Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 014486 13631214 na godz. na dobę w sumie
Figury z piasku - ebook/pdf
Figury z piasku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 69
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1908-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niepublikowany wcześniej tomik poezji profesora Grzegorza Białkowskiego (ur. 08.12.1932) – fizyka: uczonego, dydaktyka i popularyzatora, autora prac naukowych, podręczników akademickich i szkolnych, a zarazem humanisty: poety, historyka nauki, filozofa, profesora i rektora Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1985-1989), negocjatora przy Okrągłym Stole z ramienia Solidarności, senatora elekta I kadencji Senatu RP.

Profesor zmarł 29.06.1989 u progu wolności, którą pomógł wywalczyć. Pozostawił niewydane Figury z piasku. W tytułowym wierszu Archimedes widzi nadciągające wojska, ale spokojnie kreśli na pisaku swoje koła…

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FIGURY Z PIASKU_okladka_OK:Layout 1 10/23/15 10:47 AM Page 1 Tomiki poezji profesora Grzegorza Białkowskiego Mgła, Czytelnik 1964 Odwijanie ze êródła, Czytelnik 1967 Przemienienie, LSW 1973 Kl´ski wojenne, PrzedÊwit 1983 Całopalenie, Czytelnik 1986 Koronacja, LSW 1988 Istota i istnienie, Czytelnik 1988 Niepublikowany wczeÊniej tomik poezji profesora Grzegorza Białkowskiego ((ur. 08.12.1932) – fi zy ka: uczo ne go, dy dak ty ka i po pu la ry za to ra, au to ra prac na uko wych, pod r´cz ni ków aka de - mic kich i szkol nych, a za ra zem hu ma ni sty: po - ety, hi sto ry ka na uki, fi lo zo fa; pro fe so ra i rek to ra Uni wer sy te tu War szaw skie go (w la tach 1985- -1989), ne go cja to ra przy Okrà głym Sto le z ra mie nia So li dar no Êci, se na to ra elek ta I ka den cji Se na tu RP. Pro fe sor zmarł 29.06.1989 u pro gu wol no Êci, któ rà po mógł wy wal czyç. Po zo sta wił nie wy da ne Fi gu ry z pia sku; w ty tu ło wym wier szu Ar chi me des wi dzi nad cià ga jà ce woj ska, ale spo koj nie kre Êli na pi sa ku swo je ko ła… Grzegorz Białkowski FIGURY Z PIASKU piaskiem wymierzam czas. szumi od uderzeƒ godzin. nadchodzà spienione zza horyzontów. i ginà za nimi. cały Êwiat jego dzieje i dzieła nasze czyny i nasze myÊli wszystko z gardzieli czasu wysypuje si´ jako piasek. G r z e g o r z B i a ł k o w s k i F I G U R Y Z P I A S K U ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== www.wuw.pl/ksiegarnia strony redakcyjne:Layout 4 10/23/15 10:53 AM Page 1 FIGURY Z PIASKU ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== strony redakcyjne:Layout 4 10/23/15 10:53 AM Page 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== strony redakcyjne:Layout 4 10/23/15 10:53 AM Page 3 Grzegorz Białkowski FIGURY Z PIASKU Warszawa 2015 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Redaktor prowadzący Anna Szemberg Korekta Elwira Wysz yńska Projekt okładki i stron tytułowych Zbigniew Karaszewski Skład i łamanie Barbara Obrębska ISBN 978-83-235-1908-9 (PDF) © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 logo WUW.indd 1 5/12/2014 12:54:19 PM Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 www.wuw.pl e-mail: wuw@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== R_1:Layout 4 5/4/15 3:25 PM Page 1 Figury z piasku ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Figury z piasku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: