Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 003709 18670659 na godz. na dobę w sumie
Excel z elementami VBA w firmie - książka
Excel z elementami VBA w firmie - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1008-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces!

Excel stał się obecnie niezastąpionym programem biurowym. Niestety, nie wszyscy potrafią wykorzystać drzemiący w nim potencjał, bowiem program ten zwykle uważany jest za trudny do przyswojenia. Praca z nim przynosi jednak odczuwalne korzyści, a stosowanie jego różnorodnych narzędzi i dodatków może sprawić, że niepotrzebne staną się wszystkie wyspecjalizowane programy księgowe. Dodatkowym atutem Excela jest możliwość skojarzenia formantów i formularzy z fragmentami programów napisanych w języku VBA.

'Excel w firmie' w przystępny i jasny sposób pokazuje praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia bogatej dokumentacji biurowej. Z tej książki dowiesz się, jak zbudować skoroszyt, zaktualizować poszczególne arkusze, wprowadzić zmiany, stworzyć gotowe dokumenty i zestawienia księgowe, kadrowe i magazynowe. Zawarte w podręczniku przykłady zostały opisane w taki sposób, aby można je było od razu wykorzystać w praktyce lub potraktować jako wzory do tworzenia własnej dokumentacji.

Excel - asystent niezastąpiony w każdej firmie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel z elementami VBA w firmie Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 978-83-246-1008-2 Wykorzystaj potencja‡ Excela, by Twoja firma odnios‡a sukces! (cid:149) Jak zaprz„c dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej? (cid:149) Jak importowa(cid:230) pliki z aplikacji zewnŒtrznych? (cid:149) Jak obs‡ugiwa(cid:230) autofiltry i aktualizowa(cid:230) dane? Excel sta‡ siŒ obecnie niezast„pionym programem biurowym. Niestety, nie wszyscy potrafi„ wykorzysta(cid:230) drzemi„cy w nim potencja‡, bowiem program ten zwykle uwa¿any jest za trudny do przyswojenia. Praca z nim przynosi jednak odczuwalne korzy(cid:156)ci, a stosowanie jego r(cid:243)¿norodnych narzŒdzi i dodatk(cid:243)w mo¿e sprawi(cid:230), ¿e niepotrzebne stan„ siŒ wszystkie wyspecjalizowane programy ksiŒgowe. Dodatkowym atutem Excela jest mo¿liwo(cid:156)(cid:230) skojarzenia formant(cid:243)w i formularzy z fragmentami program(cid:243)w napisanych w jŒzyku VBA. (cid:132)Excel w firmie(cid:148) w przystŒpny i jasny spos(cid:243)b pokazuje praktyczne rozwi„zania w zakresie prowadzenia bogatej dokumentacji biurowej. Z tej ksi„¿ki dowiesz siŒ, jak zbudowa(cid:230) skoroszyt, zaktualizowa(cid:230) poszczeg(cid:243)lne arkusze, wprowadzi(cid:230) zmiany, stworzy(cid:230) gotowe dokumenty i zestawienia ksiŒgowe, kadrowe i magazynowe. Zawarte w podrŒczniku przyk‡ady zosta‡y opisane w taki spos(cid:243)b, aby mo¿na je by‡o od razu wykorzysta(cid:230) w praktyce lub potraktowa(cid:230) jako wzory do tworzenia w‡asnej dokumentacji. (cid:149) Edytor jŒzyka Visual Basic (cid:149) Formularze, makra i formanty (cid:149) Instalacja dodatk(cid:243)w (cid:149) Przeznaczenie i budowa skoroszytu (cid:149) Importowanie danych z plik(cid:243)w innych aplikacji (cid:149) Pobieranie danych z internetu (cid:149) Filtrowanie i sortowanie (cid:149) Budowanie arkusza (cid:132)Faktury VAT(cid:148) Excel (cid:150) asystent niezast„piony w ka¿dej firmie! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Makra, formanty, VBA — czyli narzödzia do programowania Excela .... 9 Makropolecenia — pierwszy krok w programowaniu .................................................... 10 Rejestrowanie makropolecenia ................................................................................. 10 Przeglądanie makra za pomocą edytora VBA .......................................................... 15 Formanty — informacje podstawowe ............................................................................. 18 Umieszczanie formantu w arkuszu ........................................................................... 19 WyĞwietlenie okna wáaĞciwoĞci formantu ............................................................... 22 Formanty dostĊpne z paska narzĊdzi Formularze — informacje podstawowe ............... 23 Edytor jĊzyka Visual Basic ............................................................................................. 28 Obsáuga edytora VBA .............................................................................................. 29 Formularze ...................................................................................................................... 38 Dodawanie formantów do formularza ...................................................................... 40 WáaĞciwoĞci formularzy ........................................................................................... 40 WyĞwietlanie (aktywacja) formularza ...................................................................... 41 Rozdziaä 2. Instalacja dodatków — czyli äatwe ulepszanie Excela ...................... 43 Kopiowanie dodatków z páyty CD .................................................................................. 44 Instalowanie dodatków — Excel XP/2003 ..................................................................... 45 Odinstalowanie dodatku ................................................................................................. 47 Instalowanie dodatków — Excel 2007 ........................................................................... 48 Dodatek Wielkanoc.xla — czyli wyznaczanie daty ĝwiąt Wielkanocnych .................... 49 Dodatki Slox.xla oraz Slox_m.xla — czyli zamiana wartoĞci liczbowej na zapis sáowny .................................................. 53 Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox() ............................................................. 54 Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox_m() ........................................................ 55 Konstrukcja funkcji Slox() oraz Slox_m() ...................................................................... 56 Zapis instrukcji funkcji Slox() .................................................................................. 56 Zapis instrukcji funkcji Slox_m() ............................................................................. 57 Dodatek Calend.xla — czyli áatwe wprowadzanie dat do arkusza ................................. 58 Obsáuga dodatku Calend .......................................................................................... 59 Uwagi dotyczące obsáugi okien dialogowych dodatku Calend ................................. 63 4 Excel z elementami VBA w firmie Rozdziaä 3. Odsetki ustawowe lub podatkowe Rozdziaä 4. — czyli wymierne skutki opieszaäoĈci w päaceniu ............................ 67 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................... 67 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel XP/2003/2007 ........................................................ 69 Arkusz Odsetki ustawowe .............................................................................................. 69 Obszar wprowadzania danych .................................................................................. 69 Obszar formuá ........................................................................................................... 72 Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe ......................................................................... 75 Arkusz Odsetki podatkowe ............................................................................................. 77 Informacje z innych aplikacji — czyli äatwe wprowadzanie danych .... 79 Otwieranie plików pochodzących z aplikacji typu dBase (*.dbf) ................................... 81 Otwieranie plików bazy danych Access (*.mdb) ............................................................ 82 Otwieranie plików tekstowych (*.txt) ............................................................................. 84 Procedura zamiany znaku kropki na znak przecinka ................................................ 88 Importowanie danych z plików innych aplikacji ............................................................ 89 OdĞwieĪanie danych ................................................................................................. 91 Importowanie plików z Internetu .................................................................................... 92 Dowody kupna i sprzedaĪy dewiz — praktyczne zastosowanie danych pobieranych z Internetu ...................................... 95 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ......................................................................... 95 Obsáuga arkusza ....................................................................................................... 97 Arkusz Tabela .......................................................................................................... 97 Arkusz Ustawienia ................................................................................................. 100 Arkusz ND ............................................................................................................. 104 Arkusz Baza ........................................................................................................... 105 Arkusz Dowód ....................................................................................................... 108 Arkusz Cennik — drukowanie ............................................................................... 110 Rozdziaä 5. Lista obecnoĈci — czyli nasza praca w miesiñcu ........................... 113 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 113 Obsáuga skoroszytu ...................................................................................................... 115 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel XP/2003 ......................................................... 115 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel 2007 ............................................................... 117 Arkusz Pracownicy ....................................................................................................... 120 Arkusz Lista ................................................................................................................. 121 CzĊĞü nagáówkowa listy ......................................................................................... 122 CzĊĞü specyfikacji dni miesiąca dla listy obecnoĞci ............................................... 128 Obszar specyfikacji dni Ğwiątecznych .................................................................... 130 Formatowanie warunkowe — wersja peána ............................................................ 132 Formatowanie warunkowe — wersja oszczĊdna .................................................... 135 Uwagi do konstrukcji skoroszytu w wersji Excel 2007 ................................................ 138 Wstawienie formantów w aplikacji Excel 2007 ..................................................... 138 Formatowanie warunkowe Excel 2007 .................................................................. 139 Ustawienia wstĊpne skoroszytu Lista obecnoĞci .................................................... 144 Rozdziaä 6. Kartoteka obecnoĈci — czyli nasza nieobecnoĈè w pracy .............. 147 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 147 Obsáuga arkusza Excel XP/2003 ............................................................................ 148 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel 2007 ............................................................... 150 Arkusz Zestawienie ...................................................................................................... 153 Arkusz Rok ................................................................................................................... 154 Formatowanie warunkowe komórek zawierających nazwy dni tygodnia ............... 157 Wstawienie formantu typu przycisk pokrĊtáa w arkuszu Rok ................................ 160 Wyznaczenie dni Ğwiątecznych w kartotece ........................................................... 163 Spis treĈci 5 Formatowanie warunkowe komórek zawierających oznaczenie dni Ğwiątecznych ....... 168 Wstawienie formantu typu pole kombi w arkuszu Rok .......................................... 171 Wstawienie formantu typu przycisk polecenia przeznaczonego do automatycznego wstawiania kodu nieobecnoĞci w komórkach arkusza Rok ...... 174 Konstrukcja kodu do obsáugi przycisku wstawiania kodu nieobecnoĞci ................ 176 Obsáuga arkusza Rok .............................................................................................. 178 Ustawienia wstĊpne skoroszytu Rok ...................................................................... 179 Rozdziaä 7. Filtrowanie — czyli wydajne szukanie ........................................... 181 Autofiltr — Excel XP/2003 .......................................................................................... 181 Wybór kolumn przeznaczonych do filtrowania ...................................................... 182 Obsáuga Autofiltru .................................................................................................. 184 Autofiltr — Excel 2007 ................................................................................................ 192 Filtrowanie tekstu ................................................................................................... 193 Filtrowanie liczb ..................................................................................................... 195 Filtrowanie dat lub godzin ...................................................................................... 197 Filtrowanie zaawansowane — Excel XP/2003 ............................................................. 200 Wiele warunków w jednej kolumnie ...................................................................... 201 Jeden warunek w dwóch lub wiĊkszej liczbie kolumn ........................................... 202 Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub wiĊkszej liczby kolumn ........ 203 Opis struktury przykáadowej tabeli ......................................................................... 204 Filtrowanie zaawansowane — Excel 2007 ................................................................... 211 Rozdziaä 8. Sortowanie — czyli oczekiwana zamiana miejsc ............................ 215 Sortowanie — Excel XP/2003 ...................................................................................... 216 Sortowanie za pomocą przycisków paska narzĊdzi Standardowy .......................... 218 Sortowanie za pomocą polecenia Sortuj ................................................................. 219 Sortowanie z uwzglĊdnieniem wielkoĞci liter ........................................................ 222 Sortowanie wielokolumnowe ................................................................................. 223 Sortowanie za pomocą listy .................................................................................... 225 Sortowanie — Excel 2007 ............................................................................................ 227 Rozdziaä 9. ZaĈwiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach — czyli coĈ, bez czego nic nie zaäatwimy ...................................... 231 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 231 Obsáuga skoroszytu ...................................................................................................... 233 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel XP/2003 ......................................................... 233 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel 2007 ............................................................... 234 Arkusz Katalogi ............................................................................................................ 238 Arkusz Dane ................................................................................................................. 239 Wstawienie formantu typu pole kombi sáuĪącego do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko — Excel XP/2003 ......................................................... 240 Wstawienie formantu typu pole kombi sáuĪącego do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia .......................................................................... 247 Aktualizacja komórek za pomocą formantów typu pole kombi ............................. 249 Wstawienie formantów w aplikacji Excel 2007 ..................................................... 250 Arkusz ZaĞwiadczenie .................................................................................................. 251 Wstawienie formantu typu pole listy ...................................................................... 254 Drukowanie zaĞwiadczenia .......................................................................................... 257 6 Excel z elementami VBA w firmie Rozdziaä 10. Faktura VAT — czyli to, czego wymaga fiskus ............................... 259 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 259 Obsáuga skoroszytu ...................................................................................................... 261 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel XP/2003 ............................................................... 261 Obsáuga skoroszytu w wersji Excel 2007 ..................................................................... 264 Arkusz Towary ............................................................................................................. 267 Konstrukcja makropolecenia do obsáugi przycisku sortowania towarów ............... 268 Wstawienie formantu typu przycisk w arkuszu Towary oraz przypisanie do niego makropolecenia sortowania towarów ......................... 272 Arkusz Odbiorcy .......................................................................................................... 274 Makropolecenie oraz formant typu przycisk w arkuszu Odbiorcy ......................... 274 Arkusz Ustawienia ........................................................................................................ 275 Arkusz Faktura ............................................................................................................. 276 Tworzenie czĊĞci nagáówkowej faktury ................................................................. 276 Tworzenie czĊĞci specyfikacji towarów ................................................................. 305 Tworzenie czĊĞci sumującej faktury ....................................................................... 318 Inne operacje związane z budową arkusza Faktura ................................................ 319 Ustawienia wstĊpne skoroszytu Faktura ................................................................. 323 Skorowidz .................................................................................... 325 Rozdziaä 3. Odsetki ustawowe lub podatkowe — czyli wymierne skutki opieszaäoĈci w päaceniu Przeznaczenie i budowa skoroszytu Skoroszyt skáada siĊ z dwóch arkuszy o nazwach: Odsetki ustawowe (rysunek 3.1) oraz Odsetki podatkowe (rysunek 3.2). Jak wskazują nazwy arkuszy, ich zadaniem jest obliczanie wielkoĞci naleĪnych odsetek (ustawowych lub podatkowych) przy zadanej stopie procentowej. Zasada dziaáania obu arkuszy jest taka sama, a sposób obsáugi sta- nowi najprostszą realizacjĊ procesu naliczania odsetek; oznacza to, Īe do budowy arku- sza zostaáa uĪyta minimalna (niezbĊdna) liczba formuá, pozwalająca na ich zaprojek- towanie w sposób w peáni funkcjonalny. Ze wzglĊdu na funkcjonalnoĞü poszczególnych komórek w arkuszu moĪemy wyróĪniü dwa zasadnicze obszary: 1. Obszar zapisu parametrów naliczeĔ, przeznaczony do wprowadzania: a) Kwoty bĊdącej podstawą naliczenia odsetek. b) Daty początku zobowiązania podatkowego. c) Daty koĔca zobowiązania podatkowego. d) Stopy procentowej odsetek, obowiązującej w danym okresie. e) Daty początku obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej. 2. Obszar formuá, przeznaczony do wykonania naliczeĔ wedáug okreĞlonych parametrów. Excel z elementami VBA w firmie 68 Rysunek 3.1. Wygląd arkusza Odsetki ustawowe Rysunek 3.2. Wygląd arkusza Odsetki podatkowe Rozdziaä 3. i Odsetki ustawowe lub podatkowe 69 Oprócz dostĊpnych w Excelu standardowych formuá do budowy arkusza naliczeĔ od- setek, do obsáugi skoroszytu zastosowano formularz uĪytkownika zaáączony do ni- niejszej ksiąĪki jako dodatek Excela, Calendar.xla (opis instalacji dodatku znajduje siĊ w rozdziale 2.). Obsäuga skoroszytu w wersji Excel XP/2003/2007 Opis obsáugi skoroszytu bĊdzie bardziej zrozumiaáy, jeĞli zostanie on skopiowany z za- áączonej páyty CD na dysk twardy, w dowolne miejsce, np. do katalogu Moje dokumenty. W tym celu musisz wykonaü nastĊpujące czynnoĞci: 1. Uruchom program Excel. 2. WáóĪ páytĊ CD do napĊdu CD-ROM. 3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a nastĊpnie w oknie dialogowym Otwieranie na liĞcie rozwijalnej Szukaj w: ustaw ĞcieĪkĊ dostĊpu do napĊdu CD-ROM. 4. Odszukaj katalog PrzykáadyRozdzial03, a w nim plik Odsetki, nastĊpnie otwórz go, klikając dwukrotnie myszą jego nazwĊ lub raz przycisk Otwórz. 5. Wybierz polecenie Plik/Zapisz jako, a nastĊpnie w oknie dialogowym Zapisz jako na liĞcie rozwijalnej Zapisz w: ustaw ĞcieĪkĊ dostĊpu do napĊdu C:Moje dokumenty, po czym kliknij przycisk Zapisz. Wykonanie punktu 5. pozwoli na swobodną aktualizacjĊ komórek wczytanego przykáadu. Arkusz Odsetki ustawowe Obszar wprowadzania danych Obszar wprowadzania danych przez uĪytkownika tworzą nastĊpujące elementy arkusza: 1. Komórka C2 — umoĪliwia wprowadzenie i przechowywanie kwoty stanowiącej podstawĊ naliczenia odsetek (rysunek 3.3, oznaczenie 3). 2. Komórka C3 — umoĪliwia wprowadzenie i przechowywanie daty początkowej okresu naliczania odsetek (rysunek 3.3, oznaczenie 2). 3. Komórka C4 — umoĪliwia wprowadzenie i przechowywanie daty koĔcowej okresu naliczania odsetek (rysunek 3.3, oznaczenie 1). 4. Komórki z obszaru B9:B100 — umoĪliwiają wprowadzenie i przechowywanie stopy procentowej obowiązującej w danym przedziale czasowym (rysunek 3.3, oznaczenie 5). 70 Excel z elementami VBA w firmie Rysunek 3.3. Wygląd arkusza Odsetki — obszar wprowadzania danych 5. Komórki z obszaru C9:C100 — umoĪliwiają wprowadzenie i przechowywanie daty początku obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej (rysunek 3.3, oznaczenie 6). W czĊĞci arkusza Odsetki ustawowe, nazwanej umownie obszarem wprowadzania da- nych, wystĊpuje jeszcze jedna komórka istotna z uĪytkowego punktu widzenia. Ta komórka to oczywiĞcie komórka podająca wartoĞü naliczonych odsetek (rysunek 3.3, oznaczenie 4). Komórka ta ma formuáĊ o postaci: =JEĽELI($G$5 $G$6;SUMA(J9:J100);0) + JEĽELI($G$5=$G$6;J7;0) umoĪliwiającą wybór jednego z dwóch dziaáaĔ:  podsumowanie zakresu komórek zawierających sumy cząstkowe naliczonych odsetek — jeĪeli okres naliczenia zobowiązania odsetkowego przypada na róĪne przedziaáy czasowe obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej;  pobranie wyniku z jednej komórki (w naszym przypadku jest to komórka J7) — jeĪeli okres naliczenia zobowiązania odsetkowego zawarty jest w jednym przedziale czasowym obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej. Obsäuga komórek przechowujñcych okres naliczeþ za pomocñ dodatku Calendar Aby do komórki C3, przechowującej datĊ początku okresu naliczania odsetek, lub ko- mórki C4, w której zawarta jest data koĔca okresu naliczeĔ, wprowadziü wybraną datĊ, naleĪy wykonaü jedną z procedur: 1. ProcedurĊ rĊcznego wprowadzania dat do komórek przechowujących okres naliczania odsetek. 2. ProcedurĊ wprowadzania dat do komórek przechowujących okres naliczania odsetek za pomocą formularza uĪytkownika zawartego w dodatku Calendar.xla. Rozdziaä 3. i Odsetki ustawowe lub podatkowe 71 O ile rĊczne wprowadzanie dat do komórek C3 i C4 nie wymaga szczegóáowych wy- jaĞnieĔ — oprócz uwagi, Īe daty w komórkach naleĪy wpisaü w formacie RRRR-MM-DD — o tyle drugą procedurĊ naleĪy wykonaü wedáug poniĪszych kroków: 1. Zainstalowaü (jednorazowo) dodatek Calendar.xla wedáug opisu zawartego w rozdziale 2. niniejszej ksiąĪki. 2. Kliknąü wybraną komórkĊ (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Procedura wstawiania dat w celu naliczenia odsetek 3. Aktywowaü formularz dodatku Calendar przez naciĞniĊcie kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C. 4. Dziaáanie z punktu 2. spowoduje wyĞwietlenie formularza uĪytkownika w postaci pokazanej na rysunku 3.4. 5. Manipulując przyciskiem oznaczonym symbolem 1 na rysunku 3.5, ustawiü numeryczną prezentacjĊ roku naliczeĔ odsetek. 6. Kliknąü przycisk oznaczony symbolem 2, powodując tym samym rozwiniĊcie listy nazw miesiĊcy (rysunek 3.5, oznaczenie 3). 7. Wybraü miesiąc (kliknąü pozycjĊ na liĞcie). 8. Na klawiaturze numerycznej (oznaczenie 4 na rysunku 3.5) kliknąü przycisk reprezentujący okreĞlony dzieĔ miesiąca. 9. Dziaáanie z punktu 8. spowoduje wyĞwietlenie na pasku formularza kalendarza daty okreĞlonej przez uĪytkownika (rysunek 3.6). 10. Kliknąü przycisk oznaczony symbolem 5 na rysunku 3.5, co spowoduje wprowadzenie do aktywnej komórki arkusza daty widocznej na pasku formularza Calendar. 11. KlikniĊcie jednego z przycisków oznaczonych symbolem 6 na rysunku 3.5 spowoduje ustawienie jako aktywnej nastĊpnej komórki w kolumnie. Excel z elementami VBA w firmie 72 Rysunek 3.5. Elementy skáadowe formantu typu pole daty Rysunek 3.6. Wygląd paska formularza kalendarza po klikniĊciu przycisku reprezentującego dzieĔ miesiąca Obszar formuä W skáad obszaru nazwanego umownie obszarem formuá (obszar odpowiedzialny za wáaĞciwe naliczenie odsetek ustawowych lub podatkowych) wchodzą elementy ozna- czone na rysunku 3.7 symbolami od 1 do 8. Rysunek 3.7. Wygląd obszaru formuá Rozdziaä 3. i Odsetki ustawowe lub podatkowe 73 PoniĪej zostaá przedstawiony opis poszczególnych elementów opisywanego obszaru, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 3.7. 1. Komórki kolumny D o etykiecie DO (od wiersza 9.) zawierają datĊ koĔcową okresu obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania. Data ta jest wyliczana za pomocą formuáy. Na przykáad komórka C9 ma formuáĊ o postaci: =C10-1. Formuáy o tej postaci są wpisane od pierwszej do przedostatniej uĪytej komórki w kolumnie C. Ostatnia uĪyta komórka ma formuáĊ o postaci: =DZIĦ(). 2. Komórki kolumny E o etykiecie DN zawierają liczbĊ dni przypadających na okres obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej odsetek. Na przykáad komórka E9 ma formuáĊ o postaci: =D9-C9+1. Formuáa ta jest wpisana do wszystkich uĪytych komórek w kolumnie E. 3. Komórki kolumny F o etykiecie N1 (od wiersza 9.) zawierają liczbĊ dni bĊdących róĪnicą pomiĊdzy datą koĔcową obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania odsetek a początkową datą okresu naliczania odsetek. Na przykáad komórka F9 ma formuáĊ o postaci: =(D9-$C$3)+1. Formuáy te są wpisane do wszystkich uĪytych komórek w kolumnie F. Taka konstrukcja pozwala na wyznaczenie pierwszego przedziaäu czasowego nalicza- nia odsetek, a dokäadniej: liczby zawartych w nim dni. Wyznacza go komórka, w któ- rej zostanie po raz pierwszy wyĈwietlona wartoĈè dodatnia. 4. Komórki kolumny G o etykiecie N2 (od wiersza 9.) zawierają liczbĊ dni bĊdących róĪnicą pomiĊdzy koĔcową datą okresu naliczeĔ odsetek a datą początkową obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania odsetek. Na przykáad komórka G9 ma formuáĊ o postaci: =($C$4-C9)+1. Formuáa ta jest wpisana do wszystkich uĪytych komórek w kolumnie G. Taka konstrukcja pozwala na wyznaczenie ostatniego przedziaäu czasowego naliczania odsetek, a dokäadniej: liczby zawartych w nim dni. Wyznacza go komórka, w której zo- stanie po raz ostatni wyĈwietlona wartoĈè dodatnia. 5. Komórki kolumny H o etykiecie WSK (od wiersza 9.) zawierają numer wiersza, w którym odpowiednie komórki kolumn F i G są dodatnie. Na przykáad komórka H9 ma formuáĊ o postaci: =JEĽELI(ORAZ(F9 0;G9 0);WIERSZ(); ). Do budowy warunku sprawdzającego uĪyto funkcji ORAZ(), która zwraca wartoĞü logiczną PRAWDA, jeĪeli wszystkie uĪyte w niej argumenty mają wartoĞü PRAWDA. Formuáa ta jest wpisana do wszystkich uĪytych komórek w kolumnie H. Taka konstrukcja pozwala na wyznaczenie wszystkich obowiñzujñcych przedziaäów czasowych naliczania odsetek, a dokäadniej: wyznaczenie wierszy, w których zostaäy one zapisane. 74 Excel z elementami VBA w firmie 6. Komórki kolumny I o etykiecie DNI (od wiersza 9.) zawierają liczbĊ dni z danego przedziaáu czasowego obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania odsetek uwzglĊdnioną (przyjĊtą) do naliczenia wartoĞci odsetek ustawowych. Na przykáad komórka I9 ma formuáĊ o postaci: =JEĽELI(H9=$G$5;F9;0) + JEĽELI(ORAZ(H9 $G$5;H9 $G$6);E9;0) + JEĽELI(H9=$G$6;G9;0). Formuáa ta jest wpisana do wszystkich uĪytych komórek w kolumnie I i zapewnia pobranie:  Liczby dni wypadających w pierwszym przedziale czasowym obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania odsetek, okreĞlonym przez datĊ początku naliczania odsetek. Pobranie liczby dni nastĊpuje wtedy z komórki kolumny F (kolumny o etykiecie N1).  Liczby dni caáego przedziaáu czasowego obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania odsetek, w przypadku gdy jest on zawarty w wybranym okresie naliczania odsetek. Pobranie liczby dni nastĊpuje wtedy z komórki kolumny E (kolumny o etykiecie DN).  Liczby dni wypadających w ostatnim przedziale czasowym obowiązywania okreĞlonej stopy oprocentowania odsetek, okreĞlonym przez datĊ koĔca naliczania odsetek. Pobranie liczby dni nastĊpuje wtedy z komórki kolumny G (kolumny o etykiecie N2). 7. Komórki kolumny J o etykiecie WART (od wiersza 9.) zawierają wartoĞci odsetek ustawowych wyliczonych w okreĞlonym przedziale czasowym obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej odsetek ustawowych. Na przykáad komórka J9 ma formuáĊ o postaci: =((($C$2*B9)/100)/365)*I9. Formuáa ta jest wpisana do wszystkich uĪytych komórek w kolumnie I. 8. Obszar komórek przeznaczony do alternatywnych naliczeĔ odsetek w przypadku, gdy caáy wybrany okres naliczeĔ odsetek mieĞci siĊ w jednym przedziale czasowym obowiązywania okreĞlonej stopy procentowej. Taką sytuacjĊ przedstawia rysunek 3.8, na którym pokazano okres naliczeĔ odsetek przypadający od dnia 24.09.2003 do dnia 15.08.2003, zawierający siĊ caákowicie w przedziale czasowym od dnia 01.02.2003 do dnia 24.09.3002, w którym obowiązuje stopa procentowa równa 13,00 . Przy tak okreĞlonych datach naliczeĔ odsetek komórki kolumny H o etykiecie WSK zawierają tylko jeden wiersz, w którym odpowiednie komórki kolumn F i G są dodatnie — jest to wiersz o numerze 22. W tym przypadku pozostaáe dane w komórkach 22. wiersza — áączna liczba dni do naliczeĔ odsetek oraz wyliczona wartoĞü odsetek — są báĊdne. Do obsáugi takiej sytuacji arkusz Odsetki ustawowe ma dodatkowe komórki, zaprojektowane wedáug specyfikacji przedstawionej w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Specyfikacja alternatywnego obszaru naliczeĔ odsetek ustawowych Oznaczenie na rysunku Komórka Formuäa 1 2 3 4 5 G6 G5 H7 I7 J7 =MAX(H9:H100) =MIN(H9:H100) =($C$4-$C$3)+1 =ADR.POĦR( $B G5) =((($C$2*I7)/100)/365)*H7 Rozdziaä 3. i Odsetki ustawowe lub podatkowe 75 Rysunek 3.8. Procedura obliczeĔ w obszarze „alternatywnym” Obliczenia w obszarze alternatywnym sñ wykonywane przy kaĔdym doborze parame- trów naliczeþ odsetek ustawowych. Jednak wynik naliczeþ uzyskany w tym obszarze jest prawdziwy i zostaje przyjöty tylko w przypadku, gdy zawartoĈè komórek G5 i G6 jest równa. Taki wybór — wyniku koþcowego — naliczeþ odsetek ustawowych za- pewnia formuäa umieszczona w komórce B6, majñca postaè: =JEĽELI($G$5 $G$6;SUMA(J9:J100);0) + JEĽELI($G$5=$G$6;J7;0) Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe AktualizacjĊ arkusza Odsetki ustawowe bĊdziemy musieli przeprowadziü za kaĪdym razem, gdy „organa decydenckie” zmienią stopĊ procentową uĪywaną przy naliczaniu odsetek ustawowych. W naszym arkuszu zmiana ta bĊdzie polegaáa na dopisaniu kolej- nego wiersza i uzupeánieniu go odpowiednimi informacjami. O ile modyfikacja komó- rek zawierających wysokoĞü nowej stopy procentowej oraz datĊ początku jej obowią- zywania jest stosunkowo prosta i polega wyáącznie na wpisaniu okreĞlonych wartoĞci w komórkach kolumn B i C, o tyle modyfikacja obszaru formuá wymaga bardziej skom- plikowanych czynnoĞci. AktualizacjĊ tĊ moĪemy przeprowadziü od początku do koĔca „rĊcznie”. 76 Excel z elementami VBA w firmie W omawianym arkuszu koĔcową datĊ obowiązywania stopy procentowej równej 11,50 okreĞla data „uzyskana” za pomocą funkcji DZIĦ(), co sprawia, Īe dopóki nie zostanie okreĞlona przez ustawodawcĊ nowa stopa odsetkowa, wyliczenia odsetek moĪna prowadziü zaraz po otwarciu arkusza, bez koniecznoĞci wpisywania aktualnej daty do komórki D. W chwili kiedy zostanie wyznaczona przez ustawodawcĊ nowa stopa odsetkowa, na- leĪy zaktualizowaü arkusz. Na przykáad dla poniĪszych danych:  AktualizacjĊ arkusza przeprowadzamy w dniu 06.03.2007 r.  Nowa stopa procentowa w wysokoĞci 12,00 obowiązuje od dnia 15.02.2007 r. ProcedurĊ aktualizacji naleĪy przeprowadziü wedáug nastĊpujących kroków: 1. W komórkach kolumn B i C wpisaü, odpowiednio, nową wartoĞü stopy odsetkowej oraz datĊ początku jej obowiązywania, jak pokazano to na rysunku 3.9. Rysunek 3.9. RozpoczĊcie procedury aktualizacji tabeli odsetek ustawowych 2. Zaznaczyü komórki w zakresie D:J, znajdujące siĊ w wierszu poáoĪonym powyĪej wiersza z komórką mającą zapis formuáy DZIĦ(), a nastĊpnie przekopiowaü zawarte w nim formuáy do dwóch nastĊpnych wierszy (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Procedura kopiowania formuá 3. BezpoĞrednio po skopiowaniu formuá wiersze otrzymają postaü pokazaną na rysunku 3.11. 4. Kliknąü komórkĊ D, w której zostaáy wyĞwietlone znaki ######### (data ujemna), po czym wpisaü w niej formuáĊ =DZIĦ() (rysunek 3.12). 5. W wyniku dziaáania wykonanego w punkcie 4. komórka przybierze wygląd jak na rysunku 3.13, co zakoĔczy proces aktualizacji — dopisania nowej pozycji „odsetkowej”. Rozdziaä 3. i Odsetki ustawowe lub podatkowe 77 Rysunek 3.11. Wygląd komórek bezpoĞrednio po wykonaniu procedury kopiowania formuá Rysunek 3.12. Aktualizacja komórki zawierającej funkcjĊ DZIĝ() Rysunek 3.13. Wygląd komórki po wprowadzeniu formuáy DZIĝ() Arkusz Odsetki podatkowe Arkusz Odsetki podatkowe ma identyczną budowĊ jak arkusz Odsetki ustawowe. Jedyną róĪnicą jest tabela stóp procentowych, a dokáadniej kolumny B i C, w których przecho- wywane są stopy procentowe odsetek podatkowych oraz daty ich obowiązywania (spe- cyfikacja w tabeli 3.2). Aby otrzymaü arkusz do naliczeĔ odsetek podatkowych, wystarczy skopiowaü arkusz Odsetki ustawowe do nowego arkusza, po czym w nowym arkuszu zastąpiü zapisy stóp procentowych oraz dat początku obowiązywania (zapisane są w ta- beli drukiem pogrubionym) danymi z poniĪszej tabeli, pamiĊtając przy tym, Īe kolejnoĞü wpisów w arkuszu musi byü odwrotna do zapisu informacji podanych w tabeli. W komór- ce ostatniego zapisanego wiersza, w kolumnie DO, naleĪy wpisaü formuáĊ o postaci: =Dziħ(). 78 Excel z elementami VBA w firmie Tabela 3.2. Stopy procentowe odsetek za zwáokĊ od zalegáoĞci podatkowych Stopa 11,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 15 14,5 13,5 14 14,5 15,5 16 17 17,5 18 20 21 23 24 25 Okres obowiñzywania od 26 kwietnia 2007 od 1 marca 2006 do 25 kwietnia 2007 od 1 lutego 2006 do 28 lutego 2006 od 1 wrzeĞnia 2005 do 31 stycznia 2006 od 28 lipca 2005 do 31 sierpnia 2005 od 30 czerwca 2005 do 27 lipca 2005 od 28 kwietnia 2005 do 29 czerwca 2005 od 31 marca 2005 do 27 kwietnia 2005 od 26 sierpnia 2004 do 30 marca 2005 od 29 lipca 2004 do 25 sierpnia 2004 od 1 lipca 2004 do 28 lipca 2004 od 26 czerwca 2003 do 30 czerwca 2004 od 29 maja 2003 do 25 czerwca 2003 od 25 kwietnia 2003 do 28 maja 2003 od 27 marca 2003 do 24 kwietnia 2003 od 27 lutego 2003 do 26 marca 2003 od 30 stycznia 2003 do 26 lutego 2003 od 28 listopada 2002 do 29 stycznia 2003 od 24 paĨdziernika 2002 do 27 listopada 2002 od 26 wrzeĞnia 2002 do 23 paĨdziernika 2002 od 29 sierpnia 2002 do 25 wrzeĞnia 2002 od 27 czerwca 2002 do 28 sierpnia 2002 od 30 maja 2002 do 26 czerwca 2002 od 26 kwietnia 2002 do 29 maja 2002
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel z elementami VBA w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: