Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 005488 14098302 na godz. na dobę w sumie
Excel. Funkcje w przykładach - książka
Excel. Funkcje w przykładach - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0026-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Arkusz kalkulacyjny Excel to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi informatycznych. Z jego możliwości korzystają nie tylko księgowi, finansiści i handlowcy, ale także naukowcy, którzy stosują go do przeprowadzania złożonych obliczeń i symulacji. Swoją potęgę Excel pokazuje dopiero wtedy, gdy użytkownik sięgnie po funkcje -- gotowe mechanizmy obliczeniowe pozwalające na wykonanie niemal dowolnych działań i operacji obliczeniowych. Łącząc pojedyncze funkcje w formuły, można szybciej zrealizować praktycznie każde zadanie.

'Excel. Funkcje w przykładach' to książka przedstawiająca zasady stosowania funkcji w obliczeniach wykonywanych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Czytając ją, poznasz podstawy tworzenia własnych formuł oraz nauczysz się reguł adresowania komórek i odwoływania się do nich w formułach. Dowiesz się również, jak przypisywać nazwy komórkom i zakresom oraz jak korzystać z nich podczas obliczeń. Znajdziesz tu także szczegółowe omówienie poszczególnych funkcji Excela.

Kalkulatory już dawno stały się przeżytkiem.
Dziś najdoskonalszym narzędziem obliczeniowym jest Excel.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Excel. Funkcje w przyk³adach Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-0026-4 Format: B5, stron: 416 Arkusz kalkulacyjny Excel to jedno z najczêœciej wykorzystywanych narzêdzi informatycznych. Z jego mo¿liwoœci korzystaj¹ nie tylko ksiêgowi, finansiœci i handlowcy, ale tak¿e naukowcy, którzy stosuj¹ go do przeprowadzania z³o¿onych obliczeñ i symulacji. Swoj¹ potêgê Excel pokazuje dopiero wtedy, gdy u¿ytkownik siêgnie po funkcje — gotowe mechanizmy obliczeniowe pozwalaj¹ce na wykonanie niemal dowolnych dzia³añ i operacji obliczeniowych. £¹cz¹c pojedyncze funkcje w formu³y, mo¿na szybciej zrealizowaæ praktycznie ka¿de zadanie. „Excel. Funkcje w przyk³adach” to ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca zasady stosowania funkcji w obliczeniach wykonywanych za pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego Excel. Czytaj¹c j¹, poznasz podstawy tworzenia w³asnych formu³ oraz nauczysz siê regu³ adresowania komórek i odwo³ywania siê do nich w formu³ach. Dowiesz siê równie¿, jak przypisywaæ nazwy komórkom i zakresom oraz jak korzystaæ z nich podczas obliczeñ. Znajdziesz tu tak¿e szczegó³owe omówienie poszczególnych funkcji Excela. (cid:129) Kolejnoœæ operacji w formu³ach (cid:129) Wpisywanie i edycja formu³ w komórkach (cid:129) Tworzenie i u¿ywanie nazw (cid:129) Funkcje logiczne (cid:129) Funkcje daty i czasu (cid:129) Funkcje informacyjne (cid:129) Funkcje wyszukiwania (cid:129) Funkcje matematyczne (cid:129) Funkcje bazy danych (cid:129) Funkcje statystyczne (cid:129) Funkcje finansowe Kalkulatory ju¿ dawno sta³y siê prze¿ytkiem. Dziœ najdoskonalszym narzêdziem obliczeniowym jest Excel Spis treści 5 Spis treści Wstęp ............................................................................................ 13 Część I Budowanie warsztatu ................................................... 15 Rozdział 1. Podstawy ....................................................................................... 17 Domyślna interpretacja wpisu do komórki ...................................................................... 17 Operatory i kolejność operacji w formułach ................................................................... 21 Operatory odwołania ................................................................................................. 21 Operatory arytmetyczne ............................................................................................ 22 Operator konkatenacji ............................................................................................... 23 Operatory porównania ............................................................................................... 23 Porównanie priorytetów operatorów używanych w formułach ................................ 25 Sprawdzanie kolejności wykonywania operacji w formułach .................................. 25 Dlaczego i do czego używamy funkcji? — przykłady .................................................... 27 Obliczenia w komórkach arkusza ............................................................................. 27 Formatowanie warunkowe ........................................................................................ 29 Sprawdzanie poprawności ......................................................................................... 31 Wprowadzanie formuł do komórek arkusza .................................................................... 32 Wpisywanie formuły z klawiatury ............................................................................ 33 Wprowadzanie formuły przez wskazywanie adresów .............................................. 33 Wprowadzanie funkcji do formuły ........................................................................... 34 Edytowanie formuł .......................................................................................................... 38 Wyświetlanie i znajdowanie formuł ................................................................................ 39 Znajdowanie formuł po ich wyświetleniu ................................................................. 39 Znajdowanie formuł za pomocą okna dialogowego Przejdź do ............................... 39 Obliczenia automatyczne i ręczne ................................................................................... 41 Odwołania do komórek w formułach .............................................................................. 42 Odwołania względne ................................................................................................. 42 Odwołania bezwzględne ........................................................................................... 43 Adresy mieszane ....................................................................................................... 44 Klawisz F4 ................................................................................................................. 45 Adresowanie w trzecim wymiarze ............................................................................ 45 Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje ................................................................ 47 Rozdział 2. Nazwy ............................................................................................ 49 Zasady tworzenia nazw ................................................................................................... 50 Nazwy z odwołaniem bezwzględnym ............................................................................. 50 Standardowe tworzenie nazw .................................................................................... 50 Przypisywanie nazw do istniejących odwołań .......................................................... 51 6 Excel. Funkcje w przykładach Tworzenie nazw za pomocą paska formuły .............................................................. 52 Tworzenie nazw za pomocą tekstu wpisanego do sąsiednich komórek arkusza ...... 52 Nazwy z odwołaniem względnym ................................................................................... 53 Nazwy formuł .................................................................................................................. 54 Nazwy stałych .................................................................................................................. 55 Modyfikowanie i usuwanie nazw .................................................................................... 56 Modyfikowanie nazwy .............................................................................................. 56 Usuwanie nazw ......................................................................................................... 56 Nazwy na poziomie skoroszytu i nazwy na poziomie arkusza ....................................... 57 Nadawanie nazw na poziomie arkusza ...................................................................... 58 Analiza zależności między nazwami na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu ........................................................................................ 59 Praktyczny sposób budowania skoroszytów z nazwami na poziomie arkuszy ......... 60 Znajdowanie nazw ........................................................................................................... 60 Wyszukiwanie na liście nazw definiowanych ........................................................... 61 Wyszukiwanie nazw za pomocą paska formuły ....................................................... 61 Znajdowanie nazw przez zmniejszanie skali wyświetlania ...................................... 62 Wklejanie listy nazw ................................................................................................. 62 Znajdowanie nazwanych zakresów za pomocą okna Przechodzenie do ................... 63 Menadżer nazw ................................................................................................................ 64 Rzadko używany operator części wspólnej zakresów ..................................................... 65 Wskazówki kończące część I .......................................................................................... 66 Część II Funkcje ........................................................................ 67 Rozdział 3. Funkcje logiczne ............................................................................ 71 PRAWDA — TRUE ....................................................................................................... 71 FAŁSZ — FALSE ........................................................................................................... 72 NIE — NOT .................................................................................................................... 72 JEŻELI — IF ................................................................................................................... 75 ORAZ — AND ................................................................................................................ 76 LUB — OR ...................................................................................................................... 78 Rozdział 4. Funkcje daty i czasu ....................................................................... 83 CZAS — TIME ............................................................................................................... 85 CZAS.WARTOŚĆ — TIMEVALUE ............................................................................. 87 DATA — DATE ............................................................................................................. 88 DATA.RÓŻNICA — DATEDIF .................................................................................... 89 DATA.WARTOŚĆ — DATEVALUE ........................................................................... 91 DNI.360 — DAYS360 .................................................................................................... 92 DZIEŃ — DAY ............................................................................................................... 94 DZIEŃ.TYG — WEEKDAY .......................................................................................... 95 DZIŚ — TODAY ............................................................................................................ 97 EDATE ............................................................................................................................ 98 EOMONTH ................................................................................................................... 101 GODZINA — HOUR .................................................................................................... 102 MIESIĄC — MONTH .................................................................................................. 105 MINUTA — MINUTE .................................................................................................. 106 NETWORKDAYS ........................................................................................................ 107 ROK — YEAR .............................................................................................................. 109 SEKUNDA — SECOND .............................................................................................. 110 TERAZ — NOW ........................................................................................................... 111 WEEKNUM .................................................................................................................. 113 WORKDAY .................................................................................................................. 115 YEARFRAC .................................................................................................................. 116 Spis treści 7 Rozdział 5. Funkcje informacyjne ................................................................... 117 BRAK — NA ................................................................................................................ 117 CZY.ADR — ISREF ..................................................................................................... 119 CZY.BŁ — ISERR ........................................................................................................ 120 CZY.BŁĄD — ISERROR ............................................................................................ 122 CZY.BRAK — ISNA .................................................................................................... 123 CZY.LICZBA — ISNUMBER ..................................................................................... 124 CZY.LOGICZNA — ISLOGICAL ............................................................................... 126 CZY.NIE.TEKST — ISNONTEXT .............................................................................. 127 CZY.PUSTA — ISBLANK .......................................................................................... 128 CZY.TEKST — ISTEXT .............................................................................................. 129 INFO .............................................................................................................................. 131 ISEVEN ......................................................................................................................... 133 ISODD — ISODD ......................................................................................................... 134 KOMÓRKA — CELL ................................................................................................... 135 L — N ............................................................................................................................ 139 NR.BŁĘDU — ERROR.TYPE ..................................................................................... 140 TYP — TYPE ................................................................................................................ 141 Rozdział 6. Funkcje tekstowe ........................................................................ 143 ASC ............................................................................................................................... 143 BAHTTEXT .................................................................................................................. 144 DŁ — LEN .................................................................................................................... 145 FRAGMENT.TEKSTU — MID ................................................................................... 146 KOD — CODE .............................................................................................................. 148 KWOTA — DOLLAR .................................................................................................. 149 LEWY — LEFT ............................................................................................................ 150 LITERY.MAŁE — LOWER ........................................................................................ 151 LITERY.WIELKIE — UPPER ..................................................................................... 152 OCZYŚĆ — CLEAN .................................................................................................... 153 PODSTAW — SUBSTITUTE ...................................................................................... 153 PORÓWNAJ — EXACT .............................................................................................. 155 POWT — REPT ............................................................................................................ 156 PRAWY — RIGHT ....................................................................................................... 157 SZUKAJ.TEKST — SEARCH ..................................................................................... 157 T — T ............................................................................................................................ 159 TEKST — TEXT ........................................................................................................... 160 USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY — TRIM ......................................................................... 162 WARTOŚĆ — VALUE ................................................................................................ 163 Z.WIELKIEJ.LITERY — PROPER ............................................................................. 164 ZAOKR.DO.TEKST — FIXED ................................................................................... 164 ZASTĄP — REPLACE ................................................................................................ 166 ZŁĄCZ.TEKSTY — CONCATENATE ...................................................................... 168 ZNAJDŹ — FIND ......................................................................................................... 168 ZNAK — CHAR ........................................................................................................... 170 Rozdział 7. Funkcje wyszukiwania i adresu ..................................................... 171 ADR.POŚR — INDIRECT ........................................................................................... 171 ADRES — ADDRESS .................................................................................................. 174 HIPERŁĄCZE — HYPERLINK .................................................................................. 176 ILE.WIERSZY — ROWS ............................................................................................. 178 INDEKS — INDEX ...................................................................................................... 179 LICZBA.KOLUMN — COLUMNS ............................................................................. 182 8 Excel. Funkcje w przykładach NR.KOLUMNY — COLUMN ..................................................................................... 184 OBSZARY — AREAS ................................................................................................. 185 PODAJ.POZYCJĘ — MATCH .................................................................................... 185 PRZESUNIĘCIE — OFFSET ....................................................................................... 191 TRANSPONUJ — TRANSPOSE ................................................................................. 195 WIERSZ — ROW ......................................................................................................... 196 WYBIERZ — CHOOSE ............................................................................................... 197 WYSZUKAJ — LOOKUP ........................................................................................... 199 WYSZUKAJ.PIONOWO — VLOOKUP ..................................................................... 201 WYSZUKAJ.POZIOMO — HLOOKUP ..................................................................... 202 Rozdział 8. Funkcje matematyczne ................................................................. 205 ACOS — ACOS ............................................................................................................ 205 ACOSH — ACOSH ...................................................................................................... 206 ASIN — ASIN ............................................................................................................... 206 ASINH — ASINH ......................................................................................................... 207 ATAN — ATAN ........................................................................................................... 207 ATAN2 — ATAN2 ....................................................................................................... 207 ATANH — ATANH ..................................................................................................... 208 COS — COS .................................................................................................................. 209 COSH — COSH ............................................................................................................ 210 EXP — EXP .................................................................................................................. 211 FACTDOUBLE — FACTDOUBLE ............................................................................ 211 GCD — GCD ................................................................................................................ 212 ILOCZYN — PRODUKT ............................................................................................. 212 KOMBINACJE — COMBIN ....................................................................................... 213 LCM — LCM ................................................................................................................ 213 LICZBA.CAŁK — TRUNC ......................................................................................... 214 LN — LN ....................................................................................................................... 216 LOG — LOG ................................................................................................................. 217 LOG10 — LOG10 ......................................................................................................... 218 LOS — RAND .............................................................................................................. 218 MACIERZ.ILOCZYN — MMULT .............................................................................. 219 MACIERZ.ODW — MINVERSE ................................................................................ 220 MOD — MOD ............................................................................................................... 222 MODUŁ.LICZBY — ABS ........................................................................................... 226 MROUND — MROUND .............................................................................................. 227 MULTINOMIAL — MULTINOMIAL ........................................................................ 228 PI — PI .......................................................................................................................... 229 PIERWIASTEK — SQRT ............................................................................................ 233 POTĘGA — POWER ................................................................................................... 234 QUOTIENT — QUOTIENT ......................................................................................... 235 RADIANY — RADIANS ............................................................................................. 236 RANDBETWEEN — RANDBETWEEN .................................................................... 236 RZYMSKIE — ROMAN .............................................................................................. 238 SERIESSUM — SERIESSUM ..................................................................................... 239 SILNIA — FACT .......................................................................................................... 240 SIN — SIN .................................................................................................................... 240 SINH — SINH ............................................................................................................... 241 SQRTPI — SQRTPI ...................................................................................................... 241 STOPNIE — DEGREES ............................................................................................... 241 SUMA — SUM ............................................................................................................. 242 Spis treści 9 SUMA.ILOCZYNÓW — SUMPRODUCT ................................................................. 244 SUMA.JEŻELI — SUMIF ............................................................................................ 246 SUMA.KWADRATÓW — SUMSQ ............................................................................ 248 SUMA.X2.M.Y2 — SUMX2MY2 ............................................................................... 249 SUMA.X2.P.Y2 — SUMX2PY2 .................................................................................. 250 SUMA.XMY.2 — SUMXMY2 .................................................................................... 251 SUMY.POŚREDNIE — SUBTOTAL .......................................................................... 252 TAN — TAN ................................................................................................................. 260 TANH — TANH ........................................................................................................... 260 WYZNACZNIK.MACIERZY — MDETERM ............................................................ 261 ZAOKR — ROUND ..................................................................................................... 263 ZAOKR.DO.CAŁK — INT .......................................................................................... 264 ZAOKR.DO.NPARZ — ODD ...................................................................................... 265 ZAOKR.DO.PARZ — EVEN ....................................................................................... 265 ZAOKR.DÓŁ — ROUNDDOWN ................................................................................ 266 ZAOKR.GÓRA — ROUNDUP .................................................................................... 267 ZAOKR.W.DÓŁ — FLOOR ........................................................................................ 267 ZAOKR.W.GÓRĘ — CEILING ................................................................................... 268 ZNAK.LICZBY — SIGN ............................................................................................. 269 Rozdział 9. Funkcje bazy danych .................................................................... 273 Kryteria .......................................................................................................................... 274 Ogólne zasady tworzenia kryteriów ........................................................................ 274 Koniunkcja i alternatywa warunków ....................................................................... 275 Warunek w postaci formuły .................................................................................... 278 Równa się czy zaczyna się od? ............................................................................... 279 Znaki globalne ......................................................................................................... 280 BD.ILE.REKORDÓW — DCOUNT ............................................................................ 281 BD.ILE.REKORDÓW.A — DCOUNTA ..................................................................... 282 BD.ILOCZYN — DPRODUCT .................................................................................... 284 BD.MAX — DMAX ..................................................................................................... 286 BD.MIN — DMIN ........................................................................................................ 287 BD.ODCH.STANDARD — DSTDEV ......................................................................... 288 BD.ODCH.STANDARD.POPUL — DSTDEVP ......................................................... 289 BD.POLE — DGET ...................................................................................................... 289 BD.SUMA — DSUM .................................................................................................... 290 BD.ŚREDNIA — DAVERAGE ................................................................................... 291 BD.WARIANCJA — DVAR ........................................................................................ 293 BD.WARIANCJA.POPUL — DVARP ........................................................................ 294 Rozdział 10. Funkcje statystyczne .................................................................... 295 CZĘSTOŚĆ — FREQUENCY ..................................................................................... 296 ILE.LICZB — COUNT ................................................................................................. 299 ILE.NIEPUSTYCH — COUNTA ................................................................................ 301 KOWARIANCJA — COVAR ...................................................................................... 303 KURTOZA — KURT ................................................................................................... 306 KWARTYL — QUARTILE ......................................................................................... 307 LICZ.JEŻELI — COUNTIF ......................................................................................... 308 LICZ.PUSTE — COUNTBLANK ................................................................................ 312 MAX — MAX ............................................................................................................... 313 MAX.A — MAXA ........................................................................................................ 315 MAX.K — LARGE ....................................................................................................... 315 10 Excel. Funkcje w przykładach MEDIANA — MEDIAN .............................................................................................. 317 MIN — MIN .................................................................................................................. 319 MIN.A — MINA ........................................................................................................... 320 MIN.K — SMALL ........................................................................................................ 320 NACHYLENIE — SLOPE ........................................................................................... 322 NORMALIZUJ — STANDARDIZE ............................................................................ 323 ODCH.KWADRATOWE — DEVSQ .......................................................................... 326 ODCH.STANDARD.POPUL — STDEVP .................................................................. 327 ODCH.STANDARD.POPUL.A — STDEVPA ............................................................ 328 ODCH.STANDARDOWE — STDEV ......................................................................... 329 ODCH.STANDARDOWE.A — STDEVA .................................................................. 330 ODCH.ŚREDNIE — AVEDEV .................................................................................... 330 ODCIĘTA — INTERCEPT .......................................................................................... 331 PEARSON — PEARSON ............................................................................................. 332 PERCENTYL — PERCENTILE .................................................................................. 333 Trochę teorii ............................................................................................................ 334 PERMUTACJE — PERMUT ....................................................................................... 335 Trochę teorii ............................................................................................................ 336 POZYCJA — RANK .................................................................................................... 338 PRAWDP — PROB ...................................................................................................... 340 PROCENT.POZYCJA — PERCENTRANK ............................................................... 341 PRÓG.ROZKŁAD.DWUM — CRITBINOM .............................................................. 343 R.KWADRAT — RSQ ................................................................................................. 344 Informacje ogólne o regresji. Funkcje regresji nieliniowej ........................................... 345 REGLINP — LINEST ................................................................................................... 345 REGLINW — TREND ................................................................................................. 347 REGLINX — FORECAST ........................................................................................... 349 ROZKŁAD.NORMALNY — NORMDIST ................................................................. 353 SKOŚNOŚĆ — SKEW ................................................................................................. 356 ŚREDNIA — AVERAGE ............................................................................................. 359 ŚREDNIA.A — AVERAGEA ...................................................................................... 360 ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA — GEOMEAN .......................................................... 360 ŚREDNIA.HARMONICZNA — HARMEAN ............................................................. 361 ŚREDNIA.WEWN — TRIMMEAN ............................................................................ 363 TEST.CHI — CHITEST ............................................................................................... 363 TEST.F — FTEST ......................................................................................................... 364 TEST.T — TTEST ........................................................................................................ 364 TEST.Z — ZTEST ........................................................................................................ 365 UFNOŚĆ — CONFIDENCE ........................................................................................ 365 WARIANCJA — VAR ................................................................................................. 366 WARIANCJA.A — VARA .......................................................................................... 366 WARIANCJA.POPUL — VARP ................................................................................. 367 WARIANCJA.POPUL.A — VARPA ........................................................................... 367 WSP.KORELACJI — CORREL .................................................................................. 368 WYST.NAJCZĘŚCIEJ — MODE ................................................................................ 369 Rozdział 11. Funkcje finansowe ....................................................................... 371 Wbudowane funkcje finansowe ..................................................................................... 372 DB ........................................................................................................................... 372 DDB ........................................................................................................................ 374 FV ............................................................................................................................ 374 IPMT ....................................................................................................................... 376 IRR .......................................................................................................................... 378 Spis treści 11 ISPMT ..................................................................................................................... 379 MIRR ....................................................................................................................... 380 NPER ....................................................................................................................... 381 NPV ......................................................................................................................... 382 PMT ......................................................................................................................... 384 PPMT ...................................................................................................................... 385 PV ............................................................................................................................ 385 RATE ...................................................................................................................... 386 SLN ......................................................................................................................... 388 SYD ......................................................................................................................... 389 VDB ........................................................................................................................ 389 Funkcje finansowe z pakietu ATP ................................................................................. 390 Rozdział 12. Funkcje inżynierskie ..................................................................... 395 Skorowidz .................................................................................... 399 Rozdział 6. Funkcje tekstowe Funkcje tekstowe służą w zasadzie do działań na tekstach, ale Excel jest tu tolerancyjny i często argumentami mogą być także liczby. Przekonamy się o tym, analizując podane w tym rozdziale przykłady. Dzięki funkcjom tekstowym można łatwo między innymi: wyszukiwać w tekście wybrane znaki, zamieniać je na inne, pozbywać się zbędnych spa- cji lub zamieniać małe litery na wielkie bądź odwrotnie. Nie wszystkie funkcje działające na tekstach lub tekstów dotyczące zostały włączone do tej kategorii. Na przykład, opisana w poprzednim rozdziale, funkcja CZY.TEKST została zaliczona do funkcji informacyjnych. Również w innych kategoriach znajdują się funk- cje działające na tekstach, lecz o nich, zgodnie z porządkiem tej książki, będzie mowa w innych rozdziałach. Podstawowe funkcje tekstowe obsługują teksty, w których znaki są pojedynczymi baj- tami. Funkcje te mają swoje odpowiedniki przeznaczone do obsługi tekstów pisanych znakami dwubajtowymi (znakami pełnej szerokości), co ma miejsce w takich językach jak tajski. Ich nazwy są rozszerzone o kropkę oddzielającą i literę B. Na przykład odpo- wiednikiem funkcji DŁ jest funkcja DŁ.B. Pierwsza zwraca liczbę znaków jednobajtowych w tekście, a druga liczbę bajtów w tekstach zapisanych znakami dwubajtowymi. Ponie- waż przydatność funkcji obsługujących teksty zapisane znakami dwubajtowymi jest w Polsce niewielka, nie będę ich opisywał. Opiszę jedynie kilka funkcji napisanych specjalnie dla języków ze znakami dwubajtowymi i nie mających odpowiedników obsłu- gujących zwykłe teksty. Przykładem takiej funkcji jest np. BAHTTEXT. ASC Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. W językach z dwubajtowym zestawem znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szero- kości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). 144 Składnia: Część II ♦ Funkcje (cid:141) tekst — to tekst lub odwołanie do komórki zawierającej tekst. Tekst jest zmieniany tylko wtedy, gdy zawiera znaki dwubajtowe — patrz rysunek 6.1 W przykładzie podanym w systemie pomocy Excel, słowo „EXCEL”, nie zawierające znaków dwubajtowych, nie zostało zmienione. Rysunek 6.1. Działanie funkcji ASC W VBA istnieje funkcja Asc zwracająca kod ASCII pierwszego znaku tekstu. Funkcja VBA jest używana przez bezpośrednie użycie w procedurze; wywołanie arkuszowej funkcji ASC musi być zgodne z metodą wywoływania funkcji arkuszowych, opisaną we wstępie do części II. BAHTTEXT Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. Zamienia liczbę na tekst w języku tajskim, dodaje przyrostek „Baht”. Składnia: (cid:141) liczba — to liczba lub odwołanie do komórki zawierającej liczbę, co pokazuje przykład z systemu pomocy Excela pokazany na rysunku 6.2. Rysunek 6.2. Działanie funkcji BAHTTEXT Ciekawe, że odpowiedniej funkcji nie ma dla żadnego innego języka, nawet dla angiel- skiego. John Walkenbach, jeden z najlepszych znawców Excela, przypuszcza, że w gru- pie programistów tworzących ten program jest wielu miłośników kuchni tajskiej, którzy w ten sposób wyrazili swą wdzięczność. Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 145 DŁ — LEN Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Oblicza liczbę znaków ciągu tekstowego. Składnia: (cid:141) tekst — tekst lub odwołanie do komórki zawierającej tekst. Przykład 6.1. Wyróżnianie zbędnych spacji Plagą wielu list, zwłaszcza otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych, są dodatkowe spa- cje; utrudniają np. sortowanie i grupowanie wyników, tworzenie sum pośrednich itd., bowiem dla Excela Jan Kowalski z jedną spacją między imieniem i nazwiskiem to cał- kiem inna osoba niż Jan Kowalski z dwiema spacjami. Najtrudniejsze do wyszukania są komórki zawierające dodatkowe spacje na końcu tekstu, gdyż takich spacji nie widzimy przy przeglądaniu arkusza (np. w komórce A5 na rysunku 6.3)1. Ale wyszukanie nawet widocznych spacji nadmiarowych nie jest możliwe, jeżeli danych są tysiące. Należy pamiętać, że programy baz danych nie tolerują takich niedokładności i przed eksportem przygotowanej listy do pliku, który ma być czytany przez inne oprogramo- wanie, należy dane bezwzględnie oczyścić ze wszystkich śmieci, w tym z dodatkowych spacji. Łatwiej to zrobić, jeżeli komórki z dodatkowymi spacjami wyróżnimy za pomocą formatowania warunkowego, tak jak na rysunku 6.3. Rysunek 6.3. Użycie formatowania warunkowego pozwala wyróżnić komórki, w których tekst zawiera dodatkowe spacje 1 Excel takie końcowe spacje traktuje dość tolerancyjnie i pomija np. przy automatycznym tworzeniu sum pośrednich, ale dla spacji w środku tekstu nie jest wyrozumiały. 146 Część II ♦ Funkcje Zauważ, że w formule warunku formatowania zostały użyte adresy względne. W komórce A5 tekst Anna Giza został wyróżniony z powodu dodatkowej spacji na końcu, widocznej po ustawieniu kursora po przejściu do edycji zawartości komórki. Tekst jest wyróżniany, jeżeli jego długość po usunięciu zbędnych spacji (w wyniku dzia- łania funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY) jest różna od pierwotnej. FRAGMENT.TEKSTU — MID Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Zwraca fragment ciągu tekstowego — określoną liczbę znaków, począwszy od poda- nej pozycji. Składnia: (cid:141) tekst — tekst lub odwołanie do komórki z tekstem zawierającym znaki, które należy wyodrębnić. Excel zezwala tu na użycie liczby jako pierwszego argumentu funkcji, ale zawsze uwzględnia jedynie jej rzeczywistą wartość, a nie postać wynikającą z formatowania (patrz rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU zawsze używa rzeczywistej wartości liczby, nie uwzględniając formatowania (cid:141) liczba_początkowa — określa pozycję pierwszego znaku, który należy wyodrębnić (numeracja rozpoczyna się od 1). (cid:141) liczba_znaków — liczba znaków, które należy wyodrębnić. Jeżeli: liczba_początkowa jest od długości tekstu liczba_początkowa jest od długości tekstu, ale liczba_początkowa plus liczba_znaków jest ≥ od długości tekstu liczba_początkowa jest niż 1 liczba_znaków jest 0 funkcja zwraca wartość (tekst pusty) znaki do końca tekstu wartość błędu #ARG! wartość błędu #ARG! Przykład 6.2. Wybieranie cyfr z liczby Jako pierwszego argumentu funkcji FRAGMENT.TEKSTU można użyć liczby lub odwołania do komórki zawierającej liczbę, jednakże otrzymany wówczas wynik może czasem zdzi- wić niedoświadczonego użytkownika Excela. Przykład został pokazany na rysunku 6.4. Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 147 W obu komórkach B1 i B2 jest zapisana ta sama liczba, którą w komórce B2 pozosta- wiono w formacie ogólnym, zaś w komórce B1 nadano jej format daty. Widać, że funk- cja FRAGMENT.TEKSTU tego nie uwzględnia, zwracając w obu przypadkach ciąg tekstowy (zauważ wyrównanie do lewej) złożony z 4. i 5. cyfry pobranej z zapisu ogólnego. Przykład 6.3. Konwersja nietypowego formatu daty Często Excela używamy do obróbki danych otrzymywanych z zewnętrznych źródeł, np. z systemów komputerowych typu mainframe. Daty w takich plikach mogą być zapisane w różnych formatach niezrozumiałych dla Excela, co wymusza stosowanie konwersji. Przykładem mogą być: data i czas zapisane w formacie rrrrdddggmm, gdzie rrrr ozna- cza rok, ddd kolejny dzień roku od 001 do 366, a gg i mm odpowiednio godziny i minuty w formacie 24-godzinnym. Rysunek 6.5 pokazuje sposób poradzenia sobie z tym problemem. Rysunek 6.5. Użycie funkcji FRAGMENT.TEKSTU do konwersji daty i czasu zapisanych w niestandardowym formacie Jak widać na rysunku 6.5, całkowita formuła konwersji ma w komórce B2 postać: =DATA(LEWY(A2;4);1;1) +FRAGMENT.TEKSTU(A2;5;3) +CZAS(FRAGMENT.TEKSTU(A2;8;2);PRAWY(A2;2);0) gdzie: (cid:141) LEWY(A2;4) pobiera cztery pierwsze cyfry (1999), co DATA(LEWY(A2;4);1;1) zamienia na 36161, czyli numer kolejny daty 1 stycznia 1999 roku; (cid:141) FRAGMENT.TEKSTU(A2;5;3) wycina z liczby zapisanej w A2 trzy kolejne cyfry, począwszy od piątej, tworząc tekst 245 ; (cid:141) dzięki „domyślności” Excela dodanie liczby i tekstu 36161+ 245 daje liczbę 36 406; (cid:141) FRAGMENT.TEKSTU(A2;8;2) daje tekst 01 złożony z 8. i 9. cyfry, a PRAWY(A2;2) tekst 12 złożony z cyfr 10. i 11., zaś CZAS( 01 ; 12 ;0)=CZAS(1;12;0) daje kolejną liczbę czasu 0,05; (cid:141) 36 406+0,05=36 406,05 to kolejna liczba daty i czasu, która przez nadanie formatu dd-mm-rrrr gg:mm jest widoczna w postaci 03-09-1999 01:12, podając w zrozumiały sposób datę i godzinę. 148 Część II ♦ Funkcje KOD — CODE Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku ciągu tekstowego. Składnia: (cid:141) tekst — tekst lub odwołanie do komórki zawierającej tekst. Przykład 6.4. Użycie funkcji KOD do sprawdzania poprawności wpisywanych danych Często dane wpisywane do tabeli muszą spełniać określone warunki, być liczbami z od- powiedniego zakresu albo określonymi ciągami znaków. Załóżmy, że tworzymy tabelę: w pierwszej kolumnie znajduje się nazwa towaru, a w drugiej jej trzyznakowy kod, rozpoczynający się od cyfry 5, z wielką literą na drugim miejscu (bez liter polskich) i dowolną cyfrą na trzecim (np. 5A3 jest kodem prawidłowym, zaś 5ac, 6A3 i 5A33 nie spełniają założeń). Należy zabezpieczyć się przed wpisywaniem błędnych kodów, co zrobimy za pomocą wbudowanej w Excela procedury sprawdzania poprawności. Funkcji KOD użyjemy do sprawdzenia, czy na drugim miejscu w ciągu znakowym znajduje się wielka litera. Do- zwolone litery to A, B…Z. Ich kody to odpowiednio: 65, 66…90 — łatwo to sprawdzić, wpisując np. do B1 formułę =KOD(A1), a następnie do A1 litery, których kod chcemy odczytać. Polskie litery Ą, Ć itd. mają kody spoza tego zakresu i ich uwzględnienie wyma- gałoby rozbudowania, a więc wydłużenia formuły, a przy tym nie wniosłoby nic w istotę rozumienia działania funkcji KOD. 1. Zaznacz zakres, który ma być objęty sprawdzaniem — na rysunku 6.6 został on wyróżniony innym kolorem — i wydaj polecenie Dane/Sprawdzanie poprawności. Rysunek 6.6. Wpisywanie formuły sprawdzania poprawności kodu wpisywanego do kolumny B Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 149 2. Na karcie Ustawienia wybierz Dozwolone/Niestandardowe, a w polu Formuła wpisz formułę: =ORAZ( DŁ(B2)=3; LEWY(B2;1)= 5 ; KOD(FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1)) 64;KOD(FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1)) 91; CZY.LICZBA(WARTOŚĆ(FRAGMENT.TEKSTU(B2;3;1))) ) 3. Na kartach Komunikat wejściowy i Alert o błędzie możesz dodatkowo wpisać komunikaty objaśniające, np. takie jak na rysunku 6.7. Rysunek 6.7. Próba wpisania błędnego kodu została oprotestowana Elementy formuły sprawdzające poszczególne znaki kodu zostały w punkcie 2. zapisane w oddzielnych wierszach, aby ułatwić zrozumienie ich działania. Każdy pojedynczy ele- ment formuły jest prosty, więc pomijam szczegółowe objaśnienia. KWOTA — DOLLAR Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. Zmienia liczbę na tekst i dodaje symbol waluty, przy czym następuje zaokrąglenie do liczby miejsc dziesiętnych zgodnie z drugim argumentem funkcji. Stosowany format to # ##0,00 zł. Składnia: (cid:141) liczba — liczba lub odwołanie do komórki zawierającej liczbę (ew. formułę zwracającą liczbę), (cid:141) miejsca_dziesiętne — liczba cyfr po przecinku dziesiętnym; pominięcie oznacza wartość 2. Dopuszczalne jest podawanie wartości ujemnych, których znaczenie pokazuje rysunek 6.8. 150 Rysunek 6.8. Zaokrąglenia sterowane drugim argumentem funkcji KWOTA są wykonywane zgodnie z zasadami arytmetyki Część II ♦ Funkcje Należy zwrócić uwagę na różnicę między działaniem funkcji KWOTA a nadawaniem liczbie formatu walutowego. Liczba, której nadano format walutowy, pozostaje liczbą (na rysunku 6.8 w komórce A7 — wyrównanie do prawej), zaś funkcja KWOTA zamie- nia liczbę na tekst (w komórkach A2:A6 — wyrównanie do lewej). Przykład 6.5. Łączenie kwot walutowych z tekstem Często musimy drukować rożnego rodzaju zestawienia, w których tekst łączymy z su- mami pieniężnymi. Nadanie liczbie formatu walutowego zmienia jedynie sposób jej wyświetlania, pozostawiając samą liczbę bez zmiany. Dlatego po połączeniu z tekstem znak waluty nie jest widoczny, jak w komórce C2 w górnej części rysunku 6.9. Potrzebne jest dołączenie dodatkowego członu tekstowego zł , jak w komórce C3 na tym samym rysunku (formuły użyte w komórkach C2 i C3 są pokazane obok w kolumnie E). Rysunek 6.9. Porównanie rysunków górnego i dolnego pokazuje, że funkcja KWOTA ułatwia łączenie tekstu z sumami pieniężnymi Dołączania dodatkowego członu, złożonego ze spacji i symbolu waluty, można uniknąć, jeżeli użyjemy funkcji KWOTA, jak w dolnej części rysunku 6.9 w komórkach C2 i C3 (użyta formuła jest widoczna w komórce E2). LEWY — LEFT Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Zwraca pierwszy znak lub pierwsze znaki ciągu tekstowego. Składnia: (cid:141) tekst — tekst (ciąg tekstowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg tekstowy) zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 151 (cid:141) liczba_znaków — określa, ile znaków ma zwrócić funkcja LEWY. Liczba ta musi być większa lub równa zeru. Jeśli liczba_znaków jest większa niż długość tekstu, wynikiem funkcji LEWY jest cały tekst. Pominięcie argumentu liczba_znaków jest równoznaczne z podaniem wartości 1. Możliwości użycia funkcji LEWY zostały zaprezentowane w przykładach 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 i 6.26. Jest często stosowana razem z funkcjami FRAGMENT.TEKSTU i ZNAJDŹ. LITERY.MAŁE — LOWER Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Zmienia w tekście litery wielkie na małe. Innych znaków nie zmienia. Składnia: (cid:141) tekst — tekst (ciąg tekstowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg tekstowy). Przykład 6.6. Tworzenie inicjałów pisanych małymi literami Excel jest często używany jako narzędzie przygotowywania danych eksportowanych później do baz danych, systemów księgowych itd. Niektóre takie systemy odróżniają litery wielkie i małe i dla nich Kowalski i kowalski to dwie różne osoby, a e1JK i e1jk to różne symbole. Dlatego w danych eksportowanych używanie liter wielkich bądź małych powinno być ściśle kontrolowane. Na podstawie listy pracowników i działów, w których pracują, należy utworzyć kody pracowników. Każdy kod ma być pisany małymi literami i składać się z dwuznakowego oznaczenia działu, pierwszej litery imienia i trzech pierwszych liter nazwiska. Rozwią- zanie zostało pokazane na rysunku 6.10. Rysunek 6.10. Tworzenie kodów pracowniczych pisanych małymi literami Działanie formuły pokazanej na pasku edycji na rysunku 6.10 jest tak proste, że nie będę go objaśniał. 152 Część II ♦ Funkcje W kodach użyto trzech liter nazwiska, aby uniknąć powtarzania się kodów. Używanie jedynie pierwszych liter imienia i nazwiska zwykle prowadzi do konfliktów, gdyż czę- sto w jednej firmie, a nawet w jednym dziale pracują osoby, mające te same inicjały, np. Jan Kowalski i Joanna Kącka. LITERY.WIELKIE — UPPER Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Zmienia w tekście litery małe na wielkie. Innych znaków nie zmienia. Składnia: (cid:141) tekst — tekst (ciąg tekstowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg tekstowy). Przykład 6.7. Sprawdzanie wprowadzonych danych. Modyfikacja przykładu 6.4 W przykładzie 6.4 tworzyliśmy tabelę, której pierwsza kolumna zawierała nazwę towaru, a drugiej — jej trzyznakowy kod, rozpoczynający się od cyfry 5, z wielką literą na dru- gim miejscu (bez polskich liter) i dowolną cyfrą na trzecim (np. 5A3 jest kodem prawi- dłowym, zaś 5ac, 6A3 i 5A33 nie spełniają założeń). Teraz chcemy zezwolić, aby drugim znakiem kodu była po prostu litera, obojętnie, czy wielka, czy mała. Wymaga to zmiany formuły sprawdzającej dane na następującą: =ORAZ( DŁ(B2)=3;LEWY(B2;1)= 5 ; KOD(LITERY.WIELKIE(FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1))) 64;KOD(LITERY.WIELKIE (FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1))) 91; CZY.LICZBA(WARTOŚĆ(FRAGMENT.TEKSTU(B2;3;1))) ) Formuła FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1) „wykroi” z komórki drugi wpisany znak. Może to być litera mała lub jakiś inny znak (w tym litera wielka). W pierwszym przypadku funk- cja LITERY.WIELKIE zamieni małą literę na wielką, w drugim nie nastąpi żadna zmiana. Kody liter wielkich należą do przedziału od 65 (kod A) do 90 (kod Z), więc sprawdze- nie, czy kod znaku zwróconego przez funkcję LITERY.WIELKIE jest 64 oraz 91, jest równoznaczne ze sprawdzeniem, czy znakiem wpisanym na drugim miejscu jest litera (niezależnie od tego, czy jest mała, czy wielka). Oczywiście, jak zwykle w Excelu, ta formuła mogła być napisana w inny sposób, ale to pozostawiam domyślności czytelników. Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 153 OCZYŚĆ — CLEAN Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane. Składnia: (cid:141) tekst — tekst (ciąg tekstowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg tekstowy). Przykład 6.8. Oczyszczanie importowanych danych W danych importowanych ze źródeł zewnętrznych, np. z systemów mainframe lub z In- ternetu, trafiają się znaki niedrukowalne (nierozpoznawalne), np. znaki o kodach z zakresu 1 – 31 oraz 129, 141, 143, 144 i 157. Często kilka takich różnych znaków Excel wyświe- tla w arkuszu tak samo — np. znaki o kodach 11 i 129 są pokazywane jako kwadraciki, widoczne na rysunku 6.11. Rysunek 6.11. Funkcja OCZYŚĆ usuwa znaki o „złych” kodach, tworząc zbitki, czasem wymagające rozdzielenia, jak na prawej części tego rysunku PODSTAW — SUBSTITUTE Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. Zamienia w ciągu tekstowym stary_tekst na nowy_tekst. Składnia: (cid:141) tekst — tekst (ciąg tekstowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg tekstowy), (cid:141) stary_tekst — to tekst lub odwołanie do komórki zawierającej tekst, którego część znaków należy zastąpić, (cid:141) nowy_tekst — to tekst, który ma zastąpić stary_tekst, 154 Część II ♦ Funkcje (cid:141) wystapienie_liczba — jeżeli stary_tekst występuje w tekst kilkakrotnie, wystapienie_liczba określa, przy którym wystąpieniu dojdzie do zamiany. Jeżeli ten argument jest pominięty, każdy znaleziony stary_tekst zostanie zamieniony na nowy_tekst. Funkcji PODSTAW należy używać, gdy określony ciąg znaków ma być zamieniony na inny, np. formuła =PODSTAW( mama ; m ; t ) zamienia m na t i daje tekst tata, przy czym miej- sce wystąpienia m nie ma znaczenia. Funkcja ZASTĄP służy do zamiany na inny dowolnego tekstu występującego w określo- nym miejscu ciągu tekstowego, np. formuła =ZASTĄP( mama ;3;2; terac ) dwa znaki tekstu, zaczynając od trzeciego, zamienia na nowy tekst terac, przy czym istotne jest miejsce rozpoczęcia zmiany i liczba zmienianych znaków, a nie ma znaczenia to, jakie to są znaki. Przykład 6.9. Zliczanie wystąpień wybranego znaku Czasami chcemy sprawdzić, ilokrotnie wybrany znak występuje w tekście zapisanym w komórce. Rysunek 6.12 przedstawia rozwiązanie. Rysunek 6.12. Zliczanie wystąpień liter w tekście Funkcja PODSTAW zamienia wybrany znak na tekst pusty, czyli praktycznie go usuwa i zwraca tekst skrócony o tyle, ile wystąpień danego znaku zostało znalezionych. Odję- cie długości tekstu skróconego od długości tekstu pełnego informuje, ile razy dany znak został w tekście znaleziony. Ponieważ funkcja podstaw odróżnia litery wielkie i małe, formuła w komórce A2 zliczyła jedynie wystąpienia wielkiej litery Z, a formuła w A3 jedynie wystąpienia małej litery z. W zmienionej formule w komórce A4 =DŁ($A$1)-DŁ(PODSTAW(LITERY.WIELKIE($A$1); Z ; )) najpierw funkcja LITERY.WIELKIE zamienia wszystkie litery na wielkie, po czym wyszu- kuje w tekście wielką literę Z. W tak zmienionym tekście wielkie litery Z są zamieniane na pusty tekst. Różnica długości tekstu pierwotnego i skróconego odpowiada liczbie znalezionych liter z (razem wielkich i małych). Formuła w A5 działa analogicznie; również zlicza wszystkie litery z (wielkie i małe), dokonując przed podstawieniem tekstu pustego zamiany wszystkich liter na małe. Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 155 PORÓWNAJ — EXACT Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Porównuje dwa teksty i zwraca wartość PRAWDA, jeśli są takie same, lub FAŁSZ, gdy są różne. Uwzględnia wielkość liter, ale ignoruje różnice w formatowaniu (patrz rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Porównanie bezpośrednie komórek a użycie funkcji PORÓWNAJ Składnia: (cid:141) tekst1, tekst2 — porównywane teksty lub odwołania do komórek zawierających teksty (ciągi tekstowe). Przykład 6.10. Zliczanie tekstów pisanych małymi (wielkimi literami) W kolumnie A mamy zapisane kody jakichś operacji. Są to ciągi tekstowe złożone z liter i cyfr. W kodach operacji przedpołudniowych użyto liter małych, a w kodach operacji popołudniowych — liter wielkich. Naszym zadaniem jest policzenie operacji przedpo- łudniowych i popołudniowych. Rozwiązanie zostało pokazane na rysunku 6.14. Rysunek 6.14. Użycie funkcji PORÓWNAJ do zliczania tekstów pisanych małymi bądź wielkimi literami Formuła użyta w kolumnie B (pokazana na rysunku 6.14 na pasku edycji) =JEŻELI(PORÓWNAJ(LITERY.MAŁE(A2);A2);1;0) daje 1, gdy wszystkie litery występujące w tekście są małe. Jeżeli w tekście w komórce A2: (cid:141) nie ma liter wielkich, oba teksty LITERY.MAŁE(A2) i A2 będą identyczne, więc formuła PORÓWNAJ(LITERY.MAŁE(A2);A2) zwróci wartość PRAWDA — wówczas funkcja JEŻELI zwróci wartość drugiego argumentu, czyli 1; 156 Część II ♦ Funkcje (cid:141) są litery wielkie, to teksty LITERY.MAŁE(A2) i A2 będą różne i formuła PORÓWNAJ(LITERY.MAŁE(A2);A2) zwróci wartość FAŁSZ, a funkcja JEŻELI wartość trzeciego argumentu, czyli 0. W analogiczny sposób można przeanalizować działanie formuły =JEŻELI(PORÓWNAJ(LITERY.WIELKIE(A2);A2);1;0) użytej w kolumnie C do zliczania tekstów zapisanych wielkimi literami. POWT — REPT Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. Tworzy ciąg tekstowy, powtarzając podany tekst określoną liczbę razy. Składnia: (cid:141) tekst — tekst, który ma być powtarzany, (cid:141) ile_razy — liczba dodatnia określająca liczbę powtórzeń tekstu. Jeśli argument ile_razy (cid:141) ma wartość 0, funkcja POWT zwraca (pusty tekst), (cid:141) nie jest liczbą całkowitą, jest do takiej liczby obcinany2. Wynik funkcji POWT nie może być dłuższy niż 32 767 znaków. W przeciwnym wypadku funkcja zwróci wartość błędu #ARG!. Przykład 6.11. Tworzenie prostego histogramu Funkcji POWT można użyć do prostej graficznej prezentacji danych, co zostało pokazane na rysunku 6.15. Rysunek 6.15. Użycie funkcji POWT do prostej graficznej prezentacji danych 2 Obcinany, a nie zaokrąglany zgodnie z regułami arytmetyki, np. ile_razy = 3,7 spowoduje trzykrotne powtórzenie tekstu (przy zaokrągleniu byłyby to 4 powtórzenia). Rozdział 6. ♦ Funkcje tekstowe 157 PRAWY — RIGHT Funkcja wbudowana, niedostępna w VBA. Zwraca ostatni znak lub znaki wyodrębnione z ciągu tekstowego. Składnia: (cid:141) tekst — ciąg tekstowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg tekstowy, zawierający znaki, które mają być wyodrębnione. (cid:141) liczba_znaków — liczba znaków, jakie ma zwrócić funkcja PRAWY. Argument liczba_znaków musi być większy lub równy zeru. Argument opcjonalny domyślnie równy 1. Jeśli argument liczba_znaków jest większy od długości tekstu, to funkcja PRAWY zwraca cały tekst. O zastosowaniu funkcji PRAWY była już mowa w przykładzie 4.3. SZUKAJ.TEKST — SEARCH Funkcja wbudowana, dostępna w VBA. Zwraca pozycję (numer znaku, licząc od lewej), na której po raz pierwszy szukany znak lub ciąg znakowy (szukany_tekst) wystąpił w tekście przeszukiwanym (obej- mujący_tekst). Od funkcji ZNAJDŹ różni się nieodróżnianiem liczb wielkich i małych oraz dopuszczeniem do stosowania znaków zastępczych. Składnia: (cid:141) szukany_tekst — tekst, którego szukamy, lub odwołanie do komórki zawierającej tekst szukany, (cid:141) obejmujący_tekst — tekst (odwołanie do komórki zawierającej tekst), w którym szukany_tekst jest szukany, (cid:141) liczba_początkowa — numer znaku w argumencie obejmujący_tekst, od którego ma się zacząć przeszukiwanie. Pominiecie oznacza użycie domyślnej wartości 1.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel. Funkcje w przykładach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: