Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 004073 18668401 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce, wydanie lipiec 2014 r - ebook/pdf
Excel w praktyce, wydanie lipiec 2014 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3243-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).
 Poradnik 'Excel w praktyce' to ponad 100 stron trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. E x c e l w p r a k t y c e A k t u a l i z a c j a ( 1 3 5 ) – L i p i e c 2 0 1 4 Aktualizacja (135) Lipiec 2014 (cid:102)(cid:102)(cid:102) PYTANIA CZYTELNIKÓW: Wstawianie wykresu z Excela do Worda • Problem z uruchomieniem formularza • Wstawianie zera na początku liczb • Jak wygenerować listę losowych nazw (cid:102)(cid:102)(cid:102) NAJNOWSZE TRIKI: Tekst jako kolumny – narzędzie niezbędne przy imporcie danych • Czytanie tekstu na głos • Importowanie i eksportowanie plików tekstowych • Naprawianie uszkodzone- go skoroszytu • Porządkowanie skoroszytów • Unikanie niepoprawnych formuł • Uru- chamianie Excela z wykorzystaniem przełączników • Wykresy – linie siatki i legendy AUTOMATYZACJA PRACY Automatyzacja seryjnych wydruków za pomocą makr A 063 Pokazujemy, jak wygodnie drukować z Excela rachunki, faktury, kalkulacje, oferty, wykorzystując makropolecenia VBA. PREZENTACJA DANYCH Błędne zaokrąglenia mogą zafałszować wyniki obliczeń B 001 Duża dokładność obliczeń może mieć czasem fatalne skutki i być przyczyną błędów. AUTOMATYZACJA PRACY Menedżer scenariuszy – planowanie różnych wariantów budżetu M 039 Przy użyciu scenariuszy można tworzyć i zapisywać różne zestawy wartości oraz przełączać między nimi. PREZENTACJA DANYCH Oznaczanie na wykresie marginesu błędu O 003 W trakcie przeprowadzania różnego rodzaju prognoz lub badań statystycznych prawie zawsze przyjmuje się określony margines błędu. Excel jest przygotowany do budowania takich prezentacji. PREZENTACJA DANYCH Poprawianie czytelności porównań na wykresach P 085 Wyjaśniamy, jak za pomocą podstawowych typów wykresów zbudować czytelną prezentację porównawczą. AEX 135 Dane do logowania się na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX135 Hasło: AEX135_zZG Instrukcja do aktualizacji Lipiec 2014 (135) Aktualizację można wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy jednak wykorzystanie możliwości, jakie daje wymiennokartkowa forma poradnika. Aktualizacja składa się z kilku części, ale numeracja stron (na dole) jest jednolita dla całego pakietu. Warto więc podzielić aktualizację i powkładać jej poszczególne części do poradnika według podanej poniżej instrukcji: 1. Strony od 5 do 18 (Redakcja odpowiada – Listy 2014/VII) wpi- namy przed dotychczasowymi Listami w poradniku. 2. Strony od 19 do 52 (Triki 2014/VII) wpinamy za dotychczaso- wymi Trikami w poradniku. 3. Strony od 53 do 62 (Automatyzacja seryjnych wydruków z wyko- rzystaniem makr A 63) wpinamy za ostatnim hasłem na literę A. 4. Strony od 63 do 72 (Błędne zaokrąglenia mogą zafałszować wynik B 001) wpinamy za ostatnim hasłem na literę B. 5. Strony od 73 do 84 (Menedżer scenariuszy – planowanie róż- nych wariantów budżetu M 039) wpinamy za ostatnim hasłem na literę M. 6. Strony od 85 do 94 (Oznaczanie na wykresie marginesu błędu O 003) wpinamy za ostatnim hasłem na literę O. 7. Strony od 95 do 106 (Poprawianie czytalności porównań na wykresach P 085) wpinamy za ostatnim hasłem na literę P. 8. Strony 107 i 108 (Spis treści) wpinamy przed ostatnim spisem treści. Aktualizacja (135) Lipiec 2014 Login: AEX135 Hasło: AEX135_zZG Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-83-269-3243-4 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z.o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: pgromulski@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk sp. z o.o., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka Drodzy Czytelnicy! Edytor tekstu Word oferuje pewną funkcjonalność, której brak w Excelu: wydruk korespondencji seryj- nej. Zwróć uwagę, jak praktyczne byłoby to narzę- dzie, gdyby można było wygodnie drukować z Excela rachunki, faktury, kalkulacje, oferty. Teoretycznie możliwe jest zastosowanie wydruku korespondencji seryjnej z Worda i z jego poziomu wstawianie zawar- tości arkuszy Excela, ale to rozwiązanie skomplikowane oraz wymagają- ce dobrej znajomości obsługi programu Word. W tej aktualizacji pozna- my sposób rozwiązania problemu wydruku seryjnego w Excelu wykorzy- stujący makropolecenia VBA. Arkusz kalkulacyjny Excel pozwala przeprowadzić obliczenia nie tylko szybko, ale także bardzo dokładnie. Paradoksalnie właśnie duża dokład- ność obliczeń może mieć czasem fatalne skutki i być przyczyną błędów w zestawieniach czy różnych innych dokumentach tworzonych w arkuszu kalkulacyjnym. Zdarza się to wówczas, gdy użytkownik programu nie ma odpowiedniej wiedzy na temat sposobu przeprowadzania obliczeń na wartościach zaokrąglanych. W tej aktualizacji przeczytamy, w jaki spo- sób to poprawnie robić. Scenariusze są w Excelu częścią zestawu poleceń nazywanych narzędzia- mi analizy symulacji. Analiza symulacji polega na zmienianiu wartości w komórkach, aby zobaczyć, jak te modyfikacje wpłyną na wynik formuł w arkuszu. Przy użyciu scenariuszy można tworzyć i zapisywać różne zestawy wartości oraz przełączać między nimi. W tej aktualizacji przyj- rzymy się, jak korzystać z menedżera scenariuszy na przykładzie fikcyj- nej firmy. W trakcie przeprowadzania różnego rodzaju prognoz lub badań sta- tystycznych prawie zawsze przyjmuje się określony margines błędu. W przypadku zestawień liczbowych bardzo łatwo możemy go uwzględ- nić dzięki zastosowaniu odpowiednich formuł. Problemy pojawiają się wówczas, gdy dopuszczalne wartości błędu chcemy zaznaczyć na wykresie. Excel jest przygotowany do budowania takich prezentacji. Aby dowiedzieć się, jak je tworzyć, warto skorzystać z tej aktualizacji. Jedną z częściej przygotowywanych w Excelu prezentacji jest porówna- nie wartości zrealizowanych z planowanymi. Aby doprowadzić wygląd wykresu do perfekcji, niekiedy trzeba przy nim spędzić nawet kilkana- ście minut. Jeżeli chcemy oszczędzić ten czas, skorzystajmy z rozwiązań zawartych w tym haśle. Pokażemy, jak za pomocą podstawowych typów wykresów zbudować czytelną prezentację porównawczą. Zapraszam do lektury redaktor prowadzący poradnika „Excel w praktyce” (rjanus@wip.pl) Redakcja odpowiada Listy/VII/001 Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się inni użytkownicy Excela. Te rozwiązania mogą się przydać! Warto przeczytać: Wstawianie wykresu z Excela do Worda Problem z uruchomieniem formularza Wstawianie zera na początku liczb Jak wygenerować listę losowych nazw 001 006 010 011 WSTAWIANIE WYKRESU Z EXCELA DO WORDA Przygotowałem kilka tabel i wykresów w Excelu, które chciałbym wykorzystać w do- kumentacji przygotowywanej w programie Word. W jaki sposób przenieść te treści z jednego programu do drugiego? Do tworzenia wykresów niewątpliwie najlepiej nadaje się Excel. Niestety, to, co zostało stworzone w arkuszu kalkulacyjnym, musi być niekiedy użyte w innym pro- gramie, najczęściej w Wordzie. Najprostszą metodą na przeniesienie całego wykre- su z Excela do Worda jest jego zaznaczenie w Exce- lu, skopiowanie i wklejenie do Worda. Wówczas bę- dziemy mieli możliwość zmian, aktualizowania treści czy w ogóle całkowitego przeprojektowania wykresu w samym Wordzie. Co więcej, jeżeli zmienimy dane w Excelu, na podstawie których jest sporządzany wy- kres, to zmiany te zostaną uwzględnione w Wordzie. Tak więc po kolei: 1. W Excelu kliknijmy wykres, zaznaczając go, a na- stępnie wciśnijmy kombinację klawiszy [CTRL] + + [C], aby go skopiować. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 Listy/VII/002 Redakcja odpowiada 2. W Wordzie ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy wkleić wykres, i wciskamy kombinację kla- wiszy [CTRL] + [V]. Teraz przy każdej zmianie danych źródłowych w Excelu odpowiedniej zmianie ulegnie także wy- kres w Wordzie. Ręczna aktualizacja wykresu (w razie kłopotów z aktu- alizacją automatyczną) odbywa się poprzez kliknięcie wykresu w Wordzie i wybranie z „megakarty” Narzę- dzia wykresów karty Projektowanie, a w niej wciśnięcie przycisku Odśwież dane. Rys. 1. Przycisk do ręcznej aktualizacji wykresu na bazie zmienionych danych Edytowanie wykresu w Wordzie Do zmiany danych obrazowanych przez wykres w sa- mym Wordzie służy karta Projektowanie (w Narzędzia wykresów). Po zaznaczeniu wykresu możemy tam wy- brać styl, typ czy elementy wykresu. Same dane zmie- nimy zaś na karcie Projektowanie w obszarze Dane po- przez przycisk Edytuj dane. W Wordzie 2013 można także kliknąć na wykres i wówczas korzystać z czterech klawiszy wyświe- tlonych po prawej stronie wykresu. 6 Lipiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VII/003 Jeżeli po kliknięciu wykresu nie mamy możliwości jego edycji, całkiem możliwe, że ktoś wkleił go do Worda jako obraz. Wówczas nie będzie go można edytować, a jedynie dostosować obraz za pomocą karty Narzędzia obrazów. Dostępność tej karty po kliknięciu „wykresu” jest najlepszym dowodem na to, że mamy do czynienia z obrazem, a nie wykre- sem. Edytując obraz, możemy tylko wpłynąć na pewne jego cechy, takie jak obramowanie czy prze- zroczystość. Rys. 2. Wykres jako obraz – widoczna karta Narzędzia obrazów Samo wklejanie wykresu do Worda może odbywać się na jeden z pięciu sposobów. Dwa z tych sposobów za- kładają przeklejenie także całego skoroszytu (a więc danych źródłowych), dwa kolejne powodują przekleje- nie tylko samego wykresu i jego powiązanie z orygi- Wklejanie na różne sposoby Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 Listy/VII/004 Redakcja odpowiada nalnym skoroszytem. Piąty sposób to wspominane już wklejenie wykresu jako obrazu. Wklejanie z wyborem sposobu nie odbywa się przez zwykłe zastosowanie kombinacji [CTRL] + [V]. Musi- my kolejno wykonać następujące kroki: 1. W Excelu kliknijmy wykres, zaznaczając go, a na- stępnie wciśnijmy kombinację klawiszy [CTRL] + + [C], aby go skopiować. 2. W Wordzie ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy wkleić wykres, i z karty Narzędzia główne klikamy strzałkę znajdującą się pod przyciskiem Wklej (po lewej stronie Wstążki). Rys. 3. Poszczególne sposoby wklejania Poszczególne sposoby wklejania są następujące: ► Użyj motywu docelowego i osadź skoroszyt – osadza- ny w Wordzie jest i skoroszyt, i wykres, a więc aby zmienić wykres, należy zmieniać dane w osadzonym 8 Lipiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VII/005 skoroszycie, a nie w Excelu; wykres zmieni swój wygląd, gdyż zostanie zastosowany motyw docelo- wy z Worda; ► Zachowaj formatowanie źródłowe i osadź skoroszyt – tak samo jak wyżej, ale wklejony wykres zachowu- je taki motyw, jaki był użyty w Excelu; Rys. 4. Edycja danych skoroszytu niczym w Excelu, a to przecież Word ► Użyj motywu docelowego i połącz dane – to, co dzie- je się po wciśnięciu [CTRL] + [V]; wykres jest po- łączony ze skoroszytem w Excelu i dane zmieniamy w Excelu, a nie w Wordzie; ► Zachowaj formatowanie źródłowe i połącz dane – tak samo jak wyżej, ale wklejony wykres zachowuje taki motyw, jaki był użyty w Excelu; Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9 Listy/VII/006 Redakcja odpowiada ► Obraz – po użyciu tej opcji użytkownik dokumentu w Wordzie nie będzie mógł edytować wykresu ani aktualizować danych. PROBLEM Z URUCHOMIENIEM FORMULARZA Lubię korzystać z formularza danych do wypełniania i mody- fikowania tabel. Chciałem także skorzystać z  tego polecenia w rejestrze firmowych samochodów, ale nie mogę uruchomić tego formularza. Po wybraniu polecenia FORMULARZ pokazy- wane jest okno z komunikatem, a po naciśnięciu przycisku OK wyświetlana jest informacja o  tym, że formularza nie można uruchomić. Dlaczego nie mogę uruchomić tego formularza i jak korzystać z tego polecenia? Rys. 1. Rejestr firmowych samochodów 10 Lipiec 2014 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce, wydanie lipiec 2014 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: