Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00662 009513 17347283 na godz. na dobę w sumie
Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne - ebook/pdf
Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2395-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z nowym Excelem osiągniesz swoje cele!

Excel towarzyszy nam od tak dawna, że jego początki nieomal giną w mrokach dziejów... Jednak to wcale nie znaczy, że każdy rodzi się z umiejętnością jego obsługiwania! Nowa wersja tego programu także czeka na swoich odkrywców, którzy użyją jej do swoich obliczeń, zaprojektują tabele, wstawią dane, formuły i funkcje, a potem z satysfakcją pokażą wyniki w postaci wykresów. Jeśli zależy Ci na szybkim opanowaniu podstawowych zastosowań Excela, nie znajdziesz lepszej książki!

W serii prostych, praktycznych ćwiczeń odkryjesz, jak skłonić ten program do wykonania za Ciebie mnóstwa żmudnych, powtarzających się działań. Dowiesz się, czym różnią się od siebie arkusz, skoroszyt i plik, nauczysz się sprawnie poruszać po ekranie, nadawać komórkom odpowiednie formaty i sprawdzać poprawność danych. Zobaczysz, jak wykonywać różne operacje na wybranym zakresie komórek, a nade wszystko poznasz fantastyczne, sprytne sposoby automatyzacji obliczeń. Zaprzyjaźnij się z Excelem!

Excel 2016 PL stanie przed Tobą otworem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwex26 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1735-2 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:282)ci Rozdzia(cid:257) 1. Przygotowanie do pracy Wprowadzenie Uruchamiamy Excela z pustym arkuszem Arkusz Pasek Szybkiego dost(cid:218)pu Menu Opcje Rozdzia(cid:257) 2. Poruszanie si(cid:216) po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek Wprowadzenie Poruszanie si(cid:218) po arkuszu, liczba kolumn i wierszy Wpisywanie tekstu i liczb do komórek arkusza Wpisywanie formu(cid:239) Komentarze Warto(cid:258)ci logiczne i u(cid:285)ycie prostej funkcji Psikusy Excela Dodatkowe informacje o poruszaniu si(cid:218) po arkuszu 9 9 9 14 16 20 23 23 24 30 37 40 44 46 48 5 Poleć książkęKup książkę 6 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rozdzia(cid:257) 3. Arkusz, skoroszyt i plik Wprowadzenie Arkusze to „kartki” w skoroszycie Zapisywanie skoroszytów w plikach Ko(cid:241)czenie pracy i zamykanie okna Otwieranie plików Kopiowanie i przesuwanie arkuszy z pliku do pliku Rozdzia(cid:257) 4. Zakresy Rozdzia(cid:257) 5. Rozdzia(cid:257) 6. Wprowadzenie Zaznaczanie zakresów Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu Edytowanie zawarto(cid:282)ci arkusza Wprowadzenie Czyszczenie komórki Poprawianie zawarto(cid:258)ci komórki Edytowanie komentarza Wstawianie wierszy i kolumn Usuwanie wierszy i kolumn Wstawianie i usuwanie komórek Kopiowanie za pomoc(cid:200) schowka Przesuwanie (przenoszenie) danych za pomoc(cid:200) schowka Kopiowanie i przesuwanie przez przeci(cid:200)ganie mysz(cid:200) Formatowanie Wprowadzenie Zmiana czcionki i wyrównania T(cid:239)o, obramowanie i kolor pisma Automatyczne formatowanie tabel — style Usuwanie formatowania Data Czas Malarz formatów Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn 53 53 54 63 68 69 72 75 75 76 80 83 83 83 87 90 90 92 93 96 103 105 109 109 110 112 115 117 118 124 126 127 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:257) 7. Spis tre(cid:278)ci Formu(cid:257)y i funkcje Wprowadzenie Sumowanie Excel jest doskona(cid:239)ym kalkulatorem Adresy wzgl(cid:218)dne, bezwzgl(cid:218)dne i mieszane Przyk(cid:239)ady u(cid:285)ycia funkcji Adresowanie trójwymiarowe Rozdzia(cid:257) 8. Wykresy Wprowadzenie Tworzenie wykresów Wykresy s(cid:200) dynamicznie po(cid:239)(cid:200)czone z danymi Rozdzia(cid:257) 9. Ogl(cid:196)danie i drukowanie arkuszy Wprowadzenie Ogl(cid:200)danie Podgl(cid:200)d wydruku Drukowanie 7 131 131 132 140 143 146 152 155 155 156 169 171 171 172 176 179 Poleć książkęKup książkę 8 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Poleć książkęKup książkę 7 Formu(cid:257)y i funkcje Wprowadzenie Bez formu(cid:239) Excel by(cid:239)by jedynie wielk(cid:200) tabel(cid:200) przeznaczon(cid:200) do r(cid:218)cznego wype(cid:239)niania, ot tak(cid:200) elektroniczn(cid:200) kart(cid:200) pokratkowanego papieru. Dzi(cid:218)ki formu(cid:239)om jest pot(cid:218)(cid:285)nym narz(cid:218)dziem obliczeniowym, które „karmione” dostarczanymi przez nas danymi wykonuje skomplikowane obliczenia, a otrzymane wyniki przedstawia natychmiast w wybranej postaci, równie(cid:285) graficznej, je(cid:285)eli tego za(cid:285)(cid:200)damy. Prezentacji graficznej b(cid:218)dzie po(cid:258)wi(cid:218)cony nast(cid:218)pny rozdzia(cid:239), a teraz zajmiemy si(cid:218) formu(cid:239)ami. U(cid:285)ycie funkcji upraszcza formu(cid:239)y, czyni je (cid:239)atwiejszymi do zapisania i zapami(cid:218)tania. Poza tym funkcje zwykle dzia(cid:239)aj(cid:200) szybciej ni(cid:285) formu(cid:239)y wykonuj(cid:200)ce operacje bezpo(cid:258)rednio na danych zapisanych w komórkach. Ju(cid:285) pierwsze (cid:202)wiczenia poka(cid:285)(cid:200), czym ró(cid:285)ni si(cid:218) r(cid:218)czne wpisywanie formu(cid:239) od stosowania funkcji. 131 Poleć książkęKup książkę 132 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Sumowanie Wydaje si(cid:218), (cid:285)e nie ma nic prostszego. Chyba ka(cid:285)dy od sumowania roz- poczyna(cid:239) nauk(cid:218) arytmetyki. Zobaczmy, w jaki sposób mo(cid:285)na sobie poradzi(cid:202) z tym problemem w Excelu. (cid:109) W I C Z E N I E 7.1 Ró(cid:285)ne sposoby wpisywania formu(cid:239)y sumuj(cid:200)cej Do komórek A1, A2 i A3 wpisz, odpowiednio, liczby: 1, 2 i 3. Podsumuj je w komórce A4. R O Z W I(cid:107) Z A N I E 1 . R(cid:218)czne wpisywanie pe(cid:239)nej formu(cid:239)y (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Po wprowadzeniu formu(cid:239)y do komórki ma(cid:239)e litery adresów s(cid:200) zamieniane na wielkie (cid:84) Do komórki A4 wpisz formu(cid:239)(cid:218) =A1+A2+A3 lub =a1+a2+a3 i naci(cid:258)nij Enter. K O M E N T A R Z (cid:84) Obliczanie formu(cid:239) jest dynamiczne. Je(cid:285)eli zmienisz warto(cid:258)(cid:202) w jednej z komórek (cid:283)ród(cid:239)owych, np. w A1 zamiast 1 wpiszesz 3, suma w A4 zostanie natychmiast zmieniona na 8. (cid:84) Przeliczanie natychmiastowe jest domy(cid:258)lnie w(cid:239)(cid:200)czone, ale mo(cid:285)na z niego zrezygnowa(cid:202). Po w(cid:239)(cid:200)czeniu opcji Plik/Opcje programu Excel/Formu(cid:239)y/Opcje obliczania/R(cid:218)cznie formu(cid:239)y nie b(cid:218)d(cid:200) przeliczane zaraz po zmianie danych, lecz dopiero na (cid:285)yczenie, po naci(cid:258)ni(cid:218)ciu klawisza F9. Do przeliczania automatycznego wracamy, w(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c opcj(cid:218) Plik/Opcje programu Excel/Formu(cid:239)y/ Opcje obliczania/Automatycznie. (cid:84) W komórce jest wy(cid:258)wietlana warto(cid:258)(cid:202) wyliczona przez formu(cid:239)(cid:218). Sam(cid:200) formu(cid:239)(cid:218) mo(cid:285)emy zobaczy(cid:202) na pasku edycji — patrz rysunek 7.1. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 7. • Formu(cid:253)y i funkcje 133 (cid:84) Aby w komórkach zamiast warto(cid:258)ci wy(cid:258)wietli(cid:202) formu(cid:239)y, nale(cid:285)y nacisn(cid:200)(cid:202) Ctrl+` (tzw. s(cid:239)aby akcent nad klawiszem Tab). Ponowne naci(cid:258)ni(cid:218)cie tej samej kombinacji klawiszy przywraca wy(cid:258)wietlanie warto(cid:258)ci w komórkach. (cid:84) Cho(cid:202) tego nie wida(cid:202) na czarno-bia(cid:239)ym rysunku 7.1, adresy w formule s(cid:200) wpisywane ró(cid:285)nymi kolorami. Tymi samymi kolorami s(cid:200) zaznaczane adresowane komórki (zakresy). U(cid:239)atwia to bie(cid:285)(cid:200)ce sprawdzanie poprawno(cid:258)ci adresów. R O Z W I(cid:107) Z A N I E 2 . Tworzenie formu(cid:239)y przez wskazywanie adresów mysz(cid:200) (rysunek 7.2). Rysunek 7.2. Klikaj(cid:200)c komórki mysz(cid:200), wpisujemy ich adresy do formu(cid:239)y 1. Przejd(cid:283) do komórki A4 i naci(cid:258)nij klawisz ze znakiem =, co spowoduje przej(cid:258)cie Excela do edycji formu(cid:239)y w komórce. 2. Kliknij komórk(cid:218) A1 i napisz znak +. 3. Kliknij komórk(cid:218) A2 i napisz znak +. 4. Kliknij komórk(cid:218) A3 i naci(cid:258)nij Enter, aby wprowadzi(cid:202) formu(cid:239)(cid:218) do komórki. R O Z W I(cid:107) Z A N I E 3 . Tworzenie formu(cid:239)y przez wskazywanie adresów z klawiatury (rysu- nek 7.3). Rysunek 7.3. W trakcie edycji formu(cid:239)y adresy mo(cid:285)na wpisywa(cid:202) przez wybieranie komórek za pomoc(cid:200) klawiszy ze strza(cid:239)kami 1. Przejd(cid:283) do komórki A4 i naci(cid:258)nij klawisz ze znakiem =, co spowoduje przej(cid:258)cie Excela do edycji formu(cid:239)y w komórce. 2. Naci(cid:258)nij trzykrotnie klawisz (cid:110) (przesu(cid:241) si(cid:218) o trzy komórki do góry od komórki, w której wpisujesz formu(cid:239)(cid:218)), aby wpisa(cid:202) adres komórki A1, po czym napisz znak + (rysunek 7.3). Poleć książkęKup książkę 134 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne 3. Naci(cid:258)nij dwukrotnie klawisz (cid:110), aby wpisa(cid:202) do formu(cid:239)y adres komórki A2, po czym napisz znak +. 4. Naci(cid:258)nij jednokrotnie klawisz (cid:110), aby wpisa(cid:202) do formu(cid:239)y adres komórki A3, po czym naci(cid:258)nij Enter, (cid:285)eby wprowadzi(cid:202) formu(cid:239)(cid:218) do komórki. K O M E N T A R Z Podczas tworzenia formu(cid:239)y adresy mo(cid:285)na wpisywa(cid:202) bezpo(cid:258)rednio b(cid:200)d(cid:283) wstawia(cid:202) je przez wybieranie odpowiednich komórek (zakresów). (cid:109) W I C Z E N I E 7.2 U(cid:285)ycie funkcji SUMA Liczby z komórek A1, A2 i A3 zsumuj w komórce A4 za pomoc(cid:200) funkcji. R O Z W I(cid:107) Z A N I E 1. Po wpisaniu liczb do komórek A1, A2 i A3 przejd(cid:283) do komórki A4 i na panelu Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne kliknij przycisk Suma (rysunek 7.4). Rysunek 7.4. Excel proponuje zakres sumowania 2. Poniewa(cid:285) prawid(cid:239)owo zosta(cid:239) rozpoznany zakres, jaki ma by(cid:202) obj(cid:218)ty sumowaniem, pozostaje jedynie nacisn(cid:200)(cid:202) Enter, co wprowadzi formu(cid:239)(cid:218) do komórki A4. K O M E N T A R Z (cid:84) Formu(cid:239)(cid:218) korzystaj(cid:200)c(cid:200) z funkcji sumuj(cid:200)cej (a tak(cid:285)e ka(cid:285)d(cid:200) inn(cid:200)) mo(cid:285)na zwyczajnie wpisa(cid:202) do komórki bez u(cid:285)ywania jakichkolwiek dodatkowych narz(cid:218)dzi. W tym (cid:202)wiczeniu mo(cid:285)na do A4 wpisa(cid:202) =suma(a1:a3). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 7. • Formu(cid:253)y i funkcje 135 (cid:84) W formu(cid:239)ach adresy zakresów i nazwy funkcji mo(cid:285)na wpisywa(cid:202) ma(cid:239)ymi lub wielkimi literami. Excel zamieni wszystkie litery na wielkie. (cid:109) W I C Z E N I E 7.3 Poprawianie automatycznie rozpoznanego zakresu sumowania Przy wprowadzaniu funkcji SUMA za pomoc(cid:200) przycisku narz(cid:218)dziowego SUMA (rysunek 7.4) zakres sumowania nie zawsze zostaje rozpoznany zgodnie z naszym (cid:285)yczeniem. Trzeba go w razie potrzeby poprawi(cid:202). Wype(cid:239)nij arkusz zgodnie z rysunkiem 7.5 i w komórce D1 zsumuj wszystkie wpisane liczby. Rysunek 7.5. Jak zsumowa(cid:202) liczby z kilku oddzielnych zakresów? R O Z W I(cid:107) Z A N I E 1. Przejd(cid:283) do komórki D1 i kliknij przycisk Suma (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Excel proponuje sumowanie tylko z najbli(cid:285)szego zakresu 2. Trzymaj(cid:200)c wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Ctrl, zaznacz kolejno zakres A2:B2 i komórk(cid:218) A3 (rysunek 7.7). Rysunek 7.7. Zaznaczane zakresy s(cid:200) wpisywane jako kolejne argumenty funkcji SUMA 3. Po zaznaczeniu wszystkich zakresów naci(cid:258)nij klawisz Enter, aby formu(cid:239)(cid:218) z funkcj(cid:200) sumuj(cid:200)c(cid:200) wprowadzi(cid:202) do komórki. Poleć książkęKup książkę 136 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne K O M E N T A R Z (cid:84) Poszczególne argumenty funkcji oddzielamy (cid:258)rednikami (;). Mo(cid:285)na to zmieni(cid:202) w ustawieniach Windows, ale w (cid:202)wiczeniach podstawowych korzystamy z parametrów domy(cid:258)lnych polskiej wersji systemu i polskiej wersji Excela. (cid:84) Argumentami funkcji SUMA mog(cid:200) by(cid:202) liczby i adresy zakresów zawieraj(cid:200)cych liczby, w tym oczywi(cid:258)cie adresy pojedynczych komórek (jak pami(cid:218)tamy, pojedyncza komórka jest szczególnym przypadkiem zakresu). (cid:109) W I C Z E N I E 7.4 Sumowanie liczb w kilku kolumnach i wierszach Podsumuj kwoty wpisane w kolumnach A i B, widoczne w lewej cz(cid:218)(cid:258)ci rysunku 7.8. Rysunek 7.8. Sumowanie liczb w kilku kolumnach nie wymaga oddzielnego wpisywania formu(cid:239) sumuj(cid:200)cych R O Z W I(cid:107) Z A N I E 1. Zaznacz zakres A1:B3 tak, jak na rysunku 7.8 po lewej stronie. 2. Na panelu Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne kliknij przycisk Suma. Formu(cid:239)y sumuj(cid:200)ce zostan(cid:200) automatycznie wpisane w komórkach pod ka(cid:285)d(cid:200) kolumn(cid:200) liczb. Na rysunku 7.8 po prawej stronie s(cid:200) to komórki A4 i B4. K O M E N T A R Z (cid:84) Wprowadzenie do komórki formu(cid:239)y sumuj(cid:200)cej powoduje automatyczne sformatowanie tej komórki; format sk(cid:239)adników sumy jest przenoszony na sum(cid:218). Dlatego komórkom A4 i B4 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 7. • Formu(cid:253)y i funkcje 137 zosta(cid:239) automatycznie nadany format walutowy. Dok(cid:239)adniej przyjrzymy si(cid:218) temu zagadnieniu w nast(cid:218)pnym (cid:202)wiczeniu. (cid:109) W I C Z E N I E 7.5 Formatowanie automatyczne w wyniku sumowania Wype(cid:239)nij arkusz tak jak na rysunku 7.9 i podsumuj zawarto(cid:258)(cid:202) po- szczególnych kolumn. Rysunek 7.9. Co si(cid:218) stanie, gdy dodamy liczby sformatowane w ró(cid:285)ny sposób? (cid:120) Wype(cid:239)nij zakres A1:A3 i skopiuj jego zawarto(cid:258)(cid:202) do zakresu B1:D3. Potem wybranym komórkom nadaj (cid:285)(cid:200)dane formaty, co naj(cid:239)atwiej zrobi(cid:202), u(cid:285)ywaj(cid:200)c przycisków narz(cid:218)dziowych na pasku Formatowanie. (cid:120) Podsumowanie kolumn najpro(cid:258)ciej wykona(cid:202) za pomoc(cid:200) metody poznanej w (cid:202)wiczeniu 7.4. R O Z W I(cid:107) Z A N I E 1. Wype(cid:239)nij arkusz zgodnie z rysunkiem 7.9. 2. W 4 wierszu podsumuj zawarto(cid:258)(cid:202) poszczególnych kolumn. Wynik zosta(cid:239) pokazany na rysunku 7.10. Rysunek 7.10. Sumy zosta(cid:239)y sformatowane tak jak komórki najwy(cid:285)szego wiersza obszaru sumowanego (cid:109) W I C Z E N I E 7.6 B(cid:239)(cid:218)dy powodowane przez kropk(cid:218) dziesi(cid:218)tn(cid:200) Wype(cid:239)nij arkusz zgodnie z rysunkiem 7.11 i podsumuj zawarto(cid:258)(cid:202) poszczególnych kolumn. Poleć książkęKup książkę 138 Excel 2016 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 7.11. Oddzielenie cz(cid:218)(cid:258)ci u(cid:239)amkowej kropk(cid:200) zamiast przecinkiem zamienia liczb(cid:218) w tekst (cid:120) Zauwa(cid:285), (cid:285)e do komórek B2 i C2 zosta(cid:239) wpisany tekst 20.22 zamiast liczby 20,22. (cid:120) W komórce B2 zast(cid:200)pienie liczby tekstem jest (cid:239)atwe do wykrycia dzi(cid:218)ki domy(cid:258)lnemu wyrównaniu tekstu do lewej, a w komórce C2 jest to o wiele trudniejsze z powodu narzucenia wyrównania do prawej (za pomoc(cid:200) przycisku narz(cid:218)dziowego Wyrównaj tekst do prawej — rysunek 7.11). R O Z W I(cid:107) Z A N I E (cid:84) Zaznacz zakres A1:C3 i kliknij przycisk Suma (patrz (cid:202)wiczenie 7.4). Wynik zosta(cid:239) pokazany na rysunku 7.12. Rysunek 7.12. Warto(cid:258)(cid:202) liczbowa tekstu jest równa zeru K O M E N T A R Z (cid:84) B(cid:239)(cid:200)d pokazany w tym (cid:202)wiczeniu jest bardzo niebezpieczny, gdy(cid:285) po pierwsze, (cid:239)atwo go pope(cid:239)ni(cid:202), a po drugie, jest s(cid:239)abo widoczny, a wi(cid:218)c trudny do wykrycia. (cid:84) Je(cid:285)eli arkusz nie ma narzuconego formatowania, stosunkowo (cid:239)atwo odró(cid:285)ni(cid:202) liczb(cid:218) od tekstu dzi(cid:218)ki odmiennemu wyrównaniu w komórce (tekst jest wyrównany do lewej, a liczby do prawej). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:253) 7. • Formu(cid:253)y i funkcje 139 Wystarczy rozszerzy(cid:202) kolumny, a ró(cid:285)nice w wyrównaniu od razu rzuc(cid:200) si(cid:218) w oczy. (cid:84) Niestety, wiele arkuszy ma — cz(cid:218)sto niepotrzebnie — narzucone wyrównanie, co znacznie utrudnia wykrycie b(cid:239)(cid:218)du, gdy np. zamiast 36,54 wpiszemy 36.54. (cid:84) Aby znale(cid:283)(cid:202) komórki zawieraj(cid:200)ce tekst, nale(cid:285)y wyda(cid:202) polecenie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/Znajd(cid:283) i zaznacz/Przejd(cid:283) do — specjalnie i w oknie dialogowym Przejd(cid:283) do — specjalnie wybra(cid:202) opcje pokazane na rysunku 7.13. Jak wida(cid:202) na tym rysunku, komórki z tekstem zostan(cid:200) wyszukane i zaznaczone. Rysunek 7.13. Znajdowanie komórek zawieraj(cid:200)cych tekst (cid:84) Je(cid:285)eli przed wy(cid:258)wietleniem okna Przejd(cid:283) do — specjalnie zosta(cid:239) zaznaczony jaki(cid:258) zakres, wyszukiwanie wybranych komórek b(cid:218)dzie ograniczone do tego zakresu. Je(cid:285)eli (cid:285)aden zakres nie zostanie wcze(cid:258)niej zaznaczony, wyszukiwanie b(cid:218)dzie przeprowadzone w ca(cid:239)ym arkuszu. (cid:84) Mo(cid:285)na si(cid:218) zabezpieczy(cid:202) przed wpisaniem do komórki niew(cid:239)a(cid:258)ciwych danych, ale kwestia ta wykracza poza zakres (cid:202)wicze(cid:241) podstawowych. Informacje na ten temat mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w ksi(cid:200)(cid:285)ce Excel 2013 PL. (cid:109)wiczenia zaawansowane, w podrozdzia(cid:239)ach „Formatowanie warunkowe i niestandardowe” oraz „Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych” (wersja dla Excela 2016 w przygotowaniu). Poleć książkęKup książkę Notatki Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: