Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00706 011778 16988147 na godz. na dobę w sumie
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400−421 Prawa ochrony środowiska - ebook/pdf
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400−421 Prawa ochrony środowiska - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 290
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2033-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to opracowanie, które kompleksowo omawia przepisy określające zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przepisy statuujące instytucje finansowe w tej dziedzinie, to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ponadto komentarz wzbogacony jest o omówienie przepisów regulujących problematykę opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, co daje pełny obraz uregulowań prawno-finansowych w tym przedmiocie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Dominik Gajewski Andrzej Kulon Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Art. 400–421 Prawa ochrony środowiska Komentarz Cena 79,00 zł C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Skorupka (red.) SKARGA NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZW£OKI £. Praso³ek USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW M. Lemkowski, J. Grykiel CZYNNOŒCI PRAWNE. ART. 56–81 KC M. Chmaj, M. Bidziñski, P. Szustakiewicz USTAWA O DOSTÊPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A. Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW M. Horoszko, D. Pêchorzewski GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI, wyd. 2 M. Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 www.sklep.beck.pl Finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Komentarz Dominik Gajewski Andrzej Kulon Finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Stan prawny: 1 stycznia 2011 r. Redakcja: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-2033-5 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627). Tekst jednolity z dnia 23 stycz- nia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) (wyci¹g) . . . . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Instytucje ochrony œrodowiska. . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wod- nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400. Forma prawna Narodowego Funduszu i funduszy wojewódzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400a. Forma prawna Narodowego Funduszu i fundu- szy wojewódzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400b. Cele dzia³ania funduszy ochrony œrodowiska . . . Art. 400c. Organy Narodowego Funduszu. . . . . . . . . . . . . Art. 400d. Sk³ad Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu . . Art. 400e. Organy funduszy wojewódzkich . . . . . . . . . . . . Art. 400f. Sk³ad rad nadzorczych funduszy wojewódzkich . . Art. 400g. Zwrot kosztów podró¿y i noclegów . . . . . . . . . Art. 400h. Zadania rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400i. Sk³ad i powo³anie Zarz¹du Narodowego Fun- duszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400j. Zarz¹dy wojewódzkich funduszy. . . . . . . . . . . . Art. 400k. Zadania zarz¹dów funduszy. . . . . . . . . . . . . . . Art. 400l. Biura funduszy, organizacja prac . . . . . . . . . . . . Art. 400m. Og³oszenie o naborze kandydatów . . . . . . . . . . Art. 400n. Zasady prowadzenia rachunkowoœci . . . . . . . . . Art. 400o. Delegacja dla ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400p. Statuty funduszy wojewódzkich . . . . . . . . . . . . Art. 400q. Gospodarka finansowa funduszy. . . . . . . . . . . . Art. 400r. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ funduszy . . . . . . . . . . Art. 401. Przychody funduszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 401a–401b. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 1 3 41 43 43 43 53 60 62 63 67 68 74 74 79 88 94 99 100 104 104 106 108 120 126 187 V Spis treœci Art. 401c. Przeznaczenie œrodków Narodowego Funduszu . . Art. 401d. Wp³ywy z umów emisji gazów . . . . . . . . . . . . Art. 402. Wyodrêbnione rachunki bankowe. . . . . . . . . . . . Art. 403. Zadania powiatów i zadania w³asne gmin . . . . . . Art. 404. Przekazanie nadwy¿ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 405–410. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 410a. Dop³aty do demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 410b. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 410c. Przeznaczenie œrodków. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 410d. Wspieranie projektów i inwestycji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ekologicznym . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 411. Sposób finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 411a. Nabywanie udzia³ów, akcji w spó³kach . . . . . . . Art. 412–421. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 195 196 202 209 211 211 216 216 219 219 227 228 229 231 273 VI Wstêp Wstêp do wydania pierwszego Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz¹ próbê kompleksowego komen- tarza do przepisów Dzia³u III Rozdzia³u 4 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), czyli przepisów reguluj¹cych problematykê finansowania ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres Komentarza obejmuje przepisy okreœlaj¹ce zakres finansowania ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej oraz przepisy statuuj¹ce instytucje finansowe w tej dziedzinie, to jest Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Komentarz jest jednak¿e wzbogacony o szerokie odniesienie do przepisów reguluj¹cych problematykê op³at za korzystanie ze œrodowiska oraz admi- nistracyjnych kar pieniê¿nych, co daje pe³ny obraz uregulowañ prawno-fi- nansowych w tym przedmiocie. W Komentarzu szeroko omówiono nowe regulacje wprowadzone do przepisów ustawy – Prawo ochrony œrodowiska ustaw¹ z 20.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), bêd¹cej aktem norma- tywnym dokonuj¹cym reformy finansów publicznych w sektorze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, i¿ ta ustawa dope³ni³a zmiany uregulowañ prawnych sk³adaj¹cej siê na reformê finan- sów publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, której filarami s¹ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz ustawa z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Komentarz uwzglêdnia stan prawny obowi¹zuj¹cy od 1.1.2011 r. Warszawa, listopad 2010 r. Autorzy VII 1. ród³a prawa Wykaz skrótów BaterieU . . . . . . . . . BiopaliwaU . . . . . . . EgzAdmU . . . . . . . . EmisjeU . . . . . . . . . FinPublU . . . . . . . . . HandelUprU . . . . . . KP . . . . . . . . . . . . . . OdpadyU . . . . . . . . . Op³ProdU . . . . . . . . OzonU . . . . . . . . . . . PrEnerg . . . . . . . . . . PrGeolGórn . . . . . . . PrOchrŒrod . . . . . . . PrOchrŒrodZm . . . . PrWod . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów ustawa z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666) ustawa z 25.8.2006 r. o biokomponentach i biopali- wach ciek³ych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ustawa z 17.7.2009 r. o systemie zarz¹dzania emi- sjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustawa z 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) ustawa z 11.5.2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbior- ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpada- mi oraz o op³acie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o substancjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹ (Dz.U. Nr 121, poz. 1263 ze zm.) ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustawa z 20.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrzemOdpU . . . . . . PWFinPublU . . . . . RachU . . . . . . . . . . . RecPojU . . . . . . . . . SamWojU . . . . . . . . SprzêtU . . . . . . . . . . 2. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . dt . . . . . . . . . . . . . . gminne fundusze . . . ustawa z 29.6.2007 r. o miêdzynarodowym prze- mieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wyco- fanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ustawa z 29.7.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycz- nym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) artyku³ decytona gminne fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej m.in. . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Nr . . . . . . . . . . . . . . powiatowe fundusze nastêpny Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo- darki Wodnej numer powiatowe fundusze ochrony œrodowiska i gospo- darki wodnej pozycja sekunda strona ustêp poz. . . . . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . . . . . . ust. . . . . . . . . . . . . . wojewódzkie fundusze . . . . . . . . . wojewódzkie fundusze ochrony œrodowiska i go- spodarki wodnej X A. Tekst ustawy Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) Tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150)1, 2 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228; Dz.U. 2009, Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; Dz.U. 2008, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505) (wyci¹g) (...) Dzia³ II. Instytucje ochrony œrodowiska (...) Rozdzia³ 4.3 Finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Rozdzia³ 4. Finansowanie ochrony œrodowiska... Art. 400.4 [Forma prawna Narodowego Funduszu i funduszy woje- wódzkich] 1. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod- nej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest pañstwow¹ osob¹ prawn¹ w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). 1 Odnoœnik Nr 1 dodany do tytu³u ustaw¹ z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959), która wchodzi w ¿ycie 1.05.2004 r.; w brzmieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1458), która wchodzi w ¿ycie 13.10.2005 r. Treœæ odnoœnika publikujemy na koñcu ustawy. 2 Tekst jednolity og³oszono dnia 15.02.2008 r. 3 Tytu³ rozdzia³u 4 w brzmieniu ustawy z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 4 Art. 400 w brzmieniu ustawy z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 3 Art. 400a A. Tekst ustawy 2. Wojewódzkie fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, zwa- ne dalej „wojewódzkimi funduszami“, s¹ samorz¹dowymi osobami prawny- mi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1. Art. 400a.5 [Zakres finansowania ochrony œrodowiska] 1. Finansowa- nie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 1) opracowywanie planów s³u¿¹cych gospodarowaniu wodami, planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdzia³ania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymywanie katastru wodnego; 2) przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ wód; 3) wspomaganie os³ony hydrologicznej i meteorologicznej spo³eczeñstwa oraz gospodarki, a tak¿e rozpoznawanie, kszta³towanie i ochronê zaso- bów wodnych kraju; 4) wspomaganie realizacji zadañ w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez spo³eczeñstwo i gospodarkê; 5) wspomaganie realizacji zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych, s³u¿¹cych ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, w tym do- tycz¹cych instalacji lub urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej i obiek- tów ma³ej retencji wodnej; 6) dzia³ania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemiesz- czonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23–25 rozporz¹dzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadañ przeciw- dzia³aj¹cych nielegalnemu przemieszczaniu odpadów; 7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 8) przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodark¹ odpadami; 9) przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ powierzchni ziemi; 10) wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz.U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693); 11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postêp techniczny w za- kresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej; 12) rozwój przemys³u produkcji œrodków technicznych i aparatury kontrol- no-pomiarowej, s³u¿¹cych ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej; 13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i oœrodków przetwarza- nia informacji, s³u¿¹cych badaniu stanu œrodowiska; 5 Art. 400a–400f dodane ustaw¹ z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 4 A. Tekst ustawy Art. 400a 14) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw¹ op³at za korzystanie ze œrodowiska, w szczególnoœci tworzenie baz danych podmiotów ko- rzystaj¹cych ze œrodowiska obowi¹zanych do ponoszenia op³at; 15) wspomaganie realizacji zadañ pañstwowego monitoringu œrodowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badañ stanu œrodo- wiska, a tak¿e systemów pomiarowych zu¿ycia wody i ciep³a; 16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych zwi¹za- nych z dostêpem do informacji o œrodowisku; 17) dzia³ania polegaj¹ce na zapobieganiu i likwidowaniu powa¿nych awarii oraz szkód górniczych, a tak¿e ich skutków; 18) prowadzenie obserwacji terenów zagro¿onych ruchami masowymi zie- mi oraz terenów, na których wystêpuj¹ te ruchy; 19) przeciwdzia³anie klêskom ¿ywio³owym i likwidowanie ich skutków dla œrodowiska; 20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia œrodowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie mo¿na ustaliæ podmiotu za nie odpowie- dzialnego; 21) przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ powietrza; 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych Ÿróde³ energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla œrodowiska noœników energii; 23) wspomaganie dzia³alnoœci zwi¹zanej z wytwarzaniem biokomponen- tów i biopaliw ciek³ych; 24) wspomaganie ekologicznych form transportu; 25) dzia³ania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpoœrednio oddzia³uj¹ce na stan gleby, powietrza i wód, w szczególnoœci prowadzenie gospo- darstw rolnych produkuj¹cych metodami ekologicznymi po³o¿onych na obszarach podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 26) dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogro- dów, bêd¹cych przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochro- nie zabytków i opiece nad zabytkami; 27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegaj¹cych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego; 28) przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ i przywracaniem chronionych ga- tunków roœlin lub zwierz¹t; 29) przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, w tym urz¹dzanie i utrzy- manie terenów zieleni, zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz parków; 30) zadania zwi¹zane ze zwiêkszaniem lesistoœci kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacj¹ tych szkód, spowodowanych przez czyn- niki biotyczne i abiotyczne; 5 Art. 400a A. Tekst ustawy 31) profilaktykê zdrowotn¹ dzieci zamieszka³ych na obszarach, na których wystêpuj¹ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska; 32) edukacjê ekologiczn¹ oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa¿onego rozwoju; 33) przygotowywanie i obs³ugê konferencji krajowych i miêdzynarodo- wych z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej; 34) dzia³ania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o naj- lepszych dostêpnych technikach oraz dzia³ania zwi¹zane z rejestracj¹ i analiz¹ wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleñ zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212; 35) opracowywanie i wdra¿anie nowych technik i technologii w zakresie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, w szczególnoœci dotycz¹cych ograniczania emisji i zu¿ycia wody, a tak¿e efektywnego wykorzysty- wania paliw; 36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, obs³ugê i zabezpieczenie specjali- stycznego sprzêtu i urz¹dzeñ technicznych, s³u¿¹cych wykonywaniu dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej; 37) wojewódzkie programy ochrony œrodowiska, programy ochrony powie- trza, programy ochrony przed ha³asem, programy ochrony i rozwoju za- sobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program oczyszczania œcieków komunalnych oraz plany dzia³añ krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a tak- ¿e wspomaganie realizacji tych programów i planów; 38) wspó³finansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dzia³añ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z Unii Euro- pejskiej niepodlegaj¹cych zwrotowi; 39) przygotowywanie dokumentacji przedsiêwziêæ z zakresu ochrony œro- dowiska i gospodarki wodnej, które maj¹ byæ wspó³finansowane ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej niepodlegaj¹cych zwro- towi; 40) wspó³finansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i dzia³añ realizowanych z udzia³em œrodków bezzwrotnych pozyskiwa- nych w ramach wspó³pracy z organizacjami miêdzynarodowymi oraz wspó³pracy dwustronnej; 41) wspó³finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu ochrony œrodowiska i go- spodarki wodnej realizowanych na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100); 42) inne zadania s³u¿¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej, wyni- kaj¹ce z zasady zrównowa¿onego rozwoju i polityki ekologicznej pañ- stwa. 6 A. Tekst ustawy Art. 400b–400d 2. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska mo¿e okreœliæ, w drodze roz- porz¹dzenia, szczegó³owe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej ze œrodków pozo- staj¹cych w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich fundu- szy, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia przejrzystoœci udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodnoœci udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalnoœci. Art. 400b.6 [Cele dzia³ania funduszy ochrony œrodowiska] 1. Celem dzia³ania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okreœlonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4–6. 2. Celem dzia³ania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okreœlonym w art. 400a ust. 1 pkt 1–9 i 11–42. 3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji okreœlone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Art. 400c.7 [Organy Narodowego Funduszu] 1. Organami Narodowe- go Funduszu s¹ Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu i Zarz¹d Narodo- wego Funduszu. 2. Obs³ugê Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i Zarz¹du Narodo- wego Funduszu zapewnia Biuro Narodowego Funduszu. Art. 400d.8 [Sk³ad Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu] 1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie wiêcej ni¿ 12 osób. 2. Sk³ad i strukturê Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarz¹dzenia, minister w³aœciwy do spraw œrodowiska, uwzglêd- niaj¹c w sk³adzie Rady Nadzorczej: 1) dwóch przedstawicieli strony samorz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego; 2) przedstawiciela ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych; 3) przedstawiciela ministra w³aœciwego do spraw gospodarki; 6 Art. 400a–400f dodane ustaw¹ z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 7 Art. 400a–400f dodane ustaw¹ z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 8 Art. 400a–400f dodane ustaw¹ z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 7 Art. 400e–400f A. Tekst ustawy 4) przedstawiciela ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego; 5) przedstawiciela organizacji ekologicznych o zasiêgu ogólnokrajowym, które posiadaj¹ struktury organizacyjne na terenie ca³ego kraju, zg³oszo- nego przez te organizacje i ciesz¹cego siê poparciem najwiêkszej liczby tych organizacji. 3. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska og³asza w prasie o zasiêgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzêdu obs³u- guj¹cego ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska rozpoczêcie procedury zg³aszania kandydatów na przedstawiciela organizacji ekologicznych w Ra- dzie Nadzorczej Narodowego Funduszu, wskazuj¹c jednoczeœnie miejsce i 30-dniowy termin ich zg³aszania. 4. Organizacje ekologiczne dokonuj¹ zg³oszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej. 5. W razie niezg³oszenia przedstawicieli przez stronê samorz¹dow¹ Ko- misji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego lub organizacje ekolo- giczne minister w³aœciwy do spraw œrodowiska mo¿e delegowaæ na ich miej- sce swoich przedstawicieli. 6. Cz³onków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powo³uje i od- wo³uje minister w³aœciwy do spraw œrodowiska, uwzglêdniaj¹c stanowiska podmiotów, o których mowa w ust. 2. 7. Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister w³aœciwy do spraw œrodowiska. 8. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska okreœli, w drodze rozporz¹dze- nia, wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udzia³ w pracach Rady, kieruj¹c siê przepisami o wynagrodzeniu cz³onków rad nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa. Art. 400e.9 [Organy funduszy wojewódzkich] 1. Organami wojewódz- kich funduszy s¹ rady nadzorcze wojewódzkich funduszy i zarz¹dy woje- wódzkich funduszy. 2. Obs³ugê rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i zarz¹dów woje- wódzkich funduszy zapewniaj¹ biura wojewódzkich funduszy. Art. 400f.10 [Sk³ad rad nadzorczych funduszy wojewódzkich] 1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy licz¹ po 7 osób. 9 Art. 400a–400f dodane ustaw¹ z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 10 Art. 400a–400f dodane ustaw¹ z dnia 20.11.2009 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2010 r. 8 A. Tekst ustawy Art. 400f 2. W sk³ad rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodz¹: 1) regionalni dyrektorzy ochrony œrodowiska albo ich zastêpcy, bêd¹cy re- gionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony œrodowiska albo ich zastêpcy; 2) przewodnicz¹cy regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastêpcy albo przewodnicz¹cy regionalnych komisji do spraw ocen oddzia³ywa- nia na œrodowisko albo ich zastêpcy; 3) przewodnicz¹cy komisji w³aœciwych do spraw œrodowiska sejmików województw albo ich zastêpcy; 4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony œro- dowiska urzêdów marsza³kowskich; 5) przedstawiciele organizacji ekologicznych zg³oszeni przez organizacje dzia³aj¹ce i posiadaj¹ce struktury organizacyjne na terenie danego woje- wództwa i ciesz¹cy siê poparciem najwiêkszej liczby tych organizacji; 6) przedstawiciele samorz¹dów gospodarczych wybrani przez sejmiki wo- jewództw spoœród kandydatów zg³oszonych przez samorz¹dy gospodar- cze; 7) przewodnicz¹cy rad wyznaczeni przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska spoœród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzêdu obs³uguj¹cego ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska. 3. Marsza³kowie województw og³aszaj¹ w prasie o zasiêgu regionalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzêdu marsza³kowskiego rozpo- czêcie procedury zg³aszania kandydatów na przedstawicieli organizacji eko- logicznych w radach nadzorczych wojewódzkich funduszy, wskazuj¹c jed- noczeœnie miejsce i 30-dniowy termin ich zg³aszania. 4. Organizacje ekologiczne dokonuj¹ zg³oszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej. 5. W razie zg³oszenia przez organizacje ekologiczne wiêcej ni¿ jednego kandydata wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych spoœród zg³oszonych kandydatów dokonuj¹ sejmiki województw. 6. W razie niezg³oszenia przez organizacje ekologiczne ¿adnego kandy- data, zgodnie z trybem okreœlonym w ust. 3, przedstawicieli organizacji eko- logicznych wskazuj¹ komisje w³aœciwe do spraw œrodowiska sejmików wo- jewództw. 7. Cz³onków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powo³uj¹ i odwo³uj¹, uwzglêdniaj¹c stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2, sejmiki województw, z zastrze¿eniem ust. 8 i 9. 8. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska odwo³uje cz³onków rad nad- zorczych wojewódzkich funduszy, je¿eli przestali oni pe³niæ funkcje, o któ- rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400−421 Prawa ochrony środowiska
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: