie rzecz biorąc, służą do ilustrowania zmian notowań giełdowych. Same wykresy dzielą się na cztery podtypy. Wszystkie one są widoczne po kliknięciu w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie przycisku Inne wykresy (rysunek 25.1). Symbo- le wykresów giełdowych znajdują się w obszarze Giełdowy menu, które się rozwinie. Pierwszy z wykresów wymaga podania trzech serii danych: notowania minimalnego akcji, notowania maksymalne- go i notowania zamknięcia. W przypadku drugiego trzeba podać cztery serie danych: notowanie otwarcia, notowanie maksymalne, minimalne i zamknięcie. Trzeci wymaga serii: obroty, notowanie maksymalne, minimalne i zamknię- cie. W przypadku czwartego trzeba podać serie: obroty, notowanie otwarcia, notowanie maksymalne, minimalne i zamknięcie. Serie danych muszą być podawane w takiej właśnie kolejności. Jakkolwiek wykresy te zostały zaprojek- towane z myślą o zastosowaniach giełdowych, bardzo łatwo jest je wykorzystać w innych celach, na przykład do ilustrowa- nia zmian jakiejś wartości mierzonej w laboratorium w danym czasie — z uwzględnieniem błędów pomiaru. Excel oferuje tyle możliwości ingerencji w postać tworzonych wykresów, że mogłyby one być materiałem na odrębną książkę, dlatego w przykładzie poniżej opisane zostanie jedynie tworzenie wykresu w jego domyślnej formie — i ewentualne najpopu- larniejsze drobne modyfi kacje. Rysunek 25.2. Przykładowe dane Excel 2007 PL 25. Wstawianie wykresów giełdowych Rysunek 25.1. Podtypy wykresów giełdowych Przyk³ad Aby zilustrowaæ sposób two- rzenia wykresów gie³dowych, utworzymy wykres dla danych z rysunku 25.2. 67 Excel 2007 PL Zaznaczamy obszar komórek zawieraj¹cy dane, na podsta- wie których chcemy utworzyæ wykres, w naszym przypadku A1:D6, a nastêpnie w obsza- rze Wykresy zak³adki Wsta- wianie klikamy przycisk Inne wykresy; z menu, które siê rozwinie, wybieramy pierw- szy z wykresów w obszarze Gie³dowy. W arkuszu powi- nien siê pojawiæ wykres z rysunku 25.3. Widzimy wykres ilustruj¹cy notowania gie³dowe dla czte- rech spó³ek. Wstawmy teraz do powy¿- szego wykresu tytu³. Po za- znaczeniu wykresu (klikniê- ciu) w górnej czêści arkusza pojawi siê zak³adka Narzêdzia wykresów, a pod ni¹ trzy ko- lejne: Projektowanie, Uk³ad i Formatowanie. Klikamy za- k³adkê Uk³ad, a nastêpnie w obszarze Etykiety przycisk Tytu³ wykresu. Z menu, które siê rozwinie, wybieramy pozy- cjê Nad wykresem. Na wykre- sie powinno siê pojawiæ pole, w którym wpiszemy tytu³ wy- kresu (rysunek 25.4). Gdy klikniemy pole przezna- czone na tytu³ wykresu, poja- wi siê w nim kursor; bêdzie- my mogli wpisaæ ¿¹dany tytu³, na przyk³ad Notowanie 02.02.2007. Wykres powinien wygl¹daæ jak ten z rysunku 25.5. Rysunek 25.3. Wykres giełdowy Rysunek 25.4. Wykres giełdowy Rysunek 25.5. Wykres giełdowy Wskazówka Jeżeli podczas tworzenia wykresu słupkowego w pierwszej kolumnie wskazanych danych znajdą się wartości będące tekstem, program automatycznie uzna je za kategorie (nazwy akcji); gdyby w pierwszej kolumnie znajdowały się liczby, zostałyby one potraktowane jak seria danych, a kategorie sta- nowiłyby kolejne liczby naturalne (numery kolejnych wier- szy). Podobnie jeśli w pierwszym wierszu obszaru danych źródłowych znajdzie się tekst, zostanie on potraktowany jak nazwy serii danych; gdyby znajdowały się tam liczby, zostały- by uznane za dane do uwzględnienia na wykresie.  68 25. Wstawianie wykresów giełdowych Excel 2007 PL 37. Zmiana ustawień strony przeznaczonej do wydruku Może się zdarzyć, że drukowane dokumenty pocho- dzące z Excela nie do końca będą nam odpowiada- ły pod względem wizualnym, nie będzie się nam podobał układ poszczególnych elementów itp. W takich przypadkach mamy możliwość dopasowania wyglądu wydruku dokumen- tu do swoich potrzeb. Podgląd wydruku Aby zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument po wydruku, niekoniecznie musimy go drukować. W Excelu istnieje moż- liwość podglądu, jak będzie się prezentował wydrukowany dokument. Na przykład możemy zobaczyć, jak będzie wyglą- dał wydruk dokumentu z rysunku 37.1. Rysunek 37.1. Przykładowy arkusz Klikamy przycisk głównego menu , po czym z menu, które się rozwinie, wybieramy podmenu Drukuj, a potem polecenie Podgląd wydruku. Wtedy zobaczymy podgląd dokumentu po wydruku (rysunek 37.2). Rysunek 37.2. Podgląd wydruku 98  Excel 2007 PL Ustawienia strony Do szeregu opcji umożliwiających zmianę domyślnych usta- wień wyglądu wydruku mamy dostęp w obszarze Ustawienie strony zakładki Układ strony (rysunek 37.3). Rysunek 37.3. Obszar Ustawienie strony Mamy tutaj następujące elementy:  Przycisk Marginesy — kliknięcie go powoduje rozwinię- cie menu, w którym mamy do wyboru trzy predefi nio- wane rozmiary marginesów: normalne, szerokie i wąskie. Znajduje się tam też opcja pozwalająca na samodzielne dopasowywanie rozmiarów marginesów. Przycisk Orientacja — kliknięcie go powoduje rozwi- nięcie menu, w którym możemy ustalić, czy orientacja strony ma być pionowa, czy pozioma. Przycisk Rozmiar — kliknięcie go powoduje rozwinięcie menu, w którym mamy możliwość ustawienia formatu wydruku (wybieramy z rozmiarów standardowych — A4, A3, B5 itp.) oraz zdefi niowania własnego rozmiaru Przycisk Obszar wydruku — kliknięcie go powoduje rozwi- nięcie, w którym znajdują się dwa polecenia: Ustaw obszar wydruku, po którego wybraniu zostanie wydrukowany jedynie wcześniej zaznaczony obszar w arkuszu, a także Wyczyść obszar wydruku, którego funkcją jest zresetowanie wcześniej ustawionego obszaru wydruku. Przycisk Znaki podziału — kliknięcie go powoduje roz- winięcie menu, za pomocą którego możemy wymusić położenie podziałów stron w arkuszu. Podział stron zostanie wstawiony tam, gdzie znajduje się aktywna komórka w arkuszu. Przycisk Tło — dzięki niemu można wstawić plik gra- fi czny jako tło dla strony. Po kliknięciu otwiera się okno, w którym wskazujemy położenie pliku z grafi ką na dysku komputera.      37. Zmiana ustawień strony przeznaczonej do wydruku 99 Excel 2007 PL  Przycisk Tytuły wydruku — kliknięcie go powoduje pojawienie się okna Ustawienia strony; w nim może- my wskazać wiersz i kolumnę, które będą drukowane na każdej stronie arkusza. Rysunek 37.4. Podgląd wydruku Rysunek 37.5. Podgląd wydruku Przyk³ad Zmieñmy format strony arku- sza na format A5. W zak³adce Uk³ad strony klikamy przycisk Rozmiar; z menu wybieramy pozycjê A5 14.8 cm x 21 cm. Gdy teraz uruchomimy podgl¹d wydruku, powinien on wygl¹daæ jak ten z rysunku 37.4. Jak widaæ, teraz tabela zajmuje prawie ca³¹ szerokośæ strony, co wynika z faktu, ¿e strona jest mniejsza. Zmieñmy teraz orientacjê strony na poziom¹. W zak³adce Uk³ad strony klikamy przycisk Orientacja; z menu wybieramy pozycjê Pozioma. Teraz podgl¹d wydruku powinien wygl¹daæ jak ten z rysunku 37.5. 100  37. Zmiana ustawień strony przeznaczonej do wydruku Excel 2007 PL 41. Odwołania względne, bezwzględne i mieszane W rozdziale poświęconym wpisywaniu formuł napi- sałem, jak wpisywać formuły, aby korzystały one z danych przechowywanych w arkuszu. Wykorzystanie jako argumentu w formule adresu komórki nazywamy odwoła- niem do komórki. W zależności od potrzeb, ściśle mówiąc: w zależności od tego, jaki efekt chcemy otrzymać po sko- piowaniu formuły do innych komórek arkusza, możemy użyć różnych rodzajów odwołań. Odwołania względne Odwołania względne i zasada ich wyko- rzystania zostaną opisane na przykładzie arkusza z rysunku 41.1. W komórce A2 znajduje się kwota net- to, natomiast w komórce B2 kwota brutto, która powstała przez pomnożenie kwoty z komórki A2 przez współczynnik 1,22. Mnożenie jest realizowane przez formu- łę =A2*1,22, widoczną w pasku formuły. Zastosowane tutaj odwołanie do komórki A2 jest właśnie odwołaniem względnym. Rozszerzmy teraz naszą formułę na cały zakres B2:B11, używając do tego na przy- kład metody przeciągania — naprowadza- my wskaźnik myszy na prawy dolny róg komórki B2, co spowoduje zmianę jego kształtu w cienki krzyżyk, a następnie naci- skamy lewy przycisk myszy; przytrzymując go, przeciągamy mysz w dół do komórki B11. Inną metodą na skopiowanie formuły do pozostałych komórek jest zaznaczenie obszaru od komórki B2 w dół do ostatniej komórki B11, a następnie naciśnięcie kom- binacji klawiszy Ctrl+D, która odpowiada poleceniu Wypełnij w dół. Efekt powinien być taki jak na rysunku 41.2. Formuła w komórce B3 mnoży zawartość komórki A3 przez 1,22, formuła w komór- ce B4 mnoży zawartość komórki A4 przez 1,22 itd. To jest właśnie podstawowa włas- ność odwołań względnych. Rysunek 41.1. Przykładowy arkusz Rysunek 41.2. Przykładowy arkusz 110  Odwołania bezwzględne Aby wyjaśnić zasadę działania odwołań bezwzględnych, zmodyfi kujemy nieco nasz arkusz (rysunek 41.3). W komórce B2 znajduje się formuła =A2*$C$2, która mnoży zawartość komór- ki A2 przez zawartość komórki C2, jednak odwołanie do komórki C2 jest tutaj w innej niż opisywana wcześniej postaci (doda- ne znaki $ przed oznaczeniem kolumny i numerem wiersza). Jest to odwołanie bezwzględne. Gdy teraz rozszerzymy naszą formułę na cały zakres komórek B2:B11, kolejne komórki kolumny A będą mno- żone przez tę samą komórkę kolumny C, komórkę C2. Efekt powinien wyglądać jak na rysunku 41.4. Odwołania mieszane Jak nietrudno się domyślić, odwołania mie- szane są połączeniem odwołań względnych i bezwzględnych. Przypuśćmy, że mamy dane z rysunku 41.5. W formule w komórce B15 zostały wykorzystane dwa odwołania mieszane. Rozszerzenie formuły na zakres komórek B15:D16 spowoduje, że w komórkach tych będą przez siebie mnożone odpo- wiednie współczynniki z wiersza 14 i kwoty z kolumny A (A15*B14, A16*C14 itd.). Po rozszerzeniu formuły arkusz powinien wyglądać jak ten z rysunku 41.6. Excel 2007 PL Rysunek 41.3. Przykładowy arkusz Rysunek 41.4. Przykładowy arkusz Rysunek 41.5. Przykładowy arkusz Rysunek 41.6. Przykładowy arkusz 41. Odwołania względne, bezwzględne i mieszane 111
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: