Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 005062 18491066 na godz. na dobę w sumie
Finanse dla niefinansistów - książka
Finanse dla niefinansistów - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0538-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skąd w firmie biorą się pieniądze?

Kiedy menedżerowie i przedsiębiorcy orientują się, jak bardzo potrzebują wiedzy o finansach?
Najczęściej dopiero wtedy, gdy popełniają kosztowny błąd i tracą pieniądze. Gdy bank zaskakuje ich odmową udzielenia kredytu. Gdy tracą na giełdzie, ponieważ kupili akcje spółki o beznadziejnej kondycji finansowej. Gdy zaciągają pożyczkę w walucie obcej, nieświadomi ryzyka kursowego. Gdy pozornie atrakcyjna inwestycja okazuje się studnią bez dna. Gdy po dwóch latach narzekania na wysoki podatek orientują się, że mogli płacić mniej. Albo gdy rozwój firmy pochłania całą gotówkę i wygasa przedwcześnie.

Stracić pieniądze można na tysiąc sposobów, czasami nawet o tym nie wiedząc. Niniejszy elementarz wiedzy o finansach nie uchroni Cię przed złymi decyzjami finansowymi, jednak uświadomi Ci, że w wielu sytuacjach masz do wyboru więcej niż jedną opcję. Autor, doświadczony doradca finansowy, podpowie Ci, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Finanse dla niefinansistów Autor: Piotr Rybicki ISBN: 83-246-0538-X Format: A5, stron: 216 Sk¹d w firmie bior¹ siê pieni¹dze? (cid:129) Czym finansowaæ rozwój dzia³alnoœci? Kredyt bankowy, leasing, faktoring, obligacje, inwestor zewnêtrzny (cid:129) Jak czytaæ i analizowaæ sprawozdania finansowe? Bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow (cid:129) W co inwestowaæ gotówkê? Lokaty bankowe, papiery d³u¿ne, udzia³y i akcje, udzielanie po¿yczek Kiedy mened¿erowie i przedsiêbiorcy orientuj¹ siê, jak bardzo potrzebuj¹ wiedzy o finansach? Najczêœciej dopiero wtedy, gdy pope³niaj¹ kosztowny b³¹d i trac¹ pieni¹dze. Gdy bank zaskakuje ich odmow¹ udzielenia kredytu. Gdy trac¹ na gie³dzie, poniewa¿ kupili akcje spó³ki o beznadziejnej kondycji finansowej. Gdy zaci¹gaj¹ po¿yczkê w walucie obcej, nieœwiadomi ryzyka kursowego. Gdy pozornie atrakcyjna inwestycja okazuje siê studni¹ bez dna. Gdy po dwóch latach narzekania na wysoki podatek orientuj¹ siê, ¿e mogli p³aciæ mniej. Albo gdy rozwój firmy poch³ania ca³¹ gotówkê i wygasa przedwczeœnie. Straciæ pieni¹dze mo¿na na tysi¹c sposobów, czasami nawet o tym nie wiedz¹c. Niniejszy elementarz wiedzy o finansach nie uchroni Ciê przed z³ymi decyzjami finansowymi, jednak uœwiadomi Ci, ¿e w wielu sytuacjach masz do wyboru wiêcej ni¿ jedn¹ opcjê. Autor, doœwiadczony doradca finansowy, podpowie Ci, jak: (cid:129) przygotowaæ plan finansowy przedsiêbiorstwa, (cid:129) obliczaæ i interpretowaæ wskaŸniki rentownoœci, p³ynnoœci finansowej, zad³u¿enia i obrotowoœci, (cid:129) zaoszczêdziæ na podatku dochodowym: amortyzacja ksiêgowa i podatkowa, (cid:129) optymalizowaæ zarz¹dzanie zapasami, (cid:129) kredytowaæ klientów, (cid:129) oceniæ sytuacjê finansow¹ spó³ki gie³dowej: zysk na akcjê (EPS), cena do zysku (C/Z), stopa dywidendy (SD), cena rynkowa do wartoœci ksiêgowej (C/WK), (cid:129) oszacowaæ i ograniczyæ ryzyko walutowe, (cid:129) prognozowaæ koszty i korzyœci z ³¹czenia przedsiêbiorstw. Wstęp Rozdział 1. Źródła informacji Źródła informacji dla finansów Rozdział 2. Amortyzacja Amortyzacja Rozdział 3. Zarządzanie długiem Finansowanie działalności Jak optymalizować poziom zadłużenia? Kredyt bankowy Koszt kredytu Leasing Faktoring Koszt kapitału obcego WACC Kredyt czy gotówka? 9 11 11 23 23 29 29 34 40 45 50 55 60 64 68 6 | F I N A N S E D L A N I E F I N A N S I S T Ó W Rozdział 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym Kapitał obrotowy Zarządzanie zapasami Zarządzanie środkami pieniężnymi Kredyt kupiecki Inwestowanie nadwyżek Rozdział 5. Analiza wskaźnikowa Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki obrotowości Cykl konwersji Wskaźniki rynku kapitałowego Wpływ podatków na analizę finansową Rozdział 6. Przepływy pieniężne Rachunek przepływów pieniężnych Jak interpretować przepływy? Wskaźniki przepływów pieniężnych Rozdział 7. Próg rentowności Próg rentowności Rozdział 8. Dźwignia Dźwignia finansowa Dźwignia operacyjna Dźwignia całkowita Rozdział 9. Planowanie finansowe Planowanie finansowe Wnioski Rozdział 10. Ryzyko kursowe Ryzyko kursowe 73 73 77 86 90 94 99 99 102 107 108 113 118 123 129 129 135 137 143 143 149 149 154 159 165 165 171 173 173 S P I S T R E Ś C I | 7 Rozdział 11. Inwestycje Ocena opłacalności inwestycji Dyskontowanie i przyszła wartość pieniądza Rozdział 12. Wycena wartości przedsiębiorstwa Wycena wartości przedsiębiorstwa Rozdział 13. Łączenie się przedsiębiorstw Łączenie się przedsiębiorstw Zakończenie Skorowidz 181 181 186 191 191 199 199 205 207 Rozdział 10. Ryzyko kursowe RYZYKO KURSOWE Kursy walut są zmienne i nieprzewidywalne. Dzięki temu można na nich dużo zyskać, ale też dużo stracić. Wyróżniamy dwa rodzaje walut: stabilne (najważniejszymi z nich są dolar amerykański — USD, jen japoński — JPY oraz euro — EUR) oraz pozostałe (do nich zaliczamy m.in. złotówkę). Waluty stabilne to takie, których wahania w stosunku do innych walut stabilnych są niewielkie. W tych walutach dokonuje się większości operacji gospodarczych. Kursy pozostałych są nara- żone na czynniki zewnętrzne. Jest kilka czynników, które w sposób bezpośredni lub po- średni wpływają na wahania kursów. Zaliczamy do nich: wielkość Produktu Krajowego Brutto, · bezrobocie, · 1 7 4 | F I N A N S E D L A N I E F I N A N S I S T Ó W inflację, · sytuację polityczną. · Są to czynniki makroekonomiczne. Małe i średnie przedsię- biorstwa nie mają żadnego wpływu na ich kształtowanie. Można jednak prognozować, jak zachowa się waluta. I to właśnie jest przedmiotem zarządzania finansami. KURS KUPNA I KURS SPRZEDAŻY Zakup walut może być przedmiotem inwestycji. Jeżeli progno- zujemy wzrost kursu określonej waluty, możemy ją nabyć. Gdy udamy się do banku, będzie obowiązywała nas cena sprzedaży (kurs, po jakim bank sprzedaje). Jeżeli będziemy chcieli (po cza- sie) sprzedać walutę, będzie nas obowiązywał kurs kupna (za tyle bank kupi walutę). Kursy walut podawane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. PRZYKŁAD Przedsiębiorca nabył 500 euro. Kurs sprzedaży banku wynosi 4,50 zł za jedno euro. Zainwestował zatem 2 250 zł. Gdyby chciał je sprzedać w tym samym dniu, uzyskałby 2 200 zł (kurs kupna banku wynosi bowiem 4,40 zł). Jest to operacja nieopła- calna. Przedsiębiorca musi czekać, aż kurs kupna osiągnie co najmniej 4,50 zł. Po dwóch miesiącach przedsiębiorca został zmuszony (w celu sfinansowania nowego kontraktu) do sprzedaży 500 euro. Kurs kupna banku wyniósł 4,60 zł. Otrzymał zatem 2 300 zł. Rentowność lokaty liczona jako relacja kursu kupna do kursu sprzedaży wyniosła 2,21 (4,60 / 4,50). R O Z D Z I A Ł 1 0 . R Y Z Y K O K U R S O W E | 1 7 5 ZOBOWIĄZANIA WALUTOWE W obrocie gospodarczym wiele transakcji rozliczanych jest z wy- korzystaniem walut. Dzieje się tak nie tylko w przypadku trans- akcji z podmiotami zagranicznymi, ale niejednokrotnie w rozli- czeniach między polskimi podmiotami. Celem operacji walutowych jest zabezpieczenie się przed ryzykiem gwałtownej utraty warto- ści złotówki. PRZYKŁAD Koncern samochodowy zawarł umowę sprzedaży dużej ilości swoich samochodów. Ustalono w niej warunki dostaw oraz rozliczania. Sprzedaż będzie następowała etapami, a ostatnia partia przewidziana jest za 6 miesięcy. Wynegocjowany termin płatności wyniósł 90 dni. Zatem w skrajnym przypadku płat- ność nastąpi po okresie 9-miesięcznym. Koncern samochodowy, aby zabezpieczyć się przed gwałtowną zmianą kursu, dokonał zapisu, że cena samochodu (podana w USD) rozliczana jest wg terminu płatności. Ustalenie ceny za towar w walucie jest też zabezpieczeniem dla kupującego. Jeżeli kurs waluty zmniejszy się (waluta się umocni), to w konsekwencji zapłaci on mniej. PRZYKŁAD Firma leasingowa proponowała dwa rodzaje leasingu: złotowy oraz walutowy. Rata w leasingu złotowym wynosiła 1 400 zł, a w leasingu walutowym 300 euro (przy kursie 4,50 dawało to ratę w wysokości 1 350 zł). Kurs euro wzrósł średnio w poprzed- nim roku o 5 , a dwa lata wcześniej o 4 . Szacując, przyjęto założenie, że w ciągu 3 najbliższych lat (na tyle została zawarta umowa leasingowa) średni kurs wzrostu euro wyniesie 3 rocznie (tabela 10.1) 1 7 6 | F I N A N S E D L A N I E F I N A N S I S T Ó W Tabela 10.1. Koszt leasingu w różnych walutach Planowanie płatności (w złotych) leasing w PLN leasing w EUR 16 800 16 800 16 800 50 400 16 200 16 686 17 187 50 073 - Rok 1 Rok 2 Rok 3 Razem Rzeczywistość okazała się jednak inna. W ciągu trzech lat kurs euro zmniejszał się. Po pierwszym roku był o 2 niższy, a po drugim o 3 (tabela 10.2) Tabela 10.2. Koszt leasingu w różnych walutach Rzeczywiste przypływy (w złotych) leasing w PLN leasing w EUR 16 800 16 800 16 800 50 400 16 200 16 524 17 020 49 744 - Rok 1 Rok 2 Rok 3 Razem Ci, którzy podjęli decyzję o wyborze opłat denominowanych w euro, uiścili opłaty niższe o 1,3 . W praktyce jednak taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Następuje stopniowe osłabianie się złotówki w stosunku do sta- bilnych walut. Tylko w krótkich okresach można zaobserwować umocnienie się polskiej waluty. R O Z D Z I A Ł 1 0 . R Y Z Y K O K U R S O W E | 1 7 7 RYZYKO KURSOWE A KREDYT KUPIECKI Zmiany kursów walut mogą być również wykorzystane jako spe- cyficznego rodzaju kredyt kupiecki. Przyjmując założenie, że w większości przypadków kurs waluty wzrośnie, można obliczyć roczny koszt takiego finansowania. PRZYKŁAD W momencie zakupu towarów z zagranicy kurs euro wynosi 4,1518 zł. Termin płatności, wynikający z umowy, został okre- ślony na 60 dni. Tego dnia kurs euro wyniósł 4,2560 zł. W ciągu 60 dni wzrósł zatem o 2,51 . Obliczmy, ile wyniosło rzeczywiste roczne oprocentowanie 60-dniowego kredytu wynikającego z rozliczania w euro: liczba okresów przypadających w ciągu 365 dni to 6,08 (365 / 60), współczynnik kosztowy wyniesie 100 / (100 – 2,51) to jest 2,57, roczne oprocentowanie wynosi 15,63 (6,08 ´ 2,57). Jak łatwo można zauważyć, im mniejszy wzrost waluty w okre- sie, tym kredytowanie bardziej opłacalne. ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED RYZYKIEM KURSOWYM Przed skutkami niewłaściwych wahań walut można się zabez- pieczyć. Metodami zabezpieczeń mogą być: zakup wymaganej wielkości środków pieniężnych w walucie · w momencie otrzymania informacji i następnie po czasie ure- gulowanie zobowiązania z tej puli, zakup walutowych kontraktów terminowych. · Zadaniem tych instrumentów jest całkowite zniwelowanie skut- ków wahań walut — zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych. 1 7 8 | F I N A N S E D L A N I E F I N A N S I S T Ó W Wybierając pierwszy wariant, świadomie dokonujemy płat- ności (na początku tworząc pseudolokatę na ten cel) w przeli- czeniu na złotówki już w dniu powstania zobowiązania. W drugim przypadku minimalizujemy ryzyko, kupując kon- trakt terminowy na tę samą walutę. Jeżeli niekorzystny dla nas jest spadek waluty, zakupujemy kontrakt, który pozwoli zarobić na wzroście. Jeżeli niekorzystny jest wzrost — kupujemy kon- trakt przynoszący korzyści ze spadku. Eliminując ryzyko kursowe, ponosimy jednak dodatkowe koszty (m.in. prowizji). Na polskim rynku mamy do wyboru kilka instrumentów fi- nansowych zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Należą do nich: forward — umowa dotycząca dostawy określonej waluty w da- · nym dniu, po określonej cenie, ustalonej w momencie zawar- cia kontraktu; dochodzi do rzeczywistego zakupu walut, futures — zestandaryzowana umowa (obrót publiczny), w ra- · mach której jedna ze stron zobowiązuje się do dostarczenia, a druga do odbioru waluty w określonej ilości, w określonym czasie i po z góry określonej cenie; transakcja ma charakter wirtualny — rozliczeniu podlega jedynie różnica między kur- sem transakcyjnym a rzeczywistym, opcja — kontrakt dający prawo do zakupu (opcja kupna — call) · lub sprzedaży (opcja sprzedaży — put) waluty po cenie ustalo- nej z góry; oznacza to, że posiadacz opcji ma prawo — nie obowiązek — do realizacji tego kontraktu, swap — polega na równoczesnym zakupie (sprzedaży) waluty · A za walutę B na określony termin oraz na jednoczesnej sprze- daży (zakupie) tej samej waluty A za walutę B na inny termin. R O Z D Z I A Ł 1 0 . R Y Z Y K O K U R S O W E | 1 7 9 W praktyce niewielu polskich przedsiębiorców korzysta z do- stępnych możliwości minimalizowania ryzyka kursowego. Można to bardzo łatwo wytłumaczyć. Koszty zabezpieczania są dość wy- sokie, a ryzyko niewłaściwego ukształtowania się kursu niewielkie. Dużo częściej stosowane jest inne rozwiązanie. Ryzyko kur- sowe kalkulowane jest w cenie oferowanego towaru lub usługi. Jeżeli nastąpi niekorzystna tendencja kursu — spełni ono swoje zadanie. Jeżeli nie — będzie stanowiło dodatkową marżę dla oferującego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse dla niefinansistów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: