Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00457 011259 20238315 na godz. na dobę w sumie
Finanse w oświacie - ebook/pdf
Finanse w oświacie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-6206-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka Finanse w oświacie stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. Publikacja ułatwi Czytelnikom poruszanie się w gąszczu czasem bardzo skomplikowanych przepisów dotyczących prawa fi nansowego w kontekście oświaty.

Omówiono w niej m.in. kwestie:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLECAMY RÓWNIEŻ: Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie Bożena Barszczewska Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły Klemens Stróżyński Praktyka ewaluacji w szkole. Poradnik dyrektora Klemens Stróżyński Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu Klemens Stróżyński System wynagradzania nauczycieli Krzysztof Lisowski Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły 2. wydanie Teresa Konarska Zamówienia publiczne wyboru dokonał Krzysztof Puchacz KSIĘGARNIA INTERNETOWA www.profi nfo.pl fi nanse w oświacie wyboru dokonała Marta Handzlik 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Stanisław Drzewiecki Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN 978-83-264-4421-0 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SpiS treści 5 SpiS treści Wykaz skrótów .................................................................................. 9 Wstęp ............................................................................................... 11 rozdział 1 Zamówienia publiczne ....................................................................... 13 pytanie 1. podział wydatków na żywność .............................................. 13 pytanie 2. Niezastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych – konsekwencje .......................................................................... 14 pytanie 3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych .................... 16 pytanie 4. Dokonywanie zakupów przez dyrektorkę szkoły w sklepie prowadzonym przez jej syna ......................................................... 18 pytanie 5. Zakupy do stołówki szkolnej ................................................ 18 pytanie 6. Wycieczki z ZFśS a zamówienia publiczne ............................ 20 rozdział 2 Żywność i żywienie ............................................................................ 22 pytanie 1. ceny posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli ... 22 pytanie 2. Opłata stała za korzystanie ze stołówki w przedszkolu ............ 23 pytanie 3. Składniki opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej ............... 23 pytanie 4. Opłaty za korzystanie przez oddziały przedszkolne ze stołówki szkolnej .................................................................... 24 pytanie 5. Sposób naliczania kosztów wyżywienia w czasie wakacji ......... 24 pytanie 6. Opłaty za posiłki w placówkach ........................................... 25 pytanie 7. Ustalanie opłat za żywienie w przedszkolu samorządowym ..... 27 pytanie 8. Korzystanie przez pracowników szkoły ze stołówki szkolnej .... 28 pytanie 9. Zabieranie w menażce posiłków ze stołówki szkolnej .............. 29 pytanie 10. Zasady korzystania z posiłków w przypadku braku stołówki szkolnej ..................................................................................... 30 pytanie 11. przyznawanie obiadów z ośrodka pomocy społecznej ............ 31 pytanie 12. Dofinansowanie posiłków z opieki społecznej ...................... 32 6 SpiS treści rozdział 3 Klasyfikacja budżetowa ..................................................................... 34 pytanie 1. prawidłowe zaewidencjonowanie zakupu i wymiany okien w szkole ..................................................................................... 34 pytanie 2. Zaklasyfikowanie okresowego przeglądu sprzętu przeciwpożarowego .................................................................... 35 pytanie 3. Zaklasyfikowanie przeglądu urządzeń, instalacji i stanu technicznego budynku ................................................................. 36 pytanie 4. Zaklasyfikowanie rachunków z miejskich wodociągów i kanalizacji ................................................................................ 36 pytanie 5. Klasyfikacja budżetowa dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ............................................................................ 37 pytanie 6. prawidłowe zaksięgowanie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ........................................... 38 pytanie 7. Zaksięgowanie kosztu refundacji okularów korekcyjnych ........ 38 pytanie 8. prawidłowe zaksięgowanie odpraw emerytalnych ................... 39 pytanie 9. Zaklasyfikowanie zakupionego zestawu komputerowego ........ 40 pytanie 10. Klasyfikacja budżetowa komputera jako środka trwałego ...... 40 pytanie 11. Zaklasyfikowanie wydatków z tytułu użytkowania programu komputerowego ........................................................... 41 pytanie 12. Klasyfikacja usług telekomunikacyjnych .............................. 42 pytanie 13. Zaklasyfikowanie wydatków na zmywarkę i patelnię elektryczną ................................................................................ 43 pytanie 14. Zaksięgowanie otrzymanego komputera .............................. 44 pytanie 15. rachunek zysków i strat .................................................... 45 rozdział 4 pozostałe pytania finansowe ............................................................... 47 pytanie 1. prawidłowe rozliczanie pracy sędziów sportowych w rozgrywkach szkolnych związków sportowych ............................. 47 pytanie 2. rozliczanie delegacji sędziowskich na imprezy sportowe ........ 48 pytanie 3. Dotacje na uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia ............ 49 pytanie 4. Dotacja na dzieci w wieku 3–6 lat ......................................... 51 pytanie 5. procedura rozliczania dotacji ............................................... 52 pytanie 6. Wstrzymanie przyznawania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej ................................................ 54 pytanie 7. Dotacja dla przedszkola niepublicznego w czasie wakacji ........ 55 pytanie 8. Wysokość dotacji na ucznia w przedszkolu niepublicznym posiadającego opinię o wczesnym wspomaganiu ............................. 56 pytanie 9. Subwencja na dzieci sześcioletnie ......................................... 57 pytanie 10. Subwencja oświatowa dla placówek niepublicznych ............... 58 SpiS treści 7 pytanie 11. refundacja kosztów uczęszczania dzieci do szkoły ............... 59 pytanie 12. Waloryzacja kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika ........................................................... 60 pytanie 13. przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie 61 pytanie 14. Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika w przypadku rozwiązania umowy z młodocianym na zasadzie porozumienia stron ................................................... 63 pytanie 15. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika ................................................................................ 63 pytanie 16. Zwrot kosztów kształcenia ucznia pełnoletniego .................. 65 pytanie 17. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przy zmianie pracodawcy ........................................... 66 pytanie 18. Uzyskanie pełnoletniości przez młodocianego pracownika – zwrot kosztów kształcenia ......................................................... 68 pytanie 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego ............................................................................. 69 pytanie 20. refundacja kosztów kształcenia młodocianego pracownika – wysokość kwot dofinansowania .................................................. 71 pytanie 21. refundacja kosztów młodocianego pracownika, którego kształcenie trwało 24 miesiące ..................................................... 72 pytanie 22. Osoba upoważniona do złożenia wniosku o refundację kosztów kształcenia młodocianego pracownika .............................. 73 pytanie 23. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika ................................................................................ 75 pytanie 24. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe ................... 77 pytanie 25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku egzaminu czeladniczego ......................... 77 pytanie 26. Koszty przewozu ucznia pełnoletniego ................................ 79 pytanie 27. Koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły ........... 81 pytanie 28. Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły .............................. 82 pytanie 29. Obowiązek finansowania przez gminę dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola publicznego ............................. 83 pytanie 30. Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej w klasie integracyjnej .............................................................................. 84 pytanie 31. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium szkolne .................................................................. 85 pytanie 32. przyznanie stypendium szkolnego realizowanego poprzez zwrot wydatków ............................................................. 86 pytanie 33. Maksymalna kwota stypendium za wyniki w nauce przyznana uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum ................. 87 8 SpiS treści pytanie 34. Zwrot stypendium szkolnego przyznanego przez Urząd Gminy ....................................................................................... 88 pytanie 35. przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia klasy iV szkoły podstawowej ........................................................ 90 pytanie 36. Dofinansowanie zakupu podręczników ............................... 91 pytanie 37. Zasady wydatkowania funduszy rad rodziców. Obciążenie ich podatkiem dochodowym ........................................................ 92 pytanie 38. Funkcjonowanie sklepiku rady rodziców ............................. 93 pytanie 39. Wydatkowanie funduszy rady rodziców ............................... 96 podsumowanie .................................................................................. 99 indeks rzeczowy ................................................................................ 105 Wykaz skrótóW 9 Wykaz skrótóW Akty prawne – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień pub- licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) – rozporządzenie rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu progra- mu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) KN k.p. p.z.p. r.k.d. r.p.m.w. u.f.p. u.p.p.z.d. u.p.s. u.s.o. Inne MeN MWiK NSA – Ministerstwo edukacji Narodowej – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – Naczelny Sąd Administracyjny 10 ONSA riO ZFśS Wykaz skrótóW – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – regionalna izba Obrachunkowa – Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 11 WStęp WStęp Mówiąc o prawie oświatowym jako o całości, nie sposób pominąć kwe- stii finansowych. Żadna bowiem szkoła czy placówka oświatowa nie może funkcjonować w oderwaniu od przepisów prawa finansowego. pytania, które pojawiają się najczęściej w związku z finansami, dotyczą dotacji, jakie otrzymują szkoły i placówki, subwencji, a także wszelkiego typu dofinansowywania dojazdów uczniów do szkół. Bardzo ważną grupą pytań są również pytania odnoszące się do stypendiów oraz o dofinanso- wanie, jakie może uzyskać pracodawca inwestujący w kształcenie młodo- cianego pracownika. W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty najczęściej zadawa- nymi pytaniami są te związane z art. 67a, dotyczące opłat, które powinni po- nosić uczniowie uczęszczający do szkół i przedszkoli, a także przebywający w placówkach takich jak bursy i internaty, za posiłki w stołówkach szkolnych. pojawiają się również pytania o to, czy nauczyciele bądź inni pracownicy szkoły mogą korzystać z tych stołówek. Kolejną grupą pytań mających związek z nowelizacją ustawy o systemie oświaty są pytania dotyczące podejmowania przez organ prowadzący uchwał określających zasady korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości pono- szonych przez uczniów opłat za posiłki w nich. W kwestii klasyfikacji budżetowej najczęściej pojawiającymi się pyta- niami z tego zakresu są pytania o to, jak zaklasyfikować poszczególne zaku- py bądź remonty. pytania z tej kategorii podzielone zostały na kilka grup. pierwszą z nich stanowią pytania dotyczące klasyfikacji budżetowej remon- tów, przeglądu urządzeń i instalacji w szkołach i placówkach. Do drugiej grupy zaliczają się pytania o klasyfikację budżetową dodatków dla nauczycie- li, szkoleń przeprowadzanych dla nauczycieli i innych pracowników. Ostatnią grupę stanowią pytania dotyczące zaklasyfikowania zakupu sprzętu kom- puterowego, akcesoriów do komputerów oraz usług telekomunikacyjnych. Odrębną grupę stanowią pytania dotyczące zaksięgowania poszczegól- nych wydatków na kontach określonych w planie kont dla budżetu państwa,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse w oświacie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: