Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00396 010964 10764814 na godz. na dobę w sumie
Formalizm postępowania cywilnego - ebook/pdf
Formalizm postępowania cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 410
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0066-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagadnienia związane z formalizmem postępowania cywilnego, a zwłaszcza odnoszące się do stopnia (poziomu) sformalizowania tego postępowania, stanowią jedną z podstawowych kwestii prawnych rozważanych zarówno w teorii jak i praktyce postępowania cywilnego.

Niniejsza książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem dotyczącym tej problematyki.

Oprócz zagadnień szczegółowych wiążących się z formalizowaniem, zawiera ona analizę istoty i znaczenia prawnoprocesowego formalizmu, w tym m.in.: określenie jego źródeł oraz kryteriów kształtowania i oceny stopnia sformalizowania postępowania, a także ustalenie dopuszczalnych granic formalizmu. Dla realizacji celu postępowania cywilnego niezbędne jest bowiem zachowanie przez ustawodawcę, podmioty postępowania oraz przedstawicieli nauki prawa dopuszczalnych granic formalizmu, które są wyznaczane przez warunki tzw. sprawiedliwości proceduralnej, stanowiącej jeden z aspektów prawa do sądu. Utrzymanie poziomu formalizmu procesowego w tych granicach sprawia, że możemy mówić o istnieniu prawnie zorganizowanej działalności ludzkiej służącej załatwianiu spraw cywilnych, w ramach której działania poszczególnych podmiotów są uporządkowane, a ich interesy procesowe mogą uzyskać właściwą ochronę przed dowolnością, arbitralnością czy też przypadkowością działań innych podmiotów uczestniczących w tej działalności (postępowaniu cywilnym).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE S£AWOMIR CIEŒLAK · FORMALIZM POSTÊPOWANIA CYWILNEGO Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, TOM I–III, wyd. 4 Duże Komentarze Becka M. Uliasz KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Ł. Błaszczak, M. Ludwik SĄDOWNICTWO POLUBOWNE (ARBITRAŻ) Zarys Prawa E. Gniewek (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe J. Jagieła TYMCZASOWA OCHRONA PRAWNA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Monografie Prawnicze A. Wróbel, W. Czapliński WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH CYWILNYCH I KARNYCH Zarys Prawa PRAWO CYWILNE 2008 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl FORMALIZM POSTÊPOWANIA CYWILNEGO S£AWOMIR CIEŒLAK Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz Skład i łamanie: Kolonel ISBN 978-83-255-0066-5 Dedykuję mojej Żonie Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XV Bibliografia ............................................................................................................. . XIX Wstęp .......................................................................................................................... .XXXIII 1.. Przedmiot.badania....................................................................................... .XXXIII . . 2.. Metody.badawcze......................................................................................... .XXXIV Rozdział I. Postępowanie cywilne jako przedmiot badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z punktu widzenia formalizmu................................................................ §.1.. Uwagi.wstępne.. ......................................................................................... §.2.. Pojęcie.i.rodzaje.postępowania.cywilnego........................................ I..Pojęcie.postępowania.cywilnego.................................................. . II..Rodzaje.postępowania.cywilnego.a.formalizm.procesowy.... . §.3.. Elementy.postępowania.cywilnego...................................................... I..Uwagi.wstępne.................................................................................... . II..Elementy.postępowania.cywilnego.w.poglądach.doktryny.... . . III..Analiza.poglądów.doktryny.na.temat.elementów. . . . . . . . . . . . . . .postępowania.cywilnego.................................................................. V..Elementy.postępowania.cywilnego.w.ujęciu.ogólnej.teorii .prawa.oraz.niektórych.innych.dyscyplin.naukowych............ .1.. Uwagi.wstępne............................................................................... .2.. Język.jako.podstawowe.„narzędzie”.służące.do. .. dokonywania.czynności.postępowania.cywilnego............ .3.. Czynności.postępowania.cywilnego.jako.czynności. .. konwencjonalne............................................................................. .. 3.1.. Pojęcie.czynności.konwencjonalnych............................ .. 3.2..Wypowiedzi.performatywne.i.akty.mowy................... .. 3.3...Zindywidualizowane.akty.użycia.języka.w.ujęciu.. .postępowania.cywilnego.................................................................. IV..Systematyka.elementów.samoistnych.(czynności). 1 1 2 2 4 5 5 6 11 15 20 20 20 25 25 26 socjolingwistyki..................................................................... . . . . . . §.4.. .Wymagania.prawne.samoistnych.elementów.(czynności).. .4.. Przydatność.pozadogmatycznego.ujęcia.elementów. .. postępowania.cywilnego.dla.analizy.jego.formalizmu..... postępowania.cywilnego.......................................................................... I..Uwagi.wstępne.................................................................................... . 30 32 34 34 VII Spis treści III..Cele.i.funkcje.postępowania.cywilnego.w.doktrynie. II..Pojęcie.wymagań.prawnych.czynności.postępowania. III..Rodzaje.wymagań.prawnych.czynności.postępowania. .doktryny.polskiej................................................................................ .cywilnego.. ............................................................................................ .wybranych.państw.............................................................................. .1.. Cele.i.funkcje.postępowania.cywilnego.w.wybranych. .. państwach.systemu.prawa.kontynentalnego....................... .. 1.1.. Doktryna.holenderska......................................................... .. 1.2.. Doktryna.francuska,.szwajcarska.i.włoska................... .2.. Cele.i.funkcje.postępowania.cywilnego.w.systemie. common law.na.przykładzie.prawa.angielskiego................ .. .3.. Doktryna.chińska........................................................................... IV..Cel.i.funkcja.postępowania.cywilnego.a.jego.formalizm...... .1.. Cel.a.funkcja.postępowania.cywilnego.................................. .2.. Związek.celu.i.funkcji.postępowania.cywilnego. .. . . . . .cywilnego. ............................................................................................ §.5.. Cel.poszczególnych.czynności.postępowania.cywilnego............. §.6.. Cel.i.funkcja.postępowania.cywilnego................................................ . I..Uwagi.wstępne.................................................................................... . II..Cele.i.funkcje.postępowania.cywilnego.w.poglądach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Istota i znaczenie prawnoprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze.stopniem.jego.sformalizowania........................................... formalizmu postępowania cywilnego.................................................. §.7.. Uwagi.wstępne.. ......................................................................................... §.8.. Pojęcie.formalizmu.postępowania.cywilnego.................................. §.9.. Charakter.prawny.formalizmu.postępowania.cywilnego............. I..Uwagi.wstępne.................................................................................... . II..Formalizm.procesowy.a.zasady.postępowania.cywilnego... . . .1.. Zasady.prawa.w.ogólnej.teorii.prawa..................................... .2.. Zasady.prawa.w.dogmatyce.prawa.postępowania. . .. cywilnego.......................................................................................... . .. 2.1.. Cel.analizy................................................................................ . .. 2.2..Zasady.postępowania.cywilnego.w.doktrynie. . . .. .. 2.3..Zasady.postępowania.cywilnego.w.doktrynie. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. innych.państw........................................................................ 2.3.1.. Uwagi.wstępne.......................................................... 2.3.2.. Doktryna.wybranych.państw.systemu. . . . . . prawa.kontynentalnego.......................................... 2.3.2.1..Doktryna.włoska........................................ 2.3.2.2..Doktryna.francuska.................................. 2.3.2.3..Doktryna.hiszpańska................................ 2.3.2.4..Doktryna.niemiecka................................. polskiej...................................................................................... . . . . . . . . . VIII 35 36 40 43 43 44 50 50 50 51 53 55 55 55 61 63 63 64 67 67 67 67 71 71 72 79 79 80 80 82 83 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści . . . . . . . . . . angielskiego................................................................ 2.3.2.5..Doktryna.holenderska............................. . 2.3.3.. System.common law.na.przykładzie.prawa. . 2.3.4.. Podsumowanie.analizy.zasad.postępowania . .. .. .. .. .. cywilnego.w.doktrynie.innych.państw............. .. 2.4..Formalizm.procesowy.w.doktrynie.polskiej............... .. 2.5..Istota.i.znaczenie.formalizmu.procesowego. .. .. .. .. .. .3.. Rozważenie.możliwości.uznania.formalizmu. .. procesowego.za.zasadę.postępowania.cywilnego............. . . . . . . . . . . . . . . . 99 . §.10.. Źródła.formalizmu.postępowania.cywilnego.................................. 100 §.11.. .Formalizm.procesowy.a.charakter.norm.prawa.. w.doktrynie.i.judykaturze.innych.państw.................... 2.5.1.. Uwagi.wstępne.......................................................... 2.5.2.. Doktryna.francuska.................................................. 2.5.3.. Doktryna.włoska....................................................... 2.5.4.. Doktryna.niemiecka................................................ .postępowania.cywilnego.................................................................. III..Formalizm.procesowy.jako.właściwość.(cecha). 86 86 88 88 89 90 94 84 84 94 postępowania.cywilnego........................................................................ 104 §.12.. .Kryteria.kształtowania.i.oceny.stopnia.(poziomu).. sformalizowania.postępowania.cywilnego...................................... 106 §.13.. Granice.formalizmu.procesowego.i.ich.wyznaczniki.................. 108 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 108 . II..Aspekty.granic.formalizmu.procesowego.................................. 108 . . III..Rodzaje.granic.formalizmu.procesowego.................................. 109 IV...Dopuszczalne.granice.formalizmu.procesowego.a.prawo.. . . angielskiego............................................................................ 112 do.sądu.................................................................................................... 110 .1.. Zagadnienia.ogólne....................................................................... 110 .2.. Sprawiedliwość.proceduralna.w.doktrynie.wybranych .. państw............................................................................................... 112 .. 2.1.. Uwagi.wstępne....................................................................... 112 .. 2.2..System.common law.na.przykładzie.prawa. .. .. 2.3..Doktryna.wybranych.państw.systemu.prawa. .. .. .. .. .. .3.. Wyznaczniki.dopuszczalnych.granic.formalizmu. .. procesowego.a.cel.postępowania.cywilnego....................... 116 . . . . . . . . . . . . . . §.14.. .Znaczenie.prawnoprocesowe.formalizmu.postępowania.. kontynentalnego................................................................... 113 2.3.1.. Doktryna.francuska.................................................. 113 2.3.2.. Doktryna.włoska....................................................... 114 2.3.3.. Doktryna.austriacka................................................. 115 2.3.4.. Doktryna.holenderska............................................ 115 . . . . . cywilnego..................................................................................................... 117 IX Spis treści I..Znaczenie.prawnoprocesowe.formalizmu.z.punktu. .widzenia.bytu.i.efektywności.postępowania.cywilnego...... 117 II..Znaczenie.formalizmu.procesowego.z.punktu.widzenia. . . . . . . . . .osób.podejmujących.działania.w.postępowaniu. .cywilnym................................................................................................ 118 . . . . . . . . Rozdział III. Zagadnienia ogólne dotyczące formy czynności postępowania cywilnego.............................................................................. 121 . .działalności.naukowo-dydaktycznej.w.dziedzinie. .postępowania.cywilnego.................................................................. 119 §.15.. .Pojęcie,.funkcje.i.rodzaje.form.czynności.postępowania.. III..Znaczenie.formalizmu.procesowego.z.punktu.widzenia. cywilnego..................................................................................................... 121 I..Pojęcie.formy.czynności................................................................... 121 . II..Funkcje.formy.czynności.................................................................. 122 . . III..Rodzaje.form.czynności.................................................................... 125 §.16.. Źródła.regulacji.formy.czynności........................................................ 127 §.17.. .Zakres.zastosowania.formy.ustnej.i.pisemnej.. w.postępowaniu.cywilnym.................................................................... 131 §.18.. .Zakres.zastosowania.formy.ustnej.i.pisemnej.w.prawie.. postępowania.cywilnego.innych.państw......................................... 137 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 137 II..Rozwiązania.francuskie..................................................................... 137 III..Rozwiązania.włoskie.......................................................................... 138 IV..Rozwiązania.niemieckie................................................................... 140 V..Rozwiązania.holenderskie............................................................... 146 VI..Rozwiązania.austriackie.................................................................... 146 VII..Rozwiązania.koreańskie.................................................................... 147 VIII..System.common law.na.przykładzie.prawa.angielskiego..... 149 . . . . . . . . . . . §.19.. .Dopuszczalny.zakres.wykładni.oświadczeń.zawartych.. .ustnej.i.pisemnej.w.prawie.postępowania.cywilnego. .innych.państw...................................................................................... 151 IX..Podsumowanie.analizy.zakresu.zastosowania.formy. w.ustnych.i.pisemnych.czynnościach.uczestników.. postępowania.cywilnego.z.punktu.widzenia.formalizmu.. procesowego............................................................................................... 152 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 152 II..Pojęcie.i.warunki.dokonania.wykładni.oświadczeń. .procesowych......................................................................................... 152 III..Pojęcie.zakresu.wykładni.oświadczeń.procesowych............. 156 IV..Kierunki.i.reguły.wykładni.oświadczeń.procesowych.......... 157 V..Wykładnia.a.usunięcie.wątpliwości.co.do.treści. .oświadczeń.procesowych................................................................ 161 VI..Wykładnia.oświadczeń.procesowych.a.interpretacja. .niesamoistnych.elementów.postępowania.cywilnego.......... 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Spis treści Rozdział IV. Forma ustna czynności postępowania cywilnego..... 165 . §.20.. Wymagania.formy.ustnej........................................................................ 165 §.21.. Ustne.czynności.uczestników.postępowania.................................. 168 . . §.22.. Ustne.czynności.organów.postępowania......................................... 171 Rozdział V. Forma pisemna czynności postępowania cywilnego.... 175 §.23.. Zagadnienia.ogólne.................................................................................. 175 . . §.24.. .Pisemne.czynności.uczestników.postępowania..Pisma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.nast..KPC......................................................................................... 183 i.wiedzy.zawartych.w.pismach.procesowych w.świetle.orzecznictwa.SN................................................ 178 dopuszczalnej.wykładni.pisemnych.oświadczeń. procesowych........................................................................... 182 procesowe................................................................................................... 176 I..Rodzaje.wymagań.formalnych.zwykłych.pism.procesowych... 176 .1.. Język.pism.procesowych............................................................. 177 .. 1.1.. Zakres.dopuszczalnej.wykładni.oświadczeń.woli .. .. .. 1.2.. Tendencja.w.poglądach.SN.co.do.zakresu. .. .. .2.. Ogólne.wymagania.formalne.określone.w.art..126. .. .. 2.1.. Oznaczenie.sądu.(organu),.do.którego.pismo. .. .. 2.2..Oznaczenie.stron.(uczestników),.ich. .. przedstawicieli.ustawowych.i.pełnomocników......... 188 .. 2.3..Oznaczenie.rodzaju.pisma................................................. 191 .. 2.4..Osnowa.wniosku.lub.oświadczenia.oraz. .. .. 2.5..Podanie.wartości.przedmiotu.sporu.lub.wartości. .. .. 2.6..Podpis.strony.albo.jej.przedstawiciela. .. ustawowego.lub.pełnomocnika....................................... 195 .. 2.7.. Wymienienie.załączników.................................................. 198 .. 2.8..Dołączenie.do.pisma.załączników................................... 199 .3.. „Tradycyjne”.wymagania.formy.pisemnej............................. 208 przedmiotu.zaskarżenia...................................................... 195 jest.skierowane....................................................................... 184 dowody.na.poparcie.przytoczonych.okoliczności.... 193 . . . . . II..Rodzaje.wymagań.formalnych.kwalifikowanych.pism. .procesowych......................................................................................... 211 .1.. Zagadnienia.ogólne....................................................................... 211 .2.. Pisma.procesowe.wnoszone.na.urzędowym.formularzu.... 213 .. 2.1..Dopuszczalność.użycia.kopii.formularza. .. .. .. 2.2..Rodzaje.pism.procesowych.wnoszonych. .. .3.. Pisma.procesowe.wnoszone.na.elektronicznym. .. nośniku.informatycznym............................................................ 223 urzędowego.lub.dokonania.jego.komputerowej. obróbki..................................................................................... 218 na.urzędowym.formularzu................................................. 221 . . . XI Spis treści . III..Pisemne.akty.(czynności).decyzyjne.organów. .postępowania....................................................................................... 232 .1.. Zawiadomienia.i.wezwania.w.formie.pisemnej.................. 232 .2.. Gromadzenie.materiału.procesowego.w.formie. .. pisemnej.. ......................................................................................... 240 .4.. Elektroniczna.forma.czynności.procesowych. .. w.ujęciu.prawnoporównawczym............................................ 227 .. 4.1.. Uwagi.wstępne....................................................................... 227 .. 4.2..Rozwiązania.austriackie...................................................... 227 .. 4.3..Rozwiązania.niemieckie..................................................... 228 .. 4.4..System.common law.na.przykładzie.prawa. .. .postępowania....................................................................................... 244 .1.. Klasyfikacja.pisemnych.czynności.decyzyjnych................. 244 .2.. Związek.między.istotą.czynności.decyzyjnej. .. i.jej.postacią..................................................................................... 245 .3.. Forma.pisemnych.czynności.decyzyjnych............................ 247 .. 3.1.. Forma.wyroku........................................................................ 247 .. 3.2..Forma.nakazu.zapłaty.......................................................... 251 .. 3.3..Forma.postanowienia.......................................................... 253 . . . . . . angielskiego............................................................................ 229 . §.25.. Pisemne.akty.(czynności).organów.postępowania.cywilnego... 232 I..Zagadnienia.ogólne............................................................................ 232 . . II..Pisemne.akty.(czynności).pomocnicze.organów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Wymagania co do miejsca i czasu podejmowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III..Miejsce.podejmowania.poszczególnych.czynności. .jako.„całość”........................................................................................... 256 czynności postępowania cywilnego ..................................................... 255 §.26.. Wymagania.co.do.miejsca.podejmowania.czynności.................. 255 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 255 . . II..Miejsce.postępowania.cywilnego.traktowanego. . . . .postępowania.cywilnego.................................................................. 256 §.27.. Wymagania.co.do.czasu.podejmowania.czynności....................... 263 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 263 . . II..Znaczenie.czasu.dokonania.czynności.dla.jej.bytu. . . . . . . . . . . .prawnoprocesowego......................................................................... 263 III..Funkcje.czasu.w.postępowaniu.cywilnym................................. 264 IV..Ramy.czasowe.postępowania.cywilnego.................................... 267 .1.. Uwagi.wstępne............................................................................... 267 .2.. Ramy.czasowe.procesu................................................................ 268 .3.. Ramy.czasowe.postępowania.nieprocesowego.................. 272 .4.. Ramy.czasowe.postępowania.zabezpieczającego............... 273 .5.. Ramy.czasowe.postępowania.egzekucyjnego...................... 275 .6.. Ramy.czasowe.postępowania.przed.sądem. .. polubownym................................................................................... 279 XII Spis treści . . . . . . . . . .7.. Ramy.czasowe.postępowania.upadłościowego................... 280 . .8.. Ramy.czasowe.postępowania.naprawczego......................... 282 . V..Czas.dokonywania.poszczególnych.czynności......................... 286 . .1.. Uwagi.wstępne............................................................................... 286 . .2.. Rodzaje.czasu.podejmowania.czynności.postępowania. . .. cywilnego......................................................................................... 287 . .3.. Sposoby.obliczania.oraz.oznaczania.terminów. . .. procesowych................................................................................... 290 . . .4.. Modyfikowanie.terminów.procesowych............................... 291 Rozdział VII. Rygory procesowe w postępowaniu cywilnym ....... 295 §.28. Uwagi.wstępne........................................................................................... 295 . . §.29.. .Konsekwencje.niespełnienia.wymagań.prawnych.czynności. postępowania.cywilnego.w.świetle.poglądów.polskiej.. doktryny.i.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.................................... 296 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 296 II..Analiza.poglądów.przedstawicieli.doktryny.polskiej............. 296 III..Analiza.poglądów.SN......................................................................... 308 IV..Podsumowanie.poglądów.przedstawicieli.doktryny. . . . . . . §.30.. .Konsekwencje.niespełnienia.wymagań.prawnych.czynności.. .polskiej.oraz.SN.na.temat.konsekwencji.niespełnienia. .wymagań.prawnych.czynności.postępowania.cywilnego..... 310 postępowania.cywilnego.w.ujęciu.prawnoporównawczym...... 310 I..Doktryna.francuska............................................................................ 310 . II..Doktryna.włoska................................................................................. 313 . III..Doktryna.szwajcarska........................................................................ 318 . . IV..Doktryna.niemiecka........................................................................... 320 §.31.. Pojęcie.rygoru.procesowego................................................................. 322 §.32.. .Rygory.procesowe.a.konsekwencje.procesowe.. nieprawidłowych.czynności.postępowania.cywilnego............... 325 §.33.. .Rodzaje.rygorów.procesowych.według.kryterium.podmiotu.. podejmującego.nieprawidłową.czynność........................................ 329 §.34.. .Rodzaje.rygorów.procesowych.w.stosunku.do.czynności.. uczestników.według.kryterium.sposobu.ich.stosowania.. przez.organy.postępowania.................................................................. 330 §.35.. .Rodzaje.rygorów.procesowych.w.stosunku.do.czynności.. uczestników.według.kryterium.rodzaju.szczególnych.. wymagań.prawnych,.które.nie.zostały.spełnione.......................... 332 §.36.. .Wpływ.rygorów.procesowych.na.stopień.sformalizowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . postępowania.cywilnego....................................................................... 332 §.37.. Funkcja.rygorów.procesowych............................................................ 333 . Rozdział VIII. Ocena stopnia sformalizowania polskiego postępowania cywilnego z punktu widzenia możliwości osiągnięcia założonego celu tego postępowania ........................... 335 . §.38.. Uwagi.wstępne........................................................................................... 335 XIII §.39.. .Zmiany.stopnia.sformalizowania.postępowania.cywilnego.. Spis treści oraz.ich.rola.w.przekształcaniu.polskiego.modelu.. postępowania.cywilnego.po.1989.r................................................... 336 I..Uwagi.wstępne.................................................................................... 336 II..Przejawy.zmian.stopnia.sformalizowania.postępowania. . . . . . . §.40.. .Zachowanie.dopuszczalnych.granic.formalizmu.. III..Ogólna.tendencja.w.zakresie.zmiany.stopnia. .cywilnego.na.przykładzie.poszczególnych.czynności. .tego.postępowania............................................................................. 337 .sformalizowania.postępowania.cywilnego................................ 340 procesowego.w.praktyce.tworzenia.i.stosowania.prawa.. procesowego.cywilnego.w.okresie.przebudowy.polskiego.. modelu.postępowania.cywilnego.po.1989.r................................... 344 I..Równouprawnienie.uczestników.postępowania. .a.dopuszczalne.granice.formalizmu.procesowego................. 344 .formalizmu.procesowego................................................................ 350 II..Racjonalność.postępowania.a.dopuszczalne.granice. . . . . . . §.41.. .Wnioski.dotyczące.oceny.aktualnego.stopnia.. III..Efektywność.postępowania.a.dopuszczalne.granice. .formalizmu.procesowego................................................................ 354 . . . . . . . . . . . . . . . sformalizowania.polskiego.postępowania.cywilnego.. z.punktu.widzenia.możliwości.osiągnięcia.założonego.. celu.tego.postępowania.......................................................................... 356 Streszczenie pracy w języku francuskim (Résumé)............................. 361 Indeks rzeczowy...................................................................................................... 371 XIV Wykaz skrótów 1. Akty prawne ACPC ..................................... Ancien Code de Procédure Civile z 1806 r. CPC ........................................ CPR ........................................ EKPC ..................................... KC ........................................... KomSEgzU ........................... KPA ........................................ KPC ........................................ KPC z 1932 r. ...................... KRSU ..................................... KSCU ..................................... KWU ...................................... MSiGU ................................... NCPC ..................................... Codice di Procedura Civile, regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 Approvazione del codice di procedura civile (G.U. n. 253 del 28 ottobre 1940) Civil Procedure Rules z 10.12.1998 r., S. I. 1998 Nr 3132 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) Nouveau Code de Procédure Civile, Décret n. 75–1123 du 5 décembre 1975 PD ........................................... Practice Directions XV PrUkł........................................ PrUp......................................... PrUpNap................................. PrUSP....................................... RegSądR.................................. SNU........................................... ZastRejU.................................. ZPO........................................... Wykaz skrótów .rozporządzenie. Prezydenta. Rzeczypospolitej.. z. 24.10.1934. r.. –. Prawo. o. postępowaniu. ukła- dowym.(Dz.U..Nr.93,.poz..836.ze.zm.) .rozporządzenie. Prezydenta. Rzeczypospolitej.. z.24.10.1934.r..–.Prawo.upadłościowe.(t.j..Dz.U... z.1991.r..Nr.118,.poz..512.ze.zm.) .ustawa. z. 28.2.2003. r.. –. Prawo. upadłościowe.. i.naprawcze.(Dz.U..Nr.60,.poz..535.ze.zm.) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów. powszechnych.(Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.) .rozporządzenie.MS.z.23.2.2007.r..–.Regulamin. urzędowania.sądów.powszechnych.(Dz.U..Nr.38,. poz..249) .ustawa. z. 23.11.2002. r.. o. Sądzie. Najwyższym.. (Dz.U..Nr.240,.poz..2052.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.re- jestrze.zastawów.(Dz.U..Nr.149,.poz..703.ze.zm.) .Zivilprozessordnung. in. der. Fassung. der. Be- kanntmachung.vom.12..September.1950.(BGBl..I. S.533) 2. Organy orzekające ETPC......................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka ETS............................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA.............................................. SN.............................................. SO.............................................. SOKiK...................................... TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny Sąd.Apelacyjny Sąd.Najwyższy Sąd.Okręgowy Sąd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów 3. Czasopisma AUL........................................... Acta.Universitatis.Lodziensis AUWr........................................ Acta.Universitatis.Wratislaviensis BSN........................................... Biuletyn.Sądu.Najwyższego BGBl......................................... Bundesgesetzblatt Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz...................................... Dziennik.Urzędowy Giur..it...................................... Giurisprudenza.italiana Głos.Sąd................................... Głos.Sądownictwa JCP............................................ JO.............................................. MMR......................................... Multimedia.und.Recht M.P............................................ Monitor.Polski Juris-Classeur.Périodique.(semaine.juridique) Journal.Officiel XVI Wykaz skrótów MoP.......................................... Monitor.Prawniczy NP............................................. Nowe.Prawo NJW.......................................... Neue.Juristiche.Woche OSN.......................................... Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego OSNAPiUS.............................. .Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Izba.Admini- stracyjna,.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych OSNC....................................... Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna .Zbiór.Orzczeń.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna. OSNCP..................................... oraz.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................... .Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitra- żowych.(w.latach.1957–1989) OTK.......................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego Pal.............................................. Palestra PB.............................................. Prawo.Bankowe PES............................................ Problemy.Egzekucji.Sądowej PG.............................................. Przegląd.Gospodarczy PiP............................................. Państwo.i.Prawo PPC........................................... Polski.Proces.Cywilny PPE............................................ Przegląd.Prawa.Egzekucyjnego PPH........................................... Przegląd.Prawa.Handlowego Pr..Sp........................................ Prawo.Spółek R..Pr.......................................... Radca.Prawny Riv..trim..dir..proc..civ........ Rivista.trimestrale.di.diritto.e.procedura.civile RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SC.............................................. SP............................................... SPE............................................ TPP............................................ Transformacje.Prawa.Prywatnego Zb..Orz..................................... Zbiór.Orzeczeń ZN.IBPS................................... Studia.Cywilistyczne Studia.Prawnicze Studia.Prawno-Ekonomiczne ZZPInt...................................... .Zeszyty.Naukowe.Instytutu.Badania.Prawa.Sądo- wego .Zeitschrift.für.Zivilprozess.International.(Jahrbuch. des.Internationalen.Zivilprozessrechts) artykuł 4. Inne art.............................................. cyt............................................. cytowany.(-a,.-e) cz............................................... część in............................................... KRS........................................... Krajowy.Rejestr.Sądowy m.in........................................... między.innymi MS............................................. Minister.Sprawiedliwości n................................................. numéro inni XVII Wykaz skrótów rule (CPR) redakcja nast........................................... następny.(-a,.-e) Nb............................................. numer.boczny niepubl.................................... niepublikowany.(-a,.-e) Nr.............................................. numer orzecz...................................... orzeczenie pkt............................................. punkt por............................................. porównaj post........................................... postanowienie poz............................................ pozycja pt............................................... pod.tytułem r.................................................. red............................................. RM............................................. Rada.Ministrów rozp.......................................... rozporządzenie RP.............................................. Rzeczpospolita.Polska s.................................................. t.................................................. t.j................................................ tj................................................. tzw............................................ uchw......................................... uchwała UE.............................................. Unia.Europejska UOKiK..................................... Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów ust............................................. ustęp w................................................ wiek ww............................................ wyżej.wymienione.(-a,.-y) wyd........................................... wydanie wyr............................................ wyrok zeszyt z................................................. zarz........................................... zarządzenie zdanie zd............................................... zmiany zm.............................................. zobacz zob............................................ zw.............................................. związek strona tom tekst.jednolity to.jest tak.zwany.(-a,.-e) XVIII Bibliografia K. Ajdukiewicz,.Język.i.poznanie,.t..I,.Warszawa.1985. A. Ambroziewicz,.Podpis.elektroniczny.–.pojęcie.i.funkcje.w.obrocie,.PS.2001,. Nr.1. N. H. Andrews,.The Pursuit of Truth in Modern English Civil Proceedings,. ZZPInt.2003,.Nr.8. N. H. Andrews,.„Accelerated Justice” under the English Civil Procedure Rules,. ZZPInt..2002,.Nr.7. W. D. H. Asser,.H. A. Groen,.J. B. M. Vranken,.I. N. Tzankova,.A New Balance. A summary of the Interim Report Fundamental Review of the Dutch Law of Civil Procedure,.ZZPInt..2003,.Nr.8. A. Barańska,.[w:].KPC..Komentarz,.pod.red..K. Piaseckiego,.t..II,.wyd..4,. Warszawa.2006. F. Baur,.Współczesne.przemiany.w.procesie.cywilnym.(tłum..J. Sobkowski),. PiP.1973,.Nr.3. W. Berutowicz,.Znaczenie.prawne.sądowego.dochodzenia.roszczeń,.Warszawa. 1966. W. Berutowicz,. Funkcja. postępowania. cywilnego. w. Polsce. Ludowej,.. [w:].Wstęp.do.systemu.prawa.procesowego.cywilnego,.pod.red..J. Jodłow- skiego,.Wrocław,.Warszawa,.Kraków,.Gdańsk.1974. W. Berutowicz,.O.pojęciu.naczelnych.zasad.postępowania.cywilnego,.SC.1975,. Nr.25–26. W. Berutowicz,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1984. B. Bladowski,.Zażalenie.w.postępowaniu.cywilnym,.Warszawa.1975. B. Bladowski,.Orzeczenia.nieistniejące.w.cywilnym.postępowaniu.odwoław- czym,.NP.1991,.Nr.1–3. B. Bladowski,.Czynności.sądowe.w.sprawach.cywilnych,.Kraków.1999. B. Bladowski,.Glosa.do.uchw..SN.z.22.2.2006.r.,.Pal..2007,.Nr.3–4. J. Bodio,.[w:].Kodeks.postępowania.cywilnego..Praktyczny.komentarz,.pod. red..A. Jakubeckiego,.Kraków.2005. I. Bogucka,.Funkcje.prawa..Analiza.pojęcia,.Kraków.2000. G. Bolard,.Les principes directeurs du procès civil: le droit positif depuis H. Motulski,.JCP.1993,.I. W. Broniewicz,.Legitymacja.procesowa,.Łódź.1963. W. Broniewicz,.Normy,.przesłanki.i.zarzuty.jurysdykcyjne.w.procesie.cywilnym,. SPE.1969,.t..II. W. Broniewicz,.Terminy.w.postępowaniu.cywilnym,.NP.1971,.Nr.9. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Formalizm postępowania cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: