Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00727 010876 10764008 na godz. na dobę w sumie
Firma w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Firma w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 211
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5363-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi pierwszą tego typu monografię dotyczącą firmy jako oznaczenia przedsiębiorcy w kontekście prawnoporównawczym, prawa europejskiego, konwencji międzynarodowych, przepisów europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego. Opracowanie napisane zostało na podstawie bogatej międzynarodowej literatury i orzecznictwa.

Autor przedstawia kolejno jak wyglądają regulacje firmowe w różnych państwach europejskich, jakie unormowania dotyczące firmy można dziś znaleźć w prawie Unii Europejskiej oraz próbuje odpowiedzieć, dlaczego brak jest dotąd ogólnych jednolitych regulacji w omawianym zakresie. Dalej omówione zostają istniejące regulacje konwencji międzynarodowych oraz ich wpływ na odpowiedź, które prawo właściwe jest dla firmy i jej ochrony. Ponadto Autor przedstawia poglądy doktryny prawa w różnych państwach dotyczące firmy w prawie prywatnym międzynarodowym. Ostatni rozdział poświęcony jest zagadnieniu ochrony firmy w kontekście regulacji rozporządzenia Rzym II.

W publikacji poruszonych zostaje szereg kwestii interesujących dla prawników zajmujących się międzynarodowym obrotem handlowym, takich jak regulacje konwencji dotyczących własności przemysłowej, prawa właściwego dla spółek, prawa właściwego dla czynów niedozwolonych wynikających z naruszenia własności intelektualnej i prawa konkurencji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE FIRMA W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM GRZEGORZ  ŻMIJ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZEGORZ ŻMIJ • FIRMA W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl FIRMA W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM GRZEGORZ ŻMIJ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5362-3 ISBN e-book 978-83-255-5363-0 Żonie Małgorzacie i Dzieciom Spis treści Wstęp   ............................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Rozdział 1. Firma w świetle prawnoporównawczym   ........................................  § 1.  Wprowadzenie do badań prawnoporównawczych nad firmą  .............  § 2.  Miejsce i charakter prawny regulacji  .......................................................  § 3.  Definicja firmy  ............................................................................................  § 4.  Charakter prawny prawa do firmy  ...........................................................  § 5.  Związek firmy z przedsiębiorstwem, trwałość i przenoszalność  firmy  ..............................................................................................................  § 6.  Powstanie prawa do firmy  .........................................................................  § 7.  Zakres wyłączności firmy  ..........................................................................  § 8.  Wymagania dotyczące treści firmy  ..........................................................  § 9.  Ochrona firmy  .............................................................................................  § 10.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział 2. Firma a prawo europejskie   ................................................................  § 1.  Firma a swoboda przedsiębiorczości – wprowadzenie  .........................  § 2.  Wyrok w sprawie Pfeiffer  ...........................................................................  § 3.  Dyrektywy spółkowe ...................................................................................  § 4.  Europejskie ugrupowanie interesów ekonomicznych ...........................  § 5.  Spółka europejska (Societas europea) .......................................................  § 6.  Spółdzielnia europejska (Societas cooperativa europea)  .......................  § 7.  Europejska spółka prywatna (Societas europea privata)  – wzmianka  ................................................................................................  § 8.  Instytucje kredytowe i inwestycyjne  ........................................................  § 9.  Prawo własności intelektualnej  ................................................................  § 10.  Nieuczciwe praktyki handlowe  .................................................................  § 11.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział 3. Ochrona firmy na tle Konwencji paryskiej i TRIPS – zagadnienia kolizyjnoprawne   ......................................................................  § 1.  Zasada terytorializmu – wprowadzenie  ..................................................  § 2.  Zasada asymilacji (traktowania krajowego)  ...........................................  IX XI XIX 1 1 3 5 9 14 20 21 24 25 31 33 33 34 41 50 52 55 58 59 64 70 72 75 75 79 VII Spis treści § 3.  Firma jako nazwa handlowa ......................................................................  § 4.  Kwestia kolizyjnoprawnego charakteru art. 2 i art. 8 Konwencji  paryskiej  .......................................................................................................  § 5.  Ochrona nazwy handlowej na tle porozumienia TRIPS  ......................  § 6.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział 4. Firma w świetle regulacji kolizyjnoprawnych   ..............................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Stanowisko niemieckiej i austriackiej doktryny prawa prywatnego  międzynarodowego wobec kwestii firmy  ...............................................            I.  Prawo właściwe dla tworzenia firmy – kształtowanie  się poglądów doktryny  ....................................................................  II.  Prawo właściwe dla tworzenia firmy – aktualny stan  poglądów w doktrynie  .....................................................................  III.  Kontynuacja firmy jako przesłanka odpowiedzialności  za długi związane z przedsiębiorstwem  .......................................  IV.  Prawo właściwe dla ochrony firmy  ...............................................  V.  Projekt rozporządzenia Parlamentu i Rady o prawie  właściwym dla spółek autorstwa Niemieckiej Rady Prawa  Prywatnego Międzynarodowego ...................................................      § 3.  Stanowisko szwajcarskiej doktryny i szwajcarskiego prawa wobec  kwestii firmy  ................................................................................................  I.  Prawo właściwe dla tworzenia firmy  ............................................  II.  Prawo właściwe dla ochrony firmy  ...............................................  § 4.  Stanowisko francuskiej doktryny wobec kwestii firmy  .......................  § 5.  Stanowisko brytyjskiej doktryny wobec kwestii firmy  ........................  § 6.  Stanowisko polskiej doktryny wobec kwestii firmy i nowa regulacja  ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym  .................................  I.  Kształtowanie się poglądów doktryny na tle ustawy o prawie  prywatnym międzynarodowym z 1965 r.  ....................................      II.  Poglądy doktryny na tle projektu i nowej ustawy kolizyjnej    z 2011 r.  ..............................................................................................  III.  Własne stanowisko w kwestii firmy  .............................................  § 7.  Rozporządzenie Rzym II  ...........................................................................  I.  Wprowadzenie  ..................................................................................  II.  Ochrona firmy w świetle art. 8 rozporządzenia Rzym II ...........  III.  Ochrona firmy przed nieuczciwą konkurencją  ..........................  IV.  Rozgraniczenie ochrony na podstawie art. 6 rozporządzenia          Rzym II i art. 8 rozporządzenia Rzym II ......................................  Podsumowanie   ...........................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  VIII 82 84 90 94 95 95 96 96 101 114 115 119 122 122 124 130 131 131 131 137 144 147 147 151 155 158 161 165 „Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, Pod inną nazwą równie by pachniało.” W. Shakespeare, Romeo i Julia, akt II, 2  (przekł. J. Paszkowski) Wstęp Zasadniczym problemem, z jakim przychodzi się zmierzyć w przypadku firmy jest  kwestia natury ogólnej, a zarazem zasadniczej. W obliczu postępujących w ostatnich la- tach  procesów  globalizacji,  integracji,  ujednolicenia  a także  rozwoju  techniki,  kompu- teryzacji, rozwoju Internetu, który nie zna granic państwowych, ani pojęcia terytorium  w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, fenomenem, a zarazem paradoksem wydaje się być  trwała terytorialność niektórych zjawisk natury gospodarczej. Spoglądając na funkcjo- nowanie regulacji dotyczących firmy nie sposób oprzeć się wrażeniu, że przypadek taki  właśnie ma miejsce. Firma przede wszystkim stanowi przedmiot regulacji merytorycznoprawnych. Na tle  aktualnie obowiązującego w Polsce stanu prawnego ukazały się już dwie obszerne mo- nografie w całości poświęcone firmie w polskim prawie cywilnym1. Jak dotąd brak jest  jednak w naszej doktrynie wypowiedzi, która w sposób całościowy poruszyłaby proble- matykę firmy w prawie prywatnym międzynarodowym. Ostatnio do powodów skłania- jących do jej napisania dołączył dodatkowy argument – pojawiło się ustawowe pojęcie  firmy w polskiej ustawie kolizyjnej. Ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe2 wprowadza szereg nowych regulacji. Wśród nich po raz pierwszy pojawia się po- jęcie firmy, jako elementu wchodzącego do zakresu statutu personalnego osoby prawnej.  Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem firmy stanowi podstawowy argument dla od- powiedzi na pytanie, dlaczego przedmiotem niniejszej pracy jest firma, a nie np. nazwa  handlowa (omówienie tej ostatniej dokonane zostanie w osobnym paragrafie)3.  Pomimo istnienia regulacji dotyczących firmy w ustawach kolizyjnych, nadal w prak- tyce  podstawową  rolę  w omawianym  zakresie  odgrywają  przepisy  umów  międzynaro- 2009. 1 M. Klapczyńska, Firma i jej ochrona, Warszawa 2004; J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa  2 Dz.U. Nr 80, poz. 432, dalej PrPrywM. 3 Szereg prac dotyczących międzynarodowej problematyki oznaczeń przedsiębiorców lub przed- siębiorstw posługuje się właśnie takim pojęciem, por. prace poświęcone tej problematyce na przykład:  U. Näke, Der Schutz des Handelsnamens in Deutschland, Düsseldorf 1974; B. Boudon, Internationaler  Schutz des Handelsnamens im englischen und deutschen Recht, Bonn 1982; A. Celli, Der internationale  Handelsname, Zürich 1993; T. Opalski, Ochrona nazwy handlowej w Polsce, PUG 1980, Nr 11, s. 318  i n.; R. Skubisz, Ochrona zagranicznej nazwy handlowej w Polsce, [w:] Księga pamiątkowa I Kongresu  Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. A. Oleszki, Kluczbork 1994, s. 233 i n.; B. Sołtys, Nazwy  handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków 2003. IX Wstęp dowych,  a przede  wszystkim  Konwencji  paryskiej  o ochronie  własności  przemysłowej  z 20.3.1883 r.4 Stronami tej Konwencji jest obecnie zdecydowana większość państw świa- ta, niemniej członkiem jej nie jest Unia Europejska5.  Bardzo pomocne dla napisania niniejszej rozprawy okazały się studia nad piśmien- nictwem  niemieckojęzycznym  (zwłaszcza  niemieckim  i szwajcarskim),  które  w oma- wianym zakresie jest niezmiernie bogate, a ze względu na liczne podobieństwa obu sy- stemów, a zwłaszcza szwajcarskiego prawa prywatnego do naszego systemu prawnego,  przydatność tychże opracowań dla rozważań nad polskim prawem prywatnym między- narodowym oraz naszym pojmowaniem europejskiego prawa prywatnego międzynaro- dowego jest znaczna. Należy zwłaszcza docenić w tym kontekście niedawno opublikowa- ną pracę, której autorem jest M. Lamsa6.  Zadaniem niniejszej pracy jest całościowe przedstawienie problematyki firmy w pra- wie prywatnym międzynarodowym. Osiągnięcie tego celu jest niezmiernie trudne bez  dokonania choćby krótkiej analizy prawnoporównawczej unormowań dotyczących firmy  we współczesnych systemach prawnych wybranych państw europejskich. Pomimo iż do- tąd regulacje firmowe pozostają w kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej,  istotną  rolę  z punktu  widzenia  problematyki  firmowej  w prawie  prywatnym  między- narodowym odgrywają podstawowe unijne swobody, w tym przede wszystkim swobo- da przedsiębiorczości, a także różne cząstkowe, szczególne unormowania dotyczące fir- my w prawie unijnym. Tradycyjnie istotne znaczenie dla omawianej dziedziny posiadają  ponadto  istniejące  regulacje  konwencyjne  dotyczące  nazwy  handlowej.  Jedynie  kom- pleksowe  przedstawienie  wyżej  wymienionych  aspektów  dotyczących  firmy  w obrocie  międzynarodowym,  połączone  z analizą  poglądów  doktryny  na  zagadnienia  związane  z ustalaniem prawa właściwego dla firmy i jej ochrony, zwłaszcza w kontekście podsta- wowych  swobód  prawa  europejskiego  i będącego  ich  konsekwencją  orzecznictwa,  po- zwoli na pełne zrozumienie kolizyjnoprawnej problematyki firmy.  Mikołów, lipiec 2013                 Grzegorz Żmij 4 Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.3.1883 r. zmieniona następnie  w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r.,  w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.7.1967 r., Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, dalej Konwencja  paryska. 5 R. Skubisz, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, pod red.  R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 19. 6 M. Lamsa, Die Firma der Auslandsgesellschaft, Tübingen 2011.  X Wykaz skrótów 1. Akty prawne CA 2006  ..............................  Companies  Act  2006,  Chapter  46  (dostępny  na  http:// www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents, na dzień  13.4.2013 r.) dyrektywa 2005/29/WE  ....  dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 11.5.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych  stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów  na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady  84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE)  Nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE    L 149, s. 22)  dyrektywa 2006/48/WE  ....  dyrektywa 2006/48/WE z 14.6.2006 r. w sprawie podejmo- wania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe  (Dz.Urz. UE L 177, s. 1 ze zm.) dyrektywa 2008/95/WE  ....  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE  z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw  członkowskich odnoszących się do znaków towarowych  (OJ 2008, L 299, s. 25 ze zm.) dyrektywa 2009/101/WE  ..  dyrektywa 2009/101/WE  z 16.9.2009 r. w sprawie koordyna- cji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich  od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu  uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony inte- resów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.Urz. UE   L 258, s. 11 ze zm.) EUIGR .................................  rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w spra- wie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych  (EUIG) (OJ 1985, L 199, s. 1 ze zm.) FundInwU  ..........................  ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.  Nr 146, poz. 1546 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93  ze zm.) KC franc.  .............................  Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (dostępny na http:// www.legifrance.gouv.fr, na dzień 25.4.2013 r.)  XI Wykaz skrótów KC niem.  .............................  Kodeks  cywilny  niemiecki  z 2.1.2002  r.  –  Bürgerliches  Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung [(BGBl. I,  s. 42, 2909; 2003 I s. 738), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom  20. April 2013 (BGBl. I, s. 831) geändert worden ist, dostępny  na http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896. html, na dzień 25.4.2013 r.] KH niem.  ............................  Kodeks handlowy niemiecki – Handelsgesetzbuch in der im  Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver- öffentlichten bereinigten Fassung, das durch Artikel 1 des  Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I, s. 831) geändert wor- den ist (dostępny na http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ BJNR002190897.html, na dzień 25.4.2013 r.) KKS  ......................................  Ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.  z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) Konwencja berneńska  .......  Konwencja berneńska o ochronie utworów literackich i ar- tystycznych z 9.9.1886 r. uzupełniona w Paryżu 4.5.1896 r.,  zrewidowana w Berlinie 13.11.1908 r., uzupełniona w Ber- nie 20.3.1914 r., zrewidowana w Rzymie 2.6.1928 r., w Bruk- seli 26.6.1948 r., w Sztokholmie 14.7.1967 r. i w Paryżu  24.7.1971 r. oraz poprawiona 2.10.1979 r. (Dz.U. z 1990 r.  Nr 82, poz. 474) Konwencja paryska  ............   Konwencja  paryska  o ochronie  własności  przemysłowej  z 20.3.1883 r. zmieniona następnie w Brukseli dnia 14.12.1900 r.,  w Waszyngtonie dnia 2.6.1911 r., w Hadze dnia 6.11.1925 r.,  w Londynie dnia 2.6.1934 r., w Lizbonie dnia 31.31.1958 r.  i w Sztokholmie dnia 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975, Nr 9, poz. 51) KRSU  ...................................  ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( t.j.  Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OR  ........................................  Prawo obligacyjne szwajcarskie z 30.3.1911 r. – Bundes- gesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivil- gesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) (Stand am  1. Januar 2013), SR 220 (dostępny na http://www.admin.ch/ ch/d/sr/2/220.de.pdf, na dzień 24.4.2013 r.) PA 1890  ...............................  Partnership Act 1890, Chapter 39 53 and 54 Vict  (dostępny na  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/53-54/39, na dzień  13.4.2013 r.) PPM szwajc.  .......................  szwajcarska ustawa o prawie prywatnym międzynarodo- wym z 18.12.1987 r. –Bundesgesetz über das Internationale  Privatrecht (IPRG), AS 1988 1776 (dostępna na http://www. admin.ch/ch/d/sr/2/291.de.pdf, na dzień 25.4.2013 r.) XII Wykaz skrótów PrOblig szwajc.  ..................  Prawo obligacyjne szwajcarskie z 30.3.1911 r. – Bundesgesetz be- treffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches  (Fünfter Teil: Obligationenrecht) (Stand am 1. Januar 2013),  SR 220 (dostępny na http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/220. de.pdf, na dzień 25.4.2013 r.) PrBank  ................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r.,  poz. 1376 ze zm.) PrPrywM  ............................  ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe  (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrPrywM65  ........................  ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe  (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrWłPrzem  .........................  ustawa  z 30.6.2000  r.  –  Prawo  własności  przemysłowej  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Rzym II-R  ...........................  rozporządzenie (WE) Nr 864/2007/WE Parlamentu Euro-  pejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla  zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (OJ Nr L 199, s. 40) SCE-R  ..................................  rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w spra- wie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (OJ 2003, Nr L 207,  s. 1) SE-R  .....................................  rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu  spółki europejskiej (SE) z 8.10.2001 r. (OJ 2001, L 294, s. 1 ze  zm.) TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsoli- dowany OJ 2010, Nr C 83, s. 47–199 ze zm.) TRIPS  ..................................  Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własno- ści intelektualnej, załącznik Nr I do Powszechnego układu  w sprawie ceł i handlu (GATT) (załącznik do Dz.U. z 1996 r.  Nr 32, poz. 143) TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany OJ 2010,  Nr C 83, s. 13–46 ze zm.) TWE  ....................................  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonso- lidowany OJ 2002, Nr C 325, s. 33–184 ze zm.) UCITS III-D  .......................  dyrektywa Rady z 20.12.1985 r. w sprawie koordynacji prze- pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych od- noszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania  w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (OJ 1985, L 375,  s. 3 ze zm.) UCITS IV-D  .......................  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE  z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,  wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do  przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papie- ry wartościowe (UCITS) (OJ 2009, L 302, s. 32 ze zm.) XIII Wykaz skrótów WprowKCU Niem.  ............  ustawa wprowadzająca kodeks cywilny niemiecki z 21.9.1994 r.,  Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der  Fassung der Bekanntmachung [BGBl. I, s. 2494; 1997 I,  s. 1061), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. April  2013 (BGBl. I, s. 795) geändert worden ist, dostępna na http:// www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html, na  dzień 25.4.2013 r.] WZnTowR  ..........................  rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w spra- wie wspólnotowego znaku towarowego (OJ 2009, L 78, s. 1  ze zm.) ZNKU  .................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) 2. Piśmiennictwo H.J. Sonnenberger (red.),  Vorschläge  ..............................  Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deu- tschen internationalen Gesellschaftsrechts, Vorgelegt im Auftrag  der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales  Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht,  pod red. H.J. Sonnenbergera, Tübingen 2007 Komentarz ZNKU,  pod red. J. Szwaji  ...............  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,  pod red. J. Szwaji, Warszawa 2006 MPI Study  ...........................  Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition  Law, Study on the Overall Functioning of the Trade Mark  System in Europe, dostępny na stronie http://www.ip.mpg. de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf, na dzień 25.4.2013 r. MünchKomm BGB 2006,  Bd. 11  ..................................  Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,  Band 11, Internationales Wirtschaftsrecht, Einführungsgesetz  zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50–245), Internationales  Privatrecht, pod red. H.J. Sonnenbergera, München 2006 MünchKomm BGB 2010,  Bd. 11  ..................................  Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,  Band  11,  Internationales  Privatrecht,  Internationales  Wirtschaftsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen  Gesetzbuche (Art. 25–248), pod red. H.J. Sonnenbergera,  wyd. 5, München 2010 Palandt 2011  .......................  Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen insbeson- dere mit Einführungsgesetz (Auszug) einschließlich Rom I- und  Rom II-Verordnungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  (Auszug),  BGB-Informationspflichten-Verordnung,  XIV Wykaz skrótów Wohn-  und  Betreuungsvertragsgesetz,  Unterlassungskl agengesetz, Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz,  Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgeset,  Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz, Band 7, pod  red. P. Bassenge i in., wyd. 70, München 2011 Staudinger IntDelR  ............  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch  mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz  zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Berlin 2001, Art. 38–42 Staudinger IntGesR  ...........  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch  mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuche-IPR,  Internationales  Gesellschaftsrecht, Berlin 1998 Staudinger IntNamR  ..........  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch  mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz  zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Berlin 2000, Art. 10 EGBGB Staudinger IntWirtR  ..........  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz- buch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführ- ungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Internationales  Wirtschaftsrecht, Berlin 2001 Staudinger IntWirtR  2006  .....................................  J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch  mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Neubearbeitung,  Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Inter- nationales Wirtschaftsrecht, Berlin 2006 3. Czasopisma i publikatory AcP  ......................................  Archiv für die civilistische Praxis AS  ........................................  Amtliche Sammlung des Bundesrechts AUW  ...................................  Acta Universitatis Wroclawiensis BCLC  ...................................  Butterworths Company Law Cases BGBl.  ...................................  Bundesgesetzblatt Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw ECR  .....................................  European Court Reports EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy EuZW  ..................................  Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht EWiR  ...................................  Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht Gl.  ........................................  Glosa GRUR  ..................................  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR Int.  ...........................  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler  Teil IPRax  ...................................  Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts XV Wykaz skrótów JBL  .......................................  The Journal of Business Law JZ  .........................................  Juristen-Zeitung KG  ........................................  Kammergericht KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP  .....................................  Monitor Prawniczy NJW  .....................................  Neue Juristische Wochenschrift OG  .......................................  Orzecznictwo Gospodarcze OJ  .........................................  Official Journal of the European Commmunities OLG  .....................................  Oberlandesgericht OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich PEwP  ...................................  Prawo Europejskie w Praktyce PiP  .......................................  Państwo i Prawo PIPWI UJ  ............................  Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu  Jagiellońskiego PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PPiA  ....................................  Przegląd Prawa i Administracji PPPM  ..................................  Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego PS  .........................................  Przegląd Sądowy PSp  .......................................  Prawo Spółek PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego  R. Pr.  ....................................  Radca prawny RabelsZ  ...............................  Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales  Privatrecht Rej.  .......................................  Rejent RIW  .....................................  Recht der international en Wirtschaft RG  ........................................  Reichsgericht RGZ  .....................................  Entscheidungen des Reichsgerichts SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SIS  ........................................  Studia Iuridica Silesiana SR  .........................................  Systematische Sammlung des Bundesrechts StPP  .....................................  Studia Prawa Prywatnego TMR  ....................................  The Trade Mark Reporter Wok.  ....................................  Wokanda WRP  ....................................  Wettbewerb in Recht und Praxis ZEuP  ....................................  Zeitschrift für Europäisches Privatrecht XVI Wykaz skrótów ZEuS  ....................................  Zeitschrift für Europäische Studien ZfRV  ....................................  Zeitschrift für Rechtsvergleichung ZGR  .....................................  Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht ZHR  .....................................  Zeitschrift für gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht ZIP  .......................................  Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZP BAS  ................................  Zeszyty Prawnicze, Biuro Analiz Sejmowych ZVglRWiss  ..........................  Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł Bd.  ........................................  Band BG  ........................................  Bundesgericht, Szwajcarski Trybunał Federalny  BGH  ....................................  Bundesgerichtshoff, Niemiecki Trybunał Federalny ETS  ......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości EUIG  ...................................  Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych n.  ..........................................  następne m.in.   ...................................  między innymi np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj poz.  ......................................  pozycja SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SCE  ......................................  Societas cooperativea europea, Spółdzielnia europejska SE  .........................................  Societas europea, Spółka europejska  SN  ........................................  Sąd Najwyższy SPE  .......................................  Societas europea privata  TSUE  ...................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchw.  ...................................  uchwała UCITS  .................................  przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne pa- piery wartościowe ust.  .......................................  ustęp wyr.  ......................................  wyrok z.  ...........................................  zeszyt ze zm.  ..................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz XVII Bibliografia Albers Ch., Die Begriffe der Niederlassung und der Hauptniederlassung im Internationalen  Privat- und Zivilverfahrensrecht, Jena 2010 Altenpohl M., [w:] Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, pod red. H. Honsella i in., Basel–Frankfurt am Main 2002 Ammon L., [w:] Handelsgesetzbuch. Kommentar zu Handelstand, Handelsgesellschaften,  Handelsgeschäften und besonderen Handelsverträgen (ohne Bilanz-, Transport-und  Seerecht), pod red. V. Röhrichta, F. Graf von Westphalena, Köln 2001 Ahrens C., Europäisches und Internationales Wirtschaftsprivatrecht, Stuttgart 2008 Altmeppen H., Schutz vor „europäischen” Kapitalgesellschaften, NJW 2004 Audit B., Droit international privé, Paris 1991 Austin G., Private International Law and Intellectual Property Rights. A Common Law  Overview, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva  2001 Axster O., „Bestand” der Kennzeichnungsrechte und ihre „Ausübung” im Sinne von Art. 36  EWGV. Vier Jahre nach „Terranova”, GRUR 1980 Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2006 Bamberger H.G., [w:] Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1, §§ 1–610, pod  red. H.G. Bambergera, H. Rotha, München 2003 Bamberger H.G., [w:] Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, §§ 611–1296,  ErbbauV, WEG, pod red. H.G. Bambergera, H. Rotha, München 2003 Banaś N., Europejska spółka akcyjna – fikcja czy rzeczywista forma podejmowania i wy- konywania działalności gospodarczej, R. Pr. 2007, Nr 2 Bar Ch. von, Internationales Privatrecht, Zweiter Band, Besonderer Teil, München 1991 Bär R., Internationales Kartellrecht und unlauterer Wettbewerb, [w:] Beiträge zum neuen  IPR des Sachen-, Schuld-, und Gesellschaftsrechts, Festschrift für Rudolf Moser, pod  red. I. Schwandera, Zürich 1987 Barcz J., Status prawa WTO w prawie wspólnotowym. W sprawie skutku bezpośredniego  postanowień porozumienia TRIPS, [w:] Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia  Europejska, pod red. A. Nowak-Fara, Warszawa 2008 Barta J., Markiewicz R., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, pod red.  J. Barty, Warszawa 2007 Warszawa 2009 Barta J., Markiewicz R., [w:] Media a dobra osobiste, pod red. J. Barty, R. Markiewicza,  Basedow J., Foundations of Private International Law in the Intellectual Property,  [w:] Intellectual Property in Global Arena. Jusisdiction, Applicable Law, and the  Recognition of Judgements in Europe, Japan and the US, pod red. J. Basedowa i in.,  Tübingen 2010 XIX Bibliografia Baur J.F., Zum Namenschutz im deutschen internationalen Privatrecht unter besonderer  Berücksichtigung des Schutzes des Handelsnamens, AcP 1967 Behrens P., Das internationale Gesellschaftsrecht nach dem Überseering-Urteil des EuGH  und den Schlussanträgen zu Inspire Art, IPRax 2003, Nr 3 Beier F.-K., Hundert Jahre der Pariser Verbandsübereinkunft. Ihre Rolle in Vergangenheit,  Gegenwart und Zukunft, GRUR Int. 1983 Beier F.-K., Kunz-Hallstein H.P., Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischen  Handelsnamen nach Art. 2 und 8 der Pariser Verbandsübereinkunft, GRUR Int. 1982 Beier F.-K., Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR  Int. 1968 Beig D., Graf-Schimek C., Grubinger A., Schacherreiter J., Rom II–VO. Neues Kollisionsrecht  für außervertragliche Schuldverhältnisse, Wien 2008 Beitzke G., Juristische Personen im internationalen Privatrecht und Fremdenrecht,  München–Berlin 1938 Beitzke G., Kollisionsrecht von Gesellschaften und juristischen Personen, [w:] Vorschläge  und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Personen- und Sachenrechts,  Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales  Privatrecht, pod red. H.J. Sonnenbergera, Tübingen 1972 Béguin J., Menjucq M., Droit du commerce international, Paris 2005 Bergé J.-S., Droit d’auteur, conflict de lois et réseaux numériques: retrospective et prospec- tive, Rev. crit.dr. internat. privé 1989 Bernhard P., Cassis de Dijon und Kollisionsrecht – am Beispiel des unlauteren Wettbewerbs,  EuZW 1992 Bertrand A.R., Droit des Marques. Signes distinctifs- Noms de Domaine, Paris 2005 Bilewska K., Spółka europejska, Warszawa 2006 Bilewska K., Europejska spółka prywatna, KPP 2007, Nr 3 Bismarck W. von, Grenzüberschreitende Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften in Europa,  Gestaltungsvorschläge für eine 14. Gesellschaftsrechtliche Richtlinie, Frankfurt am  Main–Berlin–Bruxelles–New York–Wien 2004 Birk R., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 10, Einführungsgesetz  zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1–146), Internationales Privatrecht, pod red.  H.J. Sonnenbergera, München 2006 Błaszczyk P., Pojęcie osoby prawnej w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynaro- dowym, PiP 2011, Nr 11 Bodenhausen G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection  of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968 Boeckh T., Markenschutz an Namen und Bildnisen realer Personen, GRUR 2001 Bokelmann G., [w:] Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 1, Handelsstand,  §§ 1–104, pod red. K. Schmidta, München 1996 Bokelmann G., Das Recht der Firmen und Geschäftsbezeichnungen, Freiburg–Berlin– –München 1997 Boschiero N., Infringement of Intellectual Property Rights. A commentary on Article 8 of  the Rome II Regulation, YPIL 2007, vol. 9 Boudon B., Internationaler Schutz des Handelsnamens im englischen und deutschen Recht,  Bonn 1982 XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Firma w prawie prywatnym międzynarodowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: