Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 007740 18454795 na godz. na dobę w sumie
Excel w biurze i nie tylko - książka
Excel w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-901-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli masz Excela, a potrzebujesz programu księgowego,
zastanów się, czy warto go kupować

Bogate możliwości Excela pozwalają użyć go do wielu typowych zastosowań biurowych, upraszczając i przyspieszając wykonywanie typowych czynności biurowych. Ta książka przekaże Ci całą potrzebną wiedzę na ten temat. Wbrew nazwie, głównym zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych nie są obliczenia. Potężne możliwości Excela pozwalają na automatyzację wielu żmudnych czynności biurowych, takich jak wystawianie faktur czy prowadzenie rozmaitych ewidencji. Excel pozwala nie tylko na wykonywanie działań arytmetycznych, ale także świetnie radzi sobie z zarządzaniem danymi, w wielu sytuacjach zastępując wyspecjalizowane programy księgowe i bazy danych.

Od teorii do praktyki prowadzi jednak długa droga. Dzięki książce 'Excel w biurze i nie tylko' pokonasz ją szybko i bezboleśnie. Nauczysz się budowy zautomatyzowanych skoroszytów, które przydadzą się w każdej firmie, oszczędzając mnóstwo pracy i pieniędzy, które musiałbyś wydać na zakup innych programów.

Dowiesz się jak zautomatyzować:

Masz już Excela, a dalej jesteś przysypany papierami? Niepotrzebnie! Zacznij używać Excela nie tylko jako kalkulatora, a przekonasz się, że wiele żmudnych czynności znacznie się uprości. Wszystkie szablony i przykłady znajdziesz na CD-ROM-ie dołączonym do książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE Excel w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 83-7197-901-0 Format: B5, stron: 254 Zawiera CD-ROM Wbrew nazwie, g³ównym zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych nie s¹ obliczenia. Potê¿ne mo¿liwoġci Excela pozwalaj¹ na automatyzacjê wielu ¿mudnych czynnoġci biurowych, takich jak wystawianie faktur czy prowadzenie rozmaitych ewidencji. Excel pozwala nie tylko na wykonywanie dzia³añ arytmetycznych, ale tak¿e ġwietnie radzi sobie z zarz¹dzaniem danymi, w wielu sytuacjach zastêpuj¹c wyspecjalizowane programy ksiêgowe i bazy danych. ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Od teorii do praktyki prowadzi jednak d³uga droga. Dziêki ksi¹¿ce „Excel w biurze i nie tylko” pokonasz j¹ szybko i bezboleġnie. Nauczysz siê budowy zautomatyzowanych skoroszytów, które przydadz¹ siê w ka¿dej firmie, oszczêdzaj¹c mnóstwo pracy i pieniêdzy, które musia³byġ wydaæ na zakup innych programów. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Dowiesz siê jak zautomatyzowaæ: • Tworzenie ofert cenowych • Wypisywanie kwot s³ownie • Wystawianie dowodów sprzeda¿y • Wystawianie dowodów kupna/sprzeda¿y dewiz • Wystawianie dowodów dostawy • Wystawianie rachunków, zwyk³ych i za us³ugi • Obs³ugê zamówieñ • Wystawianie faktur VAT • Obliczanie odsetek • Tworzenie kalendarzy • Ewidencjonowanie obecnoġci i czasu pracy • Rozliczanie paliwa • Tworzenie rejestrów zobowi¹zañ i nale¿noġci finansowych • Prezentowanie danych na wykresach Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Masz ju¿ Excela, a dalej jesteġ przysypany papierami? Niepotrzebnie! Zacznij u¿ywaæ Excela nie tylko jako kalkulatora, a przekonasz siê, ¿e wiele ¿mudnych czynnoġci znacznie siê uproġci. Wszystkie szablony i przyk³ady znajdziesz na CD-ROM-ie do³¹czonym do ksi¹¿ki. Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Rozdział 1. Oferta cenowa — wersja 1. ...................................................z............. 9 Obsługa arkusza ...................................................k...................................................k.9 Konstrukcja arkusza...................................................k.......................................10 Rozdział 2. Oferta cenowa — wersja 2. ...................................................z............ 15 Obsługa arkusza ...................................................k..................................................15 Konstrukcja części obliczeniowej arkusza ...................................................k..............17 Konstrukcja części graficznej arkusza...................................................k....................18 Rozdział 3. Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny ............................ 25 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................25 Obsługa arkusza...................................................k.............................................25 Arkusz1 ...................................................k...................................................k.....26 Arkusz Słowo ...................................................k................................................27 Uwagi końcowe...................................................k...................................................k28 Rozdział 4. Dowód sprzedaży — ogólny ...................................................z........... 31 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................31 Obsługa arkusza...................................................k.............................................31 Arkusz Ustawienia ...................................................k.........................................32 Arkusz Nds ...................................................k...................................................k34 Arkusz Baza ...................................................k..................................................36 Arkusz Dowód...................................................k...............................................39 Rozdział 5. Dowody kupna i sprzedaży dewiz ...................................................z... 43 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................43 Obsługa arkusza...................................................k.............................................43 Arkusz Ustawienia ...................................................k.........................................44 Arkusz ND ...................................................k...................................................k.47 Arkusz Baza ...................................................k..................................................48 Arkusz Dowód...................................................k...............................................51 Arkusz Cennik — wydruk ...................................................k..............................53 Rozdział 6. Dowód dostawy ...................................................z............................ 55 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................55 Obsługa arkusza...................................................k.............................................55 Arkusz Ustawienia ...................................................k.........................................56 Arkusz ND ...................................................k...................................................k.59 Arkusz Odbiorcy...................................................k............................................60 4 Excel w biurze i nie tylko Arkusz Towary...................................................k..............................................62 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej)..................................................64 Arkusz Dowód...................................................k...............................................65 Arkusz Słownie...................................................k..............................................67 Rozdział 7. Rachunek zwykły ...................................................z.......................... 69 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................69 Obsługa skoroszytu...................................................k........................................69 Arkusz Ustawienia ...................................................k.........................................70 Arkusz NR ...................................................k...................................................k.73 Arkusz Baza ...................................................k..................................................74 Arkusz Rachunek...................................................k...........................................77 Arkusz Słownie...................................................k..............................................80 Rozdział 8. Rachunek za usługi ...................................................z....................... 81 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................81 Obsługa skoroszytu...................................................k........................................81 Arkusz Ustawienia ...................................................k.........................................82 Arkusz NR ...................................................k...................................................k.85 Arkusz Baza ...................................................k..................................................86 Arkusz Rachunek...................................................k...........................................89 Arkusz Słownie...................................................k..............................................91 Rozdział 9. Zamówienia...................................................z.................................. 93 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.......................93 Obsługa skoroszytu...................................................k........................................93 Arkusz Ustawienia ...................................................k.........................................95 Arkusz Numer ...................................................k...............................................96 Arkusz Sprzedawca...................................................k........................................98 Arkusz Towary...................................................k..............................................99 Arkusz Druk...................................................k................................................102 Rozdział 10. Faktura VAT ...................................................z............................... 107 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.....................107 Obsługa skoroszytu...................................................k......................................108 Arkusz Ustawienia ...................................................k.......................................109 Arkusz NF..................................................k...................................................k.111 Arkusz Odbiorcy...................................................k..........................................113 Arkusz Towary...................................................k............................................114 Arkusz Faktura ...................................................k............................................117 Arkusz Słownie...................................................k............................................121 Inne operacje związane z budową arkusza...................................................k......121 Rozdział 11. Odsetki — wersja 1. ...................................................z................... 125 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ...................................................k....................125 Obsługa arkusza ...................................................k................................................127 A. Usuwanie wszystkich wartości z obszaru D3:D368 lub obszaru C3:C368 ........128 B. Wprowadzenie kwoty podstawy do obszaru D3:D368 lub własnych stóp procentowych w obszarze C3:C368.................................. 128 C. Wprowadzenie częściowych kwot zapłaty do obszaru D3:D368......................129 D. Obsługa arkusza przy dwuletnim (lub większym) okresie naliczania odsetek....129 Rozdział 12. Odsetki — wersja 2. ...................................................z................... 133 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ...................................................k....................133 Obsługa arkusza...................................................k...........................................136 a Spis treści 5 Rozdział 13. Odsetki ustawowe — wersja 1. i 2. ................................................ 143 Przeznaczenie i budowa skoroszytów ...................................................k..................143 Obsługa skoroszytu — wersja 1. ...................................................k.........................144 Arkusz Start ...................................................k................................................144 Arkusz Tabela ...................................................k.............................................146 Arkusze roboczy(1), roboczy(2), roboczy(3) ...................................................k..150 Obsługa skoroszytu — wersja II ...................................................k.........................152 Arkusz Start — wersja II...................................................k..............................154 Arkusze roboczy(1), roboczy(2), roboczy(3) — w wersji II ................................155 Rozdział 14. Kalendarze ...................................................z................................. 157 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.....................157 Obsługa skoroszytu...................................................k......................................157 Arkusz (kalendarz) 3M ...................................................k.................................158 Arkusz (kalendarz) 12M ...................................................k...............................165 Arkusz (kalendarz) Uni...................................................k.................................169 Arkusze 3M-wielkanoc, 12M-wielkanoc, Uni-wielkanoc .................................... 174 Rozdział 15. Ewidencja obecności ...................................................z.................. 177 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.....................177 Obsługa arkusza...................................................k...........................................177 Rozdział 16. Ewidencja czasu pracy ...................................................z................ 183 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.....................183 Obsługa skoroszytu...................................................k......................................183 Arkusze ewidencji czasu pracy...................................................k......................184 Arkusz Rok ...................................................k.................................................187 Rozdział 17. Rozliczenie paliwa...................................................z....................... 189 Przeznaczenie i budowa skoroszytu...................................................k.....................189 Obsługa skoroszytu...................................................k......................................189 Arkusz pojazd-1...................................................k...........................................190 Arkusz Zbiorczo ...................................................k..........................................193 Rozdział 18. Rejestr zobowiązań finansowych.................................................z.... 195 Przeznaczenie skoroszytu...................................................k...................................195 Obsługa skoroszytu...................................................k......................................195 Arkusz Ust ...................................................k..................................................196 Arkusz Rok ...................................................k.................................................197 Arkusze miesięczne — 01, 02, 03…12 ...................................................k..........198 Inne funkcje arkuszy miesięcznych — 01, 02, 03 …12.......................................203 Rozdział 19. Rejestr należności finansowych ...................................................z... 207 Przeznaczenie arkusza...................................................k........................................207 Obsługa skoroszytu...................................................k......................................207 Arkusz Rejestr...................................................k.............................................208 Obsługa funkcji filtrowania w celu naliczeń odsetek...........................................213 Rozdział 20. Wykresy — graficzna prezentacja danych ....................................... 217 Konstrukcja wykresu ...................................................k.........................................217 Dodatek A Przegląd najczęściej stosowanych funkcji ....................................... 229 Struktura funkcji...................................................k................................................229 Argument funkcji ...................................................k.........................................230 Nazwa funkcji ...................................................k.............................................231 Funkcje zagnieżdżone...................................................k...................................231 6 Excel w biurze i nie tylko Wprowadzanie funkcji...................................................k........................................232 Funkcja SUMA ...................................................k.................................................233 Funkcja SUMY WARUNKOWEJ...................................................k.......................234 Funkcja ILOCZYNU ...................................................k.........................................235 Funkcja ORAZ...................................................k..................................................237 Funkcja LUB ...................................................k...................................................k.237 Funkcja JEŻELI ...................................................k................................................238 Funkcja ŚREDNIA ...................................................k............................................239 Funkcja ILE.LICZB...................................................k...........................................240 Funkcja ILE.NIEPUSTYCH...................................................k...............................240 Funkcja LICZ.JEŻELI ...................................................k.......................................241 Funkcja LICZBA.CAŁKOWITA ...................................................k........................242 Funkcja ZAOKR ...................................................k...............................................242 Funkcje TERAZ i DZIŚ ...................................................k.....................................243 Funkcja DŁ...................................................k...................................................k....244 Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY ...................................................k.................................244 Funkcja ZNAK...................................................k..................................................244 Funkcja PORÓWNAJ ...................................................k........................................245 Funkcje LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE ...................................................k.....245 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU ...................................................k.........................246 Funkcja ZASTĄP...................................................k..............................................247 Funkcja SZUKAJ.TEKST ...................................................k..................................247 Funkcja WARTOŚĆ ...................................................k..........................................248 Funkcja INDEKS ...................................................k..............................................249 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ...................................................k................................250 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ...................................................k......................251 Skorowidz...................................................z................................... 255 a Rozdział 3. Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny Przeznaczenie i budowa skoroszytu Często zachodzi potrzeba zapisu wyrażenia liczbowego w postaci słownej, np. przy wystawianiu faktury. W naszym przypadku zapis słowny będzie miał postać: E[HTC E[HTC E[HTC E[HTC E[HTC E[HTC E[HTC E[HTC NKEDDCAITQU[đ gdzie: E[HTC — oznacza kolejną cyfrę w wartości zapisaną słownie, np. UKGFGO , NKEDCAITQU[ — wyrażenie liczbowe części dziesiętnych wartości, np. , đ — stała tekstowa. Skoroszyt składa się z dwóch arkuszy kalkulacyjnych: 1. Arkusz1 — arkusz główny, w którym chcemy pokazać wartość numeryczną za pomocą zapisu słownego. 2. Słowo — arkusz dokonujący faktycznej zamiany zapisu. Obsługa arkusza Opis arkusza będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie skopiowany z załączonej płytki CD na dysk twardy, w dowolne miejsce, np. do katalogu Moje dokumenty. W tym celu musisz wykonać następujące czynności: 1. Uruchom program Excel. 2. Włóż płytkę CD do stacji CD-ROM. 3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a następnie w oknie dialogowym Otwórz na liście rozwijalnej Szukaj w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu CD-ROM. 26 Excel w biurze i nie tylko 4. Odszukaj katalog PrzykladyRozdzial03, a w nim plik Słowo, następnie otwórz go, klikając dwukrotnie myszą na jego nazwie lub raz w obszarze przycisku Otwórz. 5. Wybierz polecenie Plik/Zapisz jako, a następnie w oknie dialogowym Zapisz jako na liście rozwijalnej Zapisz w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu C:Moje dokumenty, po czym kliknij przycisk Zapisz. Wykonanie punktu 5. pozwoli na swobodną aktualizację komórek wczytanego przykładu. Opis działania skoroszytu rozpoczniemy od arkusza o nazwie Arkusz1. Arkusz1 Arkusz1 (rysunek 3.1) to nasz dowolny arkusz, w którym chcemy przedstawić wartość liczbową za pomocą opisu słownego. Dlatego też w celu poglądowym posiada on tyl- ko dwie interesujące nas komórki: komórkę z wartością liczbową — B5, komórkę B8 z wyrażeniem słownym zawartości komórki B5. Rysunek 3.1. Wygląd arkusza Arkusz1 Wprowadzenie do komórki B5 dowolnej liczby powoduje jej automatyczną zamianę na zapis słowny i wyświetlenie jej w komórce B8, przy czym procedura zamiany została zrealizowana dla liczby, której część całkowita jest zapisana maksymalnie na 8 miejscach (8 cyfr z lewej strony przecinka). Procedura zamiany przebiega w sposób następujący: 1. Wpisanie wartości liczbowej do komórki B5 arkusza o nazwie Arkusz1. 2. Pobranie zawartości komórki B5 przez arkusz Słowo i umieszczenie jej w swojej komórce C8. 3. Dokonanie operacji obliczeniowych w arkuszu Słowo i zapisanie wyniku w jego komórce B18. 4. Pobranie zawartości komórki B18 arkusza Słowo przez arkusz Arkusz1 i umieszczenie jej w swojej komórce B8. Rozdział 3. ♦ Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny 27 Arkusz Słowo Arkusz (rysunek 3.2) tworzymy według poniższych kroków: 1. W komórkach od A1 do A10 należy umieścić kolejno zapis słowny cyfr od 0 do 9, umieszczając na końcu każdego słowa znak gwiazdki (*). 2. Do komórki C8 wprowadzać będziemy wartość poddawaną zamianie. W naszym przypadku jest to wartość komórki B5, znajdująca się w Arkusz1, stąd też formuła zawarta w niej ma postać #TMWU$. Format komórki C8 posiada kategorię Liczbowe z dwoma miejscami po przecinku. 3. W komórce C9 wpisujemy formułę .+ $# #Đ- , co spowoduje pokazanie się w niej tylko części całkowitej liczby z komórki C8. Format komórki C9 posiada kategorię Ogólne. 4. W komórce D9 umieszczamy formułę w postaci  , co pozwala na uzyskanie, jako wartości całkowitej, części dziesiętnej liczby z komórki C8. Format komórki D9 posiada kategorię Ogólne. 5. W komórce E9 umieszczamy formułę 6 -56 đ, powodującą zamianę zawartości komórki D9 na tekst i dodanie do niej stałego wyrażenia tekstowego đ. Sumowanie tekstów odbywa się za pomocą operatora . Format komórki E9 posiada kategorię Ogólne. Rysunek 3.2. Wygląd arkusza Słowo dokonującego zamiany wyrażenia liczbowego na zapis słowny 6. W komórkach od A15 do H15 umieszczamy formuły, które pozwalają na pobieranie z komórki C9 kolejnych cyfr: formuła dla komórki A15 — (4#)/ 066 -567 , formuła dla komórki B15 — (4#)/ 066 -567 , formuła dla komórki C15 — (4#)/ 066 -567 , 28 Excel w biurze i nie tylko formuła dla komórki D15 — (4#)/ 066 -567 ,  formuła dla komórki E15 — (4#)/ 066 -567 , formuła dla komórki F15 — (4#)/ 066 -567 ,  formuła dla komórki G15 — (4#)/ 066 -567 , formuła dla komórki H15 — (4#)/ 066 -567 . Format komórek od A15 do H15 posiada kategorię Ogólne. 7. W komórkach od A16 do H16 umieszczamy formuły, które pozwalają na wyszukanie i pobieranie zawartości komórki z zakresu A1:A10, której adres określa zawartość odpowiedniej komórki z wiersza 15. zwiększoną o 1. formuła dla komórki A16 — +0 -5 ### ,  formuła dla komórki B16 — +0 -5 ##$ , formuła dla komórki C16 — +0 -5 ##  ,  formuła dla komórki D16 — +0 -5 ##  , formuła dla komórki E16 — +0 -5 ##  ,  formuła dla komórki F16 — +0 -5 ##( , formuła dla komórki G16 — +0 -5 ##) , formuła dla komórki H16 — +0 -5 ##* . Format komórek od A16 do H16 posiada kategorię Ogólne. 8. W komórce B18 należy wpisać formułę pozwalającą na sumowanie tekstowych zawartości komórek od A16 do H16, przy czym z uwagi na możliwość wystąpienia w nich komunikatu o błędzie #4)) formuła powinna mieć następującą postać: , Ľ .+ 6 # # , Ľ .+ 6 $ $ , Ľ .+ 6   å, Ľ .+ 6   , Ľ .+ 6   , Ľ .+ 6 ( ( å , Ľ .+ 6 ) ) , Ľ .+ 6 * *  Uwagi końcowe Jeżeli mamy arkusz źródłowy i chcemy, aby następowała w nim zamiana wartości liczbo- wej na słowną, musimy wykonać następujące czynności: 1. Do arkusza źródłowego skopiować arkusz Słowo (ze skoroszytu Słowo). 2. W komórce C18 arkusza Słowo wpisać jako formułę odwołanie do komórki arkusza źródłowego, której wartość liczbową chcemy zamienić na zapis słowny zgodnie z ogólną postacią zapisu: ]PCYCCTMWUCļTÎFđQYGIQ_]CFT åGUMQOÎTMK_, na przykład 9[PKMK . 3. W komórce arkusza źródłowego, w której chcemy uzyskać zapis słowny, należy wpisać odwołanie do arkusza Słowo w postaci: UđQYQ$. Rozdział 3. ♦ Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny 29 Przytoczony sposób postępowania możemy zastosować w przypadku, gdy w całym skoroszycie tylko jedna wartość ulega zamianie na zapis słowny. Jeżeli musimy dokonać zamiany dla kilku komórek, należy w tym celu posłużyć się arkuszem o nazwie Słowo10 (znajdującym się w katalogu PrzykladyRozdzial03), którego wygląd został przedstawiony na rysunku 3.3. W tym wypadku należy wykonać następujące kroki: 1. Do arkusza źródłowego skopiować arkusz Słownie, znajdujący się w skoroszycie Słowo10. 2. W komórkach C1, C3, C5, C7… arkusza Słownie wpisać jako formułę odwołanie do odpowiednich komórek arkusza źródłowego, których wartości liczbowe chcemy zamienić na zapis słowny zgodnie z ogólną postacią zapisu: ]PCYCCTMWUCļTÎFđQYGIQ_]CFTGUMQOÎTMK_. 3. W komórkach arkusza źródłowego, w których chcemy uzyskać zapis słowny, należy wpisać odpowiednio odwołania do arkusza Słownie w postaci: UđQYPKG , UđQYPKG , UđQYPKG , UđQYPKG …. Rysunek 3.3. Wygląd arkusza pozwalającego na zamianę 10 wyrażeń numerycznych na zapis słowny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: