Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 005811 14497486 na godz. na dobę w sumie
Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego - książka
Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3048-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel już nigdy Cię nie zaskoczy!

Poznaj odpowiedzi na te i setki innych pytań!

Praca z programem Excel ułatwia i przyspiesza wiele operacji, których wykonanie metodą tradycyjną byłoby skomplikowane i ogromnie obciążające. Jednak czasem obsługa Excela może być prawdziwym wyzwaniem! Bywa, że problemem są nasz pośpiech i własna nieuwaga, a kiedy indziej przyczyną kłopotów może się stać niezwykłe bogactwo możliwości tego programu. Arkusz oferuje wiele opcji, ale jest on tylko narzędziem. Od użytkownika zależy, czy i jak to narzędzie wykorzysta. Trzeba tylko wiedzieć, jakie wydać mu polecenie!

W książce Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego, przeznaczonej zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników programu, znajdziesz uporządkowane alfabetycznie porady praktyczne, dotyczące tego, jak rozwiązać problemy napotkane podczas pracy z arkuszem Excel 2010 PL. Znajdziesz tu szerokie spektrum zagadnień, informacje dotyczące konfiguracji programu, wykorzystania rzadko używanych narzędzi, usprawnienia codziennej pracy, zautomatyzowania pewnych czynności czy pisania formuł w VBA. Zawarte w tu przykłady pozwolą Ci uporać się z zadaniami, które stoją przed Tobą, lub wskażą kierunek poszukiwania ich rozwiązania. Znajdziesz tu odpowiedzi na setki ważnych pytań, w tym:

Rozwiązuj wszelkie problemy szybko i bezstresowo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-3048-6 Format: 158×235, stron: 192 Excel już nigdy Cię nie zaskoczy! • Jak zdefiniować własne skróty klawiaturowe? • Czy można wygenerować dźwięk w Excelu? • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł? • W jaki sposób adresować komórki z użyciem ich numerów i numerów wierszy? Poznaj odpowiedzi na te i setki innych pytań! Praca z programem Excel ułatwia i przyspiesza wiele operacji, których wykonanie metodą tradycyjną byłoby skomplikowane i ogromnie obciążające. Jednak czasem obsługa Excela może być prawdziwym wyzwaniem! Bywa, że problemem są nasz pośpiech i własna nieuwaga, a kiedy indziej przyczyną kłopotów może się stać niezwykłe bogactwo możliwości tego programu. Arkusz oferuje wiele opcji, ale jest on tylko narzędziem. Od użytkownika zależy, czy i jak to narzędzie wykorzysta. Trzeba tylko wiedzieć, jakie wydać mu polecenie! W książce Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego, przeznaczonej zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników programu, znajdziesz uporządkowane alfabetycznie porady praktyczne, dotyczące tego, jak rozwiązać problemy napotkane podczas pracy z arkuszem Excel 2010 PL. Znajdziesz tu szerokie spektrum zagadnień, informacje dotyczące konfiguracji programu, wykorzystania rzadko używanych narzędzi, usprawnienia codziennej pracy, zautomatyzowania pewnych czynności czy pisania formuł w VBA. Zawarte w tu przykłady pozwolą Ci uporać się z zadaniami, które stoją przed Tobą, lub wskażą kierunek poszukiwania ich rozwiązania. Znajdziesz tu odpowiedzi na setki ważnych pytań, w tym: • Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł? • Czy można połączyć dwa wykresy? • Czy można zablokować konwertowanie adresów internetowych na hiperłącza? • Jak dla ActiveChart pobrać dane dotyczące zakresu danych? • Jak można przekonwertować liczbę wklejoną do Excela z innego programu w postaci tekstowej? • Jak pobrać zawartość komórek z zakresu i odpytać Google treścią tej komórki? • Jak usunąć rekordy zdublowane? • Jak w tle arkusza wstawić logo firmy? • Jak wydrukować arkusz z komentarzami? Rozwiązuj wszelkie problemy szybko i bezstresowo! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Stosowane oznaczenia ...................................................................................................... 8 Wersja oprogramowania ................................................................................................... 8 Jak odczytaü wersjĊ systemu operacyjnego? .............................................................. 8 Jak odczytaü wersjĊ arkusza Excel? ........................................................................... 9 Rozdziaä 1. Przykäady z rozwiñzaniami ............................................................... 11 Co moĪe byü powodem báĊdów w obliczaniu formuá? ................................................... 11 Co oznaczają komunikaty wyĞwietlane w komórkach? .................................................. 12 Co oznaczają rozszerzenia plików stosowane w programie Excel 2010? ....................... 13 Co to jest obszar danych? ............................................................................................... 14 Czy Excel moĪe sprawdzaü dáugoĞü sekwencji wpisywanych znaków? ........................ 14 Czy Excel moĪe sprawdzaü wartoĞü danych? ................................................................. 15 Czy moĪna adresowaü komórki, uĪywając numerów komórek i wierszy? ..................... 16 Czy moĪna poáączyü dwa wykresy? ............................................................................... 16 Czy moĪna wygenerowaü dĨwiĊk w Excelu? ................................................................. 17 Czy moĪna wyáączyü automatyczne poprawianie tekstu przez Excela? ......................... 18 Czy moĪna wyĞwietliü jednoczeĞnie formuáy i ich wyniki? ........................................... 19 Czy moĪna zablokowaü edycjĊ danych bezpoĞrednio w komórkach? ............................ 19 Czy moĪna zablokowaü konwertowanie adresów internetowych na hiperáącza? ........... 20 Dlaczego Excel nie oblicza formuá? ............................................................................... 21 Dlaczego nie dziaáa odejmowanie dat? ........................................................................... 22 Dlaczego nie jest widoczny wpáyw opcji wskazywanej kursorem na wygląd arkusza? ........ 22 Dlaczego nie widaü opisów ikon po naprowadzeniu na nie kursora? ..................................23 Dlaczego po wpisaniu do komórki liczby pojawia siĊ w niej liczba 100 razy mniejsza? ....... 24 Ile czasu pozostaáo do koĔca uĪytkowania wersji próbnej? ............................................ 24 Jak automatycznie przetáumaczyü z jĊzyka obcego na jĊzyk polski tekst zapisany w komórce? .................................................................................................. 25 Jak automatycznie wyróĪniü kolorem wartoĞci przekraczające wartoĞü progową? ........ 26 Jak do wykresu dodaü wartoĞü Ğrednią? ......................................................................... 27 Jak dobraü koszt zmienny przy okreĞlonej cenie? .......................................................... 28 Jak dodaü czas do zadanej godziny? ............................................................................... 29 Jak dodaü format „dzieĔ_tygodnia, numer_dnia miesiąc” do formatów komórek? ........ 30 Jak dodaü format „godzina gg i mm minut” do formatów komórek? ............................. 32 Jak dodaü jednostkĊ miary? ............................................................................................ 33 Jak dodaü napis ozdobny do arkusza? ............................................................................ 34 Jak dodaü nowy arkusz w skoroszycie? .......................................................................... 34 Jak filtrowaü pola w tabeli przestawnej? ........................................................................ 35 4 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego Jak identycznie wypeániü wiele arkuszy? ....................................................................... 35 Jak imiĊ i nazwisko zapisane w jednej komórce zapisaü w dwóch oddzielnych? ........... 36 Jak importowaü do arkusza dane ze strony WWW? ....................................................... 37 Jak kod i nazwĊ miasta zapisane w jednej komórce rozdzieliü i zapisaü do oddzielnych komórek? ............................................................................................ 38 Jak konwertowaü jednostki miary? ................................................................................. 39 Jak moĪna ukryü arkusz? ................................................................................................ 40 Jak na podstawie daty odczytaü dzieĔ tygodnia? ............................................................ 40 Jak na podstawie daty odczytaü kwartaá? ....................................................................... 40 Jak obliczyü rangĊ i percentyl? ....................................................................................... 40 Jak obliczyü amortyzacjĊ Ğrodka trwaáego? .................................................................... 42 Jak obliczyü liczbĊ dni roboczych pomiĊdzy dwiema datami? ....................................... 43 Jak obliczyü udziaá procentowy? .................................................................................... 43 Jak obliczyü wartoĞci bieĪącej inwestycji? ..................................................................... 44 Jak obliczyü wartoĞü brutto? ........................................................................................... 45 Jak obliczyü wartoĞü netto? ............................................................................................ 45 Jak obliczyü wartoĞü po zmniejszeniu jej o ustalony procent? ....................................... 46 Jak obliczyü wartoĞü po zwiĊkszeniu jej o ustalony procent? ......................................... 46 Jak obliczyü wartoĞü przyszáej inwestycji? ..................................................................... 46 Jak obliczyü wysokoĞü odsetek kredytu? ........................................................................ 48 Jak obliczyü wzrost procentowy? ................................................................................... 49 Jak odczytaü zawartoĞü komórki? ................................................................................... 49 Jak otworzyü makropolecenia do edycji? ....................................................................... 50 Jak oznaczona jest ostatnia kolumna w arkuszu? ........................................................... 50 Jak oznaczony jest ostatni wiersz w arkuszu? ................................................................ 50 Jak pobraü zawartoĞü komórek z zakresu i odpytaü Google treĞcią tej komórki? ........... 51 Jak podnieĞü liczbĊ do potĊgi? ....................................................................................... 52 Jak podzieliü budĪet na cztery róĪne inwestycje, aby zmaksymalizowaü zysk? ............. 52 Jak policzyü, ile liczb naleĪy do przedziaáu? .................................................................. 53 Jak policzyü wiersze zawierające ciąg znaków? ............................................................. 54 Jak przejĞü do nastĊpnego arkusza w skoroszycie? ........................................................ 54 Jak przejĞü do poprzedniego arkusza w skoroszycie? ..................................................... 55 Jak przeáączyü w arkuszu tryb tylko do odczytu? ........................................................... 55 Jak przerwaü dziaáanie programu? .................................................................................. 56 Jak przypisaü makropolecenie do przycisku? ................................................................. 56 Jak rozpoznaü plik Excela 2010 zawierający makropolecenia? ...................................... 57 Jak skonsolidowaü dane z kilku arkuszy? ....................................................................... 57 Jak spowodowaü, aby komunikat wyĞwietlaá siĊ po uruchomieniu arkusza? ................. 60 Jak spowodowaü, aby nazwy kolumn zapisane w jednym wierszu byáy stale widoczne mimo przewijania arkusza ku górze? .......................................... 60 Jak spowodowaü, aby przed liczbą dodatnią wyĞwietlany byá znak +? .......................... 61 Jak spowodowaü, aby tylko osoba znająca hasáo mogáa otworzyü arkusz? .................... 62 Jak spowodowaü, aby wpisywany tekst byá kontynuowany wprawdzie w tej samej komórce, ale juĪ w nowej linii? .............................................. 62 Jak szybko odszukaü komentarze? ................................................................................. 63 Jak szybko porównaü dwa wykazy? ............................................................................... 63 Jak szybko podsumowaü w jednej tabeli wartoĞci mające wspólną cechĊ? ........................ 65 Jak szybko wstawiü kilka wierszy? ................................................................................ 67 Jak szybko wyĞwietliü formuáy zamiast wyników? ........................................................ 67 Jak szybko zmieniü styl tabeli? ....................................................................................... 67 Jak ukryü wiersz, jeĪeli wartoĞü komórki wynosi zero? ................................................. 67 Jak uruchomiü edytor VBA? .......................................................................................... 69 Jak uruchomiü program VBA? ....................................................................................... 69 Jak usprawniü przeszukiwanie arkusza? ......................................................................... 69 Spis treĈci 5 Jak usunąü informacjĊ o tym, które arkusze byáy ostatnio otwierane? ................................ 70 Jak usunąü rekordy zdublowane? ................................................................................... 71 Jak usunąü spacje wpisane przed liczbą? ........................................................................ 72 Jak usunąü znak koĔca wiersza? ..................................................................................... 72 Jak w arkuszu wyróĪniü kolorem komórki w zaleĪnoĞci od wpisanej wartoĞci? ............ 73 Jak w formacie komórki zmieniü kolor czcionki na niebieski? ...................................... 74 Jak w jednej komórce poáączyü tekst z kilku komórek? ................................................. 75 Jak w komórce wpisaü uáamek z kreską? ....................................................................... 76 Jak w tle arkusza wstawiü logo firmy? ........................................................................... 76 Jak wczytaü plik Excela 2010 zawierający makropolecenia? ......................................... 76 Jak wáączyü automatyczną aktualizacjĊ Excela 2010? ................................................... 77 Jak wáączyü automatyczne obliczenia? ........................................................................... 77 Jak wáączyü czytanie zawartoĞci komórek? .................................................................... 78 Jak wáączyü w arkuszu tryb tylko do odczytu? ............................................................... 79 Jak wpisaü liczbĊ do komórki? ....................................................................................... 79 Jak wpisaü liczbĊ do zakresu komórek? ......................................................................... 79 Jak wpisaü tekst do komórki? ......................................................................................... 80 Jak wpisaü znak sterujący ASCII? .................................................................................. 80 Jak wprowadziü twardą spacjĊ? ...................................................................................... 80 Jak wstawiü czas systemowy do aktywnej komórki? ..................................................... 80 Jak wstawiü datĊ bieĪącą do aktywnej komórki? ............................................................ 81 Jak wstawiü do Worda 2010 arkusz Excel 2010, aby zachodziáa automatyczna aktualizacja? ................................................................. 81 Jak wybraü arkusz bez klikania go myszą? ..................................................................... 82 Jak wybraü komórkĊ bez klikania jej myszą? ................................................................. 83 Jak wybraü obszar arkusza? ............................................................................................ 83 Jak wyczyĞciü zawartoĞü komórki? ................................................................................ 83 Jak wydrukowaü dane z róĪnych arkuszy? ..................................................................... 83 Jak wykonaü formularz? ................................................................................................. 84 Jak wykonaü raport tabeli przestawnej? ......................................................................... 84 Jak wykonaü tabliczkĊ mnoĪenia? .................................................................................. 86 Jak wykryü komórki zawierające zbyt krótki lub zbyt dáugi numer rachunku bankowego? ...................................................................................... 88 Jak wykryü, Īe iloraz jest liczbą caákowitą? ................................................................... 89 Jak wyliczyü czas inwestycji przy okresowych staáych wpáatach przy staáym oprocentowaniu? ...................................................................................... 90 Jak wyliczyü Ğrednią dla obszaru bez uwzglĊdniania komórek pustych? ....................... 91 Jak wylosowaü jedno nazwisko z listy? .......................................................................... 91 Jak wyniki zaokrągliü w dóá z dokáadnoĞcią do jednej liczby po przecinku? ................. 92 Jak wyrównaü odstĊpy pionowe miĊdzy wykresami? .................................................... 92 Jak wyrównaü wykresy do linii pionowej? ..................................................................... 92 Jak wyróĪniü kolorem táo co drugiego wiersza? ............................................................. 93 Jak wyszukaü formuáĊ? ................................................................................................... 93 Jak wyĞwietliü edytor VBA? .......................................................................................... 94 Jak wyĞwietliü formuáy w caáym arkuszu? ..................................................................... 94 Jak wyĞwietliü okno Formatowanie komórek? ............................................................... 94 Jak wyĞwietliü podpowiedĨ po zaznaczeniu komórki? ................................................... 95 Jak wyĞwietliü skróty klawiaturowe programu Excel? ................................................... 96 Jak wyĞwietliü w oknie Excela 2010 okno komunikatu? ................................................ 96 Jak z billingu odczytaü numer kierunkowy? ................................................................... 97 Jak z ceny wydzieliü záotówki i grosze? ......................................................................... 97 Jak z kolumny A do B skopiowaü komórki zawierające okreĞlony ciąg znaków? ......... 98 Jak z numeru PESEL odczytaü datĊ urodzenia? ............................................................. 99 Jak zablokowaü kilka komórek i równoczeĞnie móc wypeániaü inne? ........................... 99 6 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego Jak zainstalowaü dodatek Analysis ToolPak? ................................................................. 99 Jak zainstalowaü dodatek Solver? ................................................................................. 100 Jak zaktualizowaü dane wstawione do arkusza ze strony WWW? ............................... 100 Jak zamieniü format daty z dd.mm.rrrr na rrrr-mm-dd? ............................................... 102 Jak zamieniü liczby sformatowane jak tekst na liczby? ................................................ 102 Jak zaokrągliü ceny do 50 groszy w górĊ? .................................................................... 103 Jak zaokrągliü godzinĊ do peánego kwadransa? ........................................................... 103 Jak zapisaü arkusz zawierający makropolecenie? ......................................................... 104 Jak zastąpiü formuáĊ zwracanym przez nią wynikiem? ................................................ 105 Jak zautomatyzowaü wypeánianie komórek czĊsto uĪywanymi danymi? ..................... 106 Jak zaznaczyü kolumnĊ do koĔca? ............................................................................... 107 Jak zaznaczyü kolumnĊ, w której jest aktywna komórka? ............................................ 107 Jak zaznaczyü wiele arkuszy? ....................................................................................... 108 Jak zaznaczyü wiersz do koĔca? ................................................................................... 108 Jak zaznaczyü wiersz, w którym jest aktywna komórka? ............................................. 108 Jak zdefiniowaü wáasne skróty klawiaturowe? ............................................................. 109 Jak zezwoliü na wprowadzanie tylko danych znajdujących siĊ na liĞcie? .................... 109 Jak zmieniü czcionkĊ domyĞlną? .................................................................................. 110 Jak zmieniü format numeru telefonu z XXXXXXXXX na XXX XXX XXX? ............ 111 Jak zmieniü kolor tekstu w aktywnej komórce? ........................................................... 111 Jak zmieniü miejsce, w którym Excel domyĞlnie zapisuje pliki? ................................. 112 Jak zmieniü pisowniĊ XXXX na Xxxx? ....................................................................... 112 Jak zmieniü typ obliczeĔ w tabeli przestawnej? ........................................................... 113 Jak zwiĊkszyü liczbĊ pamiĊtanych ostatnio uĪywanych dokumentów? ........................ 113 Jaka data bĊdzie za 10 dni roboczych? ......................................................................... 114 Jakie są kody ASCII znaków sterujących? ................................................................... 115 Jakie towary kupiü, aby sumaryczna cena byáa zaáoĪoną liczbą? ................................. 116 Dodatek A Angielsko-polski säownik nazw funkcji ........................................... 119 Dodatek B Skróty klawiaturowe w programie Excel 2010 ............................... 143 Dodatek C Nazwy jednostek miary funkcji KONWERTUJ .................................. 151 Dodatek D WyĈwietlanie komunikatów .......................................................... 155 Dodatek E Zdarzenia obsäugiwane przez VBA ................................................. 159 Dodatek F Filtrowanie komórek ..................................................................... 163 Dodatek G ćciñgawka z VBA ......................................................................... 165 Metody ......................................................................................................................... 165 Funkcje ......................................................................................................................... 168 Instrukcje ...................................................................................................................... 173 Operatory ...................................................................................................................... 176 Operatory arytmetyczne ......................................................................................... 176 Operatory porównywania ....................................................................................... 177 Operator konkatenacji ............................................................................................ 177 Operatory logiczne ................................................................................................. 178 Dodatek H ObjaĈnienia znaczeþ komunikatów o bäödach VBA ......................... 179 Skorowidz .................................................................................... 187 Rozdziaä 1. i Przykäady z rozwiñzaniami 83 Jak wybraè komórkö bez klikania jej myszñ? MoĪna to zrobiü za pomocą procedury VBA (rysunek 1.146). Rysunek 1.146. Wykonanie procedury powoduje wybranie komórki B2 Jak wybraè obszar arkusza? MoĪna to zrobiü za pomocą procedury VBA (rysunek 1.147). Rysunek 1.147. Wykonanie procedury powoduje zaznaczenie obszaru B2:C10 (lewy górny róg: prawy dolny róg) Jak wyczyĈciè zawartoĈè komórki? MoĪna to zrobiü za pomocą procedury VBA (rysunek 1.148). Rysunek 1.148. Wykonanie procedury powoduje wyzerowanie zawartoĞci komórki B5 Jak wydrukowaè dane z róĔnych arkuszy? Aby wydrukowaü dane z róĪnych arkuszy: 1. Zaznacz karty arkuszy, trzymając wciĞniĊty klawisz Ctrl (rysunek 1.149). 84 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego Rysunek 1.149. Zaznaczone zostaáy arkusze: Arkusz1, Arkusz3 i Arkusz6 2. Wydaj polecenie drukowania, a dane z zaznaczonych arkuszy zostaną wydrukowane. Jak wykonaè formularz? Podczas edytowania danych w rozbudowanych arkuszach znacznym uáatwieniem pracy jest formularz. Aby go wyĞwietliü: 1. Wpisz nazwy kolumn w jednym wierszu. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wstĊgĊ Dane. 3. Z menu podrĊcznego wybierz polecenie Dostosuj pasek narzĊdzi Szybki dostĊp. 4. W oknie Opcje programu Excel kliknij przycisk Dostosowywanie wstąĪki. 5. RozwiĔ listĊ Wybierz polecenia z. 6. Zaznacz pozycjĊ Polecenia, których nie ma na wstąĪce. 7. Zaznacz pozycjĊ Formularz. 8. Polecenia moĪna dodawaü tylko do grup utworzonych przez uĪytkownika. W polu po prawej stronie okna zaznacz kategoriĊ Karty gáówne. 9. Kliknij przycisk Nowa karta. 10. Kliknij przycisk Dodaj. 11. Na nowej karcie pojawi siĊ pozycja Formularz. 12. Kliknij przycisk OK. 13. Kliknij dowolną komórkĊ znajdującą siĊ w obszarze nazw kolumn. 14. Na pasku pojawi siĊ ikona Formularz. Kliknij ją. 15. Nazwy wpisane w wyróĪnionym wierszu staną siĊ nazwami pól formatowania (rysunek 1.150). Jak wykonaè raport tabeli przestawnej? Aby wykonaü raport tabeli przestawnej: 1. Wpisz dane (rysunek 1.151). Rozdziaä 1. i Przykäady z rozwiñzaniami 85 Rysunek 1.150. W formularzu obok pól do edycji danych widoczne są opisy. WartoĞci, które są zwracane przez formuáy, nie moĪna edytowaü Rysunek 1.151. Dane do analizy 2. Zaznacz dowolną komórkĊ naleĪącą do analizowanej listy. 3. Wybierz kolejno: Wstawianie, Tabela przestawna, Tabela przestawna (rysunek 1.152). Rysunek 1.152. Polecenia znajdują siĊ w zakáadce Wstawianie 4. OkreĞl, na podstawie czego i gdzie ma zostaü utworzona tabela (rysunek 1.153). Rysunek 1.153. SprawdĨ, czy w polu Tabela/zakres wprowadzone zostaáo odwoáanie do odpowiedniego zakresu komórek okreĞlających poáoĪenie listy 86 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego 5. Wybierz pola, które chcesz umieĞciü w raporcie (rysunek 1.154). Rysunek 1.154. W tym oknie moĪna wybraü dane do prezentacji w przypadku rozbudowanych tabel 6. Tabela zostaáa wygenerowana (rysunek 1.155). Rysunek 1.155. DziĊki áączeniu wartoĞci pochodzących z róĪnych pól raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowywanie tabelarycznych zestawieĔ i podsumowaĔ rekordów Jak wykonaè tabliczkö mnoĔenia? Aby wykonaü tabliczkĊ mnoĪenia: 1. Wpisz dane (rysunek 1.156). 2. Zaznacz obszar, w którym bĊdą wyĞwietlane wyniki (rysunek 1.157). Rozdziaä 1. i Przykäady z rozwiñzaniami 87 Rysunek 1.156. Szkielet tabliczki mnoĪenia Rysunek 1.157. W caáym obszarze bĊdzie wpisana identyczna formuáa 3. W komórce B2 wpisz = i zaznacz obszar A2:A11 (rysunek 1.158). Rysunek 1.158. Pierwszym argumentem formuáy są liczby wpisane w obszarze A2:A11 4. Na pasku formuáy wpisz * i zaznacz obszar B1:K1 (rysunek 1.159). 5. NaciĞnij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Zaznaczony obszar zostanie wypeániony formuáą tablicową (rysunek 1.160). 88 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego Rysunek 1.159. Drugim argumentem formuáy są liczby wpisane w obszarze B1:K1 Rysunek 1.160. Tabliczka mnoĪenia gotowa 6. Arkuszowi moĪna nadaü wygląd bardziej kojarzący siĊ z tabliczką mnoĪenia (rysunek 1.161). Rysunek 1.161. Tabliczka mnoĪenia po niewielkich poprawkach kosmetycznych Jak wykryè komórki zawierajñce zbyt krótki lub zbyt däugi numer rachunku bankowego? Aby wyróĪniü kolorem komórki zawierające ciąg znaków o dáugoĞci innej niĪ 26: Rozdziaä 1. i Przykäady z rozwiñzaniami 89 1. Zaznacz komórkĊ, której zawartoĞü ma byü kontrolowana. 2. Kliknij ikonĊ Formatow. warunk. 3. Wybierz polecenie Nowa reguáa. 4. Zaznacz UĪyj formuáy do okreĞlania komórek, które naleĪy sformatowaü. 5. W polu Formatuj wartoĞci, dla których nastĊpująca formuáa jest prawdziwa wpisz =DĐ(D1) 26. 6. Kliknij przycisk Formatuj. 7. Kliknij kartĊ Wypeánienie. 8. Wybierz kolor, który ma mieü táo komórki, do której wpisano zbyt krótki ciąg znaków. 9. Dwukrotnie kliknij przycisk OK. 10. Wpisz dane tekstowe do komórki (rysunek 1.162). Rysunek 1.162. Gdy dáugoĞü ciągu wprowadzonych danych bĊdzie róĪna od 26, kolor táa w komórce zostanie zmieniony Jak wykryè, Ĕe iloraz jest liczbñ caäkowitñ? Aby wykryü, Īe iloraz jest liczbą caákowitą: 1. Wpisz dane do arkusza. 2. UĪyj formuáy =JEĽELI(MOD(A2/B2;1); Uđamek ; Cađkowita ) (rysunek 1.163). Rysunek 1.163. Aby zweryfikowaü poprawnoĞü obliczeĔ, trzeba znaü tabliczkĊ mnoĪenia! Skorowidz ####, 12 #ADRES!, 12 #ARG!, 12 #DZIEL/0!, 12 #LICZBA!, 12 #N/D!, 13 #NAZWA?, 13 #WARTOĝû!, 13 #ZERO!, 13 A adresowanie komórek, 16 adresy internetowe, 20 aktualizacja danych wstawionych ze strony WWW, 100 amortyzacja Ğrodka trwaáego, 42 Analysis ToolPak, 39, 99 ASCII, 73 AutoFilter, 99, 163 Autokorekta, 18 automatyczna aktualizacja Excela 2010, 77 automatyczne obliczanie skoroszytu, 77 automatyczne poprawianie tekstu, 18 automatyczne wstawianie przecinka dziesiĊtnego, 24 B bieĪąca data, 81 blokowanie edycja danych bezpoĞrednio w komórkach, 19 komórki, 99 konwersja adresów internetowych na hiperáącza, 20 obliczanie formuá, 11 báĊdy, 179 budĪet, 52 C ceny, 97 Criteria, 98 czas inwestycji przy okresowych staáych wpáatach przy staáym oprocentowaniu, 90 czas systemowy, 80 czas w formacie godzina gg i mm minut, 32 czcionka domyĞlna, 110 CZĉSTOĝû(), 53 czyszczenie zawartoĞci komórki, 83 czytanie zawartoĞci komórek, 78 D dane publikowane na stronie WWW, 37 data, 31 data bieĪąca, 81 data urodzenia, 99 data za 10 dni roboczych, 114 format dzieĔ_tygodnia, numer_dnia miesiąc, 30 format rrrr-mm-dd, 102 liczba dni roboczych miĊdzy dwiema datami, 43 odejmowanie, 22 okreĞlanie dnia tygodnia, 40 okreĞlanie kwartaáu, 40 DB(), 42 definiowanie skrótów klawiaturowych, 109 Dà(), 89 dáugoĞü sekwencji wpisywanych znaków, 14 dodatki, 99 Analysis ToolPak, 99 Solver, 100 dodawanie czasu do zadanej godziny, 29 dodawanie jednostki miary, 33 DomyĞlna lokalizacja pliku, 112 drukowanie danych z róĪnych arkuszy, 83 188 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego dzieĔ tygodnia, 40 DZIEē.ROBOCZY(), 114 dĨwiĊki, 17 E edycja makropolecenia, 50 edytor VBA, 69, 94 F filtrowanie komórek, 163 filtrowanie pól w tabeli przestawnej, 35 format czasu, 32 formatowanie komórek, 11 Formatowanie komórek, 94 formatowanie warunkowe, 26 formularze, 84 formuáy, 11, 93 obliczanie, 21 FRAGMENT.TEKSTU(), 97 funkcje, 119 VBA, 168 FV(), 46 G generowanie dĨwiĊku, 17 Google, 51 hiperáącza, 20 H I identyczne wypeánianie wielu arkuszy, 35 iloraz, 89 importowanie danych ze strony WWW, 37 INDEKS(), 91 informacje o ostatnio otwieranych arkuszach, 70 instalacja dodatków, 99 instrukcje VBA, 173 IPMT(), 48 J jednoczesne wyĞwietlanie formuá i ich wyników, 19 jednostki miar, 33, 151 K kalkulator amortyzacyjny, 42 kalkulator inwestycyjny, 47 kod ASCII, 73, 115 kod pocztowy, 38 kolor tekstu w aktywnej komórce, 111 komentarze, 63 komórki zawierające zbyt krótki lub zbyt dáugi numer rachunku bankowego, 88 komunikaty, 155 komunikaty o báĊdach, 12, 179 konsolidacja danych z kilku arkuszy, 57 Konsolidowanie, 58 konwersja jednostek miar, 39 Konwertuj(), 39, 151 kopiowanie komórek zawierających okreĞlony ciąg znaków, 98 koszty zmienne, 28 kwerenda sieci Web, 37 L LICZ.JEĩELI(), 54, 64 liczba dni roboczych pomiĊdzy dwiema datami, 43 liczba pamiĊtanych ostatnio uĪywanych dokumentów, 113 Liczbowe, 11 liczby, 79 liczby caákowite, 89 liczby dodatnie, 61 listy niestandardowe, 106 logo firmy, 76 LOS(), 91 losowanie nazwiska z listy, 91 ã áączenie tekstu z kilku komórek, 75 áączenie wykresów, 16 M makropolecenia, 50, 76 pliki, 57 przypisanie do przycisku, 56 zapisywanie, 104 MenedĪer zadaĔ, 56 metody, 165 miejsce zapisywania plików, 112 MIESIĄC(), 40 MsgBox(), 155 Skorowidz 189 N P napisy ozdobne, 34 nazwa miasta, 38 nazwy jednostek miary, 151 nieaktualizowanie wyników formuá, 21 Nowa kwerenda sieci Web, 37 Nowa reguáa formatowania, 64 NPER(), 90 numer kierunkowy, 97 numer PESEL, 99 numer rachunku bankowego, 88 numer telefonu w formacie na XXX XXX XXX, 111 numery komórek, 16 numery wierszy, 16 O obliczanie amortyzacja Ğrodka trwaáego, 42 formuáy, 11, 21 koszty zmienne, 28 liczba dni roboczych pomiĊdzy dwiema datami, 43 udziaá procentowy, 43 wartoĞü bieĪącej inwestycji, 44 wartoĞü brutto, 45 wartoĞü netto, 45 wartoĞü po zmniejszeniu jej o ustalony procent, 46 wartoĞü po zwiĊkszeniu jej o ustalony procent, 46 wartoĞü przyszáej inwestycji, 46 wysokoĞü odsetek kredytu, 48 wzrost procentowy, 49 obszar arkusza, 83 obszar danych, 14 ochrona arkusza przed otwarciem, 62 odczytywanie zawartoĞci komórki, 49 odejmowanie dat, 22 odsetki kredytu, 48 okno komunikatu, 96 okres uĪytkowania wersji próbnej Excela, 24 okreĞlanie dnia tygodnia, 40 Opcje Autokorekty, 18 operatory, 176 operator konkatenacji, 177 operatory arytmetyczne, 176 operatory logiczne, 178 operatory porównywania, 177 opisy ikon, 23 optymalizacja wysokoĞci nakáadów na inwestycje, 52 ostatni wiersz w arkuszu, 50 ostatnia kolumna w arkuszu, 50 Ostatnio uĪywane, 113 percentyl, 40 PESEL, 99 pliki, 13 pobieranie zawartoĞci komórek z zakresu i odpytywanie Google treĞcią tej komórki, 51 podgląd na Īywo, 22 podpowiedzi, 95 podsumowanie wartoĞci mających wspólną cechĊ, 65 porównywanie wykazów, 63 potĊgowanie, 52 program VBA, 69 przecinek dziesiĊtny, 24 przejĞcie do nastĊpnego arkusza w skoroszycie, 54 przejĞcie do poprzedniego arkusza w skoroszycie, 55 przerywanie dziaáania programu, 56 przeszukiwanie arkusza, 69 przewijanie arkusza za wyjątkiem górnego wiersza, 60 przypisanie makropolecenia do przycisku, 56 Przypisywanie makra, 56 PV(), 44 R ranga, 40 raport tabeli przestawnej, 84 reguáy formatowania, 64 rozdzielanie danych, 36 rozdzielanie kodu i nazwy miasta, 38 rozszerzenia plików, 13 S skróty klawiaturowe, 96, 109, 143 Solver, 100 sprawdzanie dáugoĞci áaĔcucha znaków, 14 Sprawdzanie poprawnoĞci danych, 110 sprawdzanie wartoĞci danych, 15 style tabeli, 67 Sumy czĊĞciowe, 65 Szukanie wyniku, 28 ć Ğrednia dla obszaru bez uwzglĊdniania komórek pustych, 91 ĝREDNIA(), 27 190 Excel 2010 PL. Rozwiñzywanie problemów dla kaĔdego T tabele, 67 tabele przestawne filtrowanie pól, 35 zmiana typu obliczeĔ, 113 tabliczka mnoĪenia, 86 tekst, 80 TEKST(), 40 táo graficzne, 76 táumaczenie tekstu, 25 tryb tylko do odczytu, 55, 79 twarda spacja, 62, 80 tworzenie raportu tabeli przestawnej, 84 U udziaá procentowy, 43 ukrywanie arkusze, 40 wiersze z zerowa wartoĞcią komórki, 67 uáamki z kreską, 76 uruchamianie edytora VBA, 69 uruchamianie programu VBA, 69 UsuĔ duplikaty, 71 usuwanie informacje o ostatnio otwieranych arkuszach, 70 spacje poprzedzające liczbĊ, 72 zdublowane rekordy, 71 znak koĔca wiersza, 72 VBA, 165 V W wartoĞü bieĪąca inwestycji, 44 wartoĞü brutto, 45 wartoĞü netto, 45 wartoĞü przyszáej inwestycji, 46 wartoĞü Ğrednia, 27 wartoĞü zmniejszona o ustalony procent, 46 wartoĞü zwiĊkszona o ustalony procent, 46 wczytywanie pliku zawierającego makropolecenia, 76 wersja próbna Excela, 24 Wklejanie specjalne, 105 wáączanie czytania zawartoĞci komórek, 78 Word 2010, 81 WordArt, 34 wpisywanie liczby, 79 liczby do zakresu komórek, 79 tekst, 80 znaki sterujące ASCII, 80 wstawianie arkusz, 34 arkusz do Worda 2010, 81 bieĪąca data, 81 czas systemowy, 80 dane znajdujące siĊ na liĞcie, 109 twarda spacja, 80 wiersze, 67 wybór arkusza bez klikania myszą, 82 wybór danych z listy, 109 wybór komórki bez klikania myszą, 83 wybór obszaru arkusza, 83 wydzielanie záotówek i groszy z ceny, 97 wykonanie formularza, 84 wykresy z wartoĞcią Ğrednią, 27 wyáączanie automatycznego poprawiania tekstu, 18 wypeánianie komórek czĊsto uĪywanymi wyrównanie odstĊpów pionowych miĊdzy danymi, 106 wykresami, 92 wyrównanie wykresów do linii pionowej, 92 wyróĪnianie danych kolorem, 26 wyróĪnianie kolorem táa co drugiego wiersza, 93 wyróĪnianie w zaleĪnoĞci od wpisanej wartoĞci komórek, 73 wysokoĞü odsetek kredytu, 48 wyszukiwanie formuáy, 93 komentarze, 63 WyĞwietl obok siebie, 19 wyĞwietlanie edytor VBA, 94 formuáy w caáym arkuszu, 94 formuáy zamiast wyników, 67 komunikaty, 155 komunikaty po uruchomieniu arkusza, 60 okno komunikatu, 96 podpowiedĨ po zaznaczeniu komórki, 95 znak + przed liczbą dodatnią, 61 wzrost procentowy, 49 X XFD, 50 xlam, 14 xlsb, 13, 14 xlsm, 13, 57 xlsx, 13 xltm, 13 xltx, 13 Skorowidz 191 Z Z.WIELKIEJ.LITERY(), 112 Zablokuj górny wiersz, 61 zakup towarów o zaáoĪonej sumarycznej cenie, 116 Zalecane tylko do odczytu, 79 zamiana liczb sformatowanych jak tekst na liczby, 102 ZAOKR(), 103 ZAOKR.DO.CAàK(), 91 ZAOKR.DÓà(), 92 ZAOKR.GÓRA(), 40, 103 zaokrąglanie ceny do 50 groszy w górĊ, 103 zaokrąglanie godziny do peánego kwadransa, 103 zaokrąglanie wyników w dóá z dokáadnoĞcią do jednej liczby po przecinku, 92 zapisywanie arkuszy zawierających makropolecenia, 104 zastĊpowanie formuáy zwracanym przez nią wynikiem, 105 zawartoĞü komórki, 49 zaznaczanie kolumna do koĔca, 107 kolumna z aktywną komórką, 107 wiele arkuszy, 108 wiersz do koĔca, 108 wiersz z aktywną komórką, 108 zdarzenia, 159 aplikacje, 161 arkusz, 160 formularze, 162 skoroszyt, 159 zdublowane rekordy, 71 zliczanie liczb naleĪących do przedziaáu, 53 zliczanie wierszy zawierających ciąg znaków, 54 zmiana kolor czcionki na niebieski, 74 kolor tekstu, 111 pisownia XXXX na Xxxx, 112 styl tabeli, 67 typ obliczeĔ w tabeli przestawnej, 113 znak koĔca wiersza, 72 znaki sterujące ASCII, 80
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: