Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00311 005563 13634643 na godz. na dobę w sumie
Forma testamentu w systemach common law - ebook/pdf
Forma testamentu w systemach common law - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9144-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Planowany termin wydania: styczeń 2017 r.

Ze względu na charakter prawny testamentu, zasadniczo zbieżny w porządkach prawnych ukształtowanych w tradycji angielskiej i kontynentalnej myśli prawniczej, forma testamentu należy do zagadnień uniwersalnych. Prezentowane opracowanie zawiera gruntowną analizę problematyki formy testamentu na tle wybranych systemów prawnych (Anglii i Walii, Szkocji, Irlandii Północnej, Irlandii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i RPA), ze szczególnym uwzględnieniem prawa amerykańskiego. Analizie poddano przepisy prawa, jak również obszerny zbiór orzeczeń i poglądów doktrynalnych. Książka stanowi wypowiedź autora w dyskusji na temat nowoczesnych trendów w zakresie rygoru formalnego testamentu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Forma testamentu w systemach common law Bartosz KuCia Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BARTOSZ KUCIA • FORMA TESTAMENTU W SYSTEMACH COMMON LAW Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO www.ksiegarnia.beck.pl FORMA TESTAMENTU W SYSTEMACH COMMON LAW BARTOSZ KUCIA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Redakcja: Ewa Sadowska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9143-4 ISBN e-book 978-83-255-9144-1 Spis treści VII Przedmowa ................................................................................................................. IX Wykaz skrótów .......................................................................................................... XVII Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXV 1 Rozdział I. Wprowadzenie ..................................................................................... 1 § 1. Uzasadnienie wyboru tematu .................................................................. § 2. Zadanie badawcze i założenia metodologiczne .................................... 5 7 § 3. Zakres terytorialny badań naukowych .................................................. § 4. Zakres przedmiotowy badań naukowych ............................................. 10 Rozdział II. Źródła prawa materialnego dotyczącego formy testamentu w systemach common law ................................................................................. § 1. Klasyfikacja źródeł prawa ........................................................................ § 2. Prawo międzynarodowe ........................................................................... § 3. Statute law i common law ......................................................................... § 4. Equity law, zwyczaje ................................................................................. § 5. Tzw. books of authority ........................................................................... § 6. Uwarunkowania historyczne a obecny stan prawny (działania zmierzające do zmiany rygoru formalnego testamentu i ujednolicenia prawa państw common law) ......................................... Rozdział III. Podstawowe pojęcia dla rozważań o formie testamentu ........ § 1. Testament (last will and testament) ....................................................... § 2. Zamiar testowania (animus testandi) a przesłanki ważności testamentu w systemach common law ................................................... § 3. Formuła treści testamentu (form) .......................................................... § 4. Wymagania formalne (formalities) ......................................................... I. Pojęcie ................................................................................................ II. Funkcje ............................................................................................... § 5. Formalizm (formalism) ............................................................................. I. Pojęcie ................................................................................................ II. Kwestie terminologiczne ................................................................. Rozdział IV. Formy testamentu ........................................................................... § 1. Rodzaje form testamentu występujących w prawach państw common law ................................................................................................ 13 13 14 20 25 27 27 39 39 49 55 57 57 57 63 63 65 69 69 V Spis treści § 2. Zwykłe formy testamentu ........................................................................ I. Formal will ........................................................................................ 1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Wymóg pisemności (writing) .................................................. 3. Podpis testatora ......................................................................... 4. Wymagania związane z udziałem świadków testamentu ... II. Testament holograficzny ................................................................ III. Testament notarialny ...................................................................... IV. Testament międzynarodowy .......................................................... V. Testament elektroniczny ................................................................. § 3. Szczególne formy testamentu .................................................................. Rozdział V. Formalizm rozwiązań prawnych dotyczących formy testamentu w systemach common law na przykładzie prawa amerykańskiego .................................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Działalność orzecznicza ............................................................................ I. Tradycyjny model interpretacji przepisów o formie testamentu (tzw. strict compliance doctrine) ................................ II. Model wykładni liberalnej (tzw. substantial-sufficient compliance doctrine) ........................................................................ § 3. Wpływ doktryny prawa spadkowego na działalność orzeczniczą i prawodawczą ............................................................................................ I. Doktryna tzw. substantial compliance J.H. Langbeina ................ II. Doktryna tzw. dispensing power (harmless error) ........................ § 4. Działalność prawodawcza ........................................................................ Rozdział VI. Podsumowanie ................................................................................. § 1. Konkluzje dotyczące systemów common law ze szczególnym uwzględnieniem prawa amerykańskiego ............................................... § 2. Czy unormowania dotyczące formy testamentu przyjęte w systemach common law mogą stanowić inspirację dla ustawodawcy polskiego? ........................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 71 71 71 74 77 86 97 103 107 112 116 123 123 129 129 144 163 163 170 189 209 209 216 229 VI Przedmowa Niniejsza praca stanowi uzupełnioną i zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, obronionej w 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach. Przedmowa do publikacji książkowej rozprawy jest właściwym miejscem dla wyra- żenia wdzięczności moim Mistrzom – Pani prof. dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk i Panu prof. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi. Rozprawa została przygotowana pod opieką naukową Pani prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk. Nie istnieją słowa, które choć w najmniejszym stopniu opisałyby moją wdzięczność wobec Pani Profesor, która odkryła, a następnie pielęgnowała we mnie zainteresowanie prawem cywilnym. Gdyby nie praca Pani Profesor nade mną, nie stał- bym w tym miejscu dzisiaj. Słowa wielkiej wdzięczności kieruję do Pana Profesora Maksymiliana Pazdana, za okazaną mi życzliwość oraz przekazaną wiedzę, nieocenioną dla mojej pracy nauko- wej. Panu Profesorowi, pod kierunkiem którego miałem zaszczyt przygotować pracę magisterską poświęconą systemowi administracji spadkiem w common law, zawdzię- czam zapoczątkowanie we mnie, wciąż wzrastającej, ciekawości zagranicznego prawa spadkowego. W przygotowaniu książki do druku niezwykle cenne były dla mnie życzliwe uwagi recenzentów rozprawy doktorskiej – Pana prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana i Pana prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego. Pragnę bardzo uprzejmie Panom Profesorom podziękować. Dziękuję władzom i pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a zwłasz- cza Wydziału Prawa i Administracji, za stworzenie znakomitych warunków do pracy nad rozprawą doktorską i niniejszą publikacją. Prawdziwie szczęśliwy jest ten, kogo otaczają przyjaciele. Uprzejmie dziękuję Szy- monowi Janikowi, który, podejmując trud przywiezienia ze Stanów Zjednoczonych Ameryki obszernego zbioru zakupionych przeze mnie książek, bardzo pomógł mi w zgromadzeniu literatury do niniejszej pracy. Ponad wszystko dziękuję moim najbliższym – Żonie Marcie oraz Rodzicom: Gra- żynie i Krzysztofowi Kuciom, bez których wiary i wsparcia praca ta by nie powstała. Katowice, grudzień 2016 r. Bartosz Kucia VII Wykaz skrótów 1. Akty normatywne Australia ACT.W.A. 1968 ............................. Wills Act 1968 (Australian Capital Territory) NSW.S.A. 2006 .............................. Succession Act 2006 (New South Wales) NT.W.A. 2007 ................................ Wills Act 2000 (Northern Territory) QLD.S.A. 1981 ............................... Succession Act 1981 (Queensland) SA.W.A. 1936 ................................. Wills Act 1936 (South Australia) TAS.W.A. 2008 .............................. Wills Act 2008 (Tasmania) VIC.W.A. 1997 .............................. Wills Act 1997 (Victoria) WA.W.A. 1970 .............................. Wills Act 1970 (Western Australia) Kanada Ustawodawstwo prowincji i terytoriów AB.W.S.A. 2010 ............................. Wills and Succession Act 2010 (Alberta) BC.W.E.S.A. 2009 .......................... Wills, Estates and Succession Act 2009 (British Co- lumbia) MB.W.A. 1988 ............................... Wills Act 1988 (Manitoba) NB.W.A. 1973 ................................ Wills Act 1973 (New Brunswick) NL.W.A. 1990 ................................ Wills Act 1990 (New Foundland and Labrador) NS.W.A. 1989 ................................ Wills Act 1989 (Nova Scotia) NT.W.A. 1988 ................................ Wills Act 1988 (Northwest Territories) NU.W.A. 1988 ............................... Wills Act 1988 (Nunavut) ON.S.L.R.A. 1990 .......................... Succession Law Reform Act 1990 (Ontario) PE.P.A. 1988 .................................. Probate Act 1988 (Prince Edward Island) QC.C.C. ........................................... Civil Code of Quebec SK.W.A. 1996 ................................. Wills Act 1996 (Saskatchewan) YU.W.A. 2002 ................................ Wills Act 2002 (Yukon) Niewiążące akty ujednolicone U.W.A. ............................................ Uniform Wills Act Nowa Zelandia NZ.W.A. 2007 ................................ Wills Act 2007 (New Zealand) IX Wykaz skrótów Polska KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Republika Południowej Afryki RSA.W.A. 1953 .............................. Wills Act 1953 (Republic of South Africa) Stany Zjednoczone Ameryki Prawo federalne C.F.R. ............................................... Code of Federal Regulations U.S.C. .............................................. United States Code Ustawodawstwo stanowe oraz Dystryktu Kolumbii AK.Stat. ........................................... Alaska Statutes AL.Code .......................................... Code of Alabama AR.Code.Ann. ................................ Arkansas Code Annotated AZ.Rev.Stat.Ann. ........................... Arizona Revised Statutes Annotated CA.Prob.Code ................................ California Probate Code CO.Rev.Stat. ................................... Colorado Revised Statutes CT.Gen.Stat.Ann. .......................... Connecticut General Statutes Annotated DC.Code ......................................... District of Columbia Official Code DE.Code.Ann. ................................ Delaware Code Annotated FL.Stat.Ann. ................................... Florida Statutes Annotated GA.Code ......................................... Official Code of Georgia HI.Rev.Stat. .................................... Hawaii Revised Statutes IA.Code.Ann. ................................. ID.Code ........................................... Idaho Code IL.Com.Stat.Ann. ........................... Illinois Compiled Statutes Annotated IN.Code.Ann. ................................. KS.Stat.Ann. ................................... Kansas Statutes Annotated KY.Stat.Ann. .................................. Kentucky Statutes Annotated LA.Civil.Code ................................ Louisiana Civil Code MA.Gen.Laws ................................ Massachusetts General Laws Annotated MD.Code.Ann. .............................. Maryland Code Annotated ME.Rev.Stat.Ann. .......................... Maine Revised Statutes Annotated MI.Code .......................................... Michigan Code MN.Stat.Ann. ................................. Minnesota Statutes Annotated MO.Rev.Stat. .................................. Missouri Revised Statutes MS.Code.Ann. ................................ Missisippi Code Annotated MT.Code.Ann. ............................... Montana Code Annotated NC.Gen.Stat. .................................. North Carolina General Statutes Annotated ND.Cent.Code ............................... North Dakota Century Code Indiana Code Annotated Iowa Code Annotated X Wykaz skrótów NE.Rev.Stat. ................................... Nebraska Revised Statutes NJ.Stat.Ann. ................................... New Jersey Statutes Annotated NH.Rev.Stat.Ann. .......................... New Hampshire Revised Statutes Annotated NM.Stat.Ann. ................................. New Mexico Statutes Annotated NV.Rev.Stat.Ann. .......................... Nevada Revised Statutes Annotated NY.EPTL ......................................... New York Estates Powers Trusts Law OH.Rev.Code ................................. Ohio Revised Code Annotated OK.Stat.Ann. .................................. Oklahoma Statutes Annotated OR.Rev.Stat. ................................... Oregon Revised Statutes PA.Cons.Stat.Ann. ......................... Pennsylvania Consolidated Statutes Annotated RI.Gen.Laws ................................... General Laws of Rhode Island Annotated SC.Code.Ann. ................................. South Carolina Code Annotated SD.U.P.C. ........................................ South Dakota Uniform Probate Code TN.Code.Ann. ................................ Tennessee Code Annotated TX.Est.Code ................................... Texas Estates Code UT.Code.Ann. ................................ Utah Code Annotated VA.Code .......................................... Virginia Code Annotated VT.Stat.Ann. .................................. Vermont Statutes Annotated WA.Rev.Code ................................ Washington Revised Code WI.Code.Ann. ................................ Wisconsin Code Annotated WV.Code ........................................ West Virginia Code WY.Stat.Ann. ................................. Wyoming Statutes Annotated Niewiążące akty ujednolicone UPC z 1969 r. ................................. Uniform Probate Code z 1969 r. UPC z 1990 r. ................................. Uniform Probate Code z 1990 r. Wielka Brytania i Irlandia EN.W.A. 1837 ................................ Wills Act 1837 (England and Wales) EI.S.A. 1965 .................................... Succession Act 1965 (Ireland) NI.W.A.P.O. 1994 ......................... Wills and Administration Proceedings (Northern SC.R.W.A. 1995 ............................. Requirements of Writing (Scotland) Act 1995 Ireland) Order 1994 2. Czasopisma i publikatory A.B.A.J. ............................................ American Bar Association Journal ACTEC J. ........................................ ACTEC Journal A.L.R.2nd ........................................ American Law Reports (Second) A.L.R.3rd ........................................ American Law Reports (Third) A.L.R.4th ......................................... American Law Reports (Fourth) A.L.R.5th ......................................... American Law Reports (Firth) XI Wykaz skrótów Ala.L.J. ............................................. Alabama Law Journal Alb.L.Rev. ....................................... Albany Law Review Alta.L.Rev. ...................................... Alberta Law Review Am.J.Comp.L. ................................ American Journal of Comparative Law Am.J. Trial Advoc. ........................ American Journal of Trial Advocacy Ariz.L.Rev. ...................................... Arizona Law Review Ark.L.Rev. ....................................... Arkansas Law Review Austl.J.Legal Hist. .......................... Australian Journal of Legal History Baylor L.Rev. .................................. Baylor Law Review B.U. Int’l L.J. .................................. Boston University International Law Journal Cal.L.Rev. ........................................ California Law Review Cambridge L.J. ............................... Cambridge Law Journal Can.Bus.L.J. .................................... Canadian Business Law Journal Chi.-Kent L.Rev. ............................ Chicago-Kent Law Review Colo.Law. ........................................ Colorado Lawyer Colum.L.Rev. ................................. Columbia Law Review Commw.L.Bull. .............................. Commonwealth Law Bulletin Conn.L.Rev. .................................... Connecticut Law Review Conn.Prob.L.J. ............................... Connecticut Probate Law Journal Creighton L.Rev. ........................... Creighton Law Review Dalhousie L.J. ................................. The Dalhousie Law Journal Dick.L.Rev. ..................................... Dickinson Law Review Duke L.J. ......................................... Duke Law Journal Duq.L.Rev. ...................................... Duquesne Law Review Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Est. Tr.J. ........................................ Estates and Trusts Journal Est. Tr.Q. ...................................... Estates and Trusts Quarterly Est.Tr. Pensions J. ..................... Estates, Trusts Pensions Journal Fla.L.Rev. ........................................ Florida Law Review Ga.L.Rev. ........................................ Georgia Law Review Ga.St.U.L.Rev. ................................ Georgia State University Law Review Harv.L.Rev. ..................................... Harvard Law Review Hasting L. J. ................................... Hasting Law Journal Hofstra L.Rev ................................. Hofstra Law Review Int’l Comp.L.Q. ......................... Iowa L.Rev. .................................... Isr.L.Rev. ......................................... J.S.Afr.L. .......................................... James Cook U.L.Rev. .................... K.C.L.Rev. ....................................... Kansas City Law Review KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego International and Comparative Law Quarterly Iowa Law Review Israel Law Review Journal of South African Law James Cook University Law Review XII KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze Ky.L.J. .............................................. Kentucky Law Journal L.Rev.M.S.U. – D.C.L. .................. Law Review of Michigan State University Detroit Wykaz skrótów College of Law Man.L.J. ........................................... Manitoba Law Journal Marq. Elder’s Advisor ................... Marquette Elder’s Advisor McGeorge L.Rev. ........................... McGeorge Law Review Melb.U.L.Rev. ................................ Melbourne University Law Review Mich.L.Rev. .................................... Michigan Law Review Mil.L.Rev. ....................................... Military Law Review Minn.L.Rev. .................................... Minnesota Law Review Miss.L.J. ........................................... Mississippi Law Journal Mont.L.Rev. .................................... Montana Law Review N.C.L.Rev. ...................................... North Carolina Law Review N.D.L.Rev. ...................................... North Dakota Law Review N.J.L.J. ............................................. New Jersey Law Journal N.Ky.L.Rev. .................................... Northern Kentucky Law Review N.L.J. ................................................ New Law Journal N.Y.U.L.Q.Rev. .............................. New York University Law Quarterly Review Neb.L.Rev. ...................................... Nebraska Law Review NP .................................................... Nowe Prawo Ohio N.U.L.Rev. ............................ Ohio Northern University Law Review Ohio St.L.J. ..................................... Ohio State Law Journal Okla.L.Rev. ..................................... Oklahoma Law Review Osgoode Hall L.J. .......................... Osgoode Hall Law Journal OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna i Pracy OSNC-ZD ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Zbiór dodatkowy OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich Ottawa L.Rev. ................................ Ottawa Law Review Oxford U.Commw.L.J. ................. Oxford University Commonwealth Law Journal Pepp.L.Rev. ..................................... Pepperdine Law Review PiP ................................................... Państwo i Prawo PN .................................................... Przegląd Notarialny PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Prob.L.J. .......................................... Probate Law Journal Quinnipiac Prob.L.J. ..................... Quinnipiac Probate Law Journal Real Prop.Prob. Tr.J. ................... Real Property, Probate and Trust Journal XIII Wykaz skrótów Real Prop.Tr. Est.L.J. ................ Real Property, Trust Estate Law Journal Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny S. African L.J. ................................. South African Law Journal S.Tex.L.J. ......................................... South Texas Law Journal Sask.L.Rev. ...................................... Saskatchewan Law Review SC ..................................................... Studia Cywilistyczne St. John’s L.Rev. ............................. St. John’s Law Review St. Mary’s L.J. ................................. St. Mary’s Law Journal Stellenbosch L.Rev. ....................... Stellenbosch Law Review Sw.L.Rev. ........................................ Southwestern Law Review Temp.L.Q. ....................................... Temple Law Quarterly Tenn.L.Rev. .................................... Tennessee Law Review TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego Tul.L.Rev. ....................................... Tulane Law Review U.Ark. Little Rock L.J. .................. University of Arkansas at Little Rock Law Journal U.Det.L.J. ........................................ University of Detroit Law Journal U. Detroit Bi-Monthly L.Rev. ...... University of Detroit Bi-Monthly Law Review U.Mem.L.Rev. ................................ University of Memphis Law Review U. Miami L.Rev. ............................ University of Miami Law Review U.Mich.J.L. Reform ....................... University of Michigan Journal of Law Reform U.Pa.L.Rev. ..................................... University of Pennsylvania Law Review U.Pitt.L.Rev. ................................... University of Pittsburgh Law Review U.Rich.L.Rev. ................................. University of Richmond Law Review U.Tas.L.Rev. .................................... University of Tasmania Law Review U. Toronto L.J. .............................. The University of Toronto Law Journal U.B.C.L.Rev. ................................... U.B.C. Law Review U.N.B.L.J. ........................................ University of New Brunswick Law Journal U.N.B.L.Sch.J. ................................. University of New Brunswick Law School Journal U.W.Austl.L.Rev. ........................... University of Western Australia Law Review Va.L.Rev. ......................................... Virginia Law Review Valparaiso U.L.Rev. ....................... Valparaiso University Law Review Vand.J.Transnat’l L. ...................... Vanderbilt Journal Of Transnational Law Vt.L.Rev. ......................................... Vermont Law Review Waikato L.Rev. .............................. Waikato Law Review Wash. Lee L.Rev. ...................... Washington and Lee Law Review Wash.U.L.Q. ................................... Washington University Law Quartertly Washburn L.J. ................................ Washburn Law Journal Wis.Law. ......................................... Wisconsin Lawyer Wyo.L.J. .......................................... Wyoming Law Journal Wyo.L.Rev. ..................................... Wyoming Law Review Yale L.J. ........................................... Yale Law Journal XIV Wykaz skrótów 3. Inne skróty art. .................................................... artykuł cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dosł. ................................................. dosłownie dot. ................................................... dotyczy inni in. ..................................................... i tak dalej itd. .................................................... itp. .................................................... i temu podobne m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) Nb .................................................... numer brzegowy np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer oprac. ............................................... opracowanie orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja ppkt ................................................. podpunkt przyp. .............................................. przypis r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozdz. ............................................... rozdział s. ....................................................... SN .................................................... Sąd Najwyższy t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... tłum. ................................................ tzn. ................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp v. ...................................................... versus w. ...................................................... wiek wyr. .................................................. wyrok zał. .................................................... załącznik ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz tom tekst jednolity to jest tłumaczenie to znaczy tak zawny (-a, -e) rok strona (-y) XV Wykaz literatury Alberta Law Reform Institute, Report on a Succession Consolidation Statute. Final Re- port No. 87, Edmonton 2002. Alberta Law Reform Institute, The Creation of Wills. Final Report No. 96, Edmonton Alberta Law Reform Institute, The Creation of Wills. Report for Discussion No. 20, Alberta Law Reform Institute, Wills: Non-Compliance With Formalities. Final Report Alexander G.S., Ademption and the Domain of Formality in Wills Law, Alb.L.Rev. 1992, Allen W.W., What Constitutes the Presence of the Testator in the Witnessing of his 2009. Edmonton 2007. No. 84, Edmonton 2000. t. 55, Nr 4. Will, A.L.R.2nd 1961, t. 75. sco–Charlottesville 2005. shburn L.J. 1964, t. 3, Nr 2. Andersen R.W., Will Executions: A Modern Guide, Am.J. Trial Advoc. 1994, t. 18, Nr 1. Andersen R.W., Bloom I.M., Fundamentals of Trusts and Estates, Newark–San Franci- Anderson T.A., Dellinger: Once Is Enough, Res Gestae 2003, t. 47, Nr 5. Antrim S.E., Wills – Sufficiency of Witnesses as Prescribed by Statute – Presence, Wa- Ascher M.L., The 1990 Uniform Probate Code: Older and Better, or More like the In- ternal Revenue Code?, Minn.L.Rev. 1993, t. 77, Nr 3. Ashton Ch., Sources of Scots Law, w: Ch. Ashton i in., Understanding Scots Law. An In- troduction to Scots Law, Procedure and Legal Skills, Edinburgh 2007. Atkinson T.E., Handbook of the Law of Wills and Other Principles of Succession Inc- luding Intestacy and Administration of Decedents’ Estates, St. Paul 1953. Averill L.H. Jr., An Eclectic History and Analysis of the 1990 Uniform Probate Code, Alb.L.Rev. 1992, t. 55, Nr 4. Averill L.H. Jr., Brantley E.B., A Comparison of Arkansas’s Current Law Concerning Succession, Wills, and Other Donative Transfers with Article II of the 1990 Uni- form Probate Code, U.Ark. Little Rock L.J. 1995, t. 17, Nr 4. Bale G., Wills and Trusts, Ottawa L.Rev. 1969, t. 3, Nr 2. Bamberger N.D., Are Military Testamentary Instruments Unconstitutional? Why Com- pliance with State Testamentary Formality Requirements Remains Essential, Mil.L.Rev. 2008, vol. 196. Bann S.P., In Re Probate of the Alleged Will of Russell G. Ranney. Will May Be Admitted to Probate Where Substantial Compliance Exists, N.J.L.J. 1991, Nr 128. XVII Wykaz literatury Barlow J.S., King L.C., King A.G., Wills, Administration and Taxation Law and Practice, London 2011. Barlow F., Sherrin Ch., Wallington R., Meadway S.L., Waterworth M., Williams on Wills. Volume 1. The Law of Wills, London 2008. Baron J.B., Intention, Interpretation, and Stories, Duke L.J. 1992, t. 42, Nr 3. Bates G., A Case for Intention, N.L.J. 1974, t. 124. Bates S.O., Holographic Wills, Tenn.L.Rev. 1942, t. 17, Nr 4. Battersby G., Wills and Trusts, Man.L.J. 1968, t. 3, Nr 1. Beinart B., Some Aspects of Privileged Wills, Acta Juridica 1959. Beinart B., Testamentary Form and Capacity and the Wills Act, 1953, S. African L.J. Bell J., Sources of Law, w: P. Birks (red.), English Private Law. Volume I, Oxford 2000. Best J.W., Holographic Wills in Montana – Problems in Probate, Mont.L.Rev. 1963, 1953, t. 70, Nr 2. t. 24, Nr 2. Beyer G.W., Statutory Will Methodologies – Incorporated Forms vs. Fill-In Forms: Ri- valry or Peaceful Coexistence?, Dick.L.Rev. 1990, t. 94, Nr 2. Beyer G.W., Wills, Trusts and Estates. Examples and Explanations, New York 2005. Beyer G.W., Buckley W.R., Videotape and the Probate Process: The Nexus Grows, Okla.L.Rev. 1989, t. 42, Nr 1. Beyer G.W., Hargrove C.G., Digital Wills: Has the Time Come for Wills to Join the Di- gital Revolution?, Ohio N.U.L.Rev. 2007, t. 33, Nr 3. Bingham J.W., Estates of Decedents, w: J.P. Hall (red.), American Law and Procedure. Volume VI, Philadelphia 1951. Blajer P., Notariat łaciński z amerykańskiej perspektywy, Rej. 2013, Nr 2. Błahuta F., w: J. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Warszawa 1972. Boddery S.S., Electronic Wills: Drawing a Line in the Sand Against Their Validity, Real Prop.Tr. Est.L.J. 2012, t. 47, Nr 1. Bonfield L., Reforming the Requirements for Due Execution of Wills: Some Guidance from the Past, Tul.L.Rev. 1996, t. 70, Nr 6. Bordwell P., The Statute Law of Wills, Iowa L.Rev. 1928, t. 14, Nr 1. Borkowski A., Textbook on Succession, Oxford 2002. Bott A.J., North Dakota Probate Code: Prior and Revised Article II, N.D.L.Rev. 1996, t. 72, Nr 1. Bradford Stevens A., Uniform Probate Code Procedures: Time for Wyoming to Recon- sider, Wyo.L.Rev. 2002, t. 2, Nr 2. Brady J.C., Succession Law in Ireland, Dublin 1995. Bramley S.L., Riddett R.E., Wills, Probate and Administration, Bristol 1996. Brand D., Succession, w: Ch. Ashton i in., Understanding Scots Law. An Introduction to Scots Law, Procedure and Legal Skills, Edinburgh 2007. British Columbia Law Institute, Wills, Estates and Succession: A Modern Legal Frame- work. BCLI Report No. 45, Vancouver 2006. XVIII Wykaz literatury Brown R.L., The Holograph Problem – The Case against Holographic Wills, Tenn.L.Rev. 2006, t. 74, Nr 1. Buckley W.R., Indiana’s New Videotaped Wills Statute: Launching Probate into the 21st Century, Valparaiso U.L.Rev. 1985, t. 20, Nr 1. Buckley W.R., Buckley A.W., Videotaping Wills: A New Frontier in Estate Planning, Ohio N.U.L.Rev. 1984, t. 11, Nr 2. Burns J.J., Wills Execution, Duq.L.Rev. 1982, t. 20, Nr 2. Cahill B., “How Far English Laws are in Force Here”: Nova Scotia’s First Century of Reception Law Jurisprudence, U.N.B.L.J. 1993, vol. 42. Caldwell Ch.J., Should “E-Wills” Be Wills: Will Advances in Technology Be Recognized for Will Execution?, U.Pitt.L.Rev. 2002, t. 63, Nr 2. Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1970. Campbell E., Colonial Legislation and the Laws of England, U.Tas.L.Rev. 1965, vol. 2, Nr 2. Nr 1. Cannon M.C., Outline of the Missouri Law of Wills, K.C.L.Rev. 1934, t. 2, Nr 6. Casswell D.G., The Conflict of Laws Rules Governing the Formal Validity of Wills: Past Developments and Suggested Reform, Osgoode Hall L.J. 1977, t. 15, Nr 1. Castles A.C., The New Principle of Law Reform in Australia, Dalhousie L.J. 1977, vol. 4, Certoma G.L., The Law of Succession in New South Wales, Pyrmont 2010. Chaffin V.F., Execution, Revocation, and Revalidation of Wills: A Critique of Existing Statutory Formalities, Ga.L.Rev. 1977, t. 11, Nr 2. Chaffin V.F., Barwick D.G., The Probate and Establishment of Domestic and Foreign Wills: An Analysis of Statutory Requirements, Ga.L.Rev. 1978, t. 13, Nr 1. Champine P.R., My Will Be Done: Accommodating the Erring and the Atypical Testa- tor, Neb.L.Rev. 2001, t. 80, Nr 3. Chase P., The Uniform International Will: The Next Step in the Evolution of Testa- mentary Disposition, B.U. Int’l L.J. 1988, t. 6, Nr 2. Cilenti M., Comment on Permitting Pre-Mortem Probate in the State of New York. Committee on Trusts, Estates and Surrogate’s Courts, www.nycbar.org. Clark D.S., The Sources of Law, w: D.S. Clark, T. Ansay (red.), Introduction to the Law of the United States, The Hague 2002. Clark E., Lusky L., Murphy A.W., Ascher M.L., McCouch G.M.P., Cases and Materials on Gratuitous Transfers. Wills, Intestate Succession, Trusts, Gifts, Future Interests, and Estate and Gift Taxation, St. Paul 2007. Close A., The Uniform Law Conference and the Harmonization of Law in Canada, U.B.C.L.Rev. 2007, vol. 40, Nr 2. Clowney S., In Their Own Hand: An Analysis of Holographic Wills and Homemade Willmaking, Real Prop.Tr. Est.L.J. 2008, t. 43, Nr 1. Cote J.E., The Introduction of English Law into Alberta, Alta.L.Rev. 1964, vol. 3, Nr 2. Courtney P. (red.), Wills, Probate and Estates, Oxford 2012. Crago N., Reform of the Law of Wills, U.W.Austl.L.Rev. 1995, t. 25, Nr 2. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Forma testamentu w systemach common law
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: