Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 005213 18761330 na godz. na dobę w sumie
Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji - książka
Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji - książka
Autor: , Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2259-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> flex
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Zachwyć użytkowników nowym interfejsem!

Czy wiesz, na co w pierwszej kolejności zwracają uwagę przeciętni użytkownicy Twojej aplikacji? Jeżeli myślisz, że na jej możliwości, jesteś w niemałym błędzie! To interfejs użytkownika jest tym, co wywiera na nich największe wrażenie! Najważniejsze, aby właśnie ten element był estetyczny, ergonomiczny, dynamiczny oraz funkcjonalny! Musi być także szybki i wzbudzać zazdrość innych programistów. Flex to najlepsza odpowiedź na Twoje potrzeby. To niezwykłe narzędzie firmy Adobe pozwoli Ci na wygodne tworzenie aplikacji o dużych możliwościach i eleganckim wyglądzie.

Autorzy książki 'Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji ' skupiają swoje siły na przekazaniu Ci tajników projektowania atrakcyjnego interfejsu użytkownika. W trakcie lektury dowiesz się m. in., jak rozmieszczać komponenty, programować obsługę 'skórek' czy zapewniać atrakcyjny wygląd rozmaitym elementom interfejsu. Dowiesz się także, jak dobrać właściwy krój i rozmiar czcionek oraz wykorzystać dostępne efekty wizualne. W IV części książki znajdziesz zbiór ćwiczeń wraz z rozwiązaniami - dzięki nim ugruntujesz i poszerzysz swoją wiedzę. Jeżeli chcesz zachwycić użytkowników Twojej aplikacji nowym interfejsem, to idealna lektura dla Ciebie!

Opanuj możliwości Adobe Flex w zakresie
tworzenia atrakcyjnego interfejsu użytkownika!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji Autorzy: Juan Sanchez, Andy McIntosh T³umaczenie: Aleksander Lam¿a ISBN: 978-83-246-2259-7 Tytu³ orygina³u: Creating Visual Experiences with Flex 3.0 (Developer s Library) Format: B5, stron: 408 Zachwyæ u¿ytkowników nowym interfejsem! (cid:129) Jak tworzyæ dynamiczny uk³ad graficzny? (cid:129) Jak konstruowaæ i obs³ugiwaæ „skórki”? (cid:129) Jakie mo¿liwoœci daj¹ filtry? Czy wiesz, na co w pierwszej kolejnoœci zwracaj¹ uwagê przeciêtni u¿ytkownicy Twojej aplikacji? Je¿eli myœlisz, ¿e na jej mo¿liwoœci, jesteœ w niema³ym b³êdzie! To interfejs u¿ytkownika jest tym, co wywiera na nich najwiêksze wra¿enie! Najwa¿niejsze, aby w³aœnie ten element by³ estetyczny, ergonomiczny, dynamiczny oraz funkcjonalny! Musi byæ tak¿e szybki i wzbudzaæ zazdroœæ innych programistów. Flex to najlepsza odpowiedŸ na Twoje potrzeby. To niezwyk³e narzêdzie firmy Adobe pozwoli Ci na wygodne tworzenie aplikacji o du¿ych mo¿liwoœciach i eleganckim wygl¹dzie. Autorzy ksi¹¿ki „Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji” skupiaj¹ swoje si³y na przekazaniu Ci tajników projektowania atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika. W trakcie lektury dowiesz siê m. in., jak rozmieszczaæ komponenty, programowaæ obs³ugê „skórek” czy zapewniaæ atrakcyjny wygl¹d rozmaitym elementom interfejsu. Dowiesz siê tak¿e, jak dobraæ w³aœciwy krój i rozmiar czcionek oraz wykorzystaæ dostêpne efekty wizualne. W IV czêœci ksi¹¿ki znajdziesz zbiór æwiczeñ wraz z rozwi¹zaniami – dziêki nim ugruntujesz i poszerzysz swoj¹ wiedzê. Je¿eli chcesz zachwyciæ u¿ytkowników Twojej aplikacji nowym interfejsem, to idealna lektura dla Ciebie! (cid:129) Podstawy Adobe Flex oraz Adobe AIR (cid:129) Tworzenie dynamicznego uk³adu graficznego (cid:129) Wykorzystanie arkuszy stylów (cid:129) Tworzenie „skórek” – rozwi¹zania programowe oraz graficzne (cid:129) Dostosowanie komponentów wizualnych do Twoich potrzeb (cid:129) Dobór odpowiednich krojów i rozmiarów czcionek (cid:129) Zastosowanie filtrów (cid:129) Wykorzystanie efektów i przejœæ (cid:129) Integracja z Flashem (cid:129) Æwiczenia praktyczne (m.in. tworzenie „skórek”, okno czatu, arkusze stylów) Opanuj mo¿liwoœci Adobe Flex w zakresie tworzenia atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika! Spis treści Przedmowa ...................................................................................15 Słowo wstępne .............................................................................17 Podziękowania ..............................................................................21 O autorach ...................................................................................21 Część I Wprowadzenie ....................................................23 1 Bogate aplikacje internetowe .............................................25 Odbiorcy .......................................................................................26 Zawartość ....................................................................................26 Reakcje na działania użytkowników .................................................28 Prezentacja ...................................................................................29 Kolor ......................................................................................29 Ruch .......................................................................................30 Typografia ...............................................................................30 Ikonografia ..............................................................................31 Warstwy i głębia ......................................................................32 Elementy zewnętrzne ................................................................33 Podsumowanie .............................................................................34 2 Adobe Flex i AIR ................................................................35 Framework Flex 3.0 .......................................................................36 Dynamiczny układ graficzny .......................................................36 Rozbudowa wizualnych komponentów ........................................36 Własny wygląd .........................................................................36 Potęga ruchu ...........................................................................37 Budowanie aplikacji we Fleksie ......................................................38 Flex 3 SDK i kompilator MXML-a ...............................................38 Pakiet Adobe Creative Suite ......................................................39 Dystrybuowanie fleksowych aplikacji ..........................................39 Podsumowanie .............................................................................40 6 Spis treści Część II Framework Flex 3 ..............................................41 3 Dynamiczny układ graficzny ................................................43 Wprowadzenie do układów graficznych we Fleksie ............................44 Automatyczne rozmieszczanie ........................................................45 Układ liniowy ...........................................................................45 Układ wielowymiarowy ..............................................................46 Wypełnienie i luki .....................................................................46 Wykluczanie komponentów z układu automatycznego ..................47 Korzystanie z kontrolki Spacer ..................................................47 Rozmieszczanie bezwzględne .........................................................47 Określanie położenia komponentu jako współrzędnych kartezjańskich ..........................................48 Określanie położenia komponentu za pomocą układu z wymuszeniami .........................................49 Zmiana rozmiaru komponentów ......................................................51 Określanie rozmiaru w pikselach ...............................................52 Określanie rozmiaru w procentach .............................................52 Przekazanie zadania określania rozmiaru komponentom .............53 Jak wymuszenia położenia wpływają na rozmiar? ........................53 Korzystanie z przewijania ...............................................................54 Podsumowanie .............................................................................57 4 Style .................................................................................59 Wprowadzenie do właściwości stylów ..............................................59 Dziedziczenie ...........................................................................60 Typy danych i formaty ...............................................................61 Umieszczanie stylów bezpośrednio w kodzie ....................................61 Stosowanie stylów za pomocą CSS ................................................63 Lokalne i zewnętrzne arkusze stylów .........................................63 Selektory CSS .........................................................................64 Różnice między CSS we Fleksie i języku HTML ............................65 Pierwszeństwo stosowania stylów ..................................................66 Praca ze stylami w języku ActionScript ............................................70 Tworzenie widżetów ze stylami ..................................................71 Wykorzystanie klasy StyleManager ............................................72 Definiowanie stylów w widoku Design .............................................73 Widok Design dla CSS ...................................................................76 Motywy .........................................................................................77 Podsumowanie .............................................................................78 5 Skórki — rozwiązania graficzne ..........................................79 Różnice między grafiką bitmapową a wektorową ..............................81 Osadzanie grafiki we Fleksie 3 .......................................................83 Spis treści 7 Stosowanie 9-polowej siatki skalowania ..........................................84 Ustawianie 9-polowej siatki .......................................................85 Konwencje nazewnicze w procesie importowania skórek ..................87 Główne zasady ........................................................................87 Nazywanie selektorów klas .......................................................88 Nazywanie komponentów składowych ........................................88 Korzystanie z kreatora importowania skórek ....................................90 Praca ze skórkami w widoku projektu arkusza CSS ..........................92 Szablony skórek ............................................................................93 Łączenie narzędzi ..........................................................................94 Podsumowanie .............................................................................95 6 Skórki — rozwiązania programowe .....................................97 Wprowadzenie do funkcji rysujących ................................................98 Wyjaśnienie sposobu rysowania obrysów ...................................98 Tworzenie skórki programowej ........................................................99 Wybór klasy bazowej ..............................................................100 Implementowanie interfejsów ..................................................101 Przesłanianie metod ..............................................................102 Miary w skórkach programowych ..................................................104 Podsumowanie ...........................................................................105 7 Komponenty list i nawigacji ..............................................107 Komponenty list ..........................................................................108 Komponenty List, HorizontalList oraz TileList ...........................109 Komponent Tree ....................................................................110 Komponent DataGrid ..............................................................110 Komponent Menu ..................................................................111 Elementy renderujące i edycyjne ...................................................111 Stosowanie elementów renderujących lub edycyjnych typu drop-in .........................................................................112 Wplatanie elementów renderujących lub edycyjnych ..................113 Tworzenie elementu renderującego jako osobnego komponentu ..................................................114 Tworzenie elementu renderującego dla komponentów Tree i Menu ..............................................115 Kontrolki nawigacyjne ..................................................................115 Kontrolka ButtonBar ...............................................................118 Kontrolka ToggleButtonBar .....................................................118 Kontrolka TabBar ...................................................................118 Kontrolka LinkBar ..................................................................119 Kontenery nawigacyjne ................................................................119 Określanie etykiet i ikon ..............................................................122 Wykorzystanie komponentów list w nawigacji .................................122 Podsumowanie ...........................................................................123 8 Spis treści 8 Wskazówki i kursory ........................................................125 Nauka na przykładzie ...................................................................126 Ikony ..........................................................................................127 Wstawianie ikon ....................................................................127 Ustalanie położenia ikon ........................................................128 Ramka aktywnej kontrolki ............................................................129 Podpowiedzi ...............................................................................131 Tworzenie podpowiedzi ...........................................................131 Podpowiedzi związane z błędami .............................................132 Podpowiedzi związane z danymi ..............................................133 Podpowiedzi związane z paskiem przewijania ...........................135 Modyfikowanie stylów i skórek podpowiedzi .............................136 Korzystanie z klasy ToolTipManager ..............................................137 Programistyczne tworzenie podpowiedzi ...................................137 Dostosowanie zależności czasowych i ruchu podpowiedzi ..........138 Kursory ......................................................................................140 Klasa CursorManager .............................................................141 Podsumowanie ...........................................................................142 9 Czcionki i tekst ...............................................................143 Zwróć uwagę na tekst ..................................................................143 Stosowanie czcionek w aplikacji ...................................................144 Czcionki urządzenia ................................................................145 Czcionki systemowe ...............................................................145 Osadzanie czcionek .....................................................................146 Osadzanie lokalnej czcionki ....................................................146 Osadzanie pliku czcionki TTF lub OTF .......................................147 Korzystanie z czcionek osadzonych w pliku SWF ............................147 Zaawansowane ustawienia antyaliasingu ......................................148 Wyznaczenie zakresu znaków do osadzenia ...................................148 Zakres osadzanych znaków w deklaracji @font-face ..................149 Zakres osadzanych znaków we Flashu .....................................149 Praca z czcionkami w widoku projektowania CSS ...........................150 Dbanie o jednolity wygląd tekstu ..................................................151 Praca z tekstem ..........................................................................152 Rozmieszczanie tekstu ...........................................................152 Tekst formatowany znacznikami HTML ..........................................152 Przypisywanie tekstu formatowanego znacznikami HTML .............153 Formatowanie za pomocą znaczników HTML ............................154 Arkusze stylów w HTML ..........................................................156 Podsumowanie ...........................................................................157 Spis treści 9 10 Filtry i mieszanie kolorów .................................................159 Filtry ...........................................................................................159 Praca z filtrami ............................................................................160 Właściwości filtrów ......................................................................162 Stosowanie filtrów .......................................................................163 Korzystanie ze znaczników filtrów ............................................164 Korzystanie z tablicy filtrów .....................................................165 Stosowanie filtrów za pomocą języka ActionScript .....................166 Tryby mieszania kolorów ..............................................................166 Stosowanie mieszania kolorów ...............................................168 Podsumowanie ...........................................................................169 11 Efekty i przejścia .............................................................171 Korzystanie z efektów i przejść .....................................................171 Rozważne używanie efektów ...................................................172 Przykłady wzięte z życia ..........................................................173 Efekty ........................................................................................174 Stosowanie efektów ....................................................................175 Określanie docelowych komponentów ......................................177 Wyzwalanie efektu .................................................................177 Zdarzenia rozpoczynające i kończące efekt ...............................178 Dostosowywanie efektu ..........................................................179 Ustalanie czasu trwania efektu i liczby powtórzeń .....................179 Kontrola odtwarzania .............................................................180 Efekty złożone .............................................................................180 Funkcje dynamiki ........................................................................182 Korzystanie z funkcji dynamiki .................................................183 Tworzenie własnej funkcji dynamiki ..........................................184 Wykorzystywanie własnej funkcji dynamiki ................................185 Wielokrotne wykorzystywanie efektów ...........................................186 Efekty powiązane z danymi ...........................................................186 Domyślne efekty powiązane z danymi ...........................................187 Uruchamianie efektów powiązanych z danymi ...........................187 Korzystanie z domyślnego efektu powiązanego z danymi ...........187 Własne efekty powiązane z danymi ...............................................188 Tworzenie własnego efektu powiązanego z danymi ....................189 Efekty akcji ............................................................................189 Właściwości filtrów .................................................................189 Inne możliwości animacji automatycznej .......................................191 Tweener ................................................................................191 Boostworthy AS3 Animation System ........................................192 KitchenSync ..........................................................................192 Przejścia ....................................................................................192 10 Spis treści Stany widoku ..............................................................................193 Tworzenie stanu widoku .........................................................194 Przesłonięte klasy ..................................................................195 Dodawanie przejść ......................................................................195 Tworzenie przejścia ................................................................196 Przesłanianie akcji .................................................................198 Przejścia i układ graficzny .......................................................199 Podsumowanie ...........................................................................200 Część III Nie tylko Flex ..................................................201 12 Integracja Flasha z Fleksem .............................................203 Dodatek Flex Component Kit ........................................................203 Praca z etykietami klatek ........................................................204 Wyznaczanie granic ................................................................205 Tworzenie komponentów od podstaw .......................................206 Pliki XML z animacjami ................................................................206 Podsumowanie ...........................................................................207 13 Personalizacja aplikacji AIR .............................................209 Przygotowanie prostego projektu ..................................................210 Zmiana ramki okna .....................................................................211 Personalizowanie fleksowej ramki okna ...................................212 Własna ramka okna ...............................................................214 Własne ikony aplikacji .................................................................214 Podsumowanie ...........................................................................216 Część IV Ćwiczenia ........................................................217 4.1 Ładowanie arkusza stylów w czasie działania aplikacji ......219 Podsumowanie ...........................................................................222 5.1 Tworzenie skórek we Flashu .............................................223 Od czego zacząć? ........................................................................224 Tworzenie grafiki .........................................................................224 Konwertowanie grafiki na symbole ................................................227 Ustawianie siatki 9-polowego skalowania ......................................228 Umieszczanie we Fleksie elementów graficznych z Flasha ...............229 Efekty pracy ................................................................................232 Możliwości rozwijania przykładu ....................................................232 Korzystanie z grafiki bitmapowej we Flashu ...................................233 Szablony skórek we Flashu ..........................................................234 Podsumowanie ...........................................................................234 Spis treści 11 5.2 Tworzenie skórek w Illustratorze ......................................235 Od czego zacząć? ........................................................................236 Tworzenie grafiki .........................................................................236 Importowanie grafiki skórki do Fleksa ...........................................240 Ostateczny efekt ....................................................................242 Dalsze możliwości rozbudowy .......................................................243 Tworzenie innych zasobów ......................................................243 Korzystanie z szablonów skórek ...................................................243 Podsumowanie ...........................................................................244 5.3 Tworzenie skórek w Fireworksie .......................................245 Od czego zacząć? ........................................................................246 Tworzenie grafiki .........................................................................246 Przenoszenie skórek do Fleksa ....................................................249 Ostateczny efekt .........................................................................253 Możliwości rozbudowy ćwiczenia ...................................................254 Tworzenie innych zasobów ......................................................254 Korzystanie z szablonów skórek ...................................................254 Podsumowanie ...........................................................................255 5.4 Tworzenie skórek w Photoshopie ......................................257 Od czego zacząć? ........................................................................258 Tworzenie grafiki .........................................................................258 Importowanie grafiki skórki do Fleksa ...........................................261 Ostateczny efekt .........................................................................266 Możliwości rozbudowy ćwiczenia ...................................................266 Tworzenie innych zasobów ......................................................267 Korzystanie z szablonów skórek ...................................................267 Podsumowanie ...........................................................................268 6.1 Tworzenie skórek programowych ......................................269 Przygotowanie aplikacji testowej ...................................................270 Tworzenie klasy skórki .................................................................271 Nakładanie skórki na przyciski .....................................................272 Rysowanie grafiki ........................................................................273 Przesłanianie metody updateDisplayList ..................................273 Rysowanie krawędzi ...............................................................274 Rysowanie wypełnienia przycisku dla poszczególnych stanów ....277 Stosowanie stylów ......................................................................280 Ostateczny efekt .........................................................................281 Możliwości rozbudowania przykładu ..............................................281 Podsumowanie ...........................................................................283 12 Spis treści 7.1 Tworzenie okna czatu z wykorzystaniem komponentu List ..... 285 Od czego zacząć? ........................................................................285 Testowanie aplikacji ....................................................................288 Podsumowanie ...........................................................................292 7.2 Tworzenie galerii fotografii z wykorzystaniem komponentu TileList .............................293 Podsumowanie ...........................................................................300 9.1 Osadzanie czcionki w pliku SWF za pomocą Flasha ...........301 Podsumowanie ...........................................................................302 9.2 Umieszczanie czcionek z CSS w pliku SWF .......................303 Podsumowanie ...........................................................................305 9.3 Tworzenie arkusza stylów dla tekstu HTML .......................307 Podsumowanie ...........................................................................310 11.1 Stosowanie własnych efektów ..........................................311 Podsumowanie ...........................................................................313 11.2 Tworzenie przejść między stanami ....................................315 Podsumowanie ...........................................................................324 12.1 Tworzenie skórek za pomocą narzędzia Flex Component Kit .........................................................325 Tworzenie struktury skórki ............................................................326 Tworzenie elementów graficznych skórki .......................................328 Tworzenie przejść ........................................................................330 Ustawianie siatki 9-polowego skalowania ......................................333 Przenoszenie skórki do Fleksa .....................................................333 Ostateczny efekt .........................................................................337 Tworzenie innych elementów ........................................................338 Podsumowanie ...........................................................................338 12.2 Korzystanie z szablonów skórek Flasha .............................339 Podsumowanie ...........................................................................340 12.3 Tworzenie kontenerów za pomocą narzędzia Flex Component Kit .........................................................341 Tworzenie prostego kontenera we Flashu ......................................341 Umieszczanie kontenera we Fleksie ..............................................343 Podsumowanie ...........................................................................345 12.4 Korzystanie z plików XML ruchu .......................................347 Prace we Flex Builderze ...............................................................351 Podsumowanie ...........................................................................353 Spis treści 13 Część V Dodatki ...........................................................355 A Diagramy stylów i skórek .................................................357 B Ściąga z filtrów ................................................................377 C Przydatne zasoby i materiały ............................................381 Projektowanie interfejsu użytkownika ............................................381 Skórki i motywy dla Fleksa ...........................................................381 Narzędzie Flex Component Kit ......................................................382 Aplikacje demonstracyjne ............................................................382 Społeczności związane z komponentami Fleksa .............................383 Biblioteki i frameworki dla Fleksa .................................................383 Dokumentacja ............................................................................384 Pobieranie aplikacji i dodatków ....................................................384 Społeczności ..............................................................................385 Blogi na temat Fleksa ..................................................................385 Inne blogi ...................................................................................386 Prezentacje rozwiązań fleksowych i AIR .........................................387 Zbiory ikon ..................................................................................388 Zbiory czcionek ...........................................................................389 Zbiory grafiki ...............................................................................389 Skorowidz ........................................................................391 2 Adobe Flex i AIR A dobe Flex jest frameworkiem zaprojektowanym specjalnie na potrzeby tworzenia bogatych aplikacji internetowych (RIA). Jego „sercem” jest Adobe Flash Player, który od dawna służy do dostarczania wyrazistej i zajmującej zawartości zgodnej z głównymi przeglądarkami internetowymi działającymi w kilku systemach operacyjnych. Dzięki odtwarzaczowi Flash Player we Fleksie można przygotować coś więcej niż tylko proste rozwiązania typu „link do strony” i zastosować elastyczne i ciekawe interakcje. Takie podejście pozwala użytkownikom wykonać więcej zadań za jednym razem bez niebezpieczeństwa powolnego odświeżania strony i stopniowego pobierania jej zawartości. Framework Flex oferuje rozszerzalny zestaw wizualnych i niewizualnych komponentów podobnych do tych, które dostępne są w wielu desktopowych środowiskach dla deweloperów. Są to na przykład siatki danych, kontenery definiujące układ graficzny czy kontrolki zapewniające interakcję. Komponenty te w połączeniu z interesującą zawartością i ruchem mogą posłużyć do zaimplementowania elementów dających duży komfort pracy. Platforma AIR (ang. Adobe Integrated Runtime) pozwala deweloperom przenieść rozwiązania wykorzystujące HTML, AJAX czy Flash do aplikacji desktopowych. Gdy połączy się to z Fleksem, AIR daje możliwość tworzenia aplikacji desktopowych równie łatwo, jak w przypadku bogatych aplikacji internetowych. Te cechy, dołączając jeszcze możliwość uruchamiania aplikacji z menu Start lub doka w Mac OS, ustawiają aplikacje AIR na tym samym poziomie, na którym znajdują się najlepsze programy, takie jak Microsoft Office, Adobe Photoshop itp. Społeczność skupiona wokół Fleksa gwałtownie urosła, dostarczając dodatkowe biblioteki komponentów, frameworki aplikacji oraz duży wybór innych przydatnych zasobów. Można je potraktować jako środek do rozwijania Fleksa lub początkowy punkt zupełnie nowego kierunku rozwoju. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Flex jest atrakcyjnym narzędziem służącym do tworzenia interesujących rozwiązań w świecie RIA. 36 Rozdział 2. Adobe Flex i AIR Framework Flex 3.0 Główna część frameworku Flex składa się z bogatego zestawu wizualnych komponentów, dzięki którym możliwe jest szybkie budowanie i dostarczanie bogatych aplikacji internetowych. Podczas pracy w aplikacji użytkownicy widzą te komponenty i wchodzą z nimi w interakcje. Z tego względu istotne jest, by dobrze poznać ich możliwości, a także ograniczenia. W każdym przypadku masz możliwość zupełnego dopasowania wyglądu i zachowania do oczekiwań użytkowników. Dynamiczny układ graficzny Jedną z bardziej przydatnych możliwości oferowanych przez framework Flex jest tworzenie dynamicznych układów graficznych. Wizualna struktura fleksowej aplikacji może przystosowywać się do zawartości i kolejnych zadań użytkowników. Komponenty mogą dynamicznie zmieniać swoje właściwości na wiele sposobów, pomagając prowadzić użytkowników właściwą drogą, zwalniać przestrzeń ekranową lub odsłaniać odpowiednie fragmenty zawartości. Rozbudowa wizualnych komponentów Flex jest dostarczany z wieloma wizualnymi komponentami, które mogą posłużyć do utworzenia w pełni funkcjonalnej aplikacji. Komponenty dzielą się na kontenery, które tworzą układ graficzny, oraz kontrolki, których zadaniem jest obsługa interakcji. Wykorzystanie komponentów dostarczonych z nową instalacją Fleksa zarówno do budowania prototypów, jak i „dopieszczania” aplikacji przeznaczonej do wdrożenia jest stosunkowo proste. Komponenty Fleksa mogą być zmieniane i rozbudowywane w celu utworzenia własnych komponentów. Dzięki włożeniu odrobiny czasu i wysiłku w przygotowania utworzone komponenty mogą mieć modułową budowę i być wykorzystywane w wielu aplikacjach. Opisane możliwości społeczność Fleksa wykorzystała do tworzenia zróżnicowanych komponentów wizualnych udostępnianych wszystkim, którzy chcą z nich skorzystać. Na przykład w bibliotece FlexLib typu open source, zawierającej komponenty interfejsu graficznego, można znaleźć komponent rozszerzający kontrolkę Fleksa TabNavigator o nowe możliwości (patrz rysunek 2.1). Komponenty z biblioteki FlexLib umieszczono na stronie http://code.google.com/p/flexlib/. Własny wygląd We frameworku Flex poza rozbudową funkcjonalności wizualnych komponentów można również dopasować ich wygląd w taki sposób, by zgadzał się z projektem graficznym, z uwzględnieniem najmniejszych szczegółów. Można dostosować kursory, zdefiniować palety kolorów i przeprowadzić wiele innych operacji. Dzięki temu możliwa jest zmiana właściwości, tworzenie własnych grafik, osadzanie czcionek oraz programowe rysowanie elementów. Framework Flex 3.0 37 Rysunek 2.1. W bibliotece FlexLib dostępny jest komponent SuperTabNavigator (na górze), który rozszerza możliwości domyślnej kontrolki TabNavigator (na dole) o takie funkcje, jak przemieszczanie zakładek, zamykanie ich oraz przemieszczanie poza widoczny obszar okna Można również wykorzystać integrację z aplikacjami z pakietu Adobe Creative Studio, takimi jak Flash, Fireworks, Photoshop czy Illustrator, aby sprostać nawet bardziej złożonym projektom. W końcu to te modyfikacje wyglądu wspierają inne aspekty dobrze zaplanowanej aplikacji, dając możliwość tworzenia zapadających w pamięć projektów. Poświęcenie czasu na dopracowanie projektu pozwala utworzyć aplikację wyróżniającą się na tle konkurencyjnych rozwiązań (patrz rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Dostosowanie wyglądu fleksowych komponentów — w tym przypadku przycisku Flex udostępnia dla bitmap zestaw różnorodnych efektów, nazywanych filtrami, oraz mechanizmów mieszania kolorów, dzięki którym do elementów fleksowej aplikacji można zastosować operacje znane z Photoshopa. Cienie, poświaty czy efekty kolorystyczne mogą posłużyć do wyeksponowania pewnych elementów i przyciągnięcia uwagi użytkowników. Potęga ruchu Animacje są podstawowym elementem we Flash Playerze, więc Flex daje możliwość wykorzystania ich na wiele sposobów. Dostępne są efekty oparte na ruchu, dzięki którym komponenty mogą w dowolnym momencie interakcji z użytkownikiem rozświetlić się, 38 Rozdział 2. Adobe Flex i AIR przesunąć czy przeskalować, a także na przykład odtworzyć dźwięk. Wykorzystanie ruchu może dodać do fleksowych aplikacji całkiem nowy wymiar i sprawić, by stały się jeszcze bardziej dynamiczne. We Fleksie zabawę w odświeżanie strony i ładowanie statycznej zawartości zamieniasz na dynamiczne i ciekawe przejścia między widokami. Układy graficzne mogą się płynnie zmieniać, na właściwości wizualne mogą wpływać działania użytkownika, a widoki mogą zyskać zupełnie inne znaczenie, dzięki czemu użytkownicy łatwiej odnajdą zawartość, której szukają. Budowanie aplikacji we Fleksie Do definiowania różnych elementów bogatej aplikacji internetowej we Fleksie jest wykorzystywany język znaczników oparty na XML-u, nazwany MXML. Wszystko, co zostanie opisane w tym języku — od kontrolek interfejsu użytkownika po struktury danych i efekty graficzne — jest tłumaczone przez kompilator na język ActionScript, przy czym to odwzorowanie jest bardzo bezpośrednie. Przycisk opisany w MXML-u staje się w języku ActionScript instancją klasy Button, zainicjowaną parametrami określonymi w znaczniku. Wszystkie klasy utworzone w języku ActionScript również są dostępne w MXML-u. Wykorzystanie MXML-a do budowy fleksowych aplikacji upraszcza tworzenie układu graficznego, a wiele męczących prac niezbędnych do połączenia elementów aplikacji zostaje przeniesionych na wyższy poziom abstrakcji. Z tych względów MXML jest odpowiedni zarówno do szybkiego tworzenia prototypów, jak i wysokiej jakości aplikacji przeznaczonych do wdrożenia. Flex 3 SDK i kompilator MXML-a Aplikacje we Fleksie można tworzyć całkowicie za darmo, korzystając z edytora tekstowego i pakietu Flex SDK (ang. Software Development Kit), który zawiera framework Flex oraz kompilator MXML-a (MXMLC). Za jego pomocą można połączyć kod i zasoby w działającą fleksową aplikację. Nie jest to jednak wygodna metoda pracy, zwłaszcza wtedy, gdy wymagane jest szybkie tworzenie aplikacji. Firma Adobe udostępnia narzędzie Flex Builder, które powstało na podstawie platformy Eclipse. Jeżeli korzystasz już ze środowiska Eclipse, ze strony Adobe możesz pobrać wtyczkę Flex Buildera. Efekt obu opisanych rozwiązań jest taki sam. Narzędzie to jest dostępne na platformy Windows, Mac OS X oraz Linux. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/products/flex. Uwaga Studenci mogą bezpłatnie korzystać z Flex Buildera. Poza tym firma Adobe oferuje 60-dniową wersję próbną. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.adobe.com. Budowanie aplikacji we Fleksie 39 Flex Builder udostępnia zestaw wydajnych funkcji pomagających szybko tworzyć nie tylko fleksowe aplikacje, ale również rozwiązania dla platformy AIR. Podczas pracy z kodem MXML, ActionScript i CSS dostępne są funkcje kolorowania kodu, podpowiedzi, uzupełniania składni i wiele innych. Można również przełączać się między widokiem źródła (ang. source) i projektu (ang. design), mając w ten sposób dostęp do wizualnej reprezentacji aplikacji. Jest jeszcze wiele innych funkcji ułatwiających tworzenie aplikacji i pomagających szybko realizować przedsięwzięcia. Pakiet Adobe Creative Suite W niektórych sytuacjach będziesz chcieć znaleźć rozwiązania pozwalające spersonalizować interfejs użytkownika i wygląd całej aplikacji. Przygotowanie aplikacji z oryginalnym wyglądem pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, ugruntować markę i podarować użytkownikom projekt graficzny zwiększający komfort pracy. Zestaw elementów graficznych dla aplikacji można oczywiście utworzyć w różnych programach graficznych, jednak składniki pakietu Adobe Creative Suite dostarczają wiele funkcji bezpośrednio powiązanych z Fleksem (patrz rysunek 2.3). W dalszej części książki zapoznasz się z tymi możliwościami i jeżeli chcesz, możesz spróbować popracować w tych programach, korzystając z darmowych wersji testowych dostępnych na stronie http://www.adobe.com/downloads/. Rysunek 2.3. Pakiet Adobe Creative Suite złożony z narzędzi powiązanych z Fleksem: Adobe Illustrator, Flash, Fireworks i Photoshop. (Materiały graficzne firmy Adobe zostały przedrukowane za zgodą firmy Adobe Systems Incorporated) Dystrybuowanie fleksowych aplikacji Fleksowe aplikacje są dystrybuowane w postaci plików SWF uruchamianych w przeglądarce internetowej, w której są odtwarzane we Flash Playerze. Mogą zajmować całe okno lub mieszać się z inną zawartością HTML-a. Ten sam kod źródłowy może posłużyć do zbudowania desktopowej aplikacji uruchamianej za pomocą Adobe Integrated Runtime. Aplikacje AIR działają w systemach Mac OS X, Windows oraz Linux, więc wystarczy raz je utworzyć, by mogły zostać wdrożone na wielu platformach (patrz rysunek 2.4). 40 Rozdział 2. Adobe Flex i AIR Rysunek 2.4. Fleksowe aplikacje mogą być uruchamiane w przeglądarce internetowej lub dostarczane w postaci aplikacji AIR z wykorzystaniem tego samego kodu źródłowego. (Materiały graficzne firmy Adobe zostały przedrukowane za zgodą firmy Adobe Systems Incorporated) Podsumowanie Framework Flex udostępnia wydajne środowisko tworzenia aplikacji, dzięki któremu można szybko opracować wysokiej jakości rozwiązania. Podczas tworzenia we Fleksie aplikacji można skorzystać z różnych narzędzi programistycznych i projektanckich. Gdy projekt jest już gotowy do wdrożenia, aplikacja może być uruchamiana w oknie przeglądarki lub może stać się dzięki platformie AIR typową aplikacją desktopową, opartą na tym samym kodzie źródłowym. W kolejnym rozdziale poznasz wybrane wizualne komponenty oferowane przez Flex, zaczynając od układu graficznego. Podczas projektowania aplikacji układ graficzny jest pierwszą sprawą, o której należy pomyśleć. Określa on powiązania między składnikami aplikacji i w wielu sytuacjach odpowiada przygotowanym wcześniej modelom aplikacji i diagramom interakcji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: