Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00403 007917 15708920 na godz. na dobę w sumie
Filozofia sukcesu, czyli f**k it - książka
Filozofia sukcesu, czyli f**k it - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2912-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

ZAGRAJ!


Relaks to nic innego, jak słowo na 'p'...
'Observer'

Poluzuj tam, gdzie Cię ciśnie...

Czujesz się nieszczęśliwy? Pieprz to! Coś idzie nie po Twojej myśli? Właściwie mógłbyś się przejąć, ale... po co? Czy nie lepiej to pieprzyć? Jesteś zły, sfrustrowany, zazdrosny? Zastosuj 'tumiwisizm praktyczny' i zacznij to pieprzyć.

Filozofia 'Pieprz to' odkrywa przed Tobą wspaniałą drogę, prowadzącą na skróty do wewnętrznej wolności. 'Pieprz to' zawiera ukrytą sugestię, że rzeczy nie są aż tak istotne, za jakie je uważasz. Źródłem Twoich problemów jest zbyt poważne traktowanie świata. To przekleństwo rodem z Zachodu stanowi sumę wszystkiego, co najlepsze w mądrości Wschodu. Ta książka bawi, inspiruje i pozwala inaczej spojrzeć na życie. Wyluzuj. Zdystansuj się. Pieprz to i kup tę książkę!

Prawdę można czasem znaleźć w najmniej spodziewanym miejscu. Pieprz to i odpuść sobie rzeczy, które sprawiają Ci ból. Pieprz to i podążaj za marzeniami, bez względu na to, co myślą inni. Na tym właśnie polega filozofia 'Pieprz to'.

Dla wszystkich tych, którzy pieprzą.


John C. Parkin, autor bestsellera Fuck It: The Ultimate Spiritual Way,
oraz Gaia Pollini powiedzieli pewnego dnia: 'Pieprzyć to!'.

Porzucili świetne posady w Londynie i założyli we Włoszech ośrodek 'ucieczki od dnia codziennego' - The Hill That Breathes. Powołali do życia ideę opartą na słowach 'pieprzyć to'. Niosą one ze sobą taką samą moc, jak wszystkie wschodnie mądrości i praktyki filozoficzne, które zgłębiali przez całe lata.

Oboje regularnie prowadzą zajęcia w ramach 'Tygodnia Pieprz to' w ośrodku The Hill. Ponadto John publikuje swoje przemyślenia na stronie thef-itway.com. Jest także ekspertem występującym w programach telewizyjnych, a jego artykuły ukazywały się w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym - w 'Guardianie', 'Observerze', 'Timesie', 'Psychologies' oraz 'Cosmopolitan'.

'Niech zacznie Cię oczarowywać magia filozofii Pieprz to'


Pieprz swój plan na dziś. Niech wydarzy się coś niesamowitego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Filozofia sukcesu, czyli f**k it Autorzy: John C. Parkin, Gaia Pollini Tłumaczenie: Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-2912-1 Tytuł oryginału: The Way of F*** it Format: 125 × 160, stron: 224 Relaks to nic innego, jak słowo na „p”... „Observer” Poluzuj tam, gdzie Cię ciśnie... Czujesz się nieszczęśliwy? Pieprz to! Coś idzie nie po Twojej myśli? Właściwie mógłbyś się przejąć, ale... po co? Czy nie lepiej to pieprzyć? Jesteś zły, sfrustrowany, zazdrosny? Zastosuj „tumiwisizm praktyczny” i zacznij to pieprzyć. Filozofia „Pieprz to” odkrywa przed Tobą wspaniałą drogę, prowadzącą na skróty do wewnętrznej wolności. „Pieprz to” zawiera ukrytą sugestię, że rzeczy nie są aż tak istotne, za jakie je uważasz. Źródłem Twoich problemów jest zbyt poważne traktowanie świata. To przekleństwo rodem z Zachodu stanowi sumę wszystkiego, co najlepsze w mądrości Wschodu. Ta książka bawi, inspiruje i pozwala inaczej spojrzeć na życie. Wyluzuj. Zdystansuj się. Pieprz to i kup tę książkę! Prawdę można czasem znaleźć w najmniej spodziewanym miejscu. Pieprz to i odpuść sobie rzeczy, które sprawiają Ci ból. Pieprz to i podążaj za marzeniami, bez względu na to, co myślą inni. Na tym właśnie polega filozofia „Pieprz to”. Dla wszystkich tych, którzy pieprzą. John C. Parkin, autor bestsellera Fuck It: The Ultimate Spiritual Way, oraz Gaia Pollini powiedzieli pewnego dnia: „Pieprzyć to!”. Porzucili świetne posady w Londynie i założyli we Włoszech ośrodek „ucieczki od dnia codziennego” - The Hill That Breathes. Powołali do życia ideę opartą na słowach „pieprzyć to”. Niosą one ze sobą taką samą moc, jak wszystkie wschodnie mądrości i praktyki filozoficzne, które zgłębiali przez całe lata. Oboje regularnie prowadzą zajęcia w ramach „Tygodnia Pieprz to” w ośrodku The Hill. Ponadto John publikuje swoje przemyślenia na stronie thef-itway.com. Jest także ekspertem występującym w programach telewizyjnych, a jego artykuły ukazywały się w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym - w „Guardianie”, „Observerze”, „Timesie”, „Psychologies” oraz „Cosmopolitan”. „Niech zacznie Cię oczarowywać magia filozofii Pieprz to” Spis treĂci Wprowadzenie 9 InspirujÈce hasïo ilustrowane ïadnym rysunkiem 16 Kolejne inspirujÈce hasïo ilustrowane ïadnym rysunkiem 18 E tam, pieprzÚ to, wiesz, o co chodzi... Wprowadzenie Caïkiem urokliwy proces opracowywania niniejszej ksiÈĝki to jedno dïugie pasmo dokonywania uproszczeñ. Wiadomo, ĝe ciÚĝko jest odrzucaÊ idee. JakiĂ czas temu wpadliĂmy na pomysï napisania wprowadzenia opisujÈcego proces rezygnowania z pewnych rzeczy oraz odnoszÈcego siÚ do niektórych rzeczy, z których zrezygnowaliĂmy... W ten sposób podstÚpem przekonaliĂmy samych siebie, ĝe tak naprawdÚ ich nie odrzucamy. Rozumiesz? Umysï ludzki to sprytna bestia: zawsze trzeba szukaÊ sposobu, aby go zadowoliÊ. Jeĝeli chodzi o kwestiÚ upraszczania: pamiÚtam, ĝe kilka lat temu w prezentacjach przygotowywanych w programie PowerPoint powszechnie stosowano akronim BUZI, który 1 (uwaĝam, ĝe oznacza „Bez Udziwnieñ i ZawiïoĂci, Idioto” wstawienie przecinka w tym wyraĝeniu byïo konieczne, poniewaĝ inaczej moĝna by je odczytywaÊ jako „Bez Udziwnieñ i Zawiïych Idiotyzmów”, a prawdopodobnie nie o to chodziïo autorowi). OczywiĂcie, doceniam wyczucie jÚzykowe twórcy, ale czy musiaï on stosowaÊ sïowo „idiota”? Dlaczego musiaï sprawiÊ, ĝe jego hasïo brzmi jak obelga (a zakïadam niestety, ĝe to byï on)? Przypuszczam, ĝe gdyby autorkÈ tego wyraĝenia byïa kobieta, to napisaïaby ona: BUZI — „Bez Udziwnieñ i ZawiïoĂci, Iskierko”. SïyszÈc to, odpowiedziaïbym: „DziÚkujÚ za radÚ, postaram siÚ jÈ zastosowaÊ”, podczas gdy reakcjÈ na oryginalne hasïo „Bez Udziwnieñ i ZawiïoĂci, Idioto” jest tekst typowy dla samca alfa: „Nie nazywaj mnie idiotÈ, bo siÚ policzymy!”. Ten proces upraszczania doskonale odzwierciedla to wszystko, z czym mieliĂmy do czynienia w przypadku filozofii „Pieprz to”. UĂwiadamialiĂmy sobie, ĝe takie przekleñstwo moĝe istotnie zmieniÊ nasze ĝycie, a nawet stanowiÊ proces duchowy... — czy doszlibyĂmy do takiego wniosku, gdybyĂmy wczeĂniej przez 20 lat nie zgïÚbiali tajników medytacji i filozofii Wschodu, gdybyĂmy nie poszukiwali odpowiedzi i wyjaĂnieñ? Któĝ to wie? Wiadomo jednak bez cienia wÈtpliwoĂci, ĝe filozofia „Pieprz to” odkrywa przed nami wszystkimi wspaniaïÈ (wrÚcz niebywaïÈ) drogÚ prowadzÈcÈ na skróty do wyzwolenia. 1 Ang. KISS — Keep It Simple, Stupid ByÊ moĝe dokonam zbyt daleko posuniÚtego uproszczenia, ale zasugerujÚ, ĝe to przekleñstwo rodem z Zachodu stanowi sumÚ tego, co najlepsze w mÈdroĂci Wschodu. Dzieje siÚ tak (a jest to specyficzne tylko dla naszego — zachodniego — jÚzyka), poniewaĝ zawiera ono ukrytÈ sugestiÚ, ĝe rzeczy nie sÈ aĝ tak istotne, za jakie je uwaĝamy. Krótko mówiÈc, uĂwiadamiamy sobie, ĝe ěródïem naszych problemów jest zbyt powaĝne traktowanie wszystkiego, a zrezygnowanie z tej powagi, z poczucia, ĝe wszystko jest tak waĝne, moĝe nas wyzwoliÊ i zmieniÊ nasze ĝycie. To wïaĂnie mieli na myĂli buddyĂci, mówiÈc o przywiÈzaniu i cierpieniu. Taka jest prawda, choÊ byÊ moĝe trudno Ci to pojÈÊ. Za to ïatwo jest zrozumieÊ filozofiÚ „Pieprz to”. Wszyscy od razu wiemy, dlaczego „Pieprz to” wnosi wiÚcej wolnoĂci do naszego ĝycia. Moĝesz wiÚc postÈpiÊ podobnie jak my i poddaÊ siÚ procesowi „Pieprz to” oraz skorzystaÊ z rad zawartych w niniejszej ksiÈĝce. OczywiĂcie, moĝesz teĝ studiowaÊ wszystkie filozofie Wschodu, czytaÊ wszelkie poradniki lub chodziÊ na terapiÚ, ale niech to wszystko sprowadza siÚ do najwaĝniejszego — upraszczania. A nie ma na to lepszego sposobu niĝ za sprawÈ filozofii „Pieprz to”. Przyjrzyj siÚ wiÚc rysunkom, które przeglÈdaliĂmy (i które odrzuciliĂmy), w tym obrazkom autorstwa pewnych chïopców (którzy w uroczy sposób zawsze mówili o tym pomyĂle z wyraěnym wïoskim akcentem). Ostatecznie przedstawiamy Ci nasz pomysï w najczystszej postaci — krótkie i przekonywajÈce pomysïy dotyczÈce wykorzystywania filozofii „Pieprz to” w ĝyciu codziennym. Jeĝeli chcesz, to przeczytaj tÚ ksiÈĝkÚ od poczÈtku do koñca albo otwieraj jÈ na chybiï trafiï, szukajÈc fragmentów odpowiadajÈcych Ci w danej chwili. Druga z tych propozycji dziaïa w niezwykïy sposób, przypominajÈc ciastko z wróĝbÈ zawierajÈce wïaĂciwÈ wiadomoĂÊ przekazywanÈ we wïaĂciwym czasie. Jeĝeli chodzi o proces tworzenia niniejszej ksiÈĝki: super byïo robiÊ wszystko razem (zamiast pisaÊ samemu, jak to zazwyczaj bywa), siedzieÊ i przyglÈdaÊ siÚ wzgórzom, zastanawiajÈc siÚ, jak zilustrowaÊ kaĝdy pomysï, zawsze zachÚcajÈc siÚ nawzajem do poszukiwania coraz lepszych rozwiÈzañ (co czÚsto prowadziïo do nastÚpujÈcych wypowiedzi wystÚpujÈcych tylko w relacjach mÚĝa i ĝony: „To jest do niczego. A co myĂlisz o tym?”). Byïo wspaniale. Bardzo nam siÚ podoba koñcowy efekt, a dziÚki wsparciu naszego pomocnego i natchnionego wydawcy, Hay House, wrÚczamy Ci go w dokïadnie takiej formie, w jakiej chcieliĂmy. Jako byli pracownicy kreatywni zatrudnieni niegdyĂ w mediach musimy zaznaczyÊ, ĝe nie jest to wcale powszechne zjawisko — moĝesz nam wierzyÊ. Prosimy wiÚc: wczytaj siÚ. Otwórz tÚ ksiÈĝkÚ i niech magia filozofii „Pieprz to” oczaruje CiÚ. Bardzo szybko przekonasz siÚ, ĝe to rzeczywiĂcie jest magia. Powtórzymy to wiÚc raz jeszcze w imiÚ prostoty, prawdy i siïy: prosimy, otwórz tÚ ksiÈĝkÚ i niech magia filozofii „Pieprz to” oczaruje CiÚ. Pauza... Póěniej... No dobrze, napisaliĂmy to wprowadzenie podczas powrotnego lotu do Wïoch. W domu dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe jeden z naszych chïopców, Arco, przygotowaï rysunek do ksiÈĝki. Spójrz na niego (na kolejnej stronie) — to magik roztaczajÈcy przed kimĂ „magiÚ Pieprz to” (to jego wïasne sïowa). O rety, takie sytuacje niekiedy zaskakujÈ nawet nas. Wydaje siÚ wiÚc wïaĂciwe, by zaczÈÊ od magicznego wkïadu Arco. Pozdrawiamy, John, Gaia, Arco i Leone Niech zacznie CiÚ oczarowywaÊ magia filozofii „Pieprz to”. Pieprz swój plan na dziĂ. Niech wydarzy siÚ coĂ spektakularnego. Pieprz to i przyjmuj wszystko takim, jakim jest.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Filozofia sukcesu, czyli f**k it
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: