Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00807 012122 20223244 na godz. na dobę w sumie
Fitness dla mężczyzn - ebook/pdf
Fitness dla mężczyzn - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: PWH Siedmioróg Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7568-634-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fitness - pojęcie, które szturmem wdarło się do siłowni na całym świecie i zrewolucjonizowało podejście do aktywności fizycznej. Jak się ma ten cały fitness do starej, sprawdzonej kulturystyki? Otóż fitness wnosi coś więcej, niż rozbudowa masy mięśniowej i rzeźbienie sylwetki. Oczywiście znajdziecie w tej książce propozycje ćwiczeń, treningów i cyklów treningowych. Ale to nie wystarczy. Trzeba pomyśleć o odpowiednim żywieniu, o relaksie i regeneracji. O sensie pracy w siłowni i nowym spojrzeniu na swój organizm, jako całość. Rzeźba to jedno. W fitnessie dochodzi praca nad balansem i koordynacją. Nad ogólną sprawnością fizyczną. Nad rozwijaniem wszelkich pasji sportowych poprzez siłownię. Wreszcie nad pewną filozofią życia, wykorzystaniem ćwiczeń do zdobycia pozytywnej energii, pracy nad swoim wizerunkiem, uzyskaniem tak potrzebnej w dzisiejszym świecie pewności siebie.


 
Na podstawie zdobytego doświadczenia i wiedzy podjąłem się próby stworzenia podręcznika, który rozwieje wszelkie wątpliwości: jak ćwiczyć, jaki wpływ na zdrowie ma trening siłowy, a także co jeść, by nie przytyć. Zaprezentowane ćwiczenia z pewnością pomogą Ci utrzymać kondycję przez cały rok. Dzięki nim nie będziesz się borykać z takimi problemami, jak opona na brzuchu czy bóle stawów.
Tomasz Brzózka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

F I T N E S S D L A M Ê ¯ C Z Y Z N   ćwiczenia   programy   zdrowie   dieta   relaks   styl (cid:285)ycia TOMASZ BRZÓZKA Siedmioróg F I T N E S S D L A M Ê ¯ C Z Y Z N REDAKTOR PROWADZĄCY Eryk Chilmon, Anna Heine WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA Iwona Gawry(cid:258), Joanna Legan, Beata Szcze(cid:258)niak KONSULTACJA MER YTOR YCZNA Marek Dudziński KOREKTA Emil Pasierski PROJEKT GRAFICZNY Jarosław Danielak WSPÓŁPRACA GRAFICZNA Barbara Wieczorek ZDJĘCIA Daniel Dash, Jacek Heliasz, Andrzej Opoka, Lidia Popiel Specjalne podziękowania dla warszawskiego klubu Sinnet za udostępnienie przestrzeni na potrzeby sesji zdjęciowych oraz za cenną współpracę. www.sinnet.pl Niniejsza ksią(cid:285)ka została przygotowana z nale(cid:285)ytą staranno(cid:258)cią. Mimo to ksią(cid:285)ka ta nie jest poradnikiem medycznym i ani autor, ani wydawca nie ponoszą odpowiedzialno(cid:258)ci za ewentualną szkodę, która mo(cid:285)e być efektem niewła(cid:258)ciwej interpretacji tre(cid:258)ci ksią(cid:285)ki, w tym za urazy powstałe w trakcie wykonywania ćwiczeń. W razie wątpliwo(cid:258)ci zaleca się skorzystanie z porady lekarza lub wykwalifikowanego trenera. © by Siedmioróg 2011 ISBN 978-83-7568-634-0 Wydawnictwo Siedmioróg ul. Krakowska 90, 50-427 Wrocław Księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Siedmioróg www.siedmioróg.pl Wrocław 2011 TOMASZ BRZÓZKA F I T N E S S D L A M Ê ¯ C Z Y Z N SIEDMIORÓG SPIS TREŚCI Wstęp O autorze »»» »»» 6 9 Zanim zaczniesz trening »»» 10 Katalog ćwiczeń »»» 26 Trening aerobowy i anaerobowy »»» 136 Programy treningowe »»» 142 Testy sprawno(cid:258)ci »»» 164 Zdrowe od(cid:285)ywianie »»» 170 Fakty i mity »»» 184 Aneks: artykuły ekspertów Słowniczek »»» 190 »»» 206 Wydaje się nam, WSTĘP Fitness to, mówiąc najpro(cid:258)ciej, zdrowy, aktywny styl (cid:285)ycia. Wykorzystując ka(cid:285)dą okazję do wysił- ku fi zycznego, mo(cid:285)esz osiągnąć satysfakcję ze swego wyglądu. Ale nie tylko. Aktywno(cid:258)ć poprawia samopoczucie i rozwija zaufanie do własnych mo- (cid:285)liwo(cid:258)ci, co sprawia, (cid:285)e łatwiej i lepiej się nam (cid:285)yje. Wła(cid:258)ciwy trening siłowy to równie(cid:285) recepta na zdro- wie w pó(cid:283)niejszym wieku. Dzięki niemu mo(cid:285)liwa jest poprawa wydolno(cid:258)ci układu krą(cid:285)enia. Ćwiczenia si- łowe pomagają utrzymać na wy(cid:285)szym poziomie przemianę materii i obni(cid:285)yć ci(cid:258)nienie krwi oraz zmniej- szają ryzyko rozwinięcia się cukrzycy. Podczas tre- ningu mo(cid:285)na tak(cid:285)e rozładować stres i negatywne emocje. Pozytywne my(cid:258)lenie – to po(cid:285)ądany efekt uboczny Twojej aktywno(cid:258)ci fi zycznej. (cid:285)e mniej mo(cid:285)emy, ni(cid:285) mo(cid:285)emy Na podstawie zdobytego do(cid:258)wiadczenia i wiedzy podjąłem się próby stworzenia podręcznika, który rozwieje wszelkie wątpliwo(cid:258)ci: jak ćwiczyć, jaki wpływ na zdrowie ma trening siłowy, a tak(cid:285)e co je(cid:258)ć, by nie przytyć. Zaprezentowane ćwiczenia z pewno(cid:258)cią pomogą Ci utrzymać kondycję przez cały rok. Dzięki nim nie będziesz się borykać z takimi problemami, jak „opona” na brzuchu czy bóle stawów. Podręcznik ułatwia dobór ćwiczeń, które pomogą (cid:258)wiadomie kształtować własne ciało. Znajdziesz tu podpowied(cid:283), jak zbudować zdrową, umię(cid:258)nio- ną i silną sylwetkę. Ksią(cid:285)ka mo(cid:285)e stanowić równie(cid:285) pomoc dla trenerów i instruktorów fi tnessu, zawiera bowiem szeroki wachlarz zajęć, z których mo(cid:285)na ko- rzystać, kreując indywidualne programy treningowe, dobierane do potrzeb i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci osoby ćwiczącej. Fitness to pozytywny egoizm, mo(cid:285)liwo(cid:258)ć skupienia się na sobie i pracy nad swoim rozwojem. To kreatywno(cid:258)ć, otwarty umysł, mocne ciało i dobry humor. Tomasz Brzózka W S T Ę P | 7 ToToTomamamaaszszszs B BBrzrzrzózózózkakaka O AUTORZE Praktyk i teoretyk fi tnessu. Trener i sportowiec w jednej oso- bie. Tomasz Brzózka ma na swoim koncie wybitne osiągnię- cia sportowe – jest aktualnym wicemistrzem Polski w kultury- styce i fi tness (2009 rok), fi nalistą Mistrzostw Europy w Fitness (piąte miejsce w 2009 roku) oraz półfi nalistą Mistrzostw Świata COMO 2009. Ponadto od 10 lat jest trenerem fi tnessu w pre- sti(cid:285)owych klubach warszawskich – wcze(cid:258)niej ProActiv, Gymna- sion, Body Line, a teraz Sinnet Tennis Club. Pełni tak(cid:285)e funkcję eksperta w czasopismach „Shape” i „New Generation Fitness”. Jednak Tomasz Brzózka jest przede wszystkim pasjonatem fi t- nessu: od lat zgłębia tajniki tego sportu. Autor Fitnessu dla mę(cid:285)- czyzn szukał swoich inspiracji nie tylko na rodzimym warszaw- skim AWF-ie – zdobywał do(cid:258)wiadczenie tak(cid:285)e za granicą i obec- nie przenosi do Polski najnowsze odkrycia i trendy. Wielomie- sięczny pobyt szkoleniowy w Stanach Zjednoczonych pozwolił mu uczestniczyć w warsztatach w znanych fi tness clubach No- wego Jorku, takich jak NYSC czy Printing Gym House. Do oso- by ćwiczącej podchodzi holistycznie – dba nie tylko o jej ciało, ale te(cid:285) o umysł. Du(cid:285)ą wagę przywiązuje do pozytywnego moty- wowania swoich podopiecznych, rozwijania ich sportowych pasji i dbało(cid:258)ci o zdrowe od(cid:285)ywianie. TOMASZ BRZÓZK A jest dla swoich czytelników dostępny online. Wielbiciele fitnessu mają mo(cid:285)liwo(cid:258)ć kie- rowania do niego pytań na adres www.siedmioróg.pl – zakładka Fitness. Autor bę- dzie odpowiadał na najcie- kawsze wpływające pytania. O A U T O R Z E | 9 Z A N I M Z A C Z N I E S Z T R E N I N G Czym jest fi tness? »»» 12 Dla kogo jest ta ksią(cid:285)ka? »»» 14 Fitness okiem trenera »»» 15 Motywacja to podstawa »»» 17 Sprzęt i strój do treningu »»» 19 Podstawowe zasady treningu »»» 20 Fitness w walce z nadwagą »»» 24 Czym jest fi tness? Być fi t Kiedy zaczniesz uprawiać fi tness, musisz liczyć się z tym, (cid:285)e odmie- ni on całe Twoje (cid:285)ycie. To (cid:258)wiado- my wybór pewnej postawy, której istotą są trzy elementy: zdrowe od- (cid:285)ywianie, aktywno(cid:258)ć fi zyczna i re- generacja. Potocznie fi tness kojarzy się wy- łącznie z aerobikiem, dynamiczny- mi ćwiczeniami przy muzyce i oka- zjonalnymi wizytami w siłowni. Tymczasem nowoczesne rozumie- nie tego pojęcia jest znacznie szer- sze. Na aktywno(cid:258)ć związaną z fi t- nessem mogą składać się wszelkie formy ruchu: spacery z dzieckiem lub z psem, jazda na rowerze, (cid:258)wia- dome rezygnowanie z windy i cho- dzenie po schodach, praca na dział- ce, chodzenie po górach, jazda na nartach czy rolkach, gra w pił- kę, jogging, pływanie i – oczywi(cid:258)cie – aerobik oraz treningi w siłowni. Być fi t to być sprawnym fi zycz- nie. W jakim(cid:258) stopniu wią(cid:285)e się to z posiadaniem sportowej sylwetki, gdy(cid:285) systematyczne ćwiczenia za- wsze wpływają na zmiany budowy ciała. Jednak to, czy w naszym ciele jest 10 , czy 15 tkanki tłuszczo- wej, nie ma większego znaczenia. Sama sylwetka, choć oczywi(cid:258)cie istotna, nie odgrywa tu najwa(cid:285)- niejszej roli. Istotniejsze jest dobre samopoczucie, kondycja oraz ener- 12| Z A N I M Z A C Z N I E S Z T R E N I N G gia – tak(cid:285)e energia psychiczna, któ- ra powoduje, (cid:285)e chce nam się ru- szać, chce nam się stawiać czoła problemom, chce nam się rozwi- jać sportowe pasje, po prostu chce się nam (cid:285)yć. Nie mo(cid:285)na być fi t w cyklach krót- kotrwałych zrywów. Fitness to nie głodówka i bieganie do siłowni na cztery godziny dziennie przez dwa tygodnie przed sylwestrem lub weselem, (cid:285)eby tylko wcisnąć się w  garnitur. Takie krótkotrwa- łe zrywy często przynoszą więcej szkody ni(cid:285) po(cid:285)ytku. Po takich bom- bach nagłej aktywno(cid:258)ci i gwałtow- nych zmianach zwyczajów (cid:285)ywie- niowych organizm jest w szoku. By- wa, (cid:285)e odmawia posłuszeństwa. Pojawiają się rozmaite zaburze- nia – równie(cid:285) osławiony efekt jo-jo. Zdrowie na pierwszym miejscu Jako społeczeństwo wcią(cid:285) dopie- ro dorastamy do tego, by zdro- wy, fi tnessowy tryb (cid:285)ycia stanowił dla nas jedną z form profi laktyki chorób cywilizacyjnych. Ciągle ma- my zbyt niską (cid:258)wiadomo(cid:258)ć tego, (cid:285)e o wiele łatwiej (i zdrowiej) jest umiejętnie zapobiegać dolegliwo- (cid:258)ciom wynikającym z siedzącego trybu (cid:285)ycia i niezdrowego od(cid:285)ywia- nia się, ni(cid:285) je leczyć. Są to choro- by naczyniowo-sercowe (np. mia(cid:285)- d(cid:285)yca), skrzywienia kręgosłupa, deformacje stawów, a tak(cid:285)e przy- kurcze mię(cid:258)niowe objawiające się m.in. bolesno(cid:258)cią lęd(cid:283)wi, kręgosłu- pa i stawów biodrowych. Fitness, który plasuje się pomiędzy wyczy- nowo uprawianym sportem a to- talnym lenistwem ruchowym, do- skonale sprawdza się jako (cid:258)rodek profi laktyczny w walce z choroba- mi cywilizacyjnymi. Relaks Fitness ma du(cid:285)y wpływ na samopo- czucie: w trakcie ćwiczeń podno- si się temperatura ciała, co sprzy- ja poprawie nastroju, a poza tym wydzielają się endorfi ny – hormo- ny szczę(cid:258)cia. Pomaga równie(cid:285) lepiej radzić so- bie  w naszym, pełnym nerwów, (cid:285)yciu zawodowym. Odcinek lęd(cid:283)- wiowy oraz okolice barków i karku to punkty kumulujące stresy. Od- powiednie ćwiczenia – głównie relaksacyjne – pomagają rozlu(cid:283)nić te partie mię(cid:258)ni, a tym samym uła- twiają rozładowanie stresu. Zmiany w sylwetce czy odczuwal- na poprawa kondycji przyczynia- ją  się do lepszego samopoczu- cia, do podniesienia samooceny i leczenia kompleksów. Mo(cid:285)na stwierdzić, (cid:285)e fi tness, poprawiając jako(cid:258)ć i komfort naszego (cid:285)ycia, jest jednym z warunków odczuwania szczę(cid:258)cia. Chęć i wiedza Pewien fi lozof stwierdził kiedy(cid:258), (cid:285)e MUSZĘ to słowo osób niedoj- rzałych. Warto zapamiętać tę my(cid:258)l, bo genialnie sprawdza się ona w kontek(cid:258)cie fi tnessu. Do bycia fi t przede wszystkim po- trzebna jest chęć. Chcę się poru- szać, chcę się zdrowo od(cid:285)ywiać, chcę być sprawny, chcę się do- brze czuć we własnym ciele, chcę być dobrze odbierany przez in- nych, chcę zabezpieczyć swoje ciało przed chorobami, chcę się wzmocnić. To jest sedno fi tnes- su. Zewnętrzna otoczka związa- na z  klubami fi tness nie jest ta- ka wa(cid:285)na, choć nierzadko ludzie przychodzą do klubów fi tness nie dlatego, (cid:285)e chcą poćwiczyć, ale dlatego, (cid:285)e jest to modne i dobrze widziane w towarzystwie. Do uprawiania fi tnessu koniecz- ne są nie tylko chęci, ale i pewna doza wiedzy, która pozwoli nam uło(cid:285)yć poprawny plan treningu i (cid:285)ywienia. Przydatna jest te(cid:285) po- mysłowo(cid:258)ć i kreatywno(cid:258)ć, która pomo(cid:285)e nam zorganizować tre- ning w ka(cid:285)dych okoliczno(cid:258)ciach. Zawsze mo(cid:285)na wykorzystać do- stępną przestrzeń i warunki: zamiast hantli mo(cid:285)na ćwiczyć z bu- telkami napełnionymi wodą, pod- ciągać się mo(cid:285)na na gałęzi drze- wa, a opierając się o (cid:258)cianę lub drzewo, mo(cid:285)na wykonać kilkana- (cid:258)cie ró(cid:285)nych ćwiczeń. Stwierdze- nie: „Nie ćwiczę, nie ruszam się, bo nie mam warunków i pieniędzy” to tylko wymówka, za którą stoi nasze lenistwo. Ruszać się, ćwiczyć mo(cid:285)- na wszędzie. Z A N I M Z A C Z N I E S Z T R E N I N G | 13 Dla kogo jest ta ksią(cid:285)ka? Od 10 do 100 lat Tak naprawdę ta ksią(cid:285)ka jest dla ka(cid:285)- dego mę(cid:285)czyzny. Nie ma znacze- nia wiek, nie ma znaczenia status społeczny. Liczą się wyłącznie cele i ich realizacja. Jeste(cid:258) młody i zale- (cid:285)y Ci przede wszystkim na poprawie sylwetki? A mo(cid:285)e jeste(cid:258) seniorem, który poszukuje odpowiednich ze- stawów ćwiczeń dla podtrzymania ogólnej sprawno(cid:258)ci? Ka(cid:285)dy znajdzie wła(cid:258)ciwy program dla siebie. Trening nie tylko przyczyni się do wzmocnienia ciała i poprawy kondycji. Jego skutkiem będzie równie(cid:285) nabranie zdrowych nawy- ków (cid:285)ywieniowych i umiejętno(cid:258)ć zdrowego manipulowania wagą – kiedy będziesz chciał rozbudować masę mię(cid:258)niową, będziesz wie- dział, jak to zrobić; kiedy będziesz chciał schudnąć, te(cid:285) będziesz miał na to ró(cid:285)nego rodzaju sposoby i patenty. Nie tylko dla laików Ta ksią(cid:285)ka jest te(cid:285) znakomitą (cid:258)cią- gą dla profesjonalnych instruktorów rozmaitych dyscyplin sportowych. Trenerzy, rzecz jasna, propagują w(cid:258)ród swoich podopiecznych zdro- wy tryb (cid:285)ycia, lecz często są tak bar- dzo skupieni na swojej dziedzinie, (cid:285)e nie są w stanie rozwiązać niektó- rych problemów, z jakimi przycho- dzą do nich podopieczni. W tym za- 14| Z A N I M Z A C Z N I E S Z T R E N I N G wodzie trzeba mieć otwarty umysł i bez przerwy się uczyć, (cid:285)eby móc dostosować trening do ró(cid:285)nych dyscyplin sportowych. Je(cid:258)li do in- struktora aerobiku czy siłowni przyj- dzie osoba z chorym kręgosłupem i powie, (cid:285)e chce ćwiczyć, nie po- winna zostać odesłana do lekarza. Dobry instruktor zaprezentuje jej wachlarz form aktywno(cid:258)ci, dopa- sowanych do jej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i po- trzeb – od pływania po jogę. Co(cid:258) dla kreatywnych Nowatorstwo tej ksią(cid:285)ki polega między innymi na tym, (cid:285)e mo(cid:285)esz samodzielnie i z pełną (cid:258)wiadomo- (cid:258)cią przygotować odpowiedni dla siebie program. Znajdziesz tu pod- stawową wiedzę o anatomii i uwa- runkowaniach ruchowych człowie- ka. Poznasz repertuar ćwiczeń na wszystkie partie mię(cid:258)ni. Ale przede wszystkim rozbudzisz swoją kre- atywno(cid:258)ć. Zadaniem tej ksią(cid:285)ki jest pobudze- nie Twojej wyobra(cid:283)ni. Mógłbym opisać wszystkie ćwiczenia, które przychodzą mi do głowy, ale kom- binacji jest tak wiele, (cid:285)e nie wystar- czyłoby i tysiąc stron. Z tego powo- du pokazuję przede wszystkim ró(cid:285)- norodno(cid:258)ć mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i kierunków działań. Ksią(cid:285)ka ma być kopalnią pomysłów i inspiracją, aby ka(cid:285)dy mógł dostosować trening do swo- ich indywidualnych potrzeb. Dzię- ki niej masz szansę stać się swo- im własnym trenerem i kształto- wać własny styl (cid:285)ycia. Je(cid:258)li kogo(cid:258) nie stać na osobistego trenera, to ta ksią(cid:285)ka mo(cid:285)e być dla niego (cid:283)ró- dłem solidnej wiedzy, a na takim fundamencie mo(cid:285)na samodzielnie uło(cid:285)yć własny plan gry. Przeciwwskazania Nie ma przeciwwskazań do zdro- wego trybu (cid:285)ycia. Jedynym proble- mem mo(cid:285)e być zły stan zdrowia, który skomplikuje, ale nie wyklu- czy aktywno(cid:258)ci fi zycznej. Wszystko sprowadza się do zdrowego roz- sądku. Przypu(cid:258)ćmy, (cid:285)e cierpisz na schorzenie kręgosłupa. W tej sytu- acji z pewno(cid:258)cią nie będziesz for- sował pleców martwym ciągiem czy rwaniem sztangi, ale mo(cid:285)esz przecie(cid:285) poćwiczyć na rowerku. W większo(cid:258)ci wypadków zawsze mo(cid:285)na znale(cid:283)ć zestaw ćwiczeń, który będzie odpowiedni dla da- nej osoby. Nale(cid:285)y jednak pamiętać, (cid:285)e są pewne sytuacje, gdy trzeba sobie darować trening. Na pewno nie ćwiczymy, kiedy mamy stan za- palny stawów – ćwicząc, mo(cid:285)emy tylko pogorszyć sytuację. Przeciw- wskazaniem są równie(cid:285) nietypowe choroby, które wykluczają aktyw- no(cid:258)ć fi zyczną. Przykładem mo(cid:285)e być głęboka skolioza, która wyma- ga treningu kontrolowanego. Takie sytuacje wymagają bezwzględnie konsultacji lekarskiej. Fitness okiem trenera Kalos kagathos W staro(cid:285)ytnej Grecji fi lozofi a ka- los kagathos – co oznacza „pięk- ny i dobry” – opierała się na zasa- dzie harmonijnego rozwoju fi zycz- nego i psychicznego. Zgodnie z tą koncepcją nale(cid:285)ało rozbudowywać muskulaturę i jednocze(cid:258)nie dbać o rozwój intelektualny, poniewa(cid:285) człowiek czuje się spełniony, kie- dy jest piękny i mądry. Propagowany przez tę ksią(cid:285)kę zdrowy styl (cid:285)ycia to nowoczesna inkarnacja ideału kalos kagathos. Jest w nim miejsce na otwarcie umysłu, naukę i ciągłe poszerza- nie horyzontów. Wszystko to mie(cid:258)- ci się w defi nicji fi tnessu. Trening w (cid:285)yciu codziennym Prezentowana w tej ksią(cid:285)ce kon- cepcja fi tnessu powstała na pod- stawie moich do(cid:258)wiadczeń w roli instruktora, realizacji zało(cid:285)eń zdro- wego trybu (cid:285)ycia oraz wiedzy za- czerpniętej ze Stanów Zjednoczo- nych. W moim pojęciu istotą fi tnessu jest to, (cid:285)eby – oprócz sprawiania przy- jemno(cid:258)ci – ćwiczenia były umie- jętnie wykorzystywane w (cid:285)yciu codziennym. Trening musi pełnić okre(cid:258)lone funk- cje. Ma budować po(cid:285)ądaną struktu- rę ciała, aby(cid:258) imponował wszystkim na stoku i na kajcie, ale wa(cid:285)ne jest równie(cid:285), (cid:285)eby nie było dla Ciebie problemem wbiegnięcie po scho- dach, podbiegnięcie do tramwa- ju czy d(cid:283)wiganie mebli podczas przeprowadzki. Prawidłowo do- brane ćwiczenia zapewniają kom- fort w (cid:285)yciu codziennym. Skutkiem odpowiedniego treningu jest pod- niesienie wytrzymało(cid:258)ci, zabezpie- czenie przed upadkami, czy aseku- racja przy d(cid:283)wiganiu. W Polsce to całkowicie nowe spoj- rzenie na fi tness, natomiast w No- wym Jorku czy Los Angeles, czyli w miejscach, w których ludzie sta- wiają na fi tness i inwestują w zaję- cia horrendalne kwoty, zdrowy styl (cid:285)ycia jest postrzegany tylko w taki wła(cid:258)nie, utylitarny sposób. Z A N I M Z A C Z N I E S Z T R E N I N G | 15 (cid:258)więcanie czasu rodzinie i przyja- ciołom, znalezienie swojej prywat- nej sfery odpoczynku – to wszystko powinno być elementem aktyw- nego stylu (cid:285)ycia. Pamiętaj, (cid:285)e ka(cid:285)- dy stres kumuluje się w  Twoich mię(cid:258)niach. Je(cid:258)li codziennie znaj- dujesz się w wielu konfl iktowych sytuacjach i uwa(cid:285)asz, (cid:285)e mo(cid:285)esz odreagować cały stres, uprawia- jąc sport, wiedz, (cid:285)e takie podej- (cid:258)cie – mechaniczne traktowanie swojego ciała, bez choćby odrobi- ny psychicznej higieny i znajomo- (cid:258)ci skutecznych metod relaksacyj- nych – nie ma nic wspólnego ze zdrowym, aktywnym stylem (cid:285)ycia. Eliksir młodo(cid:258)ci Fitness bez wątpienia powoduje, (cid:285)e dłu(cid:285)ej czujemy się młodzi, pełni sił i aktywni. Jest to swego rodza- ju „patent na wieczną młodo(cid:258)ć”. Profesjonalni instruktorzy spotyka- ją na swojej drodze zawodowej lu- dzi, którzy nierzadko mają blisko 70 lat, podczas gdy ich wydolno(cid:258)ć i sprawno(cid:258)ć wskazują na 40–50! Tacy ludzie mają ogromny apetyt na (cid:285)ycie, wielkie chęci, motywację i sami przyznają, (cid:285)e ruch działa na nich jak balsam. Pozwala za- pomnieć o wszystkich nieprzyjem- no(cid:258)ciach, jakie łączą się ze staro- (cid:258)cią, a nawet zapobiec niektórym jej skutkom. Świadomo(cid:258)ć, (cid:285)e w po- deszłym wieku dysponuje się peł- nią fi zycznych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, trzyma ludzi przy (cid:285)yciu, dając im poczu- cie, (cid:285)e wcią(cid:285) są potrzebni. Je(cid:258)li chodzi o sprawno(cid:258)ć fi zyczną, wiek kalendarzowy schodzi na dal- szy plan. Obecnie za pomocą sys- temu skomplikowanych testów ba- da się wiek biologiczny organizmu. Często okazuje się, (cid:285)e aktywny sie- demdziesięciolatek ma organizm w lepszym stanie ni(cid:285) prowadzący siedzący tryb (cid:285)ycia i opychający się chipsami człowiek w (cid:258)rednim wieku. Wielu ludzi tłumaczy brak aktywno- (cid:258)ci fi zycznej zaawansowanym wie- kiem. Często słyszy się od starszych osób: „Kiedy(cid:258) robiłem 30 pom- pek, podciągałem się, biegałem… ale potem praca, dzieci…”. A prze- cie(cid:285) do siłowni chodzą osoby, któ- re w wieku 70 lat perfekcyjnie wy- konują wszystkie ćwiczenia, wca- le się tym nie chwaląc! Aktywne starsze osoby mają o wiele lepszy kontakt z młodzie(cid:285)ą. Są pogodniej- sze i po prostu nie dają się prze- ciwno(cid:258)ciom. Ćwiczenia i (cid:258)wiadomo(cid:258)ć W moim systemie fi tnessu znaj- dziesz szereg ćwiczeń, które będą anga(cid:285)ować mię(cid:258)nie głębokie – od- powiedzialne za stabilizację kręgo- słupa. Pozycje, w jakich będziesz wykonywać ćwiczenia, zbli(cid:285)one są do codziennych sytuacji ruchowych. Nie izolują pojedynczych mię(cid:258)ni, lecz uruchamiają całe grupy mię(cid:258)- niowe. Ciało staje się sprawne i kompleksowo przygotowane do wszystkich czynno(cid:258)ci, które zwykle wykonujesz. Musisz pamiętać, (cid:285)e – otoczony technologią – często idziesz na łat- wiznę. Twoje ciało odzwyczaja się od form aktywno(cid:258)ci, które jeszcze kilka lat temu były dla niego co- dzienno(cid:258)cią. Ćwiczenia zaprezen- towane w tej ksią(cid:285)ce na powrót przyzwyczają Twoje ciało do ruchu. Zdrowie psychiczne W fi tnessie liczy się nie tylko aktyw- no(cid:258)ć fi zyczna i zdrowe od(cid:285)ywianie. Ogromną rolę odgrywa dbało(cid:258)ć o  zdrowie psychiczne. Harmonia psychiczna i emocjonalna bardzo silnie wpływa na stan mię(cid:258)ni i ogól- ne samopoczucie. Budowanie i podtrzymywanie po- zytywnych relacji z otoczeniem, po- 16| Z A N I M Z A C Z N I E S Z T R E N I N G
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fitness dla mężczyzn
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: