Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00406 006540 18446247 na godz. na dobę w sumie
Formularze od podstaw - jak wygodniej pracować z Excelem - ebook/pdf
Formularze od podstaw - jak wygodniej pracować z Excelem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4508-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest praktycznym kursem tworzenia formularzy w Excelu. Dowiesz się z niej, jak szybko wprowadzać do arkusza formanty, a także jak rozmieszczać i wyrównywać je względem siebie. Poznasz przy tym kilka trików pozwalających wykonać na skróty pewne operacje, np. seryjnie umieszczać kontrolki i sprawnie rozmieszczać je w obrębie budowanego formularza. Zawiera równieżniezbędny zakres materiału umożliwiający przeciętnemu użytkownikowi samodzielne zastosowanie i konfigurację kontrolek. Działanie każdego formantu jest pokazane na praktycznym przykładzie. Dzięki temu konfiguracja kontrolek nie sprawi Ci najmniejszego problemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y FORMULARZE OD PODSTAW – JAK WYGODNIEJ PRACOWAĆ Z EXCELEM Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem Jakub Kudliński Autor: Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Weronika Wota Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-4508-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce „Formularze od podstaw – jak wygod- niej pracować z Excelem” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświad- czenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, po- rady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „For- mularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wstęp ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 1� Podstawowe operacje na formantach ............................................................................... 5 1.1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 5 1.2. Wstawianie formantów .............................................................................................. 6 1.3. Rozmiar wstawianego formantu ............................................................................... 8 1.4. Rozmieszczanie i wyrównywanie formantów ......................................................... 9 1.5. Powielanie formantów ............................................................................................. 11 1.6. Grupowe przenoszenie formantów ........................................................................ 14 1.7. Usuwanie formantów ............................................................................................... 16 2� Zastosowanie formantów w arkuszu ............................................................................... 18 2.1. Formant Przycisk ...................................................................................................... 19 2.2. Formant Pole wyboru .............................................................................................. 22 2.3. Formant Przycisk opcji ............................................................................................ 28 2.4. Formant Pole grupy .................................................................................................. 32 2.5. Formant Pole list ....................................................................................................... 36 2.6. Formant Pole kombi ................................................................................................. 40 2.7. Formant Pokrętło ...................................................................................................... 45 2.8. Formant Pasek przewijania ..................................................................................... 50 3� Zautomatyzowany arkusz krok po kroku ...................................................................... 56 3.1. Analiza wyników badania ....................................................................................... 63 3.2. Szybkie tworzenie cząstkowych list danych .......................................................... 67 3.3. Wyświetlanie danych zależnych od zawartości kolumny .................................... 72 4� Formanty formularza i makra .......................................................................................... 76 4.1. Tworzenie formularzy do wprowadzania danych ................................................ 76 4.2. Wygodniejsza nawigacja po arkuszu ...................................................................... 82 3 Formuły warunkowe, dzięki którym Twój Excel zacznie myśleć Wstęp Praca w Excelu może być wygodniejsza, jeśli w arkuszach zastosujesz tzw. formanty formularza. Umożliwiają one szybsze wprowadzanie danych, ale także ułatwiają wyszukiwanie i modyfikowanie wykonywanych obliczeń. Możesz tworzyć w arkuszu własne formularze i to bez używania języka Vi- sual Basic. Formanty formularza mają uproszczone opcje konfiguracji, któ- re są dostępne i zrozumiałe dla każdego. Niniejsza publikacja została podzielona na 4 części. Z pierwszej dowiesz się, jak szybko wprowadzać do arkusza formanty, a także jak rozmieszczać i wyrównywać je względem siebie. Poznasz przy tym kilka trików pozwa- lających wykonać na skróty pewne operacje, np. seryjnie umieszczać kon- trolki i sprawnie rozmieszczać je w obrębie budowanego formularza. Drugi rozdział zawiera niezbędny zakres materiału umożliwiający przeciętnemu użytkownikowi samodzielne zastosowanie i konfigurację kontrolek. Dzia- łanie każdego formantu jest pokazane na praktycznym przykładzie. Dzięki temu konfiguracja kontrolek nie sprawi Ci najmniejszego problemu. Z trze- ciego rozdziału dowiesz się, jak krok po kroku od początku zbudować for- mularz wyposażony w różne formanty, a także jak przenieść wprowadzone informacje do zbiorczego zestawienia w oddzielnym arkuszu. Przedstawio- ny przykład jest doskonałą podstawą do tworzenia od początku własnych formularzy i modyfikacji już istniejących. Ostatni rozdział zawiera przykła- dy formularzy z makrami. 4 1. Podstawowe operacje na formantach Abyś swobodnie automatyzować obsługę swojego arkusza, w pierwszej ko- lejności trzeba poznać zasady wykonywania podstawowych operacji na for- mantach. W tym rozdziale pokażemy Ci także pewne sztuczki i triki, dzięki którym pewne zadania wykonasz na skróty. 1.1. Wprowadzenie Niektóre zestawienia analityczne i kalkulacje, które tworzysz w Excelu, mogą wymagać częstych aktualizacji, zmiany wariantów i rozważania najróżniej- szych scenariuszy. Najczęściej składają się z danych cząstkowych, które są brane do obliczeń, wartości stanowiących kryteria oraz formuł wynikowych. O ile dane cząstkowe oraz obliczenia najczęściej pozostają niezmienione, o tyle kryteria mogą ulegać zmianom. Jest to cechą charakterystyczną wszel- kiego rodzaju kalkulacji i analiz typu „co, jeśli?”. Dostosowywanie założeń w zestawieniach, które składają się z samych war- tości wprowadzonych do komórek, może okazać się utrudnione ze wzglę- du na niewystarczającą przejrzystość arkusza. Korzystniej byłoby wzbogacić go o elementy graficzne (noszące nazwę formantów lub kontrolek) ze ści- śle przyporządkowanymi funkcjami. Najważniejsze zalety stosowania for- mantów to przede wszystkim: • Szybsze wprowadzanie danych� Zamiast ręcznie wpisywać wartości na klawiaturze, możesz wybrać je z utworzonej wcześniej listy. Taki efekt osiągniesz za pomocą formantów pole kombi lub pole listy. • Zmiana założeń analizy jednym kliknięciem myszy� Dane, które sta- nowią kryteria obliczeń, są często wstawione do osobnej tabeli pomoc- niczej. Do nich odwołują się formuły. Przy zmianie założeń nie musisz edytować i dostosowywać składni formuł. Jeśli wykorzystasz formanty pole wyboru lub przycisk opcji, warianty obliczeń będziesz zmieniał na- wet jednym kliknięciem myszy! • Wygodne przeglądanie i wyszukiwanie danych� Jeżeli potrzebujesz prze- glądać większy zakres wartości, aby wyszukać w nim odpowiednie dane, wcale nie musisz przechodzić przez poszczególne fragmenty arkusza. Za pomocą formantów pasek przewijania i pokrętło możesz przeglądać więk- sze ilości danych w ściśle określonym obszarze widocznym na ekranie. 5 UWAGA W  Excelu spotkasz się z  dwoma rodzajami formantów: formularza i ActiveX. W wersjach Excela wcześniejszych niż 2007 były one rozdzie- lone do osobnych pasków narzędziowych. Formanty formularza były do- stępne po uaktywnieniu paska narzędziowego Formularze, a formanty ActiveX znajdowały się na pasku Przybornik formantów. W nowszych wersjach Excela obie grupy formantów znajdziesz na karcie Deweloper po rozwinięciu listy Wstaw. Kontrolki ActiveX oferują większe możliwości niż formanty formularza. Są one bowiem ściśle powiązane z Edytorem Visual Basic i ich głównym przeznaczeniem jest współpraca z makrami. Ich pełne możliwości można zatem wykorzystać dopiero wówczas, gdy posiada się co najmniej podsta- wową umiejętność przygotowywania własnych procedur w VBA. Forman- ty formularza można natomiast dość łatwo obsługiwać oraz konfigurować w uproszczonym oknie właściwości. W kolejnych rozdziałach pokażemy, w jaki sposób automatyzować pracę w arkuszu za pomocą formantów formularza. Opis możliwości, funkcji i wa- riantów łączenia kontrolek ActiveX, a także projektowania i oprogramowy- wania formularzy użytkownika (UserForm) znacznie wykraczałby bowiem poza ramy tej publikacji. 1.2. Wstawianie formantów Sposoby wstawiania formantów zaprezentujemy na przykładzie pola wybo- ru. Poszczególne kontrolki możesz wstawiać pojedynczo lub seryjnie. Aby wstawić pojedyncze pole wyboru: 1. Uaktywnij kartę Deweloper i w grupie poleceń Formanty kliknij przy- cisk Wstaw. UWAGA Jeżeli karta Deweloper jest niewidoczna, kliknij Przycisk pakietu Offi- ce (lub rozwiń menu Plik) i wybierz Opcje programu Excel. W kategorii Popularne włącz opcję Pokaż kartę Deweloper na Wstążce. 2. Wskaż ikonę znajdującą się w grupie Formanty Formularza, a następ- nie także lewym przyciskiem myszy kliknij w dowolnym miejscu ar- kusza. 6 Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem Rozdział 1. Podstawowe operacje na formantach Rys� 1�1� Pojedynczy formant został wstawiony Zauważ, że aby wstawić kolejne pole wyboru, ponownie trzeba kliknąć od- powiednią ikonę na pasku narzędziowym Formularze i dopiero wskazać lokalizację w arkuszu. Okazuje się, że seryjnie możesz wstawiać formanty w bardzo prosty sposób. Aby to zrobić: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony formantu. Z menu kon- tekstowego wybierz opcję Kopiuj. 2. Teraz za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl]+[V] możesz wklejać kolej- ne kopie formantu. Rys� 1�2� Formanty można kopiować UWAGA Formanty mają dodawaną domyślną etykietę tekstową (Pole wyboru 1, Pole wyboru 2, … itd.). Jeśli chcesz zmienić ten opis, kliknij formant pra- wym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Edy- tuj tekst. 7 1.3. Rozmiar wstawianego formantu W przedstawionym przykładzie formant był wstawiany za pomocą klik- nięcia myszą w dowolnym obszarze arkusza. Przyjmuje wówczas domyślny rozmiar i kształt. Jeżeli Ci one nie odpowiadają, możesz określać wymiary formantu w trakcie wprowadzania do arkusza. W tym celu: 1. Zaznacz ikonę Pole wyboru i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, 2. Teraz kliknij formant Pasek przewijania i wstaw go w ten sam sposób do narysuj obiekt w arkuszu. arkusza. Rys� 1�3� Dwa różne obiekty narysowane w arkuszu Zauważ, że wygląd pola wyboru nie ulega zmianie. Możesz jedynie powięk- szać jego obszar (tak samo zachowuje się formant przycisk opcji). Rozmiar paska przewijania możesz natomiast dowolnie modyfikować. To samo do- tyczy pozostałych formantów. UWAGA Po wyjściu z trybu projektowania formantu (obwódka jest niewidoczna) możesz mieć problemy z ponownym zaznaczeniem kontrolki. Klikanie jej lewym przyciskiem myszy spowoduje przełączanie pola wyboru. Jeśli chcesz zaznaczyć formant, aby móc zmieniać jego właściwości, kliknij go lewym przyciskiem myszy, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz [Ctrl]. Jeżeli masz kłopoty z ustawieniem odpowiedniego rozmiaru formantu, mo- żesz zastosować pewną sztuczkę. W trakcie rysowania obiektu w arkuszu przytrzymaj klawisz lewy [Alt]. Zauważ, że rozmiar formantu został dosto- sowany do wielkości komórki, w obrębie której był wstawiany. 8 Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Formularze od podstaw - jak wygodniej pracować z Excelem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: