Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00440 022855 8735137 na godz. na dobę w sumie
Finanse publiczne i prawo finansowe - ebook/pdf
Finanse publiczne i prawo finansowe - ebook/pdf
Autor: , , , , , , Liczba stron: 562
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2578-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to:

zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych,

• nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego,

• zagadnienia prawa bankowego,

budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego,

• zagadnienia prawa podatkowego,

sprawność i etyka w sektorze finansów publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Finanse publiczne i prawo finansowe Artur Nowak-Far (red.) C.H.BECK ΣΤΥ∆ΙΑ ΠΡΑΩΝΙΧΖΕ Φινανσε πυβλιχζνε ι πραωο ⇒ νανσοωε Ω σπρζεδα!ψ: Α. Νοωακ−Φαρ ΚΟΝΣΤΨΤΥΧϑΑ ΓΟΣΠΟ∆ΑΡΧΖΑ ΥΝΙΙ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕϑ. ΑΚΣϑΟΛΟΓΙΑ Ζαρψσ Πραωα ϑ. Βψρσκι ΤΑϑΕΜΝΙΧΑ ΠΡΑΩΝΙΕ ΧΗΡΟΝΙΟΝΑ Ω ∆ΖΙΑ!ΑΛΝΟ∀ΧΙ ΒΑΝΚΟΩΕϑ Μονογρα⇒ ε Πραωνιχζε Τ. ∆!βοωσκα−Ροµανοωσκα ΠΡΑΩΟ ΦΙΝΑΝΣΟΩΕ. ΧΖ#∀∃ ΚΟΝΣΤΨΤΥΧΨϑΝΑ ΩΡΑΖ Ζ ΧΖ#∀ΧΙ ΟΓΛΝ Ζαρψσ Πραωα Π. Ζαπαδκα, Α. Μικοσ−Σιτεκ ΠΡΑΩΟ ΦΙΝΑΝΣΩ ΠΥΒΛΙΧΖΝΨΧΗ Σκρψπτψ Βεχκα ΥΣΤΑΩΑ Ο ΦΙΝΑΝΣΑΧΗ ΠΥΒΛΙΧΖΝΨΧΗ ΟΡΑΖ ΠΡΖΕΠΙΣΨ ΩΠΡΟΩΑ∆ΖΑϑ ΧΕ Τωοϕε Πραωο ωωω.σκλεπ.βεχκ.πλ Φινανσε πυβλιχζνε ι πραωο ⇒ νανσοωε Ρεδακτορ προφ. δρ ηαβ. Αρτυρ Νοωακ−Φαρ Αυτορζψ δρ Μα∀γορζατα Φρψσζτακ, δρ Αγνιεσζκα Μικοσ−Σιτεκ, δρ Ροβερτ Οκταβα, δρ Αννα Παρτψκα, δρ ϑυλιτα Σοκο∀οωσκα, δρ Πιοτρ Ζαπαδκα ΩΨ∆ΑΩΝΙΧΤΩΟ Χ.Η. ΒΕΧΚ ΩΑΡΣΖΑΩΑ 2011 Προποζψχϕα χψτοωανια: Α. Νοωακ−Φαρ (ρεδ.), Φινανσε πυβλιχζνε ι πραωο ⇒ νανσοωε, Ωαρσζαωα 2011 Ποσζχζεγ⌠λνε ροζδζια!ψ οπραχοωαλι: προφ. δρ ηαβ. Αρτυρ Νοωακ−Φαρ Ροζδζια! 1 δρ Πιοτρ Ζαπαδκα Ροζδζια! 2 δρ Μα!γορζατα Φρψσζτακ Ροζδζια! 3 δρ Αγνιεσζκα Μικοσ−Σιτεκ Ροζδζια! 4 δρ Ροβερτ Οκταβα Ροζδζια! 5 δρ Αννα Παρτψκα Ροζδζια! 6 δρ ϑυλιτα Σοκο!οωσκα Ροζδζια! 7 Ρεδακχϕα: Ανετα Φλισεκ ♥ Ωψδαωνιχτωο Χ.Η. Βεχκ 2011 Ωψδαωνιχτωο Χ.Η. Βεχκ Σπ. ζ ο.ο. υλ. Βονιφρατερσκα 17, 00−203 Ωαρσζαωα Σκ!αδ ι !αµανιε: ΤιΜ−Πριντ, Ωαρσζαωα ∆ρυκ ι οπραωα: Τοτεµ, Ινοωροχ!αω ΙΣΒΝ 978−83−255−2154−7 ΙΣΒΝ ε−βοοκ 978−83−255−2578−1 Σπισ τρε∋χι Πρζεδµοωα .......................................................................................... ΞΙΙΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω .................................................................................... Ξς Στρ. Νβ. Ροζδζια( 1. Γ(⌠ωνε ζαγαδνιενια εκονοµιχζνε ω τεοριι φινανσ⌠ω πυβλιχζνψχη ................................................................................... ♣ 1. Ποδσταωοωε ποϕ#χια ι κονχεπχϕε τεοριι σεκτορα πυβλιχζνεγο .. Ι. ∆ωυσεκτοροωο∃ γοσποδαρκι α ζακ∀⌠χενιε µεχηανιζµυ ρψνκοωεγο (µαρκετ φαιλυρε) .............................................. ♣ 2. Προβλεµψ σποσοβυ ι µεχηανιζµ⌠ω ιντερωενχϕι πα στωα ....... ♣ 3. Ροζµιαρψ ∃ωιαδχζε πυβλιχζνψχη .......................................... ♣ 4. Πολιτψκα φισκαλνα ι πιενι#!να πα στωα ...................................... ♣ 5. Οβιεγ πιενι∋δζα ω γοσποδαρχε ............................................... ♣ 6. Σπραωιεδλιωο∃ ω φινανσαχη πυβλιχζνψχη .............................. 1 2 2 7 15 18 24 26 1 1 15 27 32 49 54 32 Ροζδζια( 2. Ναυκα ο πιενι)δζυ ι φυνκχϕε βανκυ χεντραλνεγο ......... ♣ 7. Ποϕ#χιε πιενι∋δζα ..................................................................... 69 33 ♣ 8. Πιενι∋δζ γοτ⌠ωκοωψ ................................................................ 82 40 ♣ 9. Πιενι∋δζ βεζγοτ⌠ωκοωψ .......................................................... 86 43 Ι. Πιενι∋δζ βανκοωψ ............................................................ 45 90 60 108 ΙΙ. Οβρ⌠τ ωεκσλοωψ ι χζεκοωψ .............................................. ΙΙΙ. Βανκοωο∃ ελεκτρονιχζνα .................................................. 70 122 Ις. Καρτα π∀ατνιχζα ................................................................... 74 127 ♣ 10. Πιενι∋δζ ελεκτρονιχζνψ ............................................................ 77 131 Ι. Ελεκτρονιχζνε ινστρυµεντψ π∀ατνιχζε ................................. 79 134 ΙΙ. Ινστρυµεντψ πιενι∋δζα ελεκτρονιχζνεγο ............................. 81 136 ♣ 11. Ποϕ#χιε ινφλαχϕι ......................................................................... 83 139 86 142 ♣ 12. Φυνκχϕε βανκυ χεντραλνεγο ...................................................... 95 154 ♣ 13. Οργανιζαχϕα ι ζαδανια ΝΒΠ ...................................................... Ι. Χελ ποδσταωοωψ ι ποζοστα∀ε ζαδανια ΝΒΠ ........................ 95 154 ΙΙ. Οργανψ ΝΒΠ ...................................................................... 106 165 ΙΙΙ. Υδζια∀ ΝΒΠ ω σιεχι βεζπιεχζε στωα φινανσοωεγο (Σαφετψ Νετ) ........................................................................ 113 171 Ροζδζια( 3. Πραωο βανκοωε .............................................................. 119 ♣ 14. Πυβλιχζνε ι πρψωατνε πραωο βανκοωε ..................................... 119 175 Ι. Σψστεµ βανκοωψ α µονοβανκ ........................................... 121 180 ςΙ Σπισ τρε#χι Στρ. Νβ. ΙΙ. ∆εφινιχϕα βανκυ ι δζια∀αλνο∃ βανκοωα ω ∃ωιετλε ΠρΒανκ 127 191 1. Οσοβοωο∃ πραωνα βανκυ ............................................ 128 194 1.1. Βανκ πα στωοωψ .................................................... 128 195 1.2. Βανκι ακχψϕνε ι βανκι σπ⌠∀δζιελχζε ........................ 130 197 2. Σζχζεγ⌠λνψ σψστεµ (ρ⌠δε∀ πραωα βανκοωεγο ............... 131 198 2.1. Πραωο ωεων#τρζνε ................................................ 131 199 2.2. Ζωψχζαϕ βανκοωψ ................................................. 135 200 2.3. Ζεζωολενιε να προωαδζενιε δζια∀αλνο∃χι βανκοωεϕ ............................................................... 136 201 3. Πρζεδµιοτ προωαδζονεϕ δζια∀αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ ...... 137 202 4. )ροδκι ωψκορζψστψωανε ω δζια∀αλνο∃χι βανκοωεϕ ....... 137 203 5. Ρψζψκο βανκοωε ........................................................... 138 204 ΙΙΙ. Χζψννο∃χι βανκοωε ........................................................... 141 208 1. Χζψννο∃χι βανκοωε ϕακο πρζεδµιοτ δζια∀αλνο∃χι βανκοωεϕ ....................................................................... 141 208 Ις. Σπ⌠∀δζιελχζε κασψ οσζχζ#δνο∃χιοωο−κρεδψτοωε ι πραχοωνιχζε κασψ ζαποµογοωο−πο!ψχζκοωε ................ 147 219 1. Σπ⌠∀δζιελχζε κασψ οσζχζ#δνο∃χιοωο−κρεδψτοωε ........... 147 219 2. Πραχοωνιχζε κασψ ζαποµογοωο−πο!ψχζκοωε .............. 148 220 ς. Ραχηυνεκ βανκοωψ ........................................................... 148 221 ςΙ. Κρεδψτ ................................................................................ 153 231 ςΙΙ. Ποζοστα∀ε χζψννο∃χι βανκοωε ........................................... 165 255 ♣ 15. Σζχζεγ⌠λνε υπραωνιενια ι πρζψωιλεϕε βανκ⌠ω ......................... 167 261 Ι. Σζχζεγ⌠λνε υπραωνιενια βανκ⌠ω ...................................... 167 261 ΙΙ. Πραωο στοσοωανια σεκυρψτψζαχϕι ........................................ 168 264 ΙΙΙ. Ζαβεζπιεχζενια ωιερζψτελνο∃χι ωψνικαϕ∋χψχη ζ χζψννο∃χι βανκοωψχη ........................................................................ 169 265 Ις. Ποτρ∋χενιε .......................................................................... 170 268 ς. Μοχ πραωνα δοκυµεντ⌠ω υρζ#δοωψχη οκρε∃λονεϕ δοκυµενταχϕι βανκυ .......................................................... 171 269 ςΙ. Βανκοωψ τψτυ∀ εγζεκυχψϕνψ .............................................. 172 270 ςΙΙ. Πραωο ωψδαωανια ι στοσοωανια ογ⌠λνψχη ωαρυνκ⌠ω υµ⌠ω ι ρεγυλαµιν⌠ω βανκοωψχη ..................................... 174 271 ςΙΙΙ. Βανκοωε κλαυζυλε νιεδοζωολονε ...................................... 177 278 ΙΞ. Πραωο δο ποβιερανια προωιζϕι ι οπ∀ατ ζ τψτυ∀υ ωψκονψωανψχη χζψννο∃χι βανκοωψχη ι ιννψχη χζψννο∃χι 182 280 Ξ. Πραωο πρζετωαρζανια ινφορµαχϕι ζαωαρτεϕ ω δοκυµενταχη το!σαµο∃χι οσ⌠β φιζψχζνψχη δλα χελ⌠ω προωαδζονεϕ δζια∀αλνο∃χι ........................................................................ 182 281 ΞΙ. Σζχζεγ⌠λνε οβοωι∋ζκι βανκ⌠ω ......................................... 183 283 1. Ταϕεµνιχα βανκοωα ...................................................... 183 283 2. Πρζεχιωδζια∀ανιε προχεδεροωι „πρανια βρυδνψχη πιενι#− δζψ” ι υκρψωανια δζια∀α πρζεστ#πχζψχη λυβ ωψκορζψ− στψωανια δζια∀αλνο∃χι βανκυ δλα χελ⌠ω πρζεστ#πχζψχη .... 186 284 Σπισ τρε#χι ςΙΙ Στρ. Νβ. 3. Οβοωι∋ζεκ ινφορµαχψϕνψ .............................................. 186 285 4. Ρεαλιζοωανιε ωπ∀ατ ναλε!νο∃χι ο χηαρακτερζε πυβλιχζνοπραωνψµ ........................................................ 187 286 ♣ 16. Οργανιζαχϕα βανκ⌠ω ................................................................ 187 287 Ι. Τωορζενιε βανκυ ............................................................... 187 288 1. Τωορζενιε ι οργανιζαχϕα βανκυ πα στωοωεγο .............. 187 289 2. Τωορζενιε ι οργανιζαχϕα βανκ⌠ω σπ⌠∀δζιελχζψχη .......... 188 290 3. Τωορζενιε ι οργανιζαχϕα βανκ⌠ω ακχψϕνψχη ................. 192 292 ΙΙ. ∗∋χζενιε σι# ι ποδζια∀ βανκυ ............................................. 195 293 ΙΙΙ. Ποστ#ποωανιε ναπραωχζε .................................................. 196 296 Ις. Πρζεϕ#χιε ι λικωιδαχϕα βανκυ .............................................. 198 299 ς. Υπαδ∀ο∃ βανκυ ................................................................. 199 300 ♣ 17. Ναδζ⌠ρ βανκοωψ ...................................................................... 200 301 Ι. Χελ σπραωοωανια ναδζορυ πρζεζ οργανψ πα στωα ναδ βανκαµι κοµερχψϕνψµι .............................................. 200 301 ΙΙ. Οργανιζαχϕα ναδζορυ βανκοωεγο ω Πολσχε ....................... 202 302 1. Οργαν ναδζορυ ............................................................... 202 302 2. Ποδµιοτψ ναδζοροωανε ................................................. 205 305 3. Πρζεδµιοτ ναδζορυ ....................................................... 206 307 4. )ροδκι ναδζορυ .............................................................. 206 308 Ροζδζια( 4. Βυδ∗ετ πα+στωα ι βυδ∗ετ ϕεδνοστεκ σαµορζ)δυ τερψτοριαλνεγο ................................................................................ 210 ♣ 18. Βυδ!ετ πα στωα ........................................................................ 211 311 Ι. Βυδ!ετ πα στωα, υσταωα βυδ!ετοωα, ζασαδψ βυδ!ετοωε ... 211 311 ΙΙ. Ωιελολετνι Πλαν Φινανσοωψ Πα στωα ................................. 219 324 ΙΙΙ. ∆οχηοδψ ι ωψδατκι βυδ!ετυ ............................................... 220 327 Ις. Κλασψφικαχϕα βυδ!ετοωα .................................................... 227 332 ς. ∆∀υγ πυβλιχζνψ, δεφιχψτ ..................................................... 229 336 ςΙ. Προχεδυρα βυδ!ετοωα ........................................................ 237 349 ςΙΙ. Ωψκονψωανιε υσταωψ βυδ!ετοωεϕ .................................... 243 363 ςΙΙΙ. Φορµψ οργανιζαχψϕνε ϕεδνοστεκ σεκτορα φινανσ⌠ω πυβλιχζνψχη ....................................................................... 255 376 ♣ 19. Βυδ!ετ ϕεδνοστεκ σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο ............................ 263 386 Ι. Βυδ!ετ ϕεδνοστεκ σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο, υχηωα∀α βυδ!ετοωα .......................................................................... 263 386 ΙΙ. Ωιελολετνια προγνοζα φινανσοωα ϕεδνοστκι σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο .................................................................... 268 392 ΙΙΙ. ∆οχηοδψ ι ωψδατκι βυδ!ετ⌠ω ϕεδνοστεκ σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο .................................................................... 270 399 Ις. Προχεδυρα βυδ!ετοωα ........................................................ 277 406 ς. Ωψκονψωανιε βυδ!ετυ ...................................................... 281 415 ςΙ. Τρψβ ζατωιερδζανια ωψκονανια βυδ!ετυ ϕεδνοστεκ σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο .................................................. 285 427 ςΙΙΙ Σπισ τρε#χι Στρ. Νβ. Ροζδζια( 5. Ορδψναχϕα ποδατκοωα – στοσυνεκ πραωνοποδατκοωψ 290 ♣ 20. Ζαρψσ προβλεµατψκι ................................................................. 291 433 ♣ 21. Ιστοτα στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο ...................................... 293 437 Ι. Νορµα πραωνοποδατκοωα ................................................ 293 437 ΙΙ. Τρε∃ στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο ............................... 295 441 ΙΙΙ. Ροδζαϕε στοσυνκ⌠ω πραωνοποδατκοωψχη ........................ 298 448 ♣ 22. Ζακρεσ στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο .................................... 299 452 Ι. Ζακρεσ ποδµιοτοωψ .......................................................... 299 452 ΙΙ. Στρονψ στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο ............................. 301 456 ΙΙΙ. Ζακρεσ πρζεδµιοτοωψ ....................................................... 303 462 Ις. Πρζεδµιοτοωε ζαλε!νο∃χι στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο 305 467 ♣ 23. ∆ετερµιναντψ στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο ........................ 306 469 Ι. Οβοωι∋ζεκ ποδατκοωψ ι ζοβοωι∋ζανιε ποδατκοωε ......... 306 469 ΙΙ. Ποωστανιε ζοβοωι∋ζανια ποδατκοωεγο ............................ 309 473 ΙΙΙ. Χζψννικι κσζτα∀τυϕ∋χε στοσυνεκ πραωνοποδατκοωψ .......... 311 478 Ις. Ιµπλικαχϕε δλα ροσζχζενια ποδατκοωεγο .......................... 312 480 ♣ 24. Πρζεκσζτα∀χενια στοσυνκυ πραωνοποδατκοωεγο ...................... 314 484 Ι. Ποδµιοτοωε υωαρυνκοωανια πρζεκσζτα∀χαϕ∋χε στοσυνεκ πραωνοποδατκοωψ ............................................................ 314 484 ΙΙ. Πρζεδµιοτοωε υωαρυνκοωανια πρζεκσζτα∀χαϕ∋χε στοσυνεκ πραωνοποδατκοωψ ............................................................ 316 489 ♣ 25. Ζαβεζπιεχζενιε ωψκονανια ζοβοωι∋ζανια ποδατκοωεγο ....... 319 495 Ι. Ιστοτα ι φορµψ ζαβεζπιεχζενια ζοβοωι∋ζανια ποδατκοωεγο 319 495 ΙΙ. Ζαβεζπιεχζενιε πρζεδεγζεκυχψϕνε ................................... 320 500 ΙΙΙ. Ζαβεζπιεχζενια δοβροωολνε ............................................. 324 509 1. Γωαρανχϕα βανκοωα, γωαρανχϕα υβεζπιεχζενιοωα ...... 325 511 2. Πορ#χζενιε βανκυ ......................................................... 326 512 3. Ωεκσελ ζ πορ#χζενιεµ ωεκσλοωψµ βανκυ ................... 326 513 4. Χζεκ ποτωιερδζονψ πρζεζ κραϕοωψ βανκ ωψσταωχψ χζεκυ 327 514 5. Ζασταω ρεϕεστροωψ να πραωαχη ζ παπιερ⌠ω ωαρτο∃χιοωψχη, εµιτοωανψχη πρζεζ Σκαρβ Πα στωα λυβ ΝΒΠ – ωεδ∀υγ ιχη ωαρτο∃χι νοµιναλνεϕ ............................................... 327 515 6. Υζνανιε κωοτψ να ραχηυνκυ δεποζψτοωψµ οργανυ ποδατκοωεγο ................................................................ 327 516 7. Πισεµνε, νιεοδωο∀αλνε υποωα!νιενιε οργανυ ποδατκοωεγο, ποτωιερδζονε πρζεζ βανκ λυβ ΣΚΟΚ, δο ωψ∀∋χζνεγο δψσπονοωανια ∃ροδκαµι πιενι#!νψµι, ζγροµαδζονψµι να ραχηυνκυ λοκατψ τερµινοωεϕ ......... 328 517 Ις. Ηιποτεκα πρζψµυσοωα ...................................................... 328 518 ς. Ζασταω σκαρβοωψ .............................................................. 330 523 ♣ 26. Οδποωιεδζιαλνο∃ ζα ζοβοωι∋ζανιε ποδατκοωε .................... 333 530 Ι. Ροδζαϕε οδποωιεδζιαλνο∃χι ω πραωιε ποδατκοωψµ ........ 333 530 ΙΙ. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατνικα ........................................... 335 536 ΙΙΙ. Οδποωιεδζιαλνο∃ π∀ατνικα ι ινκασεντα ............................ 336 538 Σπισ τρε#χι ΙΞ Στρ. Νβ. Ις. Οδποωιεδζιαλνο∃ ναστ#πχ⌠ω πραωνψχη ......................... 338 541 ς. Οδποωιεδζιαλνο∃ οσ⌠β τρζεχιχη ...................................... 342 547 1. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα µα∀!ονκα ..................... 343 550 2. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα χζ∀ονκα ροδζινψ ποδατνικα ....................................................................... 344 551 3. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα ναβψωχψ πρζεδσι#βιορ− στωα λυβ ζοργανιζοωανεϕ χζ#∃χι πρζεδσι#βιορστωα ....... 344 552 4. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα φιρµυϕ∋χεγο ................. 345 553 5. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα ω∀α∃χιχιελα, σαµοιστνεγο ποσιαδαχζα λυβ υ!ψτκοωνικα ωιεχζψστεγο ρζεχζψ (λυβ πραωα µαϕ∋τκοωεγο) .................................................... 345 554 6. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα δζιερ!αωχψ λυβ υ!ψτκοωνικα νιερυχηοµο∃χι ......................................... 346 555 7. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα ωσπ⌠λνικα σπ⌠∀κι οσοβοωεϕ ...................................................................... 346 556 8. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα χζ∀ονκα ζαρζ∋δυ σπ⌠∀εκ καπιτα∀οωψχη ................................................................ 347 557 9. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα οσ⌠β πραωνψχη ............ 348 559 10. Οδποωιεδζιαλνο∃ ποδατκοωα γωαραντα λυβ πορ#χζψχιελα 348 560 ♣ 27. Ωψγα∃νι#χιε ζοβοωι∋ζανια ποδατκοωεγο .............................. 349 561 Ι. Ροδζαϕε ωψγα∃νι#χια ζοβοωι∋ζα ποδατκοωψχη ............. 349 561 ΙΙ. Εφεκτψωνε σποσοβψ ωψγα∃νι#χια ζοβοωι∋ζανια ποδατκοωεγο ..................................................................... 350 564 1. Ζαπ∀ατα .......................................................................... 350 564 2. Ποβρανιε ποδατκυ πρζεζ π∀ατνικα λυβ ινκασεντα ............ 353 569 3. Ποτρ∋χενιε ..................................................................... 353 570 4. Ζαλιχζενιε ναδπ∀ατψ λυβ ζωροτ ποδατκυ ........................ 355 573 5. Πρζενιεσιενιε ω∀ασνο∃χι ρζεχζψ λυβ πραω µαϕ∋τκοωψχη 360 580 6. Πρζεϕ#χιε ω∀ασνο∃χι νιερυχηοµο∃χι λυβ πραωα µαϕ∋τκοωεγο ω ποστ#ποωανιυ εγζεκυχψϕνψµ ............. 361 582 ΙΙΙ. Νιεεφεκτψωνε σποσοβψ ωψγα∃νι#χια ζοβοωι∋ζανια ποδατκοωεγο ..................................................................... 363 586 1. Ζανιεχηανιε ποβορυ ...................................................... 363 586 2. Υµορζενιε ζαλεγ∀ο∃χι ................................................... 365 588 3. Πρζεδαωνιενιε .............................................................. 366 590 4. Ζωολνιενιε ζ οβοωι∋ζκυ ζαπ∀ατψ να ποδσταωιε αρτ. 14µ 370 597 Ροζδζια( 6. Εκονοµιχζνε ι σπο(εχζνε ασπεκτψ οποδατκοωανια ..... 372 ♣ 28. Ιστοτα ποδατκυ .......................................................................... 373 600 Ι. Ποϕ#χιε ποδατκυ ................................................................ 373 600 ΙΙ. Ελεµεντψ κονστρυκχψϕνε ποδατκυ ...................................... 378 604 ♣ 29. Ζασαδψ ποδατκοωε ................................................................... 384 627 Ι. Υϕ#χιε κλασψχζνε ................................................................ 384 627 ΙΙ. Ζασαδα σπραωιεδλιωο∃χι ποζιοµεϕ ι πιονοωεϕ ................... 385 630 Ξ Σπισ τρε#χι Στρ. Νβ. ΙΙΙ. Ζασαδα σπραωιεδλιωο∃χι ποδατκοωεϕ να τλε πσψχηολογιχζ− νψχη ι εκονοµιχζνψχη γρανιχ οποδατκοωανια ................. 387 635 ♣ 30. Φυνκχϕε ι χελε ποδατκ⌠ω .......................................................... 389 642 Ι. Φυνκχϕα αλοκαχψϕνα ............................................................ 389 642 ΙΙ. Φυνκχϕα ρεδψστρψβυχψϕνα ................................................... 390 643 ΙΙΙ. Φυνκχϕα σταβιλιζαχψϕνα ....................................................... 391 644 Ις. Χελε οποδατκοωανια .......................................................... 392 645 ♣ 31. Ωπ∀ψω ποδατκ⌠ω να ζαχηοωανια ποδατνικ⌠ω ........................ 393 646 Ι. Γρανιχε οποδατκοωανια ..................................................... 393 646 1. Εκονοµιχζνε γρανιχε οποδατκοωανια .......................... 394 651 1.1. Ζασαδα ζδολνο∃χι π∀ατνιχζεϕ (αβιλιτψ το παψ) .......... 394 652 1.2. Ναρυσζενιε (ρ⌠δ∀α ποδατκυ .................................... 396 657 1.3. Γρανιχε ζαστοσοωανια ζασαδ ποδατκοωψχη ........... 398 661 1.4. Ναρυσζενιε χελ⌠ω γοσποδαρχζψχη ......................... 400 666 2. Πσψχηολογιχζνε γρανιχε οποδατκοωανια ....................... 401 671 2.1. Πρ⌠γ ποδατκοωεϕ εφεκτψωνο∃χι (ωψτρζψµα∀ο∃χι) ποδατνικα ............................................................... 402 673 2.2. Χηαρακτερ οχενψ πρζεζ ποδατνικα γρανιχ οποδατκοωανια ...................................................... 402 674 2.3. Οπ⌠ρ ωοβεχ ποδατκυ ............................................. 403 675 ΙΙ. Υνικανιε οποδατκοωανια ................................................... 405 679 ΙΙΙ. Τεορια γιερ α ωψπε∀νιανιε ζοβοωι∋ζα ποδατκοωψχη ....... 409 691 1. ∆ψλεµατ ογρανιχζονψχη ζασοβ⌠ω ................................. 410 692 2. ∆ψλεµατψ δ⌠βρ πυβλιχζνψχη .......................................... 410 694 3. ∆ψλεµατ ωι#(νια ........................................................... 411 695 4. ∆ψλεµατ πασα!ερα να γαπ# ............................................. 413 698 Ις. Ραχϕοναλνψ υσταωοδαωχα ποδατκοωψ ............................... 414 700 1. Κρψτερια ραχϕοναλνεγο πραωα ποδατκοωεγο .................. 414 700 2. Νορµψ ποδατκοωε ω υϕ#χιυ τεοριι Χοασε’α .................. 417 708 3. Κσζτα∀τοωανιε ρεγυλαχϕι ι µεχηανιζµ⌠ω ποδατκοωψχη ω ∃ωιετλε εκονοµιι δοβροβψτυ ...................................... 419 712 4. Μοτψωαχψϕνε σψστεµψ ποδατκοωε ................................ 421 716 5. Μοδελ Χαλαβρεσιεγο α ποδατκι ...................................... 421 719 ♣ 32. Ετψχζνε ασπεκτψ οποδατκοωανια .............................................. 424 723 Ι. Νορµψ µοραλνε α νορµψ ποδατκοωε ................................. 424 723 ΙΙ. Μενταλνο∃ ποδατκοωα ..................................................... 426 729 ΙΙΙ. Μοραλνε ασπεκτψ υνικανια οποδατκοωανια ........................ 426 730 ♣ 33. Ροδζαϕε ποδατκ⌠ω ................................................................... 427 731 Ι. Ζαγαδνιενια ογ⌠λνε ........................................................... 427 731 ΙΙ. Ποδατκι δοχηοδοωε ........................................................... 431 740 ΙΙΙ. Ποδατκι οβροτοωε ............................................................... 433 745 1. Ποδατεκ οδ τοωαρ⌠ω ι υσ∀υγ .......................................... 433 746 2. Ποδατεκ ακχψζοωψ ........................................................ 437 754 Σπισ τρε#χι ΞΙ Στρ. Νβ. 3. Ποδατεκ οδ γιερ ηαζαρδοωψχη ι οδ χζψννο∃χι χψωιλνοπραωνψχη .......................................................... 438 758 Ις. Ποδατκι µαϕ∋τκοωε ι λοκαλνε ............................................. 439 762 Ροζδζια( 7. Σπραωνο∋, ι ετψκα ω σεκτορζε φινανσ⌠ω πυβλιχζνψχη . 442 ♣ 34. Ωστ#π ....................................................................................... 445 770 ♣ 35. Ποδσταωοωε ποϕ#χια ................................................................ 447 773 Ι. Αδµινιστραχϕα πυβλιχζνα .................................................... 447 773 ΙΙ. Εκονοµια .......................................................................... 448 774 ΙΙΙ. Ετψκα ω δζια∀αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ ι πυβλιχζνεϕ ................ 450 781 1. Ετψκα δζια∀αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ (ετψκα βιζνεσυ) ......... 450 782 2. Ετψκα δζια∀αλνο∃χι πυβλιχζνεϕ ....................................... 451 785 Ις. Φινανσε πυβλιχζνε .............................................................. 453 790 ς. Οδποωιεδζιαλνο∃ ............................................................ 455 795 ςΙ. Προχεσ δεχψζψϕνψ .............................................................. 457 803 ςΙΙ. Ζαρζ∋δζανιε ....................................................................... 458 806 ςΙΙΙ. Ζαρζ∋δζανιε πυβλιχζνε ....................................................... 460 809 ♣ 36. Σπραωνε δζια∀ανιε ω πα στωιε, αδµινιστραχϕι ι ω φινανσαχη πυβλιχζνψχη ............................................................................. 461 810 Ι. Σπραωνε πα στωο ............................................................... 461 810 ΙΙ. ∆οβρε ρζ∋δζενιε ................................................................ 465 818 ΙΙΙ. ∆οβρο ωσπ⌠λνε .................................................................. 467 821 Ις. Καπιτα∀ σπο∀εχζνψ ............................................................. 469 825 ς. ∆οσκοναλενιε αδµινιστραχϕι πυβλιχζνεϕ ............................. 470 829 ςΙ. Ζαρζ∋δζανιε ω !ψχιυ πυβλιχζνψµ ..................................... 472 832 1. Μοδελε ζαρζ∋δζανια πυβλιχζνεγο .................................. 474 834 2. Ζαρζ∋δζανιε ζασοβαµι λυδζκιµι .................................... 478 841 3. Ζαρζ∋δζανιε ϕακο∃χι∋ ..................................................... 479 843 4. Ζαρζ∋δζανιε φινανσαµι ................................................. 481 847 5. Πολιτψκα α !ψχιε πυβλιχζνε ............................................ 481 850 ♣ 37. ∆οβρε φυνκχϕονοωανιε αδµινιστραχϕι ι φινανσ⌠ω πυβλιχζνψχη 483 853 Ι. Αδµινιστραχϕα πυβλιχζνα ϕακο πρζεδµιοτ βαδα ................ 484 855 ΙΙ. Πραωο δο αδµινιστραχϕι ..................................................... 485 857 ΙΙΙ. Ετψκα ω !ψχιυ πυβλιχζνψµ ................................................ 487 862 Ις. Οδποωιεδζιαλνο∃ ω δζια∀αλνο∃χι πυβλιχζνεϕ ................... 493 878 ς. Οχηρονα ι κοντρολα ετψχζνεγο ποστ#ποωανια φυνκχϕοναριυσζψ πυβλιχζνψχη ............................................. 498 886 ςΙ. Πρζψκ∀αδψ προβλεµ⌠ω ω αδµινιστραχϕι ι φινανσαχη πυβλιχζνψχη 499 887 ♣ 38. Ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι ω αδµινιστραχϕι ι φινανσαχη πυβλιχζνψχη 506 904 Ι. Προχεσ ποδεϕµοωανια δεχψζϕι ........................................... 507 904 ΙΙ. Μοδελε δεχψζψϕνε ............................................................. 512 921 ΙΙΙ. Ετψχζνε ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι ......................................... 519 931 Ις. Ετψχζνε µοδελε δεχψζψϕνε ................................................ 520 934 ♣ 39. Ζακο χζενιε ............................................................................. 529 952 Ινδεκσ ρζεχζοωψ ................................................................................. 533 Πρζεδµοωα Φινανσε πυβλιχζνε ι πραωο φινανσοωε σ∋ δζιεδζιναµι ωιεδζψ ι πρακτψκι πολιτψχζνο−γοσποδαρχζεϕ. Ω κα!δψµ πορζ∋δκυ υστροϕοωψµ ωψβορψ ζαπισα− νε ι οδζωιερχιεδλονε ω ιχη ραµαχη, οδζωιερχιεδλαϕ∋ ποδσταωοωε πρεφερενχϕε, δοτψχζ∋χε φυνκχϕονοωανια σπο∀εχζε στωα, κτ⌠ρε τωορζψ πα στωο αλβο ιννε ποδοβνε ραµψ, ω κτ⌠ρψχη ρεαλιζυϕε ονο σωοϕε χελε. Ω τψµ σενσιε, σεµιοτψχζ− νε κοδψ οβυ δζιεδζιν, κτ⌠ρψχη δοτψχζψ τα κσι∋!κα, µογ∋ βψ ζαπισανε ω ωιε− λυ σπεχϕαλιστψχζνψχη ϕ#ζψκαχη – ω ϕ#ζψκυ πολιτψκι, πραωα, εκονοµιι, α ναωετ αντροπολογιι. Το οπραχοωανιε σταρα σι# ∀∋χζψ ωιελε ζ τψχη ρ⌠!νοϕ#ζψχζνψχη κοδ⌠ω. Στανοωι βοωιεµ ωψκ∀αδ ποδσταωοωψχη ζαγαδνιε πολιτψχζνψχη, πραωνψχη ι εκονοµιχζνψχη δοτψχζ∋χψχη φυνκχϕονοωανια φινανσ⌠ω πυβλιχζνψχη οραζ πραωα φινανσοωεγο. ϑεστ πρζεζναχζονε πρζεδε ωσζψστκιµ δλα στυδεντ⌠ω πρα− ωα οραζ αδµινιστραχϕι. Μο!ε βψ ϕεδνακ τακ!ε ωψκορζψστανε πρζεζ στυδεντ⌠ω ιννψχη δζιεδζιν, ω κτ⌠ρψχη ζναϕοµο∃ ποδσταωοωψχη ζαγαδνιε φινανσοωα− νια πα στωα οραζ ρεγυλαχϕι φινανσοωεϕ σ∀υ!∋χεϕ ωπ∀ψωανιυ να φυνκχϕονοωανιε ρψνκ⌠ω ϕεστ νιεοδζοωνα λυβ χηο βψ ωζβογαχα ροζυµιενιε ζ∀ο!ονψχη ζϕαωισκ σπο∀εχζνψχη. κωιεχιε 2011 ρ. Προφεσορ δρ ηαβ. Αρτυρ Νοωακ−Φαρ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω 1. −ρ⌠δ(α πραωα ΒανκΣπ⌠∀δζΥ .... υσταωα ζ 7.12.2000 ρ. ο φυνκχϕονοωανιυ βανκ⌠ω σπ⌠∀δζιελ− χζψχη, ιχη ζρζεσζανιυ σι# ι βανκαχη ζρζεσζαϕ∋χψχη (∆ζ.Υ. Νρ 119, ποζ. 1252 ζε ζµ.) ΒΦΓΥ ................ υσταωα ζ 14.12.1994 ρ. ο Βανκοωψµ Φυνδυσζυ Γωαρανχψϕ− ΧενψΥ ............... υσταωα ζ 5.7.2001 ρ. ο χεναχη (∆ζ.Υ. Νρ 97, ποζ. 1050 νψµ (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2009 ρ. Νρ 84, ποζ. 711 ζε ζµ.) ζε ζµ.) ∆οχηϑΣΤΥ ......... υσταωα ζ 13.11.2003 ρ. ο δοχηοδαχη ϕεδνοστεκ σαµορζ∋δυ τερψτοριαλνεγο (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2010 ρ. Νρ 80, ποζ. 526 ζε ζµ.) ΕλΙνστΠ∀Υ ........... υσταωα ζ 12.9.2002 ρ. ο ελεκτρονιχζνψχη ινστρυµενταχη π∀ατ− ΦινΠυβλΥ ........... υσταωα ζ 27.8.2009 ρ. ο φινανσαχη πυβλιχζνψχη (∆ζ.Υ. Νρ 157, νιχζψχη (∆ζ.Υ. Νρ 169, ποζ. 1385 ζε ζµ.) ποζ. 1240 ζε ζµ.) ΦινΠυβλΥ ζ 1998 ρ. ............. υσταωα ζ 26.11.1998 ρ. ο φινανσαχη πυβλιχζνψχη (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2003 ρ. Νρ 15, ποζ. 148 ζε ζµ.) ΦινΠυβλΥ ζ 2005 ρ. ............. υσταωα ζ 30.6.2005 ρ. ο φινανσαχη πυβλιχζνψχη (∆ζ.Υ. Νρ 249, ΚΧ ...................... υσταωα ζ 23.4.1964 ρ. – Κοδεκσ χψωιλνψ (∆ζ.Υ. Νρ 16, ποζ. 93 ποζ. 2104 ζε ζµ.) ζε ζµ.) ΚΚΣ ................... υσταωα ζ 10.9.1999 ρ. – Κοδεκσ καρνψ σκαρβοωψ (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2007 ρ. Νρ 111, ποζ. 765 ζε ζµ.) Κονστψτυχϕα ΡΠ ... Κονστψτυχϕα Ρζεχζψποσπολιτεϕ Πολσκιεϕ ζ 2.4.1997 ρ. (∆ζ.Υ. Νρ 78, ποζ. 483 ζε ζµ. ι ζε σπροστ.) ΚοντρΣκαρβΥ ...... υσταωα ζ 28.9.1991 ρ. ο κοντρολι σκαρβοωεϕ (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2004 ρ. Νρ 8, ποζ. 65 ζε ζµ.) ΚΠΑ ................... υσταωα ζ 14.6.1960 ρ. – Κοδεκσ ποστ#ποωανια αδµινιστραχψϕ− ΚΠΧ ................... υσταωα ζ 17.11.1964 ρ. – Κοδεκσ ποστ#ποωανια χψωιλνεγο νεγο (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2000 ρ. Νρ 98, ποζ. 1071 ζε ζµ.) (∆ζ.Υ. Νρ 43, ποζ. 296 ζε ζµ.) ΞςΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ΚΠΚ ................... υσταωα ζ 6.6.1997 ρ. – Κοδεκσ ποστ#ποωανια καρνεγο (∆ζ.Υ. Νρ 89, ποζ. 555 ζε ζµ.) ΚρεδΚονσΥ ....... υσταωα ζ 20.7.2001 ρ. ο κρεδψχιε κονσυµενχκιµ (∆ζ.Υ. ΚΡΟ .................. υσταωα ζ 25.2.1964 ρ. – Κοδεκσ ροδζιννψ ι οπιεκυ χζψ (∆ζ.Υ. Νρ 100, ποζ. 1081 ζε ζµ.) Νρ 9, ποζ. 59 ζε ζµ.) ΚΣΦΥ ................ υσταωα ζ 7.11.2008 ρ. ο Κοµιτεχιε σταβιλνο∃χι φινανσοωεϕ ΚΣΗ ................... υσταωα ζ 15.9.2000 ρ. – Κοδεκσ σπ⌠∀εκ ηανδλοωψχη (∆ζ.Υ. (∆ζ.Υ. Νρ 209, ποζ. 1317 ζε ζµ.) Νρ 94, ποζ. 1037 ζε ζµ.) ΚΩΥ ................. υσταωα ζ 6.7.1982 ρ. ο κσι#γαχη ωιεχζψστψχη ι ηιποτεχε ΝαδζΡΦινΥ ....... υσταωα ζ 21.7.2006 ρ. ο ναδζορζε ναδ ρψνκιεµ φινανσοωψµ (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2001 ρ. Νρ 124, ποζ. 1361 ζε ζµ.) (∆ζ.Υ. Νρ 157, ποζ. 1119 ζε ζµ.) ΝΒΠΥ ................ υσταωα ζ 29.8.1997 ρ. ο Ναροδοωψµ Βανκυ Πολσκιµ (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2005 ρ. Νρ 1, ποζ. 2 ζε ζµ.) ΟβρΙνΦινΥ ......... υσταωα ζ 29.7.2005 ρ. ο οβροχιε ινστρυµενταµι φινανσοωψ− µι (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2010 ρ. Νρ 211, ποζ. 1384) ΟρδΠοδ .............. υσταωα ζ 29.8.1997 ρ. – Ορδψναχϕα ποδατκοωα (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2005 ρ. Νρ 8, ποζ. 60 ζε ζµ.) Π∆ΟΦιζΥ ........... υσταωα ζ 26.7.1991 ρ. ο ποδατκυ δοχηοδοωψµ οδ οσ⌠β φι− ζψχζνψχη (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2010 ρ. Νρ 52, ποζ. 307 ζε ζµ.) Π∆ΟΠρΥ ............ υσταωα ζ 15.2.1992 ρ. ο ποδατκυ δοχηοδοωψµ οδ οσ⌠β πραω− νψχη (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2000 ρ. Νρ 54, ποζ. 654 ζε ζµ.) ΠοστΕγζΑδµΥ .... υσταωα ζ 17.6.1966 ρ. ο ποστ#ποωανιυ εγζεκυχψϕνψµ αδµι− νιστραχϕι (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2005 ρ. Νρ 229, ποζ. 1954 ζε ζµ.) ΠρΒανκ ............... υσταωα ζ 29.8.1997 ρ. – Πραωο βανκοωε (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ΠρΧελ .................. υσταωα ζ 19.3.2004 ρ. – Πραωο χελνε (∆ζ.Υ. Νρ 68, ποζ. 662 ζ 2002 ρ. Νρ 72, ποζ. 665 ζε ζµ.) ζε ζµ.) ΠρΧζεκ ............... υσταωα ζ 28.4.1936 ρ. – Πραωο χζεκοωε (∆ζ.Υ. Νρ 37, ποζ. 283 ζε ζµ.) Πρ∆εω ............... υσταωα ζ 27.7.2002 ρ. – Πραωο δεωιζοωε (∆ζ.Υ. Νρ 141, ποζ. 1178 ζε ζµ.) ΠρΣπ⌠∀δζ ............ υσταωα ζ 16.9.1982 ρ. – Πραωο σπ⌠∀δζιελχζε (τεκστ ϕεδν. ΠρΩεκσλ ............. υσταωα ζ 28.4.1936 ρ. – Πραωο ωεκσλοωε (∆ζ.Υ. Νρ 37, ∆ζ.Υ. ζ 2003 ρ. Νρ 188, ποζ. 1848 ζε ζµ.) ποζ. 282 ζε ζµ.) ΡαχηυνκΥ ......... υσταωα ζ 29.9.1994 ρ. ο ραχηυνκοωο∃χι (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ΣαµΓµινΥ ........ υσταωα ζ 8.3.1990 ρ. ο σαµορζ∋δζιε γµιννψµ (τεκστ ϕεδν. ζ 2009 ρ. Νρ 152, ποζ. 1223 ζε ζµ.) ∆ζ.Υ. ζ 2001 ρ. Νρ 142, ποζ. 1591 ζε ζµ.) Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ΞςΙΙ ΣαµΠοωιατΥ ..... υσταωα ζ 5.6.1998 ρ. ο σαµορζ∋δζιε ποωιατοωψµ (τεκστ ΣαµΩοϕΥ .......... υσταωα ζ 5.6.1998 ρ. ο σαµορζ∋δζιε ωοϕεω⌠δζτωα (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2001 ρ. Νρ 142, ποζ. 1592 ζε ζµ.) ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2001 ρ. Νρ 142, ποζ. 1590 ζε ζµ.) ΣΚΟΚΥ ............. υσταωα ζ 14.12.1995 ρ. ο σπ⌠∀δζιελχζψχη κασαχη οσζχζ#δνο∃− Σωοβ∆ζΓοσπΥ .. υσταωα ζ 2.7.2004 ρ. ο σωοβοδζιε δζια∀αλνο∃χι γοσποδαρχζεϕ χιοωο−κρεδψτοωψχη (∆ζ.Υ. ζ 1996 ρ. Νρ 1, ποζ. 2 ζε ζµ.) ςΑΤΥ ................ υσταωα ζ 11.3.2004 ρ. ο ποδατκυ οδ τοωαρ⌠ω ι υσ∀υγ (∆ζ.Υ. (τεκστ ϕεδν. ∆ζ.Υ. ζ 2010 ρ. Νρ 220, ποζ. 1447 ζε ζµ.) Νρ 54, ποζ. 535 ζε ζµ.) 2. Οργανψ ορζεκαϕ)χε ΕΤΣ ................... Ευροπεϕσκι Τρψβυνα∀ Σπραωιεδλιωο∃χι, Τρψβυνα∀ Σπραωιεδ− λιωο∃χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ΝΣΑ ................... Ναχζελνψ Σ∋δ Αδµινιστραχψϕνψ ΣΑ ...................... Σ∋δ Απελαχψϕνψ ΣΝ ...................... Σ∋δ Ναϕωψ!σζψ ΤΚ ..................... Τρψβυνα∀ Κονστψτυχψϕνψ ΩΣΑ .................. Ωοϕεω⌠δζκι Σ∋δ Αδµινιστραχψϕνψ 3. Χζασοπισµα, πυβλικατορψ ΒιΚ .................... Βανκ ι Κρεδψτ Γλ. ...................... Γλοσα ΓΠ ...................... Γαζετα Πραωνα ΚΠΠ .................... Κωαρταλνικ Πραωα Πρψωατνεγο Μ.Π. ................... Μονιτορ Πολσκι ΜοΠ ................... Μονιτορ Πραωνιχζψ ΜοΠοδ ............... Μονιτορ Ποδατκοωψ ΟΝΣΑ ................ Ορζεχζνιχτωο Ναχζελνεγο Σ∋δυ Αδµινιστραχψϕνεγο ΟΝΣΑιΩΣΑ ...... Ορζεχζνιχτωο Ναχζελνεγο Σ∋δυ Αδµινιστραχψϕνεγο ι ωοϕε− ω⌠δζκιχη σ∋δ⌠ω αδµινιστραχψϕνψχη ΟΣΑ ................... Ορζεχζνιχτωο Σ∋δ⌠ω Απελαχψϕνψχη ΟΣΝΧ ................ Ορζεχζνιχτωο Σ∋δυ Ναϕωψ!σζεγο Ιζβα Χψωιλνα ΟΣΝΧΠ .............. Ορζεχζνιχτωο Σ∋δυ Ναϕωψ!σζεγο Ιζβα Χψωιλνα ι Πραχψ ΟΣΠιΚΑ ............ Ορζεχζνιχτωο Σ∋δ⌠ω Πολσκιχη ι Κοµισϕι Αρβιτρα!οωψχη ΟΤΚ .................. Ορζεχζνιχτωο Τρψβυνα∀υ Κονστψτυχψϕνεγο ΟΤΚ−Α .............. Ορζεχζνιχτωο Τρψβυνα∀υ Κονστψτυχψϕνεγο σερια Α Παλ. .................... Παλεστρα ΠΒ ...................... Πραωο Βανκοωε ΠιΠ ...................... Πα στωο ι Πραωο ΠΛ ...................... Πρζεγλ∋δ Λεγισλαχψϕνψ ΠΟΠ ................... Πρζεγλ∋δ Ορζεχζνιχτωα Ποδατκοωεγο ΠΠΗ ................... Πρζεγλ∋δ Πραωα Ηανδλοωεγο ΞςΙΙΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ΠΣ ...................... Πρζεγλ∋δ Σ∋δοωψ ΠΥΓ ................... Πρζεγλ∋δ Υσταωοδαωστωα Γοσποδαρχζεγο ΤΠΠ .................... Τρανσφορµαχϕε Πραωα Πρψωατνεγο 4. Ιννε σκρ⌠τψ αρτ. ..................... αρτψκυ∀ ∆ΟΖ .................. ∆επαρταµεντ Οπεραχϕι Ζαγρανιχζνψχη ∆ζ.Υ. ................. ∆ζιεννικ Υσταω ∆ΖΡΦ ................ ∆επαρταµεντ Ζαρζ∋δζανια Ρψζψκιεµ Φινανσοωψµ ΕΒΧ ................... Ευροπεϕσκι Βανκ Χεντραλνψ ΕΣΒΧ ................. Ευροπεϕσκι Σψστεµ Βανκ⌠ω Χεντραλνψχη ΙΠΕ ..................... ινστψτυχϕα πιενι∋δζα ελεκτρονιχζνεγο ΚΝΒ ................... Κοµισϕα Ναδζορυ Βανκοωεγο ΚΝΦ.................... Κοµισϕα Ναδζορυ Φινανσοωεγο ΜΦ ..................... Μινιστερ Φινανσ⌠ω µ.ιν. .................. µι#δζψ ιννψµι ν. ........................ ναστ#πνψ (−α, −ε) Νβ. ..................... νυµερ βρζεγοωψ ΝΒΠ ................... Ναροδοωψ Βανκ Πολσκι νιεπυβλ. .............. νιεπυβλικοωανψ (−α, −ε) ΝΙΚ ................... Ναϕωψ!σζα Ιζβα Κοντρολι ορζ. .................... ορζεχζενιε ΠΧΧ ................... ποδατεκ οδ χζψννο∃χι χψωιλνοπραωνψχη ΠΚΒ ................... προδυκτ κραϕοωψ βρυττο ΠΚΖΠ .................. πραχοωνιχζε κασψ ζαποµογοωο−πο!ψχζκοωε πορ. .................... πορ⌠ωναϕ ποστ. ................... ποστανοωιενιε ΡΜ .................... Ραδα Μινιστρ⌠ω ροζπ. ................... ροζπορζ∋δζενιε ΡΠΠ ..................... Ραδα Πολιτψκι Πιενι#!νεϕ ορζ. .................... ορζεχζενιε σ. ........................ στρονα ΣΚΟΚ ................. σπ⌠∀δζιελχζε κασψ οσζχζ#δνο∃χιοωο−κρεδψτοωε τεκστ ϕεδν. .......... τεκστ ϕεδνολιτψ τ.ϕ. ...................... το ϕεστ υχηω. ................. υχηωα∀α ΥΕ .................... Υνια Ευροπεϕσκα ω ζω. ................. ω ζωι∋ζκυ ΩΠΦΠ ................ Ωιελολετνι Πλαν Φινανσοωψ Πα στωα ωψρ. .................... ωψροκ ζ. ........................ ζεσζψτ ζε ζµ. ................ ζε ζµιαναµι ζοβ. .................... ζοβαχζ Ροζδζια( 1. Γ(⌠ωνε ζαγαδνιενια εκονοµιχζνε ω τεοριι ⇒ νανσ⌠ω πυβλιχζνψχη Λιτερατυρα: Κ. ϑ. Αρροω, Α ∆ιφ⇒ χυλτψ ιν τηε Χονχεπτ οφ Σοχιαλ Ωελφαρε, ϑουρναλ οφ Πολιτιχαλ Εχονοµψ 1950, Νο. 58; τεν∃ε, Φορµαλ Τηεοριεσ οφ Σοχιαλ Ωελφαρε, [ω:] Π. Π. Ωιενερ (εδ.), ∆ιχτιοναρψ οφ τηε Ηιστορψ οφ Ιδεασ, Νεω Ψορκ 1973; τεν∃ε, Τηε Οργανιζατιον οφ Εχονοµιχ Αχτιϖιτψ: Ισσυεσ Περτινεντ το τηε Χηοιχε οφ Μαρκετ ςερσυσ Νονµαρκετ Αλλοχατιον, [ω:] ϑ. Μαργολισ, Ρ. Η. Ηαϖεµαν (εδσ.), Πυβλιχ Εξ− πενδιτυρεσ ανδ Πολιχψ Αναλψσισ, Μαρκηαµ, Χηιχαγο 1970; Αρψστοτελεσ, Ετψκα νικο− µαχηεϕσκα, [ω:] Αρψστοτελεσ, ∆ζιε∀α ωσζψστκιε, τ. 5, Ωαρσζαωα 1996; Σ. ϑ. Βαιλεψ, Στρατεγιχ Πυβλιχ Φινανχε, Βασινγστοκε 2004; Ρ. ϑ. Βαρρο, Αρε Γοϖερνµεντ Βονδσ Νετ Ωεαλτη?, ϑουρναλ οφ Πολιτιχαλ Εχονοµψ 1974, Νο. 82(6); ϑ. Βεντηαµ, Τηε Πριν− χιπλεσ οφ Μοραλσ ανδ Λεγισλατιον, Λονδον 1823; Κ. Βινµορε, Νατυραλ ϑυστιχε, Οξ− φορδ 2005; ϑ. Βλαυ, Τηε Εξιστενχε οφ Σοχιαλ Ωελφαρε Φυνχτιονσ, Εχονοµετριχα 1957, Νο. 25; Π. Βο⇒ νγερ, Μονεταρψ Πολιχψ: Γοαλσ, Ινστιτυτιονσ, Στρατεγιεσ ανδ Ιν− στρυµεντσ, Οξφορδ 2001; Β. Βρζεζι σκι, Τ. ∆!βοωσκα−Ροµανοωσκα, Μ. Καλινοω− σκι, Ω. Ω⌠ϕτοωιχζ, Πραωο ⇒ νανσοωε, Ωαρσζαωα 2000; ϑ. Μ. Βυχηαναν, Φινανσε ω ωαρυνκαχη δεµοκραχϕι, Ωαρσζαωα 1997; τεν∃ε, Τηε Λιµιτσ οφ Λιβερτψ: Βετωεεν Αναρχηψ ανδ Λεϖιατηαν, Χηιχαγο 1975, ϑ. Μ. Βυχηαναν, Ρ. Α. Μυσγραϖε, Πυβλιχ Φινανχε ανδ Πυβλιχ Χηοιχε: Τωο Χοντραστινγ ςισιονσ οφ τηε Στατε, Χαµβριδγε 2000; Ρ. ∆!βοωσκα−Ροµανοωσκα, Πραωο ⇒ νανσοωε. Χζ#∃ κονστψτυχψϕνα ωραζ ζ χζ#∃− χι∋ ογ⌠λν∋, Ωαρσζαωα 2010; Σ. Ν. ∆υρλαυφ, Λ. Ε. Βλυµε (εδσ.), Τηε Νεω Παλγραϖε ∆ιχτιοναρψ οφ Εχονοµιχσ, τ. 1–8, Βασινγστοκε 2008; Α. Λ. Ηιλλµαν, Πυβλιχ Φινανχε ανδ Πυβλιχ Πολιχψ: Ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ Λιµιτατιονσ οφ Γοϖερνµεντ, Χαµβριδγε 2003; Τ. Ηοββεσ, Λεωιαταν χζψλι µατερια, φορµα ι ω∀αδζα πα στωα κο∃χιελνεγο ι ∃ωιεχκιεγο, Ωαρσζαωα 2005; Σ. Χη. Κολµ, ϑυστιχε ανδ Εθυλιτψ, Χαµβριδγε 1997; τεν∃ε, Ρεχιπροχιτψ: Αν Εχονοµιχσ οφ Σοχιαλ Ρελατιονσ, Χαµβριδγε 2008; ϑ. Λοχκε, ∆ωα τρακτατψ ο ρζ∋δζιε, Ωαρσζαωα 1992; Ρ. Π. Μαλλοψ, Λαω ιν α Μαρκετ Χοντεξτ: Αν Ιντροδυχτιον το Μαρκετ Χονχεπτσ ιν Λεγαλ Ρεασονινγ, Χαµβριδγε 2004; Κ. Μαρκσ, Κρψτψκα προγραµυ γοταϕσκιεγο, [ω:] Κ. Μαρκσ, Φ. Ενγλεσ, ∆ζιε∀α ωψβρα− νε, τ. 2, Ωαρσζαωα 1949; ϑ. Λ. Μικεσελλ, Φισχαλ Αδµινιστρατιον: Αναλψσισ ανδ Αππλι− χατιονσ φορ τηε Πυβλιχ Σεχτορ, Παχι⇒ χ Γροϖε 1986; ∆. Μιλεσ, Γ. Μψλεσ, Ι. Πρεστον (εδσ.), Τηε Εχονοµιχσ οφ Πυβλιχ Σπενδινγ, Οξφορδ 2003; ∆. Χ. Μυελλερ, Πυβλιχ Χηοιχε ΙΙΙ, Χαµβριδγε 2003; Ρ. Α. Μυσγραϖε, Π. Β. Μυσγραϖε, Πυβλιχ Φινανχε ιν Τηεορψ ανδ Πραχτιχε, Νεω Ψορκ 1989; Α. Νοωακ−Φαρ, ∆ιστριβυτιον ιντερ−σεχτοριελλε Α. Νοωακ−Φαρ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: