Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 012004 20225010 na godz. na dobę w sumie
Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r. - ebook/pdf
Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5040-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz zasady fakturowania i dokumentowania transakcji, uwzględniając wszelkie zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r.

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.1.2013 r.

Zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r. dotyczą m.in.:

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.4.2013 r.

Od 1.4.2013 r. zmianie ulegnie m.in.:

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.1.2014 r.

Zmiany te obejmują takie zagadnienia jak m.in.:

- nowe terminy wystawiania faktur – fakturę trzeba wystawić najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (z wyjątkami);

- moment powstania obowiązku podatkowego – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi (z wyjątkami).

NIEZBĘDNY DLA PRAKTYKÓW

Znakomitym dodatkiem są wzory poszczególnych faktur oraz hipotetyczne przykłady wyodrębnione na aplach. Ponadto niezwykle przydatne okażą się wyszczególnione w publikacji cytowane artykuły poszczególnych aktów prawnych, które pomogą w zrozumieniu wprowadzonych zmian.

ADRESACI

Prezentowana pozycja stanowi nieocenioną pomoc  dla praktyków, tj. doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, działów controlingu w przedsiębiorstwach, adwokatów i radców prawnych. Ponadto, książka adresowana jest zarówno do szerokiego kręgu osób mającego na co dzień do czynienia z fakturami VAT, jak i do studentów zainteresowanych tą tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Józef WyciÊlok Faktury VAT Zasady fakturowania zmiany od 1.1.2013 r. PODATKI W PRAKTYCE Józef WyciÊlok Faktury VAT Zasady fakturowania zmiany od 1.1.2013 r. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 J. Wyciślok, Faktury VAT. Zasady fakturowania – zmiany od 1.1.2013 r., Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Koordynator: Wioleta Beczek Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5039-4 ISBN e-book: 978-83-255-5040-0 Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. VII Wykaz skrótów ........................................................................................................ XIII Wykaz źródeł ........................................................................................................... XV 1 3 Część I. Zmiany w zakresie fakturowania oraz zakres pozostałych zmian w podatku od towarów i usług od 1.1.2013 r. ....................................................... Rozdział 1. Źródła oraz zakres zmian ................................................................ Rozdział 2. Znaczenie i cel tzw. Uwag wyjaśniających. Przepisy dotyczące fakturowania VAT w związku z dyrektywą Rady 2010/45/UE ......................... 8 Rozdział 3. Zakres przedmiotowy projektu Uwag wyjaśniających ................. 11 1. Klasyfikacja .................................................................................................... 11 2. Wymogi dotyczące faktur papierowych oraz elektronicznych ....................... 12 3. Wystawianie faktur ......................................................................................... 20 4. Dane umieszczane na fakturach ...................................................................... 25 5. Przechowywanie faktur ................................................................................... 28 Rozdział 4. Zmiany w zakresie fakturowania objęte rozporządzeniami Ministra Finansów ................................................................................................ 30 Część II. Inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług od 1.1.2013 r. ..... 75 Rozdział 1. Ustawa z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ........................................................................ 77 1. Uwagi wprowadzające ..................................................................................... 77 2. Zmiany dotyczące kasowej metody rozliczeń ................................................. 78 3. Zasady odliczeń podatku naliczonego dokonywanych przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową .................................................. 79 4. Miejsce świadczenia usług wynajmu środków transportu .............................. 79 5. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT i WNT ...... 81 6. Nowe zasady zastosowania tzw. ulgi na złe długi ........................................... 82 III Spis treści 7. Nowy mechanizm, tzw. kredyt pod zwrot VAT ............................................... 84 8. Przeliczenia kwot w walutach obcych na złote .............................................. 84 Rozdział 2. Analiza kluczowych zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług ..................................................................................................... 86 1. Uwaga ogólna ................................................................................................. 86 2. Metoda kasowa ............................................................................................... 86 3. Obowiązek podatkowy ................................................................................... 89 4. Odliczanie podatku naliczonego ..................................................................... 90 5. Utrata prawa do metody kasowej .................................................................... 91 6. Przepisy przejściowe dotyczące metody kasowej .......................................... 92 7. Deklaracje ....................................................................................................... 92 8. Faktury ............................................................................................................ 92 9. Ulga na złe długi ............................................................................................. 93 10. Warunki skorzystania z ulgi ............................................................................ 94 11. Potwierdzenie statusu podatkowego dłużnika ................................................ 96 12. Regulacje dotyczące wierzyciela – korekta podatku należnego VAT ............. 96 13. Zawiadomienie o korekcie podatku należnego – wzór formularza VAT-ZD ... 98 14. Regulacje dotyczące dłużnika – korekta podatku naliczonego VAT ............... 101 15. Regulacje dotyczące zarówno wierzyciela, jak i dłużnika............................... 102 16. Przepisy przejściowe dotyczące nieuregulowanych należności wynikających z faktur ............................................................................................................. 103 17. „Kredyt pod zwrot VAT” (zmiany w art. 87 VATU oraz w art. 76b OrdPU) ... 104 18. Transakcje transgraniczne ............................................................................... 105 19. Moment powstania obowiązku podatkowego przy WDT i WNT ................... 107 20. Miejsce świadczenia usług wynajmu środków transportu ............................... 109 21. Przeliczanie kwot w walutach obcych na złote ............................................... 110 Rozdział 3. Ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ........................................................................... 113 1. Przedłużenie stosowania zasad odliczania podatku VAT od nabycia samo- chodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych ...... 113 2. Nowy termin wejścia w życie – 1.1.2014 r. .................................................... 113 Rozdział 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ....................................................................................................... 115 1. Uwagi wprowadzające .................................................................................... 115 2. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień ......................................................... 116 3. Zwolnienia podmiotowe ................................................................................. 116 4. Zwolnienia przedmiotowe .............................................................................. 118 5. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe ......................................................... 119 IV Spis treści 6. Terminy wprowadzenia kas rejestrujących ..................................................... 121 7. Stosowanie przepisów przejściowych ............................................................ 122 Część III. Zmiany w podatku od towarów i usług od 1.4.2013 r. ........................ 125 Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ...................................................................... 127 Rozdział 2. Zmiany wprowadzone ustawą z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw .......................... 135 1. Definicje .......................................................................................................... 135 2. Mosty i wspólne odcinki dróg ........................................................................ 138 3. Nieodpłatna dostawa towarów ........................................................................ 139 4. Odpłatne świadczenie usług ............................................................................ 142 5. Wyłączenia z WNT i WDT ............................................................................. 143 6. Działalność gospodarcza ................................................................................. 145 7. Podatnik .......................................................................................................... 147 8. Przedstawiciele podatkowi ............................................................................. 149 9. Obowiązek podatkowy ................................................................................... 152 10. Miejsce dostawy i importu towarów ............................................................... 158 11. Usługi turystyczne .......................................................................................... 160 12. Podstawa opodatkowania ................................................................................ 161 13. Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza UE .................................. 170 14. Warunki stosowania stawki podatkowej 0 ................................................... 173 15. Zwolnienia od podatku ................................................................................... 174 16. Przewoźnik lotniczy ........................................................................................ 179 17. Moment powstania obowiązku podatkowego ................................................. 181 18. Zwrot różnicy podatku .................................................................................... 187 19. Wyłączenie prawa do odliczenia oraz częściowe odliczenie .......................... 187 20. Zgłoszenie rejestracyjne ................................................................................. 191 21. Zniesienie obowiązku składania deklaracji podatkowych .............................. 193 22. Fakturowanie .................................................................................................. 196 23. Kasy rejestrujące ............................................................................................. 210 24. Przechowywanie faktur ................................................................................... 211 25. Drobni przedsiębiorcy ..................................................................................... 212 26. Marża .............................................................................................................. 216 27. Rozszerzenie zakresu definicji legalnych ....................................................... 217 28. Pojęcie obrotu ................................................................................................. 219 29. Zmiana stawek VAT ........................................................................................ 220 Część IV. Najważniejsze zmiany VAT w 2013 i 2014 r. – podsumowanie ........... 225 Indeks rzeczowy ...................................................................................................... 231 V Przedmowa Niniejsze opracowanie jest na pewno jednym z wielu, jakie ukażą się (czy już się uka- zują) w związku z nowymi zasadami VAT. Będzie (czy jest) też przeprowadzany szereg szkoleń z tego zakresu. Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że nie jest to moja pierwsza publikacja dotyczą- ca podatku VAT. Już w 2000 r. wydana została książka pt. „Reforma systemów podatko- wych krajów członkowskich OECD i Unii Europejskiej oraz ich harmonizacja”, również w opracowaniach branżowych ukazywały się moje artykuły na temat oszustw podatko- wych związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, dotyczących podatku VAT, przestępstw karuzelowych oraz zapobiegania oszustom karuzelowym. Zasadniczym celem zmian dotyczących podatku od towarów i usług – VAT jest imple- mentacja przepisów dyrektywy Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda- nej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania – w tym również obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadcze- nia usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia w przypadku niektórych usług wy- najmu środków transportu dla konsumentów. Nowa ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) wprowadza zmiany związane prze- de wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) do przepisów unij- nych. Niniejszą ustawą zmienia się ponadto ustawę z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatko- wa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i ustawę z 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o po- datku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247, poz. 1652 ze zm.). Ustawa z o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian związanych z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwo- ści Unii Europejskiej, a poza tym zmiany, które mają na celu ściślejsze dostosowanie do dyrektywy 2006/112/WE. W tym przypadku są to zmiany w zakresie dostosowania wy- sokości opodatkowania na niektóre towary i usługi, ujednolicenia obowiązku podatkowe- go, podstawy opodatkowania, odliczania VAT oraz przedstawiciela podatkowego. Mimo że jest to podstawowy cel wymieniony przeze mnie, związany z harmonizacją, dostoso- waniem polskiej ustawy do porządku, do dyrektyw lub też do orzecznictwa europejskie- VII Przedmowa go w zakresie podatku od towarów i usług, to obok tego celu ustawa wprowadza szereg zmian, które upraszczają stosowanie przepisów w odniesieniu do tego podatku, zapewnia- ją pewność prawną w stosowaniu tych przepisów oraz zmierzają do odbiurokratyzowania niektórych obowiązków nałożonych poprzednio obowiązującą ustawą. Do najważniejszych zmian zawartych w ustawie, które są związane z wdrożeniem dyrektywy 2010/45/UE, w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania, należą m.in.: zapewnienie równego traktowania faktur papierowych i elektronicznych, wyelimi- nowanie faktur wewnętrznych, wprowadzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych, a w przypadku transakcji do wartości 450 zł – faktur uproszczonych, zawierających ogra- niczoną ilość danych. Ustawa wprowadza kompleksowe uregulowanie w ustawie zagad- nień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem. Wprowadzenie w nowych przepisach zmian w zakresie fakturowania należy ocenić jako korzystne dla przedsiębiorców. Zapewnią one większą pewność przepisów, przyczynią się do uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych, zmniejszenia biurokracji, w efekcie powinny zapewnić pewną oszczędność kosztów. Zmiany niektórych wymogów dotyczą- cych danych, które powinny być podane na fakturze, umożliwią jednolite traktowanie tran- sakcji transgranicznych i krajowych oraz przyczynią się do upowszechnienia fakturowania elektronicznego. Ponadto dalsza liberalizacja stosowania faktur elektronicznych umożliwi rozpowszechnienie tej metody fakturowania, co również powinno służyć przedsiębiorcom, jeśli chodzi o ograniczenie kosztów, zwiększając pośrednio konkurencyjność. W ustawie wprowadza się, w celu pełniejszego dostosowania do prawa unijnego, blok zmian dotyczących obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i odliczeń. Główną zmianą wprowadzoną w ustawie w zakresie przepisów dotyczących obowiązku podatkowego jest wprowadzenie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W ustawie wprowa- dza się ponadto określenie obowiązku podatkowego w sposób szczególny jedynie dla niektórych towarów i usług, jako odstępstwa od zasady generalnej, z chwilą otrzymania zapłaty lub wystawienia faktury. W celu umożliwienia dostosowania się do zmian wprowadza się wejście w życie tych przepisów z dniem 1.7.2013 r., z wyjątkiem implementowanego z dniem 1.1.2013 r. obo- wiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. W ustawie, w celu pełniejszego dostosowania do prawa unijnego, wprowadza się zmiany dotyczące podstawy opodatkowania, które m.in. obejmują doprecyzowanie, że podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą usłu- godawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W ustawie wprowadza się również, w celu realizacji wyroku Trybunału Sprawiedli- wości Unii Europejskiej, umożliwienie korekty podstawy opodatkowania, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zmiany wprowadzane w zakresie przepisów dotyczących odliczania VAT mają na celu pełniejsze dostosowanie do regulacji unijnych i polegają m.in. na wprowadzeniu VIII Przedmowa generalnej zasady, według której prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów po- wstał obowiązek podatkowy. Przedmiotowa ustawa w celu pełniejszego dostosowania do dyrektywy porządkuje również przepisy w zakresie przedstawiciela podatkowego oraz wprowadza dalszą libera- lizację tej instytucji, otwierając tym samym, w moim przekonaniu, większej grupie przed- siębiorców możliwość świadczenia usług przedstawicielskich podmiotom zagranicznym. Rozwiązanie to, upraszczające obowiązki administracyjne tych podmiotów, zachęca do im- portowania poprzez Polskę towarów do innych państw członkowskich. W efekcie powinno to przyczynić się do zwiększenia dochodów choćby z tytułu ceł i pewnych innych korzyści dla krajowych przedsiębiorców ze względu na zwiększony popyt na różne usługi zwią- zane z takim importem (wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu; posiedzenie Nr 24 w dniu 24.10.2012 r. − 2. dzień obrad − 10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowe- go projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk Nr 805, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – M. Grabowski). Niniejsze opracowanie składa się z czterech części, które stanowią omówienie naj- ważniejszych aktów normatywnych związanych ze zmianami VAT, tj.: Część I pt. „Zmiany w zakresie fakturowania oraz zakres pozostałych zmian w podatku od towarów i usług od 1.1.2013 r.”. W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspól- nego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fak- turowania Minister Finansów wydał następujące rozporządzenia: 1) z 11.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym po- datnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług; 2) z 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich prze- chowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Mając na uwadze, iż wyżej wymienione akty wykonawcze wdrażają wskazane wy- żej przepisy prawa unijnego, w prawidłowym odczytaniu ich ratio legis pomocne mogą okazać się opracowane przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej w Komi- sji Europejskiej (TAXUD) „Uwagi wyjaśniające przepisy dotyczące fakturowania VAT w związku z Dyrektywą Rady 2010/45/UE”. „Uwagi wyjaśniające” można traktować jako (swoisty podręcznik po przepisach dyrektywy) praktyczne narzędzie służące wyjaśnieniu stosowania przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspól- nego systemu podatku od wartości dodanej. Część II nosi tytuł „Inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług od 1.1.2013 r.” i obejmuje omówienie ustawy z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obcią- żeń administracyjnych w gospodarce. IX Przedmowa Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zniesienie lub ogranicze- nie niektórych barier administracyjnych oraz uproszczenie przepisów związanych z dzia- łalnością gospodarczą to główne cele ustawy z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obcią- żeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa wprowadza ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych po- datników. Nowe przepisy znoszą m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika w ciągu 90 dni (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Metodę kasową opartą na zasadzie „nie ma zapłaty – nie ma obowiązku podatkowe- go” mały podatnik będzie mógł zastosować tylko w razie dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Wprowadzenie metody kasowej dla małych przedsiębiorców tłumaczy się przede wszystkim zabezpieczeniem przed nieuczciwymi kontrahentami. „Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć VAT i go zapłacić dopiero jak dostaną płatność od kontrahenta. To jest podstawowa korzyć. Przestaniemy kredytować skarb państwa – osoba, która ma doko- nać płatności na naszą rzecz, nie będzie mogła odliczyć VAT-u. Wcześniej pojawiała się pewna niesprawiedliwość, która zostaje wyeliminowana” – przekonuje M. Wozba, Meto- da kasowa to koniec kredytowania budżetu, bankier.pl, 15.1.2013 r.). Łatwiejsze będzie też korzystanie z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe dłu- gi), będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. W rozdziale 2 części II omawiane są zmiany dotyczące kasowej metody rozliczeń, ulg za złe długi, „kredytu pod zwrot VAT”, transakcji transgranicznych, momentu po- wstania obowiązku podatkowego przy WDT/WNT, miejsca świadczenia usług wynaj- mu środków transportu i przeliczania kwot w walutach obcych na złote wprowadzone do ustawy o VAT. Rozdział 3 tej części przedstawia informację zawartą w ustawie z 7.12.2012 r. o zmia- nie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącą przedłużenia stosowania zasad odliczania podatku VAT od nabycia samochodów osobowych oraz in- nych pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eks- ploatacyjnych z nimi związanych. Rozdział 4 części II omawia zmiany w zakresie kas rejestracyjnych (zwolnienia, wyłączenia ze zwolnień) zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje- strujących. Część III pt. „Zmiany w podatku od towarów i usług od 1.4.2013 r.” omawia ustawę z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. X Przedmowa Zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie- których innych ustaw związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania prze- pisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług do przepisów unijnych. Ważnym elementem praktycznym i podsumowującym jest część IV pt. „Najważniej­ sze zmiany VAT w 2013 i 2014 r. – podsumowanie”. *  * * Publikacja adresowana jest do każdego zainteresowanego problematyką związaną z podatkiem VAT.  Opracowanie uwzględnia materiały Ministerstwa Finansów oraz literaturę przedmio- tu, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niewątpliwie najistotniejszą rolę podczas procesu interpretacji prawa podatkowego pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kompetencje TSUE są bardzo rozległe i niezależne od kompetencji sądów krajowych. W szczególności Trybu- nał jest właściwy do orzekania w kwestii wykładni wspólnotowych przepisów prawnych w trybie prejudycjalnym. Należy podkreślić, że działalność Trybunału (w tym wprowa- dzanie zasad ogólnych prawa unijnego), zapewnia spójność w stosowaniu prawa podat- kowego. W związku w powyższym można stwierdzić, że w tym znaczeniu Trybunał jest instytucją nie tylko stosującą prawo wspólnotowe, ale także współstanowiącą to prawo (K. Rutkowska, Problemy implementacji prawa europejskiego do prawa krajowego w po- stępowaniu przed organami podatkowymi, w: P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska- Tomaszewska (red.), Podatnik versus organ podatkowy. Studia Finansowo-Prawne Nr 2. Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, s. 162). Warszawa, dnia 1 marca 2013 r.              Józef Wyciślok XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 2006/112/WE .......... dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspól- nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.) FakturyElektrR ........ dyrektywa 2010/45/UE ............. dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13.7.2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz.Urz. UE L Nr 189, s. 1) rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2012 r. w sprawie prze- syłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528) rozporządzenie Ministra Finansów z 28.3.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.) FakturyVATR .......... OrdPU ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. RedObcAdmU ......... ustawa z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administra- cyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342) TFUE ....................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 115 poz. 749 ze zm.) z 9.5.2008 r., s. 47) s. 13) TUE ......................... Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 83 z 30.3.2010 r., VATU ...................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ZmVATU ................. ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) XIII Wykaz skrótów 2. Organy i instytucje EBC ......................... Europejski Bank Centralny NBP ......................... Narodowy Bank Polski NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny SKOK ...................... Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa TAXUD ................... Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Euro- pejskiej TSUE ....................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ........................... Unia Europejska WSA ........................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE .............. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej M.P. ......................... Monitor Polski ONSAiWSA ............ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych OSG ......................... Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych Zb. Orz. ................... Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej litera 4. Inne skróty art. ........................... artykuł cyt. ........................... cytowany EDI .......................... elektroniczna wymiana danych lit. ............................ niepubl. .................... niepublikowany Nr ............................ numer PKWiU .................... Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług poz. .......................... pozycja red. .......................... redakcja s. .............................. strona t.j. ............................ ust. ........................... ustęp w zw. ....................... w związku WDT ........................ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNT ........................ wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wyr. .......................... wyrok z. .............................. zeszyt zd. ............................ zdanie ze zm. ...................... ze zmianami tekst jednolity XIV Wykaz źródeł 28.12.2012 r. podatki.biz, 19.10.2012 r. Nr 14 M. Bełdzikowski, UE doprecyzowuje przepisy, Fiskus 2006, Nr 3 S. Bobrowski, Pełny kasowy VAT dla małych podatników od 2013 roku, bankier.pl, M. Brand-Ciszewska, Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury, M. Brand-Ciszewska, Zmiany w VAT 2013: Faktury, podatki.biz, 10.7.2012 r. E. Ciechanowska, Jest nowe narzędzie optymalizacji, Dziennik Gazeta Prawna 2013, K. Czajkowska-Matosiuk, Kto może uzyskać status małego podatnika dla celów VAT, Biuletyn Głównego Księgowego z 28.11.2012 r. Dokumentowanie transakcji od 1 stycznia 2013 r., Poradnik VAT 2013, Nr 1 Dokumentowanie transakcji przez podatnika zwolnionego z VAT; Gazeta Podatkowa Faktura VAT RR dokumentująca nabycie produktów rolnych, Zeszyty Metodyczne Ra- 2012, Nr 90 chunkowości 2010, Nr 15 Faktura zaliczkowa wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – skutki podatkowe i uję- cie bilansowe, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2012, Nr 22 Fakturowanie w 2013 r. – w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, Biuletyn Infor- macyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 4 Faktury korygujące według nowych zasad, Poradnik VAT 2013, Nr 2 Faktury uproszczone, Poradnik VAT 2012, Nr 21 Faktury VAT marża, Dodatek Nr 8 do Poradnika VAT 2012, Nr 11 Faktury wewnętrzne, Dodatek do Poradnika VAT 2012, Nr 8 Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 4 R. Fijak, K. Wieczorek, Kiedy można zastosować kurs EBC zamiast kursu NBP, ksiego- wosc.gazetaprawna.pl, 27.1.2013 r. I. Floras, T. Czech, Działalność transgraniczna instytucji kredytowych w Polsce, Prawo P. Florys, Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych, BDO Podatki i Rachunko- Bankowe 2006, Nr 4 wość 2011, Nr 3 E. Galewska, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Kraków 2007 XV Wykaz źródeł D. Gałązka, Ulga na złe długi po nowemu, czyli dłużniku miej się na baczności, grant- P. Huczko, Od 2013 roku będzie można wystawiać faktury uproszczone, wieszjak.pl, P. Huczko, Od 2013 roku będzie można wystawiać faktury uproszczone. Faktura VAT 2013 – dla kogo uproszczony wzór?, Dziennik Gazeta Prawna z 27.12.2012 r. P. Huczko, Wystawianie faktur VAT od 2013 roku – zapoznaj się z nowymi zasadami, P. Hutek, Kasy fiskalne 2013/2014 – limit zwolnienia spada do 20 tys. zł, biznes.wieszjak.pl, thornton.pl, 30.11.2012 r. 14.6.2012 r. wieszjak.pl, 7.1.2013 r. 3.1.2013 r. Jak dokumentować transakcje, do których dotychczas wystawiane były faktury we- wnętrzne?, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 2 Jak odliczyć VAT z dokumentów oznaczonych jako „Faktura VAT-MP”?, Poradnik VAT Jak rozliczyć faktury korygujące wystawione do faktur VAT-MP?, Poradnik VAT 2010, Ł. Jedynak, Faktury korygujące. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w VAT 2013, A. Jeleńska, Zasady wystawiania faktur (VAT) w roku 2013, Proste podatki dla firm A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Euro- 2012, Nr 21 Nr 10 e-gospodarka.pl, 3.10.2012 r. z 11.2.2013 r. pejskiej, Warszawa 2008 R. Kacprowski, Wymóg potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla obniżenia obrotu opodatkowanego VAT, wieszjak.pl, 15.5.2012 r. K. Kaźmierski, Podatki 2013. Zmiany w VAT: Metoda kasowa, podatki.biz, 18.12.2012 r. K. Kaźmierski, Podatki 2013. Zmiany w VAT: Zwrot podatku zabezpieczy kredyt, podat- ki.biz, 12.12.2012 r. Kiedy i w jaki sposób wystawia się faktury wewnętrzne?, Poradnik VAT 2012, Nr 4 Kiedy wystawia się fakturę korygującą a kiedy notę?, Poradnik VAT 2012, Nr 8 Kontrola biznesowa obowiązkiem podatnika, gabson.com.pl, 6.11.2012 r. A.S. Kornak, Ekonomika turystyki, Warszawa 1979 Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT, Dodatek Nr 9 do Poradnika VAT 2011, Nr 11 pospolita z 11.2.2013 r. z 7.7.2011 r. Prawo z 30.1.2013 r. D. Kosacka-Łędzewicz, Jak wystawiać faktury w transakcjach transgranicznych, Rzecz- H. Kozłowska, Samofakturowanie – kiedy wchodzi w grę, Rzeczpospolita. Prawo H. Kozłowska, Ulga na złe długi: przepisy niekorzystne dla dłużników, Rzeczpospolita. A. Krasek, Prawa i obowiązki podatnika w zakresie fakturowania od 1 stycznia 2013 r., BDO Podatki i Rachunkowość 2013, Nr 2 XVI Wykaz źródeł 13.2.2013 r. nicy360.pl, 25.2.2013 r. Nr 51–52 T. Krywan, Na jakich zasadach podatnik może w 2013 r. skorzystać z ulgi na złe długi?, Vademecum Doradcy Podatkowego z 30.1.2013 r. G.J. Leśniak, Jak w świetle nowych przepisów należy weryfikować e-faktury, gazeta- prawna.pl, 13.2.2013 r. Mali podatnicy muszą zadecydować o wyborze metody kasowej, newseria.pl, 3.1.2013 r. J. Mazur, Nowe przepisy o uldze na złe długi działają wstecz, Rzeczpospolita z 4.1.2013 r. Metoda kasowa to koniec kredytowania budżetu, bankier.pl K. Miazek, Kusi Cię metoda kasowa? Sprawdź zalety i wady, bizrun.pl, 11.1.2013 r. K. Miazek, A. Bujalski, Metoda kasowa = późniejsze odliczenie VAT?, e-gospodarka.pl, Mniej obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców – ustawa opublikowana, praw- W. Moczydłowska, Mały podatnik VAT – wady i zalety, Doradca Podatnika 2006, W. Morawski, Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana: zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego, Warszawa 2012 Na czym polegają kontrole biznesowe?, Poradnik VAT 2013, Nr 3 Nowe prawo w 2013 r. – zmiany w zakresie fakturowania, jakie obowiązują od 1 stycznia 2013 r., Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 2 Nowe prawo w 2013 r. – zwolnienia ze stosowania kasy rejestrującej w 2013 r., Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 1 Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji za pomocą kas, Po- Nowe zasady fakturowania – zmiana dyrektywy w sprawie VAT, Poradnik VAT 2010, radnik VAT 2013, Nr 1 Nr 15 radnik VAT 2013, Nr 1 Od 2013 roku ulga na złe długi na nowych zasadach, mf.gov.pl, 29.12.2012 r. Od 2013 r. zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących, Po- Odliczanie VAT naliczonego w metodzie kasowej, Poradnik VAT 2012, Nr 24 Opublikowano „dużą” nowelizację ustawy o VAT, Biuletyn Informacyjny dla Służb Eko- nomiczno-Finansowych 2013, Nr 4 Opublikowano rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 1 J. Patyk, Przeliczanie kwot wykazanych w walutach obcych na złote polskie, BDO Po- datki i rachunkowość 2008, Nr 10 J. Pawlik, Moment powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej fak- tury. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Terra Baubedarf-Handel GmbH – (C-152/02), Fiskus 2006, Nr 16 K. Piłat, Ulga na złe długi prostsza niż dotychczas, Rzeczpospolita. Prawo z 4.1.2013 r. XVII Wykaz źródeł A. Pokojska, Od lipca trzeba posiadać zaświadczenia o numerze VAT kontrahenta, ksie- gowosc.gazetaprawna.pl, 5.1.2012 r. Potwierdzenie statusu podatkowego dłużnika, Poradnik VAT 2012, Nr 15 Przechowywanie faktur pro forma, Poradnik VAT 2013, Nr 2 Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać kredyt pod zwrot VAT, mf.gov.pl, 31.12.2012 r. E. Pyskło, Prawa konsumenta transgranicznych usług finansowych w świetle wybranych dyrektyw Unii Europejskiej. Publikacja pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Remi- giusza W. Kaszubskiego – Dyrektora w Związku Banków Polskich, Warszawa 2009 K. Rola-Stężycka, Ulga na złe długi i metoda kasowa: zmiany na 2013 r., e-gospodarka.pl Rozliczanie VAT metodą kasową w 2013 r. – w pytaniach Czytelników, Biuletyn Infor- macyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 2 Rozliczenie VAT od zakupu paliwa, gdy zapłaty dokonano kartą paliwową, Biuletyn In- formacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 2 Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2013 r., Poradnik VAT 2012, Nr 20 K. Rutkowska, Problemy implementacji prawa europejskiego do prawa krajowego w po- stępowaniu przed organami podatkowymi, w: P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkow- ska-Tomaszewska (red.), Podatnik versus organ podatkowy. Studia Finansowo-Praw- ne Nr 2. Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011 M. Samborska, Czy od 2013 r. potrzebny jest w firmie regulamin fakturowania?, grant- thornton.pl, 7.1.2013 r. Samochody osobowe (pojazdy samochodowe) w 2013 i 2014 r., Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 2 E. Skrzydło-Tefelska, Swoboda Świadczenia Usług, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Euro- pejskiej. Prawo materialne i polityki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005 K. Skrzypek, Kasy fiskalne: zwolnienie z uwagi na obroty 2013, e-gospodarka.pl, K. Skrzypek, Nowe nazwy faktur VAT w 2013 r. i zawarte na nich dane, e-gospodarka.pl, 7.2.2013 r. 27.12.2012 r. K. Skrzypek, Ulga na złe długi z nowym VAT-ZD, e-gospodarka.pl, 5.2.2013 r. E. Sławińska, 10 gorących tematów podatkowych w orzecznictwie i interpretacjach orga- nów podatkowych, Biblioteka księgowego 2008, Nr 7 M. Smolnik, Potwierdzenie statusu podatkowego dłużnika, Gazeta Podatkowa 2012, Nr 49 Sprzedaż towarów używanych w systemie VAT marża, Poradnik VAT 2012, Nr 23 J. Szajkowski, Nota korygująca i faktura VAT zaliczkowa 2013, wieszjak.pl, 7.1.2013 r. A. Szczerbowski, Faktury wystawione w walutach – jak przeliczać na złote, księgowosc. infor.pl, 16.5.2012 r. P. Szulczewski, Braki danych na fakturze, Firma i Podatki z 14.1.2013 r. P. Szulczewski, Dodatkowe dane − PKWiU towaru lub usługi, Firma i Podatki z 15.1.2013 r. P. Szulczewski, Dokumenty korygujące – faktura korygująca, Firma i Podatki z 8.2.2013 r. P. Szulczewski, Duplikat faktury, bankier.pl, Firma i Podatki z 7.2.2013 r. XVIII Wykaz źródeł P. Szulczewski, Faktura małego podatnika VAT-MP, Firma i Podatki z 7.2.2013 r. P. Szulczewski, Faktury szczególne, Firma i Podatki z 7.2.2013 r. P. Szulczewski, Faktura VAT stosujących opodatkowanie marżą, Firma i Podatki P. Szulczewski, Faktura VAT-RR, Firma i Podatki z 8.1.2013 r. P. Szulczewski, Faktury WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), Firma i Po- z 7.2.2013 r. datki z 7.2.2013 r. P. Szulczewski, Faktura wewnętrzna, vat.pl, Proste podatki dla firm z 14.1.2013 r. P. Szulczewski, Faktura wewnętrzna – zmiany VAT styczeń 2013, vat.pl, 14.1.2013 r. P. Szulczewski, Faktury zaliczkowe, vat.pl, Proste podatki dla firm z 14.1.2013 r. P. Szulczewski, Nabywca sam fakturuje swoje zakupy, Firma i Podatki z 8.2.2013 r. P. Szulczewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zmiany 2013, vat.pl, Proste podatki dla firm z 7.12.2012 r. Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR, Poradnik VAT 2011, Nr 22 P. Treder, Sposób rozliczenia faktury korygującej „in plus” zależy od jej przyczyny, Rzeczpospolita. Prawo z 21.1.2013 r. Ulga na złe długi, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 2013, Nr 5 Ulga na złe długi – jak wierzyciel i dłużnik będą rozliczać VAT w 2013 r.?, Poradnik VAT 2012, Nr 24 VAT 2013 – metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem, wieszjak.pl, 31.1.2013 r. M. Majkowska, Od 1 stycznia 2013 r. będzie nowy instrument: kredyt pod zwrot VAT, Dziennik Gazeta Prawna z 4.12.2012 r. VAT 2013 – zmiany przepisów w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, wieszjak.pl, 31.1.2013 r. E. Węcławik, M. Jawińska, Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę to- warów powinna zawierać więcej danych, Gazeta Prawna z 2.10.2012 r. A. Węgielska, Faktura z oznaczeniem „Faktura VAT”, Gazeta Podatkowa 2013, Nr 3 A. Węgielska, Faktury elektroniczne w 2013 r., Gazeta Podatkowa 2013, Nr 10 A. Węgielska, Faktury korygujące wystawiane są według nowych zasad, Gazeta Podat- kowa 2013, Nr 10 A. Węgielska, Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury?, Gazeta Podatkowa 2013, Nr 13 A. Węgielska, Jak zmienią się zasady wystawiania faktur?, Gazeta Podatkowa z 13.11.2012 r. A. Węgielska, Kto w 2013 r. będzie musiał mieć kasę fiskalną?, Gazeta Podatkowa 2012, A. Węgielska, Kurs waluty do przeliczenia podstawy opodatkowania, Gazeta Podatko- A. Węgielska, Nowe prawo 2013: Jak zmienią się zasady wystawiania faktur?, Gazeta A. Węgielska, Nowe zmiany w ustawie o VAT: ulga na złe długi, e-gospodarka.pl, Nr 100 wa 2013, Nr 13 Podatkowa 2012, Nr 89 22.11.2012 r. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: