Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 007586 18991670 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce. Wydanie czerwiec-lipiec 2014 r. - ebook/pdf
Excel w praktyce. Wydanie czerwiec-lipiec 2014 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3195-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik 'Excel w praktyce' to zbiór trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. E x c e l w p r a k t y c e A k t u a l i z a c j a ( 1 3 4 ) – C z e r w i e c / L i p i e c 2 0 1 4 Aktualizacja (134) Czerwiec/Lipiec 2014 (cid:102)(cid:102)(cid:102) PYTANIA CZYTELNIKÓW: Edycja zawartości komórek dla zaawansowanych • Jak automatycznie otwierać skoroszyt? • Problem z sortowaniem dat w różnych formatach • Czy można automa- tycznie przewijać arkusz do danej pozycji na liście? • Co zrobić, gdy Excel zaznacza za dużo komórek? • Co zrobić, aby wyświetlić dane z arkusza wskazanego w komórce? • Jak wyznaczyć nadgodziny na podstawie realnego czasu pracy? (cid:102)(cid:102)(cid:102) NAJNOWSZE TRIKI: Jak ułatwić sobie przewijanie dużych zestawień • Konsolidowanie danych z wielu arkuszy • Zastosowanie funkcji suma.iloczynów WPROWADZANIE DANYCH Ochrona arkusza – zezwolenie na edycję zakresów Jeśli na jednym skoroszycie ma pracować równocześnie wiele osób, taki skoroszyt należy udostępnić innym użytkownikom, co umożliwi im wspólną pracę. O 02 PREZENTACJA DANYCH Prezentacja grafi czna – miniwykresy pozwolą zwizualizować wyniki cząstkowe analiz Można zoptymalizować raport i zastosować w arkuszu minidiagramy zamiast peł- nowymiarowych wykresów. Miniwykresy są idealnym rozwiązaniem pozwalającym oszczędzić miejsce. P 83 AUTOMATYZACJA PRACY Poprawność danych – Excel może kontrolować wypełnianie arkuszy Jeżeli arkusz będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed jego niepoprawnym użytkowaniem. Do tego celu można zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. P 84 PREZENTACJA DANYCH Tworzenie kodów kreskowych w Excelu Podstawowym zadaniem kodów kreskowych jest bardzo szybka identyfi kacja towaru. Do ich tworzenia wcale nie musisz wykorzystywać specjalistycznego oprogramowania. T 39 AEX 134 Dane do logowania się na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX132 Hasło: AEX132_7nT Instrukcja do aktualizacji Czerwiec/Lipiec 2014 (134) Aktualizację można wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy jednak wykorzystanie możliwości, jakie daje wymiennokartkowa forma poradnika. Aktualizacja składa się z kilku części, ale numeracja stron (na dole) jest jednolita dla całego pakietu. Warto więc podzielić aktualizację i powkładać jej poszczególne części do poradnika według podanej poniżej instrukcji: 1. Strony od 5 do 24 (Redakcja odpowiada – Listy 2014/VI/VII) wpinamy przed dotychczasowymi Listami w poradniku. 2. Strony od 25 do 36 (Triki 2014/VI/VII) wpinamy za dotychcza- sowymi Trikami w poradniku. 3. Strony od 37 do 56 (Ochrona arkusza – zezwolenie na edycję zakresów O 02) wpinamy za ostatnim hasłem na literę O. 4. Strony od 57 do 64 (Prezentacja grafi czna – miniwykresy po- zwolą zwizualizować wyniki cząstkowe analiz P 83) wpinamy za ostatnim hasłem na literę P. 5. Strony od 65 do 78 (Poprawność danych – Excel może kontro- lowaćwypełnianie arkuszy P 84) wpinamy za ostatnim hasłem na literę P. 6. Strony od 79 do 106 (Tworzenie kodów kreskowych w Excelu T 39) wpinamy za ostatnim hasłem na literę T. 7. Strony 107 i 108 (Spis treści) wpinamy przed ostatnim spisem treści. Aktualizacja (134) Czerwiec/Lipiec 2014 Login: AEX134 Hasło: AEX132_7nT Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korza(cid:276)ski Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978–83–269–3195-6 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. (cid:224)otewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: pgromulski@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk Sp. z o. o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiello(cid:276)ska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na (cid:296)ródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pa(cid:276)stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bąd(cid:296) charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka Drodzy Czytelnicy! Często zachodzi potrzeba, aby na jednym skoroszycie pracowało równocześnie wiele osób. Taki skoroszyt należy udostępnić innym użytkownikom, co umożliwi wspólną pracę. W przeciwnym wypadku próba otwar- cia pliku już otwartego przez inną osobę sko(cid:276)czy się ostrzegawczym komunikatem. Z artykułu „Ochrona arkusza – zezwolenie na edycję zakresów” dowiesz się, jak udostępniać skoroszyty; śledzić, akceptować bąd(cid:296) odrzucać zmiany w udostępnionym skoroszycie; chronić arkusz, skoroszyt lub zakres komó- rek; nadawać uprawnienia do zakresu komórek; zabezpieczać plik hasłem przed zmianami lub otwarciem. Jeśli potrzebujemy sporządzić raport zawierający tabele z danymi (cid:296)ródło- wymi oraz wykresy, powinniśmy zarezerwować dużo miejsca w arkuszu. Jeżeli dodatkowo chcemy mieć te dane w wersji drukowanej, to prawdopo- dobnie zużyjemy także sporo kartek papieru. Okazuje się, że możemy zop- tymalizować swój raport i zastosować w arkuszu minidiagramy zamiast pełnowymiarowych wykresów. Pomocne wskazówki znajdziecie w tek- ście „Prezentacja grafi czna – miniwykresy pozwolą zwizualizować wy- niki cząstkowe analiz”. Miniwykresy są idealnym rozwiązaniem pozwa- lającym oszczędzić miejsce. Po odpowiednim rozplanowaniu obiektów w arkuszu może się okazać, że wszystkie elementy zmieszczą się na jednej kartce formatu A4 i do tego zachowają swoją czytelność. Jeżeli arkusze będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed niepoprawnym użytkowaniem arkusza. Do tego celu można zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. Po nałoże- niu na komórki odpowiednich reguł program będzie sam kontrolował, czy wszystkie rubryki są poprawnie wypełnione. Jeśli wpisana zostanie war- tość niespełniająca kryteriów, wówczas program wyświetli ostrzeżenie. W tekście „Poprawność danych – Excel może kontrolować wypełnianie arkuszy” wyjaśniamy, jak zabrać się za to samodzielnie. Podstawowym zadaniem kodów kreskowych jest bardzo szybka identy- fi kacja towaru. Do ich tworzenia wcale nie musisz wykorzystywać spe- cjalistycznego oprogramowania. Także w Excelu można w prosty sposób zbudować kod paskowy na podstawie numeru EAN-13 (ang. European Article Number – Europejski Kod Towarowy). W artykule „Tworzenie kodów kreskowych w Excelu” przeczytasz, jak zaprojektować skoroszyt zawierający przygotowany do druku szablon etykiety z kodem paskowym, w którym można dowolnie dostosowywać kod numeryczny towaru. To wszystko bez użycia makr Visual Basic. Zapraszam do lektury redaktor prowadzący poradnika „Excel w praktyce” (rjanus@wip.pl) Redakcja odpowiada Listy/VI/001 Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się inni użytkownicy Excela. Te rozwiązania mogą się przydać! Warto przeczytać: Edycja zawartości komórek dla zaawansowanych ....................... 001 Jak automatycznie otwierać skoroszyt? ....................................... 004 Problem z sortowaniem dat w różnych formatach ...................... 007 EDYCJA ZAWARTOŚCI KOMÓREK DLA ZAAWANSOWANYCH W jaki sposób mogę, po wpisaniu tekstu do komórki, kontynuować wpisywanie od nowego wiersza? Jedną z metod na zmieszczenie i estetyczny wygląd du- żej ilości tekstu w komórce jest podział na linijki. Od- bywa się to za pomocą wciskania kombinacji klawiszy [ALT]+[ENTER], co powoduje rozpoczęcie wpisywa- nia dalszego tekstu nadal w tej samej komórce, ale już w nowej linijce. Nie zawsze jednak taki podział na wiersze jest pożą- dany, np. ze względu na zmianę sposobu wyświetlania komórek. Jeżeli więc otrzymaliśmy skoroszyt z dużą liczbą komórek wypełnionych z użyciem podziału na linie, ich masowa konwersja do komórek „jednolinijko- wych” staje się koniecznością. Jak dokonać tego auto- matycznie? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Znajdowanie i zamienianie ([CTRL] + [F]) i zamiana każ- Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 Listy/VI/002 Redakcja odpowiada dego wystąpienia znaku podziału linii na spację albo jego usunięcie. Po otwarciu tego okna należy przejść na zakład- kę Zamień i w polu Znajdź wpisać znak podziału linii. Rys. 1. Okno wyszukiwania tekstu Znak podziału linii ma kod 010. Aby go wpisać, na- leży przytrzymać lewy klawisz [ALT] i z klawiatury numerycznej wybrać po kolei [0], [1] i [0]. Klawisz [NUMLOCK] powinien być wyłączony. Znak po- działu linii będzie wyświetlany jako migająca kropka. W polu Zamień na można wstawić pojedynczy znak spacji albo pozostawić je puste (w tym ostatnim przy- padku znaki podziału linii zostaną po prostu usunięte). Wybierając odpowiedni zakres w polu Wewnątrz (widoczne po rozwinięciu okienka przyciskiem Opcje), można zdecydować o tym, w których ko- mórkach dokonać zmiany. 6 Czerwiec/Lipiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VI/003 FORMATOWANIE I ZAZNACZANIE DANYCH Przedstawimy teraz kilka sposobów na szybsze forma- towanie i zaznaczanie danych. Tabela 1. Formatowanie i zaznaczanie danych Jeżeli chcemy… Zaznaczyć niesąsiadujące komórki lub zakresy Zaznaczyć tylko puste ko- mórki w danym zakresie to… należy klikać poszczególne komórki, wciskając klawisz [CTRL] należy zaznaczyć zakres komórek, na karcie Narzędzia główne kliknąć przycisk Znajdź i za- znacz, a w ko(cid:276)cu opcję Przejdź do – specjalnie wybrać komórkę w rogu tego zakresu, a następ- nie (nie trzymając wciśniętego żadnego klawisza myszki) przewinąć arkusz do ko(cid:276)ca zakresu i kliknąć komórkę w miejscu z przytrzymanym klawiszem [SHIFT] trzeba przeciągnąć uchwyt wypełnienia w rogu zaznaczenia, przytrzymując wciśnięty klawisz [CTRL] powinniśmy zaznaczyć komórki, a następnie ustawić kursor na ich obramowaniu tak, aby zmienił się w strzałki skierowane w 4 strony; teraz wystarczy przeciągnąć obramowanie komórek do innej lokalizacji (jeżeli zrobimy to z wciśniętym klawiszem [CTRL], komórki zostaną skopiowane, a nie przeniesione). należy przytrzymać wciśnięty klawisz [CTRL] i kliknąć tytuły arkuszy (karty na dole ekranu), które chcemy edytować; zmiany wprowadzone na bieżącym arkuszu będą naniesione także na pozostałe zaznaczone arkusze Zaznaczyć duży zakres komórek Dodać kolejne wartości liczby w komórkach (np. w kolumnie „Lp.”) Przenieść zawartość ko- mórek bez konieczności ich kopiowania, wklejania i usuwania Edytować kilka podobnych arkuszy jednocześnie Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 Listy/VI/004 Redakcja odpowiada Jeżeli chcemy… Zablokować pierwszy wiersz z nagłówkiem tabeli w gór- nej części okna Zgrupować kolumny lub wiersze, umożliwiając ich rozwijanie i zwijanie Podliczać wartość komórek szybciej niż przez klikanie przycisku Autosumowanie Przemnożyć wartości zakre- su komórek przez 5 to… w zakładce Widok należy kliknąć opcję Zablokuj okienka i wybrać Zablokuj górny wiersz trzeba zaznaczyć kolumny lub wiersze, które mają zostać zwinięte, oraz na zakładce Dane wybrać polecenie Grupuj i jeszcze raz Grupuj… wystarczy użyć kombinacji klawiszy [ALT] oraz [=] należy wpisać w pustej komórce „5” i ją skopio- wać; następnie zaznaczyć zakres komórek do przemnożenia i kliknąć je prawym klawiszem my- szy; z menu Wklej specjalnie trzeba wybrać Wklej specjalnie… i w nowo otwartym oknie zaznaczyć Przemnóż oraz potwierdzić przyciskiem OK JAK AUTOMATYCZNIE OTWIERAĆ SKOROSZYT? Często podczas pracy z programem Excel korzystam z jednego i tego samego arkusza codziennie. Czy jest sposób na automatyczne otwieranie tego arkusza za każdym ra- zem, gdy uruchamiam Excela? Jest to możliwe. W tym celu gotowy plik .xls lub .xlsx należy skopiować do odpowiedniego katalogu: (cid:122) w Windows Vista: C:\Użytkownicy\\AppData\Local\ (cid:122) w Windows 7: C:\Users\\AppData\Roaming\Micro- Microsoft\Excel\XLStart; soft\Excel\XLSTART. Pomiędzy podwójne slashe należy wpisać nazwę danego użytkownika. 8 Czerwiec/Lipiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VI/005 Jeżeli nie chcemy przenosić pliku do tego katalo- gu (gdyż np. pracujemy na pliku współdzielonym w sieci), możemy utworzyć do niego skrót. Automatyczne uruchamianie skoroszytu powoduje, że wraz z nim uruchamiane są wszystkie – automatyczne makra zarejestrowane w tym skoroszycie. Nie zawsze musi nam to odpowiadać. Aby zapobiec automatyczne- mu uruchamianiu makr podczas startu Excela, należy przytrzymać wciśnięty klawisz [SHIFT]. Wyłączenie automatycznego otwierania skoroszytu od- bywa się oczywiście przez usunięcie pliku z katalogu XLStart lub XLSTART. Można jednak wyłączyć tę opcję także bez kasowania zawartości katalogu: 1. Kliknijmy przycisk Microsoft Office, a następnie wybierzmy pozycję Opcje programu Excel. 2. Z Zaawansowane w obszarze Ogólne należy zna- le(cid:296)ć i odznaczyć opcję Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w oraz wcisnąć OK. SZABLON NIESTANDARDOWY Wyłączenie wykonywania makr Wyłączenie automatycz- nego otwiera- nia skoroszytu Tworzenie nowych skoroszytów nierzadko polega na tworzeniu podobnie wyglądających zestawie(cid:276) danych. W takim przypadku nużące jest ustawianie za każdym razem takich samych parametrów czcionek czy obra- mowa(cid:276) komórek, opisywanie zawartości kolumn, za- mieszczanie loga firmowego itp. Gdy Excel otrzymuje polecenie stworzenia nowego skoroszytu, robi to na podstawie wzoru pustego szablonu, zwanego Skoroszy- Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9 Listy/VI/006 Redakcja odpowiada tem. Wystarczy istniejący plik .xls lub .xlsx zapisać jako Skoroszyt, aby nie zaczynać za każdym razem z pustą siatką komórek. A zatem po kolei: 1. Przygotujmy skoroszyt, który od tej pory będzie wzorem dla nowych dokumentów. 2. Otwórzmy go w programie Excel, a następnie z menu Plik wybierzmy Zapisz jako. 3. W polu Nazwa pliku wpiszmy dowolną nazwę wzoru. 4. W polu Zapisz jako typ wybierzmy Szablon progra- mu Excel albo – jeżeli skoroszyt zawiera makra – Szablon programu Excel z obsługą makr. 5. Wciśnijmy Zapisz. Plik zostanie zapisany w folderze C:\Users\\App- Data\Roaming\Microsoft\Excel\Szablony. Jeżeli ka- talogu Szablony nie ma, należy go utworzyć. Może się także okazać, że katalog wskazany wyżej nie jest właściwy dla Szablonów w Twojej wersji MS Office. Aby odczytać poprawną ścieżkę, nale- ży wcisnąć przycisk Microsoft Office, a następnie wybrać pozycję Opcje programu Excel. Na zakładce Centrum Zaufania wciśnijmy przycisk Ustawienia Centrum Zaufania. Teraz w obszarze Zaufane loka- lizacje należy znale(cid:296)ć katalog dla szablonów użyt- kownika (może to być np. C:\Users\\AppData\Ro- aming\Microsoft\Templates). 10 Czerwiec/Lipiec 2014 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce. Wydanie czerwiec-lipiec 2014 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: