Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00000 003852 19001233 na godz. na dobę w sumie
Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2670-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pobierz dodatkowy rozdział do książki! >>


Skalkuluj sobie awans z nowym Excelem 2010!

Excel 2010, podobnie jak każda kolejna wersja tego niezwykle popularnego programu, oferuje swoim użytkownikom nowe, ciekawe możliwości. Zarówno tak zwany przeciętny użytkownik, jak i analityk finansowy znajdą tu praktyczne funkcje, ułatwiające im codzienną pracę. Do najbardziej nowatorskich pomysłów należy opcja Wykresy przebiegu w czasie, umożliwiająca tworzenie miniwykresów, zajmujących jedną komórkę. Aplikacja zawiera też wyspecjalizowane narzędzia do analizy danych oraz lepsze filtry, zapewnia wyższy komfort przy pracy zespołowej i współdzieleniu arkuszy, a dzięki dużej wydajności pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

'Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik ' to przejrzysty, intuicyjnie napisany podręcznik, gwarantujący Ci szybkie i bezproblemowe zapoznanie się z dostępnymi narzędziami oraz sposobem działania programu. Z pomocą tej książki bez trudu opanujesz nowy interfejs użytkownika i dostosujesz go do własnych potrzeb, a także poznasz sekrety i sztuczki związane z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami obróbki danych liczbowych. Krok po kroku nauczysz się sprawnie korzystać z Excela: dowiesz się m.in., jak stworzyć listę płac albo rozliczyć delegację, a ponadto poznasz mnóstwo innych praktycznych jego zastosowań. Każde kolejne działanie - od najprostszych po najbardziej skomplikowane - zostało tu szczegółowo opisane i zilustrowane zrzutem ekranu.

Oto bogato ilustrowany przewodnik po świecie możliwości Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EXCEL 2010 PL Excel 2010, podobnie jak każda kolejna wersja tego niezwykle popularnego programu, oferuje swoim użytkownikom nowe, ciekawe możliwości. Zarówno tak zwany przeciętny użytkownik, jak i analityk finansowy znajdą tu praktyczne funkcje, ułatwiające im codzienną pracę. Do najbardziej nowatorskich pomysłów należy opcja Wykresy przebiegu w czasie, umożliwiająca tworzenie miniwykresów zajmujących jedną komórkę. Aplikacja zawiera też wyspecjalizowane narzędzia do analizy danych oraz lepsze filtry, zapewnia wyższy komfort przy pracy zespołowej i współdzieleniu arkuszy, a dzięki dużej wydajności pozwala zaoszczędzić sporo czasu. K R Z Y S Z T „Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik” to przejrzysty, intuicyjnie napisany podręcznik, gwarantujący Ci O szybkie i bezproblemowe zapoznanie się z dostępnymi narzędziami oraz sposobem działania programu. F Z pomocą tej książki bez trudu opanujesz nowy interfejs użytkownika i dostosujesz go do własnych potrzeb, M a także poznasz sekrety i sztuczki związane z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami obróbki danych A S liczbowych. Krok po kroku nauczysz się sprawnie korzystać z Excela: dowiesz się m.in., jak stworzyć listę płac Ł O albo rozliczyć delegację, a ponadto poznasz mnóstwo innych praktycznych jego zastosowań. Każde kolejne W działanie — od najprostszych po najbardziej skomplikowane — zostało tu szczegółowo opisane i zilustrowane S K zrzutem ekranu. I SKRÓTY KLAWISZOWE, PREZENTACJA ARKUSZA I SKOROSZYTU PORUSZANIE SIĘ PO ARKUSZU I MIĘDZY ARKUSZAMI WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK I EDYCJA TYCH DANYCH ADRESY WZGLĘDNE, MIESZANE, BEZWZGLĘDNE I TRÓJWYMIAROWE FORMATOWANIE ZMIENIAJĄCE ZNACZENIE, WARUNKOWE I NIESTANDARDOWE TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE WYKRESÓW ORAZ ICH RÓŻNE TYPY ELEMENTY ANALIZY DANYCH — SORTOWANIE, FILTROWANIE OTO BOGATO ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO ŚWIECIE MOŻLIWOŚCI EXCELA! 22,90 5 5 0 4 E X C E L 2 0 1 0 P L I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU PROSTE OPERACJE I TRUDNE OBLICZENIA WYKRESY, DRUKOWANIE I ANALIZA DANYCH EXCEL 2010 PL KRZYSZTOF MASŁOWSKI BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP C M Y CM MY CY CMY K Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Mas³owski Krzysztof ISBN: 978-83-246-2670-0 Format: A5, stron: 224 Skalkuluj sobie awans z nowym Excelem 2010! • Podstawowe zasady obs³ugi programu, czyli od czego zacz¹æ przygodê z Excelem • Proste operacje i trudne obliczenia, czyli do czego mo¿e przydaæ siê ta aplikacja • Wykresy, drukowanie i analiza danych, czyli jak wykorzystaæ ogrom mo¿liwoœci Excel 2010, podobnie jak ka¿da kolejna wersja tego niezwykle popularnego programu, oferuje swoim u¿ytkownikom nowe, ciekawe mo¿liwoœci. Zarówno tak zwany przeciêtny u¿ytkownik, jak i analityk finansowy znajd¹ tu praktyczne funkcje, u³atwiaj¹ce im codzienn¹ pracê. Do najbardziej nowatorskich pomys³ów nale¿y opcja Wykresy przebiegu w czasie, umo¿liwiaj¹ca tworzenie miniwykresów, zajmuj¹cych jedn¹ komórkê. Aplikacja zawiera te¿ wyspecjalizowane narzêdzia do analizy danych oraz lepsze filtry, zapewnia wy¿szy komfort przy pracy zespo³owej i wspó³dzieleniu arkuszy, a dziêki du¿ej wydajnoœci pozwala zaoszczêdziæ sporo czasu. „Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik” to przejrzysty, intuicyjnie napisany podrêcznik, gwarantuj¹cy Ci szybkie i bezproblemowe zapoznanie siê z dostêpnymi narzêdziami oraz sposobem dzia³ania programu. Z pomoc¹ tej ksi¹¿ki bez trudu opanujesz nowy interfejs u¿ytkownika i dostosujesz go do w³asnych potrzeb, a tak¿e poznasz sekrety i sztuczki zwi¹zane z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami obróbki danych liczbowych. Krok po kroku nauczysz siê sprawnie korzystaæ z Excela: dowiesz siê m.in., jak stworzyæ listê p³ac albo rozliczyæ delegacjê, a ponadto poznasz mnóstwo innych praktycznych jego zastosowañ. Ka¿de kolejne dzia³anie – od najprostszych po najbardziej skomplikowane – zosta³o tu szczegó³owo opisane i zilustrowane zrzutem ekranu. • Wst¹¿ka i okno programu – zmiana wygl¹du i kolorystyki • Skróty klawiszowe, prezentacja arkusza i skoroszytu • Poruszanie siê po arkuszu i miêdzy arkuszami • Wprowadzanie danych do komórek i edycja tych danych • Zakresy • Wstawianie i usuwanie kolumn, wierszy, komórek • Nazywanie skoroszytów i arkuszy oraz dzia³ania na kilku arkuszach • Kopiowanie, dodawanie i usuwanie arkuszy • Ogl¹danie i ukrywanie arkuszy oraz tryby ich wyœwietlania • Operatory u¿ywane w formu³ach i kolejnoœæ ich dzia³ania • Adresy wzglêdne, mieszane, bezwzglêdne i trójwymiarowe • Formatowanie zmieniaj¹ce znaczenie, warunkowe i niestandardowe • Tworzenie i przekszta³canie wykresów oraz ich ró¿ne typy • Podgl¹d, drukowanie i uk³ad strony • Elementy analizy danych – sortowanie, filtrowanie Oto bogato ilustrowany przewodnik po œwiecie mo¿liwoœci Excela! SpiS treści rozdział 1. preliminaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 co widzimy i jak zminimalizować Wstążkę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wybór kolorystyki — prosty przykład zmiany opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Skróty klawiaturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 prezentacja arkusza i skoroszytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 poruszanie się po arkuszu i przechodzenie od arkusza do arkusza . . . . . . 14 Wprowadzanie danych do komórek i ich edycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zakresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 rozdział 2. Budowanie i edycja arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wstawianie kolumn, wierszy i komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Usuwanie kolumn, wierszy i komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kopiowanie i przesuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 rozdział 3. proste operacje na arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kwartalna lista płac — nazywanie skoroszytów i arkuszy; działania na kilku arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 rozliczanie delegacji — kopiowanie, dodawanie i usuwanie arkuszy . . . 72 Oglądanie arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 trzy tryby wyświetlania arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Ukrywanie arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 rozdział 4. Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Operatory używane w formułach i kolejność ich działania . . . . . . . . . . . . 90 Adresy względne, mieszane, bezwzględne i trójwymiarowe . . . . . . . . . . 91 Nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Jak to się liczy lub... dlaczego się nie liczy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 rozdział 5. Formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ozdobniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Formatowanie zmieniające znaczenie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Formatowanie warunkowe i niestandardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik rozdział 6. Graficzna prezentacja danych — wykresy . . . . . . . 158 Szybkie tworzenie i przekształcanie wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Manipulowanie danymi i wykresami — przykład praktyczny . . . . . . . . . 173 różne typy wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 rozdział 7. podgląd, drukowanie i układ strony . . . . . . . . . . . . 195 podgląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Układ strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 rozdział 8. elementy analizy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 podstawowe błędy zbierania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Sortowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Filtrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 rozdział 9. Własny warsztat pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Modyfikacja paska szybkiego dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Dodawanie nowych grup do istniejących paneli Wstążki . . . . . . . . . . . 228 tworzenie własnego panelu na Wstążce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Włączanie i wyłączanie wyświetlania paneli na Wstążce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Dodatek. tabele przestawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6 rOZDZiAł 2 Budowanie i edycja arkuszy Poprawianie papierowych dokumentów jest trudne i żmudne; zmiany, poprawki i poprawki do poprawek nakładają się na siebie, tworząc galimatias trudny do odczytania. Jeżeli zmian jest dużo lub są wprowadzane wielokrotnie, nie pozo- staje nic innego jak tylko raz po raz pisać lub drukować wszystko od początku. Korzystając z komputera, masz ten problem z głowy; możesz dopisywać, skracać i uzupełniać do woli, a tekst lub tabela wciąż są czytelne jak nowe. Zazwyczaj arkusze projektuje się w ogólnym zarysie, by potem w miarę potrzeby dodawać lub usuwać wiersze, kolumny i komórki, i wpisywać do nich zmieniające się dane. Długo używane arkusze zwykle stopniowo rosną — stają się coraz większe i coraz bardziej skomplikowane. Aby rozbudowywać i zmieniać arkusze, należy nauczyć się: vv wstawiać, vv usuwać, vv kopiować, vv przesuwać kolumny, wiersze i dowolne zakresy komórek. Potrzebna jest także umiejętność czyszczenia zakresów komórek, ale to już zosta- ło wyjaśnione w poprzednim rozdziale. Gdy wstawiamy lub usuwamy komórki, Excel automatycznie zmienia adresy w formułach. Jeżeli zmiany są właściwe, nawet ich nie zauważamy, jeżeli powo- dują błędy, odsądzamy twórców programu od czci i wiary, choć często sami za- winiliśmy, stosując w formułach niewłaściwy rodzaj adresowania. O adresowaniu i związanych z nim kłopotach powiemy w rozdziale 4., „Obliczenia”. 43 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik Wstawianie kolumn, wierszy i komórek Rozmiary arkusza, tzn. liczba jego wierszy (1 048 576) i kolumn (16 384), są usta- lone; nie może ich przybyć ani ubyć. Gdy wstawiamy nowe wiersze, część arkusza leżąca poniżej jest przesuwana w dół, a wiersze skrajne są tracone; gdy wiersze usuwamy, z dołu są dołączane nowe, puste. Z kolei wstawianie nowych kolumn powoduje utratę prawego brzegu arkusza, a usuwaniu kolumn towarzyszy „dokle- janie” nowych na prawym skraju. Analogicznie wstawianiu i usuwaniu komórek i zakresów towarzyszy tracenie lub dołączanie komórek na dole lub na prawym brzegu arkusza. Aby nie uszkodzić konstrukcji arkusza, należy wiedzieć, które kolumny, wiersze lub komórki i w którą stronę będą przesuwane. Również niezręczne kopiowanie i przesuwanie komórek (kolumn, wierszy i za- kresów) może być przyczyną sporych kłopotów. Wstawianie wiersza W firmie Rozrywka S.A. sekretarka przygotowała plan spotkań dyrektorów na najbliższy tydzień (rysunek 2.1), ale dyrektor Florek poprosił o wpisanie dodat- kowego spotkania w niedzielę 4 lipca, co wymaga wstawienia nowego wiersza. vv Kliknięciem etykiety zaznacz wiersz 4. (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Zaznaczenie całego wiersza vv Kliknij przycisk Narzędzia głów- ne/Wstaw Jeżeli zamiast przycisku klikniesz strzał- kę rozwijającą jego menu, wybierz polecenie Wstaw wiersze arkusza (rysunek 2.2). . Rysunek 2.2. Menu wstawiania 44 Budowanie i edycja arkuszy vv Nowy pusty wiersz pojawi się nad poprzednio zaznaczonym, który wraz z następnymi zostanie przesunięty w dół (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Nowy wiersz wstawiony powyżej zaznaczonego vv Pozostaje dopisać spotkanie (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Uzupełniony arkusz U W a g a vv Jeżeli zaznaczymy kilka sąsiednich wierszy i klikniemy przycisk Narzędzia głów- ne/Wstaw, tyle samo nowych wierszy zostanie wstawionych razem powyżej za- znaczonych (a nie po jednym nowym wierszu nad każdym zaznaczonym). vv Wstawianie nowych wierszy powoduje automatyczne odsuwanie w dół wier- szy leżących poniżej i ostatnie wiersze są tracone. vv Excel automatycznie usuwa jedynie wiersze puste. Jeżeli ostatni wiersz nie jest pusty, wstawienie nowych wierszy nie jest możliwe, o czym informuje komunikat pokazany na rysunku poniżej. 45 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik W s k a z ó W k a vv Wstawieniu wiersza towarzyszy pojawienie się tagu inteligentnego Opcje wstawiania. vv Po rozwinięciu jego menu możesz wybrać rodzaj formatowania wstawionego wiersza. vv Domyślnie wiersz wstawiany jest formatowany tak jak wiersz powyżej. Jeże- li wstawiamy pierwszy wiersz, z braku wiersza powyżej stosowany jest format ogólny, co odpowiada opcji Wyczyść formatowanie. Więcej informacji o formatowaniu wstawianych wierszy, kolumn i komórek znaj- dziesz w rozdziale 5., „Formatowanie”. Wstawianie kolumn vv Dyrektor zarządził kolejne zmiany planu spotkań. Spotkania o 9:00 i 10:00 skró- cił do pół godziny i wprowadził dodatkowe terminy o 9:30 i 11:30. Wymaga to wstawienia nowych kolumn. vv Ponieważ nowe kolumny są wstawiane na lewo od zaznaczonych, zaznacz kolumny D i F (kilka kolumn można zaznaczyć, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i klikając ich nagłówki) (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Zaznaczenie przygotowujące do wstawienia dwóch kolumn w różnych miejscach 46 Budowanie i edycja arkuszy vv Kliknij przycisk Narzędzia główne/Wstaw . Jeżeli zamiast przycisku klikniesz strzałkę rozwijającą jego menu, wybierz polecenie Wstaw kolumny arkusza (rysunek 2.2). vv W nowych kolumnach D i G w komórkach D3 i G3 wpisz dodatkowe go- dziny spotkań (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Po wstawieniu nowych kolumn D i G U W a g a vv Wstawianie nowych kolumn powoduje przesuwanie w prawo kolumn położo- nych na prawo od wstawianych. vv Skrajne prawe kolumny są tracone, co jest możliwe tylko wtedy, gdy są puste (porównaj uwagę w podrozdziale „Wstawianie wiersza”). W s k a z ó W k a vv Jeżeli zaznaczymy kilka sąsiednich kolumn i klikniemy przycisk Narzędzia głów- ne/Wstaw, nowe kolumny w takiej samej liczbie zostaną wstawione razem na lewo od zaznaczonych (a nie po jednej nowej kolumnie przed każdą zaznaczoną). vv O formacie wstawianych kolumn można decydować za pomocą tagów inte- ligentnych — tak samo jak o formacie wstawianych wierszy (patrz wskazówka w podrozdziale „Wstawianie wiersza”). vv Domyślnie wstawiane kolumny są tak formatowane jak kolumna po lewej. Jeżeli wstawiamy pierwszą kolumnę, z braku kolumny po lewej jest stosowany format ogólny, co odpowiada opcji Wyczyść formatowanie. 47 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik Wstawianie komórek vv Ponieważ dyrektor ma być nieobecny w poniedziałek 5 stycznia, wszystkie vv Zaznacz zakres C6:H6 (rysunek 2.7). spotkania w tym tygodniu polecił przesunąć o jeden dzień. Rysunek 2.7. Przygotowanie do wstawienia komórek vv Jeżeli teraz klikniesz przycisk Narzędzia główne/Wstaw, Excel wstawi do- datkowy zakres komórek, domyślnie odsuwając w dół komórki leżące pod zaznaczonym zakresem (rysunek 2.9). vv Jeżeli rozwiniesz menu przycisku Narzędzia główne/Wstaw i z menu wy- bierzesz polecenie Wstaw komórki (rysunek 2.2), Excel zapyta o kierunek odsuwania komórek (rysunek 2.8). Zatwierdź odsunięcie w dół, aby uzyskać wynik pokazany na rysunku 2.9. Rysunek 2.8. Różne możliwości przesuwania przy wstawianiu komórek Rysunek 2.9. Po wstawieniu komórek 48 Budowanie i edycja arkuszy vv Cel został osiągnięty. Tylko spotkania z panią Pajdą i prof. Kotem znalazły się poza tygodniem roboczym i trzeba będzie zmienić ich termin (rysunek 2.9). W s k a z ó W k a Wstawianie wierszy, kolumn lub ko- mórek można przyspieszyć, korzy- stając z menu podręcznego: vv zaznaczone wiersze, kolumny lub komórki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, vv po czym z menu podręcznego wy- brać polecenie Wstaw. Menu podręczne zmienia się zależ- nie od otoczenia, dlatego jest też na- zywane menu kontekstowym. Usuwanie kolumn, wierszy i komórek Usuwanie wymienionych elementów jest proste, zwłaszcza dla tych, którzy na- uczyli się je wstawiać, dlatego nie będziemy się na ten temat zbytnio rozwodzić. Zaczniemy od usuwania komórek. Usuwanie komórek vv Dyrektor ponownie zmienił plany i jednak będzie obecny w poniedziałek 5 stycznia, więc terminy z dni późniejszych trzeba o jeden dzień przyspieszyć (odwrotnie niż w podrozdziale „Wstawianie komórek”). vv Po zaznaczeniu zakresu C6:H6 (rysunek 2.9) kliknij przycisk Narzędzia główne/Usuń lub rozwiń jego menu (rysunek 2.10), wybierz polecenie Usuń komórki i w oknie dialogowym Usuwanie (rysunek 2.11) wy- bierz opcję Przesuń komórki do góry. Rysunek 2.10. Różne możliwości usuwania 49 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik Rysunek 2.11. Różne możliwości przesuwania przy usuwaniu komórek W ten sposób powrócisz do arkusza pokazanego wcześniej na rysunku 2.7. Usuwanie kolumn i wierszy Usuwanie kolumn i wierszy jest proste i bardzo podobne do omówionego w po- przednim podrozdziale usuwania zakresu komórek. vv Zaznacz kolumny (wiersze), które chcesz usunąć. vv Kliknij przycisk Narzędzia główne/Usuń lub rozwiń jego menu i wybierz z niego polecenie Usuń kolumny arkusza (Usuń wiersze arku- sza) (rysunek 2.10). W s k a z ó W k a Usuwanie wierszy, kolumn lub ko- mórek można przyspieszyć, korzy- stając z menu podręcznego (kontek- stowego): vv zaznaczony zakres należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, vv po czym z menu podręcznego wy- brać polecenie Usuń. Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy Dyrektor będzie nieobecny we wtorek, w środę i w czwartek, więc chce otrzymać listę spotkań zaplanowanych na te dni, aby zastanowić się, które sprawy może załatwić jego zastępca, a które spotkania trzeba przesunąć na inny termin. Spo- tkania w inne dni go nie interesują. 50 Budowanie i edycja arkuszy vv Aby nie niszczyć arkusza ani nie budować innego, należy ukryć spotkania vv Zaznacz przeznaczone do ukrycia wiersze: 4., 5. i 9. (rysunek 2.12). zaplanowane w inne dni. Rysunek 2.12. Zaznaczamy wiersze, które chcemy ukryć vv Rozwiń menu przycisku Format i wybierz z niego polecenie Ukryj i odkryj/Ukryj wiersze. Wiersze zaznaczone zostaną ukryte (rysunek 2.13). Rysunek 2.13. Numery nagłówkowe wierszy pokazują, że ukryto wiersze 4., 5. i 9. Schowane wiersze nie giną. Stają się niewidoczne na monitorze i nie są drukowa- ne, ale można je w każdej chwili odkryć. Powiedzmy, że dyrektor zmienił plany i nie wróci w piątek. Trzeba więc odkryć wiersz 9., aby wiedział, jakie spotkania z tego dnia odwołać. vv Zaznacz wiersze od 8. do 10. (rysunek 2.14). Przeciągnij myszą od nagłówka wiersza 8. do nagłówka wiersza 10., aby zaznaczyć również leżący między nimi ukryty wiersz 9. Oddzielne, wybiórcze zaznaczanie wierszy 8. i 10. nie przyniesie efektu. 51 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik Rysunek 2.14. Zaznaczenie obejmuje wiersz ukryty vv Rozwiń menu przycisku Narzędzia główne/Format i wybierz z niego polecenie Ukryj i odkryj/Odkryj wiersze. Wiersz 9. zostanie odkryty (rysunek 2.15). Rysunek 2.15. Ukrywanie zakończone W s k a z ó W k a Ukrywanie i odkrywanie wierszy (kolumn) możesz wykonać szybciej za pomocą menu kontekstowego. Aby: vv ukryć zaznaczony wiersz (kolumnę), kliknij go (ją) prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Ukryj, vv odkryć wiersz (kolumnę), zaznacz obejmujący go (ją) zakres, kliknij zaznacze- nie prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Odkryj. Ukrywanie i odkrywanie kolumn przeprowadza się analogicznie: vv aby ukryć kolumny, zaznacz je i z menu przycisku Format wybierz polecenie Ukryj i odkryj/Ukryj kolumny; vv aby kolumny odkryć, przeciągnij myszą od nagłówka kolumny leżącej po lewej po nagłówek kolumny leżącej po prawej stronie kolumny ukrytej (ko- lumn ukrytych) i z menu przycisku Format wybierz polecenie Ukryj i odkryj/ Odkryj kolumny. W s k a z ó W k a Jeżeli zostało ukrytych wiele wierszy położonych w różnych miejscach arkusza, ich wyszukiwanie i odkrywanie może zająć wiele czasu. Aby jednocześnie odkryć wszystkie ukryte wiersze, należy: vv zaznaczyć cały arkusz (kliknięciem prostokąta w górnym lewym rogu arkusza, jak na rysunku poniżej); 52 Budowanie i edycja arkuszy vv rozwinąć menu przycisku Narzędzia główne/Format i wybrać polecenie Ukryj i odkryj/Odkryj wiersze. Wszystkie wiersze zostaną odkryte. Analogicznie do poprzedniego przykładu, rozwinięcie menu przycisku Narzę- dzia główne/Format i wybranie polecenia Ukryj i odkryj/Odkryj kolumny spowo- duje odkrycie wszystkich ukrytych kolumn. Kopiowanie i przesuwanie Kopiowanie i przesuwanie zakresów komórek to jedne z najpotrzebniejszych i najczęściej wykonywanych operacji (pamiętajmy, że kolumny, wiersze, a także pojedyncze komórki to również szczególne przypadki zakresów). Dla wyjaśnie- nia operacji kopiowania lub przesuwania nie ma znaczenia, jaki zakres jest ko- piowany, dlatego jedne działania pokażemy na przykładzie kolumn, a inne — na przykładzie wierszy bądź komórek. Kopiowanie przez schowek Jeżeli co miesiąc podliczamy wydatki w domu lub w firmie, zwykle część pozycji pozostaje taka sama. Poza tym nie zmienia się sposób sumowania (o sumowaniu powiemy dokładniej w rozdziale 4., „Obliczenia”). vv W przykładzie z rysunku 2.16 zmienia się tylko opłata za prąd i telefon, warto więc skopiować zakres B2:B8 do kolumny C. Rysunek 2.16. Zaznaczony zakres ma być skopiowany 53 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik vv Po zaznaczeniu zakresu B2:B8 skopiuj go do schowka za pomocą przycisku . Zakres skopiowany do schowka zostanie ob- Narzędzia główne/Kopiuj wiedziony migającą przerywaną linią (rysunek 2.17). Rysunek 2.17. Migająca ramka wokół zakresu skopiowanego do schowka vv Przejdź do komórki C2 i kliknij przycisk Narzędzia główne/Wklej . Jeżeli po wklejeniu kolumna docelowa okaże się za wąska (rysunek 2.18), rozszerz ją. Rysunek 2.18. Coś dziwnego po skopiowaniu vv Do komórek C6 i C7 wpisz nowe wartości, a suma zmieni się automatycznie (rysunek 2.19). Rysunek 2.19. Automatyczne przeliczanie; wielka zaleta Excela W s k a z ó W k a vv Przy standardowym kopiowaniu oprócz wartości są kopiowane formaty. Dla- tego do zakresu C2:C8 został skopiowany format walutowy, a do komórki C8 tak- że pogrubienie pisma. vv Jak widać, formuła sumująca po skopiowaniu z B8 do C8 sumuje dane z kolum- ny C. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnimy w rozdziale 4., „Obliczenia”, przy omawia- niu adresów względnych. 54 Budowanie i edycja arkuszy vv Wklejanie nie niszczy zawartości schowka. Jego zawartość można wklejać wie- lokrotnie w różnych miejscach. U W a g a Kopiowanie niszczy zawartość komórek docelowych. Gdybyśmy do kolumny C zamiast zakresu B2:B8 skopiowali całą kolumnę B, nazwa miesiąca w komórce C1 zostałaby bez potrzeby zastąpiona nazwą skopiowaną z B1. W s k a z ó W k a vv Użycie przycisku Narzędzia główne/Kopiuj można zastąpić naciśnięciem kombinacji klawiszy Ctrl+C lub kliknięciem zaznaczonego zakresu prawym przy- ciskiem myszy i wybraniem z menu podręcznego polecenia Kopiuj. vv Użycie przycisku Narzędzia główne/Wklej można zastąpić naciśnięciem kombinacji klawiszy Ctrl+V lub kliknięciem zaznaczonego zakresu prawym przy- ciskiem myszy i wybraniem z menu podręcznego polecenia Wklej. 55 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik Kopiowanie przez przeciąganie myszą vv Jeżeli obszar docelowy jest położony obok źródłowego, kopiowany zakres można przeciągnąć myszą w nowe położenie. vv Jak widać na rysunkach 2.20 – 2.22, należy przy wciśniętym klawiszu Ctrl schwycić myszą krawędź zaznaczonego zakresu i przeciągnąć w nowe miej- sce (po czym — jeżeli trzeba — poprawić dane w komórkach D6 i D7 jak przedtem na rysunku 2.19). Rysunek 2.20. Znak (+) obok wskaźnika myszy oznacza kopiowanie Rysunek 2.21. Excel wskazuje miejsce umieszczenia kopii Rysunek 2.22. Kopiowanie zakończone 56 Budowanie i edycja arkuszy W s k a z ó W k a Przeciąganie myszą w odległe obszary arkusza jest niewygodne — ciągnie się i ciągnie, a po drodze łatwo upuścić. U W a g a Podczas kopiowania zakresu metodą przeciągania myszą należy uważać, aby przy upuszczaniu w nowym miejscu najpierw zwolnić lewy przycisk myszy, a do- piero potem klawisz Ctrl. W przeciwnym razie kopiowanie zamieni się w przesu- wanie, o czym powiemy dalej w oddzielnym podrozdziale. Wielokrotne powielenie zakresu Z pokazanych przykładów wynika, że kopiowanie przez przeciąganie myszą jest szybsze, zwłaszcza gdy obszar docelowy jest położony w pobliżu. Czasem jednak warto użyć schowka. vv Często na różnego rodzaju listach są pomijane powtarzające się informacje. Na rysunku 2.23 nie wpisano nazwy miasta i województwa w wierszach 3., 4. i 5. oraz 7. Rysunek 2.23. Chcemy uzupełnić dane w kolumnach D i E vv Tak sporządzonych baz danych nie można sortować ani filtrować. Brakujące vv Należy zaznaczyć zakres źródłowy D2:E2 (rysunek 2.23) i skopiować jego vv Potem trzeba zaznaczyć zakres docelowy D3:E5 i wkleić do niego zawartość dane trzeba uzupełnić. zawartość do schowka (np. Ctrl+C). schowka (np. Ctrl+V) — rysunek 2.24. 57 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik Rysunek 2.24. Wynik wklejenia do kilkakrotnie większego zakresu vv Zakres D7:E7 można wypełnić w taki sam sposób lub za pomocą jednej z metod opisanych niżej w części „Wskazówka”. W s k a z ó W k a vv Brakujące dane w zakresie D3:E5 można również uzupełnić za pomocą tzw. autowypełniania, co zostało pokazane na rysunkach poniżej. vv Po zaznaczeniu zakresu źródłowego chwytamy myszą uchwyt autowypełnia- nia, czyli mały kwadracik w prawym dolnym rogu zaznaczonego zakresu, i prze- ciągamy w dół do komórki E5. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy zawartość komórek źródłowych zostanie skopiowana do rozciągniętego zakresu. 58 Budowanie i edycja arkuszy U W a g a vv Opisane wyżej inteligentne wypełnianie jest zależne od kontekstu i nie zawsze sprowadza się do zwykłego kopiowania. vv Wynik przeciągania uchwytu inteligentnego wypełniania jest zależny od kształtu i zawartości zaznaczonego zakresu. Sprawa ta zostanie dokładnie omó- wiona w dalszej części rozdziału. W s k a z ó W k a Jeżeli zaznaczysz kilka komórek położonych w jednym wierszu i naciśniesz kom- binację klawiszy Ctrl+D, do zaznaczonych komórek skopiujesz zawartość z wier- sza powyżej. przesuwanie za pomocą schowka Czasami informacje zapisane w jakimś zakresie komórek należy przenieść w inną część arkusza, zwykle po to, aby zrobić miejsce na wpisanie dodatkowych danych. Aby na liście płac (rysunek 2.25) za nazwiskami wpisać imiona pracowników: vv zaznacz zakres B1:C4, który ma być odsunięty (rysunek 2.25); Rysunek 2.25. Chcemy przesunąć zaznaczony zakres vv wytnij go do schowka, klikając przycisk Narzędzia główne/Wytnij naciskając kombinację klawiszy Ctrl+X; lub 59 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik vv przejdź do komórki wyznaczającej lewy górny róg przyszłego położenia przesuwanego zakresu (rysunek 2.26) i wklej zawartość schowka, klikając przycisk Narzędzia główne/Wklej lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+V (rysunek 2.27); Rysunek 2.26. Przygotowanie do wklejenia Rysunek 2.27. Zakres po przesunięciu vv w kolumnie B wpisz brakujące imiona (rysunek 2.28). Rysunek 2.28. Gotowy arkusz przesuwanie przez przeciąganie myszą Przy wyjaśnianiu przesuwania za pomocą myszy posłużymy się tym samym przy- kładem co w poprzednim podrozdziale. Należy: vv zaznaczyć zakres, który ma zostać przesunięty (rysunek 2.29), 60 Budowanie i edycja arkuszy Rysunek 2.29. Czterokierunkowa strzałka oznacza naprowadzenie wskaźnika myszy na krawędź zaznaczonego zakresu vv schwycić myszą krawędź zaznaczonego zakresu (rysunek 2.30), przeciągnąć i upuścić w nowym położeniu (rysunek 2.31). Rysunek 2.30. Excel wskazuje nowe położenie Rysunek 2.31. Przesunięcie zostało wykonane W s k a z ó W k a Przesuwanie metodą przeciągania myszą jest wygodne, gdy położenie docelo- we nie jest zbyt odległe od pierwotnego. W przeciwnym przypadku lepiej uży- wać schowka. Klasyczna zamiana miejsc Często musimy zamienić miejscami zakresy danych. Na przykład w arkuszu z ry- sunku 2.28 chcemy zamienić miejscami kolumny A i B, aby zgodnie z zasadami języka polskiego imię poprzedzało nazwisko. 61 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik vv Ponieważ wklejanie zawartości schowka lub zwykłe przeciąganie zakresu myszą niszczy zawartość komórek w zakresie docelowym, nie można zamia- ny zakresów wykonać jednym ruchem. vv Należy najpierw przygotować pustą kolumnę A (można wstawić nową kolumnę lub przesunąć w prawo cały zakres danych), po czym zawartość kolumny C przesunąć (lub skopiować) do kolumny A, co pokazują rysunki 2.32 i 2.33. Rysunek 2.32. Najpierw przygotowujemy miejsce dla przesuwanej kolumny Rysunek 2.33. Po przesunięciu mamy niepotrzebną pustą kolumnę vv Na zakończenie należy usunąć niepotrzebną już kolumnę C. W s k a z ó W k a vv Opisana tu trzystopniowa procedura zamiany danych miejscami (przygoto- wanie miejsca, przesunięcie i usunięcie niepotrzebnego już zakresu) wydaje się żmudna, ale jest bezpieczna. vv Opisana w następnym podrozdziale przyspieszona procedura zamiany jest prosta i łatwa, ale, jak wszystkie działania myszą, sprawdza się „na małe odległo- ści” — przy pracy z wielkimi arkuszami często prowadzi do powstawania błędów. przesuwanie z odsunięciem Tak samo jak w poprzednim podrozdziale, naszym punktem startowym jest ar- kusz z rysunku 2.28. Tak jak poprzednio należy zamienić miejscami kolumny A i B, aby na liście płac imię występowało przed nazwiskiem. 62 Budowanie i edycja arkuszy vv Zaznacz kolumnę A, naciśnij klawisz Shift, po czym chwyć krawędź za- znaczonego zakresu i, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij w prawo (rysunek 2.34). Rysunek 2.34. Excel wskazuje przyszłe położenie przesuwanej kolumny A vv Przeciąganie kończymy zwolnieniem najpierw lewego przycisku myszy, a następnie klawisza Shift. vv Zawartość kolumny B zostanie przesunięta na miejsce zwolnione w kolum- nie A, a kolumna A znajdzie się w miejscu kolumny B, co oznacza zamianę miejscami kolumn A i B za pomocą jednej operacji. U W a g a vv Pamiętaj, aby przy upuszczaniu przeciąganego zakresu najpierw zwalniać lewy przycisk myszy, a potem klawisz Shift. Jeżeli za wcześnie puścisz klawisz Shift, wy- konasz zwykłe przesuwanie danych połączone z usunięciem zawartości zakresu docelowego. Na szczęście Excel ostrzega przed możliwością zniszczenia danych i umożliwia rezygnację. vv Lepiej używać lewego klawisza Shift. Z prawym przy operacjach przesuwania bywają kłopoty, których opisem nie warto się zajmować. Kopiowanie zakresu do innych arkuszy lub dokumentów Zakres skopiowany do schowka może być potem wielokrotnie wklejany w wielu miejscach tego samego arkusza, w innych arkuszach lub w dokumentach innych programów, takich jak Word, PowerPoint i inne zgodne ze standardem Windows. vv Dowolny zakres listy płac z rysunku 2.35 skopiuj do schowka (np. Ctrl+C). Rysunek 2.35. Zaznaczamy i kopiujemy 63 excel 2010 pl. ilustrowany przewodnik vv Przejdź do okna programu Word i po ustawieniu punktu wstawiania we wła- ściwym miejscu (rysunek 2.36) wklej tam zawartość schowka (np. Ctrl+V). Po wklejeniu będziesz mógł ustalić jej formatowanie, co pokazuje rysunek 2.37. Rysunek 2.36. Zakres skopiowany do schowka można wkleić w dokumencie innego programu Rysunek 2.37. W Wordzie można decydować o sposobie wklejenia zakresu U W a g a W dokumencie Worda: vv zakres komórek z arkusza Excela jest wklejany w postaci tabeli; vv wklejona tabela nie jest dynamiczna, tzn. nie są w niej wykonywane obliczenia (formułę zastąpiła wartość). Jeżeli wpiszemy komuś inną pensję, suma pensji nie zmieni się; vv jeżeli zostanie zachowane łącze (patrz rysunek 2.37), zmiany w otwartym doku- mencie Excela będą uwzględniane w dokumencie Worda. 64 Budowanie i edycja arkuszy W s k a z ó W k a vv Gdy używasz programów pakietu Office 2007 lub 2010, masz do dyspozycji 24-elementowy schowek, w którym na stosie są odkładane kolejne elementy kopiowane (wycinane) do schowka. Po wypełnieniu najstarsze elementy z dna stosu są usuwane. Na szczycie stosu znajduje się zawsze element ostatnio sko- piowany (wycięty) do schowka. Skróty klawiaturowe Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V ob- sługują szczyt stosu. vv Zawartość schowka Office można naprzemiennie wyświetlać i ukrywać, klika- jąc przycisk Narzędzia główne/Schowek vv Każdy element znajdujący się w schowku można skasować lub wkleić do do- kumentu (arkusza) — patrz rysunek poniżej. . 65 EXCEL 2010 PL Excel 2010, podobnie jak każda kolejna wersja tego niezwykle popularnego programu, oferuje swoim użytkownikom nowe, ciekawe możliwości. Zarówno tak zwany przeciętny użytkownik, jak i analityk finansowy znajdą tu praktyczne funkcje, ułatwiające im codzienną pracę. Do najbardziej nowatorskich pomysłów należy opcja Wykresy przebiegu w czasie, umożliwiająca tworzenie miniwykresów zajmujących jedną komórkę. Aplikacja zawiera też wyspecjalizowane narzędzia do analizy danych oraz lepsze filtry, zapewnia wyższy komfort przy pracy zespołowej i współdzieleniu arkuszy, a dzięki dużej wydajności pozwala zaoszczędzić sporo czasu. K R Z Y S Z T „Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik” to przejrzysty, intuicyjnie napisany podręcznik, gwarantujący Ci O szybkie i bezproblemowe zapoznanie się z dostępnymi narzędziami oraz sposobem działania programu. F Z pomocą tej książki bez trudu opanujesz nowy interfejs użytkownika i dostosujesz go do własnych potrzeb, M a także poznasz sekrety i sztuczki związane z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami obróbki danych A S liczbowych. Krok po kroku nauczysz się sprawnie korzystać z Excela: dowiesz się m.in., jak stworzyć listę płac Ł O albo rozliczyć delegację, a ponadto poznasz mnóstwo innych praktycznych jego zastosowań. Każde kolejne W działanie — od najprostszych po najbardziej skomplikowane — zostało tu szczegółowo opisane i zilustrowane S K zrzutem ekranu. I SKRÓTY KLAWISZOWE, PREZENTACJA ARKUSZA I SKOROSZYTU PORUSZANIE SIĘ PO ARKUSZU I MIĘDZY ARKUSZAMI WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK I EDYCJA TYCH DANYCH ADRESY WZGLĘDNE, MIESZANE, BEZWZGLĘDNE I TRÓJWYMIAROWE FORMATOWANIE ZMIENIAJĄCE ZNACZENIE, WARUNKOWE I NIESTANDARDOWE TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE WYKRESÓW ORAZ ICH RÓŻNE TYPY ELEMENTY ANALIZY DANYCH — SORTOWANIE, FILTROWANIE OTO BOGATO ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO ŚWIECIE MOŻLIWOŚCI EXCELA! 22,90 5 5 0 4 E X C E L 2 0 1 0 P L I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU PROSTE OPERACJE I TRUDNE OBLICZENIA WYKRESY, DRUKOWANIE I ANALIZA DANYCH EXCEL 2010 PL KRZYSZTOF MASŁOWSKI BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP C M Y CM MY CY CMY K
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: