Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 003097 18774639 na godz. na dobę w sumie
FOREX - wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora - książka
FOREX - wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2109-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uwolnij swoje zyski!

Poznaj:
Gdzie pieniądze, tam ludzie, gdzie ludzie, tam emocje.
Aby zdobyć te pierwsze, musisz zacząć od tych ostatnich.

O rynku finansowym FOREX krąży bardzo wiele historii -- dotyczących szybkich i spektakularnych bogactw oraz jeszcze szybszych i druzgocących bankructw. Kto zatem ma rację? Gdzie leży prawda? I czym właściwie jest FOREX?

FOREX to pole walki, na którym Byki i Niedźwiedzie toczą krwawy bój. Możesz tu zbić majątek albo dać się pobić. Czy jesteś gotów zaistnieć na największym rynku na świecie -- rynku wymiany walut, z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 3,2 biliona dolarów? Czy chcesz móc inwestować w każdej chwili dnia i nocy, wykorzystywać niesamowitą płynność transakcji i zarabiać zarówno przy trendzie zwyżkowym, jak i zniżkowym? A do tego dźwigać swoje zyski za pomocą mechanizmu finansowego lewara?

Na rynku FOREX zarabia się poprzez handel pieniędzmi. Tutaj wygrywa nie ten, kto ma najlepszą strategię analizy rynku, lecz ten, kto wie, dokąd zmierza, wie, po co to robi, i zna swoje słabe punkty, by móc je ukryć przed przeciwnikiem lub całkowicie wyeliminować. FOREX -- wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora to pierwszy w Polsce podręcznik dotyczący rynku walutowego FOREX w aspekcie czysto psychologiczno-motywacyjnym. Książkę, będącą esencją najistotniejszych psychologicznych uwarunkowań, dotyczących inwestowania w waluty, ubarwiają przykłady rodem prosto z ringu foreksowych siłaczy.

Poznaj odpowiedzi nurtujące każdego inwestora i dowiedz się:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FOREX — wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Poznaj: Uwolnij swoje zyski! • fakty i mity na temat rynku FOREX • emocje utrudniaj¹ce st¹panie po finansowej równowa¿ni • b³êdne przekonania, spowalniaj¹ce budowê pokaŸnych zysków • sposoby na poznanie i oswojenie krêpuj¹cych Ciê ograniczeñ • drogê od amatora do zawodowego inwestora Gdzie pieni¹dze, tam ludzie, gdzie ludzie, tam emocje. Aby zdobyæ te pierwsze, musisz zacz¹æ od tych ostatnich. O rynku finansowym FOREX kr¹¿y bardzo wiele historii — dotycz¹cych szybkich i spektakularnych bogactw oraz jeszcze szybszych i druzgoc¹cych bankructw. Kto zatem ma racjê? Gdzie le¿y prawda? I czym w³aœciwie jest FOREX? FOREX to pole walki, na którym Byki i NiedŸwiedzie tocz¹ krwawy bój. Mo¿esz tu zbiæ maj¹tek albo daæ siê pobiæ. Czy jesteœ gotów zaistnieæ na najwiêkszym rynku na œwiecie — rynku wymiany walut, z dziennymi obrotami siêgaj¹cymi obecnie 3,2 biliona dolarów? Czy chcesz móc inwestowaæ w ka¿dej chwili dnia i nocy, wykorzystywaæ niesamowit¹ p³ynnoœæ transakcji i zarabiaæ zarówno przy trendzie zwy¿kowym, jak i zni¿kowym? A do tego dŸwigaæ swoje zyski za pomoc¹ mechanizmu finansowego lewara? Na rynku FOREX zarabia siê poprzez handel pieniêdzmi. Tutaj wygrywa nie ten, kto ma najlepsz¹ strategiê analizy rynku, lecz ten, kto wie, dok¹d zmierza, wie, po co to robi, i zna swoje s³abe punkty, by móc je ukryæ przed przeciwnikiem lub ca³kowicie wyeliminowaæ. FOREX — wy³¹cz emocje, w³¹cz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora to pierwszy w Polsce podrêcznik dotycz¹cy rynku walutowego FOREX w aspekcie czysto psychologiczno-motywacyjnym. Ksi¹¿kê, bêd¹c¹ esencj¹ najistotniejszych psychologicznych uwarunkowañ, dotycz¹cych inwestowania w waluty, ubarwiaj¹ przyk³ady rodem prosto z ringu foreksowych si³aczy. Poznaj odpowiedzi nurtuj¹ce ka¿dego inwestora i dowiedz siê: • Jak wyznaczaæ finansowe cele, by osi¹gaæ je szybciej ni¿ zwykle? • Co zrobiæ, by poradziæ sobie z emocjami, które zaburzaj¹ decyzje inwestycyjne? • Jaki sposób wybraæ, by szybko zmieniaæ b³êdne przekonania? • Kiedy walczyæ ze swoimi przypad³oœciami? • Gdzie znaleŸæ si³ê, by nie poddaæ siê istniej¹cym w Tobie ograniczeniom? Spis treĂci O autorze WstÚp CZ}¥m I — FOREX — FAKTY I MITY 1 Co wiemy na pewno 2 Wielki, wszechwiedzÈcy mózg na dwóch nogach, czyli… 3 4 5 Ale o co chodzi? Za biedny, by byÊ bogaty Zbyt ryzykowny, by zaryzykowaÊ CZ}¥m II — UKRYTE W TOBIE 4 DEMONY RYNKU 6 Kim (jaki) jesteĂ? 7 DokÈd zmierzasz? 8 DokÈd powinieneĂ zmierzaÊ? 9 11 17 23 29 35 39 45 49 57 6 FOREX — wyïÈcz emocje, wïÈcz zyski. Przewodnik Ăwiadomego inwestora 9 DEMON #1 EMOCJE WstrÚtny, przeraěliwy, wïochaty potwór, czyli… pierwsze oblicze Demona Emocji — STRACH Wredny, podstÚpny, wkurzajÈcy oprawca, czyli… drugie oblicze Demona Emocji — GNIEW Uparty, nieostroĝny, kïamliwy gïupek, czyli… trzecie oblicze Demona Emocji — NADZIEJA Wesoïy, nieuwaĝny, zaĂlepiony optymista, czyli… czwarte oblicze Demona Emocji — RADO¥m 10 DEMON #2 PRZEKONANIA BïÈd jest zïy, bïÈd to ja „Aby zaczÈÊ zarabiaÊ na FOREX, trzeba najpierw 2 razy zbankrutowaÊ” Anioï RozsÈdku, czyli Szybka Zmiana Przekonañ 11 DEMON #3 PRZYPAD’O¥CI To ja mam racjÚ! RzuÊ koĂÊmi i módl siÚ… PragnÚ… natychmiast! FOREX? Teĝ mi coĂ… MuszÚ… bo jak nie, to zwariujÚ Luuudzie, jak mi siÚ nie chce KupiÊ czy sprzedaÊ? Jak myĂlisz, Kolego? Prawda? Jaka prawda? 12 DEMON #4 OGRANICZENIA Ja bÚdÚ skutecznym inwestorem? Jassssne… Energia? Moĝesz przeliterowaÊ? 65 89 111 141 Spis treĂci 7 CZ}¥m III — OD AMATORA DO ZAWODOWCA KROK #1 — ZACIEKAWIENIE KROK #2 — TAK! TO CO¥ DLA MNIE KROK #3 — FASCYNACJA KROK #4 — „M}SKA” DECYZJA KROK #5 — ZDZIWIENIE I PIERWSZE ZACHWIANIE WIARY KROK #6 — PIERWSZE SPOJRZENIE W G’kB SIEBIE KROK #7 — DRUGIE ZACHWIANIE WIARY I UPADEK KROK #8 — ODRODZENIE KROK #9 — RESPEKT WOBEC OPRAWCY KROK #10 — „WIELKI” POWRÓT KROK #11 — DRUGIE SPOJRZENIE W G’kB SIEBIE KROK #12 — PIERWSZE KROKI NOWEGO JA KROK #13 — SUKCES PRZEZ 3×S KROK #14 — POWRÓT KOSZMARU KROK #15 — UPADEK BkD½ ZWYCI}STWO Koniec, który nie ma koñca Bibliografia 154 173 175 CZ}¥m II Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku Podczas swojej przygody z inwestowaniem na rynku FOREX pozna- ïem ponad setkÚ inwestorów zajmujÈcych siÚ lokowaniem pieniÚdzy na rynku walutowym. Drugie tyle miaïem przyjemnoĂÊ edukowaÊ podczas prowadzonych przeze mnie szkoleñ z zakresu strategii inwe- stycyjnych i psychologii inwestowania. Te doĂwiadczenia pozwoliïy mi zobaczyÊ wiele ludzkich zachowañ i poznaÊ kilkadziesiÈt typów osobowoĂci. Widziaïem, jak radoĂÊ zmienia siÚ w rozpacz, pewnoĂÊ siebie w paniczny lÚk, a nadmierny optymizm w caïkowitÈ awersjÚ do inwestowania. Patrzyïem na chciwoĂÊ i agresjÚ, jak równieĝ pokorÚ i umiarkowanie. W tej wybuchowej mieszance ludzkich emocji nie zabrakïo teĝ wszechobecnej nadziei, pychy, braku dyscypliny i nie- cierpliwoĂci. Nic jednak nie siaïo takiego spustoszenia jak nasilajÈcy siÚ z kaĝdÈ stratÈ STRACH. Czy wiesz, Przyjacielu, na co patrzyïem przez caïy ten czas? Wykres... On jest odbiciem wspomnianych wyĝej emocji i wielu innych czynników zwiÈzanych z ludzkÈ psychikÈ, charakterem i oso- bowoĂciÈ. W Ăwiecie inwestycji nie istniejÈ ĝadne pewniki, a tam, gdzie nie ma pewników, naleĝy zaczÈÊ od zrozumienia samego siebie — pa- miÚtasz? Czy zatem nie jest przesadÈ zbytnie koncentrowanie siÚ na strategii analizy wykresów kosztem poznania funkcjonowania swojego umysïu? Odpowiedě musi byÊ pozytywna. Moĝesz mieÊ genialnÈ stra- tegiÚ inwestycyjnÈ, lecz bez zgïÚbienia swojej osobowoĂci — poraĝka jest kwestiÈ czasu. A contrario, moĝesz korzystaÊ z przeciÚtnej strate- gii, wiedzÈc jednak doskonale, gdzie tkwi Twój wewnÚtrzny problem 44 Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku i potrafiÈc sobie z nim poradziÊ — odniesiesz sukces. Kaĝdy bowiem przyczynowo-skutkowy ciÈg zdarzeñ zmierzajÈcych do zarobienia przez Ciebie pieniÚdzy na rynku FOREX zachodzi z Twoim udziaïem i two- rzy ïañcuch reakcji. ’añcuch natomiast jest tak mocny jak jego naj- sïabsze ogniwo. Tym ogniwem jesteĂ zawsze Ty — inwestor. Na wiÚkszoĂÊ rzeczy majÈcych siÚ wydarzyÊ w Twoim ĝyciu masz wpïyw. Zanim jednak zwyciÚĝysz z rynkiem, musisz pokonaÊ kryjÈce siÚ w Tobie demony. To one sÈ najwiÚkszÈ tajemnicÈ i jednoczeĂnie barierÈ, jakÈ FOREX, kuszÈc ogromnymi pieniÚdzmi, stawia przed TobÈ. W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak zwÈ siÚ te stwory, w jakÈ moc je wyposaĝono i jak sobie z nimi poradziÊ. Ta wiedza nie wystarczy jednak, by odnieĂÊ ostateczne zwyciÚstwo. Potrzebny jesteĂ Ty, Twoje zaangaĝowanie i wytrwaïoĂÊ. MogÚ Ci zdradziÊ sekret genialnej tech- nologii i wyjaĂniÊ, jak siÚ niÈ posïugiwaÊ. Cóĝ to jednak znaczy bez Twojego dziaïania? Nawet najlepszy samochód na Ăwiecie nie ruszy siÚ z miejsca bez swojego kierowcy. JeĂli chcesz zostaÊ skutecznym inwestorem, koniecznie musisz podjÈÊ konkretne i skuteczne dziaïa- nia. Zanim jednak zaczniesz tak czyniÊ, musisz byÊ Ăwiadom, kim je- steĂ i dokÈd zmierzasz… Kim (jaki) jesteĂ? 45 Kim (jaki) jesteĂ? 6 To bardzo mÈdre i gïÚbokie pytanie, absolutnie niepozbawione sensu w kontekĂcie inwestowania. Nikt tak do koñca nie jest w stanie poznaÊ siebie, swoich reakcji na okreĂlone boděce, myĂli i odczuÊ w konkret- nych warunkach, dopóki siÚ w nich nie znajdzie. CzÚsto wydaje siÚ nam, ĝe w danej sytuacji zachowalibyĂmy siÚ w okreĂlony sposób, a jednak rzeczywistoĂÊ czÚsto okazuje siÚ zupeïnie inna. Przykïadem mogÈ byÊ osoby inwestujÈce na rynku FOREX za poĂrednictwem ra- chunku demonstracyjnego. Rachunek demo ma to do siebie, ĝe mimo iĝ bezboleĂnie przeprowadza przez etap pierwszego kontaktu z ryn- kiem, wyrabia niewïaĂciwe nawyki i przeĂwiadczenia. Osoby, które nigdy wczeĂniej nie inwestowaïy na FOREX i nie majÈ w tym wzglÚ- dzie ĝadnych doĂwiadczeñ, sÈ jak nowonarodzone dzieci — tabula rasa. SpÚdzajÈ one multum czasu, uczÈc siÚ analizy wykresów, zawie- rania transakcji oraz inwestycji i nie zdajÈ sobie sprawy, ĝe omija je najwiÚksze niebezpieczeñstwo — 4 ukryte w nich Demony Rynku. Niektórzy, bardziej Ăwiadomi, zawierajÈc transakcjÚ wirtualnymi pie- niÚdzmi, postanawiajÈ, ĝe przynajmniej w sposób mentalny maksy- malnie zbliĝÈ siÚ do realnych warunków. Te wszystkie zabiegi jednak to tylko namiastka rzeczywistoĂci inwestycyjnej. Wiem, bo sam po- peïniaïem ten bïÈd. Gdy inwestujemy potem na rachunku rzeczywi- stym, okazuje siÚ, ĝe w ogóle nie znamy siebie i swoich reakcji. Nadto ponad poïowy czyhajÈcych na nas puïapek nie wziÚliĂmy w ogóle pod uwagÚ. Takie sÈ fakty. Kto to przeszedï, ten wie. Jaka jest zatem rada? Nie inwestowaÊ w ogóle na rachunku demo? 46 Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku 1 W chwili, gdy piszÚ te sïowa, najlepszy na Ăwiecie komputer przetwarza informacje z prÚdkoĂciÈ 135,5 teraflopów (1 teraflop= 1 000 000 000 000 operacji na sekundÚ). Nie jest na sprzedaĝ, ale po- dejrzewam, ĝe jego cena byïaby tak duĝa, ĝe zabrakïoby mi kartek, ĝeby jÈ tu wpisaÊ. Wyobraě sobie jednak, ĝe posiadasz takie cacuszko. Co byĂ zrobiï z takim gigantem? Zapewne wykorzystywaïbyĂ zaledwie /1000 jego moĝliwoĂci — zakïadajÈc, ĝe nie pracujesz dla jakiejĂ agen- cji wywiadu. Nie wiem, czy jesteĂ Ăwiadom, ĝe wspomniany wyĝej komputer jest 120 razy wolniejszy niĝ prÚdkoĂÊ, z jakÈ Twój mózg przetwarza wszelkiego typu informacje. Róĝnica polega na tym, ĝe mózg otrzymaïeĂ gratis. Ten niepozorny organ znajdujÈcy siÚ w Twojej czaszce moĝna przyrównaÊ do superkomputera. Wszelkie Twoje zacho- wania, reakcje, wiedza zostaïy w nim zaprogramowane, by dziaïaÊ tak, jak Ty tego chcesz. JeĂli jesteĂ w stanie coĂ zainstalowaÊ, to moĝesz równieĝ to usunÈÊ. OdpowiadajÈc zatem na postawione wyĝej pytanie, inwestowanie na rachunku demo ma sens pod jednym warunkiem. Niezaleĝnie od stopnia skutecznoĂci Twoich transakcji wirtualnymi pieniÚdzmi, mu- sisz zawsze zdawaÊ sobie sprawÚ z dwóch rzeczy. Pierwsza — nauka na rachunku demo to tylko jeden z poczÈtkowych etapów na drodze do regularnych zarobków na rachunku rzeczywistym. Druga — masz pewne bïÚdne nawyki, które bÚdziesz musiaï „odinstalowaÊ” ze swo- jego mózgu, kiedy zaczniesz inwestowaÊ na powaĝnie. Kim jesteĂ w kontekĂcie inwestowania na rynku FOREX? Na to pytanie powinieneĂ sobie jak najszybciej odpowiedzieÊ. Kim jesteĂ znaczy w tym momencie — jaki jesteĂ? Czy jesteĂ chciwy i niecierpli- wy, czy raczej spokojny i umiarkowany? W dalszej czÚĂci ksiÈĝki bÚ- dÚ omawiaï wiele róĝnych typów inwestorów — na pewno znajdziesz coĂ dla siebie. W tej chwili natomiast chcÚ zwróciÊ TwojÈ uwagÚ na jeszcze jednÈ kwestiÚ. Twój mózg jest najpotÚĝniejszym materialnym tworem we wszechĂwiecie. MajÈc takie narzÚdzie w sobie — moĝesz osiÈgnÈÊ wszystko w inwestowaniu. Jedyne ograniczenia Twojej potÚgi to Ty sam i myĂli, jakie powstajÈ w Twojej gïowie. Kim (jaki) jesteĂ? 47 Kilka lat temu amerykañscy naukowcy przeprowadzili pewien eks- peryment. Zaprosili do laboratorium kilkunastu sportowców i podpiÚli ich do specjalistycznej aparatury medycznej, majÈcej na celu rejestra- cjÚ reakcji zachodzÈcych w ich organizmach. NastÚpnie poprosili, aby kaĝdy z nich oparï siÚ wygodnie, zamknÈï oczy i wyobraziï sobie, ĝe w tej wïaĂnie chwili uprawia dyscyplinÚ, w której siÚ specjalizuje. Tak teĝ siÚ staïo. Sprinter wyobraĝaï sobie, ĝe biegnie po bieĝni, koszykarz — ĝe kozïuje piïkÚ, a szczypiornistka — ĝe rzuca piïkÈ do bramki. Juĝ kilka sekund po rozpoczÚciu tych wizualizacji miÚĂnie sportowców zaczÚïy siÚ napinaÊ, tak jakby rzeczywiĂcie brali udziaï w siïowym treningu. Po ok. 2 minutach pojawiïy siÚ pierwsze krople potu na ich skroni, a po kolejnych kilku sekundach przyspieszenie oddechu i znacz- ne zwiÚkszenie akcji serca. Po zakoñczeniu eksperymentu naukowcy doszli do zdumiewajÈcych wniosków. Organizm kaĝdego z atletów zachowywaï siÚ w sposób identyczny jak w rzeczywistych warunkach treningowych. Zaznaczam, ĝe caïy czas kaĝda z osób biorÈcych udziaï w przedsiÚwziÚciu siedziaïa nieruchomo, rozparta w fotelu. Od tam- tej pory kaĝdy profesjonalny sportowiec oprócz „zwykïych” trenin- gów przechodzi równieĝ treningi za poĂrednictwem swojego umysïu w specjalnych salach sïuĝÈcych do tego typu wizualizacji. Co byĂmy zrobili, gdyby nie ludzie nauki i ich odkrycia? Te niesamowite zaleĝ- noĂci odkryte przy okazji tego eksperymentu ukazujÈ, jak wielka kore- lacja zachodzi miÚdzy ludzkim myĂleniem a fizycznÈ reakcjÈ naszego organizmu na nie. Tak funkcjonuje nasz umysï. To, o czym myĂlisz, wpïywa na Twoje samopoczucie, a w konsekwencji na podejmowa- ne dziaïania. MyĂlisz, ĝe Ty nie poddajesz siÚ tego typu zaleĝnoĂci? Sprawděmy to dla pewnoĂci. mwiczenie Zamknij oczy i postaraj siÚ odprÚĝyÊ. Wyobraě sobie, ĝe wchodzisz do luksusowego hotelu w centrum Warszawy. RozglÈdasz siÚ po jego piÚk- nie udekorowanym wnÚtrzu i kierujesz siÚ w stronÚ windy. Wiesz do- skonale, ĝe masz wynajÚty pokój na 10 piÚtrze i czeka tam na Ciebie 48 Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku schïodzony szampan w wiaderku z lodem. Wchodzisz do pustej win- dy, obracasz siÚ i naciskasz przycisk z napisem „10”. Zanim jednak drzwi zdÈĝyïy siÚ zamknÈÊ, w ostatniej wrÚcz chwili do windy wsko- czyïa kobieta ubrana w obcisïÈ czerwonÈ sukienkÚ. Ty i owa kobieta stoicie naprzeciw siebie. Winda ruszyïa do góry. Patrzysz na dziew- czynÚ — jest zgrabna — myĂlisz. Seksowna sukienka opina siÚ wokóï jej zgrabnych bioder, a w powietrzu unosi siÚ zapach kuszÈcych dam- skich perfum. Starasz siÚ na niÈ nie patrzeÊ, lecz nie potrafisz oderwaÊ wzroku od jej opalonego, krÈgïego biustu wypïywajÈcego przez duĝy wyciÚty dekolt. PojawiajÈ siÚ w Tobie coraz Ămielsze myĂli i fantazje… Nagle winda, gwaïtownie wyhamowujÈc prÚdkoĂÊ, przywraca CiÚ do rzeczywistoĂci i widzisz, ĝe przepiÚkna dziewczyna, którÈ przed chwilÈ widziaïeĂ, zniknÚïa… JesteĂ sam na 10 piÚtrze… ;-) BojÚ siÚ trochÚ zapytaÊ o reakcjÚ Twojego organizmu na takÈ wi- zualizacjÚ, dlatego przyjmijmy, ĝe juĝ wiesz, iĝ nie jesteĂ ĝadnym wy- jÈtkiem ;-). W taki wïaĂnie sposób dziaïasz Ty i Twój umysï. ¥wiadomoĂÊ ta- kiego stanu rzeczy jest bardzo waĝna w przypadku inwestowania na rynku walutowym. FOREX to miejsce, gdzie emocje królujÈ jak nig- dzie indziej. Ty juĝ wiesz, ĝe moĝesz wpïywaÊ na to, co czujesz, przez swoje myĂli. JeĂli kiedykolwiek w przyszïoĂci nie bÚdziesz pewny, czy Twoje myĂli prowadzÈ do finansowego sukcesu, czy majÈtkowej ruiny — zapytaj siebie, co czujesz. JeĂli odczuwasz lÚk i smutek, zna- czy to, ĝe Twoje myĂli nie sÈ wïaĂciwe i zwyciÚstwo wymyka Ci siÚ z rÈk. RadoĂÊ, spokój i satysfakcja — to najlepsi doradcy inwestycyjni. DziĂ juĝ wiesz, ĝe Twoja wolna wola dotyczy teĝ tego, co odczuwasz wewnÈtrz. Jak wykorzystaÊ wspomniane w tym miejscu zaleĝnoĂci? Dowiesz siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. DokÈd zmierzasz? 7 Czy zastanawiaïeĂ siÚ choÊ przez chwilÚ, dlaczego kupiïeĂ tÚ ksiÈĝkÚ? Co sprawiïo, ĝe akurat tÚ mojego autorstwa, a nie jakÈĂ innÈ? Spodo- baïa Ci siÚ okïadka, marketingowy opis, moje nazwisko czy moĝe po prostu przeglÈdajÈc spis treĂci, natrafiïeĂ na interesujÈce CiÚ zagad- nienia? Motywów Twojej decyzji zapewne jest wiele. MyĂlÚ, ĝe jed- nym z nich jest poczucie, iĝ ta ksiÈĝka przybliĝy CiÚ do celu, jaki so- bie postawiïeĂ. Pytanie jednak brzmi, czy uĂwiadamiasz sobie ten cel. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ ludzi jedynie na poziomie podĂwiadomym dÈĝy w ĝyciu do celów „automatycznie wyznaczonych” przez Ărodo- wisko, w jakim siÚ wychowywali czy teĝ przebywajÈ. Taki stan rzeczy powoduje, ĝe nie osiÈgajÈ oni tego, czego w rzeczywistoĂci pragnÈ. Wyobraě sobie, ĝe wsiadasz do samochodu, ustawiasz lusterka, odpalasz silnik, zapinasz pasy, wrzucasz pierwszy bieg i nagle uĂwia- damiasz sobie, ĝe… nie wiesz, dokÈd jechaÊ. WiÚkszoĂÊ kierowców w takiej sytuacji cofnÚïoby bieg, daïo na luz i zaczÚïo siÚ zastanawiaÊ, dokÈd chcÈ dotrzeÊ. To brzmi rozsÈdnie, przyznasz? Czemu zatem, jeĂli chodzi o ĝyciowe cele, ludzie zamiast przystanÈÊ i pomyĂleÊ, jadÈ przed siebie na oĂlep? Jaka jest szansa, ĝe kontynuujÈc takÈ szaleñczÈ wyprawÚ, dojadÈ w upragnione przez siebie miejsce, o którym… nie majÈ pojÚcia, gdzie jest, a czasem nawet, ĝe w ogóle istnieje? Ich szan- se sÈ bliskie zeru. Aby dotrzeÊ do poĝÈdanego celu, musisz zdawaÊ sobie sprawÚ z jego istnienia i doskonale wiedzieÊ, która droga CiÚ do niego doprowadzi. Twoim celem jest bycie skutecznym inwestorem 50 Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku na rynku FOREX. OsiÈgniÚcie go bÚdzie jednak wymagaïo zrealizo- wania wielu innych zamierzeñ. Wszystkich musisz byÊ w peïni Ăwia- domy. Aby pomóc Ci lepiej poznaÊ to, czego pragniesz w kontekĂcie inwestowania na rynku FOREX, przygotowaïem dla Ciebie krótkie Êwiczenie. mwiczenie Wybierz z zamieszczonej poniĝej listy 5 pozycji, które bÚdÈ najlepiej odpowiadaïy na pytanie: „Dlaczego inwestujÚ?”. Zapisz je na kartce papieru. pieniÈdze rozwój ciekawoĂÊ zabawa pasja adrenalina przyjemnoĂÊ uznanie wygoda ryzyko satysfakcja niezaleĝnoĂÊ awans spoïeczny sprawdzenie siÚ Powyĝsza lista jest jedynie przykïadowa; moĝesz uwzglÚdniÊ inne czynniki. JeĂli wykonaïeĂ wspomniane wyĝej czynnoĂci, uporzÈdkuj teraz wybrane hasïa, przypisujÈc im odpowiedni priorytet (1 — naj- waĝniejsze; 5 — najmniej waĝne). Przypatrz siÚ sporzÈdzonemu dzie- ïu i zastanów siÚ, co o Tobie mówi. Odpowiedě na pytanie „dlaczego inwestujÚ?” niesie ze sobÈ uĂwiadomienie motywów, jakie kierujÈ TobÈ w kontekĂcie inwestowania na rynku FOREX. Od motywów do celów jest juĝ niedaleka droga. Kiedy zaczynaïem swojÈ przygodÚ z inwestowaniem na FOREX, moja lista wyglÈdaïa nastÚpujÈco: 1. PieniÈdze, 2. NiezaleĝnoĂÊ, 3. Awans spoïeczny, DokÈd zmierzasz? 51 4. CiekawoĂÊ, 5. Rozwój. DziĂ, wyglÈda ona nieco inaczej… 1. Pasja, 2. Rozwój, 3. Zabawa, 4. Satysfakcja, 5. PieniÈdze. Na pewno zauwaĝyïeĂ ogromnÈ róĝnicÚ pomiÚdzy pierwszÈ a dru- gÈ listÈ mych priorytetów i motywatorów inwestowania. Dlaczego i skÈd taka zmiana? WiÚcej siÚ o tym dowiesz w dalszej czÚĂci niniej- szej publikacji, teraz musisz byÊ Ăwiadom jedynie kilku faktów. 1. PieniÈdze. Nigdy nie mogÈ byÊ TwojÈ jedynÈ i pierwszÈ moty- wacjÈ w przypadku inwestowania na rynku FOREX. Dlaczego? Poniewaĝ im wiÚkszÈ wagÚ do nich przywiÈzujesz, tym bardziej dotkliwie przeĝywasz wszelkie straty, które — jak by nie pa- trzeÊ — sÈ wpisane w zawód inwestora. Im boleĂniej reagujesz na ubytek Twoich pieniÚdzy, tym trudniej bÚdzie Ci siÚ pod- nieĂÊ. WystÈpiÈ stany lÚkowe, brak motywacji i wiary w siebie. 2. Pasja. Z czasem musi ona zastÈpiÊ uczucie zaciekawienia, bÚ- dÈce cechÈ charakterystycznÈ poczÈtkujÈcych inwestorów. To wïaĂnie pasja i miïoĂÊ do rynku sprawiajÈ, ĝe coraz szybciej za- rabiasz i to duĝo wiÚksze pieniÈdze. 3. Rozwój. To nieustanna potrzeba pogïÚbiania wiedzy na temat rynku i siebie samego. Postawa ucznia niweluje uczucie pychy i samozadowolenia, które prÚdzej czy póěniej doprowadzi CiÚ do finansowej zguby. Pokora i ĂwiadomoĂÊ swoich niedosko- naïoĂci jest kluczem do inwestycyjnego sukcesu. 4. Zabawa. Twoje podejĂcie do inwestowania w duĝym stopniu warunkuje sukces. Moĝesz przyjÈÊ postawÚ osoby, która pod- chodzi do pomnaĝania pieniÚdzy jak do swojej pracy, a moĝesz 52 Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku siÚ tym bawiÊ jak dziecko. Argumenty tych pierwszych bÚdÈ — „jestem odpowiedzialny”, drugich natomiast — „jestem zdro- wy i radosny”. CzyjÈ stronÚ przyjÈÊ? DomyĂliïeĂ siÚ juĝ, po któ- rej stronie ja stojÚ. Dlaczego akurat zabawa? Poniewaĝ jestem zdrowszy, radoĂniejszy i wcale nie czujÚ siÚ mniej odpowie- dzialny. To, ĝe podchodzÚ do swoich inwestycji na totalnym luzie i bez stresu, nie tylko sprawia, ĝe czujÚ siÚ lepiej kaĝdego dnia, lecz takĝe zwiÚksza mojÈ szansÚ powodzenia. Jak siÚ czu- jesz, wstajÈc co dzieñ rano do pracy czy na uczelniÚ? Robisz to z przyjemnoĂciÈ czy z poczucia obowiÈzku? Nie sïyszysz przy- padkiem wewnÈtrz gïosu „nie chce mi siÚ”, a za chwilÚ „muszÚ bo…”? W momencie, gdy podchodzisz do okreĂlonej sprawy jak do obowiÈzku, zaczyna dziaïaÊ tzw. „kotwica”. Jest to nic innego jak okreĂlona reakcja Twojego organizmu na dany bo- dziec, uaktywniajÈca siÚ pod wpïywem jego wystÈpienia. Masz kotwicÚ na poczucie obowiÈzku, przez co Twój organizm au- tomatycznie odpala uczucie zniechÚcenia i rezygnacji. W mo- mencie, gdy tak samo potraktujesz inwestowanie, zadziaïa ona w identyczny sposób. To normalne, nikt przecieĝ nie lubi byÊ zmuszany do czegokolwiek. TraktujÈc inwestycje jak obowiÈ- zek czy pracÚ, wzbudzasz w sobie negatywne uczucia. Powinie- neĂ czerpaÊ przyjemnoĂÊ z tego, co robisz w ĝyciu, a w szcze- gólnoĂci z pomnaĝania swoich pieniÚdzy. Teoria wyznaczania sobie celów wymaga, by speïniaï on okreĂlone warunki. Powinien byÊ on szczegóïowy, mierzalny, aprobowalny, re- alny i terminowy. Ta formuïa zwana jest metodÈ SMART. Czy jednak wszystkie te atrybuty muszÈ siÚ pojawiÊ, by Twój inwestycyjny cel byï wïaĂciwie wyznaczony? Moim zdaniem nie. Powiem wiÚcej, ta metoda w kontekĂcie inwestowania na rynku FOREX nie moĝe mieÊ racji bytu. Dlaczego? Chociaĝby ze wzglÚdu na ostatni wymóg — terminowoĂÊ. Kiedy zaczynaïem inwestowaÊ na rynku FOREX, oprócz wspo- mnianych wyĝej priorytetów i bïÚdnych motywacji miaïem jeszcze DokÈd zmierzasz? 53 pewne przeĂwiadczenie. Byïem przekonany, ĝe proces mojej eduka- cji na temat rynku i swojej osoby doprowadzi mnie do miejsca, w któ- rym bÚdÚ mógï ĝyÊ z inwestycji walutowych. Wierzyïem, ĝe pewnego dnia, kiedy moja ĝona bÚdzie wstawaïa rano do pracy, ja w tym czasie bÚdÚ robiï sobie herbatÚ, zasiadaï przed monitorem i zarabiaï 5 razy wiÚksze pieniÈdze niĝ ona w 2 razy krótszym czasie. MyĂlaïem teĝ, ĝe tak jak w zwykïej pracy bÚdÚ co miesiÈc pobieraï wypïatÚ z rachunku inwestycyjnego i wydawaï zarobione na FOREX pieniÈdze. Niestety, fakty sÈ nieco inne. Przede wszystkim kaĝda wypïata z rachunku inwestycyjnego jest zabijaniem zïotem kury. Dlaczego? Poniewaĝ zakïadajÈc, ĝe posiadasz rozsÈdny system zarzÈdzania kapitaïem, inwestujesz z góry ustalony procent swoich Ărodków pieniÚĝnych. W zaleĝnoĂci od rynku bÚdzie on oczywiĂcie na innym poziomie, ale zawsze bÚdzie istniaï. Im zatem mniej pieniÚdzy na rachunku, tym mniej mogÚ inwestowaÊ, a w kon- sekwencji mniej zarabiam. Na taki luksus niewielu zawodowych in- westorów moĝe sobie pozwoliÊ. Waĝniejsza natomiast jest inna sprawa. Dopóki podchodzisz do inwestowania jak do zabawy czy hobby, dopóty zarabiasz pieniÈdze, gdyĝ nie czujesz ĝadnej presji, np. czasu. W momencie natomiast, gdy inwestujesz, by utrzymaÊ siebie i rodzinÚ, wiesz, ĝe musisz zarobiÊ. JeĂli zawierasz transakcjÚ ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe do koñca miesiÈca zo- staïo 5 dni, trzeba opïaciÊ rachunki, a Tobie brakuje jeszcze 1500 zï — jak Twoja inwestycja moĝe byÊ pozbawiona emocji i racjonalna? Nie moĝe. W takiej sytuacji inwestujesz nie dlatego, ĝe sÈ ku temu racjonalne przesïanki, lecz dlatego, ĝe musisz, bo jak nie, to coĂ tam. Zaczynasz ryzykowaÊ, przez co poddajesz siÚ silnym emocjom, a da- lej… sam wiesz, jak jest. Osobna kwestia to owa nieszczÚsna „terminowoĂÊ” w przypadku wyznaczania sobie celów metodÈ SMART. Dziaïa to na podobnej za- sadzie jak wyĝej opisana sytuacja. Czas CiÚ goni, stajesz siÚ niecier- pliwy, zawierasz transakcjÚ codziennie, mimo ĝe sytuacja nie jest tak kolorowa, jak Ci siÚ wydaje. No, ale cóĝ masz czyniÊ? ZaïoĝyïeĂ sobie 54 Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku przecieĝ zarobiÊ 100 w ciÈgu roku, a tu zostaïo 3 miesiÈce, a Twój wynik to „jedyne” 35 . Ta spirala szybko siÚ nakrÚca, dlatego teĝ lepszÈ niĝ SMART me- todÈ wyznaczenia swojej inwestycyjnej trasy bÚdzie wykorzystanie sporzÈdzonej wczeĂniej listy i wypisanie na jej podstawie swoich ce- lów i motywacji. Dla przykïadu, pod hasïem pieniÈdze moĝe siÚ kryÊ pomoc najbliĝszym w trudnej sytuacji finansowej lub zakup wyma- rzonego domu. Sam pieniÈdz jest tylko narzÚdziem umoĝliwiajÈcym osiÈganie okreĂlonych stanów. Jest mnóstwo literatury na ten temat — zachÚcam zatem do zapoznania siÚ z niÈ. W tym miejscu natomiast skoncentrujÚ siÚ na omówieniu celów stricte inwestycyjnych, czyli odpowiedzi na pytanie „dokÈd zmierzam?”. Kiedy majÈc 19 lat, po raz pierwszy otworzyïem platformÚ trans- akcyjnÈ i ujrzaïem zbiór niezidentyfikowanych ksztaïtów, natychmiast zapragnÈïem poznaÊ ich tajemnicÚ. Od tego momentu dzielÈ mnie dïugie lata i wiele przykrych doĂwiadczeñ. Sukces jednak jest marnym nauczycielem, toteĝ cieszÚ siÚ, ĝe przyszedï on dopiero po jakimĂ cza- sie. Dwoma z wielu bïÚdów, jakie popeïniïem, rozpoczynajÈc inwe- stowanie na rynku FOREX, byïy przecenienie swoich zdolnoĂci oraz niecierpliwoĂÊ. Moje zaïoĝenia inwestycyjne byïy wyssane z palca, chociaĝ mnie wydawaïy siÚ realne. PamiÚtam jak dziĂ postawiony przez siebie cel co do rocznej stopu zwrotu z inwestycji. A propos, chciaï- byĂ zarabiaÊ na FOREX duĝo pieniÚdzy? A ile to dla Ciebie duĝo? Dla mnie, na tamten czas, duĝo to byïo 200 rocznie. Byïem jednak realistÈ. WiedzÈc, ĝe dopiero zaczynam, przyjÈïem „kiepskÈ” ĂredniÈ na poziomie 120 rocznie na plus. Obliczyïem sobie, ĝe jeĂli utrzy- mam taki zwrot rokrocznie, to za kilka lat bÚdÚ milionerem. Wydawa- ïo siÚ to takie proste. Dokïadnie… Wydawaïo siÚ. Powiem wiÚcej, jakiĂ czas póěniej dowiedziaïem siÚ, ĝe jeden z naj- lepszych traderów na Ăwiecie — Ed Seykota — utrzymywaï przez 10 lat ĂredniÈ stopÚ zwrotu na poziomie 125 . Jak wielka byïa moja py- cha, skoro sïyszÈc tÚ informacjÚ, pomyĂlaïem sobie, ĝe jestem w stanie zarobiÊ wiÚcej. Chïopak, którego wiedza ograniczaïa siÚ do tego, jak DokÈd zmierzasz? 55 zawrzeÊ transakcjÚ kupna i sprzedaĝy — stwierdziï, ĝe zarobi 150 w ciÈgu roku. Brzmi komicznie — wiem. Ta iluzja nie trwaïa dïugo. Rynek szybko zweryfikowaï mojÈ gïupotÚ. JeĂli znajdujesz siÚ obecnie na etapie, który wïaĂnie opisujÚ — zastanów siÚ. Na rynku walutowym FOREX zarabia regularnie ok. 5 inwestorów. W tej niewielkiej gru- pie ludzi ok. 0,5 zarabia rocznie wiÚcej niĝ 100 . Jak myĂlisz — kim sÈ Ci ludzie? Nie wydaje Ci siÚ, ĝe majÈc niewielkÈ wiedzÚ na temat rynku i siebie samego, najprawdopodobniej znajdziesz siÚ jednak wĂród tych 95 stratnych? MyĂlÚ, ĝe widzisz to goïym okiem. Niestety, kiedy ja zaczynaïem inwestowaÊ, nie byïo tak szerokiego dostÚpu do wiedzy jak teraz, choÊ oczywiĂcie to mnie nie usprawie- dliwia. MówiÚ tylko, ĝe jeĂli masz trochÚ oleju w gïowie, to inwestuj w swój rozwój. Kupuj ksiÈĝki, odbywaj szkolenia, rozmawiaj z innymi inwestorami, wymieniaj doĂwiadczenia. IdÈc takÈ drogÈ, nawet pono- szÈc straty, idziesz we wïaĂciwym kierunku — zmierzasz do sukcesu. Postawa „sam sobie poradzÚ” jest najgorszym wyjĂciem, prowadzÈcym na poĝarcie przez ukryte w Tobie Demony. BÈdě rozsÈdny — korzy- staj z potÚgi, jakÈ niesie ze sobÈ epoka informacji i wiedzy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FOREX - wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: