Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 006574 18458163 na godz. na dobę w sumie
Excel. Indywidualne szkolenie - książka
Excel. Indywidualne szkolenie - książka
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-832-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój osobisty instruktor, który wprowadzi Cię w tajniki Excela

Arkusz kalkulacyjny Excel jest jedną z najpopularniejszych i najpowszechniej stosowanych aplikacji biurowych. Z Excela korzysta się niemal w każdej firmie. Za jego pomocą można przeprowadzać skomplikowane obliczenia, wykonywać analizy statystyczne i tworzyć wykresy. Znajomość Excela to jedno z podstawowych wymagań na współczesnym rynku pracy. Funkcje tego programu początkowo mogą wydawać się trudne do opanowania, jednak dzięki odpowiedniemu sposobowi nauki można z łatwością przyswoić sobie wszystko, co jest niezbędne do sprawnego korzystania z tej aplikacji.

'Excel. Indywidualne szkolenie' to podręcznik przedstawiający Excela i jego funkcje w sposób gwarantujący opanowanie materiału -- na przykładach. Każde zagadnienie opisane jest w postaci punktów, dodatkową pomocą są ilustracje pokazujące poszczególne etapy pracy. Dzięki temu każdą lekcję możesz wykonać we własnym tempie i powtarzać poznane w niej wiadomości, wykorzystując zestawienia znajdujące się na końcu rozdziałów.

Przekonaj się, jakim komfortem jest posiadanie osobistego instruktora. Poznaj dzięki niemu wszystkie możliwości Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Excel. Indywidualne szkolenie Autor: CustomGuide Inc T³umaczenie: Agnieszka Konior, Joanna Sugiero ISBN: 83-7361-832-5 Tytu³ orygina³u: Excel Personal Trainer Format: B5, stron: 472 Twój osobisty instruktor, który wprowadzi Ciê w tajniki Excela • Wprowadzanie i formatowanie danych • Obliczenia i wykresy • Analizy, symulacje i tabele przestawne Arkusz kalkulacyjny Excel jest jedn¹ z najpopularniejszych i najpowszechniej stosowanych aplikacji biurowych. Z Excela korzysta siê niemal w ka¿dej firmie. Za jego pomoc¹ mo¿na przeprowadzaæ skomplikowane obliczenia, wykonywaæ analizy statystyczne i tworzyæ wykresy. Znajomoġæ Excela to jedno z podstawowych wymagañ na wspó³czesnym rynku pracy. Funkcje tego programu pocz¹tkowo mog¹ wydawaæ siê trudne do opanowania, jednak dziêki odpowiedniemu sposobowi nauki mo¿na z ³atwoġci¹ przyswoiæ sobie wszystko, co jest niezbêdne do sprawnego korzystania z tej aplikacji. „Excel. Indywidualne szkolenie” to podrêcznik przedstawiaj¹cy Excela i jego funkcje w sposób gwarantuj¹cy opanowanie materia³u — na przyk³adach. Ka¿de zagadnienie opisane jest w postaci punktów, dodatkow¹ pomoc¹ s¹ ilustracje pokazuj¹ce poszczególne etapy pracy. Dziêki temu ka¿d¹ lekcjê mo¿esz wykonaæ we w³asnym tempie i powtarzaæ poznane w niej wiadomoġci, wykorzystuj¹c zestawienia znajduj¹ce siê na koñcu rozdzia³ów. • Poruszanie siê po arkuszu i skoroszycie • Edycja i formatowanie danych • Tworzenie wykresów • Funkcje i formu³y • Makropolecenia • Wspó³praca Excela z innymi aplikacjami • Stosowanie tabel przestawnych • Analizy danych i symulacje Przekonaj siê, jakim komfortem jest posiadanie osobistego instruktora. Poznaj dziêki niemu wszystkie mo¿liwoġci Excela. SPIS TREŚCI Wstęp ...................................................o...................................................o................... .........9 ROZDZIAŁ 1. Podstawy ...................................................o...........................................11 Lekcja 1.1. Uruchomienie Excela ..................................................n.....................................12 Lekcja 1.2. Co nowego w Excelu 2003? ...................................................n.........................15 Lekcja 1.3. Omówienie ekranu programu Excel ...................................................n.............17 Lekcja 1.4. Korzystanie z menu ...................................................n......................................19 Lekcja 1.5. Korzystanie z pasków narzędzi i tworzenie nowego skoroszytu .....................23 Lekcja 1.6. Wypełnianie okien dialogowych ...................................................n..................26 Lekcja 1.7. Klawisze skrótu oraz prawy przycisk myszy ...................................................n29 Lekcja 1.8. Otwieranie skoroszytu ...................................................n..................................32 Lekcja 1.9. Zapisywanie skoroszytu ..................................................n.................................35 Lekcja 1.10. Przesuwanie wskaźnika komórki ...................................................n..................37 Lekcja 1.11. Poruszanie się po arkuszu ...................................................n.............................39 Lekcja 1.12. Wpisywanie etykiet w arkuszu ...................................................n.....................41 Lekcja 1.13. Wpisywanie wartości w arkuszu i zaznaczanie obszaru komórek ...................43 Lekcja 1.14. Obliczanie sum wartości przy użyciu przycisku Autosumowanie ...................45 Lekcja 1.15. Wprowadzanie formuł ...................................................n..................................47 Lekcja 1.16. Korzystanie z Autowypełniania ...................................................n....................50 Lekcja 1.17. Podgląd wydruku i drukowanie arkusza ...................................................n.......53 Lekcja 1.18. Uzyskiwanie pomocy ..................................................n.....................................55 Lekcja 1.19. Zmienianie Asystenta Office i korzystanie z przycisku Pomoc .......................58 Lekcja 1.20. Zamykanie skoroszytu i wychodzenie z Excela ..............................................60 Powtórka z rozdziału pierwszego ...................................................n...................................................n..62 Spis treści ROZDZIAŁ 2. Edytowanie arkusza ...................................................o..........................67 Lekcja 2.1. Wpisywanie wartości daty i korzystanie z opcji Autowypełniania ..................68 Lekcja 2.2. Wprowadzanie, usuwanie i zmienianie zawartości komórki ...........................71 Lekcja 2.3. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie komórek ..................................................74 Lekcja 2.4. Przenoszenie i kopiowanie komórek przy użyciu metody „przeciągnij i upuść” .. 77 Lekcja 2.5. Zbieranie i wklejanie wielu elementów ...................................................n........80 Lekcja 2.6. Bezwzględne i względne odwołania do komórek ............................................82 Lekcja 2.7. Korzystanie z polecenia Wklej specjalnie ...................................................n....85 Lekcja 2.8. Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn ........................................88 Lekcja 2.9. Korzystanie z poleceń Cofnij, Powtórz i Wykonaj ponownie .........................91 Lekcja 2.10. Sprawdzanie pisowni ...................................................n....................................94 Lekcja 2.11. Wyszukiwanie i zamienianie informacji ...................................................n.......96 Lekcja 2.12. Zaawansowane opcje drukowania ...................................................n................98 Lekcja 2.13. Zarządzanie plikami ...................................................n...................................100 Lekcja 2.14. Wstawianie komentarzy w komórkach ...................................................n.......103 Lekcja 2.15. Odzyskiwanie skoroszytu ...................................................n...........................105 Powtórka z rozdziału drugiego ...................................................n...................................................n....108 ROZDZIAŁ 3. Formatowanie arkusza ...................................................o....................115 Lekcja 3.1. Formatowanie czcionek oraz pasek narzędzi Formatowanie .........................116 Lekcja 3.2. Formatowanie wartości ...................................................n...............................119 Lekcja 3.3. Zmienianie wysokości wierszy i szerokości kolumn .....................................123 Lekcja 3.4. Zmienianie wyrównania w komórce ...................................................n...........126 Lekcja 3.5. Wstawianie obramowania ...................................................n...........................130 Lekcja 3.6. Dodawanie kolorów i deseni ...................................................n......................134 Lekcja 3.7. Korzystanie z malarza formatów ...................................................n................137 Lekcja 3.8. Opcja Autoformatowania ...................................................n............................140 Lekcja 3.9. Tworzenie niestandardowego formatu liczby ................................................142 Lekcja 3.10. Tworzenie, stosowanie i modyfikowanie stylu ..............................................145 Lekcja 3.11. Lekcja 3.12. Lekcja 3.13. Powtórka z rozdziału trzeciego ...................................................n...................................................n...156 Znajdowanie i zamienianie formatowania ...................................................n.153 Formatowanie komórek przy użyciu formatowania warunkowego ..............148 Scalanie komórek, obracanie tekstu i korzystanie z opcji Autodopasowania ..151 4 Spis treści ROZDZIAŁ 4. Tworzenie wykresów i praca na nich .................................................161 Lekcja 4.1. Tworzenie wykresu ...................................................n.....................................162 Lekcja 4.2. Przemieszczanie wykresu i zmienianie jego rozmiaru ..................................165 Lekcja 4.3. Formatowanie i edytowanie obiektów na wykresie .......................................167 Lekcja 4.4. Zmienianie danych źródłowych na wykresie .................................................171 Lekcja 4.5. Zmienianie typu wykresu i praca z wykresami kołowymi .............................174 Lekcja 4.6. Wstawianie tytułów, linii siatki i tabeli danych .............................................178 Lekcja 4.7. Formatowanie serii danych i osi wykresu ...................................................n...181 Lekcja 4.8. Dodawanie adnotacji do wykresu ...................................................n...............184 Lekcja 4.9. Wykresy trójwymiarowe ...................................................n............................186 Lekcja 4.10. Wybieranie i zapisywanie wykresu niestandardowego .................................189 Lekcja 4.11. Stosowanie efektów wypełnienia ..................................................n.................193 Powtórka z rozdziału czwartego ...................................................n...................................................n.197 ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie skoroszytami ...................................................o...............201 Lekcja 5.1. Przemieszczanie się między arkuszami w skoroszycie ..................................202 Lekcja 5.2. Wstawianie i usuwanie arkuszy ...................................................n..................204 Lekcja 5.3. Zmienianie nazwy i przenoszenie arkusza ...................................................n..207 Lekcja 5.4. Praca z kilkoma skoroszytami i oknami ...................................................n.....209 Lekcja 5.5. Dzielenie i blokowanie okna ...................................................n......................213 Lekcja 5.6. Odwoływanie się do danych zewnętrznych ...................................................n216 Lekcja 5.7. Dodawanie nagłówków, stopek i numerów stron ..........................................219 Lekcja 5.8. Definiowanie obszaru drukowania i kontrolowanie podziałów stron ............222 Lekcja 5.9. Zmienianie marginesów i orientacji strony ...................................................n.225 Lekcja 5.10. Dodawanie tytułu oraz linii siatki do wydruku ..............................................227 Lekcja 5.11. Zmienianie rozmiaru papieru oraz skalowanie wydruku ...............................229 Lekcja 5.12. Ochrona arkusza ...................................................n.........................................231 Lekcja 5.13. Ukrywanie kolumn, wierszy i arkuszy ..................................................n.........234 Lekcja 5.14. Przeglądanie arkusza i porównywanie skoroszytów obok siebie ..................236 Lekcja 5.15. Zapisywanie widoku niestandardowego ...................................................n.....238 Lekcja 5.16. Praca z szablonami ...................................................n.....................................240 Lekcja 5.17. Konsolidowanie arkuszy ...................................................n.............................243 Powtórka z rozdziału piątego ...................................................n...................................................n......246 5 Spis treści ROZDZIAŁ 6. Więcej funkcji i formuł ...................................................o...................253 Lekcja 6.1. Formuły wykorzystujące kilka operatorów i obszarów komórek ..................254 Lekcja 6.2. Opcja Wstawianie funkcji ..................................................n............................257 Lekcja 6.3. Tworzenie obszarów nazw i korzystanie z nich .............................................260 Lekcja 6.4. Zaznaczanie nieprzylegających do siebie obszarów i korzystanie z funkcji Autoobliczania ...................................................n.......263 Lekcja 6.5. Obliczanie formuł warunkowych przy użyciu funkcji JEŻELI .....................265 Lekcja 6.6. Funkcja PMT ...................................................n..............................................267 Lekcja 6.7. Wyświetlanie i drukowanie formuł ...................................................n.............270 Lekcja 6.8. Naprawianie błędów w formułach ...................................................n..............272 Funkcje matematyczne ...................................................n...................................................n...............275 Funkcje finansowe ...................................................n...................................................n......................276 Funkcje daty i czasu ...................................................n...................................................n....................277 Funkcje statystyczne ...................................................n...................................................n...................278 Funkcje baz danych ...................................................n...................................................n....................279 Powtórka z rozdziału szóstego ...................................................n...................................................n....280 ROZDZIAŁ 7. Praca na listach ...................................................o................................283 Lekcja 7.1. Tworzenie listy ...................................................n...........................................284 Lekcja 7.2. Praca na listach i korzystanie z wiersza sumy ...............................................286 Lekcja 7.3. Dodawanie rekordów przy użyciu okna dialogowego Formularz danych oraz wiersza ...................................................n................................................288 Lekcja 7.4. Znajdowanie rekordów ...................................................n...............................290 Lekcja 7.5. Usuwanie rekordów ...................................................n....................................292 Lekcja 7.6. Sortowanie listy ...................................................n..........................................294 Lekcja 7.7. Filtrowanie listy przy użyciu Autofiltru ...................................................n.....296 Lekcja 7.8. Tworzenie Autofiltru niestandardowego ...................................................n....299 Lekcja 7.9. Filtrowanie listy przy użyciu Filtru zaawansowanego ...................................301 Lekcja 7.10. Kopiowanie przefiltrowanych rekordów ...................................................n....304 Lekcja 7.11. Sprawdzanie poprawności danych ...................................................n..............306 Powtórka z rozdziału siódmego ...................................................n...................................................n...309 6 Spis treści ROZDZIAŁ 8. Automatyzacja zadań przy użyciu makr ............................................313 Lekcja 8.1. Rejestrowanie makra ...................................................n..................................314 Lekcja 8.2. Uruchamianie makra i przypisywanie mu klawisza skrótu ............................316 Lekcja 8.3. Dodawanie przycisku makra do paska narzędzi ............................................318 Lekcja 8.4. Edytowanie kodu makra w języku Visual Basic ............................................320 Lekcja 8.5. Wstawianie kodu do istniejącego makra ..................................................n......322 Lekcja 8.6. Deklarowanie zmiennych i dodawanie komentarzy do kodu VBA ...............325 Lekcja 8.7. Pobieranie danych od użytkownika ...................................................n............328 Lekcja 8.8. Używanie instrukcji sterującej If…Then…Else ............................................330 Powtórka z rozdziału ósmego ...................................................n...................................................n.....332 ROZDZIAŁ 9. Praca z innymi programami ...................................................o............335 Lekcja 9.1. Wstawienie arkusza Excela do dokumentu programu Microsoft Word ........336 Lekcja 9.2. Modyfikacja wstawionego arkusza ...................................................n.............339 Lekcja 9.3. Wstawianie dołączonego wykresu Excela do dokumentu programu Word ...342 Lekcja 9.4. Wstawianie grafiki do arkusza kalkulacyjnego .............................................344 Lekcja 9.5. Otwieranie i zapisywanie plików w różnych formatach ................................347 Powtórka z rozdziału dziewiątego ...................................................n..................................................350 ROZDZIAŁ 10. Używanie internetowych możliwości Excela ....................................353 Lekcja 10.1. Dodawanie hiperłączy i praca z nimi ...................................................n..........354 Lekcja 10.2. Przeglądanie hiperłączy i używanie paska narzędziowego Sieć Web ...........356 Lekcja 10.3. Zapisywanie skoroszytu jako nieinteraktywnej strony WWW ......................359 Lekcja 10.4. Zapisywanie skoroszytu jako interaktywnej strony WWW ...........................363 Lekcja 10.5. Lekcja 10.6. Odświeżanie źródła danych i ustawianie jego właściwości ...........................369 Importowanie z zewnętrznego źródła danych ................................................366 Lekcja 10.7. Tworzenie nowej kwerendy sieci Web ...................................................n.......372 Powtórka z rozdziału dziesiątego ...................................................n...................................................n.375 ROZDZIAŁ 11. Analiza danych i tabele przestawne ...................................................o377 Lekcja 11.1. Tworzenie tabeli przestawnej ...................................................n.....................378 Lekcja 11.2. Określanie danych do analizy w tabeli przestawnej ......................................382 Lekcja 11.3. Zmiana sposobu przeliczania danych w tabeli przestawnej ...........................384 7 Spis treści Lekcja 11.4. Wybieranie danych, które mają być widoczne w tabeli przestawnej .............386 Lekcja 11.5. Grupowanie danych w tabeli przestawnej według daty .................................389 Lekcja 11.6. Odświeżanie zawartości tabeli przestawnej ...................................................n391 Lekcja 11.7. Formatowanie tabeli przestawnej i tworzenie wykresu przestawnego ..........393 Lekcja 11.8. Tworzenie sum częściowych ...................................................n......................396 Lekcja 11.9. Używanie funkcji bazy danych ...................................................n...................399 Lekcja 11.10. Używanie funkcji wyszukiwania ...................................................n................402 Lekcja 11.11. Grupowanie i wprowadzanie hierarchii do arkusza kalkulacyjnego ..............405 Powtórka z rozdziału jedenastego ...................................................n..................................................408 ROZDZIAŁ 12. Analiza co-jeśli ..................................................o.................................411 Lekcja 12.1. Definiowanie scenariusza ...................................................n...........................412 Lekcja 12.2. Sporządzanie raportu podsumowania scenariuszy .........................................414 Lekcja 12.3. Używanie jedno- i dwuwejściowych tabel danych ........................................416 Lekcja 12.4. Znaczenie polecenia Szukaj wyniku ...................................................n...........419 Lekcja 12.5. Używanie narzędzia Solver ...................................................n........................421 Powtórka z rozdziału dwunastego ...................................................n..................................................424 ROZDZIAŁ 13. Tematy zaawansowane ...................................................o....................427 Lekcja 13.1. Ukrywanie, pokazywanie i przesuwanie pasków narzędzi ............................428 Lekcja 13.2. Dostosowywanie pasków narzędzi Excela ...................................................n.430 Lekcja 13.3. Tworzenie własnej listy autowypełnienia ...................................................n...433 Lekcja 13.4. Zmiana opcji Excela ...................................................n...................................435 Lekcja 13.5. Zabezpieczanie skoroszytu hasłem ...................................................n.............438 Lekcja 13.6. Właściwości pliku i wyszukiwanie plików ...................................................n.440 Lekcja 13.7. Współdzielenie skoroszytu i śledzenie zmian ................................................443 Lekcja 13.8. Scalanie i poprawianie współdzielonego skoroszytu .....................................446 Lekcja 13.9. Używanie narzędzia Wykryj i napraw ...................................................n........449 Powtórka z rozdziału trzynastego ...................................................n...................................................n451 Skorowidz ...................................................o...................................................o.................455 8 R O Z D Z I A Ł 4 . TWORZENIE WYKRESÓW I PRACA NA NICH CELE TEGO ROZDZIAŁU: Utworzenie wykresu Przesuwanie wykresu i zmienianie jego rozmiarów Formatowanie obiektów na wykresie Zmienianie danych źródłowych na wykresie Określanie typu wykresu Wstawianie tytułów, linii siatki, adnotacji oraz tabeli danych na wykresie Praca na wykresie trójwymiarowym Tworzenie wykresu niestandardowego i praca na nim Umieszczanie danych na mapie ZADANIE: PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NA WYKRESIE Wymagania • Umiejętność korzystania z menu, pasków narzędzi, okien dialogowych oraz klawiszy skrótu • Umiejętność zaznaczania obszarów komórek Wiesz już, czym jest wykres — umożliwia on przedstawienie danych, związków lub tendencji w postaci gra- ficznej. Powiedzenie mówi, że „obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”. I tak właśnie jest w przypadku wykre- sów, które zazwyczaj prezentują informacje dużo lepiej niż tabele lub arkusze wypełnione dziesiątkami liczb. W tym rozdziale poznasz wszystko, co należy wiedzieć o wykresach: jak tworzyć dynamiczne wykresy, jak je edytować i formatować, nauczysz się również pracować na różnego rodzaju wykresach. Tworzenie wykre- sów w Excelu i praca na nich to czynności dużo łatwiejsze, niż Ci się wydaje, które w dodatku mogą być na- prawdę przyjemne. Olśniewające wykresy, które będziesz umiał tworzyć po ukończeniu tego rozdziału, zadzi- wią zarówno Ciebie, jak i Twoich kolegów z pracy. Lekcja 4.1. Tworzenie wykresu Tworzenie wykresu Lekcja 4.1. Tworzenie wykresu . 1 . 4 A J C K E L Rysunek 4.1. Pierwszy krok Kreatora wykresów: wybranie typu wykresu Rysunek 4.2. Krok trzeci Kreatora wykresów: zdefiniowanie opcji wykresu 162 Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich Rysunek 4.3. Nowy wykres Na wykresie możesz przedstawić większość infor- macji zapisanych w arkuszu — i o tym właśnie bę- dzie ta lekcja! Na tej lekcji nauczysz się tworzyć wykresy w oparciu o dane, które są umieszczone w arkuszu. Najbardziej popularną metodą tworzenia wykresów (i bez wątpienia najprostszą) jest skorzy- stanie z Kreatora wykresów. Kreator wykresów to funkcja Excela, która przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia wykresu. 11. Uruchom program Excel, otwórz skoroszyt Lekcja 4A i zapisz go pod nazwą 9[PKMKUQPFCľW. Zanim zaczniesz tworzyć wykres, musisz za- znaczyć komórki zawierające wartości oraz ety- kiety, które chcesz umieścić na wykresie. Przycisk Kreator wykresów Inne metody wstawienia wykresu: • Wybierz z menu polecenie Wstaw/Wykres. 12. Zaznacz obszar komórek A4:E7 i kliknij przycisk Kreator wykresów znajdujący się na pasku narzędzi Standardowy. Pojawi się Kreator wykresów, przedstawiony na rysunku 4.1. Pierwszym krokiem do utworzenia wykresu jest wybranie odpowiedniego typu z listy Typ wykre- su. Jeśli chcesz zobaczyć, jak będą wyglądały Twoje dane na poszczególnych typach wykre- sów, zaznacz wybrany typ i kliknij przycisk Na- ciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć przykład. Na tej lekcji utworzysz wykres kolumnowy, a ponie- waż typ Kolumnowy jest już zaznaczony, możesz przejść do następnego kroku. 13. Kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować typ Kolumnowy i przejść do drugiego kroku Kreatora wykresów. W drugim kroku Kreatora wykresów możesz wy- brać obszar komórek, który chcesz umieścić na wykresie. Ponadto musisz określić, czy serie da- nych (informacje, które umieszczasz na wykre- sie) pochodzą z wierszy, czy z kolumn arkusza. W naszym przypadku użyjemy opcji Wiersze, ponieważ chcemy, aby wykres został sporządzony w oparciu o cel podróży. Opcja Wiersze jest już zaznaczona, więc nie musisz nic zmieniać. Pole Zakres danych wyświetla obszar komórek A4:E7, ponieważ ten właśnie obszar zaznaczyłeś przed uruchomieniem Kreatora wykresów. Zaznaczo- ne opcje wykresu są odpowiednie, zatem może- my przejść do następnego kroku. 163 Lekcja 4.1. Tworzenie wykresu 14. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do trzeciego kroku Kreatora wykresów. 18. Zapisz skoroszyt. W trzecim kroku Kreatora wykresów możesz zobaczyć przykład Twojego wykresu (zobacz rysunek 4.2). Tutaj możesz dodać do wykresu tytuły, osie, legendę, etykiety osi, linie siatki i tabele danych. 15. Kliknij pole Tytuł wykresu i wpisz 9[PKMKUQPFCľW PCVGOCVRQYQFÎYRQFTÎľQYCPKC. Tytuł arkusza pojawi się na przykładowym wykresie. 16. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do czwartego kroku Kreatora wykresów. Czwarty krok Kreatora wykresów jest ostatnim etapem tworzenia wykresu i służy do określenia lokalizacji wykresu. Zawiera on dwie opcje: • • Jako nowy arkusz: Wykres zostanie umiesz- czony na oddzielnym, nowym arkuszu w skoroszycie. Możesz nadać temu arku- szowi własną nazwę albo zaakceptować do- myślną nazwę proponowaną przez Excela. Jako obiekt w: Wykres zostanie umiesz- czony w tym samym arkuszu, w którym znajdują się dane. My chcemy umieścić wykres w bieżącym ar- kuszu, czyli wybieramy opcję, która jest już zaznaczona. Teraz możemy już zakończyć pra- cę Kreatora wykresów. 17. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę Kreatora wykresów. Okno dialogowe Kreator wykresów zostanie zamknięte, a na aktywnym arkuszu pojawi się wykres kolumnowy, taki sam jak ten, który widzisz na rysunku 4.3. Nie martw się o to, co się znajdzie na wykresie, ponieważ możesz na nim umieścić większość danych z arkusza. Na następnej lekcji dowiesz się, jak przemiesz- czać wykres i zmieniać jego rozmiar. 164 Gratulacje! Właśnie utworzyłeś swój pierwszy wy- kres. Przejdź do następnej lekcji, aby dowiedzieć się, jak przemieszczać wykres oraz zmieniać jego rozmiar. SZYBKA POWTÓRKA Aby utworzyć wykres przy użyciu Kreatora wykresów: 1. Zaznacz obszar komórek zawierający dane, które chcesz umieścić na wykresie, i kliknij przycisk Kreator wykresów na pasku narzędzi Standardowy. albo… Zaznacz obszar komórek i wybierz z menu polecenie Wstaw / Wykres. 2. Wybierz typ wykresu i kliknij przycisk Dalej. 3. Sprawdź (lub zmień) obszar komórek, który ma się znaleźć na wykresie, i kliknij przycisk Dalej. 4. Zdefiniuj opcje wykresu w panelach wyróżnionych według kategorii i kliknij przycisk Dalej. 5. Określ miejsce, w którym chcesz wstawić wykres (jako nowy arkusz czy jako obiekt w istniejącym już arkuszu), i kliknij przycisk Zakończ. Rozdział 4. Przemieszczanie wykresu i zmienianie jego rozmiaru Tworzenie wykresów i praca na nich Lekcja 4.2. Przemieszczanie wykresu i zmienianie jego rozmiaru L E K C J A 4 . 2 . Rysunek 4.4. Przemieszczanie wykresu Rysunek 4.5. Zmienianie rozmiaru wykresu 165 4. Kliknij legendę wykresu, aby ją zaznaczyć. Wokół legendy pojawią się uchwyty. Gdy dany obiekt jest zaznaczony, możesz go przemieścić albo zmienić jego rozmiar. 5. Przeciągnij legendę w prawy dolny róg wykresu, tak aby znajdowała się na tym samym poziomie co nazwy celów podróży. Legenda wykresu zostanie przeniesiona w inne miejsce. 6. Kliknij w dowolnym miejscy na zewnątrz arkusza, aby usunąć zaznaczenie legendy i wykresu. 7. Zapisz swój skoroszyt. Umiejętności, które właśnie nabyłeś (przemieszczanie obiektów i zmiana ich rozmiarów) przydadzą Ci się pod- czas przenoszenia i zmniejszania lub zwiększania dowol- nych obiektów. W ten sam sposób możesz przenosić i zmieniać rozmiary obiektów również w innych pro- gramach, takich jak Microsoft Word lub PowerPoint. Rysunek 4.6 przedstawia pasek narzędzi Wykres wraz z opisem poszczególnych opcji — na pewno będziesz z niego często korzystać podczas tworzenia i modyfi- kowania wykresów na arkuszach. Lekcja 4.2. Przemieszczanie wykresu i zmienianie jego rozmiaru Rysunek 4.6. Pasek narzędzi Wykres Bardzo często zdarza się tak, że nowo utworzony wykres ma nieodpowiedni rozmiar. Na tej lekcji na- uczysz się zmieniać rozmiar wykresu, tak aby go zmniejszyć lub powiększyć. Dowiesz się również, jak przemieścić wykres w inne miejsce na arkuszu. 1. Upewnij się, że wykres jest zaznaczony. Jeśli nie jest, wystarczy, że go klikniesz — w ten sposób zaznaczysz wykres. Wokół krawędzi wykresu pojawi się sześć małych kwadratów. Są to uchwyty zmiany rozmiaru, widoczne na wykresie zawsze wtedy, gdy jest on zaznaczony. 2. Kliknij i przytrzymaj w dowolnym miejscu białego obszaru znajdującego się wokół ramki wykresu. Przeciągnij wykres w dół na lewo, tak aby znalazł się pod wierszem 5WOC, i zwolnij przycisk myszy. Wskaźnik zamieni się w symbol (zobacz rysunek 4.4), a na arkuszu pojawi się kropko- wany zarys wykresu wskazujący jego nową lo- kalizację. Aby zmienić rozmiar wykresu, wystarczy kliknąć i przeciągnąć dowolny uchwyt zmiany rozmiaru, znajdujący się na krawędzi zazna- czonego wykresu (zobacz rysunek 4.5). 3. Umieść wskaźnik na prawym dolnym uchwycie zmiany rozmiaru, tak aby zmienił się w symbol następnie przeciągnij myszą do lewego górnego rogu, aż wykres zmniejszy się o ok. 25 . , Rozmiar wykresu został zmieniony. Jeśli chcesz powiększyć wykres lub obiekt, przeciągnij uchwyty w prawo w dół. Przy użyciu tych samych procedur możesz przesunąć i zmienić rozmiar obiektów na wykresie. 166 Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich SZYBKA POWTÓRKA Aby zmienić rozmiar wykresu: • Kliknij wykres, aby go zaznaczyć, i przeciągnij jego uchwyty, aż osiągną odpowiedni rozmiar. Aby przesunąć wykres: • Kliknij przyciskiem myszy na białym obszarze wokół wykresu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij wykres w nowe miejsce na skoroszycie. Po ukończeniu zwolnij przycisk myszy. 167 Lekcja 4.3. Formatowanie i edytowanie obiektów na wykresie Formatowanie i edytowanie obiektów na wykresie Lekcja 4.3. Formatowanie i edytowanie obiektów na wykresie L E K C J A 4 . 3 . Rysunek 4.7. Panel Desenie okna dialogowego Formatowanie serii danych Rysunek 4.8. Panel Położenie okna dialogowego Formatowanie legendy 168 Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich Rysunek 4.9. Panel Czcionka okna dialogowego Formatuj tytuł wykresu. Rysunek 4.10. Ponownie sformatowany wykres Musisz wiedzieć o tym, że możesz zaznaczać, for- matować i edytować każdy obiekt na wykresie. Mo- żesz na przykład zmienić styl, rozmiar i kolor dowol- nej czcionki użytej na wykresie albo zmienić kolor tła wykresu. Po ukończeniu tej lekcji będziesz spe- cjalistą w formatowaniu wszystkich elementów na wykresie. Do obiektów, które można formatować i edytować na wykresie, należą między innymi: • tytuł wykresu, • dowolne serie danych, • linie siatki, • legenda wykresu, • tło wykresu, • obszar kreślenia, • tabele danych, • oś kategorii. Istnieją dwie metody umożliwiające zaznaczenie obiektu na wykresie. Pierwsza z nich polega na kliknięciu da- nego obiektu. Czasem jednak trudno jest zorientować się, gdzie lub co dokładnie kliknąć, aby zaznaczyć wy- brany obiekt na wykresie. Jaki element na przykład na- leży kliknąć, aby zaznaczyć na wykresie obszar kre- ślenia? W takich przypadkach lepiej jest skorzystać z drugiej metody, która polega na zaznaczeniu danego obiektu na liście Obiekty wykresu, która znajduje się na pasku narzędzi Wykres. 169 5. Kliknij dwukrotnie przyciskiem myszy legendę wykresu, aby ją sformatować, i wybierz panel Położenie. Pojawi się okno dialogowe Formatowanie legen- dy, przedstawione na rysunku 4.8. 6. Zaznacz opcję Na dole i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a legenda zostanie wyświetlona na dole wykresu. Ostatnią rzeczą, którą chcesz sformatować na tej lekcji, jest tytuł wykresu. 7. Kliknij dwukrotnie przyciskiem myszy tytuł wykresu (9[PKMKUQPFCľWPCVGOCVRQYQFÎYRQFTÎľQYCPKC), aby go sformatować, i kliknij panel Czcionka. Pojawi się okno dialogowe Formatuj tytuł wykre- su, przedstawione na rysunku 4.9. Zmień czcion- kę tytułu wykresu w następujący sposób: 8. Zaznacz na liście Styl czcionki opcję Pogrubiony, kliknij strzałkę w dół znajdującą się w polu Kolor i zaznacz kolor Niebieski, a następnie kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a tytuł wy- kresu zostanie sformatowany przy użyciu opcji, które wybrałeś. 9. Porównaj swój wykres z tym, który widzisz na rysunku 4.10, i zapisz efekt swojej pracy. Na wykresach można umieszczać wiele różnych typów obiektów, a każdy z nich ma swoje wła- sne opcje formatowania; omówienie ich wszyst- kich zabrałoby kilka dni. Niech ta lekcja będzie dla Ciebie ogólną wskazówką, która pomoże Ci zaznaczyć i sformatować w wybrany sposób do- wolny typ obiektu na wykresie. Lekcja 4.3. Formatowanie i edytowanie obiektów na wykresie Przycisk Formatuj obszar wykresu Inne metody formatowania serii danych: • Kliknij obiekt dwukrotnie przyciskiem myszy. • Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego polecenie Formatuj obszar kreślenia. • Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć, i wybierz z menu polecenie Format/Zaznaczony obszar kreślenia. 1. Kliknij wykres, aby go zaznaczyć. Pierwszym obiektem, który chcesz sformato- wać na wykresie, jest seria danych 2T[LGO PQħEK. Oczywiście, zanim sformatujesz serię 2T[LGOPQħEK, musisz najpierw ją zaznaczyć. Aby to zrobić, użyj listy Obiekty wykresu na pasku narzędzi Wykres. 2. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok listy Obiekty wykresu na pasku narzędzi Wykres i zaznacz na liście Serie „Przyjemności”. UWAGA Jeśli pasek narzędzi Wykres nie pojawi się na Twoim ekranie, możesz go wyświetlić wy- bierając z menu Widok/Paski narzędzi. Na trzech kolumnach serii danych 2T[LGOPQ ħEK pojawią się pola zaznaczenia. Teraz, gdy już masz zaznaczoną serię 2T[LGOPQħEK, mo- żesz ją sformatować. 3. Kliknij przycisk Formatuj serie danych znajdujący się na pasku narzędzi Wykres i kliknij panel Desenie, jeżeli nie jest zaznaczony. Pojawi się okno dialogowe Formatowanie serii danych, przedstawione na rysunku 4.7. Okno to zawiera różne opcje formatowania, które możesz zastosować w wybranej serii danych. Na kolejnej lekcji dowiesz się dokładnie, jak formatować serie danych; na razie tylko zmie- nisz kolor serii. 4. Zaznacz kolor Zielony na palecie kolorów w sekcji Obszar i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a kolor serii danych 2T[LGOPQħEK zmieni się na zielo- ny. Teraz spróbuj sformatować legendę wykre- su, tak abyś mógł ją umieścić w bardziej od- powiednim miejscu na wykresie. 170 Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich SZYBKA POWTÓRKA Aby zaznaczyć obiekt na wykresie: • Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok listy Obiekty wykresu na pasku narzędzi Wykres i zaznacz wybrany obiekt. albo… • Kliknij ten obiekt. Aby sformatować obiekt na wykresie: 1. Kliknij obiekt dwukrotnie przyciskiem myszy. albo… Zaznacz obiekt i kliknij przycisk Formatowanie serii danych na pasku narzędzi Wykres. albo… Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego polecenie Formatuj obszar kreślenia. albo… Zaznacz obiekt i wybierz z menu polecenie Format / Zaznaczony obszar kreślenia. 2. Kliknij panel zawierający elementy, które chcesz sformatować, i zdefiniuj wybrane opcje formatowania. 171 Lekcja 4.4. Zmienianie danych źródłowych na wykresie Lekcja 4.4. Zmienianie danych źródłowych na wykresie Zmienianie danych źródłowych na wykresie L E K C J A 4 . 4 . Rysunek 4.11. Panel Zakres danych okna dialogowego Dane źródłowe Rysunek 4.12. Panel Serie okna dialogowego Dane źródłowe 172 Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich Rysunek 4.13. Zaktualizowany wykres Może zdarzyć się tak, że po utworzeniu wykresu po- stanowisz zmienić komórki, na podstawie których powstał wykres. Jeśli na przykład wstawisz w arku- szu nową kolumnę lub wiersz, będziesz chciał dodać je do istniejącego wykresu. Z kolei innym razem bę- dziesz chciał usunąć niektóre komórki z wykresu. Na tej lekcji dowiesz się, jak zmieniać dane źródłowe wy- kresu, inaczej mówiąc — komórki arkusza zawiera- jące wartości i etykiety, na których oparty jest wykres. 1. Jeżeli nie masz otwartego skoroszytu, otwórz skoroszyt Lekcja 4B i zapisz go pod nazwą 9[PKMKUQPFCľW. 2. Zaznacz komórkę B5, wpisz  i naciśnij klawisz Enter. Zwróć uwagę na to, że wykres został zaktuali- zowany i wyświetlił nową wartość. Teraz dodasz nową kolumnę, która będzie wyświetlać sumę wszystkich powodów dla każdego celu podró- ży. Najpierw wpisz nagłówek dla tej kolumny. 3. Kliknij komórkę F4, kliknij przycisk Pogrubienie znajdujący się na pasku narzędzi Formatowanie, wpisz 5WOC i naciśnij klawisz Enter. Teraz dodaj wszystkie wymienione w tabeli powody dla każdego celu podróży. Przycisk Autosumowanie 4. Upewnij się, że komórka F5 jest aktywna, kliknij przycisk Autosumowanie znajdujący się na pasku narzędzi Standardowy (zauważ, że Excel automatycznie zaznaczy odpowiedni obszar komórek, B5:E5) i kliknij przycisk Wpis na pasku formuły. Excel doda wszystkie wartości w wierszu +PVG TGU[. Użyj funkcji Autowypełniania, aby sko- piować formułę, którą właśnie utworzyłeś, do pozostałych komórek. 5. Skopiuj formułę z komórki F5 do obszaru komórek F6:F8. Aby skopiować formułę, możesz użyć opcji Au- towypełniania (jest to najszybsza i najprostsza metoda) albo skorzystać z opcji Kopiuj i Wklej. Teraz chcesz zmienić wykres tak, aby wyświe- tlał tylko te dane, które znajdują się w utworzo- nej przed chwilą kolumnie 5WOC. 6. Kliknij wykres, aby go zaznaczyć. Na rogach i krawędziach wykresu zostaną wy- świetlone uchwyty zaznaczenia, a obok pojawi się pasek narzędzi Wykres. Teraz musisz zmie- nić dane źródłowe tego wykresu. 7. Wybierz z menu polecenie Wykres/Dane źródłowe i kliknij panel Zakres danych. Pojawi się okno dialogowe Dane źródłowe, przed- stawione na rysunku 4.11. W oknie tym możesz zmienić dane źródłowe wykresu. Zwróć uwagę na to, że pole Zakres danych wyświetla obecnie #TMWU# , czyli bieżące źródło danych wykresu. Tymczasem Ty chcesz, aby źródło danych stanowiły komórki z kolumny 2QYÎF — A4:A7 — oraz wartości z kolumny 5WOC — F4:F7. WSKAZÓWKA Aby zaznaczyć obszary komórek, które nie przylegają bezpośrednio do siebie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania ko- lejnych komórek. 173 Lekcja 4.4. Zmienianie danych źródłowych na wykresie 8. Zaznacz obszar komórek A4:A7. Jeżeli obszar jest zasłonięty przez okno dialo- gowe, możesz je tymczasowo ukryć, klikając przycisk Zmniejsz okno dialogowe znajdujący się przy polu Zakres danych. Dobrze, zaznaczyłeś kolumnę A (2QYÎF). Ale jak teraz zaznaczyć kolumnę F (5WOC), skoro obie kolumny nie znajdują się obok siebie? Przejdź do kolejnego kroku, aby się tego dowiedzieć. 9. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, zaznacz obszar komórek F4:F7 i naciśnij klawisz Enter. Naciśnięcie klawisza Ctrl umożliwia zaznacze- nie komórek, które nie znajdują się bezpośred- nio obok siebie. Teraz wykres będzie przed- stawiał dane z komórek, które przed chwilą zdefiniowałeś jako nowe źródło danych. Póki okno dialogowe Dane źródłowe jest otwarte, zrób jeszcze jedną rzecz. 10. Jeżeli okno Dane źródłowe nie jest otwarte, wybierz z menu polecenie Wykres/Dane źródłowe i kliknij panel Serie. Pojawi się okno dialogowe Dane źródłowe wy- świetlające panel Serie, tak jak przedstawia ry- sunek 4.12. Tutaj nie musisz nic zmieniać: spójrz tylko szybko na ekran. Gdy masz już zaznaczone dane źródłowe wykresu, możesz dodawać, zmie- niać i usuwać serie danych oraz ich nazwy w tym właśnie panelu — Serie. 11. Kliknij przycisk OK. Porównaj swój wykres z tym, który widzisz na rysunku 4.13. SZYBKA POWTÓRKA Aby zmienić dane źródłowe na wykresie: 1. Zaznacz wykres, wybierz z menu polecenie Wykres / Dane źródłowe i kliknij panel Zakres danych. 2. Kliknij w polu Zakres danych i zaznacz obszar komórek, na którym ma być oparty wykres (jeżeli jest to potrzebne, kliknij przycisk Zmniejsz okno dialogowe). 3. Kliknij przycisk OK. Aby zamieścić na wykresie obszary komórek nieprzylegające bezpośrednio do siebie: • Zaznacz pierwszy obszar komórek, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i zaznacz pozostałe obszary. 174 Zmienianie typu wykresu i praca z wykresami kołowymi Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich Lekcja 4.5. Zmienianie typu wykresu i praca z wykresami kołowymi . 5 . 4 A J C K E L Rysunek 4.14. Wykres kołowy zbudowany nieprawidłowo w oparciu o wiersze Rysunek 4.15. Ten sam wykres kołowy oparty na kolumnach 175 Lekcja 4.5. Zmienianie typu wykresu i praca z wykresami kołowymi Rysunek 4.16. Wyciągnięcie fragmentu z wykresu kołowego Przycisk Typ wykresu Tak, jak niektóre przynęty są lepsze od innych do łapania poszczególnych gatunków ryb, tak niektóre typy wykresów lepiej niż inne prezentują określone informacje. Na razie pracowałeś tylko na wykresie kolumnowym, który jest idealnym narzędziem do porównywania wartości różnych elementów, jednak nie ilustruje odpowiednio tendencji oraz związków między poszczególnymi elementami. Na tej lekcji dowiesz się, kiedy i jak używać różnych typów wy- kresów. Poznasz również cenną wskazówkę, bardzo przydatną podczas pracy z wykresami kołowymi: na- uczysz się wyciągać ich fragmenty tak, aby zwracały uwagę oglądających. 1. 2. 176 Zaznaczanie wykresu kołowego Kliknij wykres, aby go zaznaczyć. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku Typ wykresu na pasku narzędzi Wykres i zaznacz opcję Wykres kołowy. Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich 4. Kliknij obszar serii danych wykresu, aby wejść w tryb edycji. Obszarem serii danych jest sam wykres — w na- szym przypadku wykres kołowy. Na fragmencie +PVGTGU[ pojawią się uchwyty zmiany rozmiaru. 5. Kliknij na wykresie fragment +PVGTGU[, aby go zaznaczyć (powinny być na nim widoczne uchwyty zmiany rozmiaru), a następnie kliknij go i przeciągnij na odległość mniej więcej jednego centymetra od wykresu (zobacz rysunek 4.16). UWAGA Zanim przeciągniesz fragment, aby odłączyć go od wykresu, upewnij się, że go kliknąłeś i zazna- czyłeś. Jeżeli spróbujesz przeciągnąć fragment nie za- znaczając go, zmienisz położenie wszystkich fragmen- tów wykresu jednocześnie. Excel oferuje wiele typów wykresów, dlatego powinie- neś mieć przynajmniej ogólne pojęcie na temat tego, jakiego typu wykresu najlepiej użyć w określonych okolicznościach. Tabela 4.1 przedstawia kilka najbar- dziej popularnych wykresów i grafów oraz wyjaśnia, jak i kiedy należy z nich korzystać. Wykres kolumnowy zostanie zastąpiony wykre- sem kołowym, tak jak widzisz na rysunku 4.14. Co się stało? Dlaczego wykres składa się tylko z jednego elementu zamiast z trzech? Przyczy- na jest taka, że Excel utworzył wykres w opar- ciu o wiersze (cele podróży), a nie kolumny (powody). UWAGA Gdy zmieniasz typ wykresu, może się okazać, że niektóre opcje formatowania, zastoso- wane w danym typie wykresu, są nieodpowiednie dla innego typu. Niepoprawnie sformatowany wy- kres przedstawia informacje w sposób niejasny, a często nawet nieczytelny. Aby rozwiązać ten problem, wybierz z menu polecenie Wykres/ Typ wykresu, zaznacz typ oraz podtyp, który chcesz za- stosować, a następnie zaznacz opcję Formatowanie domyślne i kliknij przycisk OK. Przycisk Według kolumn 3. Kliknij przycisk Według kolumn znajdujący się na pasku narzędzi Wykres. Excel zmieni serię danych wykresu z wierszy na kolumny, dzięki czemu wykres zostanie wy- świetlony prawidłowo (zobacz rysunek 4.15). Teraz wyciągnij z wykresu fragment +PVGTGU[, aby go uwydatnić. Tabela 4.1. Typy wykresów i grafów Wykres Typ wykresu Opis Kolumnowy Wykresy kolumnowe służą do tego, aby porównać różne wartości w pionie jedną obok drugiej. Każda wartość jest przedstawiona na wykresie w postaci pionowego słupka. Jeżeli wykres zawiera klika serii, każda z nich ma inny kolor. Słupkowy Wykresy słupkowe są podobne do wykresów kolumnowych, a różni je to, że wyświetlają informacje przy użyciu poziomych słupków, a nie pionowych kolumn. Liniowy Wykresy liniowe służą do zilustrowania tendencji. Każda wartość jest przedstawiona w postaci punktu na wykresie i połączona z kolejną wartością przy użyciu linii. Jeśli wykres zawiera kilka elementów, każdy z nich reprezentuje inna linia. Warstwowy Wykresy warstwowe są podobne do wykresów liniowych, z tym, że tutaj obszar pod liniami jest wypełniony kolorem. Kołowy Wykresy kołowe są przydatne, gdy trzeba przedstawić wartości w formie procentów składających się na jedną całość. Wartości dla każdego elementu są przedstawione przy użyciu różnych kolorów. 177 Lekcja 4.5. Zmienianie typu wykresu i praca z wykresami kołowymi Tabela 4.1. Typy wykresów i grafów (ciąg dalszy) Wykres Typ wykresu Opis XY (Punktowy) Wykresy punktowe służą do tego, aby przedstawić grupy wartości przy użyciu pojedynczych punktów. W przypadku większej liczby elementów można użyć różnokolorowych punktów albo różnych symboli. Niestandardowe Wykresy niestandardowe stanowią połączenie dwóch różnych typów wykresów. Przykładowy wykres niestandardowy to taki, który łączy w sobie zarówno wykres kolumnowy, jak i liniowy. SZYBKA POWTÓRKA Aby zmienić typ wykresu: • Zaznacz wykres i wybierz z menu polecenie Wykres / Typ wykresu. Aby wyciągnąć fragment z wykresu kołowego: 1. Kliknij wykres, aby go zaznaczyć. 2. Kliknij fragment wykresu, który chcesz przesunąć. 3. Kliknij i przeciągnij fragment, aby odsunąć go od pozostałych części wykresu. albo… • Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku Typ wykresu na pasku narzędzi Wykres. Aby utworzyć wykres w oparciu o wiersze lub kolumny: • Zaznacz wykres i kliknij przycisk Według kolumn lub Według wierszy na pasku narzędzi Wykres. 178 Wstawianie tytułów, linii siatki i tabeli danych Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich Lekcja 4.6. Wstawianie tytułów, linii siatki i tabeli danych . 6 . 4 A J C K E L Rysunek 4.17. Panel Tytuły okna dialogowego Opcje wykresu Rysunek 4.18. Panel Linie siatki okna dialogowego Opcje wykresu 179 Lekcja 4.6. Wstawianie tytułów, linii siatki i tabeli danych Rysunek 4.19. Wykres, do którego dodano etykiety wartości i linie siatki WSKAZÓWKA Gdy zmieniasz typ wykresu, za- znacz opcję Formatowanie domyślne — w ten spo- sób usuniesz wszystkie atrybuty formatowania, któ- re zastosowałeś na wykresie, i powrócisz do jego pierwotnego wyglądu. Istnieje wiele sposobów na to, aby zwiększyć czy- telność i zrozumiałość wykresu. Możesz na przy- kład wstawić tytuły na osi X (poziomej) lub Y (pio- nowej), dodać linie siatki albo legendę. Na tej lekcji dowiesz się, jak modyfikować te elementy i jak ulepszyć wykres, aby zwiększyć jego czytelność. 1. Upewnij się, że wykres jest zaznaczony, i wybierz z menu polecenie Wykres/Typ wykresu. Na liście Typ wykresu zaznacz opcję Kolumnowy, następnie zaznacz opcję Formatowanie domyślne i kliknij przycisk OK. Wykres zmieni się z kołowego na kolumnowy. Opcja Formatowanie domyślne służy do tego, aby usunąć wszystkie atrybuty formatowania, które zostały zastosowane na danym wykre- sie, i powrócić do jego pierwotnego wyglądu. Teraz zmień dane źródłowe tego wykresu. 2. Wybierz z menu polecenie Wykres/Dane źródłowe, zaznacz obszar komórek A4:E7 (kliknij przycisk Zmniejsz okno dialogowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba) i naciśnij klawisz Enter. Wykres kolumnowy zostanie zaktualizowany i wyświetli nowe dane źródłowe. 180 3. Wybierz z menu polecenie Wykres/Opcje wykresu i kliknij panel Tytuły. Pojawi się panel Tytuły okna dialogowego Opcje wykresu, przedstawiony na rysunku 4.17. Tytuł wykresu został usunięty, gdy zastosowałeś for- matowanie domyślne, dlatego teraz musisz wpi- sać go ponownie. Kliknij pole Tytuł wykresu i wpisz 9[PKMKUQPFCľW. Teraz wstaw tytuły na osi X oraz Y. Kliknij pole Oś kategorii (X) i wpisz 2QYÎF, następnie kliknij pole Oś wartości (Y) i wpisz 4GGTYCELG. Teraz dodasz do serii danych kilka etykiet. Kliknij panel Etykiety danych i zaznacz opcję Wartość, znajdującą się w sekcji Etykieta zawiera. 4. 5. 6. W oknie podglądu pojawi się prosty wykres, do którego dodano etykiety wartości. 7. Kliknij panel Tabela danych i zaznacz opcje Pokaż tabelę danych oraz Pokaż klawisze legendy. Tabela danych wyświetli liczby, na których oparty jest wykres. Twój wykres jest umieszczony na tym samym arkuszu, na którym znajdują się da- ne (a nie na osobnym arkuszu), więc nie musisz dodawać tabeli danych, ponieważ wszystkie po- trzebne informacje znajdują się już na arkuszu. Jednak mimo wszystko dodasz arkusz danych — chociażby po to, aby w przyszłości wiedzieć, jak to zrobić. 8. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Opcje wykresu zostanie za- mknięte, a wykres zostanie zmieniony, tak aby uwzględnić nowo wprowadzone zmiany. Ponie- waż tabela danych nie jest Ci potrzebna, możesz ją usunąć. Przycisk Tabela danych 9. Kliknij przycisk Tabela danych znajdujący się na pasku narzędzi Wykres. Tabela danych zostanie usunięta z wykresu. Te- raz zobacz, jak będzie wyglądał wykres, jeżeli dodasz do niego linie siatki. Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich 10. Wybierz z menu polecenie Wykres/Opcje wykresu, kliknij panel Linie siatki i zaznacz pole Główne linie siatki w obu sekcjach: Oś kategorii (X) oraz Oś wartości (Y) (zobacz rysunek 4.18). 11. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Opcje wykresu zostanie za- mknięte, a wykres zmieni się tak, aby odzwier- ciedlić wprowadzone przez Ciebie zmiany (zo- bacz rysunek 4.19). SZYBKA POWTÓRKA albo… Zaznacz wykres, wybierz z menu polecenie Wykres / Opcje wykresu i kliknij panel Tabela danych. 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól, aby ukryć lub wyświetlić tabelę danych. 3. Zaznacz jedną z opcji położenia dla legendy. Aby dodać lub usunąć etykiety danych na wykresie: 1. Zaznacz wykres, wybierz z menu polecenie Wykres / Opcje wykresu i kliknij panel Etykiety danych. 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól, aby wyświetlić lub ukryć poszczególne etykiety danych. Aby wstawić na wykresie linie siatki lub je usunąć: 1. Zaznacz wykres, wybierz z menu polecenie Wykres / Opcje wykresu i kliknij panel Linie siatki. 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji definiujących sposób wyświetlania linii siatki. Aby dodać do wykresu nowe tytuły lub zmienić istniejące: 1. Zaznacz wykres, wybierz z menu polecenie Wykres / Opcje wykresu i kliknij panel Tytuły. 2. Zmień istniejący tekst lub wpisz nowy w polach tekstowych, które odpowiadają poszczególnym tytułom wykresu. Aby dodać lub usunąć tabelę danych: 1. Kliknij przycisk Tabela danych na pasku narzędzi Wykres. 181 Lekcja 4.7. Formatowanie serii danych i osi wykresu Lekcja 4.7. Formatowanie serii danych i osi wykresu Formatowanie serii danych i osi wykresu L E K C J A 4 . 7 . Rysunek 4.20. Panel Etykiety danych okna dialogowego Formatowanie serii danych Rysunek 4.21. Panel Skala okna dialogowego Formatowanie osi 182 Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich Wiesz już, jak zaznaczać i formatować obiekty na wykresie — na tej lekcji dowiesz się, jak formato- wać dwa bardziej skomplikowane obiekty: serie da- nych wykresu i osie. Pojawi się okno dialogowe Formatowanie serii danych, wyświetlające panel Desenie. Tutaj mo- żesz zmienić kolor, styl i obramowanie zazna- czonej serii danych, a także kilka innych opcji. Po pierwsze, czym dokładnie jest seria danych? Jest to grupa danych na wykresie, które pochodzą z tego samego wiersza lub kolumny danego arkusza. Każ- da seria danych na wykresie ma swój własny kolor lub deseń. Na większości typów wykresów można umieścić więcej niż jedną serię danych — przykła- dowo, nasz wykres kolumnowy zawiera serie da- nych +PVGTGU[, 2T[LGOPQħEK oraz +PPG. Wyjątek sta- nowią wykresy kołowe, które mogą przedstawić tylko jedną serię danych. A czym jest oś wykresu? Jest to linia umieszczona z boku wykresu, która stanowi skalę dla porównania lub zmierzenia wartości przedstawionych na wykre- sie. Na większości wykresów wartości są rozmiesz- czone wzdłuż pionowej osi wartości (Y), a katego- rie wzdłuż poziomej osi kategorii (X). 4. Zaznacz kolor ciemnoniebieski. W ten sposób sformatujesz serię danych WTQRC 9UEJQFPKC nadając jej ciemnoniebieski kolor. Mo- żesz również zmienić kolor obramowania lub linii, styl oraz grubość serii danych — albo je wszystkie usunąć. 5. Kliknij panel Etykiety danych, zaznacz opcję Nazwa kategorii i kliknij przycisk OK (zobacz rysunek 4.20). Gdy zaznaczysz tę opcję, pod każdą kategorią zostanie wyświetlona etykieta. Okno dialogowe Formatowanie serii danych zostanie zamknięte, a w serii danych WTQRC9UEJQFPKC zostaną wpro- wadzone odpowiednie zmiany. Oto, jak sformatować oś wykresu. Teraz, gdy już rozumiesz, czym są serie danych oraz osie, przejdź do pierwszego kroku, w którym na- uczysz się je formatować. 1. Jeżeli nie masz otwartego skoroszytu, otwórz skoroszyt Lekcja 4C i zapisz go pod nazwą 9[PKMKUQPFCľW. 6. 7. 2. Upewnij się, że wykres jest zaznaczony, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok listy Obiekty wykresu na pasku narzędzi Wykres i wybierz z listy Serie Europa Wschodnia. Pamiętaj, że jeśli pasek narzędzi Wykres nie jest widoczny na ekranie, możesz go wyświe- tlić wybierając z menu polecenie Widok/Paski narzędzi/Wykres. Na każdej kolumnie WTQRC9UEJQFPKC pojawią się uchwyty zaznaczenia, wskazując na to, że została wybrana cała seria. Gdy masz zazna- czony element wykresu, możesz go sformato- wać i zmienić jego ustawienia. Przycisk Formatuj serie danych 3. Kliknij przycisk Formatuj serie danych, znajdujący się na pasku narzędzi Wykres. Następnie kliknij panel Desenie. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok listy Obiekty wykresu na pasku narzędzi Wykres i wybierz z listy Oś wartości. Teraz sformatuj oś Y. Kliknij przycisk Formatuj osie i wybierz panel Skala (zobacz rysunek 4.21). Gdy tworzysz wykres, Excel automatycznie do- daje do niego skalę. Podczas pracy na wykresie przez dziewięćdziesiąt procent czasu nie będziesz potrzebować skali. Ale nie możemy zapomnieć o pozostałych 10 procentach czasu, dlatego teraz dowiesz się, jak wpisać własne wartości na skali wykresu: 8. Kliknij pole Jednostka główna i wpisz . Kliknij pole Maksimum i wpisz . Obydwa pola pozostaw niezaznaczone. W ten sposób zmienisz skalę wykresu. 9. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Formatowanie osi zostanie za- mknięte, a na osi Y zostaną wprowadzone odpo- wiednie zmiany. Na tej lekcji omówiliśmy tylko kilka paneli znaj- dujących się w oknie dialogowym Serie danych, dlatego spójrz do tabeli 4.2, aby dowiedzieć się, do czego służą pozostałe panele. 183 Lekcja 4.7. Formatowanie serii danych i osi wykresu Tabela 4.2. Panele okna dialogowego Formatowanie serii danych Panel Desenie Oś Słupki błędów Y Etykiety danych Kolejność serii Opcje Opis Umożliwia zmianę kolorów, obramowania oraz efektów wypełnienia w serii danych. Umożliwia dodanie zaznaczonej serii danych do drugiej osi — opcja ta jest często używana na wykresach niestandardowych. Dodaje do wykresu słupki, które określają potencjalny błąd (lub stopień niepewności) dla każdego znacznika w serii danych. Dodaje wartości lub etykiety danych do zaznaczonej serii danych. Zmienia kolejność zaznaczonej serii danych na wykresie. Umożliwia zmianę szerokości wszystkich serii danych na wykresie oraz określenie, w jaki sposób serie mają na siebie nachodzić. SZYBKA POWTÓRKA Aby dodać etykietę do serii danych: Aby zmienić skalę na wykresie: 1. Kliknij dwukrotnie serię danych. albo… Kliknij serię danych prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego polecenie Formatuj serie danych. albo… Zaznacz serię danych i wybierz z menu polecenie Format / Zaznaczone serie danych. 2. Kliknij panel Etykiety danych i zaznacz wybrane opcje. • Kliknij oś dwukrotnie przyciskiem myszy. albo… • Kliknij oś prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego polecenie Formatuj osie. albo… • Zaznacz oś i wybierz z menu polecenie Format / Zaznaczona oś. • Kliknij panel Skala i dokonaj odpowiednich zmian osi. 184 Dodawanie adnotacji do wykresu Lekcja 4.8. Dodawanie adnotacji do wykresu Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich . 8 . 4 A J C K E L Rysunek 4.22. Pasek narzędzi Rysowanie Rysunek 4.23. Wykres, do którego dodano adnotację oraz strzałkę Przycisk Rysowanie Inne metody wyświetlenia paska narzędzi Rysowanie: • Wybierz z menu polecenie Widok/Paski narzędzi/Rysowanie. • Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pasek narzędzi i wybierz Rysowanie. Jedno z największych ulepszeń w nowym Excelu to poprawione opcje rysowania. Dzięki nim możesz ła- two dodawać adnotacje do swojego wykresu — wsta- wiać pola tekstowe, a także rysować linie, strzałki i wiele innych kształtów. Aby skorzystać z możliwo- ści rysowania oferowanych przez Excel, użyj paska narzędzi Rysowanie, który zawiera wiele narzędzi służących do rysowania kształtów, linii i strzałek, a także do formatowania obiektów graficznych przy użyciu różnych kolorów, cieni oraz efektów trój- wymiarowych. Na tej lekcji dodamy adnotację do wykresu, korzysta- jąc z opcji rysowania, pamiętaj jednak, że możesz ich użyć również na samym arkuszu, aby podkreślić wy- brane elementy — wstawić tekst, strzałki oraz różnego rodzaju kształty. 1. Kliknij przycisk Rysowanie znajdujący się na pasku narzędzi Standardowy. Pojawi się pasek narzędzi Rysowanie, przedsta- wiony na rysunku 4.22. Pasek ten zawiera kilka narzędzi, które umożliwiają dodanie tekstu, li- nii oraz obiektów graficznych do wykresów oraz arkuszy. Przycisk Pole tekstowe 185 Lekcja 4.8. Dodawanie adnotacji do wykresu 2. Kliknij przycisk Pole tekstowe na pasku 5. narzędzi Rysowanie. Wskaźnik zamieni się w znak , wskazując na to, że możesz kliknąć i wpisać podpis na wykresie lub na arkuszu. 3. Kliknij z prawej strony tytułu wykresu i nieco poniżej niego wskaźnikiem tak jak przedstawiono na rysunku 4.23. i wpisz -QPKGERTQOQELK, Przejdź do kolejnego kroku, aby dodać strzał- kę do adnotacji. Umieść wskaźnik + z lewej strony tekstu -QPKGE RTQOQELK, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, przeciągnij linię do kolumny 2T[LGOPQħEK i zwolnij przycisk myszy. Porównaj swój wykres z tym, który widzisz na rysunku 4.23. Pasek narzędzi Rysowanie nie będzie Ci już potrzebny w tym rozdziale, więc usuń go. 6. Kliknij przycisk Rysowanie znajdujący się na pasku narzędzi Standardowy. Pasek narzędzi Rysowanie zniknie. 7. Zapisz swój skoroszyt. Przycisk Strzałka 4. Kliknij przycisk Strzałka znajdujący się na pasku narzędzi Rysowanie. Tym razem wskaźnik zmieni się w znak +. Nie omówiliśmy tutaj wszystkich narzędzi dostęp- nych na pasku narzędzi Rysowanie, ale procedura użycia każdego z nich jest taka sama. Pamiętaj, przy użyciu paska narzędzi Rysowanie możesz dodawać linie, strzałki i pola tekstowe zarówno do wykresów, jak i do samych arkuszy. SZYBKA POWTÓRKA Aby zmienić rozmiar obiektu: 1. Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć. 2. Przeciągnij odpowiednio uchwyty zmiany rozmiaru obiektu. Aby wyświetlić pasek narzędzi Rysowanie: • Kliknij przycisk Rysowanie na pasku narzędzi Standardowy. albo… • Wybierz z menu polecenie Widok / Paski narzędzi / Rysowanie. Aby narysować obiekt: 1. Na pasku narzędzi Rysowanie kliknij obiekt, który chcesz narysować (na przykład linię lub koło). 2. Przeciągnij wskaźnik (krzyż), aby narysować obiekt. 186 Wykresy trójwymiarowe Lekcja 4.9. Wykresy trójwymiarowe Rozdział 4. Tworzenie wykresów i praca na nich . 9 . 4 A J C K E L Rysunek 4.24. Zaznaczanie trójwymiarowego wykresu kolumnowego w oknie dialogowym Typ wykresu 187 Lekcja 4.9. Wykresy trójwymiarowe Rysunek 4.25. Kolejne kroki operacji obracania wykresu 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel. Indywidualne szkolenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: