Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 007660 18431483 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie - książka
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-736-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Właśnie zrobiłeś ostatnie zdjęcie. Po zamknięciu niniejszej książki będziesz już wiedział, jak uchwycić na zdjęciu najważniejsze wydarzenia na imprezach sportowych, jak robić wspaniałe portrety dorosłych i dzieci; będziesz również mógł udać się do cyfrowej ciemni fotograficznej i przetworzyć marne zdjęcie na obraz godny nagrody. Wprawisz w zdumienie wszystkich kolegów w pracy świetną kompozycją zdjęć, które będą mogły być umieszczone w biuletynie firmy lub na jej stronie WWW, profesjonalnymi fotografiami dla prasy i porywającymi prezentacjami. Jest to książka o fascynującym świecie fotografii cyfrowej i przetwarzaniu obrazów. Potrzebną wiedzę znajdą w niej zarówno amatorzy robienia zdjęć, jak i doświadczeni fotograficy, którzy rozpoczynają swą przygodę z fotografią cyfrową.

W wielu książkach znajduje się dużo ważnych informacji umieszczonych na 300 stronach, ale, niestety, większość z nich ma w sumie ponad 800 stron. W trakcie przygotowywania książki starałem się ograniczyć wszystkie dodatkowe informacje do minimum, aby zawrzeć wszystko to, co najważniejsze, na około 300 stronach. Nie mam zamiaru narzucać sposobu czytania książki, sam możesz wybrać, czy chcesz czytać wszystko po kolei, wybierać tylko interesujące Cię rozdziały, czy też nawet czytać tylko strony nieparzyste. Najważniejsze, żeby praca z aparatem cyfrowym lub skanerem sprawiała Ci dużo przyjemności.

Układ książki

Książka jest podzielona na trzy części -- poznasz w nich przez zagadnienia, które dotyczą fotografii cyfrowej: od podstawowych informacji o aparatach cyfrowych, skanerach oraz różnych metodach, pozwalających na uzyskiwanie doskonałych obrazów, po sposoby wykorzystania nabytej wiedzy do poprawienia profesjonalnego wyglądu wykonanych prac i ich prezentacji.

Część I. Podstawy Część II. Tworzenie wspaniałych fotografii
W tej części skoncentruję się głównie na fotografii, a nie na sprzęcie. Będziesz się tu mógł zapoznać z różnymi sztuczkami, stosowanymi przez zawodowych fotografów, a z których korzystać może każdy, nawet początkujący, fotograf amator.

Część III. Droga do profesjonalizmu
O prawdziwym profesjonalizmie będziesz mógł mówić dopiero wtedy, gdy dowiesz się, co można zrobić ze zdjęciami po ich wykonaniu. W tej części dowiesz się, w jaki sposób ułożyć pokaz slajdów, jak manipulować obrazami i jak je retuszować, a także jak drukować fotografie w odpowiedni sposób.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie Autor: David D. Busch T³umaczenie: Micha³ Arent, Witold Kurylak, Pawe³ Zielniok ISBN: 83-7197-736-0 Tytu³ orygina³u: Digital Photography and Imaging Format: B5, stron: 264 W³aġnie zrobi³eġ ostatnie zdjêcie. Po zamkniêciu niniejszej ksi¹¿ki bêdziesz ju¿ wiedzia³, jak uchwyciæ na zdjêciu najwa¿niejsze wydarzenia na imprezach sportowych, jak robiæ wspania³e portrety doros³ych i dzieci; bêdziesz równie¿ móg³ udaæ siê do cyfrowej ciemni fotograficznej i przetworzyæ marne zdjêcie na obraz godny nagrody. Wprawisz w zdumienie wszystkich kolegów w pracy ġwietn¹ kompozycj¹ zdjêæ, które bêd¹ mog³y byæ umieszczone w biuletynie firmy lub na jej stronie WWW, profesjonalnymi fotografiami dla prasy i porywaj¹cymi prezentacjami. Jest to ksi¹¿ka o fascynuj¹cym ġwiecie fotografii cyfrowej i przetwarzaniu obrazów. Potrzebn¹ wiedzê znajd¹ w niej zarówno amatorzy robienia zdjêæ, jak i doġwiadczeni fotograficy, którzy rozpoczynaj¹ sw¹ przygodê z fotografi¹ cyfrow¹. W wielu ksi¹¿kach znajduje siê du¿o wa¿nych informacji umieszczonych na 300 stronach, ale, niestety, wiêkszoġæ z nich ma w sumie ponad 800 stron. W trakcie przygotowywania ksi¹¿ki stara³em siê ograniczyæ wszystkie dodatkowe informacje do minimum, aby zawrzeæ wszystko to, co najwa¿niejsze, na oko³o 300 stronach. Nie mam zamiaru narzucaæ sposobu czytania ksi¹¿ki, sam mo¿esz wybraæ, czy chcesz czytaæ wszystko po kolei, wybieraæ tylko interesuj¹ce Ciê rozdzia³y, czy te¿ nawet czytaæ tylko strony nieparzyste. Najwa¿niejsze, ¿eby praca z aparatem cyfrowym lub skanerem sprawia³a Ci du¿o przyjemnoġci. W tej czêġci skoncentrujê siê g³ównie na fotografii, a nie na sprzêcie. Bêdziesz siê tu móg³ zapoznaæ z ró¿nymi sztuczkami, stosowanymi przez zawodowych fotografów, a z których korzystaæ mo¿e ka¿dy, nawet pocz¹tkuj¹cy, fotograf amator. Spis treści O Autorze ......................................................................................................................11 Przedmowa....................................................................................................................13 Wstęp .............................................................................................................................15 Część I Podstawy...................................................d................................... 21 Rozdział 1. Zaczynamy ...............................................................................................23 Dlaczego ta książka? ...................................................t...................................................t.......................23 Kim jesteś? ...................................................t...................................................t......................................24 Kim jestem?...................................................t...................................................t.....................................25 To, czego potrzebujesz ...................................................t...................................................t....................26 Twój aparat cyfrowy ...................................................t...................................................t.................26 Wymagania techniczne wobec aparatu cyfrowego ...................................................t......................26 Cyfrowy skaner ...................................................t...................................................t.........................27 Czy historia fotografii jest Ci rzeczywiście potrzebna? ...................................................t.....................27 Części składowe aparatu cyfrowego...................................................t...................................................29 Części składowe cyfrowego skanera ...................................................t..................................................30 Rozdział 2. Wybór aparatu cyfrowego ......................................................................31 Jaki aparat kupić? ...................................................t...................................................t............................31 Określenie Twoich oczekiwań...................................................t............................................................32 Czy planujesz w większym stopniu zajmować się obróbką obrazu? ..............................................33 Czy potrzebujesz bardzo wysokiej rozdzielczości? ...................................................t.....................33 Czy lubisz eksperymentować, robić bardzo dużo zdjęćz wielu różnych ujęć i punktów widzenia?..34 Jak szybko chcesz mieć dostęp do swoich zdjęć?...................................................t........................34 Czy aparat będzie inwestycją na dłuższy okres?...................................................t..........................34 Dodatkowe kwestie...................................................t...................................................t..........................35 Czy ma znaczenie rozmiar aparatu?...................................................t.............................................35 Czy istnieje prawdopodobieństwo,że aparat zostanie zgubiony, skradziony lub zniszczony? .......35 Czy postrzegasz fotografię jako ujście dla Twojej inwencji twórczej? ..........................................35 Czy chcesz dzielić obiektywy i inne akcesoriaz aparatem konwencjonalnym? .............................36 Wybór klasy aparatu...................................................t...................................................t........................36 Proste aparaty kompaktowe ...................................................t...................................................t......36 Modele średnio zaawansowane...................................................t....................................................36 Modele zaawansowane...................................................t...................................................t..............37 Modele półprofesjonalne...................................................t...................................................t...........37 Modele profesjonalne...................................................t...................................................t................38 Wybór cech aparatu ...................................................t...................................................t.........................39 Wymagania wobec obiektywu ...................................................t...................................................t..39 6 Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie Wybór rozdzielczości...................................................t...................................................t................43 Pozostałe wskaźniki rozdzielczości.....................t...................................................t.........................44 Opcje przechowywania w pamięci...................................................t...............................................45 Sterowanie ekspozycją ...................................................t...................................................t..............46 Wizjery ...................................................t...................................................t......................................47 Inne właściwości ...................................................t...................................................t.......................48 Rozdział 3. Wybór skanera ........................................................................................49 Dlaczego skaner?...................................................t...................................................t.............................49 Rodzaje skanerów...................................................t...................................................t............................51 Kategorie skanerów płaskich...................................................t..............................................................52 Skanery klasy podstawowej ...................................................t...................................................t......53 Skanery klasy średniej...................................................t...................................................t...............53 Skanery zaawansowane...................................................t...................................................t.............54 Skanery półprofesjonalne...................................................t...................................................t..........54 Wybór cech skanera...................................................t...................................................t.........................56 Jakość skanu...................................................t...................................................t..............................56 Prędkość skanera ...................................................t...................................................t.......................56 Rozmiar skanowania ...................................................t...................................................t.................57 Rozmiary fizyczne skanera ...................................................t...................................................t.......57 Oprogramowanie...................................................t...................................................t.......................58 Głębia koloru...................................................t...................................................t.............................58 Interfejs skanera ...................................................t...................................................t........................59 Rozdzielczość skanera...................................................t...................................................t...............60 Inne cechy...................................................t...................................................t........................................61 Rozdział 4. Podstawowe układyregulacji aparatu....................................................63 Poznanie układów regulacji aparatu ...................................................t...................................................63 Układ regulacji obiektywu — podstawy ...................................................t............................................64 Układ regulacji obiektywu — szczegóły...................................................t............................................64 Ustawienia apertury obiektywu...................................................t....................................................65 Ostrość i jej głębia...................................................t...................................................t.....................67 Powiększanie i pomniejszanie...................................................t......................................................69 Akcesoria obiektywu...................................................t...................................................t.................71 Konserwacja obiektywu ...................................................t...................................................t............73 Układy regulacji oświetlenia — podstawy...................................................t.........................................75 Układy regulacji oświetlenia — szczegóły..................t...................................................t.......................75 Światło zastane w pomieszczeniu ...................................................t................................................75 Światło zastane na zewnątrz...................................................t.........................................................76 Zdjęcie czasowe ...................................................t...................................................t........................76 Lampa błyskowa w pomieszczeniu...................................................t..............................................76 Lampa błyskowa na zewnątrz ...................................................t......................................................77 Układy regulacji ekspozycji — podstawy ...................................................t..........................................78 Układy regulacji ekspozycji — szczegóły...................................................t..........................................78 Czasy otwarcia migawki ...................................................t...................................................t...........79 Inne układy regulacji — szczegóły ...................................................t....................................................80 Rozdział 5. Kompozycja .............................................................................................83 Narzędzia kompozycji i jej techniki ...................................................t...................................................83 Narzędzia...................................................t...................................................t...................................83 Techniki...................................................t...................................................t.....................................87 Spis treści 7 Należy upraszczać, upraszczać...................................................t...........................................................88 Zacznij od pomysłu ...................................................t...................................................t...................88 Wybierz jeden temat główny...................................................t........................................................88 Usuń nieistotny materiał...................................................t...................................................t............89 Wybierz orientację ...................................................t...................................................t....................90 Koncepcja mocnych punktów ...................................................t...................................................t.........91 Korzystanie z linii...................................................t...................................................t............................93 Równowaga ...................................................t...................................................t.....................................94 Ramy kompozycyjne ...................................................t...................................................t.......................95 Zlewanie się i separacja...................................................t...................................................t...................97 Część II Tworzenie wspaniałych fotografii............................................... 99 Rozdział 6. Małe obiekty w zbliżeniu.......................................................................101 Dlaczego makrofotografia? ...................................................t...................................................t...........101 Na miejscu czy w studiu? ...................................................t...................................................t..............102 Tworzenie studia do zbliżeń ...................................................t.............................................................104 Tło ...................................................t...................................................t...........................................105 Statywy i inne elementy podporowe ...................................................t..........................................107 Sprzęt oświetleniowy...................................................t...................................................t.....................109 Światło zastane...................................................t...................................................t........................110 Elektroniczna lampa błyskowa...................................................t...................................................111 Lampy żarowe ...................................................t...................................................t.........................112 Dodatkowy sprzęt do zbliżeń ...................................................t.....................................................112 Wykonywanie pierwszych zbliżeń ...................................................t...................................................115 Aranżacja tematu i tła...................................................t...................................................t..............115 Ustawianie aparatu ...................................................t...................................................t..................116 Ustaw oświetlenie ...................................................t...................................................t...................116 Wykadruj zdjęcie...................................................t...................................................t.....................117 Wykonywanie zdjęć ...................................................t...................................................t................119 Unikanie błędu paralaksy ...................................................t...................................................t..............120 Wykorzystanie skanerów do wykonywania zbliżeń...................................................t.........................121 Rozdział 7. Fotografowanie ludzi.............................................................................123 Fotografowanie ludzi...................................................t...................................................t.....................123 Na miejscu czy w studiu? ...................................................t...................................................t..............124 Tworzenie studia do fotografii portretowej ...................................................t......................................125 Tło ...................................................t...................................................t...........................................125 Statywy i inne elementy podporowe ...................................................t..........................................126 Sprzęt oświetleniowy...................................................t...................................................t.....................128 Światło zastane...................................................t...................................................t........................128 Elektroniczna lampa błyskowa...................................................t...................................................128 Lampy żarowe ...................................................t...................................................t.........................129 Inny sprzęt oświetleniowy...................................................t...................................................t.......130 Podstawy oświetlenia ...................................................t...................................................t....................132 Używanie wielu źródeł światła..............................t...................................................t.....................132 Techniki oświetlania..................................t...................................................t.................................134 Twoje pierwsze portrety ...................................................t...................................................t................137 Upozowanie fotografowanych osób...................................................t...........................................138 Aranżacja oświetlenia.................................t...................................................t................................141 8 Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie Zrób zdjęcie! ...................................................t...................................................t...........................145 Rozdział 8. Wykonywanie zdjęć do publikacji .......................................................147 Publikuj! ...................................................t...................................................t........................................147 Na czym polega różnica?...................................................t...................................................t...............148 Fotografia w public relations...................................................t............................................................150 Tworzenie atrakcyjnej sytuacji zdjęciowej ...................................................t................................150 Aranżacja zdjęć ...................................................t...................................................t.......................151 Analiza udanej fotografii...................................................t...................................................t.........154 Tworzenie zdjęćnadających się do umieszczenia w gazetach...................................................t..........157 Wykonywanie odbitek...................................................t...................................................t.............157 Opis zdjęcia ...................................................t...................................................t.............................158 Wysyłanie zdjęcia.......................................t...................................................t................................159 Następne kroki...................................................t...................................................t.........................160 Fotografowanie produktów...................................................t...................................................t............160 Rozdział 9. Fotografia sportowa ..............................................................................163 Fotografia sportowa to nie to samo, co kibicowanie ...................................................t........................163 Decydujący moment ...................................................t...................................................t......................163 Cyfrowe aparaty fotograficzne i opóźnienie ...................................................t..............................165 Wybór „broni” ...................................................t...................................................t...............................166 Aparat fotograficzny ...................................................t...................................................t...............166 Lampa błyskowa ...................................................t...................................................t.....................169 Statyw...................................................t...................................................t......................................170 Wybór miejsca...................................................t...................................................t...............................170 Baseball ...................................................t...................................................t...................................171 Koszykówka ...................................................t...................................................t............................171 Piłka nożna ...................................................t...................................................t..............................172 Inne dyscypliny ...................................................t...................................................t.......................173 Zanim zrobisz pierwsze zdjęcie z zawodów sportowych...................................................t...................174 Ustalenie czułości ISO ...................................................t...................................................t............175 W trakcie zawodów ...................................................t...................................................t.......................177 Wybór zdjęcia ...................................................t...................................................t.........................177 Zatrzymywanie akcji ...................................................t...................................................t...............178 Wykonywanie serii zdjęć ...................................................t...................................................t........181 Część III Droga do profesjonalizmu ...................................................d..... 183 Rozdział 10. Prezentacja cyfrowa ............................................................................185 Wymagania prezentacji cyfrowej ...................................................t.....................................................185 Liczba ilustracji ...................................................t...................................................t.......................186 Wyrażanie myśli za pomocą zdjęć ...................................................t.............................................186 Orientacja zdjęcia ...................................................t...................................................t....................187 Rozdzielczość i rozmiar ...................................................t...................................................t..........188 Kompozycja ...................................................t...................................................t............................189 Tworzenie pokazu cyfrowych slajdów ...................................................t.............................................190 Planowanie pokazu...................................................t...................................................t..................190 Oprogramowanie do prezentacji ...................................................t................................................191 Wskazówki do tworzenia profesjonalnej prezentacji ...................................................t.......................192 Przed prezentacją...................................................t...................................................t.....................192 Spis treści 9 W trakcie prezentacji...................................................t...................................................t...............193 Po prezentacji ...................................................t...................................................t..........................194 Rozdział 11. Edycja fotografiii ich retuszowanie ..................................................195 Obrazy, odcienie i tony...................................................t...................................................t..................195 Co to jest balans koloru? ...................................................t...................................................t.........195 Przyczyny powstawania nieodpowiedniego koloru ...................................................t...................196 Ułatwienia w korekcji kolorów ...................................................t........................................................198 Elementy sterowania służące do poprawy balansu barw ...................................................t...........198 Elementy sterowania służące do ustawień odcieni i nasycenia...................................................t..199 Prezentacja kilku wersji obrazu...................................................t..................................................200 Narzędzia do retuszowania...................................................t...................................................t............201 Pieczątka — narzędzie do klonowania...................................................t.......................................201 Narzędzia do dodatkowego naświetlania i niedoświetlenia ...................................................t.......202 Narzędzia do rozmycia ostrości i jej zwiększenia...................................................t......................203 Narzędzia do zmiany rozmiaru obrazu...................................................t.......................................203 Narzędzia do kadrowania ...................................................t...................................................t........204 Narzędzia do ustawiania orientacji...................................................t.............................................204 Narzędzia do tworzenia kompozycji ...................................................t..........................................204 Rozdział 12. Efekty specjalne ...................................................................................205 Tworzenie efektów specjalnych przy użyciu filtrów...................................................t........................205 Korzystanie z filtrów...................................................t...................................................t...............207 Zwiększanie ostrości i wprowadzanie rozmycia na zdjęciach ...................................................t...208 Usuwanie pyłu, zadrapań i defektów ...................................................t.........................................209 Filtry szumu...................................................t...................................................t.............................210 Dodawanie efektów specjalnych ...................................................t......................................................210 Kai’s Power Tools...................................................t...................................................t...................211 Alien Skin...................................................t...................................................t................................212 Auto FX DreamSuite...................................................t...................................................t...............213 Przykładowe efekty specjalne ...................................................t..........................................................214 Zoom ...................................................t...................................................t.......................................214 Potyczka ...................................................t...................................................t..................................214 Efekty malarskie...................................................t...................................................t......................215 Efekty tekstowe ...................................................t...................................................t.......................216 Efekty trójwymiarowe...................................................t...................................................t.............216 Rozdział 13. Cyfrowe obrazy w sieci WWW ..........................................................219 Specjalne wymogi ilustracji w sieci WWW ...................................................t.....................................219 Rozmiar ekranu ...................................................t...................................................t.......................221 Rozmiar pliku...................................................t...................................................t..........................222 Idealny rozmiar pliku dla grafiki internetowej...................................................t...........................224 Przezroczysty GIF ...................................................t...................................................t.........................225 Animowany GIF ...................................................t...................................................t............................226 Przesyłanie ilustracji pocztą elektroniczną...................................................t.......................................228 Rozdział 14. Drukowanie obrazów cyfrowych........................................................229 Tworzenie uroczych odbitek ...................................................t............................................................229 Rodzaje drukarek...................................................t...................................................t...........................230 Drukarki laserowe ...................................................t...................................................t...................230 Drukarki atramentowe...................................................t...................................................t.............231 10 Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie Drukarki termosublimacyjne...................................................t......................................................233 Inne typy drukarek ...................................................t...................................................t..................234 Usługi profesjonalistów...................................................t...................................................t.................234 Jak uzyskać najlepsze odbitki? ...................................................t.........................................................235 Dodatki ...................................................d............................................... 237 Dodatek A Oprogramowanie do edycji obrazów ..................................................239 Słowniczek...................................................................................................................243 Skorowidz....................................................................................................................255 Rozdział 5. Kompozycja Dobra kompozycja jest prawdziwą ucztą dla oczu. Nieprzypadkowo ułożone kształty skupiają i cieszą nasz wzrok w taki sam sposób, jak specyficznie uporządkowane dźwięki odbierane są lepiej przez narząd słuchu. W rozdziale tym pokażę, jak skompo- nować zdjęcia w sposób satysfakcjonujący, co może spowodować przekształcenie do- brych zdjęć w zdjęcia wybitne. Narzędzia kompozycji i jej techniki Pojęcie dobrej kompozycji nie zostało odkryte przypadkowo. Już prymitywni miesz- kańcy jaskiń wiedzieli, że namalowanie na ścianie drapieżnika, który znajduje się obok obrazu przedstawiającego myśliwego, symbolizowało niebezpieczeństwo, wyzwanie lub podniecenie. Starożytni Grecy korzystali z pojęcia proporcji i skali w swoich bu- dynkach i rzeźbach, co sprawiało, że wydawały się one tętnić życiem, a nie były jedno- stajne i statyczne. Dzieła sztuki powstałe wiele setek lat przed wynalezieniem fotografii cenione są obecnie nie tylko z tego powodu, że przedstawiają ludzi lub sceny z historii lub mitologii. Najlepsze dzieła artystów są po części podziwiane za to, że mają harmo- nijną, przyjemną dla oczu kompozycję, jak w przypadku portretu rodziny królewskiej autorstwa Velázqueza; mogą także mieć ostre kontury i budzić niepokój, jak słynny antywojenny obraz Picassa, przedstawiający bombardowanie Guerniki. Dowiesz się zatem, że sposób aranżacji obiektów na zdjęciu jestz tak samo ważny, jak sam jego temat. Narzędzia Kiedy będziesz miał już za sobą etap zwykłego pstrykania zdjęć, odkryjesz, że dysponujesz całą gamą uniwersalnych narzędzi — i strategii — które możesz wykorzystać w celu two- rzenia kompozycji. Możesz używać ich pojedynczo lub razem, stosując dowolne z nich do Twoich zdjęć tak, aby utworzyć dokładnie takie aranżacje, jakie zechcesz. Poniżej przed- stawiłem narzędzia i strategie, które prawdopodobniez będziesz wykorzystywać najczęściej. Przemieszczanie postaci i obiektów Nie istnieje chyba osoba, która nie próbowałaby uczynić zdjęcia bardziej interesującym i nie prosiła, aby fotografowane osoby ścisnęły się razem lub przesunęły wyższą osobę 84 Część I Podstawy na koniec szeregu albo do tyłu grupy. Możliwe też, że robiłeś zdjęcia martwej natury, kwiatów lub swojej kolekcji wagoników kolejowych i przemieszczałeś obiekty tak, aby uzyskać ciekawszą aranżację. Odkryjesz, że w wielu sytuacjach zdjęciowych z powodów praktycznych należy prze- mieszczać obiekty tak, aby lepiej odpowiadały Twojej koncepcji lub też eksperymento- wać, aby zobaczyć, która wersja wygląda lepiej, tak jak przedstawia rysunek 5.1. Pozo- wanie, które obejmuje ułożenie części ciała — w tym ramion, nóg i twarzy — jest kolejnym interesującym narzędziem. Jeśli pracujesz z obiektami nieożywionymi lub osobami bardzo cierpliwymi — i masz wystarczająco dużo czasu — z łatwością bę- dziesz mógł utworzyć interesujące kompozycje. Rysunek 5.1. Zaaranżuj obiekty starannie, aby utworzyły kompozycje przyjemne do oglądania Zmiana punktu widzenia Od około 4600 lat wielka piramida z Khufu stoi niewzruszenie na tych samych 14 akrach egipskiej pustyni i nie zanosi się, aby ruszyła się choć o kawałek na prawo czy lewo, aby bardziej pasować do Twojej kompozycji fotograficznej. Obojętnie, czy fotografu- Rozdział 5. Kompozycja 85 jesz pomniki, budynki, krajobrazy, czy uparte osoby — na pewno napotkasz sytuacje, w których będziesz zmuszony zmienić swój punkt widzenia, aby uzyskać odpowiadają- cy Ci układ. Być może będziesz musiał schylić się w celu uzyskania niższego kąta pa- trzenia, wspiąć się na urwisko lub postawić drabinę, by uzyskać punkt widzenia z góry lub też cofnąć się, przesunąć do przodu lub na bok. Zauważysz często, że chociaż mógłbyś przesunąć postać lub obiekt na zdjęciu, to jednak lepiej będzie nie zmieniać układu obrazu, a zamiast tego dostosować swój punkt zwidzenia (patrz rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Czasami zwykła zmiana punktu widzenia może poprawić kompozycję Powiększanie i kadrowanie Kompozycja może zdecydowanie się zmienić, jeśli wykadrujesz obraz poprzez jego powiększenie lub pomniejszenie, wymianę obiektywu (w przypadku gdy korzystasz z aparatu o wymiennym obiektywie) albo przycinanie zdjęcia w programie do edycji. Ten typ kadrowania (różny od przemieszczania tematu wewnątrz klatki, które omó- wione będzie w następnej części) jest często stosowany najskuteczniej już po zrobie- niu zdjęcia poprzez jego rozsądne obcięcie. Skoro jednak obrazy cyfrowe nie mogą być powiększane w nieskończoność bez dodawania pikseli, należy pamiętać o odpo- wiednim ustawieniu powiększenia już podczas komponowania oryginalnego zdjęcia po to, aby ograniczyć kadrowanie, które będzie trzeba wykonać, tak jak pokazano na zbliżeniu na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Powiększenie obiektu może go dodatkowo podkreślić 86 Część I Podstawy Jak się dowiesz w części II, zoom może być także narzędziem kompozycji, jeśli zosta- nie wykorzystany do powiększania wielkości obrazu, na którym skupiłeś ostrość, lub jego pomniejszania. Niezależnie od tego, czy zdjęcie zrobione jest teleobiektywem i tylko Twój obiekt jest ostry, czy też jest to obraz szerokokątny i wszystkie elementy są na nim ostre — w obydwu przypadkach wykorzystuje się zten sam efekt. Cyfrowy retusz Magazyn National Geographic znalazł jednak sposób, aby przenieść wielką piramidę z jej tradycyjnego miejsca na płaskowyżu Gizy, co wzbudziło powszechne kontrower- sje. Artyści pracujący dla tego czasopisma wykorzystali cyfrowe techniki retuszowania, by ścisnąć razem dwie piramidy i utworzyć węższą, pionową kompozycję, która lepiej wyglądała na okładce miesięcznika z lutego 1982. Czytelnicy, którzy cenili czasopismo za dokładne i wierne zdjęcia, byli oburzeni. Jeśli można wykonać nieomal idealne kom- pozycje cyfrowe (retusz zwykłego zdjęcia jest stosunkowo łatwy do wykrycia dla eks- perta), czy można nadal twierdzić, że „zobaczyć znaczy uwierzyć”? Czy będzie można ponownie zaufać naszej „bezstronnej” prasie? Od tamtej chwili przyjęto ścisły kodeks postępowania w fotografii dla prasy, a publiczność (z wyjątkiem spiskujących teorety- ków i fanów Archiwum X) wydaje się być obecnie mniej wrażliwa na manipulacje w fotografii, takiej np. jak ta, której można się domyślać na podstawie realistycznego zdjęcia, przedstawionego na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Piękny dzień w naszej dzielnicy Rozdział 5. Kompozycja 87 Tak więc, jeśli nie jesteś fotoreporterem, który pracuje dla wiadomości lub agencji re- klamowej, próbującej oszukać klientów, to możesz bez przeszkód stosować cyfrowe retuszowanie; może ono być użytecznym narzędziem do tworzenia satysfakcjonujących kompozycji. Techniki Okazuje się, że niektóre zdjęcia mogą mieć dobrą kompozycję jedynie przez przypadek, jednak większość dobrych zdjęć zostaje zrobiona świadomie. Jak utworzyć zdjęcie? Po pierwsze, opanuj wskazówki dotyczące dobrej kompozycji. Nie chcę nazywać ich re- gułami, ponieważ jednym z najlepszych sposobów wykorzystania wskazówek jest wy- kraczanie poza nie, co też w razie potrzeby powinieneś bez wahania uczynić. W prze- ciwieństwie do wskazówek, pojęcie reguł sprzeciwia się ich łamaniu, a moim zamiarem nie jest ograniczanie Cię do sztywnych nakazów kompozycji. Po zapoznaniu się z tymi wskazówkami zdasz sobie sprawę, że dobrze skomponowane zdjęcia często wymagają dokładnego planowania oraz czasami cierpliwego oczekziwania na efekt. Wskazówki mogą być rozumiane jako techniki, które mogą być stosowane w danej sytu- acji zdjęciowej (lub też których nie należy używać). Istnieje sześć uniwersalnych technik, które są opisane w każdej książce, artykule czy na każdym kursie kompozycji, chociaż nie zawsze występują one dokładnie pod tymi samymi nazwami. Opiszę je tutaj w skrócie, a następnie poświęcę nieco więcej miejsca, aby przedstzawić, jak funkcjonuje każda z nich. Upraszczanie Upraszczanie jest sztuką ograniczania zdjęcia wyłącznie do elementów, które są po- trzebne do ilustracji Twojego zamysłu. Eliminując elementy dodatkowe, możesz unik- nąć zamieszania i skupić uwagę na najważniejszej częściz zdjęcia. Koncepcja mocnych punktów Umieszczanie ważnych obiektów w miejscu znajdującym się około jednej trzeciej od góry, dołu lub każdego z boków obrazu powoduje, że Twoje obrazy zwracają na siebie większą uwagę niż takie, które znajdują się w samym środku, czo czyni większość amatorów. Linie Obiekty znajdujące się na zdjęciu mogą być ustawione w liniach prostych lub krzy- wych, które często w interesujący sposób skupiają wzzrok do głównym temacie. Równowaga Fotografie, które lubimy oglądać, to takie, na których interesujące obiekty są równo- miernie rozmieszczone po obydwu stronach, a nie takie, na których wszystkie elementy znajdują się na jednej czy drugiej stronie, a po strzonie przeciwnej nie ma nic. 88 Część I Podstawy Ramy kompozycyjne W tym znaczeniu ramy kompozycyjne nie odnoszą się do granic zdjęcia, ale raczej do elementów na zdjęciu, które tworzą ramy w ramach, abzy podkreślić temat główny. Zlewanie się i separacja Podczas tworzenia zdjęć ważne jest, aby dwa niezwiązane ze sobą obiekty nie zlewały się w niepożądany sposób, tak jak w klasycznym już przykładzie, w którym drzewo wy- rasta komuś ze środka głowy. Należy upraszczać, upraszczać Gdy Thoreau1 powiedział: „Należy upraszczać, upraszczać”2, wielu zastanawiało się, dla- czego nie powiedział tylko „upraszczać”. Moja własna teoria jest taka, że ten dziewiętna- stowieczny amerykański autor, poeta i filozof chciał podkreślić, jak ważne jest upraszcza- nie. Oto całe wyjaśnienie. Niech nic, co nie należy do Twojej fotografii, nie znajdzie się na niej, a oglądający automatycznie skupi się na infzormacji, którą chcesz przekazać. Zacznij od pomysłu Pierwszym krokiem, prowadzącym do uproszczenia, jest konceptualizacja swojego zdję- cia poprzez zaplanowanie rodzaju zdjęcia, które zamierzasz wykonać. Nie mam tutaj na myśli tego, że przed wykonaniem każdego zdjęcia powinieneś usiąść i przygotować zarys swojego planu, ale to, że powinieneś dobrze wiedzieć, jakiego typu zdjęcia oczekujesz (portretu, zdjęcia sportowego czy pijackiej burdy), jak zamierzasz je wykorzystać (na stronie internetowej, wydrukować, powiesić na ścianie), kto będzie je oglądał (rodzina, klienci) i czy chcesz zawrzeć w nim jakąś informację (o biedzie, zabawnych wakacjach). Jeśli będziesz miał plan, będzie Ci łatwiej podjąć dalszze, konieczne decyzje. Wybierz jeden temat główny W następnej kolejności należy zdecydować się na jeden temat główny. Oko oglądające- go nie powinno błądzić po zdjęciu, próbując zlokalizować element, na którym można się skupić. Aby wzbogacić swój obraz i zachęcić do jego dalszego poznawania, można utworzyć kilka interesujących punktów, ale temat główny powinien być tylko jeden, aby od razu przyciągnąć wzrok oglądającego. Pomyśl o Ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. Każda z czterech grup apostołów tworzy własny, mały żywy obraz, ale głów- na uwaga cały czas skupia się na mężczyźnie siedzącym pośrodku stołu. Być może 1 Henry David Thoreau (1817 – 1862), amerykański pisairz i filozof, przedstawiciel transcendentalizmu — przyp. tłum. 2 Cytat pochodzi z książki „Walden, czyli życie w lesie” — przyp. tłum. Rozdział 5. Kompozycja 89 podczas podróży do Francji spodoba Ci się wizyta na Wersalu lub na Riwierze, jednak Paryż będzie zawsze dla Ciebie punktem wyjściowym. Temat główny na fotografii po- winien być zawsze obiektem najbardziej przyciągającym wzrok; może to być najwięk- szy, najbardziej jaskrawy lub najbardziej niezwykły element w Twoim kadrze. Upozuj małżonka (małżonkę) obok różowego słonia, a cała uwaga prawdopodobnie skupi się na zwierzęciu. Zastąp swojego partnera, na przykład, jaskrawozielonym kosmitą, a słoń może stać się mniej ważny. Krzykliwe kolory, jaskrawe obiekty, masy i niezwykłe lub unikalne tematy — wszystkie starają się przykuć naszą uwagę, nawet jeśli znajdują się w tle albo w przypuszczalnie mniej znaczącym miejscu. Twój żądany temat główny powinien mieć jeden z tych przyciągających wzrok atrybutów lub też przynajmniej nie powinien współzawodniczyć z tematem, który takie atzrybuty ma. Unikaj tworzenia więcej niż jednego centrum uwagi. Oczywiście, do swojej fotografii możesz włączyć inne interesujące elementy, ale w stosunku do tematu głównego po- winny one zająć pozycję drugoplanową. Na podłodze może siedzieć dziecko bawiące się z kotkiem, ale jeśli zamiast tego kotek ten zwisałby z gałęzi gdzieś w tle, doszłoby w efekcie do współzawodnictwa o zainteresowanie oglządającego. W większości przypadków nie należy umieszczać centrum uwagi dokładnie pośrodku zdjęcia. Zamiast tego należy przemieścić je od środka na bok. Umiejscowieniem tematu zajmę się nieco dokładniej w dalszej części tego rozdziału. Na rysunku 5.5, po lewej, temat główny znajduje się dokładnie pośrodku kadru; przedstawiona osoba wygląda w efekcie, jak gdyby była przytwierdzona do podłogi. Po prawej osoba została przenie- siona ze środka w bardziej naturalne i dogodniejsze zmiejsce. Rysunek 5.5. Nie umieszczaj swojego centrum uwagi dokładnie pośrodku zdjęcia. Przesuń je na bok, aby widok był mniej statyczny Usuń nieistotny materiał Wybieraj gładkie, nieskomplikowane tła (sprzyja to eliminacji współzawodnictwa pomię- dzy centrami uwagi). Mała zmiana w tle może spowodować znaczącą różnicę w uprosz- czeniu Twojego zdjęcia. Wytnij nieważne obiekty, podchodząc bliżej; zmień perspektywę przez cofnięcie się lub zastosowanie obiektywu zmiennoogniskowego. Pamiętaj, że widok szerokokątny pod- kreśla pierwszy plan, dodaje obszar nieba w przypadku zdjęć robionych na zewnątrz oraz zwiększa poczucie głębi i przestrzeni. Kiedy przybliżysz się, zwiększy się wraże- nie intymności poprzez podkreślenie tekstury i szczegółów na przedmiocie, tak jak po- kazano na rysunku 5.6. Krok w tył może być dobrym posunięciem podczas fotografo- wania krajobrazu; krok w przód jest korzystny wtedyz, gdy robi się portrety. 90 Część I Podstawy Rysunek 5.6. Zbliżanie się dodaje intymności i pozwala lepiej widzieć teksturę oraz szczegóły W trakcie korzystania z aparatu cyfrowego należy pamiętać, że im uważniej wykadruje się zdjęcie podczas jego robienia, tym mniej poprawek użytkownik będzie musiał w nim wprowadzić w programie do edycji fotografii oraz mniej jakości obrazu zostanie utraconej na niepotrzebne powiększanie. Ostatecznie podczas eliminowania z tematu nieważnych aspektów, upewnij się, że część, którą usuwasz, nie będzie Ci potrzebna. Na przykład, jeśli usuniesz część widoku samochodu, upewnij się, że pozostała jest roz- poznawalna jako część samochodu, a nie jako niezgrabna okrągła bryła, na identyfika- cję której oglądający stracą tylko czas. I nie obcinazj ludziom głów! Wybierz orientację Jednym ze sposobów eliminowania obiektów, które nie są związane z tematem, jest wybór odpowiedniej orientacji dla Twojego zdjęcia. Początkujący często fotografują wszystko, trzymając aparat poziomo. Gdybyś w ten sposób sfotografował wysoki budy- nek, uzyskałbyś na obrazie sporo niewykorzystanego obszaru. Drzewa, portrety oraz wysokie istoty, np. żyrafy lub gracze NBA, wyglądają najlepiej w widoku pionowym. Z drugiej strony krajobrazy, zespoły sportowe, grupy grające w Twistera oraz węże lo- gicznie jest fotografować w widoku poziomym. Niektóre tematy najlepiej jest przed- stawiać w kadrze o formacie kwadratu (w takim przypadku prawdopodobnie należy wykonać zdjęcie poziomo i przyciąć jego boki). Rysunki 5.7, 5.8, oraz 5.9 przedstawia- ją tematy, które najlepiej fotografować w orientacji poziomej, pionowej czy w formacie kwadratu. Rysunek 5.7. Krajobrazy doskonale nadają się do kompozycji poziomych Rozdział 5. Kompozycja 91 Rysunek 5.8. Postaci, żywe lub nieożywione, przeważnie najlepiej wyglądają w kompozycjach pionowych Rysunek 5.9. Niektóre tematy nie mają wyraźnych linii poziomych czy pionowych i mogą prezentować się najlepiej w kompozycji kwadratowej Koncepcja mocnych punktów Zauważysz, że często stosowane jest dzielenie obrazów na trzy części, nazywane regułą mocnych punktów. Również i w tym przypadku nie będę nikogo prześladować za nie- przestrzeganie wyraźnych reguł. Warto jednak korzystać z tej wskazówki przy kompo- nowaniu zdjęć, a gdybyś od niej odstąpił, powinieneś dzokładnie wiedzieć, dlaczego. Wspomniałem wcześniej, że umieszczanie tematu poza środkiem (zdjęcia) jest zazwyczaj korzystnym rozwiązaniem. Elementy znajdujące się pośrodku kadru często wyglądają nie- ruchomo i statycznie, natomiast obiekty ulokowane z jednej lub drugiej strony sugerują ruch, ponieważ — można to tak ująć — mają miejsce w kazdrze, aby się poruszać. Reguła mocnych punktów funkcjonuje w następujący sposób: wyobraź sobie, że dzielisz ob- szar zdjęcia za pomocą dwóch linii poziomych i dwóch pionowych, a każda z nich umiesz- czona jest w jednej trzeciej odległości od krawędzi obrazu, tak jak to jest przedstawione na 92 Część I Podstawy rysunku 5.10. Na przecięciu wyobrażonych linii powstają cztery różne punkty, w których należy umieszczać temat główny. Wybór punktu uzależniony jest od tematu i sposobu, w jaki chcesz go przedstawić. Obiekty drugorzędne, umieszczone w jednym z pozostałych trzech punktów, będą rozlokowane w przyjemny dla okaz sposób. Rysunek 5.10. Aby wykorzystać regułę mocnych punktów, podziel obraz za pomocą wyobrażonych linii, umieszczonych w jednej trzeciej odległości od każdej z krawędzi. Punkty przecięcia tworzą logiczne miejsca dla Twoich tematów głównych Linie horyzontów, na przykład, najlepiej jest umieszczać w górnej trzeciej części zdję- cia, chyba że chcesz podkreślić obraz nieba poprzez wypełnienie nim górnych dwóch trzecich obrazu. Wysokie budynki prezentują się najlepiej, gdy są przypisane prawej lub lewej trzeciej części kompozycji pionowej. Na rysunku 5.11 przedstawiona jest scena zaaranżowana zgodnie z regułą mocnych punktów. Zauważ, że horyzont odpowiada mniej więcej jednej trzeciej odległości od góry, a istotne elementy zabudowy zamku znajdują się na punktach przecięcia wyobrażonych liniiz. Rysunek 5.11. Umieść horyzont i inne istotne elementy w punktach przecięcia wyobrażonych linii Należy pamiętać, że jeśli Twoim tematem jest osoba, zwierzę, pojazd czy jakiś inny obiekt o wyraźnie zaznaczonym przedzie, powinien on być w taki sposób zaaranżowany w kompozycję poziomą, aby przód zwrócony był w kierunku zdjęcia. W przeciwnym razie oglądający będzie się zastanawiał, na co patrzy Twój obiekt, dokąd idzie zwierzę lub też nie poświęci mu wystarczająco dużo uwagi. Zostaw więcej miejsca przed poten- cjalnie szybko poruszającymi się obiektami tak, aby nie wyglądało, że osoba lub zwie- rzę zaraz ucieknie z pola widzenia. Osioł przedstawiony na rysunku 5.12 nie jest znany jako szybkie zwierzę, więc po lewej stronie klatki pzotrzeba tylko niewiele miejsca. Rozdział 5. Kompozycja 93 Rysunek 5.12. To stworzenie nie zamierza w najbliższym czasie nigdzie odejść, niemniej jednak wciąż warto zostawić odrobinę dodatkowej przestrzeni po jego lewej stronie tak, aby było postrzegane jako zwrócone w kierunku kadru Co dziwniejsze, włączanie takiej dodatkowej przestrzeni nie ma znaczenia dla nieru- chomych obiektów w kompozycjach pionowych. Drzewo lub budynek mogą bez pro- blemu sięgać do samej góry obrazu. Nie spodziewasz się chyba, że obiekt będzie się po- ruszał, a więc nie ma potrzeby umieszczania nad nim dodatkowej przestrzeni. Jednak z drugiej strony, rakieta Saturn V powinna być umieszzczona nieco niżej w kadrze. Korzystanie z linii Oglądanie obrazu sprawi oglądającym większą przyjemność, jeśli widoczna będzie ścieżka, po której będą mogli poruszać się do tematu głównego. Wyraźne linie pionowe prowadzą wzrok w górę i w dół obrazu. Wyraźne linie poziome powodują, że wodzimy wzrokiem z jednej strony na drugą. Powtarzające się linie tworzą interesujące wzory. Linie po przekątnej prowadzą nasz wzrok wzdłuż łagodniejszej ścieżki, a krzywe są najprzyjemniejszymi ze wszystkich linii. Linie na fotografii mogą być oczywiste, jak płoty lub horyzont, lub też bardziej subtelne, tak jak tło nieba czy krzywa szyi flaminga. Linie mogą nawet wynikać z tematu zdjęcia, jak w przypadku grupy wiatraków, które giną się w oddali, co widać na rysunku 5.13. Rysunek 5.13. Zakrzywiona linia drogi przyciąga wzrok w kierunku sylwetek wiatraków, wycofujących się w dal, a wiatraki usytuowane bliżej kierują wzrok z powrotem na pierwszy plan 94 Część I Podstawy Podczas komponowania swoich obrazów staraj się szukać w przedmiocie naturalnych linii i korzystaj z nich. Możesz przemieszczać się, zmieniać punkt widzenia lub nawet przenieść nieco towarzyszące przedmioty, by utworzyć linie, które następnie wzbogacą Twoje fotografie. Aby uzyskać lepszą kompozycję, można zaaranżować linie w proste, geometryczne kształty. Na rysunku 5.14 zwróć uwagę na wyobrażony trójkąt, który tworzą osoby po- zujące w rzymskich ruinach na peryferiach hiszpańskiego miasta Avila, oraz na pozo- stałe linie na zdjęciu, koncentrujące uwagę na jego górnym fragmencie. Linie te łączą elementy w całość, która nie byłaby możliwa, gdyby osoby stały w miejscach przypad- kowych. Omawiane zdjęcie nie jest najlepszym możliwym zdjęciem grupowym dla nie- cierpliwych, młodych ludzi (lepsze techniki pozowania przedstawię w dalszej części książki), niemniej jednak obrazuje ono, jak linie mzogą ze sobą współgrać. Rysunek 5.14. Czterech uczniów ustawiło się na kształt piramidy, przez co uniknięto typowego ustawienia wzdłuż jednej linii Równowaga Równowagę osiągniesz, aranżując kształty, kolory, jaskrawość i ciemność w taki sposób, że będą się one uzupełniać nawzajem i nadadzą zdjęciu bardziej równomierny rozkład. Równowaga może być równa lub symetryczna, gdy umieścisz równorzędne obiekty po każdej stronie obrazu, bądź też asymetryczna, gdy większy, jaskrawszy i bardziej kolo- rowy obiekt znajdzie się po jednej stronie i zostanie zrównoważony przez mniejszy, mniej jaskrawy i kolorowy obiekt po stronie przeciwznej. Na rysunku 5.15 przedstawiony jest obraz, który na pierwszy rzut oka ma odpowiednią równowagę. Obraz jasnego zamku daleko po prawej stronie jest mniej więcej zrówno- ważony przez ciemniejsze liście po stronie lewej. Jednakże, skoro najwyraźniej głów- nym, zamierzonym tematem tego zdjęcia jest zamek, im dłużej się mu przyglądasz tym bardziej masz wrażenie, że obraz jest nieco przechyzlony. Rozdział 5. Kompozycja 95 Rysunek 5.15. Duże jasne i ciemne elementy po prawej i lewej stronie zdjęcia nie równoważą się tak, jak powinny. Zdjęcie wydaje się przechylone Możesz się cofnąć i zawrzeć na zdjęciu większy fragment drogi i muru, prowadzącego do zamku oraz nieco więcej struktury po prawej, jak przedstawiono na rysunku 5.16. Takie kadrowanie spełnia kilka funkcji. Równoważy ono zdjęcie i przenosi temat głów- ny bliżej jednego ze „złotych” punktów przecięcia, określonych regułą mocnych punk- tów. Ściany i droga tworzą zbiegające się linie, dziękzi którym wzrok skupia się na zamku. Rysunek 5.16. Nieco szersze kadrowanie tworzy bardziej zrównoważone zdjęcie ze zbiegającymi się liniami, skupiającymi wzrok do zamku Nadal jednak coś na tym zdjęciu nie pasuje. Gałęzie znajdujące się po prawej stronie nie są z niczym połączone, a jedynie wydają się wyrastać z boku klatki zdjęcia. Większość z nich można wyciąć i jeszcze bardziej poprawić równowagę obzrazu, co przedstawia rysunek 5.17. Rysunek 5.17. Dzięki usunięciu gałęzi drzew można jeszcze bardziej zrównoważyć zdjęcie Ramy kompozycyjne Stosowanie ram w kompozycji jest techniką używania obiektów, znajdujących się na pierwszym planie, w celu utworzenia wyobrażonego obramowania tematu. Obramowa- nie skupia wzrok na temacie głównym, który znajduje się w środku, a ponadto daje po- czucie trójwymiarowości. Obramowanie może także dostarczyć dodatkowych informa- cji o temacie fotografii, na przykład o otoczeniu czzy środowisku. Aby odszukać miejsca, które można wykorzystać jako ramy, potrzebna będzie jedynie odrobina wyobraźni i spostrzegawczości. Okna, drzwi, drzewa, otaczające budynki i łu- ki tworzą naturalne ramy. Na rysunku 5.18 przedstawione jest typowe w środowisku naturalnym obramowanie — zbiegające się pnie drzew twzorzą ramę wokół modelki. 96 Część I Podstawy Rysunek 5.18. Drzewa są typowym rekwizytem tworzącym obramowanie dla zdjęć portretowych robionych w plenerze Ramy nie muszą być idealnymi lub pełnymi kształtami geometrycznymi. Na rysunku 5.19 widać, jak fragment łuku można wykorzystać do obrazmowania placu. Rysunek 5.19. Łuk ten tworzy częściowe obramowanie wokół obrazu Zasadniczo obramowanie powinno znajdować się na pierwszym planie, chociaż przy odrobinie pomysłowości jako element obramowania możesz także wykorzystać obiekt pochodzący z tła. Na rysunku 5.20 łuk tworzy ramę dla wiszącego dzwonu, ale jedno- cześnie stanowi rodzaj obramowania wokół siedzącego, zmęczonego podróżnika. Po- nieważ postać ludzka znajduje się dość blisko obramowania, występuje tu zestawienie obu aspektów. Jeśli tak duży łuk znajdowałby się 6 lub 9 metrów za fotografowaną oso- bą, jego ramy nie utworzyłyby wrażenia głębi, które zchce się uzyskać. Rozdział 5. Kompozycja 97 Rysunek 5.20. Jeśli dobrze zaplanujesz swoje zdjęcie, obiekty tła mogą czasami być wykorzystane jako obramowanie Zlewanie się i separacja Nasze widzenie jest trójwymiarowe, ale nasze fotografie są z natury rzeczy obrazami płaskimi pomimo naszych wysiłków, aby nadać im pozory głębi. Tak więc, chociaż słu- pek podtrzymujący siatkę do siatkówki na pikniku organizowanym przez Twoją firmę nie przeszkadzał Ci wcale, gdy na niego patrzyłeś, na ostatnim zdjęciu wyglądał, jakby wyrastał prosto z głowy Twojego szefa. Być może celowo obciąłeś górną część jego głowy, by zmniejszyć jego łysinę. Teraz jednak wygląda to tak, jakby jego głowa była bezpośrednio połączona z górną krawędzią zdjęcia. Należy zawsze sprawdzić temat przez wizjer, aby upewnić się, że nie złączyły się dwa obiekty, które nie powinny być zespolone, oraz że zostawiłeś pomiędzy nimi wystarczający odstęp. Gdy napotkasz ten problem, skoryguj go i zmień punkt widzenia, przemieszczając temat lub korzystając z selektywnej ostrości, aby rzozmyć tło, do którego masz zastrzeżenia. Na rysunku 5.21 przedstawiony jest Myśliciel Rodina — po lewej zaprezentowano nie- fortunną strukturę, która wyrasta z jego głowy. Nieznaczna zmiana pozycji aparatu po- zwala na uzyskanie bardziej rozsądnego ujęcia, co wizdać po prawej stronie. Rysunek 5.21. Rodin prawdopodobnie nie zamierzał przedstawić czapki myśliciela, gdy wyobrażał sobie swoją sławną rzeźbę (po lewej). Przesunięcie się nieco w prawo spowodowało zmianę położenia wieżyczki dachu, co pomaga określić miejsce, w którym znajduje się dzieło sztuki 98 Część I Podstawy W rzeczywistości wybór dobrego tła jest niezwykle ważną częścią kompozycji. Unikaj ruchliwego, barwnego i jaskrawego tła odwracającego uwagę od Twojego tematu. Przy tworzeniu portretów w pomieszczeniu korzystaj z gładkiej ściany lub innego tła jedno- litego albo też umieść swój obiekt przed ścianą książek, które dodają zdjęciu podniosłej atmosfery. Na zewnątrz wykorzystaj drzewa, trawę, niebo pełne pierzastych chmur lub ścianę o wyraźnej fakturze. Pamiętaj o tym, że silne linie prowadzą wzrok, staraj się więc odnaleźć je w tle, by uniknąć odwracania uwagi obserwatora od zamierzonego te- matu głównego. Na zdjęciu 5.22 widać gładkie tło. Rysunek 5.22. Gładkie tło podkreśla to, co należy: Twój temat W następnym rozdziale Gratulacje! Właśnie skończyłeś część wstępną i jesteś już uzbrojony w narzędzia po- trzebne do tworzenia własnych, wspaniałych zdjęć. W części II zbadamy typowe sytu- acje zdjęciowe i odkryjemy sposoby ich najlepszego wykorzystania. Kolejny rozdział dotyczy fotografowania obiektów w zbliżeniu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu. Wprowadzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: