Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 003486 18641521 na godz. na dobę w sumie
Excel 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie - książka
Excel 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie - książka
Autor: , Liczba stron: 720
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1459-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj techniki tworzenia makr w Excelu

Dla większości użytkowników praca z Excelem kojarzy się ze żmudnym wpisywaniem dziesiątek wartości, szukaniem właściwej funkcji i zastanawianiem się nad skonstruowaniem odpowiedniej formuły obliczeniowej. Makropolecenia i język VBA, za pomocą których można zdecydowanie przyspieszyć i usprawnić pracę z arkuszem kalkulacyjnym, nadal są stosunkowo rzadko wykorzystywane. Dlaczego? Użytkownicy próbujący tworzyć własne makra zwykle borykają się z problemami, których wyjaśnień nie znajdują w dokumentacji Excela, przez co wydają się nie do pokonania. Warto jednak poświęcić czas na opanowanie Rejestratora Mark i edytora VBA, ponieważ pozwolą usprawnić i przyspieszyć pracę z Excelem.

Jeśli poszukujesz książki, dzięki której makra i VBA w Excelu już nigdy nie będą dla Ciebie zagadką, sięgnij po 'Excel 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie'. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby tworzyć własne makra i programować w VBA. Dowiesz się, do czego można zastosować makra, jak je budować i modyfikować. Poznasz język VBA, nauczysz się konstruować rozbudowane raporty i formularze, obsługiwać zdarzenia i tworzyć tabele przestawne. Zaczniesz wykorzystywać zaawansowane możliwości Excela, takie jak obsługa formatu XML, pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, komunikacja z internetem i wykorzystanie Windows API. Przeczytasz także o wyszukiwaniu i usuwaniu błędów w aplikacjach VBA.

Twórz własne makra i przekonaj się, jak szybka może być praca w Excelu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2007. JŒzyk VBA i makra. Rozwi„zania w biznesie Autor: Bill Jelen, Tracy Syrstad T‡umaczenie: Rados‡aw Meryk ISBN: 978-83-246-1459-2 Tytu‡ orygina‡u: VBA and Macros for Microsoft Office Excel 2007 (Business Solutions) Format: 170x230, stron: 720 Poznaj techniki tworzenia makr w Excelu (cid:149) Do czego mo¿na wykorzysta(cid:230) makra? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b zaimplementowa(cid:230) w VBA obs‡ugŒ zdarzeæ? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) w makrach z zaawansowanych mo¿liwo(cid:156)ci Excela? Dla wiŒkszo(cid:156)ci u¿ytkownik(cid:243)w praca z Excelem kojarzy siŒ ze ¿mudnym wpisywaniem dziesi„tek warto(cid:156)ci, szukaniem w‡a(cid:156)ciwej funkcji i zastanawianiem siŒ nad skonstruowaniem odpowiedniej formu‡y obliczeniowej. Makropolecenia i jŒzyk VBA, za pomoc„ kt(cid:243)rych mo¿na zdecydowanie przyspieszy(cid:230) i usprawni(cid:230) pracŒ z arkuszem kalkulacyjnym, nadal s„ stosunkowo rzadko wykorzystywane. Dlaczego? U¿ytkownicy pr(cid:243)buj„cy tworzy(cid:230) w‡asne makra zwykle borykaj„ siŒ z problemami, kt(cid:243)rych wyja(cid:156)nieæ nie znajduj„ w dokumentacji Excela, przez co wydaj„ siŒ nie do pokonania. Warto jednak po(cid:156)wiŒci(cid:230) czas na opanowanie Rejestratora Mark i edytora VBA, poniewa¿ pozwol„ usprawni(cid:230) i przyspieszy(cid:230) pracŒ z Excelem. Je(cid:156)li poszukujesz ksi„¿ki, dziŒki kt(cid:243)rej makra i VBA w Excelu ju¿ nigdy nie bŒd„ dla Ciebie zagadk„, siŒgnij po (cid:132)Excel 2007. JŒzyk VBA i makra. Rozwi„zania w biznesie(cid:148). Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbŒdne do tego, aby tworzy(cid:230) w‡asne makra i programowa(cid:230) w VBA. Dowiesz siŒ, do czego mo¿na zastosowa(cid:230) makra, jak je budowa(cid:230) i modyfikowa(cid:230). Poznasz jŒzyk VBA, nauczysz siŒ konstruowa(cid:230) rozbudowane raporty i formularze, obs‡ugiwa(cid:230) zdarzenia i tworzy(cid:230) tabele przestawne. Zaczniesz wykorzystywa(cid:230) zaawansowane mo¿liwo(cid:156)ci Excela, takie jak obs‡uga formatu XML, pobieranie danych z zewnŒtrznych (cid:159)r(cid:243)de‡, komunikacja z internetem i wykorzystanie Windows API. Przeczytasz tak¿e o wyszukiwaniu i usuwaniu b‡Œd(cid:243)w w aplikacjach VBA. (cid:149) Podstawowe elementy VBA (cid:149) Odwo‡ania do zakres(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z funkcji (cid:149) Formu‡y tablicowe (cid:149) Obs‡uga zdarzeæ (cid:149) Tworzenie interfejs(cid:243)w u¿ytkownika (cid:149) Wybieranie danych z arkuszy (cid:149) Tabele przestawne (cid:149) Operacje na plikach (cid:149) Pobieranie danych ze stron internetowych (cid:149) Obs‡uga formatu XML (cid:149) Korzystanie z Windows API (cid:149) Wykrywanie b‡Œd(cid:243)w Tw(cid:243)rz w‡asne makra i przekonaj siŒ, jak szybka mo¿e by(cid:230) praca w Excelu Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie .........................................................................................................................25 Korzystanie z języka VBA ..........................................................................................................25 Zawartość tej książki ................................................................................................................25 Przyszłość języka VBA i windowsowych wersji Excela ..............................................................28 Elementy specjalne i konwencje typograficzne ........................................................................29 Pliki z kodem ............................................................................................................................30 Następne kroki .........................................................................................................................30 1 Uwolnij możliwości Excela, korzystając z VBA ........................................................31 Możliwości Excela .....................................................................................................................31 Podstawowe przeszkody ..........................................................................................................31 Rejestrator makr nie działa! .....................................................................................................31 Visual Basic nie jest podobny do BASIC-a .........................................................................32 Dobre wieści — nauczenie się języka VBA nie jest trudne ...............................................32 Doskonała wiadomość — Excel z językiem VBA jest wart wysiłków włożonych w jego naukę .................................................................................................................33 Znajomość narzędzi — wstążka Deweloper ............................................................................33 Bezpieczeństwo makr ..............................................................................................................34 Dodawanie zaufanej lokalizacji .........................................................................................35 Zastosowanie ustawień makr w celu zezwolenia na wykorzystanie makr poza zaufanymi lokalizacjami ........................................................................................36 Wykorzystanie opcji Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie ........................37 Przegląd wiadomości na temat rejestrowania, zapisywania i uruchamiania makr ..................38 Wypełnianie okna dialogowego Rejestrowanie makra ....................................................38 Uruchamianie makr ..................................................................................................................39 Tworzenie przycisku makra ...............................................................................................40 Przypisywanie makra do formantu formularza, pola tekstowego lub figury ....................41 Nowe typy plików w Excelu 2007 .............................................................................................42 Edytor Visual Basica .................................................................................................................44 Ustawienia edytora VB .....................................................................................................45 Eksplorator projektu .........................................................................................................45 Okno Properties ................................................................................................................47 Niedoskonałości rejestratora makr ...........................................................................................47 Przygotowanie do rejestracji makra .................................................................................47 Rejestrowanie makra ........................................................................................................48 Analiza kodu w oknie programowania .............................................................................49 4 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie 2 Uruchomienie tego samego makra innego dnia generuje niewłaściwe wyniki ............... 51 Możliwe rozwiązanie: wykorzystywanie odwołań względnych podczas rejestrowania .....52 Następne kroki: rozwiązaniem jest nauka języka VBA ............................................................. 56 Jeśli to jest BASIC, to dlaczego nie wygląda znajomo? ....................................... 57 Nie rozumiem tego kodu ......................................................................................................... 57 Części mowy języka VBA .......................................................................................................... 58 Czy język VBA jest naprawdę taki trudny? Nie! ........................................................................ 61 Pliki pomocy VBA — używanie klawisza F1 do wyszukiwania potrzebnych informacji .....62 Korzystanie z tematów pomocy ...........................................................................................63 Analiza kodu zarejestrowanego makra — korzystanie z edytora VB i systemu pomocy ........ 65 Parametry opcjonalne ...................................................................................................... 65 Zdefiniowane stałe ........................................................................................................... 66 Właściwości mogą zwracać obiekty ................................................................................. 71 Wykorzystanie narzędzi debugowania do analizy zarejestrowanego kodu ............................. 72 Wykonywanie kodu krok po kroku ................................................................................... 72 Więcej opcji debugowania — pułapki ............................................................................ 74 Cofanie się lub przesuwanie w przód w kodzie ................................................................ 75 Uruchamianie grupy instrukcji bez trybu krokowego ....................................................... 76 Zapytania podczas krokowego uruchamiania kodu ......................................................... 76 Wykorzystywanie czujek do ustawiania pułapek ............................................................. 81 Wykorzystanie czujki w odniesieniu do obiektu ............................................................... 81 Opis wszystkich obiektów, metod i właściwości ...................................................................... 82 Pięć prostych wskazówek dotyczących usprawniania zarejestrowanego kodu ....................... 84 Wskazówka 1.: Nie należy niczego zaznaczać .................................................................. 85 Wskazówka 2.: Przeszukiwanie zakresu od dołu w celu odnalezienia ostatniego wiersza ........................................................................ 86 Wskazówka 3.: Używanie zmiennych w celu uniknięcia „kodowania na sztywno” wierszy i formuł ........................................ 87 Wskazówka 4.: Kopiowanie i wklejanie w pojedynczej instrukcji ..................................... 87 Wskazówka 5.: Wykorzystywanie konstrukcji With...End With w przypadku wykonywania tych samych działań w odniesieniu do tej samej komórki lub zakresu komórek ..................................................................................................... 88 Podsumowanie — usprawnienie zarejestrowanego kodu ..................................................... 88 Modyfikowanie zarejestrowanego kodu .......................................................................... 88 Następne kroki ......................................................................................................................... 91 3 Odwoływanie się do zakresów .................................................................................... 93 Obiekt Range ........................................................................................................................... 93 Wykorzystywanie lewego górnego i dolnego prawego narożnika zaznaczonego obszaru do określania zakresu ........................................................................................................... 94 Spis treści 5 Zakresy identyfikowane przez nazwy .......................................................................................94 Skrótowy sposób odwoływania się do zakresów ......................................................................95 Odwoływanie się do zakresów w innych arkuszach .................................................................95 Odwoływanie się do zakresu względem innego zakresu ..........................................................96 Wykorzystywanie właściwości Cells do zaznaczania zakresu ...................................................97 Wykorzystanie właściwości Cells w odniesieniu do właściwości Range ............................98 Wykorzystywanie właściwości Offset do odwoływania się do zakresu ....................................98 Wykorzystanie właściwości Resize do zmiany rozmiaru zakresu ............................................100 Wykorzystanie właściwości Columns i Rows do definiowania zakresu ..................................101 Wykorzystywanie metody Union do łączenia wielu zakresów ...............................................102 Wykorzystywanie metody Intersect do tworzenia nowego zakresu na podstawie zakresów nakładających się na siebie ..............................................................102 Wykorzystanie funkcji ISEMPTY do sprawdzania, czy komórka jest pusta .............................102 Wykorzystanie właściwości CurrentRegion do zaznaczania zakresu danych ..........................103 Użycie metody SpecialCells do zaznaczania określonych komórek .................................104 Wykorzystanie kolekcji Areas do zwracania nieciągłego zakresu ...........................................106 Odwołania do tabel ................................................................................................................106 Następne kroki .......................................................................................................................107 4 Funkcje definiowane przez użytkowników .......................................................... 109 Tworzenie funkcji ...................................................................................................................109 Funkcje użytkownika — przykład i objaśnienie ....................................................................110 Współdzielenie funkcji użytkownika ......................................................................................111 Przydatne funkcje użytkownika w Excelu ..............................................................................112 Wyświetlanie w komórce nazwy bieżącego skoroszytu ..................................................112 Wyświetlanie w komórce nazwy bieżącego skoroszytu wraz ze ścieżką dostępu ...........113 Sprawdzenie, czy skoroszyt jest otwarty ........................................................................113 Sprawdzenie, czy w otwartym skoroszycie istnieje arkusz .............................................113 Zliczanie liczby skoroszytów w katalogu .........................................................................114 Odczytywanie zmiennej USERID .....................................................................................115 Odczytywanie daty i godziny ostatniego zapisania skoroszytu .......................................116 Odczytywanie trwałej wartości daty i godziny ................................................................117 Sprawdzanie poprawności adresu e-mail .......................................................................118 Sumowanie komórek na podstawie wewnętrznego koloru ...........................................119 Zliczanie unikatowych wartości ......................................................................................120 Usuwanie duplikatów z zakresu .....................................................................................121 Znalezienie w zakresie pierwszej komórki o niezerowej długości ...................................123 Zastępowanie wielu znaków ..........................................................................................124 Odczytanie liczb z tekstu składającego się z liczb i liter ...................................................125 6 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie Konwersja numerów tygodni na daty ............................................................................ 126 Rozdzielanie tekstu ........................................................................................................ 126 Sortowanie z konkatenacją ............................................................................................ 127 Sortowanie cyfr i liter ..................................................................................................... 129 Wyszukiwanie ciągu w tekście ....................................................................................... 130 Odwrócenie zawartości komórki .................................................................................... 131 Więcej niż jedna wartość maksymalna ........................................................................... 131 Zwracanie adresu hiperłącza .......................................................................................... 132 Zwrócenie litery kolumny na podstawie adresu komórki ............................................... 133 Statyczne liczby losowe .................................................................................................. 133 Korzystanie z konstrukcji Select Case w arkuszu ............................................................. 134 Następne kroki ....................................................................................................................... 135 5 Pętle i sterowanie przepływem ................................................................................137 Pętle For…Next .................................................................................................................... 137 Korzystanie ze zmiennych w instrukcji For ..................................................................... 140 Wariacje na temat pętli For…Next ............................................................................... 141 Wcześniejsze zakończenie pętli w przypadku spełnienia warunku ................................ 142 Zagnieżdżanie pętli wewnątrz innej pętli ...................................................................... 142 Pętle Do ................................................................................................................................. 143 Wykorzystanie klauzuli While lub Until wewnątrz pętli Do ............................................ 147 Pętle While…Wend ...................................................................................................... 148 Pętla języka VBA: For Each ..................................................................................................... 149 Zmienne obiektowe ....................................................................................................... 149 Przetwarzanie w pętli wszystkich plików w katalogu .................................................... 151 Sterowanie przepływem: korzystanie z konstrukcji If…Then…Else i Select Case ............... 152 Proste sterowanie przepływem: If…Then…Else ......................................................... 153 Warunki .......................................................................................................................... 153 Konstrukcja If…Then…End If ...................................................................................... 153 Decyzje typu albo — albo: If…Then…Else…End If .................................................. 154 Wykorzystanie konstrukcji If…Else If…End If do sprawdzania wielu warunków ...........154 Wykorzystanie struktury Select Case…End Select do sprawdzania wielu warunków .....155 Złożone wyrażenia w instrukcjach Case .......................................................................... 156 Zagnieżdżanie instrukcji If .............................................................................................. 156 Następne kroki ....................................................................................................................... 158 6 Formuły w stylu W1K1 ..................................................................................................159 Odwołania do komórek: porównanie stylu A1 z W1K1 .......................................................... 159 Przełączanie Excela w celu wyświetlania odwołań w stylu W1K1 ......................................... 160 Spis treści 7 Cudowna moc formuł Excela ..................................................................................................161 Wprowadź formułę raz i skopiuj ją 1000 razy .................................................................161 Sekret? Nie ma w tym nic nadzwyczajnego ....................................................................162 Wprowadzanie formuł w stylu A1 w porównaniu z wprowadzaniem formuł w stylu W1K1 w języku VBA .........................................................................................163 Objaśnienie stylu odwołań R1C1 ............................................................................................164 Zastosowanie stylu W1K1 dla odwołań względnych ......................................................164 Zastosowanie stylu W1K1 dla odwołań bezwzględnych .................................................165 Zastosowanie stylu W1K1 dla odwołań mieszanych .......................................................166 Odwoływanie się do całych kolumn lub wierszy z wykorzystaniem stylu W1K1 .............166 Zastępowanie wielu formuł A1 pojedynczą formułą W1K1 ............................................167 Zapamiętywanie numerów kolumn powiązanych z literami kolumn .............................168 Formatowanie warunkowe — obowiązkowy styl W1K1 ......................................................169 Konfiguracja formatowania warunkowego z wykorzystaniem interfejsu użytkownika ......170 Konfigurowanie formatów warunkowych w języku VBA ......................................................171 Identyfikacja wiersza z największą wartością w kolumnie G ................................................173 Formuły tablicowe wymagają stylu W1K1 .............................................................................174 Następne kroki .......................................................................................................................175 7 Co nowego w Excelu 2007 i co się zmieniło? ......................................................... 177 Jeśli coś zmieniło się w warstwie frontonu, zmieniło się również w VBA ...............................177 Wstążka ..........................................................................................................................177 Wykresy ..........................................................................................................................177 Tabele przestawne ..........................................................................................................178 Formatowanie warunkowe ............................................................................................178 Tabele .............................................................................................................................179 Sortowanie .....................................................................................................................179 SmartArt .........................................................................................................................180 Rejestrator makr nie rejestruje operacji, które rejestrował we wcześniejszych wersjach Excela ........................................................180 Nowe obiekty i metody ..........................................................................................................182 Tryb zgodności .......................................................................................................................183 Version ............................................................................................................................184 Excel8CompatibilityMode ...............................................................................................184 Następne kroki .......................................................................................................................185 8 Definiowanie nazw i wykonywanie z nimi operacji za pomocą języka VBA ................................................................................................. 187 Nazwy w Excelu ......................................................................................................................187 Nazwy globalne a nazwy lokalne ...........................................................................................187 Dodawanie nazw ...................................................................................................................188 8 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie Usuwanie nazw ..................................................................................................................... 190 Dodawanie komentarzy ......................................................................................................... 191 Typy nazw .............................................................................................................................. 192 Formuły .......................................................................................................................... 192 Ciągi znaków .................................................................................................................. 193 Liczby ............................................................................................................................. 194 Tabele ............................................................................................................................. 195 Wykorzystanie tablic w nazwach ................................................................................... 195 Nazwy zarezerwowane .................................................................................................. 196 Ukrywanie nazw .................................................................................................................... 197 Sprawdzanie, czy określona nazwa istnieje ........................................................................... 198 Wykorzystanie zakresów identyfikowanych przez nazwy do wykonywania funkcji VLOOKUP .............................................................................. 198 Następne kroki ....................................................................................................................... 200 9 Programowanie zdarzeń .............................................................................................201 Poziomy zdarzeń .................................................................................................................... 201 Wykorzystywanie zdarzeń ..................................................................................................... 202 Parametry zdarzeń ......................................................................................................... 203 Uaktywnianie zdarzeń .................................................................................................... 203 Zdarzenia związane ze skoroszytem ...................................................................................... 203 Workbook_Activate() .................................................................................................... 203 Workbook_Deactivate() ................................................................................................. 204 Workbook_Open() ......................................................................................................... 204 Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) ...................... 205 Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) .................................................................. 205 Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) .................................................................. 206 Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object) .................................................................... 207 Workbook_WindowResize(ByVal Wn As Window) ........................................................ 207 Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window) ..................................................... 207 Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window) ................................................. 207 Workbook_AddInInstall() .............................................................................................. 208 Workbook_AddInUninstall ............................................................................................ 208 Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) .............................................................. 208 Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) ...................................................................................................... 208 Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) ...................................................................................................... 208 Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object) ............................................................ 209 Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) ......................... 209 Workbook_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType) .......................... 209 Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object) .......................................................... 209 Spis treści 9 Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) ......209 Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) ...........209 Workbook_PivotTableCloseConnection(ByVal Target As PivotTable) ............................210 Workbook_PivotTableOpenConnection(ByVal Target As PivotTable) ............................210 Workbook_RowsetComplete(ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean) ...........................................................................................210 Zdarzenia związane z arkuszem .............................................................................................210 Worksheet_Activate() ....................................................................................................210 Worksheet_Deactivate() ................................................................................................210 Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) ..................211 Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) ....................211 Worksheet_Calculate() ...................................................................................................211 Worksheet_Change(ByVal Target As Range) .................................................................213 Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) ...................................................213 Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) ..............................................214 Szybkie wprowadzanie do komórki czasu w formacie militarnym .........................................214 Zdarzenie dotyczące wykresów ..............................................................................................215 Wykresy osadzone ..........................................................................................................215 Chart_Activate() .............................................................................................................216 Chart_BeforeDoubleClick(ByVal ElementID As Long, ByVal Arg1 As Long, ByVal Arg2 As Long, Cancel As Boolean) ........................................................................................216 Chart_BeforeRightClick(Cancel As Boolean) ...................................................................216 Chart_Calculate() ...........................................................................................................216 Chart_Deactivate() .........................................................................................................216 Chart_MouseDown(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) ..........................................................................................................217 Chart_MouseMove(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) ..........................................................................................................217 Chart_MouseUp(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) ..........................................................................................................217 Chart_Resize() ................................................................................................................218 Chart_Select(ByVal ElementID As Long, ByVal Arg1 As Long, ByVal Arg2 As Long) .......218 Chart_SeriesChange(ByVal SeriesIndex As Long, ByVal PointIndex As Long) ................219 Chart_DragOver() ...........................................................................................................219 Chart_DragPlot() ............................................................................................................219 Zdarzenia poziomu aplikacji ...................................................................................................219 AppEvent_AfterCalculate() ............................................................................................220 AppEvent_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook) ......................................................220 AppEvent_SheetActivate (ByVal Sh As Object) ...............................................................220 AppEvent_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) .......................................................................................................221 AppEvent_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) .......................................................................................................221 10 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie AppEvent_SheetCalculate(ByVal Sh As Object) ............................................................. 221 AppEvent_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) .......................... 221 AppEvent_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object) ........................................................... 221 AppEvent_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) ....... 221 AppEvent_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) ............ 221 AppEvent_WindowActivate(ByVal Wb As Workbook, ByVal Wn As Window) ............... 222 AppEvent_WindowDeactivate(ByVal Wb As Workbook, ByVal Wn As Window) ........... 222 AppEvent_WindowResize(ByVal Wb As Workbook, ByVal Wn As Window) .................. 222 AppEvent_WorkbookActivate(ByVal Wb As Workbook) ................................................ 222 AppEvent_WorkbookAddInInstall(ByVal Wb As Workbook) ......................................... 222 AppEvent_WorkbookAddInUninstall(ByVal Wb As Workbook) ..................................... 222 AppEvent_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean) ........... 223 AppEvent_WorkbookBeforePrint(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean) ............ 223 AppEvent_WorkbookBeforeSave(ByVal Wb As Workbook, ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) ....................................................................................... 223 AppEvent_WorkbookNewSheet(ByVal Wb As Workbook, ByVal Sh As Object) ............. 223 AppEvent_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook) .................................................... 223 AppEvent_WorkbookPivotTableCloseConnection(ByVal Wb As Workbook, ByVal Target As PivotTable) ........................................................................................ 224 AppEvent_WorkbookPivotTableOpenConnection(ByVal Wb As Workbook, ByVal Target As PivotTable) ........................................................................................ 224 AppEvent_WorkbookRowsetComplete(ByVal Wb As Workbook, ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean) ....................................... 224 AppEvent_WorkbookSync(ByVal Wb As Workbook, ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType) ................................................... 224 Następne kroki ....................................................................................................................... 224 10 Obiekty UserForm — wprowadzenie .....................................................................225 Metody interakcji z użytkownikami ....................................................................................... 225 Pola tekstowe ................................................................................................................. 225 Okna informacyjne ......................................................................................................... 226 Tworzenie obiektów UserForm .............................................................................................. 226 Wywoływanie i ukrywanie obiektów UserForm .................................................................... 228 Programowanie obiektów UserForm ..................................................................................... 228 Zdarzenia dotyczące obiektu UserForm .......................................................................... 228 Programowanie formantów .................................................................................................. 230 Dodawanie formantów do istniejących formularzy ........................................................ 231 Wykorzystywanie podstawowych formantów formularzy .................................................... 231 Wykorzystanie etykiet, pól tekstowych i przycisków poleceń ........................................ 232 Decydowanie o użyciu w formularzach pól listy lub pól kombi ...................................... 234 Dodawanie przycisków opcji w oknie UserForm ............................................................. 235 Dodawanie elementów graficznych na formularzach UserForm .................................... 238 Spis treści 11 Wykorzystanie formantu pokrętła w oknach UserForm ..................................................239 Wykorzystanie formantu MultiPage do łączenia formularzy ..........................................240 Weryfikacja danych wprowadzanych w polach .....................................................................243 Nieprawidłowe zamykanie okien ...........................................................................................243 Pobieranie nazwy pliku ..........................................................................................................245 Następne kroki .......................................................................................................................246 11 Tworzenie wykresów ................................................................................................... 247 Obsługa wykresów w Excelu 2007 .........................................................................................247 Kodowanie nowych własności obsługi wykresów w Excelu 2007 ..........................................248 Odwoływanie się do wykresów i obiektów wykresów w kodzie VBA .....................................249 Tworzenie wykresu ................................................................................................................249 Określanie rozmiaru i lokalizacji wykresu .......................................................................250 Odwoływanie się do specyficznego wykresu ..................................................................251 Rejestrowanie poleceń z poziomu wstążek Układ lub Projektowanie ....................................253 Określanie wbudowanego typu wykresu ........................................................................253 Określanie szablonu typu wykresu ..................................................................................259 Zmiana układu lub stylu wykresu ...................................................................................259 Wykorzystanie obiektu SetElement do emulowania zmian na wstążce Układ .......................261 Zmiana tytułu wykresu za pomocą VBA .................................................................................267 Emulowanie zmian na wstążce Formatowanie ......................................................................267 Wykorzystanie metody Format w celu uzyskania dostępu do nowych opcji formatowania ...................................................................................268 Wykorzystanie okna Watch do wyświetlania ustawień obiektów .........................................285 Wykorzystanie okna Watch do wyświetlania ustawień obrotu ..............................................288 Tworzenie zaawansowanych wykresów ................................................................................289 Tworzenie rzeczywistych wykresów giełdowych typu Otwarcie-maks.-min.-zamknięcie ...............................................................................289 Tworzenie koszyków dla wykresu częstości ....................................................................291 Tworzenie skumulowanego wykresu warstwowego ......................................................294 Eksportowanie wykresów jako obiektów graficznych ............................................................299 Tworzenie dynamicznych wykresów w formularzach UserForm ....................................300 Tworzenie wykresów przestawnych ......................................................................................301 Następne kroki .......................................................................................................................304 12 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie 12 Wykorzystanie polecenia Filtr zaawansowany do wydobywania danych ............................................................................................305 Korzystanie z polecenia Filtr zaawansowany jest łatwiejsze w VBA niż w Excelu .................. 305 Wykorzystanie polecenia Filtr zaawansowany do wyodrębniania listy niepowtarzalnych wartości ............................................................ 306 Wyodrębnianie listy niepowtarzalnych wartości z poziomu interfejsu użytkownika ..... 307 Wyodrębnienie listy niepowtarzalnych wartości za pomocą kodu VBA ......................... 308 Tworzenie niepowtarzalnych kombinacji dwóch lub większej liczby pól ....................... 312 Wykorzystanie polecenia Filtr zaawansowany z zakresem kryteriów .................................... 314 Łączenie wielu kryteriów z wykorzystaniem logicznego operatora OR .......................... 316 Łączenie wielu kryteriów z wykorzystaniem logicznego operatora AND ........................ 316 Inne, nieco bardziej złożone zakresy kryteriów .............................................................. 316 Najbardziej złożone kryteria — zastępowanie listy wartości przez warunek utworzony jako wynik formuły .................................................................................... 317 Wykorzystanie w poleceniu Filtr zaawansowany opcji filtrowania na miejscu ...................... 324 Brak rekordów spełniających kryteria podczas wykorzystywania opcji filtrowania listy na miejscu ............................................................................................................ 325 Wyświetlanie wszystkich rekordów po wykonaniu filtrowania listy na miejscu ............ 326 Wykorzystanie filtrowania na miejscu z opcją wyświetlania tylko unikatowych rekordów ..................................................................................................................... 326 Prawdziwy „koń pociągowy”: xlFilterCopy z wszystkimi rekordami zamiast tylko niepowtarzalnych ......................................................................................... 326 Kopiowanie wszystkich kolumn ..................................................................................... 327 Kopiowanie podzbioru kolumn i zmiana ich kolejności .................................................. 328 Wykorzystanie dwóch rodzajów filtrów zaawansowanych w celu utworzenia raportu dla każdego klienta ........................................................... 330 Wykorzystanie autofiltra ....................................................................................................... 334 Włączanie funkcji Autofiltr w kodzie .............................................................................. 335 Wyłączenie kilku list rozwijanych autofiltra ................................................................... 335 Filtrowanie kolumn z wykorzystaniem autofiltrów ........................................................ 336 Wybieranie za pomocą filtra wielu wartości ................................................................... 337 Wybieranie dynamicznego zakresu dat za pomocą autofiltrów ..................................... 338 Filtrowanie na podstawie koloru lub ikony .................................................................... 339 Wykorzystanie autofiltra do skopiowania wszystkich rekordów z następnego tygodnia ...................................................................................................................... 341 Następne kroki ....................................................................................................................... 342 13 Wykorzystanie języka VBA do tworzenia tabel przestawnych .......................343 Wprowadzenie w tematykę tabel przestawnych ................................................................... 343 Wersje tabel przestawnych .................................................................................................... 344 Nowości w Excelu 2007 .................................................................................................. 344 Spis treści 13 Tworzenie prostych tabel przestawnych w środowisku interfejsu użytkownika Excela .........347 Nowe własności tabel przestawnych Excela 2007 ..........................................................349 Tworzenie tabel przestawnych w języku VBA Excela .............................................................351 Definiowanie bufora tabeli przestawnej .........................................................................352 Tworzenie i konfigurowanie tabeli przestawnej .............................................................352 Obliczanie sumy zamiast zliczania wartości ....................................................................353 Dlaczego nie można przesuwać lub modyfikować fragmentów raportu przestawnego? ............................................................................................................356 Określanie rozmiaru zakończonej tabeli przestawnej .....................................................356 Tworzenie raportu z obrotów według produktu ....................................................................359 Eliminowanie pustych komórek w obszarze wartości .....................................................361 Zapewnienie wykorzystania układu tabelarycznego ......................................................362 Zarządzanie porządkiem sortowania za pomocą opcji automatycznego sortowania .....362 Zmiana domyślnego formatu liczb .................................................................................362 Wyłączanie sum częściowych dla tabel z wieloma polami wierszy .................................363 Wyłączanie sumy końcowej dla wierszy .........................................................................364 Rozwiązywanie dodatkowych problemów podczas tworzenia raportu w ostatecznej postaci ..........................................................................................................364 Utworzenie nowego skoroszytu do przechowywania raportu ........................................364 Utworzenie zestawienia w pustym arkuszu ....................................................................365 Wypełnianie tabeli w widoku konspektu ........................................................................366 Ostateczne formatowanie ...............................................................................................367 Dodanie sum częściowych ..............................................................................................367 Ostateczna wersja raportu ..............................................................................................369 Rozwiązywanie problemów dotyczących raportów z dwoma lub większą liczbą pól danych .............................................................................................372 Wyliczane pola danych ...................................................................................................374 Wyliczane elementy .......................................................................................................377 Podsumowania pól daty z wykorzystaniem grupowania .......................................................379 Wykorzystanie metody Group w kodzie VBA ..................................................................380 Grupowanie według tygodnia ........................................................................................383 Mierzenie cyklu obsługi zamówień poprzez grupowanie dwóch pól daty ......................385 Zaawansowane techniki obsługi tabel przestawnych ............................................................388 Wykorzystanie funkcji Autopokazywania do tworzenia podsumowań poglądowych dla kierownictwa .........................................................................................................388 Wykorzystanie właściwości ShowDetail do filtrowania zestawu rekordów ....................391 Tworzenie raportów dla każdego regionu lub modelu ...................................................393 Ręczne filtrowanie dwóch lub większej liczby elementów pola tabeli przestawnej .......396 Ręczne zarządzanie porządkiem sortowania ..........................................................................397 Korzystanie z funkcji Suma, Średnia, Licznik, Min, Max i innych ............................................398 14 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie Tworzenie raportów procentowych ....................................................................................... 399 Procent sumy końcowej ................................................................................................. 400 Procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca ........................................... 400 Procent określonej pozycji .............................................................................................. 400 Suma narastająco ........................................................................................................... 401 Wykorzystanie nowych własności tabel przestawnych w Excelu 2007 .................................. 401 Korzystanie z nowych filtrów ......................................................................................... 402 Stosowanie stylu tabeli .................................................................................................. 404 Modyfikowanie układu tabeli przestawnej z poziomu wstążki Projektowanie .............. 405 Wizualizacja danych ....................................................................................................... 405 Następne kroki ....................................................................................................................... 408 14 Zaawansowane możliwości Excela ..........................................................................409 Operacje na plikach ................................................................................................................ 409 Wyświetlanie listy plików w katalogu ............................................................................ 409 Importowanie plików w formacie CSV ........................................................................... 412 Wczytanie całego pliku CSV do pamięci w celu jego przetwarzania ............................... 413 Łączenie i rozdzielanie skoroszytów ...................................................................................... 414 Rozdzielanie arkuszy na osobne skoroszyty ................................................................... 414 Łączenie skoroszytów ..................................................................................................... 415 Filtrowanie i kopiowanie danych do osobnych arkuszy .................................................. 416 Eksport danych do Worda ............................................................................................... 417 Korzystanie z komentarzy w komórkach ............................................................................... 418 Lista komentarzy ............................................................................................................ 418 Zmiana rozmiaru komentarzy ........................................................................................ 420 Zmiana rozmiaru komentarzy poprzez wyśrodkowanie ................................................. 421 Umieszczenie wykresu w komentarzu ............................................................................ 422 Narzędzia, których celem jest zrobienie pozytywnego wrażenia na klientach ...................... 424 Wykorzystanie formatowania warunkowego do podświetlenia wybranej komórki ...... 424 Wyróżnienie wybranej komórki bez użycia formatowania warunkowego ..................... 425 Niestandardowe transponowanie danych ...................................................................... 427 Zaznaczanie (anulowanie zaznaczenia) nieciągłego zakresu komórek .......................... 429 Techniki dla ekspertów języka VBA ........................................................................................ 431 Rozwijane tabele przestawne ........................................................................................ 431 Szybka konfiguracja stron .............................................................................................. 433 Obliczanie czasu wykonania kodu .................................................................................. 436 Niestandardowy porządek sortowania ........................................................................... 437 Wskaźnik postępu wykonywania operacji w komórce ................................................... 438 Chronione pole do wprowadzania hasła ........................................................................ 439 Zmiana wielkości liter .................................................................................................... 441 Zaznaczanie komórek za pomocą metody SpecialCells .................................................. 443 Menu prawego przycisku myszy dla obiektów ActiveX .................................................. 443 Spis treści 15 Interesujące aplikacje .............................................................................................................445 Historyczne kursy akcji (funduszy) ..................................................................................445 Wykorzystanie rozszerzalności języka VBA w celu dodawania kodu do nowych skoroszytów ...............................................................................................446 Następne kroki .......................................................................................................................448 15 Wizualizacja danych i formatowanie warunkowe ............................................. 449 Wprowadzenie do wizualizacji danych ..................................................................................449 Nowe metody i właściwości języka VBA służące do wizualizacji danych ................................451 Dodawanie pasków danych do zakresu ..................................................................................451 Wykorzystanie skali kolorów w zakresach .............................................................................454 Wykorzystywanie zestawów ikon w zakresach ......................................................................455 Określanie zestawu ikon .................................................................................................456 Określanie przedziałów dla każdej z ikon ........................................................................456 Sztuczki wizualizacyjne ..........................................................................................................458 Tworzenie zestawu ikon dla podzbioru zakresu ..............................................................458 Używanie dwóch kolorów pasków danych w zakresie ....................................................460 Wykorzystywanie innych metod formatowania warunkowego .............................................463 Formatowanie komórek zawierających wartości powyżej lub poniżej średniej ..............463 Formatowanie komórek zawierających 10 pierwszych lub 5 ostatnich elementów .......463 Formatowanie niepowtarzalnych wartości lub duplikatów ............................................464 Formatowanie komórek na podstawie ich wartości .......................................................466 Formatowanie komórek zawierających tekst .................................................................466 Formatowanie komórek zawierających daty ..................................................................467 Formatowanie komórek zawierających puste wartości lub błędy ..................................467 Wykorzystanie formuł w celu określenia komórek do formatowania .............................467 Wykorzystanie nowej właściwości NumberFormat ........................................................469 Następne kroki .......................................................................................................................470 16 Czytanie informacji ze stron WWW i zapisywanie informacji do internetu .................................................................................................................... 471 Pobieranie danych z internetu ...............................................................................................471 Ręczne tworzenie kwerend webowych i odświeżanie ich za pomocą VBA .....................472 Wykorzystanie języka VBA do aktualizacji zdefiniowanych kwerend sieci Web .............474 Tworzenie nowej kwerendy sieci Web za pomocą języka VBA ........................................474 Wykorzystanie strumieni danych ...........................................................................................477 Wykorzystanie metody Application.OnTime do okresowego analizowania danych ..............478 Zaplanowane procedury wymagają trybu Gotowy .........................................................479 Definiowanie okna czasowego dla aktualizacji ...............................................................479 Anulowanie makra zaplanowanego wcześniej ...............................................................479 16 Microsoft Excel 2007 PL. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie Zamknięcie Excela powoduje anulowanie wszystkich oczekujących zaplanowanych makr .................................................................................................. 480 Planowanie uruchomienia makra za x minut w przyszłości ........................................... 480 Zaplanowanie słownego przypomnienia ....................................................................... 481 Planowanie uruchamiania makra co dwie minuty ......................................................... 482 Publikowanie danych na stronach WWW .............................................................................. 483 Wykorzystanie języka VBA do tworzenia niestandardowych stron WWW ..................... 485 Wykorzystanie Excela w roli systemu zarządzania zawartością ..................................... 486 Premia: FTP z Excela ....................................................................................................... 490 Ufanie zawartości pochodzącej z internetu ........................................................................... 490 Następne kroki ....................................................................................................................... 492 17 Obsługa XML w Excelu 2007 ........................................................................................493 Czym jest XML? ...................................................................................................................... 493 Proste reguły języka XML ....................................................................................................... 494 Uniwersalny format plików ................................................................................................... 495 XML jako nowy uniwersalny format plików ........................................................................... 495 Alfabet języka XML ................................................................................................................ 496 Wykorzystanie XML jako typu plików w aplikacjach Microsoft .............................................. 498 W jaki sposób Excel 2007 zapisuje skoroszyty w formacie XML? .................................... 499 Wykorzystanie danych XML z serwisu Amazon.com .............................................................. 500 Następne kroki ....................................................................................................................... 502 18 Automatyzacja Worda ..................................................................................................503 Wczesne wiązanie ................................................................................................................. 503 Błąd kompilacji: Nie można znaleźć obiektu lub biblioteki ............................................. 506 Późne wiązanie ...................................................................................................................... 506 Tworzenie obiektów i odwoływanie się do nich .................................................................... 507 Słowo kluczowe New ..................................................................................................... 507 Funkcja CreateObject ...................................................................................................... 508 Funkcja GetObject .......................................................................................................... 508 Wykorzystanie stałych ........................................................................................................... 509 Wykorzystanie okna Watch do odczytywania rzeczywistych wartości stałych ............... 510 Wykorzystanie przeglądarki obiektów do odczytywania rzeczywistych wartości stałych ........................................................................................................... 510 Obiekty Worda ....................................................................................................................... 511 Obiekt Document ........................................................................................................... 512 Obiekt Selection ............................................................................................................. 514 Obiekt Range .................................................................................................................. 515 Zakładki .......................................................................................................................... 519 Zarządzanie polami formularzy w Wordzie ........................................................................... 521 Następne kroki ....................................................................................................................... 524 Spis treści 17 19 Tablice ..............................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: