Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 005602 18999466 na godz. na dobę w sumie
Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc - książka
Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2622-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Masz problem? Sięgnij po właściwą poradę!

Excel to jeden z najlepszych i najpopularniejszych arkuszy kalkulacyjnych na świecie. Program ten znają już prawdopodobnie wszyscy uczniowie, studenci, nauczyciele, inżynierowie i naukowcy. Używa go też zdecydowana większość księgowych i rachmistrzów, którzy codziennie muszą zmagać się z długimi kolumnami liczb i tworzyć rozmaite zestawienia. Dla wielu z nich jest to prawdziwa droga przez mękę, ponieważ nie wiedzą, jak właściwie korzystać z narzędzi oferowanych przez tę aplikację.

Jeśli nie chcesz należeć do tej grupy i pragniesz zacząć świadomie wykorzystywać potencjał najnowszej wersji Excela, sięgnij po książkę 'Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc' . To zbiór doskonałych, kompetentnych i zwięzłych porad, dzięki którym szybko i bez najmniejszych kłopotów opanujesz podstawy używania arkusza i zdobędziesz praktyczne umiejętności, które przydadzą Ci się w codziennym korzystaniu z programu. Książka ta okaże się też świetną pomocą, jeśli pragniesz pogłębić swoją wiedzę lub chcesz przypomnieć sobie konkretne zagadnienia.

Pozwól sobie pomóc - zaprzęgnij Excel do pracy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-2622-9 Format: 140×208, stron: 112 Masz problem? Sięgnij po właściwą poradę! • Jak poruszać się w arkuszu kalkulacyjnym? • Jak formatować liczby, komórki i tabele? • Jak wstawiać wykresy, symbole i obiekty? • Jak korzystać z funkcji i formuł? Excel to jeden z najlepszych i najpopularniejszych arkuszy kalkulacyjnych na świecie. Program ten znają już prawdopodobnie wszyscy uczniowie, studenci, nauczyciele, inżynierowie i naukowcy. Używa go też zdecydowana większość księgowych i rachmistrzów, którzy codziennie muszą zmagać się z długimi kolumnami liczb i tworzyć rozmaite zestawienia. Dla wielu z nich jest to prawdziwa droga przez mękę, ponieważ nie wiedzą, jak właściwie korzystać z narzędzi oferowanych przez tę aplikację. Jeśli nie chcesz należeć do tej grupy i pragniesz zacząć świadomie wykorzystywać potencjał najnowszej wersji Excela, sięgnij po książkę „Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc”. To zbiór doskonałych, kompetentnych i zwięzłych porad, dzięki którym szybko i bez najmniejszych kłopotów opanujesz podstawy używania arkusza i zdobędziesz praktyczne umiejętności, które przydadzą Ci się w codziennym korzystaniu z programu. Książka ta okaże się też świetną pomocą, jeśli pragniesz pogłębić swoją wiedzę lub chcesz przypomnieć sobie konkretne zagadnienia. • Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie komórek oraz zakresów • Formatowanie czcionek, liczb, komórek i tabel • Podsumowywanie, sortowanie i wyszukiwanie danych w arkuszu • Osadzanie i edytowanie obrazów, clipartów, autokształtów i SmartArtów • Wstawianie i formatowanie różnych typów wykresów • Dodawanie hiperłączy, obiektów i pól tekstowych • Zmiana stylu arkusza i określanie ustawień wydruku • Wstawianie funkcji i formuł • Korzystanie z różnych typów odwołań i zakresów nazwanych • Sprawdzanie poprawności danych i ochrona arkusza Pozwól sobie pomóc – zaprzęgnij Excel do pracy! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treści Wstęp / 5 1. Zaznaczanie zakresów komórek / 6 2. Kopiowanie i wklejanie zakresów komórek / 9 3. Wklejanie specjalne / 12 4. Formatowanie czcionki / 14 5. Formatowanie wyrównania tekstu w komórkach / 16 6. Formatowanie liczb / 18 7. Formatowanie warunkowe / 21 8. Formatowanie tabel / 24 9. Formatowanie stylu komórek / 26 10. Wstawianie, usuwanie, zmiana rozmiarów komórek / 29 11. Sumowanie kolumn, wierszy i zakresów komórek / 32 12. Sortowanie danych / 35 13. Wyszukiwanie w arkuszu / 38 14. Wstawianie obrazów / 40 15. Edycja obrazów w arkuszu / 42 16. Wstawianie clipartów / 46 17. Wstawianie autokształtów / 48 18. Wstawianie SmartArtów / 50 19. Wstawianie wykresów kolumnowych / 53 20. Wstawianie wykresów liniowych / 55 21. Wstawianie wykresów kołowych / 57 22. Wstawianie wykresów słupkowych / 59 23. Wstawianie wykresów warstwowych / 61 24. Wstawianie wykresów punktowych / 63 25. Wstawianie hiperłączy / 65 Excel 2010 PL   3 Excel 2010 PL 26. Wstawianie pól tekstowych / 68 27. Wstawianie nagłówka i stopki / 70 28. Wstawianie WordArtów / 74 29. Wstawianie obiektów / 77 30. Wstawianie symboli / 80 31. Zmiana stylu arkusza / 82 32. Zmiana ustawień strony przeznaczonej do wydruku / 84 33. Zmiana dodatkowych opcji wydruku arkusza / 87 34. Organizacja elementów w arkuszu / 90 35. Wstawianie formuł i funkcji / 92 36. Odwołania względne, bezwzględne i mieszane / 95 37. Nazywanie zakresów / 97 38. Filtrowanie listy / 99 39. Używanie filtru zaawansowanego / 101 40. Dzielenie kolumn / 103 41. Kontrola poprawności danych / 105 42. Ochrona arkusza / 108 4  4    Spis treści Excel 2010 PL 19. Wstawianie wykresów kolumnowych Jednymi z bardziej istotnych obiektów, jakie możemy wsta- wiać do Excela, są z całą pewnością wykresy. W programie są dostępne różne ich typy. Jeden z nich to wykresy kolumnowe. Są to wykresy, których używamy do porównywania wartości dla różnych kategorii. Same wykresy kolumnowe dzielą się na wiele podtypów. Dostępne podtypy wykresów kolumnowych są widoczne po kliknięciu przycisku Kolumnowy w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie (rysunek 19.1). Excel oferuje tyle możliwości ingerencji w postać tworzo- nych wykresów, że mogłyby one być materiałem na odrębną książkę, dlatego w przykładzie poniżej opisane zostanie jedynie tworzenie wykresu w jego domyślnej formie — i ewentualne najpopularniejsze drobne modyfi kacje. Rysunek 19.2. Przykładowe dane Rysunek 19.3. Wykres kolumnowy Rysunek 19.1. Podtypy wykresów kolumnowych Przyk³ad Aby zilustrowaæ sposób tworzenia wykresów kolumnowych, stworzymy wykres dla danych (rysunek 19.2). Zaznaczamy obszar komórek zawie- rający dane, na podstawie których ma zostaæ stworzony wykres, czyli obszar A1:C8, a następnie w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie klikamy przycisk Kolumnowy; z menu, które się rozwinie, wybieramy pierwszy z dostępnych tam podtypów wykre- sów. W arkuszu powinien się pojawiæ wykres z rysunku 19.3. Widzimy wykres ilustrujący wielkości wartości Wartośæ 1 i Wartośæ 2 w za- leżności od kategorii Dzieñ tygodnia.   53 Wskazówka Jeżeli podczas tworzenia wykresu kolumnowego w pierw- szej kolumnie wskazanych danych znajdą się wartości będące tekstem, program automatycznie potraktuje je jak kategorie; gdyby w pierwszej kolumnie znajdowały się liczby, zostałyby potraktowane jak seria danych, a kategorie stanowiłyby kolejne liczby naturalne (numery kolejnych wierszy). Podobnie, jeśli w pierwszym wierszu obszaru danych źródłowych znajdzie się tekst, zostanie on potraktowany jak nazwy serii danych (wartości), a gdyby były tam liczby, zostałyby potraktowane jak dane do uwzględnienia na wykresie.  Rysunek 19.4. Wykres kolumnowy Excel 2010 PL Wstawmy teraz do naszego wykresu jego tytuł. Gdy za- znaczymy wykres (klikniemy), w górnej części arkusza znaj- dzie się zakładka Narzêdzia wykresów, a pod nią trzy kolejne: Projektowanie, Uk³ad i Formatowanie. Klikamy zakładkę Uk³ad, a następnie w obszarze Etykiety przycisk Tytu³ wykresu. Z menu, które się rozwinie, wybieramy pozycję Nad wykresem. Na wykresie powinno się pojawiæ pole, w którym będzie można wpisaæ tytuł wykresu (rysu- nek 19.4). Jeśli teraz klikniemy pole prze- znaczone na tytuł wykresu, pojawi się kursor; będziemy mogli wpisaæ żądany tytuł, w naszym przypadku na przykład Raport tygodniowy. W podobny sposób możemy dodaæ do wykresu tytuły osi. Zaznaczamy wykres, klikamy zakładkę Uk³ad, a następnie przycisk Tytu³y osi, przecho- dzimy do podmenu Tytu³ g³ównej osi poziomej i wybie- ramy Tytu³ pod osi¹. Pod osią X pojawi się pole, do którego będziemy mogli wpisaæ tytuł tej osi. Analogicznie doda- jemy tytuł osi Y: Uk³ad/Tytu³y osi/Tytu³ g³ównej osi piono- wej/Tytu³ obrócony; pojawi się pole, w którym wpiszemy tytuł. 54  19. Wstawianie wykresów kolumnowych Jednymi z bardziej istotnych obiektów, jakie możemy wsta- wiać do Excela, są z całą pewnością wykresy. W Excelu jest dostępnych wiele różnych ich typów. Jeden z nich to wykresy liniowe. Są to wykresy, których używamy najczęściej do obra- zowania zmian jakiejś wielkości w czasie. Same wykresy linio- we dzielą się na wiele podtypów. Dostępne podtypy wykre- sów liniowych są widoczne po kliknięciu przycisku Liniowy w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie (rysunek 20.1). Pierwszy z wykresów (liniowy) stanowi linię obrazującą zmiany wartości w czasie lub w zależności od innej wartości, drugi (skumulowany liniowy) przedstawia zmienność udziału każdej wartości w czasie lub w zależności od innej wartości, trzeci (100 skumulowany liniowy) pokazuje zmiany procen- towych udziałów każdej wartości w czasie lub w zależności od innej wartości. Kolejne trzy wykresy są odpowiednikami tych widocznych w pierwszym wierszu, tyle że będą na nich widoczne znaczniki (punkty) danych. Ostatni wykres to trój- wymiarowa wersja pierwszego. Excel oferuje tyle możliwości ingerencji w postać tworzonych wykresów, że mogłyby one być materiałem na odrębną książkę, dlatego w przykładzie poniżej opisane zostanie jedynie tworzenie wykresu w jego domyślnej formie — i ewentualne najpopularniejsze drobne modyfi kacje. Excel 2010 PL 20. Wstawianie wykresów liniowych Rysunek 20.1. Podtypy wykresów liniowych Rysunek 20.2. Przykładowe dane Przyk³ad Aby zilustrowaæ sposób two- rzenia wykresów liniowych, stworzymy wykres dla danych z rysunku 20.2.   55 Excel 2010 PL Zaznaczamy obszar komórek zawie- rający dane, na podstawie których ma zostaæ stworzony wykres, czyli obszar A1:C8, a następnie w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie klikamy przycisk Liniowy; z menu, które się rozwinie, wybieramy pierwszy z do- stępnych tam podtypów wykresów. W arkuszu powinien się pojawiæ wy- kres z rysunku 20.3. Widzimy wykres ilustrujący zmiany temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku w zależności od czasu (dnia tygodnia). Wstawmy teraz do wykresu tytuł. Po zaznaczeniu wykresu (kliknięciu) w górnej części arkusza wyświetli się zakładka Narzêdzia wykresów, a pod nią trzy kolejne: Projektowanie, Uk³ad i Formatowanie. Klikamy zakładkę Uk³ad, a następnie w obszarze Ety- kiety przycisk Tytu³ wykresu. Z menu, które się rozwinie, wybieramy pozycję Wyśrodkowany tytu³ nak³adany. Na wykresie powinno się pojawiæ pole, w którym będzie można wpisaæ tytuł wykresu (rysunek 20.4). Jeśli teraz klikniemy pole przeznaczone na tytuł wykresu, pojawi się kursor; będziemy mogli wpisaæ żądany tytuł, w naszym przypadku na przykład Zmi- any temperatur. W podobny sposób możemy dodaæ do wykresu tytuły osi. Zaznaczamy wykres, klikamy zakładkę Uk³ad, a następnie przycisk Tytu³y osi, przechodzimy do podmenu Tytu³ g³ównej osi poziomej i wybieramy Tytu³ pod osi¹. Pod osią X pojawi się pole, w którym będziemy mogli wpisaæ tytuł tej osi, tak jak wpisaliśmy tytuł całego wykresu. Analogicznie dodajemy tytuł osi Y: Uk³ad/Tytu³y osi/Tytu³ g³ównej osi pionowej/Tytu³ obrócony; pojawi się pole, w którym wpiszemy tytuł osi. 56  20. Wstawianie wykresów liniowych Rysunek 20.3. Wykres liniowy Wskazówka Jeżeli podczas tworzenia wykresu liniowego w pierwszej kolumnie wskazanych danych będą wartości stanowiące tekst, program automatycznie uzna je za kategorie; gdyby w pierwszej kolumnie znajdowały się liczby, zostałyby one potraktowane jak dodatkowa seria danych, a kategorie stanowiłyby kolejne liczby naturalne (numery kolejnych wierszy). Podobnie, jeśli w pierwszym wierszu obszaru danych źródłowych znajdzie się tekst, zostanie on uznany za nazwy serii danych (wartości); gdyby były tam liczby, zostałyby one potraktowane jak dane do uwzględ- nienia na wykresie.  Rysunek 20.4. Wykres liniowy Jednymi z bardziej istotnych obiektów, jakie możemy wsta- wiać do Excela, są z całą pewnością wykresy. Program ten jest arkuszem kalkulacyjnym, więc wizualizacja danych stanowi jedno z jego podstawowych zadań. W Excelu dostępnych jest wiele różnych typów wykresów. Jeden z nich to wykresy koło- we. Są to wykresy, których używamy do ukazywania udziału poszczególnych wartości składowych w sumie całkowitej. Same wykresy kołowe dzielą się na wiele podtypów. Wszystkie one są widoczne po kliknięciu w obszarze Wykresy zakładki Wsta- wianie przycisku Kołowy (rysunek 21.1). Pierwsze dwa wykresy wyświetlają udział poszczególnych wartości w sumie całkowitej, trzeci posiada wycięte katego- rie, z których utworzony jest kolejny wykres kołowy, czwarty także zawiera wycięte kategorie, z których z kolei utworzony jest wykres słupkowy. Ostatnie dwa wykresy stanowią trój- wymiarowe odpowiedniki dwóch pierwszych. Excel oferuje tyle możliwości ingerencji w postać tworzonych wykresów, że mogłyby one być materiałem na odrębną książkę, dlatego w przykładzie poniżej opisane zostanie jedynie tworzenie wykresu w jego domyślnej formie — i ewentualnie najpopu- larniejsze drobne modyfi kacje. Rysunek 21.2. Przykładowe dane Rysunek 21.3. Wykres kołowy Excel 2010 PL 21. Wstawianie wykresów kołowych Rysunek 21.1. Podtypy wykresów liniowych Przyk³ad Aby zilustrowaæ sposób two- rzenia wykresów kołowych, stworzymy wykres dla danych z rysunku 21.2. Zaznaczamy obszar komórek zawierający dane, na podsta- wie których ma zostaæ stwo- rzony wykres (A2:B6), na- stępnie w obszarze Wykresy zakładki Wstawianie klikamy przycisk Ko³owy; z menu, które się rozwinie, wybieramy pierwszy z dostępnych tam podtypów wykresów. W ar- kuszu powinien się pojawiæ wykres z rysunku 21.3. Widzimy wykres ilustrujący wyniki sondażu, stworzony na podstawie danych z ry- sunku 21.2.   57 Wskazówka Jeżeli podczas tworzenia wykresu kołowego w pierwszej kolumnie wskazanych danych znajdą się wartości będące tekstem, program automatycznie uzna je za kategorie; gdyby w pierwszej kolumnie znajdowały się liczby, zostałyby one potraktowane jak dane liczbowe do wykresu, a kategorie sta- nowiłyby kolejne liczby naturalne (numery kolejnych wierszy). Podobnie, jeśli w pierwszym wierszu obszaru danych źródło- wych w kolumnie nad danymi liczbowymi znajdzie się tekst, zostanie on potraktowany jak tytuł wykresu; gdyby znajdowały się tam liczby, zostałyby one uznane za dane do uwzględnienia na wykresie.  Rysunek 21.4. Obszar Układy wykresu Rysunek 21.5. Wykres kołowy Excel 2010 PL Jeśli nie do końca odpowiada nam wygląd stworzonego wykresu, mamy możliwośæ zmodyfi kowania go i rozło- żenia praktycznie każdego jego elementu, jednak nie- jednokrotnie lepiej, a zawsze szybciej jest zmieniæ wygląd wykresu, jeżeli zastosuje się do niego inny niż domyślny schemat. Program oferuje szereg predefi niowanych schematów wyglądu wykre- sów. Po zaznaczeniu wykresu (kliknięciu) w górnej części arkusza pojawi się zakładka Narzêdzia wykresów, a pod nią trzy kolejne: Projektowa- nie, Uk³ad i Formatowanie. Klikamy zakładkę Projektowa- nie, a następnie przechodzimy do obszaru Uk³ady wykresu (rysunek 21.4). W obszarze tym możemy wskazaæ schemat, który zostanie zastosowany do zaznaczonego wykresu. Wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie, klikamy więc drugi z kolei schemat. Wykres powinien wyglądaæ jak ten z rysunku 21.5. 58  21. Wstawianie wykresów kołowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2010 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: