Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00508 009863 17908449 na godz. na dobę w sumie
Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books.  Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej - ebook/pdf
Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books. Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 9788394021931 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
• Obszerna prezentacja rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, w tym cała paleta określników wyrażających mnogość • Gruntownie przedstawione liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt• Kontekstowe zestawienie rzeczowników w ćwiczeniach kontrastujących, np.:The dialogue in the film is interesting.Dialogi w tym filmie są interesujące. (dot. dialogów w opowiadaniach, filmach)The dialogues in the textbook are interesting.Dialogi w tym podręczniku są interesujące. (dot. dialogów w podręcznikach)• Trudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach, np.:I like this pair. How much are they/is it?What I say and what I think are my own affair. vs. What I say and do is/are my own affair.Neither of us is a cardplayer. vs. Neither of us are cardplayers.• Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Spis treści Radosław Więckowski Fish czy fishes? What I need is books czy What I need are books? Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej 2 Fish czy fishes? What I need is books czy What I need are books? Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej • Obszerna prezentacja rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, w tym cała paleta określników wyrażających mnogość • Gruntownie przedstawione liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt • Kontekstowe zestawienie rzeczowników w ćwiczeniach kontrastujących, np.: The dialogue in the film is interesting. Dialogi w tym filmie są interesujące. (dot. dialogów w opowiadaniach, filmach) The dialogues in the textbook are interesting. Dialogi w tym podręczniku są interesujące. (dot. dialogów w podręcznikach) • Trudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach, np.: I like this pair. How much are they/is it? What I say and what I think are my own affair. vs. What I say and do is/are my own affair. Neither of us is a cardplayer. vs. Neither of us are cardplayers. • Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-940219-3-1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej - różnice między j. polskim i angielskim ........ 7 Test ...................................................................................................................................... 23 Klucz do testu ....................................................................................................................... 33 2. Określniki i zaimki both, all, each, every, either, neither, none Czasowniki w l. poj. i mng. - różnice między j. polskim i angielskim ..................................... 39 Test ...................................................................................................................................... 59 Klucz do testu ....................................................................................................................... 64 Test ...................................................................................................................................... 70 3. Wyrażanie mnogości - określniki a lot of, lots of, plenty of, little vs a little, few vs a few, a large number of vs a large amount of, a number of, a couple of, much vs many, as many as vs as much as, as little as vs as few as, some, any, no, several ............................................. 71 4. Liczebniki główne i liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt ...................... 81 Test ...................................................................................................................................... 89 Klucz do testu ....................................................................................................................... 92 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest obszerną próbą systematyzacji angielskich rzeczowników i czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej. Na każdym etapie nauki języka angielskiego napotkamy na problem, czy powiedzied: Media is important czy Media are important, 80 is happy czy 80 are happy, He is one of the boys who play football czy He is one of the boys who plays football, My favourite fruit is grapes czy My favourite fruit are grapes itd. Najlepszym sposobem pokazania różnic między językiem polskim i angielskim jest kontekstowe zestawienie rzeczowników i czasowników w dwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeo języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę, np.: 1. Four times six is/are twenty four. Cztery razy sześd równa się dwadzieścia cztery. 2. The only solution is more frequent meetings. Jedynym rozwiązaniem są częstsze spotkania. More frequent meetings are the only solution. Częstsze spotkania są jedynym rozwiązaniem. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. Jeśli chodzi o liczbę mnogą w języku angielskim uwidacznia się pewna niekonsekwencja, np.: 1. She is on holiday. Ona jest wakacjach. (zdanie poprawne) 2. She is on holidays. Ona jest wakacjach. (zdanie niepoprawne) 3. She is on ski/skis. Ona na jest na nartach. (zdanie poprawne) Nierzadko jedno zdanie w języku angielskim ma dwa znaczenia, zależnie od kontekstu, np.: The search gave no results. Poszukiwanie nie dało żadnych rezultatów. lub Poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Pewna grupa rzeczowników z koocówką -ing tłumaczy się w liczbie mnogiej, np.: instant messaging (komunikatory internetowe), job advertising (ogłoszenia o pracę), social networking (strony społeczności internetowych), niewspominając o popularnym rzeczowniku shopping (zakupy). Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej - różnice między j. polskim i angielskim 1. Grupę rzeczownika z liczebnikiem lub rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający jedno danie traktujemy tak, jak wyraz stojący w liczbie pojedynczej. Dlatego też w zdaniach, w których taka grupa jest podmiotem, orzeczenie stawiamy w liczbie pojedynczej: 1. Twenty pounds is a great sum. 20 funtów to duża suma. 2. A small chips is a nice addition. Małe frytki są fajnym dodatkiem. 1.500 dolarów to duża suma. 2.Ryba z frytkami jest moją ulubioną potrawą. 3.Pięd minut to krótki okres czasu. 4.Trzy mile to daleka droga. 2. 1.He writes his n’s and u’s alike. On pisze n i u jednakowo. 2.There are too many perhapses in your paper. W twoim wypracowaniu jest zbyt wiele byd może. 1.Ona pisze n i u jednakowo. (alike) 2.Nie chcę słyszed tych obawiam się. (I’m afraids) 3.Nie nawidzę waszych gdyby i ale. 4.Rozwaliżyliśmy wszystkie za i przeciw. (pros and cons) 3. Jeżeli rzeczownik poprzedzony jest dwoma lub więcej przydawkami, a każda z nich odnosi się do innej jednostki, to rzeczownik ten stawiamy w liczbie mnogiej: 1. The test is taken by children at the ages 7, 11 and 14. Test jest zdawany przez dzieci w wieku 7, 11 i 14 lat. 2. The objects come from the 18th and 19th centuries. Te przedmioty pochodzą z 18-tego i 19-tego wieku. 3. He wrote about the lives of painters and musicians. Pisał o życiu malarzy i muzyków. 4. Where were you on the nights of April 2nd and 14th? Gdzie byłeś w nocy 2 i 14 kwietnia? 5. It takes two and a half hours. To zabiera dwie i pół godziny. 6. It lasted over 12-month periods. To trwało przez okres 12 miesięcy. 7. He is in his mid-to-late thirties. On jest przed czterdziestką. 8. He broke the world record at 15 years (of age). On ustanowił rekord świata w wieku 15 lat. 1.Gdzie byłeś w nocy 20 i 25 lipca? 2.Ten test zdawany jest przez dzieci w wieku 10, 12 i 15 lat. 3.Te przedmioty pochodzą z 14-tego i 15-tego wieku. 4.Pisała o życiu poetów i piosenkarzy. 5.Interesuję się 17- tym oraz 18-tym wiekiem. 6.Ten album przedstawia stary i nowy świat. 8.Otworzyłem pierwszą i drugą 7 stronę książki. 9.Prawe i lewe skrzydło (wing) samolotu jest uszkodzone. (damaged) 10.To trwało (last) półtora godziny. 11.To trwało trzy i pół godziny. 12.To trwało przez okres 6 tygodni. 13.To trwało przez okres 6 miesięcy. 14.Ona jest przed trzydziestką. 15.On jest przed pięddziesiątką. 16.Nasi przodkowie (ancestors) mieli silny organizm. (constitutions) 17.W naszym życiu (lives) nastąpiły duże zmiany. (big changes have come about) 18.Mówili półgłosem. (whisper under their breaths) 19.Obaj liczyli sobie puls. (count their pulses) 20.Ona ustanowiła rekord świata w wieku 19 lat. 4. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej występują z czasownikami w liczbie pojedynczej jak i mnogiej: 1. The data is/are important. Te dane są ważne. Many of these data are useless because of their lack of specifics. Much of this data is useless because of its lack of specifics. Wiele z tych danych jest bezużytecznych z powodu braku konkretów. 2. Sales has/have dropped. Sprzedaż ostatnio spadła. 3. The means is/are not always justified by the end. Cel nie zawsze uświęca środki. 4. Hysterics is/are hard to get under control by yourself. Atak histerii jest ciężko samemu powstrzymad. 1.Te dane są pod kontrolą. 2.Sprzedaż (sales) teraz rośnie. (rise) 3.Jego miejsce pobytu (whereabouts) jest nieznane. (unknown) 4.Owies (oats) jest tu uprawiany. (grown) 5.Fasola (French beans) jest tu uprawiana. (grown) 6.Cel nie zawsze uświęca środki (means). 7.Atak histerii (hysterics) jest ciężko samemu powstrzymad. 8.Koszary (barracks) są otoczone (surrounded by) wysokim murem. 9.Zsiadłe mleko (curds) jest moim ulubionym dodatkiem. (addition) 10.Wiele z tych danych jest bezużytecznych (useless) z powodu braku konkretów. (lack of specifics) 5. 1. Eliot s Four Quartets was/were immensely popular in the 1950s. Utwór Cztery Kwartety Eliota był niezmiernie popularny w latach 50-tych. 2. ”Pupils” refers to people who are learning. Rzeczownik ,,pupils” odnosi się do osób, które się uczą. 3. “War and Peace” is on the reading list. Powieśd ,,Wojna i Pokój” jest na liście lektur. 4. The Middle Ages was a time of fight. = The Middle Ages were times of fight. Średniowiecze było okresem walk. 1.Utwór Wariacje Goldbergowskie Bacha (Bach s Goldberg Variations) to wielkie osiągnięcie. 2.Utwór Cztery Pory Roku Vivaldiego (Vivaldi s Four Seasons) to wielkie osiągnięcie. 3.Rzeczownik ,,students” odnosi się do osób, które uczą się na uniwersytecie. 4.Powieśd ,,W pustyni i w puszczy” jest na liście lektur. 5.Powieśd ,,Podróże Gullivera” (Gulliver’s Travels) jest ciekawa. 6.Średniowiecze (the Middle Ages) to był czas walk. 8 6. 1.The icecream is tasty. Te lody są smaczne. The icecreams are tasty. Te lody (porcje lodów) są smaczne. 2.The cereal is tasty. Te płatki zbożowe są smaczne. (jeden rodzaj płatków) The cereals are tasty. Te płatki zbożowe są smaczne. (kilka rodzajów płatków) 3.The cornflakes are tasty. Te płatki kukurydziane są smaczne. 1.Te lody są smaczne. 2.Te lody (porcje lodów) są smaczne. 3.Te płatki zbożowe są smaczne. (jeden rodzaj płatków) 4.Te płatki zbożowe są smaczne. (kilka rodzajów płatków) 5.Te płatki kukurydziane są smaczne. 7. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej mają odpowiedniki polskie w liczbie pojedynczej jak i mnogiej: 1.The crossroads is big. = The crossroads are big. To skrzyżowanie jest duże. The crossroads are big. Te skrzyżowania są duże. 2.This scissors is cheap. = These scissors are cheap. Te nożyczki są tanie. (jedne nożyczki) These scissors are cheap. Te nożyczki są tanie. (kilka nożyczek) 3.The best means of travelling there is by plane. Najlepszym sposobem podróżowania tam jest samolot. What are the best means for solving that problem? Jakie są najlepsze sposoby rozwiązania tego problemu? His means are sufficient. Jego środki pieniężne/zasoby finansowe są wystarczające. 4.I like this pair. How much are they? I like this pair. How much is it? Podoba mi się ta para (np. spodni). Ile ona kosztuje? This pair of trousers is expensive. Ta para spodni jest droga. 1.To skrzyżowanie jest duże. ; Te skrzyżowania są duże. 2.Ta centrala firmy (headquarters) jest okazała. (impressive) ; Te centrale firm są okazałe. 3.To pole golfowe (golf links) jest duże. ; Te pola golfowe są duże. 4.Ten nowy serial (series) jest interesujący. ; Te nowe seriale (series) są interesujące. 5.Ten gatunek (species) jest wszędzie. ; Te gatunki są wszędzie. 6.Ta fabryka (works) jest duża. ; Te fabryki są duże. 7.Ten las (woods) jest duży. ; Te lasy są duże. 8.To jest ważny środek komunikacji. (means of communication) ; To 9 są ważne środki komunikacji. 9.Ten hotel dla psów (kennels) jest duży. ; Te hotele dla psów są duże. 10.Ta firma dystrybuuje (distribute) towar. (goods) ; Te firmy dystrybuują różne towary. 11.Ta piżama (pyjamas) jest duża. ; Te piżamy są duże. 11.Ta waga (scales) jest mała. ; Te wagi są małe. 12.On dał jałmużnę. (alms) ; Rozdano im jałmużnę. 13.To jest należne (suitable) zadośduczynienie. (amends) ; Dano im zadośduczynienie. 14.Te nożyczki (scissors) są drogie. 15.Podoba mi się ta para okularów. Ile ona kosztuje? 16.Ten cyrkiel (compasses) jest drogi. ; Te cyrkle (compasses) są drogie. 17.Ta lornetka (binoculars) jest droga ; Te lornetki (binoculars) są drogie. 18.Te szczypce (pliers) są drogie. (jedne szczypce) ; Te szczypce są drogie. (kilka szczypiec) 19.Te nożyce (shears) są drogie. (jedne nożyce) ; Te nożyce są drogie. (kilka nożyc) 20.Archiwa (archives) tej biblioteki są ogromne. 21.Archiwum Narodowe (The National Archives) to okazały (impressive) budynek. 8. Angielski rzeczownik news w liczbie mnogiej występuje zawsze z czasownikami w liczbie pojedynczej: 1. The news is important. Te wiadomości są ważne. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej mają odpowiedniki polskie w liczbie pojedynczej: 2. Investment activities are important. Działalnośd inwestycyjna jest ważna. 3. The minutes of the meeting were approved. Protokół zebrania został zaakceptowany. 4. In these parts there are many wolves. W tej okolicy jest dużo wilków. 5. These damages haven’t yet been paid, have they? To odszkodowanie nie zostało jeszcze wypłacone, nieprawdaż? 6. In this kind of work brains are more important than guts. W tego rodzaju pracy inteligencja jest ważniejsza niż odwaga. 1.Odzież (clothes) jest droga. 2.Działalnośd (activities) inwestycyjna jest ważna. 3.Teren (the school premises) szkoły jest duży. 4.Teren (the grounds/the precincts) wokół katedry jest duży. 5.Zawartośd tego bagażu (the contents) jest nieznana. (unknown) 6.Zawartośd (the contents) tej książki jest interesująca. 7.To otoczenie (these surroundings) jest dobre dla dziecka. 8.To odszkodowanie (these damages) nie zostało jeszcze wypłacone, nieprawdaż? 9.Protokół (the minutes) zebrania jest gotowy. 10.Odprawa/kontrola celna (customs) jest konieczna. 11.Ta infrastruktura (these facilities) jest droga. 12.Tekst (the lyrics) tej piosenki jest interesujący. 13.Instrukcja obsługi (the instructions) jest trudna do zrozumienia. 14.Regulamin (the regulations) jest trudny do zrozumienia. 15.Jego refleks (reflexes) jest godny podziwu. (admirable) 16.Ta statystyka (the figures) jest zaskakująca. 17.Strona techniczna (the technicalities) tego projektu jest ważna. 18.Strona praktyczna (the practicalities) tego projektu jest ważna. 19.Jej uroda (good looks) jest dużą zaletą. (asset) 20.Jej wygląd (looks) jest zniewalający. (mesmerising) 21.W tej okolicy jest dużo zwierząt. 22.Te wiadomości (the news) są zaskakujące. 23.Amunicja (munitions) jest droga. 24.Zaopatrzenie 10 (supplies) wojska jest drogie. 25.Podziękowanie (thanks) jest ważne. 26.Dochód ze sprzedaży (proceeds) jest duży. 27.Sposób działania/funkcjonowania (the workings) tej firmy jest znany. 28.Gastronomia (restaurants and bars) w Warszawie jest bardzo dobra. 29.Ten program telewizyjny (the TV listings) jest interesujący. 30.W tego rodzaju pracy inteligencja (brains) jest ważniejsza niż odwaga. (guts) 31.Naprawa (the repairs to) tego samochodu jest kosztowna. 9. Następujące rzeczowniki angielskie mają liczbę mnogą w licznych zwrotach idiomatycznych: He is in high spirits. On jest w dobrym nastroju. 1.Ten film mnie przeraża. (give the creeps) 2.Ten horror ich przeraża. (give the shivers) 3.Skręca mnie w żołądku. (have the collywobbles) 4.To mnie denerwuje. (give the jitters) 5.Mam tremę. (have the fidgets) 6.On ma rozum. (have the brains) 7.On ma odwagę. (have the guts) 8.Ona jest w dobrym nastroju. (in high spirits) 9.Ona jest w złym nastroju. (in low spirits) 10.Zadali sobie dużo trudu (take much pains), żeby nas zadowolid. (satisfy) 11.Ona jest głodna. (Ona coś by przekąsiła) (have the munchies) 12.Ona jest dziś posępna. (Ona ma zły humor) (have the sulks) 13.Ona jest zdenerwowana. (be in bits) 10. Następujące rzeczowniki angielskie mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz dodatkowo w liczbie mnogiej przybierają specyficzne znaczenie: 1.I like eating fruit and vegetables. Lubię jeśd owoce i warzywa. 2.I like eating fish and fruit. Lubię jeśd ryby i owoce. 3.I like the fruit and the fish. Smakuję mi ten owoc i ta ryba. 4.I am interested in fishes. Interesuję się różnymi gatunkami ryb. 5.I like fruits. Lubię różne gatunki owoców. 6.These are the fruits of your efforts. Oto owoce twoich wysiłków. 1.Ona lubi jeśd ryby i owoce, a on lubi jeśd warzywa. 2.Ona interesuje się różnymi gatunkami ryb i owoców. 3.Lubię ten owoc. 4.Lubię tę rybę. 5.Oto owoce mojej ciężkiej pracy. 11. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej przybierają specyficzne znaczenie: 1. Research is important. Badania naukowe są ważne. 2. They do researches. Oni robią różne rodzaje badao. 3. Researches are necessary. Oddzielne badania są konieczne. 11 1.Lubię ten smak. (flavour) 2.Można tutaj odkryd różne rodzaje smaków. (flavours) 3.Jest duże ryzyko (risk of) utraty pracy. 4.Są różne rodzaje ryzyka. (risks) 5.Lubię jeśd ryby i owoce. (fish and fruit) 6.Interesuję się różnymi gatunkami ryb. (fishes) 7.Lubię różne gatunki owoców. (fruits) 8.Oddzielne badania (researches) są konieczne. 12. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej występują z czasownikami w liczbie pojedynczej: Billiards is exciting. Bilard jest ekscytujący. 1.Domino (dominoes) jest ekscytujące. 2.Bilard (billiards) jest ekscytujący. 3.Gra darts (darts) jest ekscytująca. 4.Warcaby (draughts) są ekscytujące. 13. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej występują z czasownikami w liczbie pojedynczej jak i mnogiej: 1.Measles is/are dangerous. It sometimes causes lasting damage. Measles is/are dangerous. They sometimes cause lasting damage. Odra jest niebezpieczna. Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. 2.Hysterics is/are hard to get under control by yourself. Atak histerii jest ciężko samemu powstrzymad. 1.Cukrzyca (diabetes) jest chorobą cywilizacyjną. 2.Świnka (mumps) jest niebezpieczna. 3.Odra (measles) jest niebezpieczna. Może czasem spowodowad trwałe uszkodzenia. 4.Atak histerii (hysterics) jest ciężko samemu powstrzymad. 14. Następujące rzeczowniki angielskie w liczbie mnogiej występują z czasownikami w liczbie mnogiej i pojedynczej w różnych znaczeniach: 1.Statistics is difficult. Statystyka jest trudna. The unemployment statistics are interesting. Dane statystyczne dot. bezrobocia są ciekawe. 2.Politics is boring. Polityka jest nudna. His politics are interesting. Jego poglądy polityczne są ciekawe. 1.Matematyka (maths) jest trudna. 2.Jej wiedza matematyczna (mathematics) jest słaba. (weak) 3.Akustyka (acoustics) jest dziedziną (branch) fizyki. 4.Akustyka (the acoustics) w tej sali jest dobra. 5.Statystyka (statistics) jest trudna. 6.Te dane statystyczne (the statistics) są zaskoczeniem. (a surprise) 7.Statystyka wypadków drogowych jest szokująca. 12 don is a surprise. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fish czy fishes. What I need is books czy What I need are books. Angielskie rzeczowniki i czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: