Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 005825 19007058 na godz. na dobę w sumie
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane - książka
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5479-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Nim zaczniesz inwestować w waluty...

Zakup tego vademecum to inwestycja - Twój pierwszy krok na największym rynku finansowym świata, rynku, który nigdy nie śpi. Forex działa przez całą dobę siedem dni w tygodniu - każdego dnia wiele obiecuje, ale równocześnie bardzo dużo wymaga. Jego wyjątkowość polega na tym, że poziom bezpieczeństwa ustala sam inwestor. Może grać niemal tak ostrożnie, jakby umieszczał swoje środki na niskooprocentowanej lokacie w banku. Może też szarżować, podejmując ogromne ryzyko w pogoni za zyskiem, który miałby mu je wynagrodzić...

Inwestorem jest każdy z nas, czy tego chce, czy nie. Rynek walutowy w tej lub innej formie jest obecny w naszym życiu - i będzie w nim obecny zawsze. W jakiej wobec tego walucie najbezpieczniej trzymać oszczędności? Czy frank jeszcze wzrośnie? Co zrobić, gdy ktoś daje nam 'unikalną szansę na zysk, praktycznie bez żadnego ryzyka'? Zysk bez ryzyka nie istnieje, niewiedza kosztuje, a podstawową wiedzę z zakresu rynków finansowych i zdrowy sceptycyzm musi mieć każdy. Tego właśnie uczy ta książka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci Wst(cid:275)p do inwestowania ............................................7 Inwestowanie — idea .......................................................................... 7 Kowalski i inwestowanie ................................................................... 11 Teoria i praktyka ............................................................................... 13 Psychologia ....................................................................................... 14 Mity i legendy zwi(cid:200)zane z rynkiem walutowym ................................ 16 Rozdzia(cid:227) 1. Wprowadzenie do rynków walutowych ........ 21 1.1. Specyfika rynków walutowych .................................................. 21 1.2. Zasady funkcjonowania ............................................................ 27 1.3. Uczestnicy rynku ....................................................................... 35 1.4. Instrumenty rynków walutowych — wprowadzenie, wycena, poj(cid:218)cie d(cid:283)wigni ............................................................ 40 Rozdzia(cid:227) 2. Historia rynków walutowych ..................... 65 2.1. Wynalazek waluty ..................................................................... 65 2.2. Wynalazek spekulacji ................................................................ 72 2.3. Na krajowym podwórku ........................................................... 74 Rozdzia(cid:227) 3. Analiza fundamentalna ............................ 77 3.1. Wprowadzenie do analizy fundamentalnej ............................... 77 3.2. Sytuacja polityczna .................................................................... 93 3.3. Ekonomia .................................................................................. 97 3.4. Inne (cid:283)ród(cid:239)a ryzyka ................................................................... 157 Kup książkęPoleć książkę 6 F O R E X W P R A K T Y C E . V A D E M E C U M I N W E S T O R A W A L U T O W E G O Rozdzia(cid:227) 4. Analiza techniczna ................................159 4.1. Wprowadzenie ........................................................................ 159 4.2. Analiza wykresów .................................................................... 168 4.3. Trend ...................................................................................... 178 4.4. Oscylatory ............................................................................... 211 4.5. Silny czy s(cid:239)aby rynek ................................................................ 223 4.6. Cz(cid:239)owiek i jego automat ......................................................... 226 Rozdzia(cid:227) 5. Zarz(cid:270)dzanie ryzykiem ............................243 5.1. Charakterystyka procesu inwestycyjnego ................................ 243 5.2. Dywersyfikacja, czyli gdzie inwestowa(cid:202) .................................. 245 5.3. Ile zainwestowa(cid:202) — zmienno(cid:258)(cid:202) rynków i ekspozycja ............. 248 5.4. Poziomy obrony i realizacji zysku ........................................... 253 5.5. Nauka i ocena inwestycji ......................................................... 260 Rozdzia(cid:227) 6. Psychologia inwestora ............................265 6.1. Inwestor emocjonalny — skrajny przyk(cid:239)ad ku przestrodze .... 266 6.2. Charakterystyka inwestora emocjonalnego ............................. 267 6.3. Wnioski racjonalizatorskie ...................................................... 269 Rozdzia(cid:227) 7. Broker na rynku walutowym — wróg czy przyjaciel ............................271 7.1. Typy brokerów ........................................................................ 271 7.2. Jak wybra(cid:202) brokera ................................................................. 277 7.3. Wspó(cid:239)praca z brokerem w praktyce ........................................ 284 7.4. Warto wiedzie(cid:202) — zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cy, piramidy finansowe, sygna(cid:239)y transakcyjne i roboty ................................................... 286 Zako(cid:285)czenie .......................................................291 Bibliografia .........................................................294 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:227) 4. Analiza techniczna 4.1. Wprowadzenie (cid:165)wi(cid:218)ty Graal nie istnieje — to tak tytu(cid:239)em wst(cid:218)pu. Nie ma uniwersal- nej metody pozwalaj(cid:200)cej na osi(cid:200)gni(cid:218)cie szybkiego i bezpiecznego zysku na rynkach finansowych. Czytelnikowi przykro jest zapewne to s(cid:239)ysze(cid:202), a autorowi tym bardziej to pisa(cid:202), niestety jednak taka jest prawda. Zysków nie zagwarantuje nikt. Sceptycyzm i dok(cid:239)adna analiza oparta na rzetelnych danych s(cid:200) konieczne w ocenie wszelkich propo- nowanych na rynku metod i rozwi(cid:200)za(cid:241) inwestycyjnych. W ka(cid:285)dym przypadku to inwestor podejmuje si(cid:218) oceny ryzyka i potencjalnej stopy zwrotu wynikaj(cid:200)cej z podj(cid:218)cia tego ryzyka. Poziom ryzyka i poziom zysku s(cid:200) jednak ze sob(cid:200) nierozerwalnie po(cid:239)(cid:200)czone. Nigdy nie nale(cid:285)y o tym zapomina(cid:202), tak(cid:285)e rozpatruj(cid:200)c wszelkie dost(cid:218)pne metody analizy technicznej — zarówno te podstawowe, przedstawione w tym opra- cowaniu, jak i bardziej z(cid:239)o(cid:285)one, dost(cid:218)pne w literaturze przedmiotu. Maj(cid:200)c to na uwadze, przejd(cid:283)my do meritum… Podstawowe narz(cid:218)dzia pracy wielu indywidualnych inwestorów na rynkach walutowych wywodz(cid:200) si(cid:218) z metod analizy technicznej. Poprzez to poj(cid:218)cie mo(cid:285)na rozumie(cid:202) analiz(cid:218) wykresów cenowych oraz zbudo- wanych na ich podstawie wska(cid:283)ników odzwierciedlaj(cid:200)cych dotychcza- sowy przebieg handlu na rynku i — jak twierdz(cid:200) u(cid:285)ytkownicy tej Kup książkęPoleć książkę 160 F O R E X W P R A K T Y C E . V A D E M E C U M I N W E S T O R A W A L U T O W E G O metody — pozwalaj(cid:200)cych okre(cid:258)li(cid:202) w pewnym horyzoncie czasowym mo(cid:285)liwe scenariusze rozwoju sytuacji. Mimo i(cid:285) analiza techniczna jest znana i popularna na rynkach od dawna, a XX wiek by(cid:239) okresem jej szczególnie intensywnego rozwoju, zapocz(cid:200)tkowanego przez bada- nia Charlesa Dowa, wci(cid:200)(cid:285) budzi ona sporo kontrowersji. Jest to metoda wywodz(cid:200)ca si(cid:218) z praktyki rynków i brak silnego umocowania teoretycznego sprawia, i(cid:285) jej koncepcja spotyka si(cid:218) z wyra(cid:283)nym opo- rem (cid:258)rodowisk akademickich. Dlaczego temat jest kontrowersyjny? Wspomniana ju(cid:285) wcze(cid:258)niej naukowa teoria rynku efektywnego utrzymuje, i(cid:285) wszystkie istotne informacje podawane do wiadomo(cid:258)ci publicznej s(cid:200) ju(cid:285) zawarte w ce- nach. Innymi s(cid:239)owy — rynek dyskontuje wszystko. Paradoksalnie analogiczne twierdzenie stanowi jeden z paradygmatów analizy tech- nicznej — o tym jednak za chwil(cid:218), na razie skupmy si(cid:218) na problemie efektywno(cid:258)ci rynku. Je(cid:285)eli wszystkie dost(cid:218)pne informacje ju(cid:285) zosta(cid:239)y przez rynek wycenione, jak twierdz(cid:200) zwolennicy koncepcji rynku efektywnego, to ich analiza nie przyniesie (cid:285)adnych informacji dodat- kowych pozwalaj(cid:200)cych na osi(cid:200)gni(cid:218)cie w przysz(cid:239)o(cid:258)ci nieprzeci(cid:218)tnej stopy zwrotu. Chodzi tu o analiz(cid:218) np. w formie graficznego wykresu. A zatem — w my(cid:258)l rozwa(cid:285)a(cid:241) akademików — wykresy mo(cid:285)na d(cid:239)ugo i intensywnie obserwowa(cid:202), (cid:285)adnego efektu jednak to nie da. To nie jest dobra wiadomo(cid:258)(cid:202) dla praktyków rynku. Na pocieszenie mo(cid:285)na w tym miejscu powiedzie(cid:202), i(cid:285) obecnie analiza techniczna nie stanowi formalnej nauki — jest to raczej sztuka wywodz(cid:200)ca si(cid:218) z codziennej praktyki wielu inwestorów, wykorzystuj(cid:200)ca ró(cid:285)norodne narz(cid:218)dzia, w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci heurystyczne (tu rozumiane jako subiektywne) oraz sta- tystyczne. Mo(cid:285)na samodzielnie spróbowa(cid:202) si(cid:218) przekona(cid:202), kto ma racj(cid:218) — teoretycy czy praktycy rynku — korzystaj(cid:200)c chocia(cid:285)by z podstawo- wych metod analizy przedstawionych w tej publikacji i w(cid:239)asnego do- (cid:258)wiadczenia. Pewnym pocieszeniem mo(cid:285)e by(cid:202) te(cid:285) to, i(cid:285) koncepcja Kup książkęPoleć książkę A n a l i z a t e c h n i c z n a 161 systemu s(cid:239)onecznego w takiej postaci, jak(cid:200) znamy obecnie, równie(cid:285) budzi(cid:239)a w swoim czasie sporo kontrowersji. Jak nale(cid:285)y korzysta(cid:202) z tego rozdzia(cid:239)u? Analiza techniczna to dzisiaj bardziej sztuka ni(cid:285) sformalizowana wiedza, a zatem najwi(cid:218)ksze zna- czenie ma praktyka. Poni(cid:285)sze opracowanie ma za zadanie zaprezen- towa(cid:202) podstawy analizy technicznej i wykszta(cid:239)ci(cid:202) w czytelniku krytyczne podej(cid:258)cie do przedstawionych tu metod. Warto mie(cid:202) na uwadze, (cid:285)e analiza rynku nie jest tak prosta, jak to mo(cid:285)e wynika(cid:202) z lektury ksi(cid:200)(cid:285)ek po(cid:258)wi(cid:218)conych tej tematyce, i (cid:285)e — bez wzgl(cid:218)du na liczb(cid:218) przeczytanych opracowa(cid:241) — nie ma gwarancji sukcesu. Wszelkie przedstawione tu i w innych pozycjach ksi(cid:200)(cid:285)kowych metody nale(cid:285)y samodzielnie przetestowa(cid:202) i zweryfikowa(cid:202). Szybko si(cid:218) oka(cid:285)e, (cid:285)e wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) z nich po prostu zawodzi. To oczywi(cid:258)cie nie przypadek — gdyby dowolne narz(cid:218)dzie sprawdza(cid:239)o si(cid:218) na ka(cid:285)dym wybranym rynku, to inwestowanie nie mia(cid:239)oby sensu, wszyscy przecie(cid:285) nie mog(cid:200) jedno- cze(cid:258)nie zarabia(cid:202). Aby si(cid:218) o tym naocznie przekona(cid:202), nale(cid:285)y otworzy(cid:202) bezp(cid:239)atny rachunek demonstracyjny, oferowany przez wielu interne- towych brokerów dzia(cid:239)aj(cid:200)cych na rynku. Jak sprawdzi(cid:202), czy opisywana metoda jest skuteczna? Zawieraj(cid:200)c wirtualne transakcje na platfor- mie przy wykorzystaniu nap(cid:239)ywaj(cid:200)cych w czasie rzeczywistym danych i modu(cid:239)u przeznaczonego do analizy technicznej, stanowi(cid:200)cego za- zwyczaj integraln(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) platformy. Szerzej to zagadnienie zostanie opisane w cz(cid:218)(cid:258)ci po(cid:258)wi(cid:218)conej brokerom. Jak zosta(cid:202) skutecznym inwestorem? Samodzielnie testuj(cid:200)c wska(cid:283)niki techniczne, wyznaczaj(cid:200)c trendy i zawieraj(cid:200)c wirtualne transakcje na ró(cid:285)nych rynkach tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) przyniesie to po(cid:285)(cid:200)dane rezultaty. Kup książkęPoleć książkę 162 F O R E X W P R A K T Y C E . V A D E M E C U M I N W E S T O R A W A L U T O W E G O 4.1.1. Czy rynek naprawd(cid:275) wszystko dyskontuje? Jednym z wa(cid:285)niejszych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) metod analizy technicznej jest wymie- nione ju(cid:285) stwierdzenie, i(cid:285) rynek wszystko dyskontuje. W rozumieniu praktyków oznacza to, i(cid:285) nie jest konieczna znajomo(cid:258)(cid:202) fundamen- talnych przyczyn takiego, a nie innego przebiegu notowa(cid:241) na rynku, a do oceny zarówno przesz(cid:239)o(cid:258)ci, jak i przysz(cid:239)ych mo(cid:285)liwych scenariu- szy rozwoju wydarze(cid:241) wystarczy sama analiza wykresu w jego formie graficznej. Oznacza(cid:202) to mo(cid:285)e, i(cid:285) z punktu widzenia analityka nie jest istotne, czy dany wykres przedstawia dzienne notowania na rynku EUR/USD, ceny kawy, czy jeden z ameryka(cid:241)skich indeksów gie(cid:239)do- wych — metody, podej(cid:258)cie i, co bardziej kontrowersyjne, skuteczno(cid:258)(cid:202) analizy b(cid:218)d(cid:200) w ka(cid:285)dym przypadku podobne. Czy naprawd(cid:218) mo(cid:285)na polega(cid:202) jedynie na analizie wykresów? Takie podej(cid:258)cie ma zapewne wielu zwolenników, budzi te(cid:285) jednak spore w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci. Z punktu wi- dzenia inwestorów obserwuj(cid:200)cych notowania intraday trudno jest je obroni(cid:202). Uwa(cid:285)ny czytelnik, który zapozna(cid:239) si(cid:218) z cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) po(cid:258)wi(cid:218)con(cid:200) analizie fundamentalnej i reakcjom rynku na publikacje danych, by(cid:202) mo(cid:285)e ju(cid:285) w tym momencie b(cid:218)dzie wiedzia(cid:239) dlaczego. Moment pu- blikacji danych makroekonomicznych stanowi bez w(cid:200)tpienia wyda- rzenie o charakterze fundamentalnym, a informacja o planowanym momencie publikacji ma swoje okre(cid:258)lone miejsce w tygodniowym ka- lendarzu wydarze(cid:241) dost(cid:218)pnym dla inwestorów. W momencie og(cid:239)o- szenia danych na wi(cid:218)kszo(cid:258)ci wykresów o wysokiej cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci (m.in. 1-minutowych, 5-minutowych czy 15-minutowych) tworz(cid:200) si(cid:218) anomalie, cz(cid:218)sto w (cid:285)aden sposób wcze(cid:258)niej niesygnalizowane przez zachowanie kursów. Wzrost zmienno(cid:258)ci w okresie kilku kolejnych ob- serwacji po og(cid:239)oszeniu danych bywa tak gwa(cid:239)towny, i(cid:285) nie znajduje swoich odpowiedników na wykresach o d(cid:239)u(cid:285)szym horyzoncie czaso- wym (dziennych, tygodniowych). Jaki ma to zwi(cid:200)zek ze wspomnian(cid:200) koncepcj(cid:200) obserwowania wy(cid:239)(cid:200)cznie wykresów, w oderwaniu od (cid:258)ro- Kup książkęPoleć książkę A n a l i z a t e c h n i c z n a 163 dowiska fundamentalnego? W wielu przypadkach takiego zachowania rynku i momentu jego wyst(cid:200)pienia za pomoc(cid:200) tradycyjnych narz(cid:218)dzi analizy technicznej przewidzie(cid:202) po prostu nie sposób — w zwi(cid:200)zku z czym stanowi(cid:200) one pewn(cid:200) anomali(cid:218). Przyk(cid:239)adem mo(cid:285)e by(cid:202) sytuacja z 6 lipca 2018 r., która zdarzy(cid:239)a si(cid:218) tu(cid:285) przed publikacj(cid:200) miesi(cid:218)cznych danych dotycz(cid:200)cych liczby nowych miejsc pracy w USA. Te informacje z regu(cid:239)y prowadz(cid:200) do wy- sokiego wzrostu zmienno(cid:258)ci, nie inaczej by(cid:239)o i tym razem. Na rynku EUR/USD rozpi(cid:218)to(cid:258)(cid:202) notowa(cid:241) w czasie ostatnich kilkunastu godzin przed publikacj(cid:200) danych by(cid:239)a ograniczona i wynosi(cid:239)a ok. 35 punktów (wykres 4.1). Moment publikacji danych stanowi pretekst do gwa(cid:239)- townego wzrostu zmienno(cid:258)ci, sprawiaj(cid:200)cego, (cid:285)e kurs EUR/USD osi(cid:200)- ga w ci(cid:200)gu kolejnych godzin nowe maksima (wykres 4.2). Wykres 4.1. Notowania na rynku EUR/USD przed publikacj(cid:200) danych z rynku pracy w USA, 6 lipca 2018, wykres 15-minutowy Kup książkęPoleć książkę 164 F O R E X W P R A K T Y C E . V A D E M E C U M I N W E S T O R A W A L U T O W E G O Wykres 4.2. Wp(cid:239)yw danych z rynku pracy w USA na notowania kursu EUR/USD, 6 lipca 2018, wykres 15-minutowy Jak wida(cid:202) na przedstawionym przyk(cid:239)adzie, inwestor stosuj(cid:200)cy jed- nocze(cid:258)nie oba podej(cid:258)cia — fundamentalne i techniczne — b(cid:218)dzie posiada(cid:239) wiedz(cid:218) o tych wydarzeniach znacznie wcze(cid:258)niej: lektura kalendarium na dany dzie(cid:241) wska(cid:285)e wyra(cid:283)nie, i(cid:285) o godz. 14:30 b(cid:218)d(cid:200) publikowane dane z rynku pracy USA, a zatem mo(cid:285)na oczekiwa(cid:202) gwa(cid:239)- townego wzrostu zmienno(cid:258)ci. Wy(cid:285)sza zmienno(cid:258)(cid:202) oznacza tu nie tylko wi(cid:218)ksze ryzyko zawieranych transakcji, ale tak(cid:285)e gwa(cid:239)towno(cid:258)(cid:202), z jak(cid:200) dochodzi do zmian na rynku, i zwi(cid:200)zane z tym emocje. W momencie publikacji danych reakcja inwestorów mo(cid:285)e dopro- wadzi(cid:202) do przekroczenia okre(cid:258)lonych poziomów wsparcia czy oporu i tym samym wygenerowa(cid:202) okre(cid:258)lone sygna(cid:239)y transakcyjne — a zatem samo podej(cid:258)cie techniczne mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) skuteczne. (cid:191)adna ze znanych metod technicznych nie okre(cid:258)li jednak, i(cid:285) dok(cid:239)adnie w pierw- szy pi(cid:200)tek miesi(cid:200)ca, o godz. 14:30 czasu warszawskiego, na rynku EUR/USD w momencie og(cid:239)oszenia danych z USA nast(cid:200)pi gwa(cid:239)towny wzrost zmienno(cid:258)ci. Jest to cenna informacja, któr(cid:200) z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) mo(cid:285)na Kup książkęPoleć książkę A n a l i z a t e c h n i c z n a 165 uzyska(cid:202) z tygodniowego kalendarium makroekonomicznego, (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)c analiz(cid:218) techniczn(cid:200) z fundamentaln(cid:200). Z elementów analizy fundamen- talnej rezygnowa(cid:202) zatem nie warto. 4.1.2. Podstawa oceny rynku Bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) przedstawione powy(cid:285)ej kontrowersje dotycz(cid:200)ce zastosowania analizy technicznej, mo(cid:285)na mie(cid:202) ju(cid:285) pierwsze w(cid:200)tpli- wo(cid:258)ci. Skoro naukowcy twierdz(cid:200), (cid:285)e nic si(cid:218) nie da zrobi(cid:202), to jaki jest w(cid:239)a(cid:258)ciwie sens analizy wykresów? I co sprawia, i(cid:285) tak wielu inwesto- rów koncentruje si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie na tej kwestii? Odpowiedzi dostarcza poj(cid:218)cie trendu — tendencji rozwojowej dostrzegalnej w graficznej reprezentacji wielu szeregów czasowych, w tym tak(cid:285)e na wykresach cenowych. To w(cid:239)a(cid:258)nie trend, rozumiany jako utrzymuj(cid:200)ca si(cid:218) w czasie tendencja rozwojowa danego zjawiska, sprawia, i(cid:285) aktywne inwesto- wanie na rynkach ma jednak pewien sens. Wielu osobom, tak(cid:285)e nie- zajmuj(cid:200)cym si(cid:218) na co dzie(cid:241) problematyk(cid:200) rynków finansowych, znane s(cid:200) poj(cid:218)cia hossy i bessy czy te(cid:285) tzw. dobrej koniunktury, okre(cid:258)laj(cid:200)ce w istocie trwa(cid:239)(cid:200) tendencj(cid:218) sprzyjaj(cid:200)c(cid:200) lub niesprzyjaj(cid:200)c(cid:200) inwesty- cjom w okre(cid:258)lone aktywa. Dotyczy(cid:202) to mo(cid:285)e papierów warto(cid:258)ciowych, ale tak(cid:285)e rynku nieruchomo(cid:258)ci („Mieszkania w miejscowo(cid:258)ci X ju(cid:285) od dawna dro(cid:285)ej(cid:200) i b(cid:218)d(cid:200) jeszcze dro(cid:285)sze”), motoryzacji („Sta(cid:239)y nap(cid:239)yw u(cid:285)ywanych samochodów z Zachodu sprawia, i(cid:285) ceny coraz bar- dziej…”) i wielu innych. Podobne tendencje wyst(cid:218)puj(cid:200) tak(cid:285)e w przy- padku notowa(cid:241) walut. Znane w (cid:258)rodowisku inwestorów powiedzenie mówi: „Trend jest twoim przyjacielem” — czy tak jest w istocie? W cz(cid:218)(cid:258)ci po(cid:258)wi(cid:218)conej poj(cid:218)ciu trendu znajduje si(cid:218) przyk(cid:239)ad poka- zuj(cid:200)cy, i(cid:285) inwestowanie na rynku pozbawionym trendów by(cid:239)oby znacznie prostsze. Niestety na rynkach walut nie wszyscy mog(cid:200) jedno- cze(cid:258)nie zyskiwa(cid:202), a tendencje rozwojowe — czy to komu(cid:258) odpowiada, czy nie — stanowi(cid:200) ich rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 166 F O R E X W P R A K T Y C E . V A D E M E C U M I N W E S T O R A W A L U T O W E G O Analiza techniczna rozwin(cid:218)(cid:239)a wiele metod pozwalaj(cid:200)cych na do- k(cid:239)adne badanie panuj(cid:200)cego trendu, stanowi(cid:200)cych skuteczne narz(cid:218)dzia inwestycyjne w sytuacji, gdy na rynku wyst(cid:218)puj(cid:200) silne tendencje roz- wojowe. W pewnym zakresie mo(cid:285)liwe jest tak(cid:285)e okre(cid:258)lenie momentu zmiany trendu. Nie nale(cid:285)y si(cid:218) jednak przedwcze(cid:258)nie cieszy(cid:202) — kiedy pojawia si(cid:218) trend horyzontalny, metody te bezlito(cid:258)nie zawodz(cid:200). Ist- niej(cid:200) równie(cid:285) bardzo dobre wska(cid:283)niki techniczne pozwalaj(cid:200)ce na sku- teczne operowanie na rynku w czasie trendów horyzontalnych — nie- stety z chwil(cid:200) pojawienia si(cid:218) wyra(cid:283)nego trendu natychmiast przestaj(cid:200) one dzia(cid:239)a(cid:202). Kluczem do sukcesu mo(cid:285)e by(cid:202) wi(cid:218)c odró(cid:285)nienie wyra(cid:283)nej tendencji rozwojowej od trendu horyzontalnego. Ten temat zostanie rozwini(cid:218)ty w kolejnej cz(cid:218)(cid:258)ci tego rozdzia(cid:239)u. 4.1.3. Historia powraca Trzecim z istotnych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) analizy technicznej jest powtarzalno(cid:258)(cid:202) historii. W my(cid:258)l tej koncepcji okre(cid:258)lone zachowania rynku, jakie mia(cid:239)y miejsce w przesz(cid:239)o(cid:258)ci, mog(cid:200) z powodzeniem pojawi(cid:202) si(cid:218) znowu, pro- wadz(cid:200)c do analogicznych rezultatów. Trudno zak(cid:239)ada(cid:202) w tym mo- mencie, i(cid:285) rynki posiadaj(cid:200) jaki(cid:258) szczególny rodzaj pami(cid:218)ci, który pro- wadzi do powtarzalno(cid:258)ci zachowa(cid:241) — lepiej nie stosowa(cid:202) tej swoistej personifikacji. Bardziej bezpieczne jest za(cid:239)o(cid:285)enie, i(cid:285) ka(cid:285)dy rynek po- siada specyficzny charakter i styl przebiegu notowa(cid:241), który mo(cid:285)na do- strzec na wykresie. Mo(cid:285)na ostro(cid:285)nie zak(cid:239)ada(cid:202), i(cid:285) przebieg notowa(cid:241) na rynku funta brytyjskiego, który w czasie bie(cid:285)(cid:200)cej sesji azjatyckiej od- znacza si(cid:218) nisk(cid:200) zmienno(cid:258)ci(cid:200) bez wyra(cid:283)nej tendencji rozwojowej, mo(cid:285)e zosta(cid:202) utrzymany. Narz(cid:218)dzia wypróbowane i skuteczne w tym okresie b(cid:218)d(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202) tak(cid:285)e chwil(cid:218) pó(cid:283)niej — ju(cid:285) na danych nap(cid:239)ywaj(cid:200)- cych z rynku w czasie rzeczywistym. Analogicznie trudno oczekiwa(cid:202), aby metody, które dot(cid:200)d nie dzia(cid:239)a(cid:239)y, nagle przynios(cid:239)y wyra(cid:283)ne powodzenie. Kup książkęPoleć książkę A n a l i z a t e c h n i c z n a 167 Powy(cid:285)sze stwierdzenie jest jedn(cid:200) z kluczowych informacji dla in- dywidualnego inwestora. Otwiera bowiem drog(cid:218) do w(cid:239)asnych bada(cid:241) i poszukiwa(cid:241) opartych na danych historycznych i mog(cid:200)cych prowa- dzi(cid:202) do wypracowania metod skutecznych dla danego rynku. Ka(cid:285)dy rynek i ka(cid:285)dy dost(cid:218)pny dla niego horyzont czasowy maj(cid:200) swoj(cid:200) specy- fik(cid:218), warto dok(cid:239)adnie zapozna(cid:202) si(cid:218) z ni(cid:200) przed dokonaniem rzeczy- wistych inwestycji. Mo(cid:285)e do tego s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie obserwacja i trening na danych historycznych — wystarczy zas(cid:239)oni(cid:202) praw(cid:200) stron(cid:218) wykresu i zawrze(cid:202) transakcj(cid:218) na papierze, aby chwil(cid:218) pó(cid:283)niej zweryfikowa(cid:202) jej zasadno(cid:258)(cid:202). Dotyczy to ka(cid:285)dej metody i ka(cid:285)dego stylu inwestycji, tak(cid:285)e tych prezentowanych w tym opracowaniu — tak jest (cid:239)atwiej i bez- pieczniej. Nie nale(cid:285)y ulega(cid:202) magii zapewnie(cid:241) autorów rozmaitych publikacji, którzy w(cid:239)a(cid:258)nie dzi(cid:218)ki tej jednej prezentowanej metodzie osi(cid:200)gn(cid:218)li nadzwyczajne zyski. Autorzy osi(cid:200)gn(cid:218)li zyski, przede wszyst- kim sprzedaj(cid:200)c ksi(cid:200)(cid:285)ki, a weryfikacja ich metod i ewentualne powtó- rzenie domniemanego sukcesu nale(cid:285)(cid:200) do czytelnika. W tej publikacji zostanie przedstawionych wiele prostych metod wywodz(cid:200)cych si(cid:218) z praktyki rynku. Prezentowane narz(cid:218)dzia mog(cid:200) pomóc czytelnikowi w samodzielnych badaniach i wirtualnych inwestycjach — to w(cid:239)a(cid:258)nie na te narz(cid:218)dzia nale(cid:285)y zwróci(cid:202) szczególn(cid:200) uwag(cid:218), zapoznaj(cid:200)c si(cid:218) z t(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) materia(cid:239)u. Raz jeszcze nale(cid:285)y powtórzy(cid:202) — sama teoria niestety nie wystarczy. Nie jest prawdziwe twierdzenie, i(cid:285) poziom skuteczno(cid:258)ci podej(cid:258)cia zale(cid:285)y od poziomu jego komplikacji. Narz(cid:218)dzie jest tu tylko jednym z elementów, obok niego o sukcesie decyduje zarz(cid:200)dzanie kapita(cid:239)em i konsekwencja. I to s(cid:200) najtrudniejsze elementy inwestowania. Kup książkęPoleć książkę Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: